ALEGRITEN Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT ANAGRELID-HYDROCHLORIDU (ANAGRELIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM)
Dostupné s:
CANDE CZ s.r.o., Praha
ATC kód:
L01XX35
INN (Mezinárodní Name):
MONOHYDRATE ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE (ANAGRELIDI HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE)
Dávkování:
0,5MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ANAGRELID
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 256/17-C
Datum autorizace:
2019-04-15

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls227271/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

ALEGRITEN 0,5 mg t

vrdé tobolky

anagrelidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je přípravek ALEGRITEN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALEGRITEN užívat

Jak se přípravek ALEGRITEN užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ALEGRITEN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

ALEGRITEN a k

čemu se používá

ALEGRITEN obsahuje léčivou látku anagrelid. ALEGRITEN je lék, který zasahuje do vývoje

krevních destiček. Snižuje počet krevních destiček produkovaných kostní dření, což má za následek

snížení počtu krevních destiček v krvi a přiblížení se normálnímu stavu. Z tohoto důvodu se používá

k léčbě pacientů s esenciální trombocytemií.

Esenciální trombocytemie je stsp.zn. sukls227271/2021

av, k němuž dochází, pokud kostní dřeň produkuje nadměrné množství krevních buněk, které se

nazývají krevní destičky. Vysoký počet krevních destiček v krvi může vyvolat závažné problémy v

krevním oběhu a vznik sraženin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

přípravek

ALEGRITEN

užívat

Neužíve

jte

přípravek

ALEGRITEN

jestliže jste alergický(á) na anagrelid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6). Alergická reakce se projevuje jako vyrážka, svědění, otok obličeje a rtů nebo dušnost;

jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater;

jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ALEGRITEN se poraďte se svým lékařem:

pokud máte potíže se srdcem nebo se domníváte, že byste je mohl(a) mít;

pokud jste se narodil(a) s prodlouženým intervalem QT (pozorovatelné na EKG, elektrickém

záznamu srdce) nebo pokud má prodloužený interval QT někdo v rodině, pokud užíváte jiné léky,

které vedou k abnormálním změnám EKG, pokud máte nízké hladiny elektrolytů, např. draslíku,

hořčíku nebo vápníku (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek ALEGRITEN“);

pokud máte problémy s játry či ledvinami.

V kombinaci s acetylsalicylovou kyselinou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě

od bolesti a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin) existuje

zvýšené riziko závažných hemoragií (krvácení) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek

ALEGRITEN“).

Děti a dospívající

O užívání přípravku s obsahem anagrelidu u dětí a dospívajících existují pouze omezené informace,

proto mají tento přípravek užívat s opatrností.

Další léčivé přípravky a přípravek

ALEGRITEN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, např. sotalol, amiodaron;

Fluvoxamin, užívaný při léčbě depresí;

Určité typy antibiotik, např. enoxacin, užívaný k léčbě infekcí;

Theofylin, užívaný k léčbě těžkého astmatu a dechových obtíží;

Léky určené k léčbě srdečních poruch, jako je např. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon

a cilostazol;

Kyselinu acetylsalicylovou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti

a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin);

Jiné léky určené k léčbě stavů postihujících krevní destičky, např. klopidogrel;

Omeprazol, používaný ke snížení množství kyseliny produkované v žaludku;

Perorální antikoncepce: pokud se u Vás při užívání tohoto léku vyskytne silný průjem, může to

snižovat účinnost perorální antikoncepce a doporučuje se použít doplňkovou metodu antikoncepce

(např. kondom). Viz pokyny v příbalové informaci antikoncepčních pilulek, které užíváte.

Pokud byste přípravek ALEGRITEN užíval(a) souběžně s těmito léky, nemusel by přípravek

ALEGRITEN nebo tyto léky správně účinkovat.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství

a

kojení

Informujte svého lékaře o tom, zda jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Těhotné ženy by neměly

přípravek ALEGRITEN užívat. Ženy, u nichž existuje riziko otěhotnění, by si měly po dobu léčby

přípravkem ALEGRITEN zajistit účinnou antikoncepci. Pokud potřebujete s antikoncepcí poradit,

poraďte se se svým lékařem.

Informujte svého lékaře o tom, zda kojíte nebo plánujete kojit. Kojící ženy by neměly přípravek

ALEGRITEN užívat. Po dobu léčby přípravkem ALEGRITEN musíte přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti užívající přípravek s obsahem anagrelidu hlásili závratě. Pokud cítíte závrať, neřiďte

ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek

ALEGRITEN

obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se

přípravek

ALEGRITEN

užívá

Vždy užívejte přípravek ALEGRITEN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku ALEGRITEN se u různých lidí liší a závisí na Vašem stavu. Lékař Vám předepíše

dávku, která pro Vás bude optimální.

Obvyklá počáteční dávka přípravku ALEGRITEN je 1 mg. Tuto dávku budete užívat jako jednu

0,5 mg tobolku dvakrát denně minimálně po dobu jednoho týdne. Po uplynutí této doby může lékař

počet tobolek, které užíváte, zvýšit nebo snížit, aby bylo dosaženo dávky, která pro Vás bude

optimální a která zajistí nejúčinnější léčbu Vašeho stavu.

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Tobolky nedrťte ani nerozpouštějte jejich obsah

v tekutině. Tobolky můžete užívat s jídlem nebo po jídle nebo i na lačno. Nejlepší je, pokud tobolku(y)

užíváte každý den ve stejnou dobu.

Neužívejte

více tobolek, než Vám doporučil lékař.

Lékař Vás vyzve k pravidelným vyšetřením krve, která poslouží jako kontrola toho, zda lék působí

účinně a zda Vám játra a ledviny pracují správně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

ALEGRITEN

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku ALEGRITEN, než jste měl(a), nebo pokud Váš lék užil někdo jiný,

neprodleně informujte lékaře nebo lékárníka. Ukažte jim dané balení přípravku ALEGRITEN.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

ALEGRITEN

Vezměte si tobolku, jakmile si vzpomenete. Další dávku si vezměte v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek ALEGRITEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Máte-li obavy, poraďte se se svým lékařem.

Závažné nežádoucí účinky:

Méně časté: srdeční selhání (mezi příznaky patří dušnost, bolest na hrudi, otok nohou v důsledku

nahromadění tekutiny), vážný problém s rychlostí nebo rytmem srdečního tepu (ventrikulární

tachykardie, supraventrikulární tachykardie nebo fibrilace síní), zánět slinivky břišní, který způsobuje

těžké bolesti břicha a zad (pankreatitida – zánět slinivky břišní), zvracení krve nebo krvavá či černá

stolice, závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny, krvácení nebo

infekce (pancytopenie), plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicích, mezi jehož

známky patří dušnost, otok nohou nebo kotníků, rty a kůže mohou získat namodralou barvu).

Vzácné: selhání ledvin (nevylučujete žádnou moč nebo vylučujete málo moči), srdeční infarkt.

Pokud

byste zpozoroval(a) některý z těchto příznaků,

ihned

se spojte se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

Bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 osob

Závratě, únava, rychlý srdeční tep, nepravidelné nebo silné bušení srdce (palpitace), pocit na zvracení

(nauzea), průjem, bolest žaludku, plynatost, zvracení, snížení počtu červených krvinek (anémie),

zadržování tekutin nebo vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

Pocit slabosti nebo pocit nepohody, vysoký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep, mdloby, zimnice

nebo horečka, zažívací potíže, nechutenství, zácpa, modřiny, krvácení, otoky (edémy), pokles tělesné

hmotnosti, bolest svalů, bolestivé klouby, bolest zad, snížení či ztráta citlivosti nebo pocit necitlivosti,

obzvláště na kůži, abnormální pocit nebo změna citlivosti, např. brnění nebo mravenčení, nespavost,

deprese, zmatenost, nervozita, sucho v ústech, výpadky paměti, ztížené dýchání, krvácení z nosu,

závažná infekce plic doprovázená horečkou, dušností, kašlem, vykašláváním hlenu; vypadávání vlasů,

svědění nebo odlišné zabarvení kůže, impotence, bolest na hrudi, snížení počtu krevních destiček, což

zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin (trombocytopenie), hromadění tekutiny kolem plic nebo

zvýšení koncentrace jaterních enzymů. Váš lékař může provést vyšetření krve k průkazu zvýšené

hladiny jaterních enzymů.

Vzácné

nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1

z 1000 osob

Krvácení z dásní, zvýšení tělesné hmotnosti, těžká bolest na hrudi (angina pectoris), onemocnění

srdečního svalu (mezi známky patří únava, bolest na hrudi a bušení srdce), zvětšené srdce, hromadění

tekutiny kolem srdce, bolestivý stah cév na srdci (během odpočinku, obvykle v noci nebo časně zrána)

(Prinzmetalova angina), ztráta koordinace, potíže při mluvení, suchá pokožka, migréna, poruchy

vidění nebo dvojité vidění, zvonění v uších, závratě při vstávání (obzvláště při postavení ze sedu nebo

lehu), zvýšená potřeba močení v noci, bolest, příznaky podobné chřipce, ospalost, rozšíření krevních

cév, zánět tlustého střeva (mezi známky patří průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest břicha, horečka),

zánět žaludku (mezi známky patří bolest, pocit na zvracení, zvracení), abnormální nálezy na rentgenu

plic, zvýšená hladina kreatininu v krevních testech, která může být známkou problémů s ledvinami.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny, ale četnost jejich výskytu není přesně známa:

Nepravidelný srdeční tep, který může ohrozit život (torsade de pointes);

Zánět jater, příznaky zahrnují pocit na zvracení, zvracení, svědění, zežloutnutí kůže a očí, změna

barvy stolice a moči (hepatitida);

Zánět plic (známky zahrnují horečku, kašel, obtížné dýchání, sípání, které způsobuje zjizvení plic)

(alergická alveolitida včetně intersticiálního plicního onemocnění a pneumonitidy);

Zánět ledvin (tubulointersticiální nefritida).

H

lášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

ALEGRITEN

uchováva

t

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahvičky

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Po prvním otevření spotřebujte do 100 dní.

Pokud lékař léčbu ukončí, neponechávejte si žádné nepoužité tobolky, pokud Vás k tomu lékař přímo

nevyzve. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další i

nformace

Co

přípravek

ALEGRITEN obsahuje

Léčivou látkou je anagrelidum. Jedna tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg (ve formě anagrelidi

hydrochloridum monohydricum).

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E 460), povidon K30 (E 1201),

krospovidon (Typ A) (E 1202), laktosa, magnesium-stearát.

Tobolka: želatina (E 441), oxid titaničitý (E 171).

Jak

přípravek

ALEGRITEN

vypadá a co obsahuje toto balení

ALEGRITEN jsou bílé tvrdé tobolky (velikost 4) obsahující bílý až téměř bílý jemný prášek.

Tobolky se dodávají v lahvičkách z vysokodenzitního polyetylenu (HDPE) s dětským bezpečnostním

polypropylenovým uzávěrem obsahujícím vysoušedlo.

Jedna lahvička obsahuje 100 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výro

bce

Držitel rozhodnutí o registraci

CANDE CZ s.r.o.

Skořepka 1058/8

110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobce

J.Uriach y Compañía S.A.

Avda. Camí Reial, 51-57

Palau-Solità i Plegamans

08184 Barcelona

Španělsko

nebo

Galenicum Health, S.L.

Avda. Cornellá 144, 7º-1ª, Edificio Lekla

Esplugues de Llobregat

08950 Barcelona

Španělsko

nebo

SAG Manufacturing, S.L.U.

Carretera N-I, Km 36

28750 San Agustin de Guadalix

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

v 9/2021.

Přípravek ALEGRITEN obsahuje stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční

léčivý přípravek“, který je již v EU registrován. Referenční léčivý přípravek pro přípravek

ALEGRITEN byl registrován za „výjimečných okolností”. Znamená to, že vzhledem ke vzácné

povaze tohoto onemocnění, nebylo možné získat o referenčním přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se

referenčního léčivého přípravku. Veškeré informace o přípravku ALEGRITEN, kam patří i tato

příbalová informace, budou doplněny o nejnovější údaje v souladu s referenčním léčivým přípravkem.

Přečtěte si celý dokument

1/12

sp.zn. sukls227271/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ALEGRITEN 0,5 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg (ve formě anagrelidi hydrochloridum monohydricum).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tvrdá tobolka obsahuje monohydrát laktózy (50,0 mg) a bezvodou laktózu (37,14 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Bílá tvrdá tobolka (velikost 4) obsahující bílý až téměř bílý jemný prášek.

4. KLINICK

É ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

ALEGRITEN je indikován ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u rizikových pacientů s esenciální

trombocytemií (ET), u nichž došlo k intoleranci stávající léčby nebo tato léčba nesnížila zvýšený počet

trombocytů na přijatelnou úroveň.

Rizikový pacient

Rizikový pacient s esenciální trombocytemií je definován jako pacient, který splňuje jedno nebo několik

z následujících kritérií:

věk nad 60 let nebo

počet trombocytů >1000 x 10

/l nebo

anamnéza trombohemoragických příhod.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem ALEGRITEN má zahájit klinický pracovník, který má zkušenosti s léčbou esenciální

trombocytemie.

Dávkování

Doporučovaná počáteční dávka anagrelidu je 1 mg/den; měla by být podávána perorálně ve dvou

samostatných dávkách (0,5 mg/dávka).

Počáteční dávka má být zachována alespoň po dobu jednoho týdne. Po uplynutí jednoho týdne lze

dávku individuálně titrovat, aby bylo dosaženo nejnižší účinné dávky, která zajistí snížení a/nebo

zachování počtu trombocytů pod hodnotou 600 x 10

/l, ideálně pak v rozmezí 150 x 10

/l až

400 x 10

/l. Dávka se nesmí v rozmezí jednoho týdne navýšit o více než 0,5 mg/den; doporučená

maximální jednotlivá dávka by neměla přesáhnout 2,5 mg (viz bod 4.9). V průběhu klinického vývoje

2/12

byly používány dávky 10 mg/den.

Účinky léčby anagrelidem je nutno pravidelně monitorovat (viz bod 4.4). Pokud činí počáteční dávka více

než 1 mg/den, je třeba zjišťovat počet trombocytů v prvním týdnu léčby jednou za dva dny a poté

minimálně jednou týdně, dokud není dosaženo stabilní udržovací dávky. Do 14 až 21 dnů od zahájení

léčby dochází zpravidla ke snížení počtu trombocytů; u většiny pacientů nastává adekvátní odpověď

na léčbu při dávkách 1 až 3 mg/den a na této úrovni je i zachována (další informace o klinických účincích

najdete v bodě 5.1).

Starší pacienti

Zjištěné farmakokinetické rozdíly mezi staršími pacienty a mladými pacienty s esenciální trombocytemií

(viz bod 5.2) neopravňují k užívání různého počátečního režimu nebo různého stupně titrace dávky

za účelem dosažení režimu léčby anagrelidem upravené na míru jednotlivým pacientům.

V průběhu klinického vývoje bylo přibližně 50 % pacientů léčených anagrelidem ve věku nad 60 let

a nebylo u nich zapotřebí dávku nijak speciálně upravovat. Jak se však předpokládalo, u této věkové

skupiny se vyskytovaly závažné nežádoucí účinky (především kardiální) v dvojnásobné míře.

Porucha funkce ledvin

U této populace pacientů existují omezené farmakokinetické údaje. Před zahájením léčby anagrelidem

u pacientů s poruchou funkce ledvin mají být nejdříve vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika (viz

bod 4.3).

Porucha funkce jater

U této populace pacientů existují omezené farmakokinetické údaje. Metabolismus jater ovšem představuje

hlavní cestu clearance anagrelidu a funkce jater by tedy mohla tento proces ovlivnit. Proto se

nedoporučuje léčit anagrelidem pacienty se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater.

Před zahájením léčby anagrelidem u pacientů s mírnou poruchou funkce jater mají být nejdříve

vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika (viz bod 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost anagrelidu u dětí nebyly dosud stanoveny. Zkušenosti s podáváním u dětí

a dospívajících jsou velmi omezené; anagrelid má být u této skupiny pacientů podáván s opatrností.

Vzhledem k nedostatku specifických pokynů pro pediatrické pacienty se zvažuje, že by pro pediatrickou

populaci mohla mít význam kritéria WHO pro diagnostiku esenciální trombocytemie (ET) u dospělých.

Pokyny k diagnostice esenciální trombocytemie mají být pečlivě dodržovány a v případě nejistoty má být

diagnóza pravidelně přezkoumána, zejména je nutná snaha o odlišení od hereditární nebo sekundární

trombocytózy, což může zahrnovat genetickou analýzu a biopsii kostní dřeně.

U vysoce rizikových pediatrických pacientů se obvykle zvažuje cytoredukční terapie.

Léčba anagrelidem má být zahájena pouze v případě, že se u pacienta objeví známky progrese

onemocnění nebo pokud má pacient trombózu. Pokud se léčba zahájí, je nutné pravidelně sledovat

přínosy a rizika léčby anagrelidem a pravidelně hodnotit potřebu pokračující léčby.

Cíle týkající se trombocytů přiřazuje ošetřující lékař každému pacientovi zvlášť.

O ukončení léčby se má uvažovat u pediatrických pacientů, kteří přibližně po 3 měsících nereagují

uspokojivě na léčbu.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit

žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Perorální podání. Tobolky je třeba polykat vcelku. Nedrťte ani nerozpouštějte obsah v tekutině.

3/12

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na anagrelid nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater.

Pacienti se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce jater

Před zahájením léčby anagrelidem u pacientů s mírnou poruchou funkce jater mají být nejdříve

vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika. Nedoporučuje se aplikace u pacientů se zvýšenou hladinou

transamináz (nad pětinásobek horní hranice normální hodnoty) (viz bod 4.2 a 4.3).

Porucha funkce ledvin

Před zahájením léčby anagrelidem u pacientů s poruchou funkce ledvin mají být nejdříve vyhodnoceny

potenciální přínosy a rizika (viz bod 4.2 a 4.3).

Monitoring

Pacient musí být v průběhu léčby pod pečlivým dohledem klinického pracovníka; v rámci tohoto dohledu

je třeba zajistit úplné vyšetření krevního obrazu (hemoglobin a počty leukocytů a trombocytů), posouzení

funkce jater (ALT a AST), ledvin (sérový kreatinin a urea) a stanovení elektrolytů (draslík, hořčík

a vápník).

Trombocyty

Počet trombocytů se bude během čtyř dnů od ukončení léčby anagrelidem zvyšovat a do 10 až 14 dnů se

vrátí k úrovni před léčbou, s možností opětovného překročení vstupních hodnot. Z toho důvodu má být

počet trombocytů pravidelně sledován.

Kardiovaskulární systém

Byly hlášeny závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky včetně případů torsade de pointes, ventrikulární

tachykardie, kardiomyopatie, kardiomegalie a městnavého srdečního selhání (viz bod 4.8).

Je třeba postupovat s opatrností při použití anagrelidu u pacientů se známými rizikovými faktory

pro prodloužení intervalu QT, jako je kongenitální syndrom dlouhého intervalu QT, získané prodloužení

intervalu QTc v anamnéze, léčivé přípravky, které mohou prodloužit interval QTc a hypokalemie.

Také je třeba postupovat opatrně u populací, které mohou mít vyšší maximální koncentraci (C

anagrelidu nebo jeho aktivního metabolitu 3-hydroxyanagrelidu v plazmě, např. při zhoršené funkce jater

nebo při použití s inhibitory CYP1A2 (viz bod 4.5).

Doporučuje se pečlivé sledování účinku na interval QTc.

Před zahájením terapie anagrelidem se u všech pacientů doporučuje vyšetření kardiovaskulárního systému

včetně vstupního EKG a echokardiografie. U všech pacientů mají být během léčby pravidelně sledovány

možné účinky (např. pomocí EKG nebo echokardiografie), které mohou vyžadovat další kardiovaskulární

vyšetření. Před podáním anagrelidu musí být upravena hypokalemie nebo hypomagnesemie a v průběhu

terapie je vhodné pravidelně sledovat hladinu draslíku a hořčíku.

Anagrelid je inhibitor cyklické AMP fosfodiesterázy (cAMP) III a vzhledem k jeho pozitivně inotropnímu

a chronotropnímu účinku má být anagrelid podáván s opatrností pacientům všech věkových skupin, kteří

trpí srdečním onemocněním nebo u nich existuje podezření na srdeční onemocnění. Kromě toho se

závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky vyskytovaly i u pacientů bez podezření na srdeční

onemocnění, jejichž výsledky kardiovaskulárních vyšetření před léčbou byly normální.

4/12

Anagrelid by se měl podávat pouze tehdy, pokud potenciální přínosy léčby převažují nad potenciálními

riziky.

Plicní hypertenze

U pacientů léčených anagrelidem byly hlášeny případy plicní hypertenze. Před zahájením léčby

anagrelidem a v jejím průběhu mají být pacienti vyšetřeni z hlediska známek a příznaků základního

kardiopulmonálního onemocnění.

Pediatrická populace

Data o užívání anagrelidu u pediatrických pacientů jsou velmi omezená a anagrelid má být u této skupiny

pacientů užíván s opatrností (viz body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Stejně jako u dospělé populace mají být před zahájením léčby a pravidelně v jejím průběhu prováděna

vyšetření kompletního krevního obrazu a funkční hodnocení srdce, jater a ledvin.

Onemocnění může progredovat do myelofibrózy nebo AML. Přestože míra takové progrese není známa,

trvá u dětí nemoc déle, a proto může v porovnání s dospělými existovat zvýšené riziko maligní

transformace. U dětí má být pravidelně sledována progrese onemocnění podle standardních klinických

postupů, např. fyzikálním vyšetřením, zhodnocením významných markerů onemocnění a biopsií kostní

dřeně.

Jakékoli abnormality mají být ihned vyhodnoceny a mají být přijata vhodná opatření, která mohou také

zahrnovat snížení dávky, přerušení nebo ukončení léčby.

Klinicky významné interakce

Anagrelid je inhibitor cyklické AMP fosfodiesterázy (cAMP) III (PDE III). Souběžné užívání s jinými

inhibitory PDE III, jako je milrinon, amrinon, enoximon, olprinon a cilostazol, se nedoporučuje.

Souběžné užívání anagrelidu a kyseliny acetylsalicylové je spojováno se závažnými hemoragickými

příhodami (viz bod 4.5).

Pomocné látky

ALEGRITEN obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Uskutečnily se omezené studie farmakokinetiky a/nebo farmakodynamiky zkoumající možné interakce

mezi anagrelidem a jinými léčivými přípravky.

Účinky jiných léčivých látek na anagrelid

Studie interakcí in vivo u člověka prokázaly, že digoxin a warfarin neovlivňují farmakokinetické

vlastnosti anagrelidu.

Inhibitory CYP1A2

Anagrelid je primárně metabolizován CYP1A2. Je známo, že CYP1A2 je inhibován několika léčivými

přípravky, včetně fluvoxaminu a enoxacinu, přičemž takovéto léčivé přípravky mohou teoreticky

nepříznivě ovlivnit clearance anagrelidu.

Induktory CYP1A2

Induktory CYP1A2 (např. omeprazol) mohou snižovat expozici anagrelidu (viz bod 5.2). Dopad

na profily bezpečnosti a účinnosti anagrelidu nebyl zjišťován. Z toho důvodu se u pacientů užívajících

souběžně induktory CYP1A2 doporučuje klinické a biologické sledování. Pokud je to potřebné, lze

upravit dávku anagrelidu.

Účinky anagrelidu na jiné léčivé látky

5/12

Anagrelid vykazuje omezenou inhibiční aktivitu vůči CYP1A2, což může představovat teoretický

potenciál pro interakci s ostatními souběžně podávanými léčivými přípravky, které sdílí tentýž

mechanismus clearance, např. theofylin.

Anagrelid je inhibitor PDE III. Účinky léčivých přípravků podobných vlastností, jako jsou inotropní

látky milrinon, enoximon, amrinon, olprinon a cilostazol, mohou být vlivem anagrelidu zvýrazněny.

Studie interakce in vivo u člověka prokázaly, že anagrelid neovlivňuje farmakokinetické vlastnosti

digoxinu a warfarinu.

V dávkách doporučovaných k léčbě esenciální trombocytemii může anagrelid potencovat účinky

jiných léčivých přípravků, které inhibují či modifikují činnost trombocytů, např. kyseliny

acetylsalicylové.

V klinické studii interakcí u zdravých subjektů bylo prokázáno, že souběžné opakované podávání 1 mg

anagrelidu jedenkrát denně a 75 mg kyseliny acetylsalicylové jedenkrát denně může zvýšit

antiagregační účinek obou léčivých látek na krevní destičky v porovnání s podáním kyseliny

acetylsalicylové samotné. U některých pacientů s esenciální trombocytemií léčených souběžně

kyselinou acetylsalicylovou a anagrelidem došlo k závažné hemoragii. Z toho důvodu mají být

před zahájením léčby zhodnocena možná rizika současného podávání anagrelidu a kyseliny

acetylsalicylové, zejména u pacientů s vysokým rizikovým profilem pro krvácení.

Anagrelid může u některých pacientů vyvolat intestinální poruchy a snižovat absorpci perorálních

hormonálních antikoncepčních přípravků.

Interakce s jídlem

Vlivem jídla dochází k opožděné absorpci anagrelidu, nikoliv však k výrazné změně celkového účinku

na organismus.

Účinky potravy na biologickou dostupnost nejsou pro použití anagrelidu považovány za klinicky

významné.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí v průběhu léčby anagrelidem používat vhodnou antikoncepci.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání anagrelidu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Proto se podávání

přípravku ALEGRITEN nedoporučuje v průběhu těhotenství.

Pokud bude anagrelid užíván v těhotenství, nebo pokud pacientka během léčby tímto léčivým přípravkem

otěhotní, měla by být seznámena s potenciálním rizikem pro plod.

Kojení

Není známo, zda se anagrelid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné údaje u zvířat

prokázaly vylučování anagrelidu/metabolitů do mléka. Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit.

Kojení má být během léčby anagrelidem přerušeno.

Fertilita

Nejsou dostupné žádné údaje týkající se účinku anagrelidu na fertilitu u lidí. U samců potkana nebyl

prokázán žádný vliv anagrelidu na fertilitu ani reprodukční schopnost. U samic potkana narušoval

anagrelid proces uhnízdění vajíčka při použití dávek přesahujících terapeutické rozmezí (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V klinickém vývoji byly často hlášeny závratě. Doporučuje se, aby pacienti neřídili ani neobsluhovali

stroje, pokud se u nich po užití anagrelidu vyskytnou závratě.

6/12

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost anagrelidu byla zkoumána ve čtyřech otevřených klinických studiích. Ve třech studiích byla

zkoumána bezpečnost na 942 pacientech, kterým byl podáván anagrelid v průměrné dávce 2 mg/den.

V rámci těchto studií byl anagrelid podáván 22 pacientům po dobu až čtyř let.

V pozdější studii byla zkoumána bezpečnost na 3660 pacientech, kterým byl podáván anagrelid

v průměrné dávce 2 mg/den. V rámci této studie byl anagrelid podáván 34 pacientům po dobu až pěti let.

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky související s anagrelidem patřily bolesti hlavy, které se

vyskytovaly přibližně u 14 %, palpitace, které se vyskytovaly přibližně u 9 %, zadržování tekutin

a nauzea – v obou případech s přibližně 6% výskytem, a průjem s 5% výskytem. Tyto nežádoucí účinky

léku byly na základě farmakologie anagrelidu předpokládány (inhibice PDE III). Postupná titrace dávek

může tyto účinky zmírnit (viz bod 4.2).

Seznam nežádoucích účinků ve formě tabulky

Nežádoucí účinky vycházející z klinických studií, ze studií bezpečnosti po uvedení přípravku na trh

a ze spontánních hlášení jsou uvedeny v tabulce níže. V rámci systémů orgánových tříd jsou seřazeny

pod následujícími nadpisy: velmi časté (

1/10); časté (

1/100 až < 1/10); méně časté (

1/1000 až

<1/100); vzácné (

1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů

nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy krve

a lymfatick

é

ho

syst

é

mu

anémie

pancytopenie,

trombocytopenie,

hemoragie,

ekchymóza

Poruchy

metabolismu

a v

ýž

ivy

retence

tekutin

edémy,

pokles tělesné

hmotnosti

zvýšení tělesné

hmotnosti

Poruchy nervového

systému

bolest

hlavy

závrať

deprese,

amnézie,

zmatenost,

nespavost,

parestézie,

hypestézie,

nervozita,

sucho v ústech

migréna,

dysartrie,

somnolence,

abnormální

koordinace

Poruchy oka

diplopie,

abnormality

vidění

Poruchy ucha

a labyrintu

tinitus

Srde

č

n

í

poruchy

tachykardie,

palpitace

ventrikulární

tachykardie,

městnavé srdeční

infarkt

myokardu,

kardiomyopatie,

torsades de pointes

7/12

Třída orgánových

systémů

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

selhání,

fibrilace síní,

supraventrikulární

tachykardie,

arytmie,

hypertenze,

synkopa

kardiomegalie,

perikardiální

výpotek,

angina pectoris,

posturální

hypotenze,

vasodilatace,

Prinzmetalova

angina

Respira

č

n

í

,

hrudn

í

a mediastin

á

ln

í

poruchy

plicní

hypertenze,

pneumonie,

pleurální výpotek,

dušnost,

epistaxe

plicní infiltráty

intersticiální

plicní

onemocnění

včetně

pneumonitidy

a alergické

alveolitidy

Gastrointestin

á

ln

í

poruchy

průjem,

zvracení,

bolest

břicha,

nauzea,

flatulence

gastrointestinální

krvácení,

pankreatitida,

anorexie,

dyspepsie,

zácpa,

poruchy

gastrointestinálního

traktu

kolitida,

gastritida,

krvácení z dásní

Poruchy jater

a

ž

lu

č

ov

ý

ch cest

zvýšení

koncentrace

jaterních enzymů

hepatitida

Poruchy k

ůž

e

a podko

ž

n

í

tk

á

n

ě

vyrážka

alopecie,

svědění,

odlišné zabarvení

kůže

suchá kůže

Poruchy svalov

é

a kostern

í

soustavy

a pojivov

é

tk

á

n

ě

artralgie,

myalgie,

bolest zad

Poruchy ledvin

a mo

č

ov

ý

ch cest

impotence

selhání ledvin,

nokturie

tubulointersticiální

nefritida

Celkov

é

poruchy

a reakce v m

í

st

ě

aplikace

únava

bolest na hrudi,

horečka,

zimnice,

malátnost,

slabost

onemocnění

podobné

chřipce,

bolest

astenie

Vy

š

et

ř

en

í

zvýšená

hladina

kreatininu

v krvi

Pediatrická populace

48 pacientům ve věku 6-17 let (19 dětem a 29 dospívajícím) byl podáván anagrelid po dobu až 6,5 roku

buď v klinických studiích, nebo jako součást registru pacientů (viz bod 5.1).

8/12

Většina pozorovaných nežádoucích účinků je uvedena v souhrnu údajů o přípravku. Údaje o bezpečnosti

jsou však omezené a neumožňují provést významné srovnání dospělých a pediatrických pacientů (viz

bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Po uvedení přípravku na trh byly zaznamenány případy úmyslného předávkování anagrelidem.

Mezi příznaky patří sinusová tachykardie a zvracení. Symptomy odezněly po zavedení konzervativní

léčby.

Bylo prokázáno, že anagrelid podávaný ve vyšších dávkách, než je doporučeno, snižuje krevní tlak

a v některých případech vyvolává hypotenzi. Jedna 5mg dávka anagrelidu může vést k poklesu krevního

tlaku, obvykle doprovázenému závratěmi.

Specifické antidotum nebylo identifikováno. V případě předávkování je nutný bezprostřední klinický

dohled nad pacientem, a to včetně sledování počtu trombocytů pro případ možného výskytu

trombocytopenie. Dávku je třeba vhodně pozastavit nebo snížit, dokud se počet trombocytů nevrátí

do normálního rozmezí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika, ATC kód: L01XX35.

Mechanismus účinku

Přesný mechanismus, kterým anagrelid snižuje počet trombocytů v krvi, není znám. Ve studii

s buněčnými kulturami anagrelid potlačoval expresi transkripčních faktorů včetně GATA-1 a FOG-1

potřebných pro megakaryocytopoézu, což v konečném důsledku vedlo ke snížené produkci trombocytů.

In vitro studie tvorby megakaryocytů u člověka stanovily, že inhibiční působení anagrelidu na tvorbu

trombocytů u člověka je dáno zpomalením zrání megakaryocytů a zmenšováním jejich velikosti a ploidie.

Na vzorcích biopsie kostní dřeně léčených pacientů byly pozorovány doklady podobného působení

in vivo.

Anagrelid je inhibitor fosfodiesterázy (cAMP) III.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost anagrelidu jakožto látky snižující počet trombocytů byly hodnoceny ve čtyřech

otevřených klinických studiích bez kontrolních skupin (čísla studií 700-012, 700-014, 700-999 a 13970-

301) zahrnujících více než 4000 pacientů s myeloproliferativními neoplaziemi (MPN). U pacientů

s esenciální trombocytemií byla kompletní odpověď definována jako snížení počtu trombocytů na ≤ 600x

/l nebo ≥ 50% snížení výchozí hodnoty a zachování tohoto sníženého stavu po dobu alespoň čtyř

týdnů. Ve studiích 700-012, 700-014, 700-999 a ve studii 13970-301 se doba do kompletní odpovědi

pohybovala od čtyř do dvanácti týdnů. Klinický přínos s ohledem na trombohemoragické příhody nebyl

přesvědčivě prokázán.

9/12

Účinky na tepovou frekvenci a interval QTc

Účinek dvou dávkových hladin anagrelidu (jednotlivá dávka 0,5 mg a 2,5 mg) na tepovou frekvenci

a interval QTc byl hodnocen ve dvojitě zaslepené, randomizované, placebem a léčivou látkou

kontrolované, zkřížené studii u zdravých dospělých mužů a žen.

Během prvních 12 hodin bylo pozorováno zvýšení tepové frekvence, které bylo závislé na dávce.

Maximální zvýšení se objevilo přibližně v době maximální koncentrace. Maximální změna průměrné

tepové frekvence se objevila za 2 hodiny po podání a byla +7,8 tepů za minutu při dávce 0,5 mg

a +29,1 tepů za minutu při dávce 2,5 mg.

Přechodné zvýšení průměrného intervalu QTc bylo pozorováno u obou dávek v průběhu období zvyšující

se tepové frekvence. Maximální změna průměrného intervalu QTcF (korekce podle Fridericii) +5,0 ms

se objevila za 2 hodiny při dávce 0,5 mg a maximální změna průměrného intervalu QTcF +10,0 ms

se objevila za 1 hodinu při dávce 2,5 mg.

Pediatrická populace

V otevřené klinické studii s 8 dětmi a 10 dospívajícími (zahrnující pacienty, kteří nikdy nebyli léčeni

anagrelidem nebo kterým byl před studií podáván anagrelid po dobu až 5 let) byl medián hladiny

trombocytů snížený na kontrolované hladiny po 12 týdnech léčby. Průměrná denní dávka byla spíše vyšší

u dospívajících.

Ve studii pediatrického registru se medián počtu trombocytů od diagnózy snížil a zůstal zachován

až po dobu 18 měsíců u 14 pediatrických pacientů s ET (4 dětí, 10 dospívajících) léčených anagrelidem.

V otevřených studiích, které byly provedeny dříve, bylo snížení mediánu počtu trombocytů pozorováno

u 7 dětí a 9 dospívajících léčených po dobu 3 měsíců až 6,5 roku.

Průměrná celková denní dávka anagrelidu napříč všemi studiemi u pediatrických pacientů s ET byla

vysoce variabilní, ale údaje celkově naznačují, že u dospívajících by bylo možné použít podobné

počáteční a udržovací dávky jako u dospělých a že pro děti starší než 6 let by byla vhodnější nižší

počáteční dávka 0,5 mg/den (viz body 4.2, 4.4, 4.8, 5.2). U všech pediatrických pacientů je nutná pečlivá

titrace denní dávky specifické pro pacienta.

Referenční léčivý přípravek obsahující anagrelid byl registrován za „výjimečných okolností”. Znamená

to, že vzhledem ke vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné

informace o přínosech a rizicích referenčního léčivého přípravku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace a tento

souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován dle referenčního léčivého přípravku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání anagrelidu se u člověka absorbuje minimálně 70 % z gastrointestinálního traktu.

U subjektů, kterým byl přípravek podáván na lačno, se nejvyšší hladina v plasmě dostavuje přibližně

po 1 hodině od podání. Farmakokinetické údaje získané od zdravých jedinců potvrdily, že potravou

se snižuje C

anagrelidu o 14 %, ale AUC se zvyšuje o 20 %. Potrava taktéž snížila C

účinného

metabolitu, 3-hydroxyanagrelidu, o 29 %, přestože na AUC neměla žádný vliv.

Biotransformace

Anagrelid je primárně metabolizován CYP1A2 za tvorby 3-hydroxyanagrelidu, který je dále

metabolizován CYP1A2 na neúčinný metabolit, 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-dihydrochinazolin.

Vliv omeprazolu, induktoru CYP1A2, na farmakokinetiku anagrelidu byl hodnocen u 20 zdravých

dospělých subjektů po opakovaném podávání dávky 40 mg jedenkrát denně. Výsledky ukázaly, že za

přítomnosti omeprazolu se snížila AUC

(0-∞)

anagrelidu o 27 %, AUC

(0-t)

o 26 % a C

o 36 %.

Odpovídající hodnoty 3-hydroxyanagrelidu, metabolitu anagrelidu, se snížily o 13 %, 14 % resp. 18 %.

10/12

Eliminace

Plasmatický poločas anagrelidu je krátký, přibližně 1,3 hodiny a jak se předpokládalo na základě

poločasu, neexistují důkazy o kumulaci anagrelidu v plasmě. Méně než 1 % je vyloučeno močí jako

anagrelid. Průměrná koncentrace 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-dihydrochinazolinu v moči je přibližně 18-

35 % podané dávky.

Dále tyto výsledky neprokazují autoindukci clearance anagrelidu.

Linearita

Proporčnost dávky se projevuje v dávkovém rozmezí 0,5 mg až 2 mg.

Pediatrická populace

Farmakokinetické údaje pocházející od dětí a dospívajících exponovaných na lačno (věkové rozmezí 7-16

let) s esenciální trombocytemií ukazují, že normalizovaná expozice z hlediska dávky, C

a AUC

anagrelidu byly v porovnání s dospělými u dětí/dospívajících spíš vyšší. Rovněž existoval trend k vyšší

expozici aktivnímu metabolitu při normalizované dávce.

Starší pacienti

Farmakokinetické údaje pocházející od starších pacientů na lačno (věkové rozmezí 65 - 75 let)

s esenciální trombocytemií v porovnání s dospělými pacienty (věkové rozmezí 22 – 50 let) na lačno

ukazují, že C

a AUC anagrelidu byly vyšší o 36 %, respektive o 61 % u starších pacientů, zatímco C

a AUC aktivního metabolitu 3-hydroxyanagrelidu byly nižší o 42 %, respektive 37 % u starších pacientů.

Tyto rozdíly byly pravděpodobně způsobeny nižším metabolizmem anagrelidu na 3-hydroxyanagrelid

při prvním průchodu játry u starších pacientů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Toxicita opakovaných dávek

Po opakovaném perorálním podávání anagrelidu v dávkách 1 mg/kg/den a vyšších bylo u psů pozorováno

krvácení v subendokardiální oblasti a fokální nekróza myokardu u samců i samic, přičemž samci byli

k těmto účinkům senzitivnější. Hladina bez pozorovaného účinku (NOEL - no observed effect level)

u samců psů (0,3 mg/kg/den) odpovídá 0,1násobku, 0,1násobku, resp. 1,6násobku hodnot AUC u člověka

pro anagrelid v dávce 2 mg/den, resp. pro příslušné metabolity BCH24426 a RL603.

Reprodukční toxicita

Fertilita

Bylo zjištěno, že u samců potkana nemá anagrelid při perorálních dávkách až do dávky 240 mg/kg/den

(> 1000násobek dávky 2 mg/den, určené na základě plochy povrchu těla) žádný vliv na fertilitu

a reprodukční schopnosti. U samic potkana bylo při dávce 30 mg/kg/den pozorováno zvýšení počtu

preimplantačních a postimplantačních ztrát a snížení průměrného počtu živých embryí. Hodnoty NOEL

(10 mg/kg/den) pro tento účinek byly 143krát, 12krát, resp. 11krát vyšší než hodnoty AUC u člověka

po podání dávky anagrelidu 2 mg/den, resp. pro metabolity BCH24426 a RL603.

Studie embryofet

á

ln

í

ho v

ý

voje

Dávky anagrelidu, které byly u potkanů a králíků toxické pro matku, souvisely se zvýšenou resorpcí

embryí a mortalitou plodů.

Ve studii prenatálního a postnatálního vývoje u samic potkana byl při perorálních dávkách anagrelidu

≥ 10 mg/kg zjištěn jiný než nežádoucí účinek v podobě prodloužené doby gestace. Při dávce odpovídajcí

NOEL (3 mg/kg/den) byly hodnoty AUC pro anagrelid a metabolity BCH24426 a RL603 14krát, 2krát

a 2krát (v uvedeném pořadí) vyšší než hodnoty AUC u člověka po podání perorální dávky anagrelidu

2 mg/den.

Anagrelid v dávce ≥ 60 mg/kg Prodloužil délku porodů u samic, respektive mortalitu plodů. Při dávce

odpovídající NOEL (30 mg/kg/den) byly hodnoty AUC pro anagrelid, resp. metabolity BCH24426

a RL603 425krát, 31krát, resp. 13krát vyšší než hodnoty AUC u člověka po podání perorální dávky

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace