AMOXYVETO 15 S

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMOXYVETO 15 S Prášek pro perorální roztok
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMOXYVETO  15 S Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939189 - 1 x 100 g - pytel

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/015/01-C
 • Datum autorizace:
 • 05-04-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace

AMOXYVETO S 150 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

1.Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k

výrobě odpovědného za uvolnění

šarže:

V.M.D. n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgie.

2. Název veterinárního léčivého přípravku:

AMOXYVETO S 150 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Amoxicillinum

3. Obsah léčivých a ostatních látek:

Přípravek je bílý až nahnědlý jemný sypký prášek obsahující v 1 g:

Léčivá látka: Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg

4. Indikace:

Infekce gastrointestinálního traktu způsobené Clostridium perfringens, Salmonella spp. a Escherichia coli.

Infekce dýchacího aparátu způsobené Pasteurela multocida, Actinobacilus pleuropneumoniae a

Streptococcus suis typ II. Infekce urogenitálního traktu způsobené Escherichia coli a Corynebacterium

suis.Dermatitis způsobené Streptococcus spp., Stafylococcus hyicus a Staphylococcus pyogenes.

Onemocnění způsobené Erysipelothrix rhusiopathiae. Záněty kůže u prasat vyvolané mikroorganismy

citlivými na amoxicilin.

5. Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny. Infekce vyvolané bakteriemi produkující penicilinázu.

6. Nežádoucí účinky:

Vzácně se vyskytují poruchy činnosti gastrointestinálního traktu. Také se mohou vyskytnout příznaky

hypersenzitivity různého stupně od mírných kožních reakcí až po anafylaktický šok.

7. Cílový druh zvířat:

Prasata

8. Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání:

Perorální podání v pitné vodě.

Prasata: 20 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti 1 x denně, tj. 2 g AMOXYVETO S 150 mg/g na 15 kg živé

hmotnosti 1 x denně (nebo 250g AMOXYVETO S 150 mg/g na 100 l pitné vody).

Doba podávání 3 - 5 dní.

9. Pokyny pro správné podání:

V pitné vodě. Po zamíchání do vody ihned spotřebovat.

10. Ochranná lhůta:

Maso: 2 dny

11. Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním, dobře uzavřeném obalu.

Po zamíchání do vody ihned spotřebovat.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. Zvláštní upozornění:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte ochranné pomůcky. Po manipulaci s léčivem si

umyjte ruce vodou a mýdlem. Peniciliny a cefalosporiny mohou po inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu

vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Lidé se známou

přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by měli přípravek podávat obezřetně. Pokud se rozvinou

postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je

doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko

proudem pitné vody.

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu:

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. Datum poslední revize příbalové informace:

Květen 2019

15. Další informace:

Je třeba vyloučit míchání s jinými léčivy kvůli možnému vzniku neslučitelnosti.

Je třeba se vyvarovat simultánního podání rychle působících bakteriostatik.

Balení:

100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.