ALLOPURINOL AUROVITAS 300MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ALOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dostupné s:
Aurovitas, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
M04AA01
INN (Mezinárodní Name):
ALLOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dávkování:
300MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20; 28; 30; 60; 90; 250; 100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ALOPURINOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 145/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls309538/2019, sukls309541/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Allopurinol Aurovitas 100 mg tablety

Allopurinol Aurovitas 300 mg tablety

allopurinolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

prot

ože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků, sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Allopurinol Aurovitas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Allopurinol Aurovitas užívat

Jak se přípravek Allopurinol Aurovitas užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Allopurinol Aurovitas uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Allopurinol Aurovitas a k

čemu se používá

Přípravek Allopurinol Aurovitas patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory enzymů, které

působí tak, že řídí rychlost specifických chemických změn v těle.

Přípravek Allopurinol Aurovitas se používá k dlouhodobé preventivní léčbě dny a lze jej užívat i

při jiných stavech spojených s nadbytkem kyseliny močové v těle, včetně ledvinových kamenů a

jiných typů onemocnění ledvin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Allopurinol Aurovitas

užívat

Neužívejte

přípravek

Allopurinol Aurovitas:

jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím

přípravku

Allopurinol Aurovitas

se poraďte se svým lékařem

nebo

lékárníkem

,

pokud:

jste čínské národnosti Han, afrického nebo indického původu.

máte problémy s játry a ledvinami. Lékař Vám může předepsat nižší dávku nebo Vás může

požádat, abyste dávku užíval(a) méně často, než každý den. Bude Vás rovněž pečlivěji sledovat.

máte problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak a užíváte diuretika a/nebo léky nazývající se

inhibitory ACE (angiotenzin konvertující enzym).

právě máte záchvat dny.

máte problémy se štítnou žlázou.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem předtím, než začnete alopurinol užívat.

Věnujte zvláštní pozornost užívání alopurinolu:

souvislosti

užíváním

alopurinolu

byly

hlášeny

závažné

kožní

vyrážky

(syndrom

přecitlivělosti, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Často se spolu s

vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a

oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předcházejí příznaky podobné chřipce, jako

horečka, bolest hlavy, bolest celého těla (příznaky chřipky). Vyrážka se může rozšiřovat na celé

tělo, mohou vznikat puchýře a může dojít k olupování kůže.

Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob čínské národnosti Han, thajského či

korejského původu. Chronické onemocnění ledvin může dále zvýšit riziko u těchto pacientů. Pokud se

u Vás vyvine vyrážka nebo výše uvedené kožní příznaky, přestaňte užívat alopurinol a ihned

kontaktujte svého lékaře.

Pokud máte rakovinu nebo Lesch-Nyhanův syndrom, může dojít ke zvýšení množství kyseliny

močové ve Vaší moči. Je nutné dostatečně pít a tím zředit moč, abyste tomu zabránili.

V případě, že máte ledvinové kameny, ledvinové kameny se budou zmenšovat a mohou se dostat

do močových cest

Děti

Přípravek se u dětí používá zřídka, s výjimkou některých typů rakoviny (zejména leukémie) a

některých poruch enzymů, jako je Lesch-Nyhanův syndrom.

Další léčivé přípravky a přípravek

Allopurinol Aurovitas

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

6-merkaptopurin (používán k léčbě rakoviny krve)

azathioprin, cyklosporin (používané k utlumení imunitního systému)

Mějte prosím na paměti, že se nežádoucí účinky cyklosporinu mohou vyskytnout častěji.

vidarabin (používý k léčbě oparu)

Mějte prosím na paměti, že se nežádoucí účinky vidarabinu mohou vyskytnout častěji. Pokud k

nim dojde, buďte zvlášť opatrný(á).

salicyláty (používané ke zmírnění bolesti, horečky nebo zánětu, např. aspirin)

probenecid (používaný k léčbě dny)

chlorpropamid (používaný k léčbě cukrovky)

Může být nezbytné dávku chlorpropamidu snížit, zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin.

warfarin, fenprokumon, acenokumarol (používaný k ředění krve)

Váš lékař bude sledovat Vaše hodnoty srážlivosti krve častěji a v případě potřeby dávku těchto

léků sníží.

fenytoin (používaný k léčbě epilepsie)

theofylin (používaný k léčbě astmatu a jiných chorob dýchacích cest).

Váš lékař bude měřit hladiny theofylinu v krvi, zejména na začátku léčby alopurinolem nebo při

jakýchkoli změnách dávky.

ampicilin nebo amoxicilin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí)

Pacienti tam, kde je to možné, mají dostávat jiná antibiotika, protože je vyšší pravděpodobnost

alergických reakcí.

léky k léčbě agresivních nádorů, jako je

- cyklofosfamid

- doxorubicin

- bleomycin

- prokarbazin

- mechloroethamin

Váš lékař bude často sledovat krevní obraz.

didanosin (používaný k léčbě infekce HIV)

inhibitory ACE (např. kaptopril) nebo diuretika (používané k léčbě vysokého krevního tlaku)

Může být zvýšeno riziko kožních reakcí, zvláště pokud je funkce ledvin dlouhodobě snížena.

Souběžné užívání přípravku Allopurinol Aurovitas a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek

přípravku Allopurinol Aurovitas. Mezi užitím obou léků má být interval nejméně 3 hodiny.

Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin,

alkylující halogenidy) dochází k poruchám krve častěji, než když jsou tyto léčivé látky podávány

samostatně.

Proto má být v pravidelných intervalech kontrolován krevní obraz.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a). To zahrnuje i léky dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných léků. Je to

z důvodu možného vlivu alopurinolu na působení některých léků. Stejně tak mohou jiné léky ovlivnit

působení alopurinolu.

Těhotenství, kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek

Allopurinol Aurovitas se vylučuje do lidského mateřského mléka. Alopurinol se nedoporučuje užívat

v období kojení. Pokud Vám to nedoporučil lékař, neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo

kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Allopurinol Aurovitas může vyvolat závrať, malátnost a může mít vliv na koordinaci

pohybů.

Pokud

Vás

tyto

příznaky

postihnou,

NEŘIĎTE,

NEOBSLUHUJTE

STROJE

NEPROVÁDĚJTE NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI.

Přípravek

Allopurinol Aurovitas obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek

Allopurinol Aurovitas

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tableta se užívá po jídle a zapíjí se sklenicí vody. V průběhu užívání tohoto léku pijte hodně tekutin

(2-3 litry denně).

Doporučená dávka je:

Dospělí (včetně starších osob)

Zahajovací dávka: 100 až 300 mg/den.

Na začátku léčby Vám lékař může rovněž měsíc nebo déle předepisovat protizánětlivé léky nebo

kolchicin, aby se zabránilo záchvatům dnavé artritidy.

Dávka alopurinolu může být upravena podle závažnosti onemocnění.

Udržovací dávka je:

mírné stavy, 100 až 200 mg/den

středně závažné stavy, 300 až 600 mg/den

závažné stavy, 700 až 900 mg/den.

Dávka Vám může být lékařem rovněž upravena, pokud máte sníženou funkci ledvin a jater,

zejména jste-li starší osoba. Jestliže denní dávka přesahuje 300 mg/den a trpíte nežádoucími

účinky postihujícími trávicí ústrojí, jako je pocit na zvracení nebo zvracení (viz bod 4), může

Vám lékař přípravek Allopurinol Aurovitas předepsat v dílčích dávkách, aby se tyto účinky

omezily.

Pokud máte závažné problémy s

ledvinami

můžete být požádán(a), abyste užíval(a) méně než 100 mg každý den

nebo můžete být požádán(a), abyste užíval(a) dávku 100 mg v intervalech delších, než je 1 den.

Pokud dvakrát nebo třikrát týdně podstupujete dialýzu, může Vám Váš lékař předepsat dávku 300

nebo 400 mg, která se užívá ihned po dialýze.

Děti a dospívající

(do 15 let)

100 – 400 mg/den

Léčbu lze zahájit podáváním zároveň s protizánětlivým lékem nebo kolchicinem, přičemž dávku

lze upravit v případě snížené funkce ledvin a jater, nebo lze dávku rozdělit, aby se omezily

nežádoucí účinky postihující trávicí ústrojí, jak je uvedeno v bodě Dospělí výše.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Allopurinol Aurovitas

, než jste měl(a)

Pokud Vy (nebo někdo jiný) užijete více tablet najednou nebo pokud máte za to, že nějakou tabletu

užilo dítě, ihned se obraťte na pohotovost nejbližší nemocnice nebo svého lékaře. Předávkování

pravděpodobně vyvolá účinky zahrnující pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo točení hlavy. Do

nemocnice nebo k lékaři s sebou prosím vezměte tento leták, zbývající tablety a obal na tablety, aby se

vědělo, jaké tablety byly požity.

Jestliže zapomenete užít přípravek

Allopurinol Aurovitas

Pokud zapomenete tabletu užít, užijte ji, jakmile si vzpomenete, s výjimkou, že by již téměř nastal čas

užít další tabletu. NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Zbývající dávky užijte ve správný čas.

Jestliže jste přestal užívat přípravek

Allopurinol Aurovitas

Tyto tablety musíte užívat tak dlouho, jak určí Váš lékař. Lék NEPŘESTÁVEJTE užívat bez

předchozí porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud Vás postihne některý z následujících nežádoucích účinků, ihned přestaňte tablety

užívat a informujte svého lékaře:

Neočekávaná kožní reakce (může být provázena horečkou, zduřelými uzlinami, bolestí kloubů,

neobvyklými puchýři nebo krvácením, problémy s ledvinami nebo náhlým výskytem záchvatů).

Kožní vyrážky jsou nejčastějším nežádoucím účinkem alopurinolu (postihuje méně než 10 ale

více než 1 osobu ze 100).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí)

horečka a zimnice, bolest hlavy, bolest svalů (příznaky podobné chřipce) a celkový pocit nemoci

jakékoli změny na kůži a sliznicích, například vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích a zánět

spojivek (červené a oteklé oči), rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže

závažné reakce přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a odchylky v

krevním obraze a funkčních jaterních testech (může jít o známky přecitlivělosti s postižením

několika orgánů).

Alergické reakce (postihují více než 1 z

10 000 osob)

Pokud máte alergickou reakci, ihned přestaňte alopurinol užívat a navštivte lékaře.

Může se jednat o následující příznaky:

kožní vyrážka, olupující se kůže, vředy nebo boláky na rtech a v ústech.

otok obličeje, rukou, rtů, jazyka nebo hrdla.

potíže s polykáním nebo dýcháním.

velmi vzácně se může jednat o náhlou dušnost, třes nebo tíseň na hrudi a kolaps.

Další tablety neužívejte, pokud Vám k tomu nedá pokyn Váš lékař.

Pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv z

následujících příznaků v

průběhu užívání přípravku

Allopurinol Aurovitas

, přestaňte tablety užívat, a co nejdřív

e i

nformujte svého lékaře:

D

alší nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

kožní vyrážka

zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu v krvi.

Byly hlášeny následující

méně časté

nežádoucí účinky (postihující méně než 1 osobu ze 100 ale více

než 1 osobu z 1 000):

nevolnost (pocit na zvracení), zvracení (velmi vzácně s přítomností krve) a průjem

zvýšené hodnoty funkčních jaterních testů

Byly hlášeny následující

vzácné

nežádoucí účinky (postihující méně než 1 osobu z 1 000 ale více než

1 osobu z 10 000):

bolest kloubů nebo bolestivý otok třísla, podpaží nebo krku

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí)

postižení funkce jater nebo ledvin.

vznik kamenů v močových cestách, příznaky mohou zahrnovat krev v moči a bolest v břiše, boku

nebo tříslech

Byly hlášeny následující

velmi vzácné

nežádoucí účinky (postihující méně než 1 osobu z 10 000):

alopurinol může příležitostně vyvolat poruchu krve, která se může projevit snazším vznikem

modřin než obvykle, nebo můžete zaznamenat bolest v krku či jiné známky infekce. Tyto účinky

obvykle nastanou u osob, které mají potíže s játry či ledvinami. Co nejdříve o tom informujte

svého lékaře.

vysoká teplota

krev v moči (hematurie)

vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hyperlipidémie)

změna normálního vyprazdňování nebo neobvyklý nepříjemný zápach stolice

celkový pocit nemoci

slabost, necitlivost, nestabilita v nohou, neschopnost pohybovat svaly (paralýza) nebo ztráta

vědomí, mravenčení

křeče, záchvaty nebo deprese

bolest hlavy, točení hlavy, malátnost nebo poruchy vidění

bolest na hrudi, vysoký krevní tlak nebo pomalý tep

zadržování tekutin v těle vedoucí k otoku (edém), zejména otoku kotníků

mužská neplodnost nebo neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci, nebo ejakulaci během spánku

(„mokré sny“)

zvětšení prsou u mužů i žen

změna vnímání chutí, zánět v ústech

katarakta (zákal oční čočky) a jiné problémy se zrakem

nežity (malé citlivé červené vřídky na kůži)

vypadávání nebo změna barvy vlasů

pocit řízně, únavy a hubnutí (tyto příznaky mohou být projevem diabetu (cukrovky)); Váš lékař

může chtít měřit hladiny cukru v krvi, aby zjistil, zda k tomuto nežádoucímu účinku nedochází

deprese

ztráta volní koordinace svalových pohybů (ataxie)

pocity brnění, svědění, píchání nebo pálení kůže (parestézie)

bolest svalů

zduření uzlin, zpravidla vymizí po ukončení léčby alopurinolem

závažná alergická reakce, která může způsobit otok tváře nebo hrdla

závažná alergická reakce, potenciálně ohrožující život

Příležitostně Vám může být nevolno, čemuž se dá předejít užíváním přípravku Allopurinol Aurovitas

po jídle. Poraďte se se svým lékařem, pokud tento problém přetrvává.

Allopurinol Aurovitas může sporadicky ovlivnit Váš krevní nebo lymfatický systém. Tyto účinky se

obvykle projevily u lidí s poruchami ledvin či jater. Pokud si všimnete snadnější tvorby modřin než

obvykle, nebo se u Vás objeví bolest v krku nebo jiné příznaky infekce, ihned o tom informujte svého

lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Allopurinol Aurovitas

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte

tento

přípravek po

uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

příprave

k Allopurinol Aurovitas obsahuje

Léčivou látkou je alopurinol.

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg.

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg.

Dalšími

složkami

jsou:

monohydrát

laktosy,

kukuřičný

škrob,

povidon

(K-30),

sodná

sůl

karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.

Jak p

řípravek

Allopurinol Aurovitas

vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta.

Allopurinol Aurovitas 100 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, kulaté nepotahované tablety s průměrem 8 mm se zkoseným okrajem a s půlicí

rýhou, s vyraženým „A“ na jedné a „1“ na druhé straně od půlicí rýhy, a hladké na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

Allopurinol Aurovitas 300 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, kulaté nepotahované tablety s průměrem 11,5 mm se zkoseným okrajem a s půlicí

rýhou, s vyraženým „A“ na jedné a „3“ na druhé straně od půlicí rýhy, a hladké na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

Allopurinol Aurovitas je dostupný v blistrovém balení a HDPE lahvičce.

Velikosti balení:

Blistr: 20, 25, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet

HDPE lahvička: 250 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o

registraci

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

Výr

obce

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

Amadora-2700-487, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Allopurinol AB 100 mg/300 mg tabletten

Česká republika: Allopurinol Aurovitas

Německo: Allopurinol PUREN 100 mg/300 mg Tabletten

Polsko:

Allopurinol Aurovitas

Portugalsko:

Alopurinol Generis Phar

Rumunsko:

Allopurinol Aurobindo 100 mg/300 mg comprimate

Španělsko:

Allopurinol Aurovitas 100 mg/300 mg comprimidos EFG

Nizozemsko:

Allopurinol Aurobindo 100 mg/300 mg, tabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

:11. 12. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls309538/2019, sukls309541/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Allopurinol Aurovitas 100 mg tablety

Allopurinol Aurovitas 300 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg.

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy

Jedna 100 mg tableta obsahuje 46,22 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 300 mg tableta obsahuje 138,65 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FO

RMA

Tableta.

Allopurinol Aurovitas 100 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, kulaté nepotahované tablety s průměrem 8 mm se zkoseným okrajem a s půlicí

rýhou, s vyraženým „A“ na jedné a „1“ na druhé straně od půlicí rýhy, a hladké na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

Allopurinol Aurovitas 300 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, kulaté nepotahované tablety s průměrem 11,5 mm se zkoseným okrajem a s půlicí

rýhou, s vyraženým „A“ na jedné a „3“ na druhé straně od půlicí rýhy, a hladké na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dospělí

Všechny

formy

hyperurikémie

nekontrolovatelné

dietou,

včetně

sekundární

hyperurikémie

různého původu a klinických komplikací hyperurikemických stavů, zejména manifestní dny,

urátové nefropatie a k rozpouštění a prevenci kamenů z kyseliny močové

Léčba recidivujících smíšených kamenů ze šťavelanu vápenatého při současné hyperurikémii, kdy

dostatečný příjem tekutin, dietní a podobná opatření selhala.

Děti a dospívající

Sekundární hyperurikémie různého původu

Urátová nefropatie při léčbě leukémie

Dědičné poruchy způsobené enzymovým deficitem, Lesch–Nyhanův syndrom (částečný nebo

úplný

deficit

hypoxanthin-guanin

fosforibosyltransferázy)

deficit

adenin-

fosforibosyltransferázy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí:

Užívají se 2 – 10 mg/kg tělesné hmotnosti/den nebo 100 – 200 mg denně při mírných stavech

onemocnění, 300 – 600 mg denně při středně závažných stavech onemocnění nebo 700 – 900 mg při

závažných stavech onemocnění. Podávání přípravku Allopurinol Aurovitas je nutno zahájit nízkou

dávkou, např. 100 mg/den, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků, a dávky se zvyšují pouze, pokud

je hladina urátů v séru neuspokojivá. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při snížené funkci ledvin (viz

Porucha funkce ledvin).

Pediatrická populace (děti a dospívající mladší 15 let)

Užívá se 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti/den s maximem 400 mg denně rozdělených do 3 dávek.

Užívání u této populace je indikováno zřídka, s výjimkou maligních stavů zvláště leukémie a

některých enzymatických poruch, např. Lesch-Nyhanův syndrom.

Starší osoby:

Není zapotřebí žádného specifického dávkování, použito má být nejnižší dávkování, které vede k

uspokojivému snížení hladiny urátů. Je nutno věnovat pozornost doporučením v části Porucha funkce

ledvin a bodu 4.4.

Porucha funkce ledvin:

Jelikož se alopurinol a jeho metabolity vylučují ledvinami, může porucha funkce ledvin vést k retenci

léčiva a/nebo jeho metabolitů s následným prodloužením plazmatických poločasů. Následující schéma

může sloužit jako pomůcka k úpravě dávkování při poruše funkce ledvin:

Clearance kreatininu

Dávkování

>20 ml/min normální dávka

10-20 ml/min 100-200 mg/den

<10 ml/min 100 mg/den nebo prodloužení dávkovacích intervalů

Opatrnost je nutná při nedostatečnosti ledvin, léčba má být zahájena maximální dávkou 100 mg/den a

dávka má být zvyšována jen v případě, že sérová hladina a/nebo hladina urátů v moči je neuspokojivá.

Při závažné nedostatečnosti ledvin může být vhodné užívat dávku nižší než 100 mg/den nebo užívat

jednotlivé dávky 100 mg v intervalech delších než jeden den.

Pokud jsou k dispozici zařízení pro monitorování koncentrace oxypurinolu v plasmě, je třeba dávku

upravit tak, aby se hladina oxypurinolu v plasmě udržovala pod 100 mikromolů/l

(15,2 mikrogramů/ml).

Doporučené dávkování pro renální dialýzu:

Alopurinol a jeho metabolity lze odstranit renální dialýzou. Pokud je dialýza potřebná dvakrát až

třikrát týdně, je nutné zvážit alternativní dávkování 300 až 400 mg alopurinolu okamžitě po každé

dialýze bez podávání léčiva v období mezi dialýzami.

Porucha funkce jater:

U pacientů s poruchou funkce jater je nutno používat snížené dávky. V počátečních fázích léčby se

doporučuje provádět pravidelně testy jaterních funkcí.

Léčba stavů s vysokým obratem urátů, např. neoplázií, Lesch-Nyhanova syndromu:

Je vhodné upravit stávající hyperurikémii a/nebo hyperurikosurii pomocí alopurinolu před zahájením

cytotoxické léčby. Je důležité zajistit dostatečnou hydrataci pro zachování optimální diurézy a snažit

se o alkalizaci moči, aby se zvýšila rozpustnost urátů/kyseliny močové v moči. Dávkování alopurinolu

má být na spodní hranici doporučeného dávkovacího schématu.

Pokud urátová nefropatie nebo jiné patologické stavy oslabily renální funkce, je nutno dodržovat

pokyny v části Porucha funkce ledvin.

Tyto

kroky

mohou

snížit

riziko

ukládání

xanthinových

a/nebo

oxypurinolových

depozit

komplikujících klinický stav. (viz body 4.5 a 4.8).

Doporučení pro monitorování:

Dávkování má být upraveno na základě monitorování koncentrace

urátů v séru a hladin urátů/kyseliny močové v moči v přiměřených intervalech.

Způsob podání:

Perorální podání.

Přípravek Allopurinol Aurovitas lze užívat perorálně jednou denně po jídle. Tablety by měly být užity

po jídle, aby byla zajištěna gastrointestinální snášenlivost. Pokud překračuje denní dávka 300 mg a

projeví se gastrointestinální intolerance, může být vhodný režim podávání v dílčích dávkách.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Akutní záchvat dny

Léčba alopurinolem se nezahajuje, dokud akutní záchvat dny zcela neodezní, protože by to mohlo

vyvolat další záchvaty.

V počátečních stádiích léčby alopurinolem, stejně jako u urikosurik, může dojít k vyvolání záchvatu

dnavé artritidy. Z tohoto důvodu je vhodné podávat profylaxi ve formě vhodného

antiflogistika

nebo

kolchicinu

dobu

alespoň

jednoho

měsíce.

Podrobnosti

vhodném

dávkování

opatření

upozornění je nutno vyhledat v literatuře.

Pokud u pacientů léčených alopurinolem k akutnímu záchvatu dojde, je třeba pokračovat v léčbě

stejnými dávkami a zároveň léčit akutní záchvat vhodným antiflogistikem.

Objeví-li se kožní vyrážka nebo jiný projev hypersenzitivity má být léčba alopurinolem okamžitě

přerušena. U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin je nutné podávat snížené dávky.

Pacienti s hypertenzí nebo srdeční nedostatečností, léčení například diuretiky nebo ACE inhibitory,

mohou mít současně sníženou funkci ledvin, proto je nutné u této skupiny používat alopurinol s

opatrností.

Asymptomatická hyperurikémie:

Asymptomatická hyperurikémie není obecně považována za indikaci k použití

alopurinolu. Dostatečný příjem tekutin a úprava diety se zaléčením základní příčiny může stav

upravit.

Xantinová depozita:

U stavů, kdy je frekvence tvorby urátů výrazně zvýšena (např. maligní choroba a její léčba, Lesch-

Nyhanův syndrom), může ve vzácných případech absolutní koncentrace xanthinu v moči vzrůst

natolik, že umožní tvorbu depozit v močovém traktu. Toto riziko lze minimalizovat dostatečnou

hydratací, aby se dosáhlo optimálního naředění moči.

Vliv na ledvinové kameny tvořené kyselinou močovou:

Odpovídající léčba alopurinolem povede k rozpuštění velkých kamenů ledvinné pánvičky tvořených

kyselinou močovou, s velmi malou pravděpodobností zaklínění v ureteru.

Při léčbě ledvinových dnavých kamenů a kamenů z kyseliny močové by měl být objem vytvářené

moči alespoň dva litry denně a pH moči by se mělo udržovat v rozmezí 6,4-6,8.

Hypersenzitivní

syndrom,

Stevensův

-

Johnsonův

syndrom

(SJS)

a

toxická

epidermální

nekrolýza

(TEN):

Reakce

z přecitlivělosti

alopurinol

mohou

projevovat

mnoha

různými

způsoby

včetně

makulopapulárního exantému, syndromu přecitlivělosti (známý též jako DRESS) a Stevensova-

Johnsonova syndromu (SJS)/toxické epidermální nekrolýzy (TEN).

Tyto reakce jsou klinickými diagnózami a jsou rozpoznávány podle klinických příznaků. Pokud se

takovéto reakce objeví kdykoliv během léčby, je třeba alopurinol ihned vysadit. V případě syndromu

přecitlivělosti, SJS aTEN nesmí být již alopurinol nikdy pacientovi znovu nasazen. Při rozvoji

hypersensitivních kožních reakcí může být přínosné podávání kortikosteroidů.

Chronická porucha funkce ledvin

U pacientů s chronickou poruchou funkce ledvin současně užívajících diuretika, zejména thiazidového

typu, může být s užíváním alopurinolu spojené zvýšené riziko rozvoje hypersenzitivních reakcí včetně

SJS/TEN. Proto je vyžadována zvýšená ostražitost ve vztahu k projevům hypersenzitivního syndromu

nebo SJS/TEN a pacient má být informován o nutnosti okamžitého a trvalého přerušení léčby při

prvním projevu symptomů (viz bod 4.8).

Alela HLA-B*5801:

Bylo prokázáno, že výskyt alely HLA-B*5801 je spojen s rizikem rozvoje syndromu hypersenzitivity

a SJS/TEN souvisejících s alopurinolem. Frekvence výskytu alely HLA-B*5801 se značně liší u

různých etnických skupin: u čínské populace národnosti Han je výskyt až 20 %, u thajské populace 8-

15 %, u korejské populace kolem 12 % a u japonské a evropské populace 1 až 2 %.

Před zahájením léčby alopurinolem je třeba zvážit screening na přítomnost alely HLA-B*5801 u

pacientů z podskupin se známou vysokou prevalencí této alely. Chronické onemocnění ledvin může

dále zvýšit riziko u těchto pacientů. Není-li genotypizace u pacientů čínské národnosti Han, thajského

či korejského původu dostupná, je třeba před zahájením terapie přínosy léčby pečlivě vyhodnotit a

zvážit, zda převáží možná vyšší rizika. Používání genotypizace není zavedeným postupem u jiných

populací pacientů.

Pokud je známo, že pacient je nositelem alely HLA-B*5801 (zvlášť u pacientů čínské Národnosti

Han, thajského či korejského původu), nemá se léčba alopurinolem zahajovat, pokud existují jiné

vhodné terapeutické možnosti, a pokud očekávaný přínos léčby nepřevýší její rizika. Je třeba pečlivě

sledovat možné příznaky syndromu hypersensitivity nebo SJS/TEN a informovat pacienta o nutnosti

ihned ukončit léčbu, pokud se objeví první symptomy.

SJS/TEN se může přesto vyskytnout u pacientů, u nichž byla zjištěna negativita HLA-B*5801, bez

ohledu na jejich etnický původ.

Poruchy štítné žlázy

U pacientů dlouhodobě léčených alopurinolem (5,8 %) v dlouhodobé otevřené prodloužené studii

byly pozorovány zvýšené hladiny TSH (˃ 5,5 μIU/ml). Při podávání alopurinolu pacientům se

změněnou funkcí štítné žlázy je nutná opatrnost.

Laktosa

Přípravek Allopurinol Aurovitas obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktosy, s úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají

tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

6-merkaptopurin a azathioprin:

Při současném podávání s alopurinolem se má dávka 6-merkaptopurinu nebo azathioprinu snížit na

25 % obvyklé dávky. Alopurinol je inhibitorem xanthinoxidázy a působí proti metabolické inaktivaci

azathioprinu a 6-merkaptopurinu. Pokud se nesníží dávka, může dosáhnout sérová koncentrace těchto

léčivých přípravků toxických hladin.

Vidarabin (adeninarabinosid):

Důkazy nasvědčují tomu, že plasmatický poločas vidarabinu je za přítomnosti alopurinolu prodloužen.

Pokud se tyto dva přípravky užívají společně, je nezbytný zvláštní dohled, aby se rozpoznaly zesílené

toxické účinky.

Salicyláty a urikosurika:

Oxypurinol, hlavní metabolit alopurinolu, který je sám o sobě terapeuticky účinný, je vylučován

ledvinami podobným způsobem jako uráty. Z toho důvodu mohou léčiva s urikosurickou aktivitou,

jako je probenecid nebo vysoké dávky salicylátu, zrychlit vylučování oxypurinolu. Toto může snížit

terapeutickou účinnost alopurinolu, nicméně význam tohoto jevu se musí vyhodnotit případ od

případu.

Chlorpropamid:

Pokud se alopurinol podává současně s chlorpropamidem při poruše funkce ledvin, může vzrůst riziko

prodloužené

hypoglykemické

účinnosti,

protože

alopurinol

chlorpropamid

mohou

soutežit

vylučování v renálním tubulu.

Kumarinová antikoag

ulancia:

Existují vzácné zprávy o zvýšeném účinku warfarinu a jiných kumarinových antikoagulancií při

současném podávání s alopurinolem, z toho důvodu musí být všichni pacienti léčení antikoagulancii

pod pečlivým dohledem.

Fenytoin:

Alopurinol může inhibovat oxidaci fenytoinu v játrech, nicméně klinický význam nebyl prokázán.

Theofylin:

Byla

hlášena

inhibice

metabolizmu

theofylinu.

Mechanismus

interakce

vysvětlit

tím,

biotransformace theofylinu se u člověka účastní xanthinoxidáza. U pacientů, kteří zahajují léčbu

alopurinolem nebo zvyšují jeho dávku, je nutno hladiny theofylinu sledovat.

Ampicilin/Amoxicilin:

Zvýšená četnost kožních vyrážek byla hlášena u pacientů, kteří užívali ampicilin nebo amoxicilin

současně s alopurinolem, v porovnání s pacienty, kteří obě léčiva neužívali. Příčina této hlášené

souvislosti nebyla zjištěna. Nicméně se doporučuje, aby se u pacientů léčených alopurinolem, kde je

to možné, použila alternativa k ampicilinu nebo amoxicilinu.

Cytostatika:

Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin,

alkylující

halogenidy)

dochází

krevním

dyskraziím

častěji,

než

když

jsou

tyto

léčivé

látky

podávány samostatně. Proto má být v pravidelných intervalech monitorován krevní obraz.

Cyklosporin:

Zprávy

naznačují,

plazmatická

koncentrace

cyklosporinu

může

vzrůst

při

současné

léčbě

alopurinolem.

Při

současném

podávání

těchto

léčiv

nutno

zvážit

možnost

zvýšené

toxicity

cyklosporinu.

Didanosin:

zdravých

dobrovolníků

pacientů

léčených

didanosinem

byly

při

současné

léčbě

alopurinolem (300 mg denně) plasmatické hodnoty didanosinu C

a AUC přibližně dvojnásobné,

aniž by byl ovlivněn terminální biologický poločas. Současné podávání těchto dvou léčiv se obecně

nedoporučuje. Pokud je současné podávání nevyhnutelné, může být potřeba snížit dávku didanosinu,

přičemž pacienty je nutno pečlivě monitorovat.

Diuretika:

Byla hlášená interakce mezi alopurinolem a furosemidem, která vede ke zvýšení koncentrace urátů v

séru a oxypurinolu v plasmě. Zvýšené riziko hypersenzitivity bylo hlášeno při současném podávání

alopurinolu s diuretiky, zejména s thiazidy, především při poruše funkce ledvin.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE):

Při souběžném podávání alopurinolu s kaptoprilem může být zvýšené riziko kožních reakcí,

především u chronického selhání ledvin.

Hydroxid hlinitý:

Souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek alopurinolu. Mezi užitím

obou léčivých přípravků má být interval nejméně 3 hodiny.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují dostatečné důkazy o bezpečnosti užívání alopurinolu v těhotenství u lidí. Reprodukční

studie na zvířatech ukázaly protichůdné výsledky (viz bod 5.3).

V těhotenství se má alopurinol užívat pouze tehdy, pokud zde není bezpečnější alternativa, nebo

pokud choroba sama přináší riziko pro matku nebo nenarozené dítě.

Kojení

Hlášení naznačují, že alopurinol a oxypurinol se vylučují do lidského mateřského mléka. U ženy

užívající

mg/den

alopurinolu

byla

v mateřském

mléku

prokázána

koncentrace

alopurinolu

1,4 mg/l a 53,7 mg/l oxypurinolu. Nicméně, k dispozici nejsou žádná data v souvislosti s účinkem

alopurinolu

nebo

jeho

metabolitů

kojené

dítě.

Rozhodnutí

přerušení

kojení

nebo

přerušení/zdržení se léčby alopurinolem musí být uděláno s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos

léčby pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k tomu, že byly během léčby alopurinolem hlášeny nežádoucí účinky, jako jsou závrať,

ospalost a ataxie, musí být pacienti opatrní předtím, než budou řídit auto, obsluhovat těžké stroje nebo

provádět nebezpečné činnosti, dokud si nebudou jistí, že alopurinol nikterak neovlivňuje jejich výkon.

4.8

Nežádoucí účinky

K tomuto přípravku není k dispozici žádná novodobá klinická dokumentace, kterou by bylo možno

využít při stanovování četnosti nežádoucích účinků. Incidence nežádoucích účinků se může lišit v

závislosti na podávané dávce a na podávání v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Kategorie

četnosti,

které

jsou

níže

přiřazeny

nežádoucím

účinkům,

jsou

odhady:

většiny

nežádoucích účinků nejsou vhodné údaje pro výpočet výskytu k dispozici. Nežádoucí účinky zjištěné

při poregistračním sledování se považovaly za vzácné nebo velmi vzácné. Pro klasifikaci četnosti bylo

použito následující pravidlo:

Velmi časté

(≥1/10);

Časté

(≥1/100 až <1/10);

Méně časté

(≥1/1 000 až ≤1/100);

Vzácné

(≥1/10 000 až ≤1/1 000);

Velmi vzácné

(<1/10 000)

Nežádoucí účinky v souvislosti s alopurinolem jsou vzácné u celkové léčené populace a většinou

malého rozsahu. Výskyt je vyšší při přítomnosti poruchy funkce ledvin a/nebo jater.

Tabulka 1 Souhrn nežádoucích účinků

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Furunkl

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi vzácné

Agranulocytóza

Granulocytóza

Aplastická anemie

Thrombocytopenie

Leukopenie

Leukocytóza

Eosinofilie

Čistá aplazie červené řady

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita

Velmi vzácné

Angioimunoblastický T-lymfom

Anafylaktická reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Diabetes mellitus

Hyperlipidemie

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

Deprese

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné

Kóma

Paralýza

Ataxie

Periferní neuropatie

Parastezie

Somnolence

Bolest hlavy

Dysgeuzie

Poruchy oka

Velmi vzácné

Katarakta

Zhoršené vidění

Makulopatie

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné

Vertigo

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

Angina pectoris

Bradykardie

Cévní poruchy

Velmi vzácné

Hypertenze

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Zvracení

Nauzea

Velmi vzácné

Hematemeza

Steatorea

Stomatitida

Změna vyprazdňovacích

stereotypů

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Abnormální testy jaterních

funkcí

Vzácné

Hepatitida (včetně nekrózy jater

a granulomatózní hepatitidy)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Vzácné

Stevensův-Johnsonův

syndrom/toxická epidermální

nekrolýza

Velmi vzácné

Angioedém

Poléková vyrážka

Alopecie

Změny zabarvení vlasů

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Hematurie

Azotemie

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

Velmi vzácné

Mužská neplodnost

Erektilní dysfunkce

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce

v místě vpichu

Velmi vzácné

Edém

Celkový pocit nemoci

Astenie

Pyrexie

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina

tyreostimulačního hormonu v

krvi

Velmi

vzácně

byla

hlášena

trombocytopenie,

agranulocytóza

aplastická

anemie,

zvláště

jednotlivců s poruchou funkce ledvin a/nebo jater, což potvrzuje potřebu zvláštní péče o tuto skupinu

pacientů.

V různých obměnách se může objevit opožděná multiorgánová reakce z přecitlivělosti (

DRESS

syndrom

neboli

syndrom

přecitlivělosti

Projevuje

horečkou,

vyrážkou,

vaskulitidou,

lymfadenopatií,

pseudolymfomem,

artralgií,

leukopenií,

eosinofilií,

hepatosplenomegalií,

abnormálními jaterními testy a syndromem mizejících žlučovodů (destrukce a mizení intrahepatálních

žlučovodů). Mohou být postiženy i další orgány (např. játra, plíce, ledviny, pankreas, myokard, tlusté

střevo).

V případě výskytu těchto reakcí, což může být kdykoliv v průběhu léčby, je nutno alopurinol

OKAMŽITĚ a TRVALE vysadit. Pacientům s hypersenzitivním syndromem a SJS/TEN nesmí být

alopurinol znovu nasazen. Při rozvoji hypersensitivních kožních reakcí může být přínosné podávání

kortikosteroidů. U generalizovanch hypersenzitivních reakcí bylo obvykle přítomno postižení

ledvin a/nebo jater, zejména pokud se jednalo o fatální případy.

Po biopsii generalizované lymfadenopatie byl velmi vzácně popsán angioimunoblastický T-lymfom.

Zdá se, že je po vysazení alopurinolu reverzibilní.

V časných klinických studiích byla hlášena nauzea a zvracení. Další hlášení naznačila, že tato reakce

není významným problémem a lze se jí vyhnout užíváním alopurinolu po jídle.

Dysfunkce jater byla hlášena bez zřejmých důkazů generalizované hypersenzitivity.

Kožní reakce jsou nejčastějšími reakcemi a mohou se objevit kdykoliv během léčby. Mohou se

projevit jako svědivá, makulopapulární, někdy šupinatějící nebo purpuře podobná vyrážka a vzácně

jako exfoliativní kožní reakce, jako je Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza

(SJS/TEN). Nejvyšší riziko výskytu SJS a TEN nebo dalších hypersenzitivních reakcí je během

prvních týdnů léčby. Nejlepších výsledků při zvládání takových reakcí se dosahuje při včasné

diagnóze a okamžitém vysazení všech podezřelých léčiv. Alopurinol se musí vysadit okamžitě po

objevení těchto reakcí. Po uzdravení z mírných reakcí lze alopurinol znovu nasadit v nízké dávce

(např. 50 mg/den) a dávku postupně zvyšovat. Bylo prokázáno, že výskyt alely HLA-B*5801 je

spojen s rizikem rozvoje syndromu hypersenzitivity a SJS/TEN souvisejících s alopurinolem. Použití

genotypingu jako screeningové metody pro rozhodování o léčbě alopurinolem nebylo stanoveno.

Pokud se opět objeví vyrážka, musí být alopurinol vysazen trvale, protože by mohlo dojít k závažnější

hypersenzitivitě (viz

Poruchy imunitního systému

). Pokud nelze vyloučit SJS/TEN nebo jiné závažné

hypersenzitivní reakce, alopurinol znovu nenasazujte, a to vzhledem k potenciálu závažných nebo

dokonce fatálních reakcí. Klinická diagnóza SJS/TEN nebo jiných závažných hypersenzitivních reakcí

je základem pro další rozhodování. Alopurinol se musí vysadit okamžitě a trvale po objevení těchto

reakcí.

Bylo hlášeno, že angioedém se vyskytuje se známkami a příznaky generalizované hypersenzitivní

reakce nebo bez nich.

Bylo hlášeno, že horečka se vyskytuje se známkami a příznaky generalizované hypersenzitivní

reakce na alopurinol nebo bez nich (viz bod 4.8

Poruchy imunitního systému

Výskyt zvýšené hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH) v relevantních studiích neprokázal žádný

vliv na hladiny volného T4 nebo hladiny TSH naznačující subklinický hypothyroidismus.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno požití až 22,5 g alopurinolu bez nežádoucích účinků. U pacienta, který požil 20 g

alopurinolu byly hlášeny příznaky a známky zahrnující nauzeu, zvracení, průjem a točení hlavy. Po

obecných podpůrných opatřeních došlo k uzdravení.

Masivní absorpce alopurinolu může vést k výrazné inhibici aktivity xanthinoxidázy, která by neměla

mít

žádné

nežádoucí

účinky,

ledaže

došlo

ovlivnění

současné

medikace,

zvláště

merkaptopurinem

a/nebo

azathioprinem.

Odpovídající

hydratace

udržení

optimální

diurézy

usnadňuje vylučování alopurinolu a jeho metabolitů. V případě nezbytnosti lze využít hemodialýzu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové, ATC kód: M04A A01

Mechanismus účinku:

Alopurinol je inhibitorem xanthinoxidázy. Alopurinol a jeho hlavní metabolit oxypurinol snižují

hladinu kyseliny močové v plasmě a v moči inhibicí xanthinoxidázy, což je enzym katalyzující

oxidaci hypoxanthinu na xanthin a xanthinu na kyselinu močovou. Vedle inhibice katabolismu purinů

je u některých, nikoli však všech hyperurikemických pacientů, snížena biosyntéza purinů de novo, a to

zpětnovazebnou

inhibicí

hypoxanthinguaninfosforibosyltransferázy.

Další

metabolity

alopurinolu

zahrnují alopurinol-ribosid a oxypurinol-7-ribosid.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Alopurinol je účinný po perorálním podání a rychle se absorbuje z horní části gastrointestinálního

traktu. Studie zjistily přítomnost alopurinolu v krvi 30 až 60 minut po podání. Odhady biologické

dostupnosti se pohybují od 67 % do 90 %. Maximální plasmatické hladiny alopurinolu se obecně

objevují přibližně 1,5 hodiny po perorálním podání alopurinolu, nicméně rychle klesají a po 6

hodinách jsou sotva detekovatelné. Maximální hladiny oxypurinolu se obecně objevují 3 až 5 hodin

po perorálním podání alopurinolu a jsou mnohem setrvalejší.

Alopurinol se zanedbatelně váže na plasmatické proteiny, a proto se má za to, že změny ve vazbě na

proteiny jeho clearanci významně neovlivňují. Zdánlivý distribuční objem alopurinolu je přibližně 1,6

litru/kg, což naznačuje relativně rozsáhlé vychytávání tkáněmi. Tkáňové koncentrace alopurinolu

nebyly u lidí hlášeny, nicméně je pravděpodobné, že alopurinol a oxypurinol budou v nejvyšších

koncentracích přítomny v játrech a střevní sliznici, kde je aktivita xanthinoxidázy vysoká.

Přibližně 20 % požitého alopurinolu se v průběhu 48 – 72 hodin vyloučí stolicí. Eliminace alopurinolu

probíhá hlavně metabolickou konverzí na oxypurinol prostřednictvím xanthinoxidázy a

aldehydoxidázy, přičemž méně než 10 % nezměněného léčiva je vyloučeno močí. Alopurinol má

plasmatický poločas okolo 1 až 2 hodin.

Oxypurinol

slabším

inhibitorem

xanthinoxidázy

než

alopurinol,

plasmatický

poločas

oxypurinolu je mnohem delší. U člověka se odhady pohybují od 13 do 30 hodin. Proto se při podávání

jedné dávky alopurionolu denně účinná inhibice xanthinoxidázy udržuje po dobu 24 hodin. Pacienti

s normální

funkcí

ledvin

budou

oxypurinol

postupně

kumulovat,

dokud

nedosáhne

ustálené

koncentrace oxypurinolu v plasmě. Takoví pacienti, užívající 300 mg alopurinolu denně, budou

obecně mít plasmatické koncentrace oxypurinolu 5-10 mg/litr.

Oxypurinol se eliminuje nezměněn močí, ale má dlouhý eliminační poločas, protože podstupuje

tubulární reabsorpci. Hlášené hodnoty eliminačního poločasu se pohybují od 13,6 do 29 hodin. Velké

diskrepance mezi těmito hodnotami lze přičíst odlišnostem v uspořádání studie a/nebo clearance

kreatininu u pacientů.

Farmakokinetika u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Clearance alopurinolu a oxypurinolu je u pacientů se sníženou funkcí ledvin značně snížená, což při

chronické léčbě vede k vyšším plasmatickým hladinám. Pacienti s poruchou funkce ledvin, kde jsou

hodnoty

clearance

kreatininu

mezi 10 a

20 ml/min,

vykazovali po dlouhodobé

léčbě

alopurinolu

denně

plasmatické

koncentrace

oxypurinolu

přibližně

mg/litr.

přibližně

koncentrace, které by se u pacientů s normální funkcí ledvin dosáhlo dávkami 600 mg/den. Proto je u

pacientů s poruchou funkce ledvin potřebné snížení dávky alopurinolu.

Farmakokinetika u starších osob.

Není pravděpodobné, že by kinetika léčiva byla pozměněna z jiných důvodů, než je zhoršení renálních

funkcí (viz Farmakokinetika při poruše funkce ledvin).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Mutagenita

Cytogenetické studie prokázali, že alopurinol neindukuje chromozomální aberace v lidských krevních

buňkách in vitro v koncentracích až do 100 µg/ml a in vivo v koncentracích až do 600 mg/den

podávaných během průměrného období 40 měsíců.

Alopurinol neprodukuje in vitro nitroso- sloučeniny a neovlivňuje transformaci lymfocytů in vitro.

Důkazy biochemických a jiných cytologických výzkumů silně naznačují, že alopurinol nemá žádné

škodlivé účinky na DNA v jakékoli fázi buněčného cyklu a není mutagenní.

Teratogenita

Jedna studie na myších, jimž byly podávané intraperitoneální dávky 50 nebo 100 mg/kg v 10. nebo 13.

den březosti, vedla k fetálním abnormalitám, nicméně v podobné studii na potkanech s dávkami 120

mg/kg

březosti

nebyly

žádné

abnormality

pozorovány.

Extenzivní

studie

vysokých

perorálních dávek alopurinolu na myších do 100 mg/kg/den, na potkanech do 200 mg/kg/den a

králících do 150 mg/kg/den během 8. až 16. dne březosti k žádným teratogenním účinkům nevedly.

Studie in vitro využívající fetální myší slinné žlázy v kultuře s cílem detekovat embryotoxicitu

naznačily, že se nedá očekávat, že by alopurinol způsoboval embryotoxicitu aniž by zároveň nevedl k

toxicitě u matky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Kukuřičný škrob

Povidon (K-30)

Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A)

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Allopurinol Aurovitas tablety jsou dostupné v průhledných PVC – Al blistrech a bílých HDPE

lahvičkách s bílým neprůhledným uzávěrem z polypropylénu a s indukční těsnicí vložkou.

Velikosti balení:

Blistr: 20, 25, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet

HDPE lahvička: 250 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

<a pro zacházení s ním>

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Allopurinol Aurovitas 100 mg tablety: 29/144/17-C

Allopurinol Aurovitas 300 mg tablety: 29/145/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 12. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

11. 12. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace