AMOXYVETO 15 S Prášek pro perorální roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Amoxicilin
Dostupné s:
V.M.D. n.v.
ATC kód:
QJ01CA
INN (Mezinárodní Name):
Amoxicillin (Amoxicillinum trihydricum)
Léková forma:
Prášek pro perorální roztok
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Peniciliny s rozšířeným spektrem
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939189 - 1 x 100 g - pytel
Registrační číslo:
96/015/01-C
Datum autorizace:
2001-04-05

Příbalová informace

AMOXYVETO S 150 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

1.Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k

výrobě odpovědného za uvolnění

šarže:

V.M.D. n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgie.

2. Název veterinárního léčivého přípravku:

AMOXYVETO S 150 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Amoxicillinum

3. Obsah léčivých a ostatních látek:

Přípravek je bílý až nahnědlý jemný sypký prášek obsahující v 1 g:

Léčivá látka: Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg

4. Indikace:

Infekce gastrointestinálního traktu způsobené Clostridium perfringens, Salmonella spp. a Escherichia coli.

Infekce dýchacího aparátu způsobené Pasteurela multocida, Actinobacilus pleuropneumoniae a

Streptococcus suis typ II. Infekce urogenitálního traktu způsobené Escherichia coli a Corynebacterium

suis.Dermatitis způsobené Streptococcus spp., Stafylococcus hyicus a Staphylococcus pyogenes.

Onemocnění způsobené Erysipelothrix rhusiopathiae. Záněty kůže u prasat vyvolané mikroorganismy

citlivými na amoxicilin.

5. Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny. Infekce vyvolané bakteriemi produkující penicilinázu.

6. Nežádoucí účinky:

Vzácně se vyskytují poruchy činnosti gastrointestinálního traktu. Také se mohou vyskytnout příznaky

hypersenzitivity různého stupně od mírných kožních reakcí až po anafylaktický šok.

7. Cílový druh zvířat:

Prasata

8. Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání:

Perorální podání v pitné vodě.

Prasata: 20 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti 1 x denně, tj. 2 g AMOXYVETO S 150 mg/g na 15 kg živé

hmotnosti 1 x denně (nebo 250g AMOXYVETO S 150 mg/g na 100 l pitné vody).

Doba podávání 3 - 5 dní.

9. Pokyny pro správné podání:

V pitné vodě. Po zamíchání do vody ihned spotřebovat.

10. Ochranná lhůta:

Maso: 2 dny

11. Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním, dobře uzavřeném obalu.

Po zamíchání do vody ihned spotřebovat.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. Zvláštní upozornění:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte ochranné pomůcky. Po manipulaci s léčivem si

umyjte ruce vodou a mýdlem. Peniciliny a cefalosporiny mohou po inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu

vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Lidé se známou

přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by měli přípravek podávat obezřetně. Pokud se rozvinou

postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je

doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko

proudem pitné vody.

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu:

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. Datum poslední revize příbalové informace:

Květen 2019

15. Další informace:

Je třeba vyloučit míchání s jinými léčivy kvůli možnému vzniku neslučitelnosti.

Je třeba se vyvarovat simultánního podání rychle působících bakteriostatik.

Balení:

100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

SPC

AMOXYVETO S 150 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

1. Název veterinárního léčivého přípravku:

AMOXYVETO S 150 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

2. Kvalitativní a kvantitativní složení:

1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 150 mg

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

3. Léková forma:

Prášek pro podání v pitné vodě

Jemný bílý až nahnědlý sypký prášek

4. Klinické údaje:

4.1 Cílové druhy zvířat:

Prasata

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat:

Infekce gastrointestinálního traktu způsobené Clostridium perfringens, Salmonella spp. a Escherichia

coli. Infekce dýchacího aparátu způsobené Pasteurela multocida, Actinobacilus pleuropneumoniae a

Streptococcus suis typ II. Infekce urogenitálního traktu způsobené Escherichia coli a Corynebacterium

suis. Dermatitis způsobené Streptococcus spp., Stafylococcus hyicus a Staphylococcus pyogenes.

Onemocnění způsobené Erysipelothrix rhusiopathiae. Záněty kůže u prasat vyvolané mikroorganismy

citlivými na amoxicilin.

4.3 Kontraindikace:

Přecitlivělost na peniciliny. Infekce vyvolané bakteriemi produkující penicilinázu.

4.4 Zvláštní upozornění:

Nejsou

4.5 Zvláštní opatření pro použití:

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Je třeba se vyvarovat simultánního podání rychle působících bakteriostatik.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte ochranné pomůcky. Po manipulaci

s léčivem si umyjte ruce vodou a mýdlem.Peniciliny a cefalosporiny mohou po inhalaci, požití nebo po

kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke

zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i

vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by měli přípravek podávat obezřetně. Pokud

se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření. V případě zasažení

očí vypláchněte zasažené oko proudem pitné vody.

4.6 Nežádoucí účinky:

Vzácně se vyskytují poruchy činnosti gastrointestinálního traktu. Také se mohou vyskytnout příznaky

hypersenzitivity různého stupně od mírných kožních reakcí až po anafylaktický šok.

4.7 Použití v průběhu březosti a laktace:

Amoxicilin prostupuje placentární bariérou, ale koncentrace v krvi plodu je výrazně nižší než v krvi

matky. Přípravek nepoškozuje plod.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Byl zjištěn antagonismus mezi amoxicilinem a rychle působícími bakteriostatiky, jako jsou

chloramfenikol a tetracyklíny.

4.9 Podávané množství a způsob podání:

Perorální podání v pitné vodě.

Prasata: 20 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti 1 x denně, tj. 2 g AMOXYVETO S 150 mg/g na 15 kg

živé hmotnosti 1 x denně (nebo 250g AMOXYVETO S 150 mg/g na 100 l pitné vody).

Doba podávání 3 - 5 dní.

4.10 Předávkování:

Amoxicilin má široký terapeutický index. Není zde nebezpečí předávkování, pokud je podáván jak je

stanoveno.

4.11 Ochranné lhůty:

Maso: 2 dny.

5. Farmakologické vlastnosti:

Farmakoterapeutická skupina: Penicilíny se širokým spektrem

ATCvet kód: QJ01CA

5.1 Farmakodynamické vlastnosti:

Amoxicilin patří mezi polosyntetické penicilíny, je to acidorezistentní širokospektrální antibiotikum

s baktericidním účinkem, které působí proti širokému spektru infekčních patogenů. U citlivých bakterií

amoxicilin inhibuje poslední stupeň syntézy bakteriální buněčné stěny.

Mezi vnímavé patogeny patří G-pozitivní a G-negativní bakterie: jako jsou streptokoky, penicilináza

negativní stafylokoky, Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Clostridium spp., Haemophilus

spp., Pasteurella spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Fusiformis spp. a Brucella spp.(hodnoty

M.I.C.<0,25ug/ml).

Středně vnímavé (M.I.C.0,25-5ug/ml) jsou Streptococcus faecalis, Salmonella spp. a E.coli.

Zcela nevnímavé jsou penicilinázu produkující stafylokoky, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter,

Serratia, Aerobacter aerogenes a některé kmeny rodu Proteus a Escherichia coli. Vývoj rezistence je

obvykle následkem produkce penicilinázy (beta-laktamázy). Tento vývoj se objevuje zvolna a v krocích,

jako v případě většiny penicilinů. Amoxicilin nepůsobí na mykoplazmata, protože mechanismus jeho

účinku je odlišný.

5.2 Farmakokinetické údaje:

Po perorálním podání je amoxicilin vstřebáván lépe než ampicilin, následkem čehož jsou jeho

koncentrace v krvi a moči vyšší. Vysoké koncentrace (několikanásobně vyšší než v séru) jsou pak

v moči (ledvinách) a ve žluči (játrech). Vysoké koncentrace také přetrvávají v trávicím traktu. Po

perorálním podání (10mg/kg) je maximální plazmatická koncentrace 7ug/ml (u prasat) dosažena za 2,5

hodiny. Velmi dobře proniká do většiny tkání (jako jsou plíce a svalovina). Poločas eliminace u prasat je

80 minut.Amoxicilín je převážně vylučován ledvinami, menší objem je vylučován játry ve žluči a v

trusu.

6. Farmaceutické údaje:

6.1 Seznam pomocných látek:

Uhličitan sodný monohydrát

Oxid křemičitý koloidní bezvodý

Laktosa monohydrát

6.2 Inkompatibility:

Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými

přípravky..

6.3. Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu :2 roky

Po zamíchání do vody ihned spotřebovat.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním, dobře uzavřeném obalu.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu:

100 g, 500 g a 1 kg: PE láhev a víkem a PE pertlí

5 kg: papírový pytel

Velikosti balení: 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku:

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.Držitel rozhodnutí o registraci:

V.M.D. n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgie.

8. Registrační číslo:

96/015/01-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace:

5.4.2001, 22.6.2010

10.Datum revize textu:

Květen 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace