Amix vet CTC 1000 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Amix vet CTC 1000 mg/ g Perorální prášek
 • Dávkování:
 • 1000mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Amix vet CTC 1000 mg/g Perorální prášek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934627 - 1 x 500 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/469 /96-C
 • Datum autorizace:
 • 23-07-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU = PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek

Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek500 g- sáček, 5 kg- papírové vak

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Cymedica s.r.o.

Pod Nádražím 853

268 01 Hořovice

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 g:

Léčivá látka:

Chlortetracyclini hydrochloridum 1000 mg

4.

INDIKACE

Infekční onemocnění prasat, především respiračního a zažívacího aparátu, vyvolané původci

citlivými na chlortetracyklin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech se může vyskytnout erythém kůže, který po přerušení nebo skončení léčby

vymizí.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: perorálně v krmivu.

Přípravek se aplikuje po dobu 5 - 7 dní.

Dávkování:

Léčebně: doporučená denní dávka je 20 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 450g Aureomix CTC 1000 perorální prášek na 1 tunu

kompletní krmné směsi tj. 450 ppm.

Profylakticky: doporučená denní dávka je 10-15 mg chlortetracyclinu na kg ž.hm. denně.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 225-300 g Aureomix CTC 1000 perorální prášek na 1 tunu

kompletní krmné směsi tj. 225-300 ppm.

Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix CTC 1000 mg/g perorální prášek kg krmiva =

doporučená dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata.

Lze použít během březosti a laktace.

Předávkování přípravku je zvířaty dobře snášeno.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso prasat 10 dní.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dnů

Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Osoby se známou přecitlivělostí k tetracyklinům by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem. Při

nakládání s přípravkem nekuřte, nejezte ani nepijte.

Zamezte inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Přípravek může způsobit podráždění

kůže a očí. Zasažená místa opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se po kontaktu s přípravkem

projeví symptomy jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok tváře, rtů nebo očí, popř. dýchací potíže, jsou

závažnější symptomy a vyžadují bezodkladné lékařské ošetření. Před jídlem a po použití přípravku si

omyjte ruce.

Při manipulaci s přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky (rukavice, pracovní

kombinéza a ochranné brýle).

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 1 x 500 g, 1 x 5 kg

Balení 500 g

- zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen - PE).

Balení 5 kg

- vícevrstvé papírové vaky (vnitřní vrstva polyethylen - PE).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Léková forma: Perorální prášek

Reg. č.: 96/469/96-C

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Č.š.: {číslo}

Exp. {měxíc/rok}