AGEN

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMLODIPIN-BESILÁT (AMLODIPINI BESILAS)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
C08CA01
INN (Mezinárodní Name):
AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AMLODIPIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 376/01-C/PI/032/17

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls290231/2017, sukls290235/2017

Příbalová informace

: informace pro pacienta

AGEN 5 mg tablety

AGEN 10 mg tablety

amlodipinum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek AGEN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AGEN užívat

Jak se přípravek AGEN užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AGEN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co

je přípravek

AGEN a k

čemu se používá

Přípravek AGEN obsahuje aktivní látku amlodipinum, která patří do skupiny látek nazývaných

blokátory vápníkových kanálů.

Přípravek AGEN je indikován k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého typu

bolesti na hrudi nazývané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris nebo

také variantní angina.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento přípravek působí tak, že uvolňuje krevní cévy, takže

v nich může krev proudit mnohem snadněji. U pacientů s anginou pectoris přípravek AGEN působí

tak, že zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu, který je tak více zásoben kyslíkem, a tím je

zabráněno bolesti na hrudi. Tento přípravek neposkytuje u anginy okamžitou úlevu od bolesti na hrudi.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost

,

než začnete přípravek

AGEN

užívat

Neužívejte přípravek

AGEN

jestliže:

- jste alergický(á) na amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) nebo jiné blokátory vápníkových kanálů. Může dojít ke svědění, zčervenání

kůže a potížím s dýcháním.

- máte závažně nízký tlak (hypotenzi).

- máte zúžení aortální chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav, při kterém je Vaše

srdce neschopno zásobovat tělo dostatečným množstvím krve).

- trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AGEN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte nebo jste

v minulosti měl(a) některý z následujících stavů:

nedávný infarkt myokardu.

srdeční selhání.

závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize).

onemocnění jater.

jste starší pacient a Váš stav vyžaduje zvýšení dávky.

Děti a dospívající

Užívání přípravku AGEN u dětí mladších 6 let nebylo dosud studováno. Přípravek AGEN by měl být

užíván k léčbě hypertenze u dětí a dospívajících od 6 do 17 let věku (viz bod 3). Na další informace se

zeptejte svého lékaře.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek

AGEN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek AGEN může ovlivňovat nebo může být ovlivněn jinými léčivými přípravky, jako je:

ketokonazol, itrakonazol (přípravky k léčbě plísňových infekcí).

ritonavir, indinavir, nelfinavir (přípravky nazývané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV).

rifampicin,

erythromycin,

klarithromycin

(antibiotika

léčbě

infekcí

způsobených

bakteriemi).

hypericum perforatum (třezalka tečkovaná).

verapamil, diltiazem (přípravky k léčbě srdečních onemocnění).

dartrolene (infuze k léčbě závažné abnormality tělesné teploty).

takrolimus

(slouží

kontrole

imunitní

odpovědi

organismu,

umožňuje

tělu

přijmout

transplantovaný orgán).

simvastatin (přípravek k léčbě vysoké hladiny cholesterolu).

cyklosporin (imunosupresivum).

Přípravek AGEN může snížit Váš krevní tlak, a to ještě více v případě, že současně užíváte jiné léky

k léčbě vysokého krevního tlaku.

Přípravek

AGEN s

jídlem a pitím

Přípravek AGEN by neměl být konzumován současně s grapefruitovou šťávou a grapefruity, protože

grapefruitová šťáva a grapefruity mohou zvýšit krevní hladinu aktivní látky amlodipinu, což může

způsobit nepředvídatelné zesílení účinku přípravku AGEN na snížení krevního tlaku.

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla dosud stanovena.

Kojení

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Pokud kojíte nebo se

chystáte začít kojit, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek AGEN užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek AGEN může ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud máte po užití tablet

pocity nevolnosti, závratě, zvýšenou únavu či bolesti hlavy, neřiďte a neobsluhujte stroje a ihned

kontaktujte lékaře.

3.

J

ak se přípravek

AGEN

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka přípravku AGEN je 5 mg jednou denně. Dávka přípravku AGEN může

být zvýšena na 10 mg jednou denně.

Tento přípravek můžete užít před nebo po jídle a pití. Tento přípravek byste měli užívat každý den

vždy ve stejnou dobu a zapít vodou. Nezapíjejte přípravek AGEN grapefruitovou šťávou.

Pou

ž

it

í u dětí

a dospívajících

Pro děti a dospívající (od 6 do 17 let) je doporučena obvyklá počáteční dávka 2,5 mg denně.

Maximální doporučená denní dávka je 5 mg. Dávka 2,5 mg může být zajištěna tabletami AGEN 5 mg,

které lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

AGEN

, než jste měl(a)

Užití více tablet může způsobit snížení nebo dokonce nebezpečné snížení krevního tlaku. Můžete

pociťovat závratě, točení hlavy, mdloby a můžete se cítit slabě. Pokud je pokles krevního tlaku natolik

závažný, může dojít až k šoku. Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí. Jestliže

jste užil(a) více tablet přípravku AGEN, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek

AGEN

Nemějte obavy. Pokud jste zapomněl(a) užít tabletu, tuto opomenutou dávku zcela vynechejte.

Následující dávku užijte ve správný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

AGEN

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho máte tento přípravek užívat. Váš zdravotní stav se může vrátit do

původního stavu, pokud jste přestal(a) tento lék užívat dříve, než Vám bylo doporučeno.

Je důležité tablety užívat. Nečekejte, až doužíváte všechny tablety, než navštívíte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás při užívání tohoto přípravku vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků,

ihned navštivte svého lékaře:

náhlé sípání, bolest na hrudi, dušnost nebo problémy s dýcháním;

otok očních víček, tváře nebo rtů;

otok jazyka nebo hrtanu, který může způsobit velké problémy s dýcháním;

závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže po celém

těle, urputné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův

syndrom, toxická epidermální nekrolýza) nebo jiné alergické reakce;

infarkt myokardu, abnormální srdeční rytmus;

zánět pankreatu (slinivky břišní), který může způsobit závažnou bolest břicha a bolest zad

spojenou s pocitem, kdy se necítíte dobře.

Byly zjištěny následující nežádoucí účinky. Pokud Vám kterýkoliv z nich způsobí potíže anebo

trvá

déle než jeden týden

, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře.

Velmi časté

(mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů):

edém (zadržování tekutin).

Časté

(mohou postihovat až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy, závratě, ospalost (zejména na počátku léčby);

palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), návaly horka;

bolest břicha, nevolnost (pocit na zvracení);

změny funkce střev, průjem, zácpa, poruchy trávení;

únava, slabost;

poruchy vidění, dvojité vidění;

otok kotníků, svalové křeče.

Další hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny níže.

Méně časté

(mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů)

změny nálad, úzkost, deprese, nespavost;

chvění, změny ve vnímání chuti, mdloby;

znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, ztráta citlivosti na bolest;

zvonění v uších;

snížení krevního tlaku;

kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida);

kašel;

sucho v ústech, zvracení (pocit nevolnosti);

ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna zabarvení kůže;

poruchy při močení, zvýšená potřeba nočního močení, častější močení;

neschopnost dosáhnou erekce, diskomfort nebo zvětšení prsou u mužů;

bolest, celkový pocit nepohody;

bolest kloubů nebo svalů, bolesti v zádech;

zvýšení či snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné

(mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů)

zmatenost.

Velmi vzácné

(mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů)

nízký počet bílých krvinek, nízký počet krevních destiček, což může jednoduše způsobovat

vznik modřin nebo krvácení;

zvýšení hladiny krevních cukrů (hyperglykemie);

porucha nervů, která může způsobit svalovou slabost, brnění nebo necitlivost;

otok dásní;

zánět žaludku (gastritida), který se může projevovat nadýmáním;

abnormální

funkce

jater,

zánět

jater

(hepatitida),

zežloutnutí

kůže

(žloutenka),

zvýšení

jaterních enzymů v krvi, které může ovlivnit jiné výsledky lékařských testů;

zvýšení svalového tonu;

zánět krevních žil, často s výskytem kožní vyrážky;

citlivost na světlo;

poruchy kombinující ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti.

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit)

třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

AGEN

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co

přípravek

AGEN obsahuje

Agen 5: Léčivou látkou je amlodipini besilas 6,935 mg, což odpovídá 5 mg amlodipinum v jedné

tabletě.

Agen 10: Léčivou látkou je amlodipini besilas 13,870 mg, což odpovídá 10 mg amlodipinum v jedné

tabletě.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), dihydrát

hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát.

Jak přípravek AGEN vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek AGEN se dodává ve formě bílých až téměř bílých oválných tablet na jedné straně s půlící

rýhou a vyraženými symboly „A“ a „5“ umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy, nebo „A“ a „10“

umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy. Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Balení obsahuje 90 tablet.

Upozornění:

Text na blistru je v estonském, lotyšském a litevském jazyce.

Překlad textu:

Tabletid/tabletes/tabletés = tablety

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Souběžný dovozce:

Beta Pharm s.r.o., Nevšová 170, 763 21 Slavičín, Česká republika

Přebaleno:

Beta Pharm s.r.o., č.p. 51, 76321 Slavičín, Česká republika

Tento přípravek je v členských státech E

HP

registrován pod následujícími názvy:

Česká

republika

AGEN

Lotyšsko, Bulharsko

AGEN 5

AGEN 10

Maďarsko

Amlodipin-Zentiva 5 mg tabletta

Amlodipin-Zentiva 10 mg tabletta

Rumunsko

AMLODIPINĂ ZENTIVA 5 mg comprimate

AMLODIPINĂ ZENTIVA 10 mg comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

23. 5. 2018

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls290231/2017, sukls290235/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AGEN 5 mg tablety

AGEN 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

AGEN 5: Jedna tableta obsahuje amlodipini besilas 6,935 mg, což odpovídá 5 mg amlodipinum.

AGEN 10: Jedna tableta obsahuje amlodipini besilas 13,870 mg, což odpovídá 10 mg amlodipinum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

AGEN 5: bílé až téměř bílé oválné tablety na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženými symboly „A“ a

„5“ umístěnými nalevo a napravo od půlící rýhy.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

AGEN 10: bílé až téměř bílé oválné tablety na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženými symboly „A“

a „10“ umístěnými nalevo a napravo od půlící rýhy.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Hypertenze

Chronická stabilní angina pectoris

Vazospastická (Prinzmetalova) angina

4.2.

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

U léčby hypertenze i anginy pectoris je obvyklá počáteční dávka 5 mg přípravku AGEN jedenkrát

denně, kterou je možno zvýšit až na maximální dávku 10 mg v závislosti na individuální reakci

pacienta.

U hypertenzních pacientů se přípravek AGEN užívá v kombinaci s thiazidovými diuretiky, alfa

blokátory, beta blokátory, nebo inhibitory ACE. U pacientů s anginou pectoris je přípravek AGEN

užíván v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými přípravky k léčbě anginy, a to u pacientů

s refrakterní anginou na nitráty a/nebo na adekvátní dávku betablokátorů.

V případě současného podávání s thiazidovými diuretiky, beta-blokátory a inhibitory ACE není nutné

dávkování přípravku AGEN jakkoliv upravovat.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Užívání amlodipinu ve stejných dávkách tolerují jak mladší, tak i starší pacienti stejně dobře. U

starších nemocných je doporučeno normální dávkování, ale zvyšování dávkování by mělo být

prováděno opatrně (viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater nebylo doporučené dávkování stanoveno,

proto by měla být dávka stanovena s opatrností a měla by začínat na nižším konci dávkovacího

rozmezí (viz bod 4.4 a 5.2). U pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla farmakokinetika

amlodipinu studována. U pacientů se závažnou poruchou funkce jater by měla počáteční dávka

amlodipinu začínat na nejnižší dávce a měla by být pomalu titrována.

Porucha funkce ledvin

Změny v plazmatických koncentracích amlodipinu nekorelují se stupněm poruchy funkce ledvin, a

proto je doporučeno normální dávkování. Amlodipin není dialyzovatelný.

Pediatrická populace

D

ět

i

a dospívající s

hypertenzí

od 6 do 17 let

věku

Doporučená počáteční dávka antihypertenziv u pediatrických pacientů ve věku od 6 do 17 let je 2,5mg

jednou denně. Pokud není během 4 týdnů touto dávkou dosaženo snížení krevního tlaku, je možné

dávku zvýšit na 5mg jednou denně. Dávky přesahující 5mg denně nebyly u pediatrických pacientů

sledovány (viz bod 5.1 a 5.2).

Děti do 6 let

Data nejsou dostupná.

Způsob podání

Tablety pro perorální podání.

4.3.

Kontraindikace

Amlodipin je kontraindikován u pacientů s:

hypersenzitivitou na deriváty dihydropyridinu, amlodipin nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

těžkou hypotenzí.

šokem (včetně pacientů s kardiogenním šokem).

obstrukcí levokomorového odtoku (např. u pacientů s pokročilou aortální stenózou).

hemodynamicky nestabilním srdečním selháním, po akutním infarktu myokardu.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu v hypertenzní krizi dosud nebyla stanovena.

S

rdeční selhání:

Pacienti se srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností. V dlouhodobé placebem kontrolované

studii na pacientech s vážným srdečním selháním (NYHA skupina III a IV) byla pozorována vyšší

incidence plicního edému u skupiny léčené amlodipinem, než u skupiny léčené placebem (viz bod

5.1). Blokátory kalciového kanálu, včetně amlodipinu, by měly být užívány s opatrností u pacientů

s kongestivním srdečním selháním, protože mohou zvýšit riziko budoucích kardiovaskulárních příhod

a úmrtnost.

Porucha funkce jater:

Poločas vylučování amlodipinu a hladina AUC je u pacientů s poruchou funkce jater delší.

Doporučené dávkování u těchto pacientů nebylo stanoveno. Léčbu amlodipinem je proto třeba zahájit

na nižší hranici dávkovacího rozmezí a je třeba opatrnosti, a to jak na počátku léčby, tak při zvyšování

dávky. U pacientů s poruchou funkce jater je doporučeno pečlivé sledování a pomalá titrace dávky.

S

tarší pacient

i:

U starších pacientů by se dávkování mělo zvyšovat s opatrností (viz bod 4.2 a 5.2).

Porucha funkce ledvin:

Amlodipin by měl být u těchto pacientů užíván v normálním dávkování. Změny plazmatických

koncentrací amlodipinu nekorelují se stupněm poruchy funkce ledvin. Amlodipin není dialyzovatelný.

4.5.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv jiných léčivých přípravků na amlodipin

Inhibitory CYP3A4

Při současném užívání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolovými antimykotiky, makrolidy jako je erythromycin nebo klarithromycin, verapamil

nebo diltiazem) může dojít k významnému zvýšení expozice amlodipinu, což vede ke zvýšenému

riziku hypotenze. Klinický význam těchto farmakokinetických variant může být výraznější u starších

pacientů. Proto je doporučeno klinické sledování a úprava dávkování.

Induktory CYP3A4

Při souběžné léčbě se známými induktory CYP3A4 se mohou měnit plazmatické koncentrace

amlodipinu. Proto je zapotřebí během souběžné léčby, zejména silnými induktory CYP3A4

(např. rifampicin, třezalka tečkovaná), a po ní monitorovat krevní tlak a případně zvážit

úpravu dávky.

Užívání amlodipinu s grapefruitem nebo s grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což může vést k zesílení efektu přípravku

na snižování krevního tlaku.

Dantrolene (infuze)

U zvířat byla pozorována letální ventrikulární fibrilace a kardiovaskulární kolaps spolu s hyperkalemií

po užívání verapamilu a intravenózně podávaným dantrolenem. V důsledku rizika hyperkalemie je

doporučeno se vyvarovat podávání blokátorů kalciových kanálů u pacientů citlivých ke vzniku maligní

hypertermie, nebo léčených na maligní hypertermii.

Vliv amlodipinu na jiné léčivé přípravky

:

Účinek amlodipinu na snižování krevního tlaku se sčítá s účinkem jiných antihypertenziv.

Klinické interakční studie s amlodipinem, prokázaly, že neovlivňují farmakokinetiku atorvastatinu,

digoxinu nebo warfarinu.

Takrolimus

Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi. Aby

se zamezilo toxicitě takrolimu, je u pacientů léčených takrolimem při současném podávání amlodipinu

třeba monitorovat hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby upravit dávkování takrolimu.

Cyklosporin

U zdravých dobrovolníků a další populace nebyly provedeny žádné studie interakcí cyklosporinu a

amlodipinu nebo jiných populací, výjimku tvořili pacienti po transplantaci ledvin, kde byl pozorován

variabilní nárůst (průměr 0 - 40 %) minimálních koncentrací cyklosporinu. U pacientů po transplantaci

ledvin, kteří užívají amlodipin, by měla být věnována zvýšená pozornost monitoringu hladin

cyklosporinu a v případě potřeby by měla být dávka cyklosporinu snížena.

Simvastatin

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu spolu s 80 mg simvastatinu ukázalo na

77% vzestup expozice simvastatinem ve srovnání s užíváním simvastatinu samotného. Limitující

dávka simvastatinu u pacientů na amlodipinu je 20 mg denně.

V klinických interakčních studiích amlodipin neovlivňoval farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu

ani warfarinu.

4.6.

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost podávání amlodipinu během těhotenství nebyla dosud u člověka stanovena.

Ve studiích na zvířatech byla reprodukční toxicita pozorována u vysokých dávek (viz bod 5.3).

Užívání v těhotenství je doporučeno pouze tehdy, pokud není jiná bezpečnější alternativa a pokud

samotné onemocnění je větším rizikem pro matku a plod.

Kojení

Amlodipin je vylučován do mateřského mléka. Množství, které z matky přejde do kojence, má

odhad interkvartilního rozpětí 3–7 % (max. 15 %) mateřské dávky. Účinek amlodipinu na kojence

není znám. Při rozhodování, zda pokračovat v kojení / ukončit kojení, či pokračovat v léčbě / ukončit

léčbu amlodipinem, je třeba zvážit přínos kojení pro dítě a přínos léčby amlodipinem pro matku.

Fertilita

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reversibilní biochemické

změny v hlavičce spermatozoidů. Klinická data jsou nedostatečná vzhledem k potenciálnímu vlivu

amlodipinu na fertilitu. V jedné studii na potkanech byl pozorován nežádoucí účinek na fertilitu samců

(viz bod 5.3).

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek AGEN má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud pacienti

užívající amlodipin trpí závratí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností, může být jejich schopnost

reagovat narušena. Opatrnost je doporučena zejména na začátku léčby.

4.8.

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky v průběhu léčby jsou somnolence, závrať, bolesti hlavy,

palpitace, návaly horka, bolesti břicha, nevolnost, otoky kloubů, edém a únava.

Tabulka s nežádoucími účinky

Během léčby amlodipinem byly pozorovány a hlášeny následující nežádoucí účinky s následujícími

frekvencemi výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (

1/100 až <1/10); méně časté (

1/1 000 až <1/100);

vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

V rámci skupin frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v sestupném pořadí podle

závažnosti.

T

říd

a

orgánového

systém

u

Frekvence

Typ n

ežádoucí

ho

účink

u

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Leukocytopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperglykemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Deprese, změny nálad (včetně

úzkosti), nespavost

Vzácné

Zmatenost

Poruchy nervového systému

Časté

Somnolence, závratě, bolesti hlavy

(zejména na začátku léčby)

Méně časté

Třes, porucha vnímání chuti, synkopa,

hypestézie, parestézie

Velmi vzácné

Hypertonie, periferní neuropatie

Není známo

Extrapyramidová porucha

Poruchy oka

Časté

Poruchy vidění (včetně diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus

Srdeční poruchy

Časté

Palpitace

Méně časté

Arytmie (včetně bradykardie,

ventrikulární tachykardie a atriální

fibrilace)

Velmi vzácné

Infarkt myokardu

Cévní poruchy

Časté

Návaly

Méně časté

Hypotenze

Velmi vzácné

Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté

Dyspnoe

Méně časté

Kašel, rhinitida

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolest břicha, nauzea, dyspepsie,

narušení funkce střev (včetně průjmu

a zácpy)

Méně časté

Zvracení, sucho v ústech

Velmi vzácné

Pankreatitida, gastritida, hyperplazie

dásní

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Hepatitida, žloutenka, zvýšené jaterní

enzymy*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Alopecie, purpura, poruchy

pigmentace kůže, hyperhidróza,

svědění, vyrážka, exantém, kopřivka

Velmi vzácné

Angioedém, erythema multiforme,

exfoliativní dermatitida, Stevens-

Johnsonův syndrom, Quinckeho

edém, fotosenzitivita

Není známo

Toxická epidermální nekrolýza

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Otok kotníků, svalové křeče

Méně časté

Artralgie, myalgie, bolesti zad

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Porucha močení, nokturie, zvýšená

frekvence močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Impotence, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Edém

Časté

Únava, astenie

Méně časté

Bolest na hrudi, bolest, malátnost

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení nebo snížení tělesné

hmotnosti

*většinou ve spojitosti s cholestázou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

w

ebové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9.

Předávkování

Zkušenosti se záměrným předávkováním u člověka jsou omezené.

Symptomy:

Podle dostupných informací by mohlo předávkování vést k mohutné periferní vazodilataci a snad

k reflexní tachykardii. Byly hlášeny případy s výraznou a pravděpodobně dokonce dlouhodobější

systémovou hypotenzí včetně šoku s fatálním koncem.

Léčba

Klinicky význačná hypotenze, způsobená předávkováním amlodipinem, si vyžaduje aktivní podporu

kardiovaskulárních funkcí, a to včetně monitorování srdečních a respiračních funkcí. Dolní končetiny

je třeba zvednout a velkou pozornost je nutno věnovat objemu cirkulujících tekutin a objemu

vylučované moči.

Pro úpravu cévního tonu a krevního tlaku je užitečné podat vazokonstrikční látky, pokud ovšem jejich

podání není kontraindikováno. Intravenózní podání glukonátu kalcia je užitečné k potlačení účinku

blokády kalciového kanálu.

V některých případech může být užitečný výplach žaludku. U zdravých dobrovolníků se ukázalo, že

podávání živočišného uhlí do 2 hodin od užití 10mg amlodipinu snížilo jeho absorpci.

Vzhledem k tomu, že amlodipin má výraznou schopnost vázat plazmatické proteiny, dialýza nemá při

předávkování větší význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: blokátory kalciového kanálu, selektivní blokátory kalciového kanálu

s hlavním vlivem na cévy.

ATC kód: C08CA01.

Amlodipin je inhibitor přenosu kalciových iontů ze skupiny dihydropyridinů (blokátor pomalých

kalciových kanálů nebo antagonista kalciových iontů) a inhibuje tak membránový transport

kalciových iontů do srdce a hladkého svalstva cévních stěn.

Mechanizmus antihypertenzivního účinku amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na

hladké svalstvo cévní stěny. Přesný mechanizmus, kterým amlodipin vyvolává ústup anginózních

bolestí, nebyl dosud zcela popsán, je však známo, že amlodipin omezuje celkovou ischemickou zátěž

srdečního svalu dvěma mechanizmy:

Amlodipin rozšiřuje periferní arterioly, a tak snižuje celkový periferní odpor („afterload“)

proti němuž musí srdce krev pumpovat. Vzhledem k tomu, že srdeční frekvence zůstává

stabilní, toto snížení zatížení vede k tomu, že se srdce méně namáhá a snižuje se spotřeba

energie a požadavek srdečního svalu na množství kyslíku.

Mechanizmus účinku amlodipinu zahrnuje pravděpodobně i rozšíření hlavních koronárních

artérií a koronárních arteriol, a to jak v normální oblasti, tak v oblasti ischemické. Toto

rozšíření u pacientů s koronárními spazmy (Prinzmetalova nebo variantní angina pectoris)

zvyšuje přívod kyslíku do srdečního svalu.

U pacientů s hypertenzí došlo při podávání amlodipinu jedenkrát denně ke klinicky signifikantnímu

snížení krevního tlaku v průběhu 24 hodin, a to jak v leže, tak ve stoje. Díky pomalému nástupu

účinku nedochází při podávání amlodipinu k akutní hypotenzi.

U pacientů s anginou pectoris se při podávání amlodipinu jedenkrát denně prodlužuje období tolerance

tělesné zátěže a zpomaluje nástup anginózní bolesti a čas na 1 mm depresi segmentu ST na EKG a

snižuje se dále jak frekvence výskytu záchvatů anginy, tak spotřeba nitroglycerinu.

Po podání amlodipinu nebyly zjištěny žádné nežádoucí metabolické účinky nebo změny

plazmatických koncentrací lipidů a použití amlodipinu je tak možné u pacientů s astmatem, diabetem

a dnou.

Použití u pacientů s

ischemickou chorobou srdeční (I

CHS)

Účinnost amlodipinu v preventivních klinických studiích u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

byla zhodnocena v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii

(CAMELOT) na 1997 pacientech. Kromě standardního podávání statinů, beta-blokátorů, diuretik a

aspirinu bylo těchto 663 pacientů léčeno 5–10 mg amlodipinu, 673 pacientů bylo léčeno 10–20 mg

enalaprilu, a 655 pacientů bylo léčeno placebem po dobu dvou let. Klíčové výsledky účinnosti jsou

popsány v tabulce 1. Výsledky ukazují, že léčba amlodipinem je spojena s méně častou hospitalizací

pacientů z důvodu anginy a koronární revaskularizace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Tabulka1. Incidence signifikantních klinických výstupů

studie CAMELOT

Výskyt kardiovaskulárních příhod v (%)

Amlodipin vs. Placebo

Výsledky

amlodipin

placebo

enalapril

míra rizika

(95% IS)

p-hodnota

Primární cíl

kardiovaskulární

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-

0,88)

0,003

příhody

J

ednotlivé

komponenty

koronární

revaskularizace

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-

0,98)

0,03

hospitalizace

z důvodů anginy

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-

0,82)

0,002

nefatální infarkt

myokardu

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-

1,46)

0,37

mrtvice nebo

tranzitorní

ischemická ataka

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-

1,32)

0,15

kardiovaskulární

úmrtí

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-

12,7)

0,27

hospitalizace

z důvodu MSS

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-

2,47)

0,46

resuscitována

srdeční zástava

4 (0,6)

1 (0,1)

0,04

nové onemocnění

periferních cév

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-

13,4)

0,24

Zkratky: MSS-městnavé srdeční selhání, IS-interval spolehlivosti, TIA-tranzitorní ischemická ataka.

Užití u pacientů se srdečním selháním

Hemodynamické studie založené na kontrolovaných klinických studiích, v nichž byli pacienti se

srdečním selháním NYHA tříd II až IV podrobeni zátěžové zkoušce ukázaly, že amlodipin nevede ke

zhoršení klinického stavu posuzovaného pomocí tolerance tělesné zátěže, zhoršení ejekční frakce levé

komory a klinických symptomů.

Ze studie kontrolované placebem (PRAISE) vyplývá, že podání amlodipinu při chronickém selhání

srdce NYHA tříd III až IV léčených digoxinem, diuretiky a ACE inhibitory nezvyšuje riziko úmrtí ani

riziko kombinace morbidity a mortality.

V následující dlouhodobé placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u nemocných se

srdečním selháním NYHA tříd III a IV bez klinických příznaků nebo bez objektivního nálezu

svědčícího pro probíhající ischemickou chorobu, kteří užívali stabilní dávky ACE inhibitorů, digitalisu

nebo diuretik, neměl amlodipin žádný vliv na celkovou nebo kardiovaskulární mortalitu. Ve stejné

skupině nemocných bylo užívání amlodipinu spojeno s vyšším výskytem plicního edému, přestože

nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl ve výskytu zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem.

U

žívání jako prevence infarktu myokardu

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie morbidity a mortality (ALLHAT) byla navržena pro srovnání

novějších lékových terapií: amlodipinem v dávce 2,5–10 mg/d (blokátor kalciového kanálu) nebo

lisinoprilem v dávce 10–40 mg/d (ACE inhibitor) jako lékem první volby, s léčbou thiazidovým

diuretikem chlortalidonem 12,5–25 mg/d u pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí.

Celkem 33 357 hypertenzních pacientů ve věku 55 let nebo starších bylo randomizováno a sledováno

po průměrnou dobu 4,9 let. Pacienti měli nejméně jeden přidružený rizikový faktor ischemické

choroby srdeční a to včetně: předchozího infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice (> 6 měsíců před

zařazením do studie) nebo zjištěné jiné aterosklerotické onemocnění (celkově 51,5 %), diabetes typu 2

(36,1 %), hladina cholesterolu HDL-C < 35 mg/dL (11,6 %), elektrokardiogramem nebo

echokardiografem diagnostikována hypertrofie levé komory srdeční (20,9 %), kouření v době studie

(21.9%).

Primární cíl byl složený z fatální ICHS nebo nefatálního infarktu myokardu. V primárním cílovém

parametru nebyl žádný signifikantní rozdíl mezi terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou

na chlortalidonu: RR 0,98, 95% CI (0,90 – 1,07) p=0,65. Mezi sekundárními ukazateli, incidence

srdečního selhání (součást kombinovaného kardiovaskulárního cílového parametru) byla signifikantně

vyšší ve skupině amlodipinu než ve skupině chlortalidonu (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38, 95% CI [1,25 –

1,52] p<0,001). Avšak v mortalitě z jakékoliv příčiny nebyl žádný signifikantní rozdíl mezi terapií

založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlortalidonu. RR 0,96, 95 % CI [0,89 – 1,02] p=0,20.

Užívání u pediatrické populac

e

(ve věku od 6 let)

Studie, která zahrnovala 268 dětí ve věku 6-17 let většinou se sekundární hypertenzí, porovnávající

dávku 2,5 mg a 5 mg amlodipinu s placebem prokázala, že obě dávky významně snižují systolický tlak

krve v porovnání s placebem. Rozdíl mezi oběma dávkami nebyl statisticky významný. Dlouhodobé

účinky amlodipinu na růst, pubertu a celkový vývoj nebyly studovány. Dlouhodobá účinnost terapie

amlodipinem k redukci kardiovaskulárních chorob v dětství a mortality v dospívání také nebyla dosud

stanovena.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce, distribuce, vazba na plazmatické proteiny

Po perorálním podání v terapeutických dávkách je amlodipin dobře vstřebán a maximální plazmatické

koncentrace je dosaženo mezi 6-12 hodinami po podání. Absolutní biologická dostupnost se odhaduje

mezi 64 a 80 %. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie ukázaly, že přibližně 97,5 %

cirkulujícího amlodipinu se váže na plazmatické proteiny.

Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Biotransformace/eliminace:

Konečný plazmatický poločas vylučování je 35–50 hodin a odpovídá podání jedné denní dávky.

Amlodipin je metabolizován játry na neaktivní metabolity. 10 % substance a 60 % metabolitů je

vyloučeno močí.

Porucha funkce jater

Jsou dostupná jen velmi omezená klinická data ohledně užívání amlodipinu u pacientů s poruchou

funkce jater. Pacienti s jaterní nedostatečností mají sníženou clearance amlodipinu. Současně je delší

poločas vylučování a zvýšena AUC přibližně o 40–60 %.

Starší pacienti

Doba nezbytná pro dosažení maximálních plazmatických koncentrací amlodipinu u starších i mladších

pacientů je stejná. U starších pacientů clearance amlodipinu klesá a současně AUC a poločas

vylučování se zvyšuje. Podle očekávání se u této věkové skupiny pacientů s městnavým srdečním

selháním AUC a poločas vylučování zvýšil.

Pediatrická populace

Populační farmakokinetická studie byla provedena u 74 dětí s hypertenzí ve věku 1–17 let (s 34

pacienty ve věku 6–12 let a 28 pacienty ve věku 13–17 let) užívajících amlodipin mezi 1,25 a 20 mg

podávaný buď jednou, nebo dvakrát denně. U dětí od 6 do 12 let a dospívajících ve věku 13–17 let

byla typická perorální clearance (CL/F) 22,5 a 27,4 l/hod u mužů a 16,4 a 21,3 l/hod u žen. Byla

pozorována velká variabilita v expozici mezi jednotlivci. Údaje vykazované u dětí do 6 let jsou

omezené.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie na krysách a myších ukázaly, že při dávkách přibližně 50krát větších než je

maximální doporučené dávkování pro člověka v mg/kg dochází ke zpoždění a prodloužení porodu a

sníženému přežití mláďat.

Poruchy fertility

U krys neměla léčba amlodipinem žádný vliv na jejich plodnost (u samců 64 dní a u samic 14 dní před

početím) a to v dávkách 10 mg/kg/denně (což je 8* násobně vyšší dávka, než je maximální

doporučená dávka pro člověka 10 mg/m

). V jiné studii na krysách byl samcům podáván amlodipin

besilát po dobu 30 dní v dávce srovnatelné s lidským dávkováním na mg/kg. Bylo pozorováno snížení

plazmatických hladin testosteronu a folikulo-stimulačního hormonu a stejně tak i snížení hustoty

spermií a počtu zralých spermatid a Sertoliho buněk.

Karcinogeneze, mutageneze

U krys a myší, kterým byl v průběhu dvou let ve stravě podáván amlodipin v množství pro dosažení

hladin denního dávkování 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/denně, nebyla prokázána žádná karcinogenita.

Nejvyšší dávky (pro myši podobná, pro krysy dvakrát* vyšší než je doporučené klinické dávkování na

10 mg/m

) byly blízko maximální tolerované dávky pro myši, ale ne pro krysy.

Studie mutagenity neprokázaly závislost na dávkování jak na úrovni genů tak ani na úrovni

chromosomů.

* na základě hmotnosti pacienta 50 kg.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulosa

dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

magnesium-stearát.

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5.

Druh obalu a obsah

balení

PVC/PVDC/Al blistr (bílý), krabička.

Obsah jednoho balení: 90 tablet.

Upozornění:

Text na blistru je v estonském, lotyšském a litevském jazyce. Překlad textu je uveden v Příbalové

informaci.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

SOUBĚŽNÝ DOVOZCE

Beta Pharm s.r.o., Nevšová 170, 763 21 Slavičín, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

AGEN 5: 83/376/01-C/PI/032/17

AGEN 10: 83/377/01-C/PI/033/17

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23. 5. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

23. 5. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace