Altresyn 4 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Altresyn 4 mg/ ml Perorální roztok
 • Dávkování:
 • 4mg/ ml
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Altresyn 4 mg/ml Perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasničky
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné progestogeny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938601 - 1 x 360 ml - tlaková láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/057/09-C
 • Datum autorizace:
 • 16-04-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ALTRESYN 4 mg/ml perorální roztok pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s. r. o., Račianska 153, 831 53 Bratislava, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale – Z.I. Très le Bois – 22603 Loudéac – Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALTRESYN 4 mg/ml perorální roztok pro prasata

Altrenogestum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Altrenogestum . 4,00 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320) . 0,07 mg

Butylhydroxytoluen (E321) . 0,07 mg

Čirý, světle žlutý roztok bez zápachu.

4.

INDIKACE

Synchronizace říje pohlavně dospělých prasniček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat s infekcí dělohy.

Nepodávat samcům.

Viď.: Použití v průběhu březosti a laktace

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (pohlavně dospělé prasničky).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K perorálnímu podání podáním na krmivo.

20 mg altrenogestu pro toto, tj. 5 ml pro toto, jedenkrát denně 18 po sobě následujících dnů.

Dodržujte správné denní dávkovaní, poddávkování může způsobit tvorbu folikulárních cyst.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Stiskněte a uvolněte dávkovací pumpu pro podání jedné 5 ml dávky.

Zvířata by měla být oddělená a dávka by jim měla být podána individuálně. Přípravek dávkujte na

povrch krmiva použitím dávkovací pumpy. Na povrch krmiva aplikujte těsně před krmením.

Před použitím neprotřepávejte, aby se roztok nesmíchal s dusíkem obsaženým v tlakové nádobě.

10.

OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Maso: 9 dní.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Tlakový obal: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším jak 50 °C.

Nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat u samců.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Veterinární léčivý přípravek přidávejte do krmiva těsně před krmením. Zbytky nezkrmeného

medikovaného krmiva odstraňte.

Používejte jenom pro pohlavně dospělé prasničky, u kterých již proběhla první říje.

Nezkrmené krmivo musí být bezpečně zlikvidováno a nesmí být zkrmeno jinými zvířaty.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranný oděv

(rukavice a ochranný pracovní oděv).

Rukavice z porézního materiálu mohou přípravek propustit. Pokud došlo ke kontaktu léku s pokožkou,

možnost absorpce přes kůži se zvyšuje, pokud je oblast pokryta okluzním materiálem, jako jsou

latexové či gumové rukavice.

Při náhodném zasažení pokožky anebo vniknutí přípravku do očí okamžitě opláchněte zasažené místo

velkým množstvím vody. Po manipulaci s přípravkem i před jídlem si umyjte ruce.

Těhotné ženy a ženy v plodném věku by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem. Pokud je tento

kontakt s přípravkem nezbytný, měli by zacházet s přípravkem velmi obezřetně.

S přípravkem by neměli zacházet osoby, u kterých byl potvrzen anebo je podezření na progesteron-

dependentní tumor a stejně ani osoby s tromboembolickými poruchami.

Následky po zasažení: Náhodná absorpce přípravku může způsobit přerušení menstruačního cyklu,

uterinní anebo abdominální křeče, zvýšení anebo snížení děložního krvácení, prodloužení gravidity

anebo bolesti hlavy. Zamezte proto přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

V případě nadměrné expozice přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc.

Březost a laktace: Nepoužívejte během březosti a laktace.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nejsou známy.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

Jiná opatření týkající se vlivu pro životní prostředí:

Při rozmetání hnoje ošetřených zvířat je potřeba přísně dodržovat minimální vzdálenost od zdrojů

povrchové vody, danou místními právními předpisy, protože v hnoji může být obsažen altrenogest,

který by mohl způsobit nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Altresyn nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení:

Papírová skládačka obsahující 1 tlakový obal o obsahu 360 ml.

Papírová skládačka obsahující 3 tlakové obaly o obsahu 360 ml

540 ml nádoba

1080 ml nádoba

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.