AGODEPRIN Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AGOMELATIN S MOČOVINOU (AGOMELATINUM ET UREA)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
N06AX22
INN (Mezinárodní Name):
AGOMELATINE WITH UREA (AGOMELATINE ET UREA)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84 KAL; 98 KAL; 28 KAL; 100 KAL; 42 KAL; 7 KAL; 14 KAL; 56 KAL
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AGOMELATIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 067/17-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls143833/2019

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Agodeprin 25 mg potahované tablety

agomelatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Agodeprin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Agodeprin užívat

Jak se přípravek Agodeprin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Agodeprin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Agodeprin a k

čemu se používá

Agodeprin obsahuje léčivou látku agomelatin. Agodeprin patří do skupiny léků nazývaných

antidepresiva a byl Vám předepsán k léčbě deprese.

Agodeprin se používá u dospělých.

Deprese je nepřetržitá porucha nálady, která zasahuje do každodenního života. Příznaky deprese se u

jednotlivých lidí liší, ale často mezi ně patří hluboký smutek, pocit bezcennosti, ztráta zájmu o

oblíbené činnosti, poruchy spánku, pocit vlastní zpomalenosti, pocity úzkosti, změny tělesné

hmotnosti.

Mezi očekávané výhody přípravku Agodeprin patří zmírnění a postupné odstranění příznaků

související s depresí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Agodeprin

užívat

Neužívejte

Agodeprin

jestliže jste alergický(á) na agomelatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže Vaše játra správně nepracují (porucha funkce jater)

jestliže užíváte fluvoxamin (jiný přípravek používaný k léčbě deprese) nebo ciprofloxacin

(antibiotikum)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Agodeprin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mohou existovat určité důvody, kvůli kterým pro Vás Agodeprin nemusí být vhodný:

jestliže užíváte léky, o nichž je známo, že ovlivňují játra. Poraďte se se svým lékařem, o které

léky se jedná.

jestliže jste obézní nebo máte nadváhu, poraďte se se svým lékařem

jestliže jste diabetik/diabetička (máte cukrovku), poraďte se se svým lékařem

jestliže máte zvýšené hladiny jaterních enzymů před léčbou, lékař rozhodne, zda je

Agodeprin pro Vás vhodný

jestliže máte bipolární poruchu, jestliže jste prodělal(a) nebo se u Vás rozvinou manické příznaky

(období neobvykle vysoké podrážděnosti a rozrušení), poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete užívat tento přípravek, nebo dříve, než budete pokračovat v jeho užívání (viz

také „Možné nežádoucí účinky“ v bodě 4)

jestliže trpíte demencí, lékař individuálně zhodnotí, zda je vhodné, abyste Agodeprin užíval(a).

Během léčby přípravkem Agodeprin:

Co

dělat, aby se zabránilo možným závažným jaterním problémům

Lékař by měl

před zahájením léčby

zkontrolovat, že Vaše játra správně pracují. Někteří

pacienti mohou mít zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi během léčby Agodeprinem.

Proto další kontrolní testy mají být provedeny v následujících časových rozmezích:

Před

zahájením

léčby nebo při

zvýšení dávky

Asi za

3 týdny

Asi za

6 týdnů

Asi za

12 týdnů

Asi za

24 týdnů

Krevní testy

Na základě vyhodnocení těchto testů lékař rozhodne, zda byste měl(a) dostat nebo pokračovat v

užívání přípravku Agodeprin (viz také „

Jak se Agodeprin užívá

“ v bodě 3).

Buďte pozorný(á)

k projevům nebo příznakům, že Vaše játra nepracují správně

Jestliže pozorujete

některé z těchto projevů a příznaků problémů s játry:

neobvykle tmavé

zbarvení moči, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha,

neobvyklá únava (zejména společně s ostatními výše uvedenými příznaky), vyhledejte

okamžitě lékaře, který Vám může poradit, abyste přestal(a) užívat

Agodeprin.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než

tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu

jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickým onemocněním,

kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo jděte

do

nejbližší nemocnic

e.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese a požádáte ho,

aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si

budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Starší pacienti

Účinek agomelatinu nebyl prokázán u pacientů ve věku 75 let a starších. Proto tito pacienti nemají

Agodeprin užívat.

Děti a dospívající

Agodeprin není určen k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Agodeprin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE Agodeprin dohromady s určitými léky (viz také „

Neužívejte Agodeprin

“ v bodě 2):

fluvoxamin (jiný přípravek užívaný k léčbě deprese), ciprofloxacin (antibiotikum) mohou měnit

očekávanou dávku agomelatinu ve Vaší krvi.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

propranolol (betablokátor

používaný k léčbě vysokého tlaku), enoxacin (antibiotikum), rifampicin (antibiotikum) a pokud

kouříte více než 15 cigaret denně.

P

říprav

ek Agodeprin a alkohol

Během léčby Agodeprinem není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem, jestliže kojíte nebo máte v úmyslu kojit, protože kojení by mělo být

ukončeno, pokud užíváte Agodeprin.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zažít závratě nebo spavost, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že jsou Vaše reakce normální.

Agodeprin obsahuje lakt

óz

u

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Agodeprin obsahuje

sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se

přípravek Agodeprin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka Agodeprinu je jedna tableta (25 mg) před spaním. V některých případech může

Vám lékař předepsat vyšší dávku (50 mg), což jsou dvě tablety užité najednou před spaním.

Agodeprin začíná působit na příznaky deprese u většiny depresivních lidí během dvou týdnů po

zahájení léčby. Lékař může pokračovat s podáváním Agodeprinu, i když se budete cítit lépe, aby se

zabránilo v navrácení deprese.

Jak přejít z antidepresiva (SSRI/SNRI) na

Agodeprin?

Pokud lékař změní předchozí léčbu antidepresivem ze skupiny SSRI nebo SNRI na Agodeprin, poučí

Vás, jak máte ukončit léčbu předchozím lékem při zahájení léčby přípravkem Agodeprin.

Během několika týdnů můžete zaznamenat příznaky z vysazení související s vysazením předchozího

přípravku, a to i v případě, že dávka předchozího antidepresiva byla snižována postupně.

Mezi příznaky z vysazení patří

: závrať, mravenčení, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest

hlavy, nevolnost, zvracení a třes. Tyto účinky jsou obvykle lehké až středně těžké a samy vymizí za

několik dnů.

Pokud je zahájena léčba Agodeprinem při postupném vysazování dávky předchozího léku, možné

příznaky z vysazení se nemají dávat do souvislosti s nedostatečnou časnou účinností Agodeprinu.

Je zapotřebí, abyste s lékařem probral(a) nejlepší způsob, jak ukončit léčbu předchozím

antidepresivem při zahájení léčby Agodeprinem.

Sledování funkce jater (viz také bod 2):

Lékař Vám provede laboratorní vyšetření, zda Vaše játra správně pracují, před zahájením léčby a

potom pravidelně během léčby, obvykle po 3 týdnech, 6 týdnech, 12 týdnech a 24 týdnech.

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, bude zapotřebí provést laboratorní testy, a to při změně

dávky, a potom pravidelně během léčby, obvykle za 3 týdny, 6 týdnů, 12 týdnů a 24 týdnů.

Poté budou vyšetření prováděna, pokud to lékař bude pokládat za nutné.

NESMÍTE užívat Agodeprin, pokud nemáte v pořádku játra.

Pokud máte problémy s ledvinami, lékař vyhodnotí individuálně, zda je pro Vás bezpečné Agodeprin

užívat.

Způsob podání

Agodeprin je určen k podávání ústy. Tabletu spolkněte a zapijte vodou. Agodeprin může být užíván s

jídlem i bez jídla.

Délka léčby

Deprese má být léčena po dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby se zajistilo odeznění

příznaků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Agodeprin, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více Agodeprinu, než jste měl(a), nebo pokud například užilo přípravek náhodně

dítě,

ihned kontaktujte svého lékař

e.

Zkušenosti s předávkováním Agodeprinem jsou omezené, ale zaznamenané příznaky zahrnují bolest v

horní části břicha, spavost, únavu, rozrušení, úzkost, napětí, závrať, cyanózu (zmodrání kůže a sliznic)

nebo malátnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pří

pravek Agodeprin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze pokračujte další

dávkou v obvyklém čase.

Kalendář vytištěný na blistru obsahujícím tablety Vám pomůže zapamatovat si, kdy jste užil(a)

poslední tabletu Agodeprinu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Agodeprin

NEPŘESTÁVEJTE užívat svůj lék bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí u

každého vyskytnout.

Nežádoucí účinky jsou většinou lehké nebo středně těžké. Většinou se vyskytují během prvních dvou

týdnů léčby a obvykle jsou přechodné.

Mezi nežádoucí účinky patří:

Velmi časté nežádoucí účinky

:

mohou postihnout více než 1 z 10 lidí

bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky

:

mohou postihnout až 1 z 10 lidí

závrať

ospalost (spavost)

potíže se spaním (nespavost)

nevolnost (pocit na zvracení)

průjem

zácpa

bolest břicha

bolest zad

únava

úzkost

abnormální sny

zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi

zvracení

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky

:

mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

migréna

mravenčení prstů na rukou a nohou (parestézie)

rozmazané vidění

syndrom neklidných nohou (porucha, která je charakterizována nekontrolovatelným nutkáním

pohybovat nohami)

ušní šelest (zvonění v uších)

nadměrné pocení (hyperhidróza)

ekzém

svědění

kopřivka

rozrušení

podrážděnost

neklid

agresivní chování

noční můry

mánie/hypománie (viz také „Upozornění a opatření“ v bodě 2)

sebevražedné myšlenky nebo chování

zmatenost

snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky

:

mohou postihnout až 1 z 1000 lidí

závažná kožní vyrážka (erytematózní vyrážka)

otok obličeje

angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit obtíže s dýcháním nebo s

polykáním)

zánět jater (hepatitida)

žluté zabarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka)

jaterní selhání (bylo hlášeno několik případů, které vedly k transplantaci jater nebo k úmrtí)

halucinace

neschopnost zůstat v klidu (kvůli fyzickému a duševnímu neklidu)

nemožnost zcela vyprázdnit močový měchýř.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek Agodeprin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Agodeprin obsahuje

Léčivou látkou je agomelatinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum 25 mg (jako agomelatinum et urea).

Pomocnými látkami jsou:

jádro tablety

: monohydrát laktózy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná

sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

potahová vrstva

: monohydrát laktózy, hypromelóza, žlutý oxid železitý (E 172),

makrogol 4000, oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek

Agodeprin vy

padá a co obsahuje toto balení

Agodeprin 25 mg potahované tablety jsou tmavě žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, s

vyraženým “25” na jedné straně. Rozměry: přibližně 8,5 mm x 4,5 mm.

Agodeprin je dostupný v kalendářních blistrech.

Velikosti ba

lení

: 7, 14, 28, 42, 56, 84, 98 a 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d.,Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo:

AGODEPRIN 25 mg Filmtabletten

Bulharsko:

Agodeprin 25 mg film-coated tablets

Агодеприн 25 mg филмирани таблетки

Česká republika:

Agodeprin

Estonsko:

Agodeprin

Lotyšsko:

Agodeprin 25 mg apvalkotās tabletes

Litva:

Agodeprin 25 mg plėvele dengtos tabletės

Polsko:

Agodeprin

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 7. 8. 2019

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls143833/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Agodeprin 25 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum 25 mg (jako agomelatinum et urea).

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 55 mg laktózy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Tmavě žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým “25” na jedné straně. Rozměry:

přibližně 8,5 mm x 4,5 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Agodeprin je indikován k léčbě depresivních epizod u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 25 mg jednou denně užitá perorálně před spaním.

Po dvou týdnech léčby, pokud nenastane zlepšení příznaků, může být dávka zvýšena na 50 mg jednou

denně, tedy dvě 25mg tablety, užité najednou před spaním.

Rozhodnutí zvýšit dávku musí být učiněno s přihlédnutím k vyššímu riziku zvýšení aminotransferáz.

Jakékoliv zvýšení dávky na 50 mg má být provedeno na základě zhodnocení poměru přínos/riziko pro

pacienta a s pečlivým monitorováním jaterních funkcí.

U všech pacientů mají být provedeny testy jaterních funkcí před zahájením léčby. Léčba nemá být

zahájena, pokud aminotransferázy dosahují 3násobku horního limitu normálního rozmezí (viz body

4.3 a 4.4). Během léčby mají být aminotransferázy pravidelně monitorovány po přibližně třech

týdnech, šesti týdnech léčby (konec akutní fáze), dvanácti týdnech a dvaceti čtyřech týdnech (konec

udržovací fáze) a poté, pokud je to klinicky indikováno (viz také bod 4.4). Léčba má být zastavena,

pokud aminotransferázy dosáhnou 3násobku horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.3 a 4.4).

Při zvýšení dávky mají být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby

Délka

léčby

Pacienti trpící depresí mají být léčeni dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby bylo zajištěno,

že již nemají žádné příznaky.

Převedení léčby ze SSRI/SNRI na agomelatin

Po vysazení antidepresiva ze skupiny SSRI/SNRI mohou pacienti zaznamenat příznaky z vysazení. O

ukončení léčby je třeba se informovat v SmPC aktuálního SSRI/SNRI, aby se těmto příznakům

předešlo. Léčba agomelatinem může být zahájena ihned, jakmile se začne s postupným vysazováním

SSRI/SNRI (viz bod 5.1).

Ukončení léčby

Při ukončení léčby není nutné postupné snižování dávky.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost agomelatinu (25 až 50 mg/den) byla stanovena u starších depresivních pacientů

(< 75 let). U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán. Proto pacienti této věkové

skupiny nemají agomelatin užívat (viz body 4.4 a 5.1). Není třeba úprava dávkování v souvislosti s

věkem (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány významné změny farmakokinetických

parametrů agomelatinu. Existují však pouze omezené údaje o použití agomelatinu u depresivních

pacientů s těžkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Proto je nutná opatrnost, je-li

agomelatin předepisován těmto pacientům.

Porucha funkce jater

Agomelatin

je kontraindikován u pacientů s poruchou funkce jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost agomelatinu u dětí od 2 let v léčbě depresivních epizod nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje (viz bod 4.4).

Neexistuje žádné relevantní použití agomelatinu u dětí od narození do věku 2 let při léčbě

depresivních epizod.

Způsob podání

Perorální podání.

Potahované tablety Agodeprinu mohou být užívány nezávisle na jídle.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Porucha funkce jater (tj. cirhóza nebo aktivní jaterní onemocnění) nebo aminotransferázy převyšující

3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.2 a 4.4).

Souběžné podávání silných inhibitorů CYP1A2 (např. fluvoxamin, ciprofloxacin) (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování jaterních funkcí

Po uvedení na trh byly u pacientů léčených agomelatinem hlášeny případy poškození jater včetně

jaterního selhání (u pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů s

fatálním následkem nebo transplantací jater), zvýšení hladiny jaterních enzymů na více než 10násobek

horní hranice normálního rozmezí, hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). K většině případů došlo

během prvních měsíců léčby. Forma jaterního poškození je převážně hepatocelulární

se zvýšenou

koncentrací aminotransferáz v séru, které se obvykle vrátí k normálním hodnotám po ukončení léčby

agomelatinem.

Opatrnosti je třeba před zahájením léčby a pečlivé monitorování má být prováděno po celou

dobu léčby u všech pacientů, zvláště u pacientů s rizikovými faktory poškození jater nebo se

současným užíváním léčivých přípravků spojených s rizikem poškození jater.

Před zahájením léčby

Léčba agomelatinem má být předepsána pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika u pacientů s

rizikovými faktory poškození jater např. s:

obezitou/ nadváhou / nealkoholovým steatotickým postižením jater, diabetem

abúzem alkoholu a/nebo značným příjmem alkoholu

a u pacientů současně užívající léčivé přípravky spojené s rizikem poškození jater.

Vstupní testy jaterních funkcí mají být provedeny u všech pacientů a léčba nesmí být zahájena u

pacientů se vstupními hodnotami ALT a/nebo AST > 3násobek horního limitu normálního rozmezí

(viz bod 4.3). Opatrnosti je třeba při podávání přípravku pacientům se zvýšenými aminotransferázami

před léčbou (> horní limit normálního rozmezí a ≤ 3násobek horního limitu normálního rozmezí).

Frekvence jaterních testů

před zahájením léčby

a poté:

po přibližně 3 týdnech,

po přibližně 6 týdnech (konec akutní fáze),

po přibližně 12 a 24 týdnech (konec udržovací fáze),

a poté, pokud je to klinicky indikováno.

Při zvýšení dávky mají být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby.

U každého pacienta, u něhož dojde ke zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz, mají být testy

jaterních funkcí opakovány do 48 hodin.

Během léčby

Léčba agomelatinem má být okamžitě ukončena, jestliže:

se u pacienta objeví symptomy nebo projevy možného jaterního poškození (např. tmavá moč,

světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující nově

vzniklá a nevysvětlitelná únava).

zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz převýší 3násobek horního limitu normálního

rozmezí.

Po ukončení léčby agomelatinem mají být opakovány testy jaterních funkcí do té doby, dokud se

hladiny sérových aminotransferáz nevrátí do normálního rozmezí.

Pediatrická populace

Agomelatin se nedoporučuje k léčbě deprese u pacientů do 18 let, jelikož bezpečnost a účinnost

agomelatinu v této věkové skupině nebyla stanovena. V klinických studiích u dětí a dospívajících,

léčených jinými antidepresivy, bylo častěji pozorováno suicidální chování (sebevražedné pokusy a

myšlenky na sebevraždu) a hostilní chování (především agresivita, projevy odporu a hněv) ve

srovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán, proto pacienti této věkové skupiny

nemají agomelatin užívat (viz také body 4.2 a 5.1).

Použití u starších pacientů s demencí

Agomelatin nemá být užíván k léčbě depresivních epizod u starších pacientů s demencí vzhledem k

tomu, že u těchto pacientů nebyla stanovena bezpečnost a účinnost agomelatinu.

Bipolární porucha / mánie / hypománie

Agomelatin má být používán s opatrností u pacientů s bipolární poruchou, manickou nebo

hypomanickou epizodou v anamnéze a má být vysazen, pokud se u pacienta rozvinou manické

příznaky (viz bod 4.8).

Sebevražda / myšlenky na sebevraždu

Depresivní porucha je spojena se zvýšeným rizikem myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a

sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do nástupu významné

remise depresivní poruchy. Jelikož ke zlepšení nemusí dojít během několika prvních týdnů léčby nebo

déle, pacienti mají být pečlivě sledováni, dokud k takovému zlepšení nedojde. Všeobecná klinická

zkušenost je, že riziko sebevraždy se může zvýšit v časných fázích uzdravování.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti,

kteří vykazují významný stupeň sebevražedných představ, mají vyšší riziko myšlenek na sebevraždu

nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem

kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých pacientech trpících psychiatrickými

poruchami prokázala u antidepresiv vyšší riziko sebevražedného chování u pacientů do 25 let ve

srovnání s placebem.

Pacienti a zvláště ti, kteří mají vysoké riziko, mají být během léčby pečlivě sledováni, a to především

na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že

je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, známky sebevražedného chování nebo myšlenek na

sebevraždu a neobvyklé změny chování, a že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Kombinace s inhibitory CYP1A2 (viz body 4.3 a 4.5)

Opatrnosti je třeba, pokud je předepsán se středně silnými inhibitory CYP1A2 (např. propranolol,

enoxacin), což může vést ke zvýšení expozice agomelatinu.

Intolerance laktosy

Agodeprin obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Přípravek obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce ovlivňující agomelatin

Agomelatin je metabolizován zejména prostřednictvím cytochromu P450, izoenzymu 1A2 (CYP1A2)

(90 %) a CYP2C9/19 (10 %). Léčiva, která interagují s těmito izoenzymy, mohou snížit nebo zvýšit

biologickou dostupnost agomelatinu.

Fluvoxamin, což je silný inhibitor CYP1A2 a středně silný inhibitor CYP2C9, významně inhibuje

metabolismus agomelatinu, což vede k 60násobnému (rozmezí 12-412) zvýšení expozice agomelatinu.

Proto je současné podávání se silnými inhibitory CYP1A2 (např. fluvoxamin, ciprofloxacin)

kontraindikováno.

Kombinace agomelatinu s estrogeny (středně silnými inhibitory CYP1A2) vede k několikanásobnému

zvýšení expozice agomelatinu. Ačkoli se u 800 pacientů léčených v kombinaci s estrogeny neobjevily

specifické bezpečnostní signály, je potřeba opatrnosti, pokud je předepsán agomelatin s ostatními

středně silnými inhibitory

CYP1A2 (např. propranolol, enoxacin), a to až do doby, kdy bude získáno

více zkušeností (viz bod 4.4).

Rifampicin, který je induktorem všech tří cytochromů podílejících se na metabolismu agomelatinu,

může snížit biologickou dostupnost agomelatinu.

Kouření indukuje CYP1A2 a bylo prokázáno, že snižuje biologickou dostupnost agomelatinu,

zejména u těžkých kuřáků (> 15 cigaret/den) (viz bod 5.2).

Potenciál agomelatinu ovlivňovat jiné léčivé přípravky

In vivo agomelatin neindukuje izoenzymy cytochromu P450. Agomelatin neinhibuje in vivo CYP1A2

ani ostatní izoenzymy cytochromu P450 in vitro. Proto agomelatin neovlivňuje expozici léčivých

přípravků metabolizovaných prostřednictvím cytochromu P450.

Ostatní léčivé přípravky

V cílové populaci v I. fázi klinického hodnocení nebyly zjištěny důkazy o farmakokinetické nebo

farmakodynamické interakci s léčivými přípravky, které by mohly být předepsány současně s

agomelatinem: benzodiazepiny, lithium, paroxetin, flukonazol a theofylin.

Alkohol

Kombinace agomelatinu a alkoholu se nedoporučuje.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

Nejsou zkušenosti se současným používáním agomelatinu a ECT. Studie na zvířatech neprokázaly

prokonvulzivní vlastnosti (viz bod 5.3). Z toho důvodu jsou klinické dopady současné léčby ECT s

agomelatinem považovány za nepravděpodobné.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání agomelatinu těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství)

nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh

těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Podávání agomelatinu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se agomelatin/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování agomelatinu/metabolitů do

mléka (viz bod 5.3). Riziko pro novorozence /kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení

prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení

nebo ukončit/přerušit podávání agomelatinu.

Fertilita

Reprodukční studie na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Agomelatin má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzhledem k tomu, že závratě a ospalost jsou časté nežádoucí účinky, pacienti mají být upozorněni,

aby sledovali svou schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky byly obvykle lehké nebo středně těžké a vyskytovaly se v průběhu prvních dvou

týdnů léčby. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, nauzea a závratě. Tyto nežádoucí

účinky byly obvykle přechodné a obecně nevedly k ukončení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly pozorovány v placebem kontrolovaných nebo aktivně

kontrolovaných klinických studiích.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle následujícího systému: velmi časté (≥ 1/10); časté

(≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥ 1/1000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10000 až <1/1000); velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Četnosti nebyly upraveny pro placebo.

Třídy orgánových systémů

Četnost

Preferovaný termín

Psychiatrické poruchy

Časté

Úzkost

Abnormální sny*

Méně časté

Sebevražedné myšlenky nebo chování (viz

bod 4.4)

Agitovanost a související symptomy* (jako

podrážděnost a neklid)

Agresivita*

Noční můry*

Mánie/hypománie*

Tyto symptomy mohou být také způsobeny

základním onemocněním (viz bod 4.4).

Stav zmatenosti*

Vzácné

Halucinace*

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Závrať

Somnolence

Insomnie

Méně časté

Migréna

Parestézie

Syndrom neklidných nohou*

Vzácné

Akatizie*

Poruchy oka

Méně časté

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus*

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Průjem

Zácpa

Bolest břicha

Zvracení*

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Zvýšené hladiny ALT a/nebo AST (v

klinických studiích, vyšší hodnoty

než>3násobek horní hranice normálních

hodnot pro ALT a /nebo AST byly

zaznamenány u 1,2

pacientů léčených

agomelatinem v dávce 25 mg/den a u 2,6 %

pacientů léčených agomelatinem v dávce

50 mg/den versus 0,5 % pacientů

užívajících placebo.

Méně časté

Zvýšení hladiny gamaglutamyltransferázy*

(GGT) (> 3násobek horní hranice

normálních hodnot)

Vzácné

Hepatitida

Zvýšení hladiny alkalické fosfatázy* (>

3násobek horní hranice normálních hodnot)

Jaterní selhání*(1)

Žloutenka*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Hyperhidróza

Ekzém

Svědění*

Kopřivka*

Vzácné

Erytematózní vyrážka

Otok obličeje a angioedém*

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolest zad

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné

Retence moči*

Celkové poruchy a reakce

místě aplikace

Časté

Únava

Vyšetření

Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti*

Méně časté

Snížení tělesné hmotnosti*

* Frekvence je vypočtena z klinických studií na nežádoucí účinky zjištěných ze spontánního hlášení

(1) U pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů s fatálním

následkem nebo transplantací jater.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Symptomy

Existují pouze omezené zkušenosti s předávkováním agomelatinem. Zkušenosti ukázaly, že při

předávkování agomelatinem byly hlášeny bolesti epigastria, somnolence, únava, agitovanost, úzkost,

napětí, závrať, cyanóza nebo malátnost.

Jedna osoba, která užila 2450 mg agomelatinu, se spontánně uzdravila bez kardiovaskulárních a

biologických abnormalit.

Léčba předávkování

Specifické antidotum agomelatinu není známo. Léčba předávkování má spočívat v léčbě klinických

symptomů a v běžném monitorování. Doporučuje se lékařský dohled na specializovaném pracovišti.

5.

FAR

MAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, jiná antidepresiva, ATC kód: N06AX22.

Mechanismus účinku

Agomelatin je melatoninergní agonista (receptorů MT1 a MT2) a antagonista 5-HT2C receptorů.

Studie zjišťující vazbu na receptory ukazují, že agomelatin nemá účinek na vychytávání monoaminů a

nemá afinitu vůči α, β adrenergním, histaminergním, cholinergním, dopaminergním a

benzodiazepinovým receptorům.

Agomelatin resynchronizuje cirkadiánní rytmy u zvířecích modelů s narušením cirkadiánní rytmicity.

Agomelatin zvyšuje uvolňování noradrenalinu a dopaminu specificky ve frontální kůře a nemá žádný

vliv na extracelulární hladiny serotoninu.

Farmakodynamické účinky

Agomelatin prokázal antidepresivům podobný účinek na zvířecích modelech deprese (test naučené

bezmocnosti, test beznaděje, chronický mírný stres) i na modelech s desynchronizací cirkadiánního

rytmu a na modelech souvisejících se stresem a úzkostí.

U lidí má agomelatin pozitivní vliv na posun fází; vyvolává předsunutí fáze spánku, pokles tělesné

teploty a uvolňování melatoninu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost agomelatinu u depresivních epizod byla testována v klinickém programu

zahrnujícím 7 900 pacientů léčených agomelatinem.

Bylo provedeno deset placebem kontrolovaných studií ke zhodnocení krátkodobé účinnosti

agomelatinu u depresivních poruch u dospělých, s fixní dávkou a/nebo zvýšením dávky. Na konci

léčby (6 nebo 8 týdnů) byla v šesti z deseti krátkodobých, dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studií prokázána signifikantní účinnost agomelatinu v dávce 25-50 mg. Primární

cílový parametr byl změna v HAMD-17 skóre oproti vstupním hodnotám. Ve dvou studiích

agomelatin neprokázal rozdíl proti placebu, v těchto dvou studiích prokázal aktivní komparátor

paroxetin a fluoxetin citlivost vůči testu. Agomelatin nebyl přímo porovnán s paroxetinem a

fluoxetinem, protože tyto komparátory byly přidány, aby zajistily zkoušku senzitivity ve studii. V

dalších dvou studiích nebylo možno dospět k žádnému závěru, jelikož aktivní komparátory, paroxetin

a fluoxetin, neprokázaly rozdíl oproti placebu. Nicméně, v těchto studiích nebylo povoleno zvýšit

počáteční dávku agomelatinu, paroxetinu nebo fluoxetinu, i když odpověď nebyla adekvátní.

Účinnost byla také prokázána u pacientů s těžšími depresivními epizodami (vstupní HAM-D ≥ 25) ve

všech pozitivních, placebem kontrolovaných studiích.

Procenta terapeutických odpovědí byla statisticky signifikantně vyšší u agomelatinu v porovnání s

placebem.

Superiorita (2 studie) nebo noninferiorita (4 studie) byly prokázány v šesti ze sedmi studií účinnosti u

heterogenní populace depresivních dospělých pacientů versus SSRI/SNRI (sertralin, escitalopram,

fluoxetin, venlafaxin nebo duloxetin). Antidepresivní účinek byl zhodnocen pomocí HAMD-17 skóre

jako primární nebo sekundární cílový parametr.

Zachování antidepresivní účinnosti bylo prokázáno ve studii prevence relapsu. Pacienti odpovídající

na akutní otevřenou léčbu agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně během 8/10 týdnů byli

randomizováni k léčbě agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně nebo placebem po dobu dalších

6 měsíců. agomelatin v dávce 25-50 mg jednou denně prokázal statisticky signifikantní superioritu ve

srovnání s placebem (p=0,0001) v primárním parametru účinnosti v prevenci relapsu deprese,

hodnoceným na základě doby do relapsu. Výskyt relapsu během šestiměsíčního dvojitě zaslepeného

období následného sledování byl 22 % ve skupině léčené agomelatinem a 47 % u placeba.

Agomelatin nemění bdělost během dne a paměť u zdravých dobrovolníků. U pacientů s depresí léčba

agomelatinem v dávce 25 mg zvýšila podíl spánku pomalých vln bez ovlivnění zastoupení a latence

REM spánku (Rapid Eye Movement). Agomelatin v dávce 25 mg také vyvolal zvýšení rychlosti

nástupu spánku a v minimální míře zvýšení srdeční frekvence. Na základě hodnocení pacientů

agomelatin od prvního týdne léčby významně zkrátil spánkovou latenci, zlepšil kvalitu spánku, a to

bez výskytu ospalosti během dne.

Ve specifické srovnávací studii sexuálních dysfunkcí, kde bylo porovnáváno skóre navození vzrušení

nebo orgasmu pomocí stupnice SEXFX (Sex Effects Scale), byl u pacientů v remisi deprese léčených

agomelatinem zjištěn numerický trend (ne statisticky signifikantní) k nižšímu výskytu sexuálních

dysfunkcí oproti pacientům léčeným venlafaxinem. Souhrnná analýza studií pomocí stupnice ASEX

(Arizona Sexual Experience Scale) prokázala, že agomelatin nezpůsoboval sexuální dysfunkce. U

zdravých dobrovolníků agomelatin zachovával sexuální funkce ve srovnání s paroxetinem.

Agomelatin měl v klinických studiích neutrální účinek na srdeční frekvenci a krevní tlak.

Ve studii navržené ke zhodnocení symptomů z vysazení pomocí seznamu Discontinuation Emergent

Signs and Symptoms (DESS) u pacientů v remisi deprese agomelatin nevyvolal syndrom z vysazení

po náhlém ukončení léčby.

Na základě hodnocení studií na zdravých dobrovolnících pomocí zvláštní vizuální analogové stupnice

nebo podle dotazníku ARCI (Addiction Research Center Inventory 49 check-list) nemá agomelatin

potenciál k tomu, aby byl zneužíván.

Placebem kontrolovaná 8týdenní studie s agomelatinem v dávce 25-50 mg/den u starších depresivních

pacientů (≥65 let, n=222, z toho 151 pacientů léčených agomelatinem) prokázala statisticky

signifikantní rozdíl 2,67 bodů celkového skóre HAM-D, primárního sledovaného ukazatele. Analýza

poměru respondérů byla ve prospěch agomelatinu. Žádné zlepšení nebylo pozorováno u velmi starých

pacientů (≥75 let, n=69, z toho 48 pacientů léčených agomelatinem). Tolerance agomelatinu u starších

pacientů byla srovnatelná s tolerancí u mladších dospělých.

Specifická, kontrolovaná, 3týdenní studie byla provedena u pacientů trpících depresivním

onemocněním, u nichž nedošlo k dostatečnému zlepšení při léčbě paroxetinem (SSRI) nebo

venlafaxinem (SNRI). Pokud byla léčba převedena z těchto antidepresiv na agomelatin, po ukončení

léčby SSRI nebo SNRI se objevují příznaky z vysazení, a to po náhlém ukončení nebo postupném

vysazování předchozí léčby. Tyto příznaky z vysazení mohou být zaměněny s nedostatečnou ranou

účinností agomelatinu.

Procento pacientů s nejméně jedním příznakem z vysazení za jeden týden po ukončení léčby

SSRI/SNRI bylo nižší ve skupině s dlouhým vysazováním (postupné vysazování předchozího

SSRI/SNRI během 2 týdnů) než ve skupině s krátkým vysazováním (postupné vysazování předchozího

SSRI/SNRI během 1 týdne) a ve skupině s náhlou změnou léčby (náhlé vysazení): 56,1 %, 62,6 % a

79,8 %, v daném pořadí.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím agomelatin u jedné nebo více podskupin pediatrické

populace v léčbě těžkých depresivních epizod (informace o použití u pediatrické populace viz bod

4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a biologická dostupnost

Po perorálním podání je agomelatin rychle a dobře (≥ 80 %) absorbován. Absolutní biologická

dostupnost je nízká (< 5 % při terapeutické perorální dávce) a interindividuální variabilita je značná.

Biologická dostupnost je vyšší u žen ve srovnání s muži. Biologická dostupnost se zvyšuje užíváním

perorálních kontraceptiv a snižuje kouřením. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo za

1 až 2 hodiny.

V terapeutickém dávkovacím rozmezí se systémová expozice agomelatinu zvyšuje proporcionálně s

dávkou. Při vyšších dávkách dochází k saturaci efektu prvního průchodu játry.

Příjem potravy (běžné jídlo nebo jídlo s vysokým obsahem tuku) nemění biologickou dostupnost nebo

rychlost absorpce. Variabilita je zvýšená s hodně tučným jídlem.

Distribuce

Distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 35 litrů a vazba na proteiny krevní plazmy je 95 %

bez ohledu na koncentraci a nemění se s věkem ani u pacientů s poruchou funkce ledvin, ale volná

frakce je dvojnásobná u pacientů s poruchou funkce jater.

Biotransformace

Po perorálním podání je agomelatin rychle metabolizován, především cestou jaterního CYP1A2;

izoenzymy CYP2C9 a CYP2C19 jsou také zahrnuty, ale s nízkým přispěním.

Hlavní metabolity, hydroxylovaný a demetylovaný agomelatin, jsou neúčinné, rychle se konjugují a

vylučují močí.

Eliminace

Eliminace je rychlá, průměrný plazmatický poločas činí 1 až 2 hodiny a clearance je vysoká (přibližně

1100 ml/min) a převážně metabolická.

Exkrece probíhá převážně močí (80 %), a to ve formě metabolitů, zatímco množství nezměněného

agomelatinu v moči je zanedbatelné.

Kinetika se při opakovaném podávání nemění.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány významné změny farmakokinetických

parametrů agomelatinu (n=8, jediná dávka 25 mg), ale opatrnost je nutná u pacientů s těžkou nebo

středně těžkou poruchou funkce ledvin, protože jsou u těchto pacientů k dispozici pouze omezené

klinické údaje (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Ve specifické studii zahrnující cirhotické pacienty s chronickou lehkou (Child-Pugh typ A) nebo

středně těžkou (Child-Pugh typ B) poruchou funkce jater byla expozice agomelatinu při dávce 25 mg

výrazně zvýšena (70krát u pacientů Child-Pugh typ A a 140krát Child-Pugh typ B) ve srovnání se

srovnatelnými zdravými dobrovolníky (věk, tělesná hmotnost a kouření) bez poruchy funkce jater (viz

bod 4.2, 4.3 a 4.4).

Starší pacienti

Ve farmakokinetické studii u starších pacientů (≥65 let) bylo prokázáno, že při dávce 25 mg byly

průměrné hodnoty AUC a průměrné hodnoty C

4krát vyšší a 13krát vyšší u starších pacientů ≥75

let v porovnání s pacienty mladšími <75 let. Celkový počet pacientů užívajících dávku 50 mg byl

příliš nízký na vyvození jakýchkoliv závěrů. Není třeba žádná úprava dávkování u starších pacientů.

Etnické skupiny

Nejsou k dispozici údaje o vlivu rasy na farmakokinetiku agomelatinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po jednorázovém a opakovaném podání vysokých dávek byly pozorovány sedativní účinky u myší,

potkanů a opic.

U hlodavců byla pozorována výrazná indukce CYP2B a středně silná indukce CYP1A a CYP3A od

dávky 125 mg/kg/den, zatímco u opic byla indukce mírná u CYP2B a CYP3A v dávce 375 mg/kg/den.

studiích

toxicity

opakovaném

podávání

nebyla

hlodavců

opic

pozorována

hepatotoxicita.

Agomelatin prostupuje do placenty a plodů březích potkaních samic.

Reprodukční studie provedené na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na

plodnost, embryofetální vývoj a prenatální a postnatální vývoj.

Řada standardních in vitro a in vivo testů genotoxicity neprokázala mutagenní nebo klastogenní

potenciál agomelatinu.

Ve studiích kancerogenity agomelatin vyvolal zvýšení výskytu jaterních nádorů u potkanů a myší při

dávce nejméně 110krát vyšší, než je terapeutická dávka. Jaterní nádory nejpravděpodobněji souvisí s

indukcí enzymů specifickou pro hlodavce. Četnost benigních fibroadenomů mammy pozorovaná u

potkanů byla zvýšená u vysokých expozicí (60násobek expozice terapeutické dávky), ale zůstala ve

stejných rozmezích jako u kontrol.

Farmakologické studie bezpečnosti neprokázaly účinek agomelatinu na hERG (human Ether à-go-go

Related Gene) proud nebo na akční potenciál Purkyňových buněk u psů. Agomelatin neprokázal

prokonvulzivní

vlastnosti

myší

potkanů

při

dávkách

mg/kg

aplikovaných

intraperitoneálně.

Nebyly pozorovány žádné účinky agomelatinu na chování mláďat, na zrakové a reprodukční funkce.

Byly

zaznamenány

mírné

dávce

nezávislé

poklesy

tělesné

hmotnosti

závislosti

farmakologických vlastnostech a zanedbatelné vlivy na mužský reprodukční systém bez poškození

reprodukční schopnosti.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potahová vrstva

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Žlutý oxid železitý (E172)

Makrogol 4000

Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

OPA/Al/PE + vysoušedlo oxid vápenatý//Al/PE blistry (kalendář)

Velikosti balení

: 7, 14, 28, 42, 56, 84, 98 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

30/067/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25. 7. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7. 8. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace