ALLOSPES 300MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ALOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dostupné s:
ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava
ATC kód:
M04AA01
INN (Mezinárodní Name):
ALLOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dávkování:
300MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 90; 100; 50; 30; 28; 25
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ALOPURINOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 418/17-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls248329/2017, sukls248331/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Allospes 100 mg tablety

Allospes 300 mg tablety

allopurinolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Allospes a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Allospes užívat

Jak se přípravek Allospes užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Allospes uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co

je přípravek

Allospes

a k čemu se používá

Přípravek Allospes obsahuje léčivou látku allopurinol. Patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory

enzymů, které působí tak, že řídí rychlost specifických chemických změn v těle.

Přípravek Allospes se používá k léčbě stavů, při kterých vaše tělo produkuje příliš mnoho kyseliny

močové, jako například: dna; určité typy onemocnění ledvin a ledvinových kamenů; rakovina a

některé poruchy enzymů, které vedou k hromadění velkého množství kyseliny močové.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Allospes

užívat

Neužívejte přípravek Allos

pes:

jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Allospes se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Pokud máte nebo jste měli v minulosti onemocnění jater nebo ledvin

Pokud užíváte léčivé přípravky (diuretika a/nebo léky nazývající se ACE inhibitory) k léčbě

onemocnění srdce nebo vysokého krevního tlaku

Pokud máte právě akutní záchvat dny

Pokud jste čínské národnosti Han, afrického nebo indického původu

Pokud máte problémy se štítnou žlázou.

Věnujte zvláštní pozornost užívání přípravku Allospes:

Pokud

máte

ledvinové

kameny.

Ledvinové

kameny

budou

zmenšovat

malá

pravděpodobnost, že vstoupí do močových cest a zablokují je.

souvislosti

užíváním

alopurinolu

byly

hlášeny

závažné

kožní

vyrážky

(syndrom

přecitlivělosti, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Často se spolu

s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené

a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předcházejí příznaky podobné chřipce,

jako horečka, bolest hlavy, bolest celého těla (příznaky chřipky). Vyrážka se může rozšiřovat

na celé tělo, mohou vznikat puchýře a může dojít k olupování kůže. Pokud objevíte kožní

vyrážku nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte užívat alopurinol a obraťte se na lékaře.

Pokud máte rakovinu nebo Leschův-Nyhanův syndrom, může dojít ke zvýšení množství

kyseliny močové ve Vaší moči. Je nutné dostatečně pít a tím zředit moč, abyste tomu

zabránili.

Děti

a dospívající

Přípravek se u dětí používá zřídka, s výjimkou některých typů rakoviny (zejména leukemie) a

některých poruch enzymů, jako je Leschův-Nyhanův syndrom.

Další léčivé přípravky a přípravek

Allospes

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky,

které

používají

utlumení

imunitního

systému

(imunosupresiva)

např.

merkaptopurin, azathioprin a cyklosporin

Adenin arabinosid (vidarabin) používaný k léčbě oparu a planých neštovic

Další léčivé přípravky k léčbě dny, jako je probenecid

Acetylsalicylová kyselina (nebo podobné přípravky nazývané salicyláty)

Chlorpropamid používaný k léčbě cukrovky

Léky používané k ředění krve (antikoagulanty) jako je warfarin

Léky používané k léčbě epilepsie jako je fenytoin

Theofylin, používaný k léčbě problémů s dýcháním

Antibiotika (ampicilin nebo amoxicillin)

Léky používané k léčbě rakoviny

Didanosin používaný k léčbě infekce HIV

Léky používané k léčbě srdečních problémů nebo vysokého krevního tlaku jako jsou ACE

inhibitory nebo tablety na odvodnění (diuretika)

Hydroxid hlinitý, který snižuje účinek allopurinolu. Mezi užitím obou léků má být interval

nejméně 3 hodiny.

Cytotoxické

léky

(např.

cyklofosfamid,

doxorubicin,

bleomycin,

prokarbazin,

alkylující

halogenidy). Pokud jsou cytotoxické léky a alopurinol užívány současně dochází častěji k

poruchám krve. Proto má být v pravidelných intervalech kontrolován krevní obraz.

Těhotenství

,

kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Allopurinol se vylučuje do lidského mateřského mléka. Allopurinol se nedoporučuje užívat v období

kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Allospes může u některých lidí vyvolat závrať nebo problémy s koordinací pohybů. ,

Neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud nevíte, jak Vás tento přípravek ovlivňuje.

Přípravek Alospes obsahuje laktosu

Tento péčivý přípravek obsahuje laktosu (ve formě cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se

přípravek

Allospes

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Množství přípravku Allospes, která mohou pacienti užívat mohou být velmi odlišná. Váš lékař

rozhodne o dávce přípravku Allospes, která je pro Vás vhodná.

Obvyklá počáteční dávka je v rozmezí 100 až 300 mg denně, což může být užito jako jednorázová

dávka. Dávka může být zvýšena až na 900 mg denně v závislosti na závažnosti Vašeho stavu.

Pokud užíváte denní dávku vyšší než 300 mg, lékař vám může doporučit, abyste rozdělili celkovou

dávku na menší dávky užívané rovnoměrně několikrát denně, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků

postihujících trávicí ústrojí.

Pokud jste starší osoba nebo máte sníženou funkci jater nebo ledvin, může Vám lékař předepsat nižší

dávku nebo doporučit užívat přípravek v delších intervalech. Pokud podstupujete dvakrát nebo třikrát

týdně dialýzu, může Vám lékař předepsat dávku 300 nebo 400 mg, která se užívá bezprostředně po

dialýze.

Použití u dětí a dospívajících

Děti a dospívající mladší 15 let: užívá se 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti/den s maximální dávkou

400 mg denně rozdělenou do 3 dávek. Přípravek se u této populace užívá zřídka, s výjimkou maligních

stavů (zvláště leukemie) a některých enzymatických poruch, např. Leschův-Nyhanův syndrom.

Způsob podání

Allospes je určen pro podání ústy.

Tablety se zapíjejí sklenicí vody, kvůli snadnějšímu polykání.

Musíte užívat tablety po jídle, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků jako je pocit na zvracení (pocit

nevolnosti) a zvracení.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Allospes, než jste měl(a)

Pokud užijete více tablet nebo někdo jiný užije tablety omylem, informujte svého lékaře nebo se ihned

obraťte

nanejbližší nemocnici.Vezměte

sebou balení tohoto

přípravku.

Příznaky předávkování

mohou zahrnovat pocit na zvracení, zvracení, průjem a závrať.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek

Allospes

Pokud zapomenete dávku užít, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Avšak pokud již téměř nastal čas užít

další dávku, vynechejte zapomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat

přípravek

Allospes

Lék nepřestávejte užívat bez předchozí porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky tykající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí

vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Méně známo

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:

Reakce různého druhu, jako je, olupující se kůže, vředy nebo boláky na rtech a v ústech.

Nebo velmi vzácně náhlá dušnost, třes nebo tíseň na hrudi; kolaps.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

Horečka a zimnice, bolest hlavy, bolest svalů (příznaky podobné chřipce) a celkový pocit

nemoci

Závažné alergické reakce zahrnující horečku, kožní vyrážku,

bolest kloubů, odchylky v

krevním obraze a jaterních testech (může se jednat o příznaky přecitlivělosti s postižením

několika orgánů)

Krvácení do rtů, očí, úst, nosu nebo genitálií

Jakékoli změny na kůži, například: vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích a zánět spojivek

(červené a oteklé oči), rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo hrdla

Závažná potenciálně život ohrožující alergická reakce.

Tyto příznaky mohou znamenat, že máte alergii na Allospes. Další tablety neužívejte, pokud Vám

k tomu nedá pokyn Váš lékař.

Další nežádoucí účinky

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Kožní vyrážka

Zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu v krvi.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 1 000 lidí)

Pocit nevolnosti (pocit na zvracení) nebo nevolnost (zvracení)

Abnormální hodnoty jaterních testů

Vzácné

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Problémy s játry jako je zánět jater

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 ze 10 000 lidí)

Vysoká teplota

Krev v moči (hematurie)

Vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hyperlipidemie)

Celkový pocit nemoci nebo slabosti

Slabost, necitlivost, nestabilita v nohou, neschopnost pohybovat svaly (paralýza) nebo ztráta

vědomí

Bolest hlavy, točení hlavy, malátnost nebo poruchy vidění

Bolest na hrudi (angina pectoris), vysoký krevní tlak nebo pomalý puls

Zadržení tekutin v těle vedoucí k otoku (edému), zejména otoku kotníků

Abnormální metabolismus glukózy (cukrovka). Váš lékař může chtít změřit hladinu cukru ve

vaší krvi, aby zjistil, zda k tomu nedochází.

Příležitostně mohou tablety přípravku Allospes ovlivnit krev. Informujte svého lékaře co

nejdříve, pokud si všimnete, že máte větší modřiny než obvykle, nebo pokud se u Vás objeví

bolest v krku nebo jiné příznaky infekce. Tyto účinky se obvykle vyskytují u lidí s problémy s

játry nebo ledvinami. Co nejdříve informujte svého lékaře.

Allospes může ovlivnit lymfatické uzliny

Mužská neplodnost, impotence

Zvětšení prsou u mužů i žen

Změna Vašeho normálního návyku chození na stolici

Změna vnímání chuti

Šedý zákal

Vypadávání vlasů nebo změna barvy vlasů

Deprese

Ztráta volní koordinace svalových pohybů (ataxie)

Pocity brnění, svědění, píchání nebo pálení kůže (parestezie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Allospes

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Allospes obsahuje

Léčivou látkou je allopurinolum.

Allospes 100 mg: Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg.

Allospes 300 mg: Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg.

Dalšími složkami jsou:

Monohydrát laktosy, krospovidon typ B, kukuřičný škrob, povidon K30 a magnesium-stearát.

Jak

přípravek

Allospes

vypadá a co obsahuje toto balení

Allospes 100 mg je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní tableta o průměru přibližně 8,0 mm, s

vyraženým „AW“ na jedné straně a hladká na straně druhé.

Allospes 300 mg je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní nepotahovaná tableta o průměru přibližně

11,2 mm se zkoseným okrajem, s vyraženým „AX“ na jedné straně a hladká na druhé straně.

PVC-Al blistr obsahuje 25, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

Výrobce

Laboratori Fundació DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca

08040 Barcelona

Španělsko

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Ul. Lutomierska 50

95-200 Pabianice

Polsko

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

Harrow, Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Allopurinol Accord 100 mg tablet

Česká republika

Allospes

Dánsko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Estonsko

Allopurinol Accord

Finsko

Allopurinol Accord

Itálie

Allopurinolo Accord

Irsko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tablet

Kypr

Allopurinol Accord 100 mg, tablet

Litva

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletes

Lotyšsko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletés

Maďarsko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletta

Malta

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tablet

Německo

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg Tabletten

Nizozemsko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletten

Polsko

Allospes

Slovenská republika

Allospes 100 mg, 300 mg tablety

Slovinsko

Allopurinol Accord 100 mg, filmsko obložene tablete

Španělsko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg comprimidos

Švédsko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletter

Rakousko

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletten

Rumunsko

Allospes 100mg, 300 mg comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 26. 6. 2019

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls248329/2017, sukls248331/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Allospes 100 mg tablety

Allospes 300 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg.

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna 100 mg tableta obsahuje 3 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 300 mg tableta obsahuje 99 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Allospes 100 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní nepotahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm, s vyraženým

„AW“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Allospes 300 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní nepotahované tablety o průměru přibližně 11,2 mm se zkoseným

okrajem, s vyraženým „AX“ na jedné straně a hladké na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Allospes je indikován ke snížení tvorby urátu/kyseliny močové u stavů, kde již došlo k vytvoření

depozit

urátu

/kyseliny

močové

(např.

dnavá

artritida,

kožní

tofy,

nefrolitiáza)

nebo

existuje

předvídatelné klinické riziko (např. léčba malignity potenciálně vedoucí k akutní nefropatii způsobené

kyselinou močovou).

Mezi hlavní klinické stavy, při nichž může dojít ke vzniku depozit urátu /kyseliny močové, patří:

Idiopatická dna;

Litiáza způsobená kyselinou močovou;

Akutní nefropatie způsobená kyselinou močovou;

Neoplastické

onemocnění

myeloproliferativní

onemocnění

vysokou

mírou

buněčné

přeměny, při kterých se vyskytují vysoké hladiny urátu buď spontánně, nebo po cytotoxické

terapii;

Některé poruchy enzymů, které vedou k nadprodukci urátu, například porucha:

- Hypoxanthin-guanin fosforibosyltransferázy, včetně Leschova-Nyhanova syndromu;

- Glukóza-6-fosfatázy, včetně poruchy ukládání glykogenu;

- Fosforibosylpyrofosfát syntetázy;

- Fosforibosylpyrofosfát amidotransferázy;

- Adenin fosforibosyltransferázy;

Allospes je indikován k léčbě ledvinových kamenů 2, 8-dihydroxyadeninu (2, 8-DHA) souvisejících s

nedostatečnou aktivitou adenin fosforibosyltransferázy.

Allospes je indikován k léčbě recidivujících smíšených kalcium oxalátových ledvinových kamenů při

současné hyperurikosurii, kdy dostatečný příjem tekutin, dietní a podobná opatření selhala.

Děti a dospívající

Sekundární hyperurikemie různého původu

Urátová nefropatie při léčbě leukemie

Dědičné poruchy způsobené enzymovým deficitem, Leschův–Nyhanův syndrom (částečný nebo

úplný

deficit

hypoxanthin-guanin

fosforibosyltransferázy)

deficit

adenin-

fosforibosyltransferázy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Podávání přípravku Allospes je nutno zahájit nízkou dávkou, např. 100 mg/den, aby se snížilo riziko

nežádoucích účinků, a dávky se zvyšují pouze, pokud je hladina urátů v séru neuspokojivá. Zvýšené

opatrnosti je třeba dbát při snížené funkci ledvin (viz bod 4.2 Porucha funkce ledvin). Doporučují se

následující režimy dávkování:

100 až 200 mg denně při mírných stavech

300 až 600 mg denně při středně závažných stavech

700 až 900 mg denně při závažných stavech onemocnění.

Ke snížení gastrointestinálních nežádoucích účinků, mají být dávky vyšší než 300 mg podávány v

dílčích dávkách nepřekračujících 300 mg. Pokud je požadováno dávkování v mg/kg tělesné hmotnosti,

je třeba použít dávku 2 až 10 mg/kg tělesné hmotnosti den.

Doporučení pro monitorování

Dávkování má být upraveno na základě monitorování koncentrace urátů v séru a hladin urátů/kyseliny

močové v moči v přiměřených intervalech.

Zvláštní populace

Starší osoby

Vzhledem k absenci konkrétních údajů, je nutno použít nejnižší dávkování, které vede k uspokojivému

snížení hladiny urátů. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pozornost doporučením bodě 4.2 Porucha

funkce ledvin a bodě 4.4.

Porucha funkce ledvin

Jelikož se alopurinol a jeho metabolity vylučují ledvinami, může porucha funkce ledvin vést k retenci

léčiva a/nebo jeho metabolitů s následným prodloužením plazmatických poločasů. Následující schéma

může sloužit jako pomůcka k úpravě dávkování pro dospělé:

Clearance kreatininu (normální hodnoty 60 až

120 ml/min)

Dávkování při snížené funkci ledvin

>20 ml/min

normální dávka

10-20 ml/min

100-200 mg/den

<10 ml/min

mg/den

nebo

prodloužení

dávkovacích

intervalů

Pokud jsou k dispozici zařízení pro monitorování koncentrace oxypurinolu v plasmě, je třeba dávku

upravit

tak,

hladina

oxypurinolu

plasmě

udržovala

mikromolů/l

(15,2

mikrogramů/ml).

Allopurinol a jeho metabolity lze odstranit renální dialýzou. Pokud je dialýza potřebná dvakrát až

třikrát týdně, je nutné zvážit alternativní dávkování 300 až 400 mg alopurinolu okamžitě po každé

dialýze bez podávání léčiva v období mezi dialýzami.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater je nutno používat snížené dávky. V počátečních fázích léčby se

doporučuje provádět pravidelně testy jaterních funkcí.

Léčba stavů s vysokým obratem urátů, např. neoplázií, Lesch

ova-Nyhanova syndromu

Dávkování alopurinolu má být na spodní hranici doporučeného dávkovacího schématu

Pokud urátová nefropatie nebo jiné patologické stavy oslabily renální funkce, je nutno dodržovat

pokyny v bodě 4.2 Porucha funkce ledvin.

Tyto

kroky

mohou

snížit

riziko

ukládání

xanthinových

a/nebo

oxypurinolových

depozit

komplikujících klinický stav. Viz také bod 4.5 a bod 4.8).

Pediatrická populace

Děti a dopívající mladší 15 let: podává se 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti/den s maximem 400 mg

denně rozdělených do 3 dávek. Použití u této populace je indikováno zřídka, s výjimkou maligních

stavů zejména leukemie a některých enzymatických poruch, např. Leschův-Nyhanův syndrom.

Způsob podání

Allospes se užívá perorálně.

Doporučuje se užívat tablety po jídle, aby byla zajištěna gastrointestinální snášenlivost. Pokud

překračuje denní dávka 300 mg může být vhodný režim podávání v dílčích dávkách (viz dávkování).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní

syndrom,

Stevensův

-

Johnsonův

syndrom

(SJS)

a

toxická

epidermální

nekrolýza

(TEN):

Reakce

přecitlivělosti

alopurinol

mohou

projevovat

mnoha

různými

způsoby

včetně

makulopapulárního exantému,

syndromu

přecitlivělosti (známý

též jako DRESS)

a Stevensova-

Johnsonova syndromu (SJS)/toxické epidermální nekrolýzy (TEN). Tyto reakce jsou klinickými

diagnózami a jsou rozpoznávány podle klinických příznaků. Pokud se takovéto reakce objeví kdykoliv

během léčby, je třeba alopurinol ihned vysadit. V případě syndromu přecitlivělosti, SJS aTEN nesmí

být již alopurinol nikdy pacientovi znovu nasazen. Při rozvoji hypersensitivních kožních reakcí může

být přínosné podávání kortikosteroidů. (Viz bod 4.8

Nežádoucí účinky

-

Poruchy imunitního systému a

poruchy kůže a podkoží

Alela HLA-B*5801:

Bylo prokázáno, že výskyt alely HLA-B*5801 je spojen s rizikem rozvoje syndromu hypersenzitivity

a SJS/TEN souvisejících s alopurinolem. Frekvence výskytu alely HLA-B*5801 se značně liší u

různých etnických skupin: u čínské populace národnosti Han je výskyt až 20 %, u thajské populace 8-

15 %, u korejské populace kolem 12 % a u japonské nebo evropské populace 1 až 2 %. Před

zahájením léčby alopurinolem je třeba zvážit screening na přítomnost alely HLA-B*5801 u pacientů z

podskupin se známou vysokou prevalencí této alely. Chronické onemocnění ledvin může dále zvýšit

riziko u těchto pacientů. Není-li HLA-B*5801 genotypizace u pacientů čínské národnosti Han,

thajského či korejského původu dostupná, je třeba před zahájením terapie přínosy léčby pečlivě

vyhodnotit

zvážit,

převáží

možná

vyšší

rizika.

Používání

genotypizace

není

zavedeným

postupem u jiných populací pacientů.

Pokud je známo, že pacient je nositelem alely HLA-B*5801 (zvlášť u pacientů čínské Národnosti Han,

thajského či korejského původu), nemá se léčba alopurinolem zahajovat, pokud existují jiné vhodné

terapeutické možnosti, a pokud očekávaný přínos léčby nepřevýší její rizika. Je třeba pečlivě sledovat

možné příznaky syndromu hypersensitivity nebo SJS/TEN a informovat pacienta o nutnosti ihned

ukončit léčbu, pokud se objeví první symptomy.

SJS/TEN se může přesto vyskytnout u pacientů, u nichž byla zjištěna negativita HLA-B*5801, bez

ohledu na jejich etnický původ.

Poruchy funkce ledvin nebo jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin je nutné podávat snížené dávky. Pacienti s hypertenzí

nebo srdeční nedostatečností, léčení například diuretiky nebo ACE inhibitory, mohou mít současně

sníženou funkci ledvin, proto je nutné u této skupiny používat alopurinol s opatrností.

Před zahájením cytotoxické léčby je vhodné upravit stávající hyperurikemii a/nebo hyperurikosurii

pomocí přípravku Allospes. Je důležité zajistit adekvátní hydrataci pro udržení optimální diurézy a

pokusit se o alkalizaci moči, aby se zvýšila rozpustnost urátu močoviny/kyseliny močové.

Chronická renální insuficience a současně užívání diuretik, zejména thiazidového typu, může být

spojeno se zvýšeným rizikem alopurinolem indukovaného rozvoje SJS/TEN a jiných závažných

hypersenzitivních reakcí.

Asymptomatická hyperurik

emie

Asymptomatická

hyperurikemie

sama

sobě

není

obecně

považována

indikaci

k použití

alopurinolu. Dostatečný příjem tekutin a úprava diety se zaléčením základní příčiny může stav upravit.

Akutní záchvat dny

Léčba alopurinolem se nesmí zahájit, dokud akutní záchvat dny zcela neodezní, protože by to mohlo

vyvolat další záchvaty.

V počátečních fázích léčby alopurinolem, může dojít k vyvolání záchvatu dnavé artritidy. Z tohoto

důvodu je vhodné podávat profylaxi ve formě vhodného antiflogistika nebo kolchicinu po dobu

alespoň jednoho měsíce. Podrobnosti o vhodném dávkování a opatření a upozornění je nutno vyhledat

v literatuře.

Pokud u pacientů léčených alopurinolem k akutnímu záchvatu dojde, je třeba pokračovat v léčbě

stejnými dávkami a zároveň léčit akutní záchvat vhodným antiflogistikem.

Xanth

inová depozita

U stavů, kdy je míra tvorby urátů výrazně zvýšena (např. maligní choroba a její léčba, Leschův-

Nyhanův syndrom), může ve vzácných případech absolutní koncentrace xanthinu v moči vzrůst

natolik, že umožní tvorbu depozit v močovém traktu. Toto riziko lze minimalizovat dostatečnou

hydratací, aby se dosáhlo optimálního naředění moči.

Vliv na ledvinové kameny tvořené kyselinou močovou:

Odpovídající léčba alopurinolem povede k rozpuštění velkých kamenů ledvinné pánvičky tvořených

kyselinou močovou, s velmi malou pravděpodobností zaklínění v ureteru.

Poruchy štítné žlázy

U pacientů dlouhodobě léčených alopurinolem (5,8 %) v dlouhodobé otevřené prodloužené studii byly

pozorovány zvýšené hladiny TSH (˃ 5,5 μIU/ml). Při podávání alopurinolu pacientům se změněnou

funkcí štítné žlázy je nutná opatrnost.

Laktosa

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, s úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

6-merkaptopurin a azathioprin:

Azathioprin je metabolizován na 6-merkaptopurin, který je inaktivován působením oxidem xanthinu.

Pokud je 6-merkaptopurin nebo azathioprin podáván souběžně s alopurinolem, má být podána pouze

jedna čtvrtina obvyklé dávky 6-merkaptopurinu nebo azathioprinu, protože inhibice oxidu xanthinu

prodlouží jejich aktivitu.

Vidarabin (adeninarabinosid):

Důkazy nasvědčují tomu, že plasmatický poločas vidarabinu je za přítomnosti alopurinolu prodloužen.

Pokud se tyto dva přípravky podávají současně, je nezbytný zvláštní dohled, aby se rozpoznaly

zesílené toxické účinky.

Salicyláty a urikosurické léčivé přípravky

Oxypurinol, hlavní metabolit alopurinolu, který je sám o sobě terapeuticky účinný, je vylučován

ledvinami podobným způsobem jako uráty. Z toho důvodu mohou léčiva s urikosurickou aktivitou,

jako je probenecid nebo vysoké dávky salicylátu, zrychlit vylučování oxypurinolu. To může snížit

terapeutickou účinnost alopurinolu, nicméně význam tohoto jevu se musí vyhodnotit případ od

případu.

Chlorpropamid:

Pokud se alopurinol podává současně s chlorpropamidem při poruše funkce ledvin, může vzrůst riziko

prodloužené

hypoglykemické

účinnosti,

protože

alopurinol

chlorpropamid

mohou

soutežit

vylučování v renálním tubulu.

Kumarinová antikoagulancia

Existují vzácná hlášení o zvýšeném účinku warfarinu a jiných kumarinových antikoagulancií při

současném podávání s alopurinolem, z toho důvodu musí být všichni pacienti léčení antikoagulancii

pod pečlivým dohledem.

Fenytoin:

Alopurinol může inhibovat oxidaci fenytoinu v játrech, nicméně klinický význam nebyl prokázán.

Theofylin:

Byla

hlášena

inhibice

metabolizmu

theofylinu.

Mechanismus

interakce

vysvětlit

tím,

biotransformace theofylinu se u člověka účastní xanthinoxidáza. U pacientů, kteří zahajují léčbu

alopurinolem nebo zvyšují jeho dávku, je nutno hladiny theofylinu sledovat.

Ampicilin/Amoxicilin:

Zvýšená četnost kožních vyrážek byla hlášena u pacientů, kteří užívali ampicilin nebo amoxicilin

současně s alopurinolem, v porovnání s pacienty, kteří tuto kombinaci léčivých přípravků neužívali.

Příčina této hlášené souvislosti nebyla zjištěna. Nicméně se doporučuje, aby se u pacientů léčených

alopurinolem, kde je to možné, použila alternativa k ampicilinu nebo amoxicilinu.

Cytostatika:

Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin,

alkylující

halogenidy)

dochází

krevním

dyskraziím

častěji,

než

když

jsou

tyto

léčivé

látky

podávány samostatně. Proto má být v pravidelných intervalech monitorován krevní obraz.

Cyklosporin:

Hlášení

naznačují,

plazmatická

koncentrace

cyklosporinu

může

vzrůst

při

současné

léčbě

alopurinolem. Při současném podávání těchto léčivých přípravků je nutno zvážit možnost zvýšené

toxicity cyklosporinu.

Didanosin:

zdravých

dobrovolníků

pacientů

léčených

didanosinem

byly

při

současné

léčbě

alopurinolem (300 mg denně) plasmatické hodnoty didanosinu Cmax a AUC přibližně dvojnásobné,

aniž by byl ovlivněn terminální poločas. Z tohoto důvodu, může být potřeba snížit dávku didanosinu,

pokud je současně podáván s alopurinolem.

Diuretika:

Byla hlášená interakce mezi alopurinolem a furosemidem, která vede ke zvýšení koncentrace urátů v

séru a oxypurinolu v plasmě.

Zvýšené riziko hypersenzitivity bylo hlášeno při současném podávání alopurinolu s diuretiky, zejména

s thiazidy, především při poruše funkce ledvin.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE):

Při souběžném podávání alopurinolu s ACE inhibitory může být zvýšené riziko hypersensitivity,

především u chronického selhání ledvin.

Hydroxid hlinitý:

Souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek alopurinolu. Mezi užitím

obou léčivých přípravků má být interval nejméně 3 hodiny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují

dostatečné

důkazy

bezpečnosti

užívání

alopurinolu

těhotenství

lidí.

Studie

reprodukční toxicity na zvířatech ukázaly protichůdné výsledky (viz bod 5.3).

V těhotenství se má allopurinol užívat pouze tehdy, pokud zde není bezpečnější alternativa, nebo

pokud choroba sama přináší riziko pro matku nebo nenarozené dítě.

Kojení

Alopurinol

jeho

metabolit

oxypurinol

vylučují

lidského

mateřského

mléka.

Užívání

allopurinolu v období kojení se nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených alopurinolem byly hlášeny nežádoucí účinky, jako jsou

ospalost, závrať a ataxie, musí být pacienti předtím, než budou řídit vozidlo, obsluhovat stroje nebo

provádět nebezpečné činnosti opatrní, dokud si nebudou jistí, že alopurinol neovlivňuje nepříznivě

jejich výkon.

4.8

Nežádoucí účinky

K tomuto přípravku není k dispozici žádná novodobá klinická dokumentace, kterou by bylo možno

využít při stanovování četnosti nežádoucích účinků. Incidence nežádoucích účinků se může lišit v

závislosti na podávané dávce a na podávání v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Kategorie

četnosti,

které

jsou

níže

přiřazeny

nežádoucím

účinkům,

jsou

odhady:

většiny

nežádoucích účinků nejsou vhodné údaje pro výpočet výskytu k dispozici. Nežádoucí účinky zjištěné

při poregistračním sledování se považovaly za vzácné nebo velmi vzácné. Pro klasifikaci četnosti bylo

použito následující pravidlo:

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/1 000 až ≤1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až ≤1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Nežádoucí účinky v souvislosti s alopurinolem jsou časté, méně časté, vzácné u celkové léčené

populace a většinou méně závažné. Výskyt je vyšší při přítomnosti poruchy funkce ledvin a/nebo jater.

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Furunkl

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi vzácné

Agranulocytóza

Granulocytóza

Aplastická anemie

Thrombocytopenie

Leukopenie

Leukocytóza

Eosinofilie

Čistá aplazie červené řady

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita

Velmi vzácné

Angioimunoblastický T-lymfom

Anafylaktická reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Diabetes mellitus

Hyperlipidemie

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

Deprese

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné

Kóma

Paralýza

Ataxie

Periferní neuropatie

Parastezie

Somnolence

Bolest hlavy

Dysgeuzie

Poruchy oka

Velmi vzácné

Katarakta

Zhoršené vidění

Makulopatie

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné

Vertigo

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

Angina pectoris

Bradykardie

Cévní poruchy

Velmi vzácné

Hypertenze

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Zvracení

Nauzea

Průjem

Velmi vzácné

Hematemeza

Steatorea

Stomatitida

Změna vyprazdňovacích návyků

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Abnormální testy jaterních funkcí

Vzácné

Hepatitida

(včetně

nekrózy

jater

granulomatózní hepatitidy)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Vzácné

Stevensův-Johnsonův

syndrom/toxická

epidermální nekrolýza

Velmi vzácné

Angioedém

Poléková vyrážka

Alopecie

Změny zabarvení vlasů

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Bolest svalů

Poruchy

ledvin

močových

Vzácné

Urolitiáza

cest

Velmi vzácné

Hematurie

Azotemie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Velmi vzácné

Mužská neplodnost

Erektilní dysfunkce

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce

v místě vpichu

Velmi vzácné

Edém

Celkový pocit nemoci

Astenie

Pyrexie

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu

v krvi

Velmi

vzácně

byla

hlášena

trombocytopenie,

agranulocytóza

aplastická

anemie,

zvláště

jednotlivců s poruchou funkce ledvin a/nebo jater, což potvrzuje potřebu zvláštní péče o tuto skupinu

pacientů.

2. V různých obměnách se může objevit opožděná multiorgánová reakce z přecitlivělosti (DRESS

syndrom

neboli

syndrom

přecitlivělosti).

Projevuje

horečkou,

vyrážkou,

vaskulitidou,

lymfadenopatií,

pseudolymfomem,

artralgií,

leukopenií,

eosinofilií,

hepatosplenomegalií,

abnormálními jaterními testy a syndromem mizejících žlučovodů (destrukce a mizení intrahepatálních

žlučovodů). Mohou být postiženy i další orgány (např. játra, plíce, ledviny, pankreas, myokard, tlusté

střevo). V případě výskytu těchto reakcí, což může být kdykoliv v průběhu léčby, je nutno alopurinol

okamžitě a trvale vysadit. Pacientům s hypersenzitivním syndromem a SJS/TEN nesmí být alopurinol

znovu

nasazen.

Při

rozvoji

hypersensitivních

kožních

reakcí

může

být

přínosné

podávání

kortikosteroidů. U generalizovaných hypersenzitivních reakcí bylo obvykle přítomno postižení ledvin

a/nebo jater, zejména pokud se jednalo o fatální případy.

3. Po biopsii generalizované lymfadenopatie byl velmi vzácně popsán angioimunoblastický T-lymfom.

Zdá se, že je po vysazení alopurinolu reverzibilní.

4. V časných klinických studiích byla hlášena nauzea a zvracení. Další hlášení naznačila, že tato

reakce není významným problémem a lze se jí vyhnout užíváním alopurinolu po jídle.

5. Dysfunkce jater byla hlášena bez zřejmých důkazů generalizované hypersenzitivity.

6. Kožní reakce jsou nejčastějšími reakcemi a mohou se objevit kdykoliv během léčby. Mohou se

projevit jako svědivá, makulopapulární, někdy šupinatějící nebo purpuře podobná vyrážka a vzácně

jako exfoliativní kožní reakce, jako je Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza

(SJS/TEN). Nejvyšší riziko výskytu SJS a TEN nebo dalších hypersenzitivních reakcí je během

prvních týdnů léčby. Nejlepších výsledků při zvládání takových reakcí se dosahuje při včasné

diagnóze a okamžitém vysazení všech podezřelých léčiv. Alopurinol se musí vysadit okamžitě po

objevení těchto reakcí. Po uzdravení z mírných reakcí lze alopurinol znovu nasadit v nízké dávce

(např. 50 mg/den) a dávku postupně zvyšovat. Bylo prokázáno, že výskyt alely HLA-B*5801 je

spojen s rizikem rozvoje syndromu hypersenzitivity a SJS/TEN souvisejících s alopurinolem. Použití

genotypingu jako screeningové metody pro rozhodování o léčbě alopurinolem nebylo stanoveno.

Pokud se opět objeví vyrážka, musí být alopurinol vysazen trvale, protože by mohlo dojít k závažnější

hypersenzitivitě (viz

Poruchy imunitního systému

). Pokud nelze vyloučit SJS/TEN nebo jiné závažné

hypersenzitivní reakce, alopurinol znovu nenasazujte, a to vzhledem k potenciálu závažných nebo

dokonce fatálních reakcí. Klinická diagnóza SJS/TEN nebo jiných závažných hypersenzitivních reakcí

je základem pro další rozhodování. Alopurinol se musí vysadit okamžitě a trvale po objevení těchto

reakcí.

7. Bylo hlášeno, že angioedém se vyskytuje se známkami a příznaky generalizované hypersenzitivní

reakce nebo bez nich.

8. Bylo hlášeno, že horečka se vyskytuje se známkami a příznaky generalizované hypersenzitivní

reakce na alopurinol nebo bez nich (viz bod 4.8

Poruchy imunitního systému

9. Výskyt zvýšené hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH) v relevantních studiích neprokázal

žádný vliv na hladiny volného T4 nebo hladiny TSH naznačující subklinický hypothyroidismus.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky:

Bylo hlášeno požití až 22,5 g alopurinolu bez nežádoucích účinků. U pacienta, který požil 20 g

alopurinolu byly hlášeny příznaky a známky zahrnující nauzeu, zvracení, průjem a točení hlavy. Po

obecných podpůrných opatřeních došlo k uzdravení.

Terapie:

Masivní absorpce alopurinolu může vést k výrazné inhibici aktivity xanthinoxidázy, která by neměla

mít

žádné

nežádoucí

účinky,

ledaže

došlo

ovlivnění

současné

medikace,

zvláště

merkaptopurinem

a/nebo

azathioprinem.

Odpovídající

hydratace

udržení

optimální

diurézy

usnadňuje vylučování alopurinolu a jeho metabolitů. V případě nezbytnosti lze využít hemodialýzu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové

ATC kód: M04A A01

Mechanismus účinku

Alopurinol je inhibitorem xanthinoxidázy. Alopurinol a jeho hlavní metabolit oxypurinol snižují

hladinu kyseliny močové v plasmě a v moči inhibicí xanthinoxidázy, což je enzym katalyzující oxidaci

hypoxanthinu na xanthin a xanthinu na kyselinu močovou. Vedle inhibice katabolismu purinů je u

některých, nikoli však všech hyperurikemických pacientů, snížena biosyntéza purinů de novo, a to

zpětnovazebnou

inhibicí

hypoxanthinguaninfosforibosyltransferázy.

Další

metabolity

alopurinolu

zahrnují alopurinol-ribosid a oxypurinol-7-ribosid.

5.2

Farmakokinetické v

lastnosti

Absorpce

Alopurinol je účinný po perorálním podání a rychle se absorbuje z horní části gastrointestinálního

traktu. Studie zjistily přítomnost alopurinolu v krvi 30 až 60 minut po podání. Odhady biologické

dostupnosti se pohybují od 67 % do 90 %. Maximální plasmatické hladiny alopurinolu se obecně

objevují přibližně 1,5 hodiny po perorálním podání alopurinolu, nicméně rychle klesají a po 6

hodinách jsou sotva detekovatelné. Maximální hladiny oxypurinolu se obecně objevují 3 až 5 hodin po

perorálním podání alopurinolu a jsou mnohem setrvalejší.

Distribuce

Alopurinol se zanedbatelně váže na plasmatické proteiny, a proto se má za to, že změny ve vazbě na

proteiny jeho clearanci významně neovlivňují. Zdánlivý distribuční objem alopurinolu je přibližně 1,6

litru/kg, což naznačuje relativně rozsáhlé vychytávání tkáněmi. Tkáňové koncentrace alopurinolu

nebyly u lidí hlášeny, nicméně je pravděpodobné, že alopurinol a oxypurinol budou v nejvyšších

koncentracích přítomny v játrech a střevní sliznici, kde je aktivita xanthinoxidázy vysoká.

Biotransformace

Hlavním metabolitem alopurinolu je oxypurinol. Mezi další metabolity alopurinolu patří allopurinol-

riboside a oxipurinol-7-riboside.

Eliminace

Přibližně

požitého

alopurinolu

vyloučí

stolicí.

Eliminace

alopurinolu

probíhá

hlavně

metabolickou konverzí na oxypurinol prostřednictvím xanthinoxidázy a aldehydoxidázy, přičemž

méně než 10 % nezměněného léčiva je vyloučeno močí. Alopurinol má plasmatický poločas okolo 0,5

až 1,5 hodiny.

Oxypurinol

slabším

inhibitorem

xanthinoxidázy

než

alopurinol,

plasmatický

poločas

oxypurinolu je mnohem delší. U člověka se odhady pohybují od 13 do 30 hodin. Proto se při podávání

jedné dávky alopurionolu denně účinná inhibice xanthinoxidázy udržuje po dobu 24 hodin. Pacienti s

normální

funkcí

ledvin

budou

oxypurinol

postupně

kumulovat,

dokud

nedosáhne

ustálené

koncentrace oxypurinolu v plasmě. Takoví pacienti, užívající 300 mg alopurinolu denně, budou

obecně mít plasmatické koncentrace oxypurinolu 5-10 mg/litr.

Oxypurinol se eliminuje nezměněn močí, ale má dlouhý eliminační poločas, protože podstupuje

tubulární reabsorpci. Hlášené hodnoty eliminačního poločasu se pohybují od 13,6 do 29 hodin. Velké

diskrepance mezi těmito hodnotami lze přičíst odlišnostem v uspořádání studie a/nebo clearance

kreatininu u pacientů.

Farmakokinetika u pacientů s poruchou funkce ledvin

Clearance alopurinolu a oxypurinolu je u pacientů se sníženou funkcí ledvin značně snížená, což při

chronické léčbě vede k vyšším plasmatickým hladinám. Pacienti s poruchou funkce ledvin, kde jsou

hodnoty

clearance

kreatininu

mezi

ml/min,

vykazovali

dlouhodobé

léčbě

alopurinolu

denně

plasmatické

koncentrace

oxypurinolu

přibližně

mg/litr.

přibližně

koncentrace, které by se u pacientů s normální funkcí ledvin dosáhlo dávkami 600 mg/den. Proto je u

pacientů s poruchou funkce ledvin potřebné snížení dávky alopurinolu.

Farmakokinetika u starších osob

Není pravděpodobné, že by kinetika léčiva byla pozměněna z jiných důvodů, než je zhoršení renálních

funkcí (viz bod 5.2

Farmakokinetika při poruše funkce ledvin

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Při pokusech na zvířatech vedlo dlouhodobé podávání vysokých dávek alopurinolu k tvorbě sraženin

xantinu (urolitiáza), což vedlo k morfologickým změnám v orgánech urinů.

Mutagenita:

Cytogenetické studie prokázali, že alopurinol neindukuje chromozomální aberace v lidských krevních

buňkách in vitro v koncentracích až do 100 μg/ml a in vivo v koncentracích až do 600 mg/den

podávaných během průměrného období 40 měsíců.

Alopurinol neprodukuje in vitro nitroso- sloučeniny a neovlivňuje transformaci lymfocytů in vitro.

Důkazy biochemických a jiných cytologických výzkumů silně naznačují, že alopurinol nemá žádné

škodlivé účinky na DNA v jakékoli fázi buněčného cyklu a není mutagenní.

Karcinogenita:

myší

potkanů

léčených

alopurinolem

dobu

nebyly

zjištěny

žádné

známky

karcinogenity.

Reprodukční toxicita

:

Jedna studie na myších, jimž byly podávané intraperitoneální dávky 50 nebo 100 mg/kg v 10. nebo 13.

den březosti, vedla k fetálním abnormalitám, nicméně v podobné studii na potkanech s dávkami 120

mg/kg

březosti

nebyly

žádné

abnormality

pozorovány.

Extenzivní

studie

vysokých

perorálních dávek alopurinolu na myších do 100 mg/kg/den, na potkanech do 200 mg/kg/den a

králících do 150 mg/kg/den během 8. až 16. dne březosti k žádným teratogenním účinkům nevedly.

Studie in vitro využívající fetální myší slinné žlázy v kultuře s cílem detekovat embryotoxicitu

naznačily, že se nedá očekávat, že by alopurinol způsoboval embryotoxicitu, aniž by zároveň nevedl k

toxicitě u matky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Krospovidon typ B

Kukuřičný škrob

Povidon K30

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC-Al blistr obsahuje 25, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné speciální požadavky.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Allospes 100 mg tablety: 29/417/17-C

Allospes 300 mg tablety: 29/418/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26. 6. 2019

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

26. 6. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace