ALEXAN 50 MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CYTARABIN (CYTARABINUM)
Dostupné s:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unterach
ATC kód:
L01BC01
INN (Mezinárodní Name):
CYTARABINE (CYTARABINUM)
Dávkování:
50MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Subkutánní/intravenózní/intratekální podání
Jednotky v balení:
1X40ML; 1X10ML; 1X20ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CYTARABIN
Přehled produktů:
ALEXAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 198/71-B/C
Datum autorizace:
2014-03-13
EAN kód:
9088882447244

sp.zn. sukls274844/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Alexan 50 mg/ml

koncentrát pro infuzní roztok

cytarabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

okud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Alexan

a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alexan

používat

3. Jak se přípravek Alexan

používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Alexan uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Alexan a k čemu se používá

Přípravek Alexan obsahuje léčivou látku cytarabin, ta patří mezi látky označované jako cytotoxické, a

zpomaluje růst nádorových buněk, případně je ničí.

Přípravek Alexan se používá k léčbě akutních leukemií (rakovina krve, při které máte nadbytek bílých

krvinek).

Přípravek Alexan se používá k dosažení a udržení remise (zlepšení stavu, kdy při kontrolních

vyšetřeních nejsou nalezeny leukemické buňky).

Léčba vedoucí k remisi je intenzívní léčba vysokými dávkami působící k ustoupení leukemie.

Udržovací léčba je mírnější léčba přispívající k co nejdelšímu trvání remise.

Přípravek Alexan se používá u dospělých i u dětí. Může se podávat samostatně nebo v kombinaci s

dalšími protinádorovými léky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alexan používat

Nepoužívejte přípravek Alexan:

- jestliže jste alergický(á) na cytarabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

- jestliže trpíte chudokrevností (anemií), sníženým počtem bílých krvinek, nedostatkem krevních

destiček nebo útlumem kostní dřeně.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Alexan se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin, lékař Vám sníží dávku přípravku.

jestliže jste byl(a) nebo máte být očkován(a), a to jak živou nebo oslabenou vakcínou.

Při podání vysokých dávek se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky postihující centrální

nervový systém, střeva nebo plíce.

Cytarabin výrazně snižuje tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. To může způsobit, že budete více

náchylný(á) k infekci nebo ke krvácení.

Léčba bude probíhat v nemocnici a v jejím průběhu budou pravidelně sledovány funkce jater, ledvin,

kostní dřeně a budou prováděny krevní testy.

Může Vám být podána preventivní léčba proti dně, protože ta se může objevit jako důsledek rozpadu

velkého množství nádorových buněk během léčby přípravkem Alexan.

Další léčivé přípravky a přípravek Alexan

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud

užíváte léky obsahující flucytosin (používané k léčbě plísňových infekcí)

užíváte léky obsahující digitoxin nebo beta-acetyldigoxin (používané k léčbě problémů se

srdečním rytmem)

používáte gentamicin (antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí)

užíváte léky obsahující cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin a prednison, používané v

protinádorové léčbě

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Doporučuje se, aby se během léčby přípravkem Alexan a šest měsíců po jejím ukončení vyhnuly ženy

otěhotnění a muži početí dítěte, a všichni používali spolehlivou antikoncepci, protože přípravek

Alexan by mohl dítě poškodit.

Tento léčivý přípravek se obvykle nepodává těhotným ženám a kojícím matkám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se při léčbě přípravkem Alexan necítíte dobře, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

3.

Jak se přípravek Alexan používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Tento přípravek Vám bude podávat zdravotnický pracovník.

Většinou se Alexan podává v kombinaci s jinými přípravky v souladu se speciálními léčebnými

protokoly vytvořenými k léčbě Vašeho onemocnění. Alexan Vám bude podáván buď jako injekce pod

kůži (subkutánní injekce), nebo do páteře mezi obratle (intratekální podání), kde již není mícha, nebo

bude naředěn glukózou či roztokem chloridu sodného a podán po kapkách do žíly (intravenózní

infuze).

Velikost dávky stanoví lékař podle Vašeho onemocnění, zdravotního stavu a plochy povrchu těla.

Zeptejte se svého lékaře, máte-li jakékoli další otázky.

Pacienti s poruchou funkce jater a ledvin

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin lék používejte opatrně, případně ve snížené dávce.

Starší pacienti

U pacientů starších 60 let lze léčbu vysokými dávkami podávat pouze po pečlivém zvážení poměru

rizik a přínosů.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku, než jste měl(a)

Předávkování není pravděpodobné, protože Vám přípravek bude podávat zdravotnický pracovník.

V případě předávkování musí být léčba okamžitě zastavena. Může Vám být podána transfuze krve

nebo antibiotika k prevenci infekce.

Lékař také může rozhodnout, že Vám bude provedena hemodialýza (očištění krve pomocí tzv. umělé

ledviny), aby byl Alexan z krve odstraněn.

Jestliže jste nedostal(a) přípravek Alexan

Tento přípravek Vám bude podávat zdravotnický pracovník, proto není pravděpodobné, že by Vám

nebyl podán dle léčebného schématu.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky závisí na použité dávce cytarabinu. Nejčastěji bývá postižen trávící systém, ale také

krev.

V souvislosti s léčbou cytarabinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

anémie (chudokrevnost), přítomnost nezralých červených krvinek v krvi (megaloblastóza), snížený

počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie)

nechutenství, zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi

při vysokých dávkách zhoršené vědomí, porucha řeči, mimovolní, rychlý pohyb očí

krvácivý zánět spojivky (světloplachost, pálení, poruchy vidění, zvýšené slzení), zánět rohovky

bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zánět nebo vznik vředu v dutině ústní nebo

v konečníku

zvýšení hladin jaterních enzymů

červené zbarvení kůže, zánětlivé onemocnění kůže s tvorbou puchýřů, kopřivka, zánětlivé

onemocnění cév, ztráta vlasů

porucha funkce ledvin, zadržení moči v močovém měchýři

horečka, povrchový zánět žil v místě injekce

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

těžká infekce (sepse), celulitida v místě injekce

hnědé/černé skvrny na pokožce (lentigo)

bolest hlavy, nezánětlivé onemocnění nervu (periferní neuropatie)

zánět osrdečníku

zánět jícnu, jícnové vředy, dutinky ve střevní stěně naplněné vzduchem, zánětlivé onemocnění

tlustého střeva, zánět pobřišnice

zápal plic, dušnost, bolest v krku

vředy na kůži, svědění, pálivá bolest na dlaních a chodidlech

bolest svalů, bolest kloubů

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

zánět potních žláz

nepravidelný srdeční rytmus

Jiné nežádoucí účinky

Cytarabinový (Ara-C) syndrom: 6 až 12 hodin po zahájení léčby se může objevit horečka, bolest

svalů, bolest kostí, případně bolest na hrudi, vyrážka, zánět spojivek a pocit na zvracení.

Nežádoucí účinky v důsledku léčby vysokými dávkami cytarabinu, kromě nežádoucích účinků

pozorovaných při obvyklých dávkách, zahrnují:

Poruchy krve

Projevuje se jako současný pokles počtu všech typů krvinek, který může trvat 15 až 25 dní, spolu s

útlumem kostní dřeně, jenž je závažnější než při obvyklých dávkách.

Poruchy nervového systému

Objevují se příznaky, jako jsou změny osobnosti, narušená pozornost, porucha řeči, porucha hybnosti,

třes, mimovolní rychlý pohyb očí, bolest hlavy, zmatenost, ospalost, točení hlavy, bezvědomí a křeče.

Poruchy oka

Může se objevit poškození rohovky a zánět spojivek.

Poruchy trávícího systému

Může se objevit proděravění nebo odumření střevní tkáně se střevní neprůchodností, jaterní abscesy

(dutina vyplněná hnisem), srážení krve v žilách v játrech (trombóza) a zánět slinivky břišní.

Poruchy dýchacího systému

Mohou se objevit závažné problémy s dýcháním a hromadění tekutiny v plicích.

Další

onemocnění srdeční svaloviny

rozpad kosterního svalu

vynechání menstruace u žen

nepřítomnost zralých spermií u mužů.

Po intratekálním podání byly hlášeny následující nežádoucí účinky

Útlum kostní dřeně, pocit na zvracení, zvracení, ochrnutí, slepota a jiné komplikace týkající se mozku

a míchy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Alexan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

krabičce/lahvičce

Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli známky zhoršení kvality, jako je např.

změna barvy.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alexan obsahuje

Léčivou látkou je cytarabinum. Jeden ml roztoku obsahuje cytarabinum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou: roztok mléčnanu sodného 60%, kyselina mléčná (k úpravě pH), voda na

injekci.

Jak přípravek Alexan vypadá a co obsahuje toto balení

Koncentrát pro infuzní roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok, prakticky prostý částic.

Injekční

lahvička

z bezbarvého

skla

třídy,

halogenbutylová

pryžová

zátka

potažená

fluoropolymerem, Al uzávěr, PP kryt, krabička.

Velikosti balení:

1x10 ml (500 mg cytarabinu v 10 ml)

1x20 ml (1000 mg cytarabinu ve 20 ml)

1x40 ml (2000 mg cytarabinu ve 40 ml)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz

s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 17. 12. 2019

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Nesmějí se používat žádná ředidla obsahující konzervační látky, zejména v případě intratekálního

podání nebo terapie vysokými dávkami.

Doba použitelnosti po prvním otevření a po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po prvním otevření byla prokázána na dobu 28 dní při 2 až 8 °C,

chráněno před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění ve fyziologickém roztoku nebo v 5% roztoku glukózy byla

prokázána na dobu 28 dní při 2 až 8 °C, chráněno před světlem. Z mikrobiologického hlediska má být

přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po

otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24

hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

Cytarabin se může ředit 0,9% roztokem NaCl nebo 5% roztokem glukózy.

Pro intratekální podání se musí k ředění použít 0,9% roztok NaCl bez konzervačních přísad.

Pokud cytarabin přijde do kontaktu s kůží, zasažená oblast se musí opláchnout velkým množstvím

vody a následně důkladně omýt vodou a mýdlem. Pokud přijde roztok do kontaktu s očima, je nutné je

okamžitě vypláchnout a kontaktovat očního lékaře.

Těhotné ženy nesmí s přípravkem zacházet.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Rozlitý přípravek je možné inaktivovat 5% roztokem chlornanu sodného.

1/10

sp.zn. sukls274844/2019

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Alexan 50 mg/ml

koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje cytarabinum 50 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok, prakticky prostý částic

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Alexan je indikován v běžných dávkách k dosažení remise a/nebo k udržovací terapii

akutní nelymfoblastické leukemie

akutní lymfobalstické leukemie

akutní myeloidní leukemie

intratekální profylaxi a terapii leukemických infiltrací centrálního nervového systému

difuzního velkobuněčného B-lymfomu

Terapie vysokými dávkami

refrakterní akutní nelymfoblastická leukemie

refrakterní akutní lymfoblastická leukemie

blastická krize chronické myeloidní leukemie

rekurence akutní leukemie

leukemie

zvláštním

rizikem,

sekundární

leukemie

předcházející

chemoterapii

a/nebo

ozařování, manifestní leukemie po transformaci preleukemií

konsolidace remise akutní nelymfocytární leukemie u osob pod 60 let

refrakterní nonhodgkinské lymfomy

Cytarabin může být podán intratekálně samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem a kortikosteroidy

k profylaxi a léčbě leukemie v centrálním nervovém systému.

4.2

Dávkování a způsob podání

Cytarabin musí být předepsán lékařem se zkušenostmi s léčbou cytostatiky (hematolog, onkolog) a musí být

podáván na specializovaném klinickém pracovišti s dostatečnými možnostmi podpůrné léčby.

2/10

Cytarabin může být podáván v monoterapii, ale většinou se používá v kombinaci s jinými cytotoxickými

léčivy.

Nesmějí se používat žádná ředidla obsahující konzervační látky, zejména v případě intratekálního podání,

terapie vysokými dávkami.

Při přípravě infuze má být k ředění použit roztok 0,9% chloridu sodného nebo 5% glukózu.

Pacienti tolerují vyšší celkové dávky, pokud je jim léčivo podáno rychlou intravenózní infuzí v porovnání

s pomalou infuzí. Tato skutečnost je dána rychlou inaktivací léčiva a krátkou expozicí citlivých zdravých a

nádorových buněk na vyšší hladiny po rychlé aplikaci. Vypadá to, že zdravé a nádorové buňky reagují

podobným způsobem na výše uvedené způsoby podání, přičemž pro žádný z těchto způsobů nebyl prokázán

nesporný klinický přínos.

Schéma a způsob podání závisí na zvolené terapii. Cytarabin je možné podávat intravenózní infuzí (rychlou

či pomalou) nebo intravenózní injekcí, subkutánně nebo intratekálně.

Dávkování

Dosažení remise

Obvyklé dávky k dosažení remise jsou 100 až 200 mg cytarabinu/m

tělesného povrchu (BSA) denně

většinou podávané kontinuální intravenózní infuzí nebo rychlou infuzí (infuze trvající zhruba 1 hodinu) po

dobu 5 až 10 dnů.

Délka a frekvence léčby je závislá na klinických a morfologických výsledcích (funkce kostní dřeně).

Udržení remise

Obvyklé dávky pro udržovací terapii jsou většinou 70 až 200 mg cytarabinu/m

BSA denně podávané

rychlou intravenózní injekcí nebo subkutánní injekcí každý den po dobu 5 dnů během 4týdenního cyklu nebo

1x týdně.

Terapie nonhodgkinských lymfomů

Dospělí

Při této indikaci se používá polychemoterapie.

Pediatrická populace

Použití cytarabinu u nonhodgkinských lymfomů u dětí závisí na stadiu onemocnění a jeho histologickém

typu. Používají se různé léčebné protokoly (např. BFM-protokol) a různá dávkování. Podrobnosti je možno

najít v odborné lékařské literatuře.

Terapie vysokými dávkami

Terapie vysokými dávkami většinou zahrnuje dávky od 1 do 3 g cytarabinu/m

BSA ve formě intravenózní

infuze po dobu 1-3 hodin ve 12 hodinovém intervalu po dobu 4-6 dnů.

Intratekální podání

Obvykle podávané dávky se pohybují v rozmezí 5 mg až 75 mg na m

BSA.

Podání, frekvence a dávka se liší dle léčebného režimu. Nejčastěji používaná dávka je 30 mg/m

jednou za 4

dny podávaná, dokud mozkomíšní mok obsahuje zvýšené množství nádorových buněk.

Porucha funkce jater a ledvin

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin lék používejte opatrně, případně ve snížené dávce.

3/10

Starší pacienti

U pacientů starších 60 let lze léčbu vysokými dávkami podávat pouze po pečlivém zvážení poměru rizik a

přínosů.

Je-li nutné roztok před podáním zředit, pak musí být pro intratekální podání použit pouze 0,9% NaCl

bez konzervačních přísad.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Anemie, leukopenie a trombocytopenie nemaligní etiologie (např. aplazie kostní dřeně); ledaže by lékař

rozhodl, že taková léčba nabízí pacientovi nejnadějnější alternativu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Cytarabin silně utlumuje kostní dřeň. U pacientů s preexistujícím útlumem kostní dřeně navozeným léky je

nutno léčbu zahajovat opatrně. Pacienti léčení tímto přípravkem musí být pod pečlivým lékařským

dohledem, přičemž během zahajování léčby se u nich musí každý den stanovovat počty leukocytů a

trombocytů. Po vymizení blastů z periferní krve se musí často provádět vyšetření kostní dřeně.

Ke zvládání komplikací, případně fatálních, útlumu kostní dřeně (infekce v důsledku granulocytopenie a

jiných narušení obranyschopnosti těla a krvácení v důsledku trombocytopenie) je nutno mít k dispozici

odpovídající zařízení.

U některých experimentálních schémat dávek cytarabinu byly hlášeny závažné a někdy fatální toxicity vůči

CNS, gastrointestinálnímu traktu a plicím (odlišné od toxicit pozorovaných při konvenčních léčebných

režimech cytarabinu). Tyto reakce zahrnují reverzibilní korneální toxicitu; cerebrální a cerebelární

dysfunkci, obvykle reverzibilní; ospalost; záchvaty křečí; těžké gastrointestinální ulcerace, včetně

pneumatosis cystoides intestinalis, vedoucí k peritonitidě; sepsi a jaterní absces a edém plic.

Pacienti léčení cytarabinem musí být pečlivě sledováni. Častá stanovení počtu trombocytů a leukocytů jsou

povinností.

Léčbu odložte nebo změňte, pokud lékem navozený útlum kostní dřeně vedl k počtu trombocytů pod 50 000

nebo k počtu polymorfonukleárů pod 1 000/mm

. Počty vytvářených elementů v periferní krvi mohou po

ukončení podávání léku nadále klesat a dosahovat nejnižších hodnot 5 až 7 dní po vysazení léku. Pokud je to

indikováno, léčbu obnovte poté, co se objeví definitivní známky obnovy činnosti kostní dřeně (po

opakovaných testech kostní dřeně). Pacienti, u nichž se lék vysadí až do normalizace hodnot v periferní krvi,

nemusí kontroly podstupovat.

U dospělých pacientů s akutní nelymfocytární leukemií se po konsolidaci vysokými dávkami cytarabinu,

daunorubicinu a asparaginázy objevily periferní motorické a senzorické neuropatie. Pacienty léčené

vysokými dávkami cytarabinu je nutno sledovat ohledně neuropatií, protože může být nutné změnit

dávkovací schéma, aby se zabránilo vzniku ireverzibilních neurologických poruch.

Po vysokodávkových schématech léčby cytarabinem se objevila závažná a někdy fatální plicní toxicita,

syndrom dechové tísně dospělých a plicní edém.

Pokud se intravenózní dávky podávají rychle, často u pacientů dojde k nauzee, přičemž poté mohou několik

hodin zvracet. Závažnost tohoto problému má sklon se snižovat, pokud se lék infunduje.

U pacientů léčených obvyklými dávkami cytarabinu v kombinaci s jinými léčivy bylo hlášeno abdominální

napětí (peritonitida) a kolitida s pozitivním guajakovým testem, se současnou neutropenií a trombocytopenií.

Pacienti reagovali na neoperační léčbu.

4/10

Během léčby cytarabinem je nutno sledovat jak jaterní, tak renální funkce. Pacientům se stávajícím

poškozením jater se cytarabin smí podávat pouze s nejvyšší opatrností.

U pacientů léčených cytarabinem je nutno pravidelně provádět testy kostní dřeně, jaterních a renálních

funkcí.

Stejně jako jiné cytotoxické léky může cytarabin vyvolat hyperurikemii v důsledku rychlého rozpadu

neoplastických buněk. Lékař musí pacientovy hladiny kyseliny močové v krvi sledovat a musí být připraven

k takovým podpůrným a farmakologickým opatřením, jaká mohou být ke zvládnutí tohoto problému

potřebná.

Vysoká dávka: riziko nežádoucích účinků postihujících CNS je vyšší u pacientů, jejichž CNS již byla léčena

intratekální chemoterapií nebo ozařováním.

Imunosupresivní účinky/zvýšená citlivost k infekcím

Podání živých nebo oslabených vakcín pacientům s imunitou oslabenou chemoterapeutiky, včetně

cytarabinu, může vést k závažným nebo fatálním infekcím. Vakcinaci živou vakcínou je nutno se u pacientů

léčených cytarabinem vyhnout. Lze podávat usmrcené nebo inaktivované vakcíny; nicméně odpověď na tyto

vakcíny může být oslabena.

Po experimentální léčbě cytarabinem ve vysokých dávkách v kombinaci s cyklofosfamidem použité při

přípravě na transplantaci kostní dřeně byly hlášeny případy kardiomyopatie vedoucí k úmrtí.

S podáváním cytarabinu samotného nebo v kombinaci s jinými imunosupresivy po imunosupresivních

dávkách, které mají vliv na buněčnou nebo humorální imunitu, mohou být spojeny virové, bakteriální,

mykotické nebo saprofytické infekce, a to v jakékoli části těla. Tyto infekce mohou být lehké, ale i těžké a

někdy fatální.

Pediatrická populace

U dětí s AML byla po intratekálním a intravenózním podání cytarabinu v obvyklých dávkách v kombinaci

s jinými léčivy hlášena pozdní progresivní vzestupná paralýza vedoucí k úmrtí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S cytarabinem se nemá podávat flucytosin, protože se prokázalo, že při takové léčbě se terapeutická účinnost

flucytosinu ruší.

U pacientů léčených beta-acetyldigoxinem a chemoterapeutickými režimy zahrnujícími cyklofosfamid,

vinkristin a prednison s cytarabinem nebo prokarbazinem nebo bez nich byly pozorovány reverzibilní

poklesy rovnovážných hladin koncentrací digoxinu a renální exkrece glykosidů. Zdá se, že rovnovážné

koncentrace digitoxinu v plasmě se nezměnily. Proto může být u pacientů léčených podobnými

kombinačními chemoterapeutickými režimy indikováno sledování hladin digoxinu v plasmě. Jako

alternativu lze u těchto pacientů zvážit podávání digitoxinu.

Studie interakcí

in vitro

mezi gentamicinem a cytarabinem prokázala existenci antagonismu ohledně

citlivosti kmenů

Klebsiella pneumoniae

souvisejícího s cytarabinem. U pacientů léčených cytarabinem, jimž

se podává gentamicin k léčbě infekce

Klebsiella pneumoniae

, může nepřítomnost rychlé terapeutické

odpovědi ukazovat na potřebu přehodnocení antibakteriální léčby.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

5/10

O cytarabinu je známo, že je u určitých živočišných druhů teratogenní. K podávání cytarabinu těhotným

ženám nebo ženám, které mohou otěhotnět, lze přistoupit pouze po řádném zvážení potenciálních přínosů a

rizik.

Muži a ženy musí během léčby a až 6 měsíců po ní používat účinnou antikoncepci.

Tento léčivý přípravek se obvykle nepodává těhotným pacientkám a kojícím matkám.

Fertilita

Studie fertility s cílem vyhodnotit reprodukční toxicitu cytarabinu nebyly provedeny. U pacientů léčených

cytarabinem, zvláště v kombinaci s alkylujícími látkami, se může objevit útlum gonád vedoucí k amenoree

nebo azoospermii. Obecně se zdá, že tyto účinky souvisejí s dávkou a délkou léčby, a že mohou být

ireverzibilní (viz bod 4.8). S ohledem na to, že cytarabin má mutagenní potenciál, který může vyvolávat

poškození chromosomů v lidských spermatozoích, je nutno muže léčené cytarabinem a jejich partnerky

poučit, aby používali spolehlivou antikoncepci.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cytarabin nemá na schopnost řídit a obsluhovat stroje žádný vliv. Nicméně pacienti léčení chemoterapií

mohou mít narušenu schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a musí být na tuto možnost upozorněni a

poučeni, aby se takovým činnostem vyhnuli, pokud k tomu dojde.

4.8

Nežádoucí účinky

V souvislosti s léčbou cytarabinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Četnosti jsou definovány pomocí následující zvyklosti:

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Nežádoucí účinky cytarabinu jsou závislé na dávce. Nejčastější jsou gastrointestinální nežádoucí účinky.

Cytarabin je toxický vůči kostní dřeni a vyvolává hematologické nežádoucí účinky.

Infekce a infestace:

Méně časté: sepse (imunosuprese), celulitida v místě injekce

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Méně časté: lentigo

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: anemie, megaloblastóza, leukopenie, trombocytopenie

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: anorexie, hyperurikemie

Poruchy nervového systému

Časté: při vysokých dávkách cerebelární nebo cerebrální vlivy se zhoršením vědomí, dysartrie, nystagmus

Méně časté: bolest hlavy, periferní neuropatie

Poruchy oka

6/10

Časté: reverzibilní hemoragická konjunktivitida (fotofobie, pálení, poruchy vidění, zvýšené slzení),

keratitida

Srdeční poruchy

Méně časté: perikarditida

Velmi vzácné: arytmie

Gastrointestinální poruchy

Časté: bolest břicha, nauzea, zvracení, průjem, orální/anální zánět nebo ulcerace

Méně časté: ezofagitida, ezofageální ulcerace, cystoidní pneumatóza střeva, nekrotizující kolitida,

peritonitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté: pneumonie, dušnost, bolest v krku

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: reverzibilní účinky na játra se zvýšením hladin jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: reverzibilní nežádoucí účinky na kůži, jako je erytém, bulózní dermatitida, kopřivka, vaskulitida,

alopecie

Méně časté: ulcerace kůže, svědění, pálivá bolest na dlaních a chodidlech

Velmi vzácné: neutrofilní ekrinní hidradenitida

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: myalgie, artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: porucha funkce ledvin, retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: horečka, tromboflebitida v místě injekce

Cytarabinový (Ara-C) syndrom: (imunoalergický účinek):

6 až 12 hodin po zahájení léčby se může objevit horečka, myalgie, bolesti kostí, případně bolesti na hrudi,

exantém, konjunktivitida a nauzea. Jako profylaxi a k léčbě lze zvážit kortikosteroidy. Pokud jsou účinné,

lze v léčbě cytarabinem pokračovat.

Nežádoucí účinky v důsledku léčby vysokými dávkami cytarabinu, kromě nežádoucích účinků

pozorovaných při obvyklých dávkách, zahrnují:

Hematologická toxicita:

Projevuje se jako silná pancytopenie, která může trvat 15 až 25 dní, spolu s aplazií kostní dřeně, jež je

závažnější než při obvyklých dávkách.

Poruchy nervového systému:

Po léčbě vysokými dávkami cytarabinu se u 3 až 37 % léčených pacientů objevují symptomy cerebrálních

nebo cerebelárních vlivů, jako jsou změny osobnosti, narušená pozornost, dysartrie, ataxie, třes, nystagmus,

bolesti hlavy, zmatenost, ospalost, točení hlavy, kóma, křeče atd. Incidence u starších pacientů (>55 let)

může být i vyšší. Dalšími predisponujícími faktory jsou narušené funkce jater a ledvin, předchozí léčba CNS

(např. radioterapie) a abusus alkoholu. Poruchy CNS jsou ve většině případů reverzibilní.

Riziko toxicity vůči CNS se zvyšuje, pokud se léčba cytarabinem – podávaným ve vysokých dávkách i.v.-

kombinuje s další léčbou toxickou vůči CNS, jako je radioterapie nebo vysoké dávky.

7/10

Korneální a konjunktivální toxicita:

Byly popsány reverzibilní léze korneální a hemoragické konjunktivitidy. Těmto jevům lze zabránit nebo je

zmírnit instilací očních kapek s kortikosteroidy.

Gastrointestinální poruchy:

Zvláště při léčbě vysokými dávkami cytarabinu se mohou vedle běžných symptomů objevit závažnější

reakce. Byla hlášena perforace nebo nekróza střeva s ileem.

Po léčbě vysokými dávkami byly pozorovány jaterní abscesy, Budd-Chiariho syndrom (jaterní žilní

trombóza) a pankreatitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Mohou se vyvinout klinické známky, jako je plicní edém/syndrom akutní respirační tísně (ARDS), zejména

při léčbě vysokými dávkami. Tuto reakci pravděpodobně vyvolává poškození alveolárních kapilár. Četnosti

je obtížné vyhodnotit (v různých publikacích se uvádějí v rozsahu 10 až 26 %), protože pacienti byli obvykle

ve stadiu rekurence, kdy k této reakci mohou přispívat další faktory.

Další:

Po léčbě cytarabinem byla hlášena kardiomyopatie a rhabdomyolýza. Byl hlášen jeden případ anafylaxe

vedoucí k srdeční zástavě, který si vyžádal resuscitaci. K tomu došlo ihned po intravenózním podání

cytarabinu.

Gastrointestinální nežádoucí účinky se sníží, pokud se cytarabin podává infuzí. Jako profylaxe hemoragické

konjunktivitidy se doporučují lokální kortikosteroidy.

Amenorea a azoospermie (viz bod 4.6)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po intratekálním podání.

Předpokládané systémové reakce: útlum kostní dřeně, nauzea, zvracení. Příležitostně byla hlášena těžká

míšní toxicita vedoucí dokonce ke kvadruplegii a paralýze, nekrotizující encefalopatii, slepotě a jiným

izolovaným neurotoxicitám.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Specifické antidotum neexistuje.

Doporučená léčba předávkování zahrnuje: ukončení léčby, následované léčbou vyvolaného útlumu kostní

dřeně, včetně transfuze celé krve nebo trombocytů a podávání antibiotik podle potřeby. Dvanáct dávek 4,5

i.v. infuzí trvajících déle než 1 hodinu každých 12 hodin vede k ireverzibilnímu a fatálnímu poškození

CNS.

8/10

Při neúmyslném těžkém předávkování během intratekálního podání se musí cerebrospinální tekutina měnit

za izotonický roztok chloridu sodného.

Cytarabin lze odstranit hemodialýzou.

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antimetabolity, analogy pyrimidinu; ATC kód: L01BC01

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Alexan obsahuje jako léčivou látku cytarabin, antimetabolit ze série pyrimidinových antagonistů.

Cytarabin je cytostatikum specifické pro určitou fázi buněčného cyklu, které může zasáhnout buňky v S-fázi

buněčného dělení. Cytarabin je intracelulárně přeměněn na arabinosyl cytosintrifosfát (Ara-CTP), který je

aktivním metabolitem. Mechanismus účinku není kompletně znám, ale vypadá to, že Ara-CTP primárně

působí inhibicí DNA-polymerázy. K toxicitě cytarabinu může také přispívat jeho inkorporace do DNA a

RNA. Cytarabin je cytotoxický pro mnoho typů vykultivovaných proliferujících savčích buněk.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Cytarabin je rychle metabolizován a po perorálním podání je neúčinný. Méně než 20 % perorálně podané

dávky je absorbováno do gastrointestinálního traktu.

V případě kontinuálního intravenózního podání je dosaženo prakticky konstantních plazmatických hladin.

subkutánním

nebo

intramuskulárním

podání

cytarabinu

dosaženo

maximálních

plazmatických

koncentrací zhruba za 20-60 minut po podání, avšak dosažené koncentrace jsou signifikantně nižší než po

i.v. podání.

Po podání stejné dávky se hladiny cytarabinu v séru mohou u jednotlivých pacientů výrazně lišit. Některé

studie ukázaly, že tyto rozdíly mohou být spojeny s klinickou odpovědí: vysoké plazmatické hladiny zaručují

největší šanci hematologického uzdravení.

Distribuce

Cytarabin má distribuční objem 0,7 l/kg. Cytarabin má být podáván intratekálně k profylaxi a léčbě leukemie

CNS, protože cytarabin podávaný i.v. prochází hematoencefalickou bariérou pouze omezeně. Intratekální

podání cytarabinu vede k extrémně nízkým hladinám v plazmě.

Biotransformace

Cytarabin je rychle konvertován deoxycitidin kinázou a jinými nukleotidázami na aktivní formu (cytarabin-5'

trifosfát) fosforylací v leukemických blastových buňkách a ve zdravé kostní dřeni. Metabolizace na neaktivní

sloučeninu uracilarabinosid (1-beta-D-arabinofuranosyluracil) aktivitou cytidin deaminázy se uskutečňuje

primárně v játrech a v menším množství v jiných tkáních a v krvi.

Předpokládá se, že poměr mezi kinázou a deaminázou představuje důležitý faktor determinující, zda bude

daná buňka senzitivní či rezistentní k léčbě cytarabinem.

Vazba na bílkoviny

Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká (13,3 %) při koncentracích 0,005-1 mg/l.

Procento navázaného léčiva bylo ve výše uvedeném rozsahu na koncentraci nezávislé.

Eliminace

9/10

Po rychlé i.v. infuzi cytarabinu nastupuje bifázická eliminace. Je přítomna počáteční distribuční fáze

s poločasem zhruba 10 minut následovaná sekundární eliminační fází s poločasem 1-3 hodiny.

Po 24 hodinách nacházíme zhruba 80 % podaného cytarabinu v moči, z čehož je 90 % vyloučeno jako

inaktivní metabolit a 10 % jako nezměněný cytarabin.

Vzhledem k nízké aktivitě cytarabin deaminázy v mozkomíšním moku má cytarabin eliminační poločas

v CNS 3-3,5 hodiny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie

ukázaly,

cytarabin

v klinicky

relevantních

dávkách

genotoxický

in

vivo

a

in

vitro

embryotoxický a teratogenní, pokud jsou mu vystaveny březí savčí samice v průběhu organogeneze.

Bylo

také

hlášeno,

cytarabin

způsobuje

poškození

vyvíjející

mozek,

pokud

aplikován

novorozeným

savčím

mláďatům

(období

odpovídající

třetímu

trimestru

těhotenství

lidí)

zvyšuje

frekvenci abnormálních pohlavních buněk in vivo u myší.

Bylo prokázáno, že cytarabin je kancerogenní u zvířat. Je nutné vzít v úvahu možnost srovnatelného účinku

při rozhodování o dlouhodobé perspektivě pacientů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

kyselina mléčná (k úpravě pH)

roztok mléčnanu sodného 60 %

voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny

v bodě 6.6.

Fyzikální inkompatibilita byla prokázána s heparinem, inzulinem, methotrexátem, fluoruracilem, nafcilinem,

oxacilinem, benzylpenicilinem a natrium-methylprednisolon-sukcinátem.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření a po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po prvním otevření byla prokázána na dobu 28 dní při 2 až 8 °C, chráněno

před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění ve fyziologickém roztoku nebo v 5% roztoku glukózy byla

prokázána na dobu 28 dní při 2 až 8 °C, chráněno před světlem. Z mikrobiologického hlediska má být

přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před

použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C,

pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10/10

Podmínky uchovávání naředěného roztoku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla I. třídy, halogenbutylová pryžová zátka potažená fluoropolymerem, Al

uzávěr, PP kryt, krabička.

Velikosti balení - 1x10 ml, 1x20 ml, 1x40 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Cytarabin je teratogenní a mutagenní látka. Je nutno se vyhnout jakémukoli kontaktu s kůží a sliznicemi,

zejména v oblasti očí.

Cytarabin se může ředit 0,9% roztokem NaCl nebo 5% roztokem glukózy.

Pro intratekální podání se musí k ředění použít 0,9% roztok NaCl bez konzervačních přísad.

Pokud cytarabin přijde do kontaktu s kůží, zasažená oblast se musí opláchnout velkým množstvím vody a

následně důkladně omýt vodou a mýdlem. Pokud přijde roztok do kontaktu s očima, je nutné je okamžitě

vypláchnout a kontaktovat očního lékaře.

Těhotné ženy nesmí s přípravkem zacházet.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Rozlitý přípravek je možné inaktivovat 5% roztokem chlornanu sodného.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ebewe Pharma Ges. m.b.H.Nfg.KG, A-4866 Unterach, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/198/71-B/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. 7. 1971

Datum posledního prodloužení registrace: 24. 4. 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

17. 12. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace