Amix vet A 500 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Amix vet A 500 mg/ g Premix pro medikaci krmiva
 • Dávkování:
 • 500mg/ g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Amix vet A 500 mg/g Premix pro medikaci krmiva
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934623 - 1 x 10 kg - vak

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/034/06-C
 • Datum autorizace:
 • 21-12-2006
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

VNĚJŠÍ ETIKETA = PI

Amix A 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

CYMEDICA spol. s r.o.

Pod Nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aureomix A 500 mg/g premix pro medikaci krmiva

Amoxicillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý gram přípravku obsahuje

Léčivá látka:

Amoxicillinum

500,0 mg

(eq. 573 mg Amoxicillinum trihydricum)

Pomocné látky:

Pšeničná mouka q.s.

4.

INDIKACE

Infekce způsobené Gram-pozitivními a Gram-negativnímu bakteriemi citlivými na amoxicillin.

K léčbě respiratorních a enterálních bakteriálních infekcí u prasat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny. Vzhledem k tomu, že amoxicillin přechází do

mléka, nedoporučuje se přípravek podávat v laktaci.

S přípravkem se nedoporučují podávat současně jiná bakteriostatická léčiva.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

20 mg amoxicillinu na kg ž.hm. denně (tj. 40 mg Aureomix A 500 premix/kg ž.hm./den).

Přípravek Aureomix A 500 premix se důkladně zamíchá v množství 800 g na 1 tunu kompletní

krmné směsi, kdy je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat.

Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Aureomix A500 premix/kg krmiva =

potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 5 dní.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek Aureomix A 500 premix ad us. vet. se podává prasatům zamíchaný v kompletní krmné

směsi.

V případě peletizace je maximální teplota 70 °C.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso prasat: 7 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti medikovaných krmiv je v případě sypkých krmiv 2 měsíce a v případě pelet 1

měsíc.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci s přípravkem se

doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou

a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení po 10 kg a 25 kg. Vícevrstevný papírový vak.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.

Léková forma: Premix pro medikaci krmiva

Reg. č.: 98/034/06-C

Exsp.: {měsíc/rok}

Č. š.: {číslo}