AGOLUTIN Injekční roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PROGESTERON (PROGESTERONUM)
Dostupné s:
BB Pharma a.s., Praha
ATC kód:
G03DA04
INN (Mezinárodní Name):
PROGESTERONE (PROGESTERONUM)
Dávkování:
30MG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intramuskulární podání
Jednotky v balení:
5X2ML Ampulka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PROGESTERON
Přehled produktů:
AGOLUTIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 462/69-S/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8586000876040

sp. zn. sukls253835/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

AGOLUTIN

Injekční roztok

(Progesteronum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je AGOLUTIN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGOLUTIN užívat

Jak se AGOLUTIN užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek AGOLUTIN uchovávat

6. Další informace

1.

CO JE AGOLUTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AGOLUTIN je hormonální přípravek, který obsahuje léčivou látku progesteron. Progesteron je

přirozený hormon s důležitými fyziologickými funkcemi.

AGOLUTIN

používá

při

nedostatečné produkci

progesteronu

žlutým tělískem

vaječníků,

při

nedostatečné funkci menstruačního cyklu nebo při dysfunkčním děložním krvácení. V těhotenství při

nedostatečné produkci progesteronu, k udržení těhotenství v případě opakovaného resp. hrozícího

potratu.

Dále se používá při premenstruačním syndromu. Diagnosticky se používá na progesteronový test při

nedostatečné

produkci

progesteronu

žlutým

tělískem

vaječníků,

k vyvolání

krvácení

rychlého

odloučení děložní sliznice.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AGOLUTIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte AGOLUTIN, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů:

děložní krvácení před vyloučením organické příčiny

dysfunkční děložní krvácení bez současného užívání estrogenů

povrchový zánět žil

krevní sraženinu v určitém místě krevního oběhu (obvykle v žilách dolních končetin)

plicní embolie i v anamnéze

choroby a dysfunkce jater

jestli kojíte

jestli jste přecitlivělá na jakoukoliv ze složek přípravku AGOLUTIN

Máte-li jakékoliv pochybnosti, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat

přípravek AGOLUTIN.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí:

při podávání pacientkám s astmatem, epilepsii, onemocněním srdce

při dysfunkci ledvin pro možnost zvýšené retence tekutin

Progesteron zvyšuje bazální plasmatickou hladinu inzulínu a při dlouhodobém podávání může snížit

toleranci glukózy. V případě velmi vysokých dávek se může projevit uspávající efekt, který je závislý

na dávce

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte nebo

jste nedávno užívala a to i o těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek

progesteronu

snižují

léky

proti

přecitlivělosti

organismu

léky

k léčbě

epilepsie

např.

fenobarbital,

fenytoin,

primidon,

karbamazepin,

proti

tuberkulóze

např.

rifampicin.

Progesteron

zvyšuje plazmatickou

hladinu cyklosporínů,

zpomalením jejich

metabolismu.

Užitečné

vzájemné

působení může vzniknout při podání progesteronu, jestliže žena s endometriozou (výskyt děložní

sliznice mimo dělohu) užívala syntetické progestageny např. noretisteron. Progesteron způsobuje

falešnou

negativitu

nebo

snížení

hodnot

stanovení

jodu

vázaného

bílkoviny

vychytávání

radiojodu štítnou žlázou.

Těhotenství a kojení

Těhotenství není kontraindikací pro přirozené a tzv. čisté syntetické gestageny pokud nejde o

podezření na zamlklý potrat (těhotenství s mrtvým plodem). Podávání v těhotenství je odůvodněné jen

v případě prokázaného nedostatečného vylučování progesteronu, u opakujícího se potratu

profylakticky (ochranně), u hrozícího potratu terapeuticky (viz bod 1). Hrozí však virilizace plodu

(rozvoj

druhotných

mužských

pohlavních

znaků

žen)

zaznamenán

zvýšený

počet

mimoděložních těhotenství.

AGOLUTIN by neměl být používán během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie

hodnotící

účinky

schopnost

řídit

obsluhovat

stroje

nebyly

provedeny.

Není

pravděpodobné, že v rozmezí terapeutických dávek dojde k ovlivnění bdělosti. Teoreticky je po velice

vysokých dávkách popsán uspávací účinek, který je závislý na dávce

3.

JAK SE AGOLUTIN POUŽÍVÁ

Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo sestrou.

U sekundární amenorey (vymizení krvácení u již dříve menstruující ženy) je náhrada samotného

progesteronu účinná jen při dokázané dostatečné produkci ovariálních estrogenů, tzn. při pozitivním

progesteronovém testu.

prevenci

prudkého

záchvatu

dysfunkčního

krvácení

při

premenopauzální

poruše

rytmu

menstruačního krvácení se podává vždy 42. den cyklu, pokud se nedostaví spontánní menstruace,

60 mg Agolutinu i.m. Nenastane-li po třech takových cyklických aplikacích Agolutinu děložní

krvácení,

pokládá

pokles

hladiny

ovariálních

estrogenů

stabilizovaný

menopauza

pravděpodobná.

Při hrozícím potratu (opakovaný potrat v anamnéze) je léčba progesteronem odůvodněná jen tehdy,

prokázala-li se jeho snížená produkce. Podává se 25 - 100 mg Agolutinu 2 krát týdně (v případě

potřeby i denně) do 8. - 16. týdne těhotenství (nebo i déle), podle výsledku přímého či nepřímého

sledování hladiny progesteronu v organizmu. Při podezření na zamlklý potrat je podávání gestagenů

nevhodné.

Na progesteronový test se aplikuje 60 mg Agolutinu, nedostaví-li se krvácení do 14 dnů - test je

negativní - jde (při vyloučení těhotenství) o nedostatečnou přípravu děložní sliznice nebo o organickou

poruchu dělohy.

Preventivní aplikace progesteronu je oprávněná pouze tehdy, dokáže-li se nedostatečná tvorba

progesteronu (v těhotenství, při nedostatečnosti žlutého tělíska, po léčbě bezovulační sterility

klomifenem a pod.).

I v tomto případě je vhodné sledovat hladinu progesteronu.

Způsob podání

AGOLUTIN se podává do svalu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGOLUTIN, než jste měl(a)

Nejsou známy údaje o akutní toxicitě, při podání dávek kolem 100 mg se dosahují jen 1/10

koncentrace obvyklé v těhotenství. U extrémně vysokých dávek se vyskytne spavost, křeče dělohy

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny

léky, může mít i AGOLUTIN

nežádoucí

účinky. Akutní

život ohrožující

nežádoucí

účinky

podání

terapeutických

dávek

nejsou

známy.

Nejčastější

jsou

důsledku

dlouhodobého podávání poruchy v oblasti:

Vzácné (méně než u 1 pacient a z 1000, ale více než u 1 pacienta z

10 000)

Gastrointestinální poruchy: nevolnost, zvracení, změny tělesné hmotnosti.

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z

10 000)

Poruchy nervového systému: nervozita, křeče, poruchy spánku, sklon k depresím, bolesti hlavy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně: velké tmavé skvrny, větší žlutohnědá kožní skvrna v obličeji, infekce

vyvolaná kvasinkou kandida, kopřivka.

Poruchy reprodukčního systému a prsu: změny pohlavní touhy, napětí prsů, svědění ženských zevních

pohlavních orgánů.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: vysoká horečka, lokální dráždění, otok.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,

oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK AGOLUTIN UCHOVÁVAT

Vnitřní obal uchovávejte v krabičce při teplotě 15 – 25 °C, chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co AGOLUTIN obsahuje

Léčivou látkou je progesteronum 30 mg v 1 ml olejového roztoku

Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, benzyl-benzoát, olej na injekci.

Jak AGOLUTIN vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok

Čirý, světložlutý až žlutý olejový roztok.

Druh obalu a velikost balení

neodlamovací skleněné ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička

odlamovací skleněné ampulky, plastikový přířez, krabička

Velikost balení: 5 ampulek po 2 ml

Držitel rozhodnutí o registraci:

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika

Výrobce:

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

13.10.2016

1 / 5

sp. zn. sukls253835/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AGOLUTIN

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Progesteronum 30 mg v 1 ml olejového roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, světložlutý až žlutý olejový roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Nedostatečná produkce progesteronu žlutým tělískem ovaria (chybí sekreční transformace endome-

tria). Hlavní indikací jsou hypofunkční poruchy menstruačního cyklu nebo dysfunkční děložní krvá-

cení. V těhotenství se používá při nedostatečné produkci progesteronu, k udržení těhotenství v pří-

padě habituálního, resp. hrozícího abortu. Podává se při premenstruálním syndromu.

Diagnosticky se používá na progesteronový test při nedostatečné produkci progesteronu žlutým tě-

lískem ovarií (anovulaci), k vyvolání krvácení a rychlého odloučení endometria.

4.2

Dávkování a způsob podání

Agolutin se podává intramuskulárně.

U sekundární amenorey je substituce samotného progesteronu účinná jen při dokázané dostatečné

produkci ovariálních estrogenů, tzn. při pozitivním progesteronovém testu.

K prevenci ataků dysfunkčního krvácení při premenopauzální oligomenorei se podává vždy 42. den

cyklu, pokud se nedostaví spontánní menstruace 60 mg Agolutinu i.m. Nenastane-li po třech tako-

vých cyklických aplikacích Agolutinu děložní krvácení, pokládá se pokles hladiny ovariálních es-

trogenů za stabilizovaný a menopauza pravděpodobná.

Při hrozícím potratu (habituální potrat v anamnéze) je léčba progesteronem odůvodněná jen tehdy,

prokázala-li se jeho snížená produkce. Podává se 25 - 100 mg Agolutinu 2 krát týdně (v případě

potřeby i denně) do 8. - 16. týdne těhotenství (nebo i déle), podle výsledku přímého či nepřímého

sledování hladiny progesteronu v organismu. Při podezření na zamlklý potrat je podávání gestagenů

nevhodné.

Na progesteronový test se aplikuje 60 mg Agolutinu, nedostaví-li se krvácení do 14 dnů - test je

negativní - jde (při vyloučení gravidity) o nedostatečnou přípravu endometria nebo o organickou

poruchu dělohy.

Preventivní aplikace progesteronu je oprávněná pouze tehdy, dokáže-li se nedostatečná tvorba pro-

gesteronu (v těhotenství, při luteální insuficienci, po léčbě anovulační sterility klomifenem a pod.). I

v tomto případě je vhodné sledovat hladinu progesteronu.

2 / 5

4.3

Kontraindikace

Děložní krvácení před vyloučením organické příčiny

Dysfunkční děložní krvácení bez současné aplikace estrogenů

Tromboflebitida

Tromboembolická choroba

Plicní embolie i v anamnéze

Akutní a chronické onemocnění jater

Kojení

Alergie na léčivou látku nebo kteroukoliv složku přípravku

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnost je potřebná při podávání pacientkám s astmatem, epilepsií, onemocněním srdce nebo dys-

funkcí ledvin pro možnost zvýšené retence tekutin.

Progesteron zhoršuje jaterní funkce a při akutním nebo chronickém poškození jater je kontraindiko-

ván.

Při poškození ledvin je potřeba podávat progesteron s opatrností pro možnost retence tekutin.

Progesteron zvyšuje bazální plasmatickou hladinu inzulínu a při dlouhodobém podávání může snížit

toleranci glukózy. V případě velmi vysokých dávek se může projevit hypnotický efekt, který je zá-

vislý na dávce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolismus progestagenů se může zvýšit, pokud jsou souběžně podávány látky, o nichž je známo,

že indukují aktivitu enzymů metabolizujících léky, konkrétně enzymů patřících do skupiny cy-

tochromu P450, jako jsou např. antikonvulziva (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a pří-

pravky proti infekcím (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Ačkoliv je známo, že ri-

tonavir a nelfinavir působí jako silné inhibitory, vykazují naopak silné indukující vlastnosti, pokud

jsou používány souběžně se steroidními hormony. Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkova-

nou (Hypericum Perforatum) mohou indukovat metabolismus progestagenů.

Potenciálně užitečná interakce může vzniknout při podání progesteronu, užívala-li žena s endome-

triózou syntetické progestageny např. noretisteron. Progesteron způsobuje falešnou negativitu nebo

snížení hodnot stanovení jodu vázaného na bílkoviny a vychytávání radiojodu štítnou žlázou.

Klinicky může zvýšený metabolismus estrogenů a progestagenů vést ke sníženému účinku a ke

změnám profilu děložního krvácení.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek

AGOLUTIN

není

indikován

během

těhotenství.

Pokud

během

léčby

přípravkem

AGOLUTIN žena otěhotní, je třeba léčbu neprodleně přerušit. Z klinického hlediska údaje o ome-

zeném počtu exponovaných těhotných žen neukazují žádné nežádoucí účinky AGOLUTINu na

plod. Výsledky většiny doposud provedených epidemiologických studií relevantních pro neúmyslné

vystavení plodu účinkům kombinace estrogeny-progestageny neprokázaly žádné teratogenní ani

fetotoxické účinky.

Hrozí však virilizace plodu a byl zaznamenán zvýšený počet ektopických gravidit.

Kojení

Přípravek AGOLUTIN není indikován během kojení.

3 / 5

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Není pravděpo-

dobné, že v rozmezí terapeutických dávek dojde k ovlivnění vigility. Teoreticky je po velice vyso-

kých dávkách popsán hypnotický účinek, který je závislý na dávce.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky byly rozděleny podle frekvence výskytu za použití následující konvence: velmi

časté (≥ 1/10); časté ( 1/100 až

1/10); méně časté ( 1/1 000 až

1/100); vzácné

( 1/10 000 až 1/1 000); velmi vzácné ( 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových

systémů (dle

MedDRA)

Velmi časté

nežádoucí účinky

≥ 1/10

Časté nežá-

doucí

účinky

≥1/100, < 1/10

Méně časté

nežádoucí účin-

≥1/1 000,

Vzácné nežádou-

účinky

≥1/10 000,

Velmi vzácné

<1/10 000

Gastrointestinální

poruchy

nauzea, vomitus,

změny tělesné

hmotnosti

Poruchy nervového

systému

nervozita, křeče,

poruchy spánku,

sklon

k depresím, bo-

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

melasma, chlo-

asma, kandidóza,

urtikarie

Poruchy repro-

dukčního systému

a prsu

změny libida,

napětí prsů,

pruritus vulvae

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

hyperpyrexie,

lokální dráždění,

edém

Akutní život ohrožující nežádoucí účinky po podání terapeutických dávek nejsou známy.

4.9

Předávkování

Nejsou známy údaje o akutní toxicitě, při podání dávek kolem 100 mg se dosahují jen 1/10 koncen-

trace obvyklé v graviditě. U extrémně vysokých dávek se vyskytne spavost, křeče dělohy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormony - progesterony

ATC kód: G03DA04

Agolutin je monokomponentní přípravek s obsahem progesteronu, který je přirozeným hormonem s

důležitými fyziologickými funkcemi.

Je určen především k substituci nedostatku progesteronu produkovaného žlutým tělískem ovaria. Ve

zvýšené koncentraci se vylučuje v luteální fázi menstruačního cyklu, připravuje endometrium na

sekreční fázi a k nidaci oplodněného vajíčka. V graviditě je produkován ve vysokých množstvích a

slouží k udržení těhotenství. Má antiestrogenní aktivitu. Snižuje motilitu uteru a vyvolává opoždění

porodu. Progesteron zpětnou vazbou inhibuje produkci gonadotropinů. Spolu s estrogeny podporuje

4 / 5

lobuloalveolární vývoj prsů. Při vysokých koncentracích v průběhu menstruačního cyklu má termo-

genní efekt.

Klinické studie farmakodynamiky

V klinické praxi se jako přirozený progesteron používá při substituci nedostatku progesteronu. Vět-

šina důkazů pro indikaci použití progesteronu má empirický charakter z více než desetiletého pou-

žívání hormonálního přípravku ve více lékových formách. Jsou k dispozici výsledky otevřených

klinických studií a pro indikaci premenstruální tenze jsou známé signifikantně lepší výsledky po

progesteronu oproti placebu, získané v randomizované kontrolované studii za dvojitě slepých pod-

mínek.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Intramuskulární injekce 30 mg progesteronu vytváří plasmatickou hladinu 20 až 40 nmol/l

, jež

odpovídá plasmatické hladině v luteální fázi. Dávky vyšší než 50 mg vytvářejí hladiny blízké hladi-

nám v těhotenství. Plasmatický poločas je velmi krátký, distribuční fáze je 3 až 6 minut, eliminační

fáze se pohybuje mezi 19 až 95 minutami. Distribuční objem je kolem 17 až 19 l, progesteron je

vychytáván tukem, z něhož se postupně uvolňuje. Cirkulující progesteron je vázán na plasmatický

albumin resp. na kortikosteroidy vážící globulin mezi 95 až 96 %. Koncentrace v CSF dosahuje 10

% plasmatické hladiny.

Metabolizuje se především v játrech - asi 65 %, taky v ledvinách, mozku, děloze a kůži. Biotrans-

formuje se na pregnandiol, který se vylučuje močí jako glukuronát. Kolem 10 % je vylučováno sto-

licí a významná je také enterohepatální cirkulace. Léčivá látka prochází placentární bariérou a do

mateřského mléka.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Přípravek je v klinické praxi používán více než 40 let. Nebyly zaznamenány nečekané nežádoucí

účinky, jež nejsou v seznamu očekávaných nežádoucích účinků. Nejsou k dispozici údaje o akutní

toxicitě, protože po intramuskulárním podání není možno vzhledem k objemovým obtížím toxické

hladiny dosáhnout. Dlouhodobé podávání v klinických podmínkách dostatečně substituuje testy

chronické toxicity v experimentu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Benzylalkohol, benzyl-benzoat, slunečnicový olej na injekci

6.2. Inkompatibility

Oxidující látky, alkálie a světlo způsobují rozklad progesteronu. Progesteron způsobuje falešnou

negativitu nebo snížení hodnot stanovení jodu vázaného na bílkoviny a vychytávání radiojodu štít-

nou žlázou.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Vnitřní obal uchovávat v krabičce při teplotě 15 – 25 °C, chránit před mrazem.

5 / 5

6.5

Druh obalu a velikost balení

neodlamovací skleněné ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička

odlamovací skleněné ampulky, plastikový přířez, krabička

Velikost balení :

5 ampulek po 2 ml

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku (a pro zacházení s ním)

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/462/69-S/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1969 / 16.2.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

13.10.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace