AMINOMIX PERIPHERAL

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ALANIN (ALANINUM) ; GLYCIN (GLYCINUM) ; ARGININ (ARGININUM) ; HISTIDIN (HISTIDINUM) ; ISOLEUCIN (ISOLEUCINUM) ; LEUCIN (LEUCINUM) ; HEPTAHYDRÁT SÍRANU HOŘEČNATÉHO (MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS) ; FENYLALANIN (PHENYLALANINUM) ;
Dostupné s:
Fresenius Kabi s.r.o., Praha
ATC kód:
B05BA10
INN (Mezinárodní Name):
ALANINE (ALANINUM) ; GLYCINE (GLYCINUM) ; ARGININE (ARGININUM) ; HISTIDINE (HISTIDINUM) ; ISOLEUCINE (ISOLEUCINUM) ; LEUCINE (LEUCINUM) ; THE HEPTAHYDRATE OF MAGNESIUM SULFATE (MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS) ; PHENYLALANINE (PHENYLALANINUM) ; POTASSIUM CHLORIDE (KALII CHLORIDUM) ; TRIHYDRATE SODIUM ACETATE (NATRII ACETAS TRIHYDRICUS) ; TAURINE (TAURINUM) ; THREONINE (THREONINUM) ; TRYPTOPHAN (TRYPTOPHANUM) ; TYROSINE (TYROSINUM) ; VALINE (VALINUM) ; METHIONINE (METHIONINUM) ; PROLINE (PROLINUM) ; LYSINE-ACE
Léková forma:
Infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
4X2000ML; 1X2000ML; 4X1500ML; 1X1500ML; 6X1000ML; 1X1000ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
76/ 436/19-C
Datum autorizace:
2020-11-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. Zn. sukls310649/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Aminomix Peripheral infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Aminomix Peripheral a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aminomix Peripheral používat

3. Jak vám bude přípravek Aminomix Peripheral používat

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Aminomix Peripheral uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Aminomix Peripheral

a k čemu se používá

Aminomix Peripheral je roztok podávaný intravenózně (do žíly), když nejste schopni přiměřeně jíst.

Přípravek obsahuje aminokyseliny (látky, z kterých se vytvářejí bílkoviny), glukózu (sacharidy) a soli

(elektrolyty) v plastovém vaku.

Aminomix Peripheral Vám bude podáván lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem, jestliže jiné

formy výživy (orální - potrava usty nebo enterální - výživa pomocí sondy) nejsou možné nebo

dostatečné.

Aminomix Peripheral se používá u dospělých osob.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aminomix Peripheral

používat

Nepoužívejte Přípravek Aminomix Peripheral:

jestliže jste

alergický(á)

na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

jestliže máte

vrozenou poruchu metabolismu aminokyselin

, kdy Váš

organizmus dostatečně

nerozkládá aminokyseliny

jestliže máte

nadbytek vody v těle

(hyperhydratace)

nebo na plicích

(plicní edém), který není léčen

jestliže máte neléčené srdeční selhání

jestliže máte přetrvávající nízký krevní tlak, který není schopen dodávat kyslík do mozku a dalších

orgánů

(nekorigovaný oběhový šok)

jestliže máte příliš

nízkou hladinu kyslíku ve tkáních

(hypoxie), která není léčena

jestliže máte

těžké onemocnění jater

, které není léčeno

jestliže máte

těžké onemocnění ledvin

bez přístupu k filtraci krve (dialýze)

jestliže máte

poruchu metabolismu

, která není léčena

u novorozenců a

dětí do věku 2 let

jestliže máte

vysoké hladiny elektrolytů

(solí) včetně těch z Aminomix Peripheral

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru před použitím přípravku Aminomix Peripheral:

jestliže máte poškozenou funkci ledvin, jater, srdce nebo plic

jestliže máte poruchu metabolismu aminokyselin a glukózy

jestliže nedostáváte dostatek a adekvátní potravu (jste podvyživený(á)).

Jestliže během infuze zaznamenáte horečku, vyrážku, problémy s dýcháním, třes, pocení, nevolnost

nebo zvracení,

okamžitě informujte zdravotnického pracovníka

, protože tyto příznaky mohou být

způsobeny alergickou reakcí nebo podáním vyšší dávky léku.

Váš lékař Vám bude možná provádět pravidelné krevní testy.

Děti a dospívající

Aminomix Peripheral není kvůli svému složení aminokyselin vhodný pro novorozence nebo děti mladší

2 let. V současné době nejsou žádné zkušenosti s používáním Aminomix Peripheral u dětí ve věku od 2

do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Aminomix Peripheral

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nejsou k dispozici žádné studie o použití přípravku Aminomix Peripheral během těhotenství nebo

kojení. Aminomix Peripheral smí být podáván těhotným nebo kojícím ženám, pouze pokud to lékař

považuje za naprosto nezbytné.

Jestliže jde o antikoncepci u mužů a žen a plodnost, není třeba zvážit žádná zvláštní opatření.

Aminomix Peripheral obsahuje

Glukóza:

Obsahuje 63 g glukózy/l. To je třeba vzít v úvahu u pacientů s diabetes mellitus.

Draslík:

Obsahuje 19 mmol draslíku/l. To je třeba vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin

nebo u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem draslíku.

Sodík:

Obsahuje 25 mmol sodíku/l. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným

obsahem sodíku.

Fenylalanin:

Obsahuje 1,79 mg fenylalaninu/l a může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

3. Jak se přípravek Aminomix Peripheral používá

Aminomix Peripheral Vám bude podán zdravotnickým pracovníkem intravenózně infuzí přes periferní

nebo centrální žílu.

Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař stanoví Vaši individuální dávku v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a zdravotním stavu.

Maximální denní dávka

40 ml Aminomix Peripheral/kg těl. hm./den (to odpovídá 1,4 g aminokyselin/kg těl. hm./den a 2,5 g

glukózy/kg těl. hm./den).

Maximální rychlost infuze

2,9 ml Aminomix Peripheral/kg těl. hm./hod (to odpovídá 0,10 g aminokyselin/kg těl. hm./hod a 0,18 g

glukózy/kg těl. hm./hod). Doporučená maximální doba infuze používaného vaku je 24 hodin.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Aminomix Peripheral, než jste měl(a)

Je nepravděpodobné, že byste dostal(a) více infuze, jelikož Váš lékař nebo zdravotní sestra Vás budou

během léčby sledovat.

Příznaky předávkování nebo příliš rychle podávané infuze jsou nevolnost, zvracení, třes, pocení,

horečka nebo potíže s dýcháním. Pokud se si myslíte, že se tyto příznaky objevily nebo si myslíte, že

jste dostal(a) příliš mnoho přípravku Aminomix Peripheral, okamžitě informujte svého zdravotního

pracovníka. Pokud k tomu dojde, musí se infuze okamžitě zpomalit nebo zastavit.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Nežádoucí účinky známé u podobných přípravků se mohou objevit také u Aminomix Peripheral.

Pokud máte horečku, třes, vyrážku, potíže s dýcháním, můžete mít alergickou reakci. Okamžitě

informujte svého lékaře.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Sp. Zn. sukls310649/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aminomix Peripheral infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Aminomix Peripheral obsahuje roztok aminokyselin s elektrolyty a roztok glukózy v dvoukomorovém

vaku v objemovém poměru 1:1. Každý vak obsahuje různé množství v závislosti na třech velikostech

balení.

1000 ml

1500 ml

2000 ml

Glukóza 12,6 % (w/v)

500 ml

750 ml

1000 ml

Roztok aminokyselin s elektrolyty 7 %

(w/v)

500 ml

750 ml

1000 ml

To odpovídá následujícímu celkovému složení:

Léčivé látky

1000 ml

1500 ml

2000 ml

Alaninum

4,90 g

7,35 g

9,80 g

Argininum

4,20 g

6,30 g

8,40 g

Glycinum

3,85 g

5,78 g

7,70 g

Histidinum

1,05 g

1,58 g

2,10 g

Isoleucinum

1,75 g

2,63 g

3,50 g

Leucinum

2,59 g

3,89 g

5,18 g

Lysinum acetas

odpovídá lysinum

3,26 g

2,31 g

4,88 g

3,47 g

6,51 g

4,62 g

Methioninum

1,51 g

2,26 g

3,01 g

Phenylalaninum

1,79 g

2,68 g

3,57 g

Prolinum

3,92 g

5,88 g

7,84 g

Serinum

2,28 g

3,41 g

4,55 g

Taurinum

0,35 g

0,53 g

0,70 g

Threoninum

1,54 g

2,31 g

3,08 g

Tryptophanum

0,70 g

1,05 g

1,40 g

Tyrosinum

0,14 g

0,21 g

0,28 g

Valinum

2,17 g

3,26 g

4,34 g

Calcii chloridum dihydricus

odpovídá calcii chloridum

0,24 g

0,18 g

0,35 g

0,26 g

0,47 g

0,35 g

Natrii glycerophosphas

1,78 g

2,66 g

3,55 g

Magnesii sulfas heptahydricus

odpovídá magnesii sulfas

0,78 g

0,38 g

1,16 g

0,57 g

1,55 g

0,76 g

Kalii chloridum

1,41 g

2,12 g

2,82 g

Natrii acetas trihydricus

odpovídá Natrii acetas

1,16 g

0,70 g

1,73 g

1,05 g

2,31 g

1,40 g

Glucosum monohydricus

odpovídá glucosum

69,3 g

63,0 g

104 g

94,5 g

139 g

126 g

Odpovídá

1000 ml

1500 ml

2000 ml

Sacharidy

- glukóza (bezvodá) 6,3 % (w/v)

63 g

95 g

126 g

Aminokyseliny 3,5 % (w/v)

35 g

53 g

70 g

Dusík

5,7 g

8,5 g

11,4 g

Energetický obsah

- celkový (cca)

- nebílkovinný (cca)

390 kcal

250 kcal

585 kcal

375 kcal

780 kcal

500 kcal

Elektrolyty

- sodík

- draslík

- hořčík

- vápník

- fosfor

- sulfát

- chloridy

25 mmol

19 mmol

3,1 mmol

1,6 mmol

8,2 mmol

3,1 mmol

22 mmol

37 mmol

28 mmol

4,7 mmol

2,4 mmol

12 mmol

4,7 mmol

33 mmol

50 mmol

38 mmol

6,3 mmol

3,2 mmol

16,4 mmol

6,3 mmol

44 mmol

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace