Alamycin LA 300 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Alamycin LA 300 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 300mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Alamycin LA 300 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938466 - 1 x 100 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/043/00-C
 • Datum autorizace:
 • 23-06-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alamycin LA 300 mg/ml injekční roztok

Oxytetracyclinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá(é) látka(y):

Přípravek je čirý žlutý roztok obsahující v 1 ml obsahuje: Oxytetracyclinum (ut Oxytetracyclinum

dihydricum) 300 mg

4. INDIKACE

Léčba systémových, respiratorních, urogenitálních a lokálních infekcí zapříčiněných nebo spojených

s mikroorganismy citlivými na oxytetracyclin u skotu a prasat.

5. KONTRAINDIKACE

Alamycin LA 300 inj. neřeďte.

Pozdní období gravidity (období vývoje zubů a kostí).

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojedinělý výskyt lehkých lokálních reakcí.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po hlubokém intramuskulárním podání dávky 20 mg na 1 kg živé hmotnosti (t.j. 1 ml na 15 kg živé

hmotnosti) účinné hladiny v krvi přetrvávají 3-4 dny, po hlubokém intramuskulárním podání dávky 30

mg na 1 kg živé hmotnosti (t.j. 1 ml na 10 kg živé hmotnosti) 5-6 dní. Maximální hladiny v krvi je

dosaženo po 4 až 6 hodinách po podání.

Maximální doporučená dávka do jednoho místa aplikace: skot - 15 ml, prase: 10 ml,

sele: 1 den - 0,2 ml, 7 dnů - 0,3 ml, 14 dnů - 0,4 ml, 21 dnů - 0,5 ml, starší 21 dnů - 1,0 ml/10kg ž. hm.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Není.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso skotu při dávce 20 mg na 1 kg živé hmotnosti (t.j. 1 ml na 15 kg živé hmotnosti)

28 dní, maso prasat 14 dní. Maso skotu při dávce 30 mg na 1 kg živé hmotnosti

(t.j. 1 ml na 10 kg živé hmotnosti) 35 dní, maso prasat 28 dní. Mléko 7 dní.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů.

Nepoužívejte po uplynuté doby uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě další současné léčby aplikovat lék na jiné aplikační místo.

Při aplikaci je nutné dodržovat aseptická opatření.

Je nutné používat suché stříkačky a jehly.

Při vniknutí přípravku do oka je třeba oko neprodleně vypláchnout proudem vody. Při kontaktu kůže s

přípravkem je třeba umýt postižené místo vodou a mýdlem. Při podráždění oka nebo kůže a rovněž při

náhodné aplikaci je třeba vyhledat lékaře.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.