Amix vet T 100/33 mg/g Premix pro medikaci krmiva

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Chlortetracyklin, kombinace
Dostupné s:
Cymedica, spol. s r. o.
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Chlortetracycline, combinations (Chlortetracyclini hydrochloridum, Tiamulini hydrogenofumaras)
Dávkování:
100/33mg/g
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9934621 - 1 x 10 kg - vak
Registrační číslo:
98/165/98-C
Datum autorizace:
1998-12-14

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek obsahuje v 1 kg:

Tiamulini fumaras

33,3 g

Chlortetracyclini hydrochloridum 100,0 g

Tritici farina

ad 1 000,0 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva

4.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Veterinaria premixta

ATCvet kód: Q07AH

Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva je homogenizovaný premix na

bázi antibiotik tiamulin fumarátu a chlortetracyklinu. Premix je hnědý prášek. Jeho

zrnitost: velikost částic - zůstatek na sítě č. IV (0,8 mm) je max. 3%, zbytková vlhkost

max. 14%.

Přípravek má význačnou antibakteriální aktivitu, jak proti gram-pozitivním, tak proti

gram-negativním bakteriím.

Navozením

bakteriostatického

efektu

základě

interference

proteinového

metabolismu bakterií dochází k inhibici syntéze bakteriálních proteinů v 70s

ribosomech (vazba na peptidyl – transferázu) a tím k blokaci produkce peptidových

řetězců při stavbě bakteriální buňky.

Minimální

inhibiční

koncentrace

(MIC)

aktivní

složky

Chlortetracyclini

hydrochloridum pro některé indikované patogeny:

Patogen

MIC

Pasteurella multocida

0.1-0.5 mcg/ml

Streptococcus suis

0.025-0.1 mcg/ml

Streptococcus suis

0,45 mcg/ml

Actinobacillus pleuropneumoniae

0.39-0.45 mcg/ml *)

*) = MIC

Do spektra účinnosti antibiotika Tiamulin náleží zejména Mycoplasma hyopneumoniae

(MIC 0.13 mcg/ml), Pasteurella multocida (MIC 0.8 mcg/ml) a Hemophilus parasuis

(MIC 0.9 mcg/ml).

Rezistence na chlortetracyklin:

vznik je poměrně častý. Jedná se o rezistenci

sekundární, která je plastidově kódována. Vzniklá rezistence je zpravidla zkřížená i k

ostatním tetracyklinům základní řady.

Rezistence na tiamulin se vyvíjí pomalu a jen v in vitro podmínkách. Částečná křížová

rezistence je možná s erytromycinem a tylosinem.

Farmakokinetické vlastnosti

Maximální hladiny antibiotika v krvi jsou prokazovány za 2 – 4 hod. po perorální aplikaci

medikovaného krmiva. Po dávce 10 mg / kg ž.hm. jsou prokazovány hladiny antibiotik

ještě za 12 hodin. Afinita antibiotik je zejména k plicní tkáni a ke sliznici trávícího aparátu

(plíce, sliznice střev). V předklinické testaci přípravku byla prokázána jeho neškodnost a

bezpečnost i v násobku doporučeného dávkování.

5.

KLINICKÉ ÚDAJE

5.1

Cílové druhy zvířat

Prasata

5.2

Indikace

Prevence a léčba respiratorních a alimentárních infekcí prasat, které jsou způsobeny

organismy citlivými na chlortetracyklin a tiamulin (Např. enzootická pneumonie,

pleuropneumonie, hemofilová polyserositida, atrofická rinitida, dyzentérie prasat,

infekce E. coli, nekrotická enteritida, sekundární bakteriální infekce při virových

onemocněních prasat.

5.3

Kontraindikace

Zvířatům se nesmí 3 dny před a 3 dny po aplikaci přípravku podávat salinomycin v

dávce 3 – 4,5 kg / tunu krmiva. Při nižších dávkách přípravků nebyly pozorovány

toxické reakce.

5.4

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V ojedinělých případech se může u léčených prasat vyskytnout erytém kůže.

5.5

Zvláštní opatření pro použití

Aktivní složky přípravku jsou v koncentrovaném stavu dráždivé. Při přípravě

medikovaného krmiva je zapotřebí chránit kůži a sliznici a zabránit víření prachových

komponent. Přípravek je nutno uchovávat mimo dosah dětí.

5.6

Použití v průběhu březosti a laktace

Je možné.

5.7

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin a salinomycin.

5.8

Dávkování a způsob podání

Přípravek Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva je určen k přípravě

medikovaného krmiva pro prasata, k zamíchání do kompletní krmné dávky.

Obecná terapeutická dávka:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné

směsi tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 180 mg/kg ž.hm.

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7 – 10 dní.

Léčba pleuropneumonií (A. pleuropneumoniae):

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 4,5 kg premixu na 1 tunu kompletní

krmné směsi tj. 450 ppm, což přibližně odpovídá dávce 270 mg/kg ž.hm.

5.9

Předávkování

Přípravek je neškodný i v násobku doporučeného dávkování.

5.10

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Není nutné.

5.11

Ochranné lhůty

Maso prasat – 10 dní

5.12

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům

Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí si chránit pokožku a sliznici a zabránit

víření prachových komponent, chránit si oči a používat ochrannou masku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Hlavní inkompatibility

Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin a salinomycin.

6.2

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva je 3 měsíce.

6.3.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v suchu, mimo dosah dětí

6.4

Druh obalu a velikost balení

Papírové vaky s PE vložkou po 10 kg a 25 kg.

6.5

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo

odpadu, pokud je jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

JMÉNO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

Cymedica spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

Výrobce:

Cymedica spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice

7.1 Registrační číslo:

98/165/98-C

7.2 Datum registrace a prodloužení registrace

14.12.1998; 3.2.2005

7.3 Datum revize textu

Leden 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace