Alamycin Aerosol 5 g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Alamycin Aerosol 5 g Kožní sprej, roztok
 • Dávkování:
 • 5g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Alamycin Aerosol 5 g Kožní sprej, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, ovce, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracyklin a deriváty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935778 - 1 x 140 g - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1169/94-C
 • Datum autorizace:
 • 09-11-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Pro balení 140 g PI=etiketa

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALAMYCIN AEROSOL 5 g kožní sprej, roztok

Oxyteracyclini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 balení (140 g) přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Oxyteracyclini hydrochloridum 5 g

3.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

4.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata.

5.

INDIKACE

Léčba pododermatitid a dermatitid, které jsou způsobeny mikroorganizmy citlivými na oxytetracyklin

u skotu, ovcí a prasat. Oxyteracyklin je účinný proti široké škále grampozitivních i gramnegativních

mikroorganizmů.

6.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

Postižené místo očistíme a po protřepání přípravku aplikujeme ze vzdálenosti 15 - 20 cm nejméně

5 s. Po ošetření paznehtů musí zvířata stát na suchém místě alespoň hodinu před vyhnáním na pastvu.

7.

ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Pouze na vnější použití.

8.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Postižené místo očistíme a po protřepání přípravku aplikujeme ze vzdálenosti 15 - 20 cm nejméně

5 s. Po ošetření paznehtů musí zvířata stát na suchém místě alespoň hodinu před vyhnáním na pastvu.

9.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

10.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

11.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso skotu, ovcí a prasata: Bez ochranných lhůt.

Mléko skotu a ovcí: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat na ošetření vemene a struků.

12.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

13.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pouze pro vnější použití.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zamezte vdechování přípravku a jeho kontaktu s očima a kůží. V případě zasažení očí, vypláchněte

postižené oko ihned velkým množstvím vody. Pokud podráždění očí přetrvává vyhledejte lékařskou

pomoc.

Osoby se známou přecitlivělostí k tetracyklinům by se měly vyhnout kontaktu s tímto

veterinárním léčivým přípravkem.

Nádoba s přípravkem je pod tlakem a náplň je hořlavá. Prázdnou nádobku neprorážejte a

nevhazujte do ohně. Nevystavujte nádobu slunečnímu záření a teplotám nad 50°C, nepřibližujte

nádobu k otevřenému ohni nebo rozpáleným plochám. Při aplikaci přípravku nekuřte. Sprej

používejte pouze v dobře větraných prostorách, hořlavé složky náplně přípravku mohou

vytvořit v prostředí směs snadno hořlavých a výbušných plynů.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

15.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

16.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

LÉKOVÁ FORMA:

Kožní sprej, roztok

VELIKOST BALENÍ:

140 g

Registrační číslo přípravku: 96/1169/94-C

EXSPIRACE: {měsíc/rok}

Č. ŠARŽE: {číslo}