Amix vet D 500 mg/g Premix pro medikaci krmiva

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Doxycyklin
Dostupné s:
Cymedica, spol. s r. o.
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Doxycycline (Doxycyclinum)
Dávkování:
500mg/g
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9934617 - 1 x 10 kg - vak
Registrační číslo:
98/035/06-C
Datum autorizace:
2006-12-21

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amix vet D 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý gram přípravku obsahuje

Léčivá látka:

Doxycyclinum

500,0 mg

(eq. 577 mg Doxicyclini hyclas)

Pomocné látky

Pšeničná mouka q.s.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva.

Popis: Světle žlutý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin. Profylaxe a léčba respiratorních infekcí

způsobených zárodky Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella

multocida, Bordetella bronchiseptica. Doxycyklin je také účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Neuplatňuje se.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci,

požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt

mýdlem a vodou.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie provedené na laboratorních zvířatech neprokázaly v průběhu gravidity a laktace žádné vedlejší

účinky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U tetracyklinů mohou vznikat interakce s kovy (zejména vápník, železo, hliník), s kterými tvoří

neúčinné cheláty s následnou ztrátou aktivity. Na rozdíl od starších teratracyklinů je doxycyklin méně

náchylný k interakcím.

4.9

Podávané množství a způsob podání

10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 0,5 kg přípravku na 1 tunu kompletní krmné směsi

(tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi). Podává se po dobu 5-8 dní.

Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet D 500 premix/kg krmiva =

potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)

Způsob použití: v krmivu.

Pouze pro přípravu medikovaného krmiva.

Vzhledem k narůstající rezistenci na 61,8% vůči Brachyspira hyodysenteriae by měla být zahájena

léčba na základě stavení účinnosti doxycyklinu.

Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno

léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Zvýšené dávky mohou vyvolat vedlejší nežádoucí účinky - ovlivnění střevní mikroflóry.

4.11

Ochranné lhůty

Maso prasat: 8 dnů

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální látky pro systémové použití

ATCvet kód: QJ01AA02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Doxycyclin je bakteriostatické antibiotikum ze skupiny tetracyklinů, které způsobují inhibici

proteosyntézy bakterií.

Doxycyclin má širokospektrální účinek proti gram-pozitivním a gram-negativním baktériím jako

Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus Mycoplasma hyopneumoniae,

Brachyspira hyodysenteriae.

Doxycyklin se koncentruje v tkáních s vyšším obsahem tuků, což umožňuje vysoká lipofilita tohoto

antibiotika. Ta zvyšuje průnik doxycyklinu do tkání a jeho přestup buněčnou stěnou mikroorganismů.

Výborný průnik je především do plicní tkáně, bronchů a bronchiálního sekretu. Účinek

antimikrobiálního působení závisí na fázi růstu bakterií. Nejúčinnější je ve fázi intenzívního růstu

bakterií. Fázi multiplikace neovlivňují ani vyšší koncentrace.

Mechanismus antibakteriálního účinku spočívá v inhibici proteosyntézy citlivých mikroorganizmů.

Do nitra buněk přestupují difúzí s následným aktivním transportem. K inhibici proteosyntézy dochází

vazbou tetracyklinu na proteiny 30 S ribozomální podjednotky. Tím dochází k zábraně kontaktu

transferové RNA s ribozomy a k přerušení proteosyntézy.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání v krmivu je doxycyklin vysoce biologicky dosažitelný. Z 80-90% se váže na

plazmatické bílkoviny a proniká do tkání a tělních dutin. Ve vysokých koncentracích je prokázán

hlavně v játrech, ledvinách a plicích. Penetruje placentou i do krevního oběhu plodu. Přestupují lehce

peritonem, dostává se do prostaty. Vysoké koncentrace dosahuje v žluči a moči.

Maximální průměrná koncentrace v plazmě je dosahována za 2-3 hodiny po aplikaci přípravku.

Biologický poločas u doxycyklinu přetrvává 14-18 hodin. Zvýšení dávek nemá za následek narůstání

koncentrace, ale prodloužení účinku.

Minimální inhibiční koncentrace doxycyklinu se pohybuje od 0,5 do 2 mikrogramů/ml proti

Pasteurella multocida, od 1 do 8 mikrogramů/ml proti Actinobacillus pleuropneumoniae, od 0,25 do

0,5 mikrogramů/ml proti Bordetella bronchiseptica, od 0,03 do 1 mikrogramů/ml proti Mycoplasma

hyopneumoniae a 1 mikrogram/ml u Brachyspira hyodysenteriae.

Doxycyklin je účinný i proti bakteriálním kmenům, které jsou již rezistentní proti tetracyklinům

základní řady. Pokud dojde ke vzniku rezistentních kmenů, je rezistence kódována plazmidově.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Upravená sodná sůl sacharinu

Pšeničná mouka

6.2

Inkompatibility

Nedoporučuje se současné podávání přípravku s baktericidními antibiotiky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v případě sypkých krmiv 2 měsíce a v případě pelet 1

měsíc.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25

C. Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Vícevrstevný papírový vak s vnitřní vrstvou PE, uzavřené sešitím.

Velikost balení: 10 kg, 25 kg.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cymedica spol. s r.o.,

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

98/035/06-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.12.2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace