ALLOPURINOL MYLAN Tableta 100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ALOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dostupné s:
Generics [UK] Limited, Potters Bar
ATC kód:
M04AA01
INN (Mezinárodní Name):
ALLOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ALOPURINOL
Přehled produktů:
ALLOPURINOL MYLAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 550/16-C

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls397844/2017

Příbalová informace:

informace pro pacienta

Allopurinol Mylan 100 mg tablety

Allopurinol Mylan 300 mg tablety

allopurinolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Allopurinol Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Allopurinol Mylan užívat

Jak se přípravek Allopurinol Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Allopurinol Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Allopurinol Mylan a

k

čemu se používá

Přípravek Allopurinol Mylan obsahuje léčivou látku zvanou alopurinol. Působí tak, že zpomaluje

určité chemické reakce v těle a snižuje tak hladinu kyseliny močové v krvi a moči, čímž předchází

tvorbě krystalů kyseliny močové.

Přípravek Allopurinol Mylan se používá v případě, že tělo vytváří přílišné množství kyseliny močové.

Mezi takové stavy patří dna, ledvinové kameny a jiné typy onemocnění ledvin nebo případy, kdy

probíhá léčba rakoviny. Při dně se kyselina močová hromadí v kloubech a šlachách v podobě krystalů

a způsobuje zánět, otok a bolest.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Allopurinol Mylan užívat

Neužívejte přípravek Allopurinol Mylan:

jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a

opatření

Před užitím přípravku Allopurinol Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin

jestliže máte záchvat dny

jestliže patříte k čínskému etniku Chan nebo jste thajského či korejského původu

jestliže máte problémy se štítnou žlázou

Přípravek Allopurinol Mylan užívejte s opatrností:

V souvislosti s užíváním alopurinolu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (syndrom

přecitlivělosti, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Často se spolu

s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět spojivek

(červené a oteklé oči). Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky

podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat

na celé tělo, mohou vznikat puchýře a může dojít k olupování kůže. Takovéto závažné kožní

reakce se objevují častěji u osob čínské národnosti Chan, thajského či korejského původu.

Chronické onemocnění ledvin může dále zvýšit riziko u těchto pacientů. Pokud se u Vás objeví

kožní vyrážka nebo výše uvedené kožní příznaky, ihned přestaňte užívat alopurinol a obraťte se

na lékaře.

Jestliže trpíte rakovinou nebo Lesch-Nyhanovým syndromem, může se hladina kyseliny močové

ve Vaší moči zvyšovat. Abyste tomu předešli, je důležité pít dostatečné množství tekutin, aby se

moč naředila.

Pokud máte ledvinové kameny, mohou se tyto kameny zmenšit a vniknout do močového traktu,

což Vám může způsobit potíže.

Děti

Přípravek Allopurinol Mylan se nesmí podávat dětem mladším 6 let, protože není známo, zda je pro ně

bezpečný.

Nedoporučuje se podávat 300mg tablety dětem, jelikož obsahují barvivo (hlinitý lak žluti SY (E110)),

které může vyvolávat alergické reakce.

Další léčivé přípravky a

přípravek Allopurinol Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zejména důležité informovat lékaře, pokud užíváte kterýkoli z léků uvedených níže. Lékař možná

sníží dávku Vašeho léku a/nebo Vás bude důkladněji sledovat, jelikož hrozí nežádoucí účinky, jestliže

společně s přípravkem Allopurinol Mylan užíváte:

merkaptopurin (používaný k léčbě rakoviny krve)

azathioprin, cyklosporin (používané ke snížení imunitní odpovědi)

vidarabin (používaný k léčbě oparů)

salicyláty (používané ke snížení bolesti, horečky nebo zánětu, např. kyselina acetylsalicylová)

probenecid (používaný k léčbě dny)

chlorpropamid (používaný k léčbě diabetu)

warfarin, fenprokumon, acenokumarol (používané k ředění krve)

fenytoin (používaný k léčbě epilepsie)

theofylin (používaný k léčbě astmatu a jiných plicních onemocnění)

ampicilin nebo amoxicilin (používané k léčbě bakteriálních infekcí)

cytostatika (používaná k léčbě agresivních nádorů):

Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin,

prokarbazin, alkylující halogenidy) dochází k poruchám krve častěji, než když jsou tyto léčivé

látky podávány samostatně. Proto má být v pravidelných intervalech kontrolován krevní obraz.

didanosin (používaný k léčbě HIV infekcí)

diuretika (tablety na odvodnění) nebo ACE inhibitory (léky používané k léčbě krevního tlaku)

Souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého (užívaného k neutralizaci žaludečních kyselin)

může snižovat účinek alopurinolu. Mezi užitím obou léků má být interval nejméně 3 hodiny.

Těhotenství a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, tento přípravek nemáte užívat, pokud Váš lékař neurčí jinak.

Alopurinol se vylučuje do lidského mateřského mléka. Alopurinol se nedoporučuje užívat v období

kojení.

Řízení dopravních prostředků a

obsluha strojů

Přípravek Allopurinol Mylan může způsobovat závrať, ospalost nebo problémy s koordinací. Pokud

k tomu dojde, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje a neprovádějte nebezpečné

činnosti.

Přípravek Allopurinol Mylan obsahuje laktosu

a sodík

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek

užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek Allopurinol Mylan 300

mg tablety také obsahuje

barvivo,

hlinitý lak žluti SY (E110)

Může vyvolat alergické reakce.

3.

Jak se přípravek Allopurinol Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Tablety se zapíjejí vodou. Tablety užívejte po jídle,

aby se snížilo riziko nežádoucích účinků, jako je pocit na zvracení a zvracení.

Pokud je denní dávka vyšší než 300 mg a pokud trpíte nežádoucími účinky postihujícími trávicí

ústrojí, jako je pocit na zvracení (nevolnost) nebo zvracení (viz bod 4), může Vám lékař

předepsat několik dílčích dávek, aby se tyto nežádoucí účinky omezily.

Dávku Vám lékař také může změnit, pokud máte sníženou funkci ledvin a jater.

Při zahájení léčby Vám lékař může na měsíc nebo déle předepsat protizánětlivé léky nebo

kolchicin, aby se zabránilo záchvatům dnavé artritidy (zánět kloubů).

Doporučené dávky jsou:

Dospělí a

dospívající ve věku 15–

18 let

Zahajovací dávka: 100 mg denně

Dávka alopurinolu může být upravena v závislosti na závažnosti stavu:

mírné potíže: 100 až 200 mg denně.

středně závažné potíže: 300 až 600 mg denně.

závažné potíže: 700 až 900 mg denně.

Pokud máte problémy s

ledvinami:

můžete být požádáni, abyste užívali 100 mg v delších intervalech než jeden den.

pokud podstupujete dialýzu dvakrát až třikrát týdně, může Vám lékař předepsat dávku 300 nebo

400 mg, která se užívá ihned po dialýze. Alopurinol se totiž během dialýzy z těla vylučuje.

Pouze přípravek Allopurinol Mylan 100

mg tablety

Děti a

dospívající ve věku

6 až 15

let s

tělesnou hmotností alespoň 15

kg

Doporučená dávka je 10 až 20 mg na kg tělesné hmotnosti denně, rozdělená do 3 dávek.

Maximální denní dávka je 400 mg.

Tento přípravek nepodávejte dětem mladším 6 let, jelikož jeho bezpečnost v této skupině nebyla

ověřena.

Přípravek Allopurinol Mylan se dětem podává jen vzácně, s výjimkou případů s určitým typem

rakoviny (např. leukémie) a některými dalšími onemocněními.

Jestliže jste užil více tablet přípravku Allopurinol Mylan, než jste měl(a)

Pokud jste Vy (nebo někdo jiný) spolkli více tablet najednou nebo pokud se domníváte, že některou

tabletu spolklo dítě, obraťte se ihned na nejbližší lékařskou pohotovost nebo svého lékaře.

Předávkování pravděpodobně způsobí nežádoucí účinky jako pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo

závrať.

Vezměte, prosím, tuto příbalovou informaci, všechny zbývající tablety a obal s sebou do nemocnice

nebo k lékaři, aby bylo zřejmé, jaké tablety byly požity.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Allopurinol Mylan

Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Avšak pokud je již téměř čas na

další dávku, zapomenutou dávku vynechejte.

Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku. Zbývající dávky již užijte ve správnou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Allopurinol Mylan

Tyto tablety musíte brát tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u

Vás objeví jakýkoli z

následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek

Allopurinol Mylan a

ihned kontaktujte lékaře:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

změny na kůži, například vředy v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánět spojivek (červené

a oteklé oči), rozsáhlé puchýře nebo olupování, kterým často předchází horečka a zimnice,

bolest hlavy, bolest svalů (příznaky podobné chřipce) a celkový pocit nemoci

závažné reakce přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a abnormality

v krevních testech a testech jaterních funkcí (ty mohou být příznakem poruchy známé jako

DRESS)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):

známky alergické reakce jako otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může vést k obtížím

s dýcháním a polykáním, olupování nebo svědění kůže, vředy nebo bolavé rty a ústa, náhlá

dušnost, bušení srdce nebo tíseň na hrudi, svědění a kolaps. Neužívejte další tablety, pokud Vám

k tomu lékař nedá pokyn

zvracení krve

Pokud se u

Vás objeví jakýkoli z

následujících nežádoucích účinků, co nejdříve kontaktujte

svého lékaře:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

zánět jater (hepatitida) s příznaky, mezi které může patřit žloutnutí kůže a očního bělma, ztráta

chuti k jídlu, zvracení, bolest břicha, průjem

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):

pokles počtu určitého typu bílých krvinek, což má za následek časté infekce, např. bolest v krku,

vysokou teplotu (horečku) nebo tvorbu vředů v ústech nebo krku

pokles počtu červených krvinek nebo krevních destiček (pozorovaný v krevních testech)

vedoucí k příznakům jako bledost, únava a snazší krvácivost nebo tvorba modřin. Tyto účinky

obvykle nastanou u osob, které mají potíže s játry či ledvinami. Co nejdříve o tom informujte

svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

kožní vyrážka

zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu v krvi, což je pozorovatelné v krevních testech.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

pocit na zvracení (nevolnost), zvracení a průjem

příznaky alergické reakce, včetně svědivé vyrážky

zvýšené hodnoty testů jaterních funkcí

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

postižení funkce jater nebo ledvin

tvorba kamenů v močových cestách, příznaky zahrnují krev v moči a bolest v břiše, boku, nebo

v třísle

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):

bolest kloubů nebo bolestivé otoky v tříslech, podpaží nebo na krku

horečka

krev v moči

změna normálního vyprazdňování stolice nebo neobvykle zapáchající stolice

nadměrný obsah tuku ve stolici, který způsobuje průjem

vysoké hladiny tuků v krvi

celkový pocit nemoci

slabost, necitlivost, nestabilita nohou, neschopnost pohybovat svaly (ochrnutí) nebo ztráta

vědomí, mravenčení

křeče, záchvaty nebo deprese

bolest hlavy, závrať, ospalost nebo poruchy vidění

bolest na hrudi, vysoký krevní tlak nebo pomalý puls

zadržování tekutin v těle vedoucí k otokům (edém), zejména kotníků

mužská neplodnost, neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci, zvětšení prsů u mužů

změna ve vnímání chuti, bolestivá ústa, vředy a opary v ústech

katarakta (zákal oční čočky) a další problémy se zrakem

nežity (malé měkké červené vřídky na kůži)

vypadávání nebo ztráta barvy vlasů

pocit žízně, únavy a hubnutí (může se jednat o příznaky cukrovky). Váš lékař Vám může chtít

změřit hladinu cukru v krvi, aby zjistil, zda nemáte cukrovku

bolest svalů a kloubů

zduřelé uzliny, které obvykle vymizí, jakmile je léčba alopurinolem ukončena

přítomnost močoviny v krvi (urémie) pozorovaná v krevních testech

Můžete občas cítit nevolnost, ale tomu je možné se vyhnout tím, že budete alopurinol užívat po jídle.

Informujte svého lékaře, pokud tento problém přetrvává.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit rovněž přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Allopurinol Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za nápisem

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co

přípravek Allopurinol Mylan obsahuje

Léčivou látkou je allopurinolum.

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg.

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy (viz bod 2 „Přípravek Allopurinol Mylan obsahuje

laktosu“), kukuřičný škrob, povidon, sodná sůl karboxymethyl škrobu, hlinitý lak oranžové žluti

(E110) (viz bod 2 „Přípravek Allopurinol Mylan 300 mg také obsahuje oranžovou žluť (E110)“)

a kyselina stearová.

Jak přípravek Allopurinol Mylan vypadá a

co obsahuj

e toto balení

Allopurinol Mylan 100 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety

s „AL“ a „100“ na jedné straně, oddělené půlicí rýhou, a na druhé straně hladké.

Allopurinol Mylan 300 mg tablety jsou broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety

s „AL“ a „300“ na jedné straně, oddělené půlicí rýhou, a na druhé straně hladké.

Allopurinol Mylan 100 mg tablety jsou dostupné v baleních blistrů po 20, 50, 60 a 100 tabletách

Allopurinol Mylan 300 mg tablety jsou dostupné v baleních blistrů po 30, 60 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci

Generics [UK] Ltd,

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce

Mylan Hungary Kft., H­2900, Komárom, Mylan útca.1, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Allopurinol Mylan

Dánsko

Allopurinol Mylan

Finsko

Allopurinol Mylan

Francie

Allopurinol Mylan Pharma

Maďarsko

Allopurinol Mylan

Itálie

Allopurinolo Mylan

Norsko

Allopurinol Mylan

Portugalsko

Alopurinol Mylan

Španělsko

Alopurinol Mylan 100 mg, 300 mg, comprimidos EFG

Švédsko

Allopurinol Mylan

Nizozemsko

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg, tabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

7. 6. 2018.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls397844/2017

a sp.zn.sukls304719/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Allopurinol Mylan 100 mg tablety

Allopurinol Mylan 300 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg.

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta přípravku Allopurinol Mylan 100 mg obsahuje 48,2 mg laktosy.

Jedna tableta přípravku Allopurinol Mylan 300 mg obsahuje 145,9 mg laktosy a 2,6 mg hlinitého laku

oranžové žluti (E110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

100mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety o průměru přibližně

7,5 mm, na jedné straně s „AL“ a „100“ odděleno půlicí rýhou a na druhé straně hladké.

300mg tablety jsou oranžové, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety o průměru přibližně 11 mm,

na jedné straně s „AL“ a „300“ odděleno půlicí rýhou a na druhé straně hladké.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Allopurinol Mylan je u dospělých indikován k léčbě:

všech forem hyperurikémie, které nejsou kontrolovatelné dietou, včetně sekundární

hyperurikémie různého původu, klinických komplikací hyperurikemických stavů, zejména

manifestní dny, urátové nefropatie, a k rozpuštění a prevenci kamenů z kyseliny močové.

recidivujících smíšených kalcium oxalátových kamenů při současné hyperurikémii, když

dostatečný přívod tekutin, dietní a podobná opatření selžou.

Přípravek Allopurinol Mylan je u dětí a dospívajících indikován k léčbě:

sekundární hyperurikémie různého původu,

urátové nefropatie v průběhu léčby leukémie,

dědičných poruch s enzymovým deficitem, Lesch-Nyhanova syndromu (částečný nebo úplný

nedostatek hypoxanthin-guanin-fosforibosyltransferázy) a deficitu

adeninfosforibosyltransferázy.

4.2

Dávkování a

způsob podání

Dávkování

Dospělí a

dospívající ve věku 15–

18 let

Léčba přípravkem Allopurinol Mylan má být zahájena nízkou dávkou, např. 100 mg/den, aby se

snížilo riziko nežádoucích účinků, a dávka by se měla zvýšit pouze v případě, že je hladina urátů

v séru neuspokojivá. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při nedostatečné funkci ledvin (viz část Porucha

funkce ledvin).

Podává se 100 až 200 mg denně v případě mírných obtíží, 300 až 600 mg denně v případě středně

závažných obtíží, 700 až 900 mg denně v případě závažných obtíží.

V jedné dávce lze podat až 300 mg přípravku Allopurinol Mylan. Dávky přesahující 300 mg je třeba

rozdělit do více dávek v průběhu dne.

Pokud je požadována dávka v mg/kg tělesné hmotnosti, je třeba užívat 2 až 10 mg/kg tělesné

hmotnosti za den.

Pediatrická populace

Allopurinol Mylan 100 mg, tablety:

pediatrická populace s

tělesnou hmotností ≥

15 kg

Allopurinol Mylan 300 mg, tablety:

obsahují žluť SY a

nesmí se podávat dětem

Děti a dospívající ve věku 6 až 15 let: 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti denně do maximální dávky

400 mg denně rozdělené do tří dávek.

Bezpečnost a účinnost alopurinolu u dětí mladších 6 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné

údaje.

U dětí je léčba indikována vzácně, s výjimkou maligních stavů (zejména leukémie) a určitých

enzymatických poruch, např. při Lesch-Nyhanově syndromu.

Starší pacienti

Nedoporučuje se žádná zvláštní úprava dávkování, má být použita nejnižší dávka, která vede

k uspokojivému snížení hladiny kyseliny močové. Viz pokyny k úpravě dávky v části „Porucha funkce

ledvin“ a „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“ a v bodě 4.4.

Akutní záchvaty dny

Mobilizace precipitace kyseliny močové po zahájení léčby alopurinolem může mít za následek

zesílené akutní záchvaty dny. Léčba přípravkem Allopurinol Mylan se tedy nesmí zahajovat, pokud

probíhá akutní záchvat dny, nýbrž až poté, co záchvat polevil. Léčbu po akutním záchvatu dny se

doporučuje zahájit nízkou dávkou (100 mg), která se postupně navyšuje, aby se předešlo zhoršení

stavu. Po dobu jednoho měsíce je možné podávat protizánětlivé léčivé přípravky. Pokud pacient, který

je léčený přípravkem Allopurinol Mylan, prodělá akutní záchvat dny, je třeba pokračovat v léčbě při

zachování stejného dávkování a zároveň zaléčit záchvat vhodným protizánětlivým léčivým

přípravkem.

V případě, že má alopurinol nahradit léčbu urikosuriky, lze zhoršení záchvatů dny předejít postupným

vysazováním léčby urikosuriky po dobu přibližně jednoho měsíce od zahájení léčby přípravkem

Allopurinol Mylan v normální dávce.

Porucha funkce ledvin

Alopurinol a jeho metabolity se vylučují ledvinami, proto snížená funkce ledvin může vést k retenci

léčiva a/nebo jeho metabolitů s následným prodloužením plasmatických poločasů. Následující rozpis

slouží jako návod k dávkování pro dospělé pacienty:

Clearance kreatininu (normální hodnota 60 až 120 ml/min)

Dávka při snížené funkci ledvin

> 20 ml/min

Normální dávka

10 až 20 ml/min

100 až 200 mg denně

< 10 ml/min

100 mg/den nebo prodloužení

dávkovacího intervalu

Je-li k dispozici zařízení ke sledování plazmatické koncentrace oxipurinolu, má být dávka upravena

tak, aby se udržovala hladina oxipurinolu v plazmě nižší než 100 mikromol/l (15,2 mg/l).

Renální dialýza

Alopurinol a jeho metabolity jsou dialyzovatelné. Pokud je dialýza vyžadovaná dvakrát až třikrát

týdně, lze uvažovat o alternativním dávkovacím schématu 300 až 400 mg přípravku Allopurinol

Mylan bezprostředně po každém ukončení dialýzy, bez podávání přípravku v mezidobí.

Porucha funkce jater

Pacientům s poruchou jater je třeba podávat nižší dávky.

Léčba stavů s

vysokým obratem urátu, např. neoplazie, Lesch

-Nyhanova syndromu

Před zahájením cytotoxické léčby je vhodné upravit stávající hyperurikémii a/nebo hyperurikosurii

přípravkem Allopurinol Mylan. Je důležité zajistit dostatečnou hydrataci a udržet optimální diurézu

a snažit se alkalizovat moč, aby se zvýšila rozpustnost urátu/kyseliny močové v moči. Dávka

přípravku Allopurinol Mylan má být na dolní hranici.

U urátové nefropatie nebo u jiných patologických stavů poškozujících renální funkce je třeba

dodržovat doporučení uvedené v části „Porucha funkce ledvin“. Tyto kroky mohou snížit riziko

xanthinových a/nebo oxipurinolových depozit komplikujících klinický stav (viz body 4.5 a 4.8).

Doporučené monitorování

Dávkování je třeba upravit v návaznosti na monitorování koncentrace urátů v séru a hladiny

urátů/kyseliny močové v moči ve vhodných intervalech.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Allopurinol Mylan se užívá perorálně po jídle, aby se minimalizovaly potenciální

gastrointestinální obtíže.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a

opatření pro použití

Syndrom přecitlivělosti, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN)

Jestliže se objeví kožní vyrážka nebo známky senzitivity, je nutné alopurinol ihned vysadit vzhledem

k riziku závažných hypersenzitivních reakcí (včetně syndromu SJS a TEN (známý též jako DRESS,

neboli poléková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky) (viz bod 4.8 – Poruchy imunitního

systému a Poruchy kůže a podkožní tkáně).

Pokud je kožní reakce mírná, léčbu alopurinolem je možné obnovit v nižší dávce, která se bude

postupně navyšovat. Jestliže se kožní reakce objeví znovu, používání přípravku Allopurinol Mylan je

třeba trvale ukončit.

Reakce z přecitlivělosti na alopurinol se mohou projevovat mnoha různými způsoby, včetně

makulopapulárního exantému, syndromu přecitlivělosti (známý též jako DRESS) a Stevens-

Johnsonovým syndromem (SJS) / toxickou epidermální nekrolýzou (TEN). Tyto reakce jsou

klinickými diagnózami a jsou rozpoznávány podle klinických příznaků. Pokud se takováto reakce

objeví kdykoli během léčby, je třeba alopurinol ihned vysadit. V případě syndromu přecitlivělosti

a SJS/TEN nesmí být již alopurinol nikdy pacientovi znovu nasazen. Při léčbě hypersenzitivních

kožních reakcí může být přínosné podávání kortikosteroidů.

Alela HLA-B*5801

Bylo prokázáno, že výskyt alely HLA-B*5801 je spojen s rizikem rozvoje syndromu hypersenzitivity

a SJS/TEN souvisejících s alopurinolem. Frekvence výskytu alely HLA-B*5801 se značně liší

u různých etnických skupin: u čínské populace národnosti Chan je výskyt až 20 %, u thajské populace

8-15 %, u korejské populace kolem 12 % a u japonské a evropské populace 1-2 %.

Před zahájením léčby alopurinolem je třeba zvážit screening na přítomnost alely HLA-B*5801 u

pacientů z podskupin se známou vysokou prevalencí této alely. Chronické onemocnění ledvin může

dále zvýšit riziko u těchto pacientů. Není-li genotypizace u pacientů čínské národnosti Chan, thajského

či korejského původu dostupná, je třeba před zahájením terapie přínosy léčby pečlivě vyhodnotit a

zvážit, zda převáží možná vyšší rizika. Používání genotypizace není zavedeným postupem u jiných

populací pacientů.

Pokud je však známo, že pacient je nositelem alely HLA-B*5801 (zvlášť u pacientů čínské národnosti

Chan, thajského či korejského původu), nemá se léčba alopurinolem zahajovat, pokud existují jiné

vhodné terapeutické možnosti a pokud očekávaný přínos léčby nepřevýší její rizika. Je třeba zvlášť

pečlivě sledovat možné příznaky syndromu hypersenzitivity nebo SJS/TEN a informovat pacienta

o nutnosti ihned ukončit léčbu, pokud se objeví první symptomy.

SJS/TEN se může přesto vyskytnout u pacientů, u nichž byla zjištěna negativita HLA-B*5801, bez

ohledu na jejich etnický původ.

Porucha funkce ledvin nebo jater

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin musí užívat redukované dávky.

U pacientů s poruchou funkce ledvin se riziko kumuluje (viz bod 4.2). Pacienti s hypertenzí nebo

kardiální insuficiencí, léčení např. diuretiky nebo ACE inhibitory, mohou mít souběžně sníženou

funkci ledvin, a proto se u této skupiny musí alopurinol podávat s opatrností.

Chronická porucha funkce ledvin a souběžné užívání diuretik, zejména thiazidů, bylo spojené se

zvýšeným rizikem rozvoje alopurinolem indukovaných SJS/TEN a jiných závažných

hypersenzitivních reakcí.

Asymptomatická hyperurikémie sama o sobě není obecně považována za indikaci pro užití

alopurinolu. Dostatečný příjem tekutin a úprava diety spolu se zaléčením základní příčiny mohou tento

stav upravit.

Při léčbě alopurinolem byly velmi vzácně hlášeny případy aplastické anemie s fatálním koncem.

Rizikovým faktorem může být porucha funkce ledvin, která vyžaduje úpravu dávkování (viz bod 4.2).

Jakmile se objeví známky/příznaky poruchy krvetvorby, je nutné zvážit ukončení léčby alopurinolem.

Akutní záchvaty dny

Mobilizace precipitace kyseliny močové po zahájení léčby alopurinolem může mít za následek

zesílené akutní záchvaty dny. Léčba přípravkem Allopurinol Mylan se tedy nesmí zahajovat, pokud

probíhá akutní záchvat dny, nýbrž až poté, co záchvat polevil.

V počátečních fázích léčby alopurinolem se může stejně jako u urikosurik rozvinout akutní záchvat

dnavé artritidy. Proto se doporučuje podávat profylakticky vhodné antiflogistikum nebo kolchicin po

dobu nejméně jednoho měsíce. Podrobnosti o vhodném dávkování a zvláštních opatřeních

i upozorněních je třeba vyhledat v literatuře.

Jestliže se u pacientů užívajících alopurinol rozvine akutní záchvat dny, je třeba pokračovat v léčbě

stejnými dávkami, a zároveň léčit akutní záchvat vhodným antiflogistikem.

Xanthinová depozita

U stavů, při kterých je výrazně zvýšeno množství urátů (např. během léčby maligních onemocnění

a Lesch-Nyhanova syndromu), je snížená tvorba urátů v průběhu léčby alopurinolem doprovázená

relativním nárůstem koncentrace frakcí xanthinu a hypoxanthinu. V takovýchto případech může

absolutní koncentrace xanthinu ve vzácných případech vzrůst natolik, že umožní tvorbu depozit

v močovém traktu. Toto riziko může být sníženo zajištěním dostatečné hydratace. Při léčbě urátových

kamenů má zásadní význam alkalizace moči. Při léčbě xanthinových kamenů má alkalizace význam

menší. Ve svalové tkáni pacientů léčených alopurinolem byly nalezeny xanthinové krystaly. Těmto

nálezům je však připisován minimální klinický význam.

Poruchy štítné žlázy

U pacientů dlouhodobě léčených alopurinolem (5,8 %) v dlouhodobé otevřené prodloužené studii byly

pozorovány zvýšené hladiny TSH (> 5,5 µIU/ml). Při podávání alopurinolu pacientům se změněnou

funkcí štítné žlázy je nutná opatrnost.

Ledvinové kameny tvořené kyselinou močovou

Adekvátní léčba alopurinolem vede k rozpuštění velkých kamenů tvořených kyselinou močovou

v ledvinné pánvičce s malým rizikem jejich zaklínění v močovodu.

Přípravek Allopurinol Mylan obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými obtížemi s intolerancí

galaktosy, s úplným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek

užívat.

Tento léčivý přípravek také obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že

je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek Allopurinol Mylan 300 mg tableta také obsahuje žluť SY (azobarvivo). Tato látka může

způsobovat alergické reakce.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakce

Ampicilin/Amoxicilin

Byla hlášena zvýšená frekvence kožních vyrážek u pacientů užívajících ampicilin nebo amoxicilin

současně s alopurinolem ve srovnání s incidencí u pacientů, kteří tuto kombinaci neužívali. Příčina této

interakce nebyla zjištěna. Doporučuje se však, aby u pacientů léčených alopurinolem byla užita

namísto ampicilinu anebo amoxicilinu alternativní terapie, pokud je dostupná.

Azathioprin

Alopurinol pravděpodobně zesiluje účinek azathioprinu tím, že inhibuje jeho metabolizaci. Pokud se

tato léčiva musí podávat souběžně, cytostatická dávka musí být snížena na přibližně 25 % obvyklé

dávky.

Merkaptopurin

Alopurinol zesiluje účinek merkaptopurinu tím, že inhibuje jeho metabolizaci prostřednictvím

xanthinové oxidázy. Pokud se tento lék má podávat současně, cytostatická dávka musí být snížena na

přibližně 25 % běžné dávky.

Vidarabin (adeninarabinosid)

Důkazy naznačují, že současné užívání alopurinolu a vidarabinu může zvýšit riziko toxických účinků

vidarabinu.

Chlorpropamid

Podává-li se alopurinol současně s chlorpropamidem při narušené funkci ledvin, může se zvýšit riziko

prodloužené hypoglykemické účinnosti, protože alopurinol a chlorpropamid mohou soutěžit o exkreci

v renálním tubulu.

Cyklosporin

Údaje naznačují, že plazmatická koncentrace cyklosporinu se v průběhu současné léčby alopurinolem

může zvýšit. Jestliže se obě látky podávají společně, je třeba uvážit možnost zvýšené toxicity

cyklosporinu.

Cytostatika

Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin,

alkylující halogenidy) dochází ke krevním dyskraziím častěji, než když jsou tyto léčivé látky podávány

samostatně.

Proto má být v pravidelných intervalech monitorován krevní obraz.

Theofylin

Vysoké denní dávky alopurinolu (např. 600 mg) snižují clearance theofylinu, a tudíž je vhodné

monitorovat hladiny theofylinu.

Salicyláty a urikosurika

Látky urychlující sekreci kyseliny močové, např. probenecid a vysoké dávky salicylátů, mohou

zároveň zvyšovat sekreci oxipurinolu (aktivního metabolitu alopurinolu), což následně vede ke snížení

léčebného účinku alopurinolu. Význam tohoto jevu se hodnotí případ od případu.

Fenytoin

Alopurinol může inhibovat metabolismus fenytoinu v játrech.

Kumarinová antikoagulancia

Vzácně se objevily zprávy o zvýšeném účinku warfarinu a jiných kumarinových antikoagulancií,

pokud se tyto látky podávaly společně s alopurinolem; proto se musí pečlivě monitorovat všichni

pacienti užívající kumarinová antikoagulancia.

Didanosin

U zdravých dobrovolníků a pacientů s HIV léčených didanosinem byly plazmatické hodnoty Cmax

a AUC didanosinu přibližně dvojnásobné při současné terapii alopurinolem (300 mg denně), bez

změny terminálního poločasu. Pokud se didanosin užívá společně s alopurinolem, může být nutné

snížit dávkování didanosinu.

Diuretika

Byla zaznamenána interakce mezi alopurinolem a furosemidem, která vedla ke zvýšení koncentrace

urátu v séru a zvýšení koncentrace oxipurinolu v plasmě. Bylo zaznamenáno zvýšené riziko

přecitlivělosti v případech, kdy byl alopurinol podáván současně s diuretiky, zejména thiazidy,

především u pacientů se sníženou funkcí ledvin.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

Bylo zaznamenáno zvýšené riziko přecitlivělosti v případech, kdy byl alopurinol podáván současně

s inhibitory ACE, především u pacientů se sníženou funkcí ledvin.

Hydroxid hlinitý

Souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek alopurinolu. Mezi užitím

obou léčivých přípravků má být interval nejméně 3 hodiny.

4.6

Fertilita, těhotenství a

kojení

Fertilita

Údaje o účinku alopurinolu na fertilitu nejsou k dispozici.

Těhotenství

Údaje o podávání alopurinolu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie

reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné.

Alopurinol lze v těhotenství používat pouze tehdy, pokud neexistuje bezpečnější alternativa nebo

pokud přínos léčby převáží nad jejími riziky.

Kojení

Alopurinol a jeho metabolit oxipurinol se vylučují do lidského mateřského mléka. K účinku

alopurinolu a jeho metabolitů na kojence nejsou k dispozici žádné údaje.

Alopurinol se nedoporučuje užívat v období kojení. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě

a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit

podávání alopurinolu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Během léčby alopurinolem se může vyskytovat ospalost, závrať a ataxie. Toto je třeba zohlednit

v situacích vyžadujících velkou míru pozornosti, např. při řízení a obsluhování strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Pro tento přípravek není k dispozici žádná klinická dokumentace z poslední doby, kterou by bylo

možné použít jako podporu pro stanovení frekvence nežádoucích účinků. Incidence nežádoucích

účinků je z velké části závislá na dávce a riziko se zvyšuje i v přítomnosti poruchy funkce ledvin

a/nebo jater.

Kategorie frekvencí, do kterých jsou jednotlivé nežádoucí účinky léku zařazené níže, jsou pouze

odhady. Nežádoucí účinky léku jsou klasifikovány podle třídy orgánových systémů a frekvence.

Termíny pro klasifikaci frekvence jsou následující: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10),

méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka

1. Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Furunkl

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Agranulocytóza

Aplastická anemie

Trombocytopenie

Leukopenie

Leukocytóza

Eozinofilie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita

Vzácné

Hypersenzitivní syndrom

Velmi vzácné

Angioimunoblastický T-lymfom

Anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Diabetes mellitus

Hyperlipidemie

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

Deprese

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné

Kóma

Obrna

Ataxie

Periferní neuropatie

Parestezie

Periferní neuritida

Somnolence

Bolest hlavy

Dysgeuzie

Záchvaty

Poruchy oka

Velmi vzácné

Katarakta

Postižení zraku

Makulopatie

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné

Vertigo

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

Angina pectoris

Bradykardie

Cévní poruchy

Velmi vzácné

Hypertenze

Vaskulitida

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Zvracení

Nauzea

Průjem

Velmi vzácné

Hemateméza

Steatorea

Stomatitida

Změna způsobu vyprazdňování stolice

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Abnormální funkční jaterní test

Vzácné

Hepatitida (včetně nekrózy jater

a granulomatózní hepatitidy)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Vzácné

Granulomatózní nebo makulopapulózní

změny, svědění, erytém, kožní exfoliace

Stevensův-Johnsonův syndrom / toxická

epidermální nekrolýza

Lyellův syndrom

Erythema multiforme

Velmi vzácné

Angioedém

Poléková vyrážka

Alopecie

Změny barvy vlasů

Poruchy svalové a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Myalgie

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Hematurie

Azotemie

Intersticiální nefritida

Xanthinové kameny

Renální selhání

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné

Mužská neplodnost

Erektilní dysfunkce

Gynekomastie

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi vzácné

Edém

Malátnost

Astenie

Pyrexie

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina tyreostimulačního

hormonu v krvi

Velmi vzácně byla hlášena agranulocytóza, aplastická anemie a trombocytopenie, zvláště u

jednotlivců s poruchou funkce ledvin a/nebo jater, což potvrzuje potřebu zvláštní péče o tuto skupinu

pacientů.

. Ve vzácných případech se objevují závažné hypersenzitivní reakce, včetně kožních reakcí

doprovázených horečkou, vyrážkou, vaskulitidou, lymfadenopatií, pseudolymfomem, artralgií,

leukopenií a/nebo eozinofilií (DRESS), Stevens-Johnsonovým syndromem (SJS) a toxickou

epidermální nekrolýzou (TEN) (viz část

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

). Související vaskulitida

a tkáňová reakce se projevují nejrůznějšími způsoby, mimo jiné hepatosplenomegalií, hepatitidou,

abnormálními výsledky jaterních testů a ztrátou žlučovodů (syndrom mizejících žlučovodů) (zvětšení

a ztráta intrahepatických žlučovodů), selháním ledvin a velmi vzácně i záchvaty. Postiženy mohou být

i další orgány (např. játra, plíce, ledviny, slinivka, myokard a tlusté střevo). Velmi vzácně byly hlášeny

případy akutního anafylaktického šoku. V případě takovéto reakce, která se může objevit kdykoli

během léčby, je nutné léčbu alopurinolem ihned a natrvalo ukončit. V případě syndromu přecitlivělosti

a SJS/TEN nesmí být již alopurinol nikdy pacientovi znovu nasazen. Při léčbě hypersenzitivních

kožních reakcí může být přínosné podávání kortikosteroidů. Multiorgánová hypersenzitivní reakce

oddáleného typu (nazývaná syndrom přecitlivělosti neboli DRESS) s horečkou, vyrážkou,

vaskulitidou, lymfadenopatií, pseudolymfomem, artralgií, leukopenií, eosinofilií, hepatosplenomegalií,

abnormálními výsledky jaterních testů a syndromem mizejících žlučovodů (zničení a zánik

intrahepatických žlučovodů) v nejrůznějších kombinacích příznaků; postiženy mohou být i další

orgány (např. játra, plíce, ledviny, slinivka, myokard a tlusté střevo); v případě, že se takováto reakce

kdykoli během léčby objeví, je nutné alopurinol ihned a natrvalo vysadit; při výskytu

generalizovaných hypersenzitivních reakcí bývají obvykle přítomny poruchy funkce ledvin a/nebo

jater, zejména jedná-li se o fatální případy.

. Hypersenzitivní syndrom včetně horečky, angioedému, lymfadenopatie, vaskulitidy, artralgie,

eozinofilie, kožních změn jako SJS, TEN a poruchy funkce ledvin a jater.

. Po biopsii generalizované lymfadenopatie byl velmi vzácně pozorován angioimunoblastický

T­lymfom. Jeho výskyt se zdá být po vysazení alopurinolu reverzibilní.

. Byla pozorována hepatická dysfunkce, a to i bez přítomnosti známek generalizovanější

přecitlivělosti.

. Byl hlášen výskyt angioedému se známkami a příznaky reakce generalizovanější přecitlivělosti a bez

nich.

. Byl hlášen výskyt horečky se známkami a příznaky reakce generalizovanější přecitlivělosti na

alopurinol i bez těchto známek a příznaků (viz část „Poruchy imunitního systému“).

. Výskyt zvýšené hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH): příslušné studie neprokázaly žádný vliv

na hladiny volného T4 nebo vykazovaly hladiny TSH naznačující subklinický hypothyroidismus.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Toxicita

Požití 10 g u dospělých pacientů vyvolalo středně těžkou intoxikaci, naproti tomu podání 22,5 g

15letému pacientovi po raném vyprázdnění srdeční komory žádné příznaky nevyvolalo.

Známky a příznaky

Známky a příznaky včetně nauzey, zvracení, průjmu a závratí byly hlášeny u pacienta, který požil 20 g

alopurinolu. Ke zotavení se použila obecná podpůrná opatření. Další případné příznaky jsou uvedeny

v bodě 4.8 Nežádoucí účinky. Je možné, že v močovém traktu bude docházet k precipitaci krystalů.

Léčba

Žaludeční laváž s uhlíkem, je-li potřeba. Zajistěte dostatečnou diurézu. Případná alkalizace moči na

pH 7. Léčba symptomů intoxikace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové, ATC kód: M04AA01

Mechanismus účinku

Enzym xantinoxidáza katalyzuje přeměnu hypoxantinu na xantin a xantinu na kyselinu močovou.

Alopurinol inhibuje xantinoxidázu, a tím snižuje hladinu urátů. Alopurinol tedy snižuje hladinu

kyseliny močové v séru, podněcuje mobilizaci precipitace urátů v tkáních, snižuje míru sekrece urátů

v moči a zabraňuje tvorbě urátových kamenů a písku v moči.

Farmakodynamické účinky

Kromě inhibice katabolismu purinů je u některých hyperurikemických pacientů potlačena i biosyntéza

purinů de novo, a to inhibicí hypoxanthin-guanin-fosforibosyltransferázy zpětnou vazbou.

5.2

Farmakokinetické vlas

tnosti

Absorpce

Po perorálním podání je alopurinol účinný a rychle se absorbuje. Odhady biologické dostupnosti se

pohybují od 67 % do 90 %.

Maximální plazmatické hladiny alopurinolu je obvykle dosaženo přibližně za 1,5 hodiny po

perorálním podání alopurinolu. Maximální hladiny oxipurinolu je obvykle dosaženo za 3 až 5 hodin po

perorálním podání alopurinolu.

Distribuce

Alopurinol se jen zanedbatelně váže na plazmatické proteiny, a proto se rozdílnosti vazby na proteiny

nepovažují za faktor významně ovlivňující clearance. Distribuční objem alopurinolu je přibližně

1,6 litru/kg.

Biotransformace

Hlavním metabolitem alopurinolu je oxipurinol, který je také inhibitorem xantinoxidázy. Mezi další

metabolity alopurinolu patří alopurinol-ribosid a oxipurinol-7-ribosid.

Eliminace

Přibližně 20 % požitého alopurinolu se vylučuje stolicí. Eliminace alopurinolu se děje převážně

metabolickou přeměnou na oxipurinol xantinoxidázou a aldehydoxidázou, přibližně 10 % nezměněné

látky se vylučuje močí.

Plazmatický poločas alopurinolu je zhruba 1 až 2 hodiny

Oxipurinol je méně účinný inhibitor xantinoxidázy než alopurinol, ale plazmatický poločas

oxipurinolu je mnohem delší. Odhady se u člověka pohybují od 13 do 30 hodin. Proto se účinná

inhibice xantinoxidázy udržuje po dobu 24 hodin po jediné denní dávce alopurinolu. Pacienti

s normální funkcí ledvin užívající 300 mg alopurinolu denně běžně vykazují plazmatické koncentrace

oxipurinolu 5 až 10 mg/litr.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Clearance alopurinolu a oxipurinolu je výrazně snížena u pacientů se sníženou funkcí ledvin, což vede

ke zvýšeným plazmatickým hladinám při chronické terapii. Pacienti s poruchou funkce ledvin, u nichž

hodnoty kreatininové clearance ležely mezi 10 a 20 ml/min, měli po dlouhodobém podávání 300 mg

alopurinolu denně plazmatické koncentrace oxipurinolu přibližně 30 mg/litr. To je přibližně

koncentrace, které lze u osob s normální renální funkcí dosáhnout dávkami 600 mg/den. Proto je

u pacientů s poruchou funkce ledvin nutná redukce dávky alopurinolu.

Starší pacienti

Není pravděpodobné, že by u těchto pacientů byla kinetika látky změněna z jiných příčin než

poškozením funkce ledvin (viz část „Porucha funkce ledvin“).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Genotoxicita

Cytogenetické studie ukazují, že alopurinol in vitro nevyvolává v lidských krvinkách chromozomální

aberace při koncentracích do 100 mikrogramů/ml ani in vivo při dávkách do 600 mg/den po průměrnou

dobu podávání 40 měsíců.

Alopurinol nevede in vitro k tvorbě nitrosloučenin ani neovlivňuje lymfocytární transformaci in vitro.

Teratogenita

U myší, kterým byly podávány intraperitoneální dávky 50 nebo 100 mg/kg v 10. a 13. den gestace,

byly pozorovány fetální abnormality.

Jedna in vitro studie používající ke zjištění embryotoxicity kultivované slinné žlázy myšího plodu

ukázala, že u alopurinolu nelze očekávat žádnou embryotoxicitu bez současného vyvolání toxicity

u matky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Allopurinol 100 mg tablety

Monohydrát laktosy

Kukuřičný škrob

Povidon K30

Sodná sůl karboxymethyl škrobu (typ A)

Kyselina stearová

Allopurinol 300 mg tablety

Monohydrát laktosy

Kukuřičný škrob

Povidon K30

Sodná sůl karboxymethyl škrobu (typ A)

Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Kyselina stearová

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a

obsah balení

Přípravek Allopurinol Mylan 100 mg tablety je zabalen v blistrových baleních z PVDC/PVC-Al

vložených do kartonových krabiček po 20, 50, 60 a 100 tabletách

Přípravek Allopurinol Mylan 300 mg tablety je zabalen v blistrových baleních z PVDC/PVC-Al

vložených do kartonových krabiček po 30, 60 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Allopurinol Mylan 100 mg tablety: 29/550/16-C

Allopurinol Mylan 300 mg tablety: 29/551/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3. 1. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7. 6. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace