Alunbrig

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
brigatinib
Dostupné s:
Takeda Pharma A/S
ATC kód:
L01XE43
INN (Mezinárodní Name):
brigatinib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Karcinom, plicní jiná než malobuněčná
Terapeutické indikace:
Alunbrig is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma kinase (ALK)‑positive advanced non‑small cell lung cancer (NSCLC) previously not treated with an ALK inhibitor. Alunbrig is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma kinase ALKpositive advanced NSCLC previously treated with crizotinib.
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004248
Datum autorizace:
2018-11-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/004248

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

11-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

27-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

27-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

27-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

27-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

11-06-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Alunbrig 30 mg potahované tablety

Alunbrig 90 mg potahované tablety

Alunbrig 180 mg potahované tablety

brigatinibum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Alunbrig a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alunbrig užívat

Jak se přípravek Alunbrig užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alunbrig uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Alunbrig a k čemu se používá

Přípravek Alunbrig obsahuje léčivou látku brigatinib, což je typ léku proti rakovině nazývaný inhibitor

kinázy. Přípravek Alunbrig se používá k léčbě dospělých pacientů s pokročilým stadiem rakoviny plic

nazývané nemalobuněčný karcinom plic. Je podáván pacientům, jejichž rakovina plic je spojena s

poruchou specifického genu nazývaného kináza anaplastického lymfomu (ALK).

Jak přípravek Alunbrig účinkuje

Abnormální gen produkuje bílkovinu známu jako kináza, která stimuluje růst nádorových buněk.

Přípravek Alunbrig blokuje účinek této bílkoviny, a proto zpomaluje růst a šíření rakoviny.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alunbrig užívat

Neužívejte přípravek Alunbrig

jestliže jste alergický(á) na brigatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alunbrig nebo během léčby se poraďte se svým lékařem, jestliže se u Vás

vyskytnou následující potíže:

plicní nebo dýchací potíže

Plicní potíže, některé i závažné, jsou častější během prvních 7 dní léčby. Příznaky mohou být

podobné příznakům plicního karcinomu. Informujte svého lékaře o všech nových nebo

zhoršujících se příznacích včetně dýchacích potíží, dušnosti, bolesti na hrudi, kašle a horečky.

vysoký krevní tlak

pomalý srdeční tep (bradykardie)

poruchy zraku

Informujte svého lékaře o všech poruchách zraku, které se u Vás během léčby vyskytnou, jako

vidění záblesků světla, rozmazané vidění nebo bolest očí ze světla

svalové potíže

Nahlaste svému lékaři jakoukoli nevysvětlitelnou bolest, citlivost či slabost svalů.

potíže se slinivkou břišní

problémy s játry

vysoká hladina cukru v krvi

Jestliže máte problém s játry nebo jste na dialýze, sdělte to svému lékaři.

Možná bude nutné, aby Vám lékař léčbu upravil nebo aby podávání přípravku Alunbrig dočasně nebo

trvale ukončil. Viz také začátek bodu 4.

Děti a dospívající

Přípravek Alunbrig nebyl studován u dětí nebo dospívajících. Léčba přípravkem Alunbrig se

nedoporučuje u osob mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Alunbrig

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Alunbrig mohou ovlivnit nebo jím mohou být ovlivněny následující léky:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol: přípravky užívané k léčbě plísňových infekcí

indinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir: přípravky užívané k léčbě infekce HIV

klarithromycin, telithromycin, troleandomycin: přípravky užívané k léčbě bakteriálních

infekcí

nefazodon: přípravek užívaný k léčbě deprese

třezalka tečkovaná: rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese

karbamazepin: přípravek užívaný k léčbě epilepsie, stavů euforie/deprese a určitých

bolestivých stavů

fenobarbital, fenytoin: přípravky užívané k léčbě epilepsie

rifabutin, rifampicin: přípravky užívané k léčbě tuberkulózy nebo určitých dalších infekcí

digoxin: přípravek užívaný k léčbě srdečních potíží

dabigatran: přípravek užívaný k zamezení srážení krve

kolchicin: přípravek užívaný k léčbě záchvatů dny

pravastatin, rosuvastatin: přípravky užívané ke snížení zvýšených hladin cholesterolu

methotrexát: přípravek užívaný k léčbě těžkých zánětů kloubů, rakoviny a kožního

onemocnění lupénky

sulfasalazin: přípravek užívaný k léčbě těžkých zánětů střeva a revmatických zánětů kloubů

efavirenz, etravirin: přípravky užívané k léčbě infekce HIV

modafinil: přípravek užívaný k léčbě narkolepsie (náhlý záchvat krátkého spánku)

bosentan: přípravek užívaný k léčbě plicní hypertenze (vysoký tlak v plicních tepnách)

nafcilin: přípravek užívaný k léčbě bakteriálních infekcí

alfentanil, fentanyl: přípravky užívané k léčbě bolesti

chinidin: přípravek užívaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu

cyklosporin, sirolimus, takrolimus: přípravky užívané k potlačení imunitního systému

(obranyschopnosti)

Přípravek Alunbrig s jídlem a pitím

Během léčby se vyhýbejte jakýmkoli produktům z grapefruitů, protože mohou měnit množství

brigatinibu ve Vašem těle.

Těhotenství

Podávání přípravku Alunbrig se v těhotenství nedoporučuje, pokud výhody pro matku nepřeváží

rizika pro plod. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem o rizicích užívání přípravku Alunbrig během těhotenství.

Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, léčené přípravkem Alunbrig by se měly vyhnout otěhotnění.

Během léčby a 4 měsíce po ukončení léčby přípravkem Alunbrig je třeba používat účinnou

nehormonální antikoncepci. Zeptejte se svého lékaře na metody antikoncepce, které by pro Vás mohly

být vhodné.

Kojení

V průběhu léčby přípravkem Alunbrig nekojte. Není známo, zda se brigatinib vylučuje do mateřského

mléka a zda by mohl poškodit kojence.

Plodnost

Muži léčení přípravkem Alunbrig nemají během léčby počít dítě a během léčby a po dobu 3 měsíců po

jejím skončení mají používat účinnou antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alunbrig může způsobovat poruchy zraku, závratě nebo únavu. Pokud se u Vás tyto příznaky

vyskytnou, během léčby neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Alunbrig obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Alunbrig užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je

Jedna 90 mg tableta jednou denně po dobu prvních 7 dní léčby a poté jedna 180 mg tableta jednou

denně.

Neměňte dávku, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem. Lékař Vám může dávku upravit podle

Vašich potřeb a to může vyžadovat užívání 30 mg tablet, aby byla dosažena nová doporučená dávka.

Balení pro zahájení léčby

Na začátku léčby přípravkem Alunbrig Vám lékař může předepsat balení pro zahájení léčby.

Způsob podání

Alunbrig užívejte jednou denně, každý den ve stejnou dobu.

Tablety polykejte celé a zapíjejte sklenicí vody. Tablety nedrťte ani nerozpouštějte.

Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud jste po spolknutí přípravku Alunbrig zvracel(a), neužívejte další tablety až do následující

plánované dávky.

Nepolykejte nádobku s vysoušedlem, která se nachází v lahvičce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alunbrig, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než je doporučená dávka, informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alunbrig

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku užijte v

obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alunbrig

Nepřestávejte užívat přípravek Alunbrig, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka, pokud zaznamenáte kterékoli z následujících

závažných nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

vysoký krevní tlak

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte bolesti hlavy, závratě, rozmazané vidění, bolest na

hrudi nebo dušnost

zrakové potíže

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne jakákoli porucha zraku, jako například

záblesky světla, rozmazané vidění nebo citlivost na světlo. Lékař může rozhodnout o zastavení

léčby přípravkem Alunbrig a odeslat Vás k očnímu lékaři.

zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi– může znamenat poškození svalů, například srdce.

Pokud se u Vás objeví jakákoli nevysvětlitelná svalová bolest, citlivost či slabost svalů, sdělte to

svému lékaři.

zvýšené hladiny amylázy nebo lipázy v krvi – mohou být známkou zánětu slinivky břišní.

Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne bolest horní poloviny břicha, včetně bolesti

břicha, která se zhoršuje s jídlem a může se šířit do zad, úbytek tělesné hmotnosti nebo pocit na

zvracení.

zvýšené hladiny jaterních enzymů (aspartátaminotransferázy, alaninaminotransferázy)

mohou být známkou poškození jaterních buněk. Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás

vyskytne bolest na pravé straně břicha, zežloutnutí kůže nebo bělma očí nebo pokud máte

tmavou moč.

zvýšená hladina krevního cukru

Informujte svého lékaře, jestliže máte velkou žízeň, potřebujete močit častěji než obvykle, máte

velký hlad, je vám špatně od žaludku, cítíte se slabý(á), unavený(á) nebo zmatený(á).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

zápal plic

Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytnou nové nebo zhoršující se plicní nebo dýchací

potíže, včetně bolesti na hrudi, kašle a horečky, a to zejména v prvním týdnu užívání přípravku

Alunbrig, protože to mohou být příznaky závažných plicních potíží.

pomalý srdeční tep

Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi,

změny srdečního tepu, závratě, točení hlavy nebo mdloby.

Viz také bod 2 „Upozornění a opatření“.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

zánět slinivky břišní, který může způsobovat těžkou a přetrvávající bolest břicha s pocitem na

zvracení a zvracením nebo bez nich (pankreatitida)

Další možné nežádoucí účinky:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zaznamenáte kterékoli z následujících nežádoucích

účinků

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

zápal plic (pneumonie)

příznaky nachlazení (infekce horních cest dýchacích)

snížený počet červených krvinek (anémie)

snížený počet bílých krvinek nazývaných neutrofily a lymfocyty v krevních testech

prodloužený čas srážení krve prokázaný testem aktivovaného parciálního tromboplastinového

času

zvýšená hladina inzulinu v krvi

snížená hladina fosforu v krvi

snížená hladina hořčíku v krvi

zvýšená hladina vápníku v krvi

snížená hladina sodíku v krvi

snížená hladina draslíku v krvi

snížená chuť k jídlu

bolest hlavy

příznaky, jako je necitlivost, pocit mravenčení, svědění, slabost nebo bolest rukou nebo nohou

(periferní neuropatie)

závrať

kašel

dušnost

průjem

pocit na zvracení

zvracení

bolest břicha

zácpa

zánět ústní dutiny a rtů (stomatitida)

zvýšená hladina enzymu alkalické fosfatázy v krvi – může znamenat poruchu funkce nebo

poranění některého orgánu

vyrážka

svědění kůže

bolest kloubů nebo svalů (včetně včetně svalových křečí)

zvýšená hladina kreatininu v krvi – může znamenat sníženou funkci ledvin

únava

otok tkání způsobený nadbytkem tekutin

horečka

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

nízký počet krevních destiček v krevních testech, který může zvyšovat riziko krvácení a tvorby

modřin

poruchy spánku (nespavost)

porucha paměti

změny ve vnímání chuti

abnormální vedení elektrické aktivity v srdeční svalovině (prodloužený QT interval na EKG)

rychlý srdeční tep (tachykardie)

bušení srdce

sucho v ústech

porucha trávení

nadýmání

zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi – může znamenat rozklad tkání

zvýšená hladina bilirubinu v krvi

suchá kůže

citlivost na sluneční světlo

bolest svalů a kloubů hrudníku

bolest rukou a nohou

ztuhlost svalů a kloubů

bolest a nepříjemný pocit na hrudi

bolest

zvýšená hladina cholesterolu v krvi

úbytek tělesné hmotnosti

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Alunbrig uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky nebo na

blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alunbrig obsahuje

Léčivou látkou je brigatinibum.

Jedna 30 mg potahovaná tableta obsahuje brigatinibum 30 mg.

Jedna 90 mg potahovaná tableta obsahuje brigatinibum 90 mg.

Jedna 180 mg potahovaná tableta obsahuje brigatinibum 180 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek,

makrogol, polyvinylalkoholol a oxid titaničitý.

Jak přípravek Alunbrig vypadá a co obsahuje toto balení

Alunbrig potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, oválné (90 mg a 180 mg) nebo kulaté (30 mg)

tablety. Jsou konvexní (vypouklé) na horní i spodní straně.

Alunbrig 30 mg:

Jedna 30 mg tableta obsahuje brigatinibum 30 mg.

Potahované tablety mají průměr přibližně 7 mm, na jedné straně mají označení „U3“ a na druhé

straně jsou hladké.

Alunbrig 90 mg:

Jedna 90 mg tableta obsahuje brigatinibum 90 mg.

Potahované tablety jsou přibližně 15 mm dlouhé, na jedné straně mají označení „U7“ a na druhé

straně jsou hladké.

Alunbrig 180 mg:

Jedna 180 mg tableta obsahuje brigatinibum 180 mg.

Potahované tablety jsou přibližně 19 mm dlouhé, na jedné straně mají označení „U13“ a na

druhé straně jsou hladké.

Alunbrig je k dispozici ve stripech z plastové fólie (blistrech) zabalených v krabičce, která obsahuje:

Alunbrig 30 mg: 28, 56 nebo 112 potahovaných tablet

Alunbrig 90 mg: 7 nebo 28 potahovaných tablet

Alunbrig 180 mg: 28 potahovaných tablet

Alunbrig je k dispozici v plastových lahvičkách s dětským bezpečnostním uzávěrem. Lahvička

obsahuje jednu nádobku s vysoušedlem a je zabalena v krabičce, která obsahuje:

Alunbrig 30 mg: 60 nebo 120 potahovaných tablet

Alunbrig 90 mg: 7 nebo 30 potahovaných tablet

Alunbrig 180 mg: 30 potahovaných tablet

Nádobku s vysoušedlem ponechejte v lahvičce.

Přípravek Alunbrig je k dispozici jako balení pro zahájení léčby. Jedno balení se skládá z vnější

krabičky a dvou vnitřních krabiček obsahujících:

Alunbrig 90 mg potahovaných tablet

1 strip z plastové fólie (blistr) obsahující 7 potahovaných tablet

Alunbrig 180 mg potahovaných tablet

3 stripy z plastové fólie (blistry) obsahující 21 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand

Dánsko

Výrobce

Takeda Austria GmbH

St. Peter-Strasse 25

4020 Linz

Rakousko

Penn Pharmaceutical Services Limited.

Units 23-24

Tafarnaubach Industrial Estate

Gwent

Tredegar

NP22 3AA

Velká Británie

Takeda Ireland Limited

Bray Business Park

Kilruddery

Co. Wicklow

A98 CD36

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36;

+ 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: +49 (0)800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Tηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A

Tel: +34 917 90 42 22

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o.

tel. + 48 22 608 13 00

France

Takeda France SAS

Tel. +33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +44 (0)1628 537 900

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: + 386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Tel. +358 20 746 5000

infoposti@takeda.com

Κύπρος

A. POTAMITIS MEDICARE LTD

Tηλ: +357 22583333

info@potamitismedicare.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)1628 537 900

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Alunbrig 30 mg potahované tablety

Alunbrig 90 mg potahované tablety

Alunbrig 180 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Alunbrig 30 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje brigatinibum 30 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 56 mg monohydrátu laktózy.

Alunbrig 90 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje brigatinibum 90 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 168 mg monohydrátu laktózy.

Alunbrig 180 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje brigatinibum 180 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 336 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Alunbrig 30 mg potahované tablety

Kulatá bílá až téměř bílá potahovaná tableta o průměru přibližně 7 mm s vyraženým „U3“ na jedné

straně a hladká na druhé straně.

Alunbrig 90 mg potahované tablety

Oválná bílá až téměř bílá potahovaná tableta o délce přibližně 15 mm s vyraženým „U7“ na jedné

straně a hladká na druhé straně.

Alunbrig 180 mg potahované tablety

Oválná bílá až téměř bílá potahovaná tableta o délce přibližně 19 mm s vyraženým „U13“ na jedné

straně a hladká na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Alunbrig je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s pokročilým

nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu (ALK),

kteří dříve nebyli léčeni inhibitorem ALK.

Přípravek Alunbrig je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s pokročilým NSCLC

pozitivním na ALK, kteří byli dříve léčeni krizotinibem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Alunbrig má být zahájena a vedena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s

podáváním protinádorových léčivých přípravků.

Pozitivitu NSCLC na ALK je třeba stanovit před zahájením léčby přípravkem Alunbrig. Pro výběr

pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic je nezbytná validovaná metoda

vyšetření ALK (viz bod 5.1). Hodnocení ALK pozitivity NSCLC by měly provádět laboratoře s

prokázanou zkušeností v používání specifické technologie.

Dávkování

Doporučená počáteční dávka přípravku Alunbrig je 90 mg jednou denně po dobu prvních 7 dní a poté

180 mg jednou denně.

Je-li léčba přípravkem Alunbrig přerušena na dobu 14 dní nebo delší z jiných důvodů, než jsou

nežádoucí účinky, je třeba v léčbě pokračovat dávkou 90 mg jednou denně po dobu 7 dní a poté dávku

zvýšit na hodnotu, která byla snášena před přerušením.

Je-li některá dávka vynechána nebo dojde-li po užití dávky ke zvracení, nesmí se podat dodatečná

dávka a příští dávku je třeba užít v obvyklou dobu.

Léčba by měla pokračovat tak dlouho, dokud je pozorován klinický prospěch.

Úpravy dávky

Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti může být nezbytné přerušit dávkování a/nebo

snížit dávky.

Snížení dávky přípravku Alunbrig je shrnuto v tabulce 1.

Tabulka 1: Doporučené snižování dávky přípravku Alunbrig

Dávka

Úrovně snižování dávky

První

Druhá

Třetí

90 mg jednou denně

(prvních 7 dní)

snížit na 60 mg jednou

denně

trvale vysadit

neuplatňuje se

180 mg jednou denně

snížit na 120 mg

jednou denně

snížit na 90 mg jednou

denně

snížit na 60 mg jednou

denně

Pokud pacient nesnáší dávku 60 mg jednou denně, je třeba přípravek Alunbrig trvale vysadit.

Doporučení týkající se úprav dávky přípravku Alunbrig při léčbě nežádoucích účinků jsou shrnuta

v tabulce 2.

Tabulka 2: Doporučené úpravy dávky přípravku Alunbrig při nežádoucích účincích

Nežádoucí

účinek

Závažnost*

Úprava dávky

Intersticiální

plicní

onemocnění

(ILD),

pneumonitida

Stupeň 1

Pokud se nežádoucí účinek vyskytne během

prvních 7 dní léčby, je třeba podávání přípravku

Alunbrig přerušit do obnovení výchozího stavu a

pak pokračovat ve stejné dávce a nezvyšovat ji na

180 mg jednou denně.

Pokud se ILD/pneumonitida vyskytne po prvních

7 dnech léčby, je třeba podávání přípravku

Alunbrig přerušit do obnovení výchozího stavu a

pak pokračovat ve stejné dávce.

Jestliže dojde k recidivě ILD/pneumonitidy, je

nutno Alunbrig trvale vysadit.

Stupeň 2

Pokud se ILD/pneumonitida vyskytne během

prvních 7 dní léčby, je třeba podávání přípravku

Alunbrig přerušit do obnovení výchozího stavu a

pak pokračovat na úrovni nejbližší nižší dávky

podle tabulky 1 a dávku nezvyšovat na 180 mg

jednou denně.

Pokud se ILD/pneumonitida vyskytne po prvních

7 dnech léčby, je třeba podávání přípravku

Alunbrig přerušit do obnovení výchozího stavu. V

podávání přípravku Alunbrig je třeba pokračovat

na úrovni nejbližší nižší dávky podle tabulky 1.

Jestliže dojde k recidivě ILD/pneumonitidy, je

nutno Alunbrig trvale vysadit.

Stupeň 3 nebo 4

Přípravek Alunbrig je nutno trvale vysadit.

Hypertenze

Hypertenze stupně 3

(SBP ≥ 160 mmHg nebo

DBP ≥ 100 mmHg,

indikovaná lékařská

intervence, více než

jeden antihypertenzní

léčivý přípravek nebo

indikovaná intenzivnější

léčba než dosud)

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zlepšení hypertenze na stupeň ≤ 1

(SBP < 140 mmHg a DBP < 90 mmHg) a pak

pokračovat ve stejné dávce.

V případě recidivy hypertenze stupně 3 je třeba

podávání přípravku Alunbrig přerušit do zlepšení

hypertenze na stupeň ≤ 1 a pak pokračovat na

úrovni nejbližší nižší dávky podle tabulky 1 nebo

trvale vysadit.

Hypertenze stupně 4

(život ohrožující

následky, indikovaná

naléhavá intervence)

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zlepšení hypertenze na stupeň ≤ 1

(SBP < 140 mmHg a DBP < 90 mmHg) a pak

pokračovat na úrovni nejbližší nižší dávky podle

tabulky 1 nebo trvale vysadit.

V případě recidivy hypertenze stupně 4 je nutno

Alunbrig trvale vysadit.

Bradykardie

(tepová

frekvence méně

než 60/min )

Symptomatická

bradykardie

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zlepšení na asymptomatickou bradykardii nebo do

dosažení klidové srdeční frekvence 60/min nebo

vyšší.

Jestliže je zjištěno a ukončeno souběžné podávání

léčivého přípravku, o kterém je známo, že

způsobuje bradykardii, nebo je dávka tohoto

přípravku upravena, po zlepšení na

asymptomatickou bradykardii nebo po dosažení

klidové srdeční frekvence 60/min nebo vyšší je

třeba v podávání přípravku Alunbrig pokračovat

ve stejné dávce.

Nežádoucí

účinek

Závažnost*

Úprava dávky

Jestliže není zjištěno souběžné podávání léčivého

přípravku, o kterém je známo, že způsobuje

bradykardii, nebo jestliže léčba tímto léčivým

přípravkem není ukončena nebo není upravena

jeho dávka, po zlepšení na asymptomatickou

bradykardii nebo po dosažení klidové srdeční

frekvence 60/min nebo vyšší je třeba v podávání

přípravku Alunbrig pokračovat na úrovni nejbližší

nižší dávky podle tabulky 1.

Bradykardie se život

ohrožujícími následky,

indikovaná naléhavá

intervence

Jestliže je zjištěno a ukončeno souběžné podávání

léčivého přípravku, který přispívá k bradykardii,

nebo je dávka tohoto přípravku upravena, po

zlepšení na asymptomatickou bradykardii nebo po

dosažení klidové srdeční frekvence 60/min nebo

vyšší je třeba v podávání přípravku Alunbrig

pokračovat na úrovni nejbližší nižší dávky podle

tabulky 1, s častým sledováním dle klinické

indikace.

Jestliže není zjištěn žádný souběžně podávaný

léčivý přípravek, který přispívá k bradykardii, je

třeba přípravek Alunbrig trvale vysadit.

V případě recidivy onemocnění je nutno přípravek

Alunbrig trvale vysadit.

Zvýšení CK

Zvýšení CK na stupeň 3

nebo 4 (> 5,0 × ULN)

při bolesti nebo slabosti

svalů stupně ≥ 2

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zotavení na stupeň ≤ 1 (≤ 2,5 × ULN) zvýšení CK

nebo na výchozí hodnotu a pak pokračovat ve

stejné dávce.

Při recidivě zvýšení CK na stupeň 3 nebo 4 při

bolesti nebo slabosti svalů stupně ≥ 2 je třeba

podávání přípravku Alunbrig přerušit do zotavení

na stupeň ≤ 1 (≤ 2,5 × ULN) zvýšení CK nebo na

výchozí hodnotu a pak pokračovat na úrovni

nejbližší nižší dávky podle tabulky 1.

Zvýšení lipázy

nebo amylázy

Zvýšení lipázy nebo

amylázy na stupeň 3

(> 2,0 × ULN)

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zotavení na stupeň ≤ 1 (≤ 1,5 × ULN) nebo na

výchozího hodnotu a pak pokračovat ve stejné

dávce.

Při recidivě zvýšení lipázy nebo amylázy na

stupeň 3 je třeba podávání přípravku Alunbrig

přerušit do zotavení na stupeň ≤ 1 (≤ 1,5 × ULN)

nebo na výchozí hodnotu a pak pokračovat na

úrovni nejbližší nižší dávky podle tabulky 1.

Zvýšení lipázy nebo

amylázy na stupeň 4

(> 5,0 × ULN)

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zotavení na stupeň ≤ 1 (≤ 1,5 × ULN) a pak

pokračovat na úrovni nejbližší nižší dávky podle

tabulky 1.

Nežádoucí

účinek

Závažnost*

Úprava dávky

Hepatotoxicita

Zvýšení buď

alaninaminotransferázy

(ALT) nebo

aspartátaminotransferázy

(AST) na stupeň 3

(> 5,0 × ULN) s

hodnotou bilirubinu

2 × ULN

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zotavení na výchozí hodnotu nebo na hodnotu

nižší nebo rovnou 3 × ULN a pak pokračovat na

úrovni nejbližší nižší dávky podle tabulky 1.

Zvýšení ALT nebo AST

na stupeň 2

(> 3 × ULN) se

současným zvýšením

celkového

bilirubinu > 2 × ULN při

absenci cholestázy nebo

hemolýzy

Přípravek Alunbrig je nutno trvale vysadit.

Hyperglykemie

Stupeň 3 (vyšší než

250 mg/dl nebo

13,9 mmol/l) nebo vyšší

Pokud není možné dosáhnout přiměřené kontroly

hyperglykemie optimální léčbou, je třeba

podávání přípravku Alunbrig přerušit do dosažení

přiměřené kontroly hyperglykemie. Po úpravě

stavu lze v léčbě přípravkem Alunbrig buď

pokračovat na úrovni nejbližší nižší dávky podle

tabulky 1, nebo léčbu trvale vysadit.

Porucha zraku

Stupeň 2 nebo 3

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

zotavení na stupeň 1 nebo do obnovení výchozího

stavu a pak pokračovat na úrovni nejbližší nižší

dávky podle tabulky 1.

Stupeň 4

Přípravek Alunbrig je nutno trvale vysadit.

Další nežádoucí

účinky

Stupeň 3

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

obnovení výchozího stavu a pak pokračovat ve

stejné dávce.

V případě recidivy nežádoucího účinku stupně 3

je třeba podávání přípravku Alunbrig přerušit do

obnovení výchozího stavu a pak pokračovat na

úrovni nejbližší nižší dávky podle tabulky 1 nebo

trvale vysadit.

Stupeň 4

Podávání přípravku Alunbrig je třeba přerušit do

obnovení výchozího stavu a pak pokračovat na

úrovni nejbližší nižší dávky podle tabulky 1.

V případě recidivy nežádoucího účinku stupně 4

je třeba podávání přípravku Alunbrig přerušit do

obnovení výchozího stavu a pak pokračovat na

úrovni nejbližší nižší dávky podle tabulky 1 nebo

trvale vysadit.

CK = kreatinfosfokináza; DBP = diastolický krevní tlak; SBP = systolický krevní tlak; ULN = horní limit normální hodnoty

*Stupňování vychází z Obecných terminologických kritérií nežádoucích účinků Národního institutu pro rakovinu. Verze 4.0

(NCI CTCAE v4).

Zvláštní populace

Starší pacienti

Omezené množství údajů o bezpečnosti a účinnosti přípravku Alunbrig u pacientů ve věku 65 let a

starších nenaznačuje nutnost úpravy dávky u starších pacientů (viz bod 4.8). O použití u pacientů

starších než 85 let nejsou k dispozici žádné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou (třída A podle Child-Pugha) nebo středně těžkou (třída B podle Child-Pugha)

poruchou funkce jater není nutná úprava dávky přípravku Alunbrig. U pacientů s těžkou poruchou

funkce jater (třída C podle Child-Pugha) se doporučuje snížená počáteční dávka 60 mg jednou denně

po dobu prvních 7 dní a poté 120 mg jednou denně (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku

Alunbrig (odhadovaná rychlost glomerulární filtrace (eGFR) ≥ 30 ml/min). U pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin (eGFR < 30 ml/min) se doporučuje snížená počáteční dávka 60 mg jednou

denně po dobu prvních 7 dní a poté 90 mg jednou denně (viz bod 5.2). U pacientů s těžkou poruchou

funkce ledvin by se měly pečlivě sledovat nové nebo zhoršující se respirační symptomy, které mohou

indikovat ILD/pneumonitidu (např. dyspnoe, kašel atd.), zejména v prvním týdnu (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Alunbrig u pacientů do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Alunbrig je určen k perorálnímu podání. Tablety je třeba spolknout celé a zapít vodou.

Přípravek Alunbrig lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Grapefruit nebo grapefruitová šťáva mohou zvyšovat plazmatické koncentrace brigatinibu a je nutné

se jim vyhnout (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Plicní nežádoucí účinky

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se mohou vyskytnout závažné, život ohrožující a fatální

plicní nežádoucí účinky, včetně účinků, jejichž charakteristiky odpovídají ILD/pneumonitidě (viz

bod 4.8).

Většina plicních nežádoucích účinků byla pozorována během prvních 7 dní léčby. Plicní nežádoucí

účinky stupně 1 -2 odezněly po přerušení léčby nebo úpravě dávky. Se zvýšeným výskytem těchto

plicních nežádoucích účinků byly nezávisle na sobě spojovány vyšší věk a kratší interval (méně než

7 dní) mezi poslední dávkou krizotinibu a první dávkou přípravku Alunbrig. Při zahajování léčby

přípravkem Alunbrig je třeba tyto skutečnosti vzít v úvahu. Pacienti, kteří mají v anamnéze ILD nebo

pneumonitidu indukovanou léky, byli z pivotních studií vyloučeni.

U některých pacientů se pneumonitida vyskytla později během léčby přípravkem Alunbrig.

U pacientů se mají pečlivě sledovat nové nebo zhoršující se respirační symptomy (např. dyspnoe,

kašel atd.), zejména v prvním týdnu léčby. U všech pacientů se zhoršujícími se respiračními

symptomy je třeba okamžitě vyšetřit známky pneumonitidy. Při podezření na pneumonitidu by se

dávka přípravku Alunbrig neměla podávat a u pacienta mají být posouzeny další příčiny těchto

symptomů (např. plicní embolie, progrese nádoru a infekční pneumonie). Dávku je třeba

odpovídajícím způsobem upravit (viz bod 4.2).

Hypertenze

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se vyskytla hypertenze (viz bod 4.8).

Během léčby přípravkem Alunbrig je třeba pravidelně sledovat krevní tlak. Hypertenzi je třeba léčit

podle standardních pokynů pro regulaci krevního tlaku. Jestliže se nelze vyhnout současnému

podávání přípravku, o kterém je známo, že způsobuje bradykardii, je třeba častěji sledovat tepovou

frekvenci. U těžké hypertenze (≥ stupeň 3) je třeba podávání přípravku Alunbrig přerušit, dokud se

hypertenze nezlepší na stupeň 1 nebo na výchozí hodnotu. Dávku je třeba odpovídajícím způsobem

upravit (viz bod 4.2).

Bradykardie

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se vyskytla bradykardie (viz bod 4.8). Při podávání

přípravku Alunbrig současně s jinými přípravky, o kterých je známo, že způsobují bradykardii, je

nutná zvýšená opatrnost. Je třeba pravidelně sledovat tepovou frekvenci a krevní tlak.

Vyskytne-li se symptomatická bradykardie, léčbu přípravkem Alunbrig je třeba přerušit a posoudit

souběžně podávané léčivé přípravky, o kterých je známo, že způsobují bradykardii. Po úpravě stavu je

třeba dávku odpovídajícím způsobem upravit (viz bod 4.2). V případě život ohrožující bradykardie,

není-li identifikován souběžný léčivý přípravek přispívající ke vzniku bradykardie, nebo v případě

recidivy je třeba podávání přípravku Alunbrig ukončit (viz bod 4.2).

Porucha zraku

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se vyskytly poruchy zraku (viz bod 4.8). Pacienty je třeba

poučit, aby hlásili jakékoli symptomy zrakových poruch. V případě nových nebo zhoršujících se

závažných příznaků poruchy zraku je třeba zvážit oftalmologické vyšetření a snížení dávky (viz

bod 4.2).

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy (CK)

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se vyskytlo zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy (viz

bod 4.8). Pacienty je třeba poučit, aby hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest, citlivost či slabost

svalů. Během léčby přípravkem Alunbrig je třeba pravidelně sledovat hladinu CK. Podle závažnosti

zvýšení hodnoty CK, a pokud je spojena s bolestí nebo slabostí svalů, je třeba léčbu přípravkem

Alunbrig přerušit a dávku odpovídajícím způsobem upravit (viz bod 4.2).

Zvýšení hladin pankreatických enzymů

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se vyskytlo zvýšení hladin amylázy a lipázy (viz bod 4.8).

Během léčby přípravkem Alunbrig je třeba pravidelně sledovat hladiny lipázy a amylázy. Podle

závažnosti laboratorních abnormalit je třeba léčbu přípravkem Alunbrig přerušit a dávku

odpovídajícím způsobem upravit (viz bod 4.2).

Hepatotoxicita

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se vyskytlo zvýšení hladin jaterních enzymů

(aspartátaminotransferázy, alaninaminotransferázy a bilirubinu) (viz bod 4.8). Před zahájením léčby

přípravkem Alunbrig je třeba posoudit funkci jater, včetně AST, ALT a celkového bilirubinu, a toto

posouzení je nutno provádět každé dva týdny po dobu prvních 3 měsíců léčby. Poté je třeba tyto

hodnoty pravidelně sledovat. Podle závažnosti laboratorních abnormalit je třeba léčbu přerušit a dávku

odpovídajícím způsobem upravit (viz bod 4.2).

Hyperglykemie

U pacientů léčených přípravkem Alunbrig se vyskytlo zvýšení hladiny glukózy v séru. Před zahájením

léčby přípravkem Alunbrig je třeba posoudit hladinu glukózy v séru nalačno a dále je třeba ji

pravidelně sledovat. Mělo by se zahájit nebo podle potřeby optimalizovat podávání

antihyperglykemických přípravků. Pokud není možné dosáhnout přiměřené kontroly hyperglykemie

optimální léčbou, je třeba podávání přípravku Alunbrig přerušit do dosažení přiměřené kontroly

hyperglykemie. Po úpravě stavu lze zvážit snížení dávky podle tabulky 1 nebo přípravek Alunbrig

trvale vysadit.

Lékové interakce

Je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku Alunbrig a silných inhibitorů CYP3A. Pokud se

současnému užívání silných inhibitorů CYP3A nelze vyhnout, je třeba dávku přípravku Alunbrig

snížit ze 180 mg na 90 mg nebo z 90 mg na 60 mg. Po ukončení podávání silného inhibitoru CYP3A

je třeba se vrátit k dávce přípravku Alunbrig, která byla tolerována před zahájením podávání silného

inhibitoru CYP3A.

Je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku Alunbrig se silnými a středně silnými induktory

CYP3A (viz bod 4.5).

Fertilita

Ženám ve fertilním věku je nutno doporučit, aby během léčby a nejméně 4 měsíce po poslední dávce

přípravku Alunbrig používaly spolehlivou nehormonální antikoncepci. Mužům s partnerkami ve

fertilním věku je nutno doporučit, aby během léčby a nejméně 3 měsíce po poslední dávce přípravku

Alunbrig používali spolehlivou antikoncepci (viz bod 4.6).

Laktóza

Přípravek Alunbrig obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky, které mohou zvyšovat plazmatické koncentrace brigatinibu

Inhibitory CYP3A

Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že brigatinib je substrátem CYP3A4/5. U zdravých subjektů se při

souběžném podávání více 200 mg dávek itrakonazolu, silného inhibitoru CYP3A, dvakrát denně s

jednorázovou dávkou 90 mg brigatinibu zvýšila hodnota C

brigatinibu o 21 %, hodnota AUC

0-INF

101 % (dvojnásobně) a hodnota AUC

0-120

o 82 % (< dvojnásobně) ve srovnání s dávkou 90 mg

brigatinibu podávaného samostatně. Je třeba se vyhnout souběžnému podávání přípravku Alunbrig se

silnými inhibitory CYP3A, mimo jiné včetně určitých antivirotik (např. indinaviru, nelfinaviru,

ritonaviru, sachinaviru), makrolidových antibiotik (např. klarithromycinu, telithromycinu,

troleandomycinu), antimykotik (např. ketokonazolu, vorikonazolu) a nefazodonu. Pokud se

současnému podávání silných inhibitorů CYP3A nelze vyhnout, je třeba dávku přípravku Alunbrig

snížit přibližně o 50 % (tj. ze 180 mg na 90 mg nebo z 90 mg na 60 mg). Po ukončení podávání

silného inhibitoru CYP3A je třeba se vrátit k dávce přípravku Alunbrig, která byla tolerována před

zahájením podávání silného inhibitoru CYP3A.

Středně silné inhibitory CYP3A (např. diltiazem a verapamil) mohou podle simulací z fyziologického

farmakokinetického modelu zvýšit hodnotu AUC brigatinibu přibližně o 40 %. Při podávání přípravku

Alunbrig se středně silnými inhibitory CYP3A není nutná žádná úprava dávky. Při podávání přípravku

Alunbrig se středně silnými inhibitory CYP3A je třeba pacienty pečlivě sledovat.

Grapefruit nebo grapefruitová šťáva mohou také zvyšovat plazmatické koncentrace brigatinibu a je

nutné se jim vyhnout (viz bod 4.2).

Inhibitory CYP2C8

Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že brigatinib je substrátem CYP2C8. U zdravých subjektů se při

souběžném podávání více 600 mg dávek gemfibrozilu, silného inhibitoru CYP2C8, dvakrát denně

s jednorázovou dávkou 90 mg brigatinibu snížila hodnota C

brigatinibu o 41 %, hodnota AUC

0-INF

12 % a hodnota AUC

0-120

o 15 % ve srovnání s dávkou 90 mg brigatinibu podávaného samostatně.

Účinek gemfibrozilu na farmakokinetiku brigatinibu není klinicky významný a základní mechanismus

snížené expozice brigatinibu není znám. Při souběžném podávání se silnými inhibitory CYP2C8 není

nutná žádná úprava dávky.

Inhibitory P-gp a BCRP

Brigatinib je in vitro substrátem P-glykoproteinu (P-gp) a proteinu rezistence karcinomu prsu (BCRP).

Vzhledem k tomu, že brigatinib vykazuje vysokou rozpustnost a vysokou permeabilitu, neočekává se,

že inhibice P-gp a BCRP povede ke klinicky významné změně v systémové expozici brigatinibu. Při

souběžném podávání přípravku Alunbrig s inhibitory P-gp a BCRP není nutná žádná úprava dávky.

Látky, které mohou snižovat plazmatické koncentrace brigatinibu

Induktory CYP3A

U zdravých subjektů se při souběžném podávání více 600 mg dávek rifampicinu, silného induktoru

CYP3A, denně s jednorázovou dávkou 180 mg brigatinibu snížila hodnota C

brigatinibu o 60 %,

hodnota AUC

0-INF

o 80 % (pětkrát) a hodnota AUC

0-120

o 80 % (pětkrát) ve srovnání s dávkou 180 mg

brigatinibu podávaného samostatně. Je třeba se vyhnout souběžnému podávání přípravku Alunbrig se

silnými induktory CYP3A, mimo jiné včetně rifampicinu, karbamazepinu, fenytoinu, rifabutinu,

fenobarbitalu a třezalky tečkované.

Středně silné induktory CYP3A mohou podle simulací z fyziologického farmakokinetického modelu

snížit hodnotu AUC brigatinibu přibližně o 50 %. Je třeba se vyhnout souběžnému podávání přípravku

Alunbrig se středně silnými induktory CYP3A, mimo jiné včetně efavirenzu, modafinilu, bosentanu,

etravirinu a nafcilinu.

Látky, jejichž plazmatické koncentrace mohou být ovlivněny brigatinibem

Substráty CYP3A

Ve studiích in vitro s hepatocity bylo prokázáno, že brigatinib je induktorem CYP3A4. Klinické studie

lékových interakcí s citlivými substráty CYP3A nebyly provedeny. Brigatinib může snižovat

plazmatické hladiny souběžně podávaných léčivých přípravků, které jsou převážně metabolizovány

prostřednictvím CYP3A. Proto je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku Alunbrig a

substrátů CYP3A s úzkým terapeutickým indexem (např. alfentanil, fentanyl, chinidin, cyklosporin,

sirolimus, takrolimus), protože mohou mít sníženou účinnost.

Alunbrig může také indukovat jiné enzymy a transportéry (např. CYP2C, P-gp) pomocí stejných

mechanismů, jako jsou mechanismy odpovědné za indukci CYP3A (např. aktivace pregnanového X

receptoru).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/124022/2020

EMEA/H/C/004248

Alunbrig (brigatinibum)

Přehled pro přípravek Alunbrig a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Alunbrig a k čemu se používá?

Přípravek Alunbrig je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s určitým

typem rakoviny plic s názvem nemalobuněčný karcinom plic. Používá se u pacientů, kteří dosud nebyli

léčeni přípravkem náležejícím do třídy inhibitorů kinázy anaplastického lymfomu nebo byli dříve léčeni

inhibitorem kinázy anaplastického lymfomu (inhibitorem ALK) zvaným krizotinib.

Přípravek Alunbrig se používá pouze tehdy, je-li nemalobuněčný karcinom plic „ALK pozitivní“, což

znamená, že nádorové buňky vykazují určité změny postihující gen zodpovědný za tvorbu bílkoviny

nazývaný ALK (kináza anaplastického lymfomu).

Přípravek Alunbrig obsahuje léčivou látku brigatinib.

Jak se přípravek Alunbrig používá?

Výdej přípravku Alunbrig je vázán na lékařský předpis. Léčba musí být zahájena a vedena lékařem,

který má zkušenosti s podáváním protinádorových léčivých přípravků. Nádorové onemocnění pacienta

je třeba před zahájením léčby podrobit testu s cílem potvrdit, že vykazuje genetické změny postihující

ALK (status „ALK-pozitivní“).

Tento léčivý přípravek je dostupný ve formě tablet (30 mg, 90 mg a 180 mg). Doporučená počáteční

dávka je 90 mg jednou denně po dobu prvních 7 dní, přičemž poté se dávka zvýší na 180 mg jednou

denně. Pacientům s těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin se doporučuje podávat nižší dávky.

Pacienty s těžkou poruchou funkce ledvin je třeba pečlivě sledovat s ohledem na výskyt příznaků

plicního onemocnění, jako jsou kašel nebo potíže s dýcháním, a to zejména v prvním týdnu léčby.

Léčba může pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná. Pokud se objeví nežádoucí účinky,

lékař může snížit dávku přípravku nebo dočasně přerušit léčbu. V určitých případech je nutné léčbu

trvale ukončit.

Více informací o používání přípravku Alunbrig naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

EMA/124022/2020

strana 2/3

Jak přípravek Alunbrig působí?

Kináza anaplastického lymfomu patří do skupiny enzymů zvaných tyrozinkinázové receptory, které se

podílejí na růstu buněk a na tvorbě nových krevních cév, jež je zásobují. U pacientů s ALK-pozitivním

nemalobuněčným karcinomem plic se vytváří abnormální forma ALK, která stimuluje nekontrolované

dělení a růst nádorových buněk. Léčivá látka v přípravku Alunbrig, brigatinib, působí tak, že blokuje

aktivitu ALK a tím omezuje růst a šíření nádoru.

Jaké přínosy přípravku Alunbrig byly prokázány v průběhu studií?

Účinnost přípravku Alunbrig v rámci léčby ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic byla

prokázána ve dvou hlavních studiích.

Do první studie bylo zařazeno 222 pacientů, u nichž došlo ke zhoršení onemocnění navzdory předchozí

léčbě krizotinibem. Přípravek Alunbrig nebyl srovnáván s žádnou jinou léčbou ani s placebem

(neúčinným přípravkem). Odpověď na léčbu byla hodnocena pomocí zobrazovacích metod

a standardizovaných kritérií používaných pro solidní nádory, přičemž za úplnou odpověď se považoval

stav, kdy pacient již nevykazoval žádné známky nádorového onemocnění. Z pacientů, jimž byl

přípravek Alunbrig podáván v dávce 90 mg denně a po 7 dnech ve vyšší dávce 180 mg denně, jich

56 % vykazovalo úplnou nebo částečnou odpověď na léčbu tímto přípravkem. Odpověď na léčbu

přetrvávala v průměru po dobu 14 měsíců.

Do druhé studie bylo zařazeno 275 pacientů, kteří nebyli dříve léčeni inhibitorem ALK. V této studii

došlo ke zhoršení onemocnění v průměru za 24 měsíců u pacientů užívajících přípravek Alunbrig,

zatímco u pacientů, kterým byl podáván krizotinib, se pro srovnání jednalo o 11 měsíců.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Alunbrig?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Alunbrig (které mohou postihnout více než 1 osobu ze 4)

jsou hyperglykemie (vysoké hladiny cukru v krvi), hyperinzulinemie (vysoké hladiny inzulinu v krvi),

anémie (nízký počet červených krvinek), nauzea (pocit na zvracení), nízký počet bílých krvinek včetně

snížených hladin bílých krvinek zvaných lymfocyty, průjem, únava, kašel, bolest hlavy, hypofosfatemie

(nízké hladiny fosfátů v krvi), vyrážka, zvracení, dyspnoe (potíže s dýcháním), hypertenze (vysoký

krevní tlak), myalgie (bolest svalů) a výsledky krevních testů naznačující abnormality funkce jater

(zvýšené hladiny alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy a alkalické fosfatázy), slinivky

břišní (zvýšené hladiny lipázy a amylázy) a svalů (zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy) nebo poruchy

srážení krve (prodloužení aktivovaného parciálního tromboplastinového času).

Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 50) jsou

pneumonitida (zánět plic), pneumonie (infekce plic), dyspnoe a pyrexie (horečka).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Alunbrig je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Alunbrig registrován v EU?

Přípravek Alunbrig byl účinný při léčbě pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic,

kteří byli dříve léčeni inhibitorem ALK zvaným krizotinib nebo kteří dosud žádným inhibitorem ALK

léčeni nebyli. Po přijetí vhodných opatření ke zvládání potenciálně závažného nežádoucího účinku

v podobě plicního onemocnění je bezpečnostní profil přípravku Alunbrig považován za přijatelný.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Alunbrig převyšují jeho rizika,

a může tak být registrován k použití v EU.

EMA/124022/2020

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Alunbrig?

Společnost, která přípravek Alunbrig dodává na trh, předloží výsledky probíhající studie účinnosti

a bezpečnosti přípravku Alunbrig u pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic, kteří

dosud nepodstoupili léčbu zaměřenou na ALK. Poskytne rovněž informační kartu pro pacienty

s přehledem základních informací o bezpečnosti přípravku a souvisejícím riziku plicního onemocnění a

s pokyny, co dělat v případě výskytu známek a příznaků onemocnění.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Alunbrig, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Alunbrig průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Alunbrig jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Alunbrig

Přípravku Alunbrig bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 22. listopadu 2018.

Další informace o přípravku Alunbrig jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/alunbrig.

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace