AETHOXYSKLEROL 1% 10MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LAUROMAKROGOL 400 (LAUROMACROGOLUM 400)
Dostupné s:
Chemische Fabrik Kreussler & Co., GmbH, Wiesbaden
ATC kód:
C05BB02
INN (Mezinárodní Name):
LAUROMAKROGOL 400 (LAUROMACROGOLUM 400)
Dávkování:
10MG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X30ML; 5X2ML Ampulka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LAUROMAKROGOL 400 (POLIDOKANOL)
Přehled produktů:
AETHOXYSKLEROL 1%
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
85/ 032/70-B/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594039792101

sp.zn. sukls301471/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO

PACIENTA

Aethoxysklerol 0,5% injekční roztok

Aethoxysklerol 1% injekční roztok

Aethoxysklerol 2% injekční roztok

Aethoxysklerol 3% injekční roztok

lauromacrogolum 400

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude podán tento lék, protože obsahuje pro

vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Aethoxysklerol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aethoxysklerol podán

Jak se přípravek Aethoxysklerol používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Aethoxysklerol uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Aethoxysklerol a k čemu se používá

Aethoxysklerol je sklerotizační látka určená k lokální injekci a obsahuje léčivou látku lauromakrogol 400

(polidokanol).

Aethoxysklerol se používá k léčbě:

A) k

řečových žil

Podle typu a velikosti křečových žil, které mají být sklerotizovány, je třeba zvolit různé koncentrace

Aethoxysklerolu. Platí následující odstupňování koncentrací pro jednotlivé indikace:

Indikace

Metličkové křečové žíly

Centrální

žíly

metličkových

křečových žil

Retikulární křečové žíly

Malé křečové žíly

Středně velké křečové žíly

Velké křečové žíly

Pokud je pro léčbu uvedeno několik koncentrací, je třeba vzít v úvahu průměr žíly a individuální stav pacienta. V

případě pochyb se zvolí nižší koncentrace.

B) h

emoroidů

K léčbě hemoroidů se používá Aethoxysklerol 3 %.

C) a

kutních krvácejících jícnových křečových žil

K léčbě akutních krvácejících jícnových křečových žil se používá Aethoxysklerol 1%.

Jak Aethoxysklerol působí

Po podání injekce Aethoxysklerol působí tak, že vyvolá rozpad výstelky cévy a zastaví průtok krve touto cévou.

Postižená končetina se pak stáhne kompresivním (stahujícím) obvazem, který napomáhá úplnému uzavření

křečové žíly.

Kromě toho má léčivá látka lauromakrogol 400 místní znecitlivující účinek a přechodně v omezené oblasti

zastavuje excitabilitu (vzrušivost) receptorů (vazebných míst) a vodivost citlivých nervů. Z toho důvodu je

skleroterapie téměř bezbolestná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Aethoxysklerol

podán

Přípravek

Aethoxysklerol

by Vám neměl být podán

:

A) při skleroterapii křečových žil

jestliže jste alergický(á) na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedenou v

bodě 6)

jestliže trpíte akutním závažným systémovým (tj. celotělovým) onemocněním (zejména pokud jste

nebyl(a) e dosud léčen(a))

jestliže jste upoután(a) na lůžko nebo nemůžete chodit

jestliže trpíte závažnou poruchou krevního oběhu v tepnách jestliže trpíte ucpáním cév z důvodu místní

nebo odloučené krevní sraženiny (tromboembolické onemocnění)

jestliže máte vysoké riziko ucpání cév (trombózy), např. jste-li pacient/ka s vrozeným sklonem ke krevním

sraženinám nebo s více rizikovými faktory, např. užívání hormonální antikoncepce (např. tablet), nadváha,

kouření, dlouhodobá nepohyblivost atd.

B

) při skleroterapii hemoroidů

jestliže jste alergický(á) na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedenou v

bodě 6)

jestliže trpíte akutním závažným systémovým (tj. celotělovým) onemocněním (zejména u neléčených

pacientů)

jestliže máte akutní zánět v oblasti konečníku (akutní proktitidu).

C) při skleroterapii jícnových křečových žil

u pacientů s akutním šokem

jestliže jste alergický(á) na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedenou v

bodě 6)

Vzhledem k tomu, že krvácející křečové žíly jsou stavem, který ohrožuje život, na ostatní kontraindikace není

nutno brát zřetel.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Aethoxysklerol si promluvte s lékařem

A) při skleroterapii křečových žil

jestliže máte horečku

jestliže máte záchvat ztíženého dýchání (bronchiálního astmatu)

jestliže trpíte silným sklonem k alergiím

jestliže jste v celkově velmi špatném zdravotním stavu

pokud Vám má být provedena skleroterapie metličových žil: jestliže máte poruchu oběhu v tepnách

jestliže máte oteklé nohy s hromaděním tekutiny (edém) (a komprese není účinná)

jestliže trpíte zánětlivým kožním onemocněním v léčené oblasti

jestliže máte příznaky ucpání nejmenších krevních cév, např. kvůli cukrovce (mikroangiopatie) a

poškození citlivosti (neuropatie)

jestliže máte omezenou hybnost.

B

) při skleroterapii hemoroidů

jestliže máte horečku

jestliže máte záchvat ztíženého dýchání (bronchiálního astmatu)

jestliže trpíte silným sklonem k alergiím

jestliže jste v celkově velmi špatném zdravotním stavu

jestliže máte chronické zánětlivé onemocnění střeva (např. Crohnovu chorobu)

jestliže máte nadměrnou srážlivost krve

Další léčivé přípravky a

Aethoxysklerol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Použití Aethoxysklerolu s jinými anestetiky (znecitlivujícími léky) může zesílit účinek anestetik na

kardiovaskulární (srdečněcévní) systém.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Jestliže jste těhotná, ošetřující lékař Vám nesmí podat Aethoxysklerol, pokud to není zcela nezbytné, jelikož

nejsou k dispozici dostatečné údaje týkající se použití Aethoxysklerolu u těhotných žen. Studie na zvířatech

neprokázaly žádné důkazy teratogenních účinků.

Je-li léčba Aethoxysklerolem nezbytná v době kojení, doporučuje se přerušit kojení na 2 – 3 dny, jelikož u lidí

nebyly provedeny výzkumy ohledně vylučování lauromakrogolu 400 do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku Aethoxysklerol nejsou známy negativní účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Aethoxysklerol používá

Přípravek Aethoxysklerol je podáván lékařem, který proto zodpovídá za volbu nejvhodnější dávky a způsob

podání v jednotlivých případech.

Jaká dávka přípravku

Aethoxysklerol

se podává

A) Sklerotizace varixů

Dávkování

Pacienti, u nichž je možnost rozvoje reakcí z přecitlivělosti po první léčbě křečových žil nemají dostat více než jednu

injekci. Podle reakce lze při další léčbě možno podat více injekcí, za předpokladu, že není překročena nejvyšší

dávka.

Lékař má podrobné informace v souhrnu údajů o přípravku určeném pro zdravotnické pracovníky.

V závislosti na velikosti léčené křečové žíly lékař rozhodne, jakou léčbu má podat. V případě pochybností má být

zvolena nižší dávka.

Všeobecně nemá být překročena dávka 2 mg lauromakrogolu 400 na kg tělesné hmotnosti a den (pacientovi

s tělesnou hmotností 70 kg lze injekčně celkem podat až 28 ml Aethoxysklerolu 0,5%, 14 ml Aethoxysklerolu

1%, 7 ml Aethoxysklerolu 2% a 4,6 ml Aethoxysklerolu 3%).

Způsob podání

Injekce se musí podávat pouze nitrožilně.

Léčbu je možno několikrát opakovat podle rozsahu křečových žil.

Kompresní ošetření po injekci Aethoxysklerolu

Po zakrytí místa vpichu se přiloží pevný kompresní obvaz nebo punčocha. Poté má pacient 30 minut chodit, pokud

možno v dosahu oridnace.

Doba komprese

Po sklerotizaci metliček má pacient nosit kompresní pomůcky 2–3 dny, jinak 5–7 dnů.

Po sklerotizaci středně velkých a velkých varixů má pacient nosit kompresní pomůcky 3–5 týdnů. U rozsáhlé

varikózy se doporučuje kompresní ošetření pomocí obinadel po dobu více měsíců.

K zajištění neklouzavé polohy obvazu, obzvláště na stehně a při konických končetinách, se doporučuje aplikace

pěnového obvazu pod vlastním kompresním obvazem.

Úspěch sklerotizační terapie se výrazně odvíjí od důsledného a pečlivého kompresního doléčení.

B) Sklerotizace hemoroidů

Dávkování

Během jednoho ošetření nemá být překročena celková dávka 2 ml Aethoxysklerolu 3%.

Způsob podání

Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí

vyživujících cév.

Podle stupně hemoroidů může být zapotřebí více ošetření.

C)

Sklerotizace jícnových varixů

Dávkování

Celková dávka lauromakrogolu 400 (polidokanolu) odpovídající 4 mg / kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 28 ml

Aethoxysklerolu 1% u pacienta s tělesnou hmotností 70 kg) může být pouze nepatrně překročena pouze ve

zdůvodněných výjimečných případech.

Způsob podání

Aethoxysklerol 1 % se podává nitrožilně, subepiteliálně (pod epitel) a submukózně (pod sliznici).

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

A) Skleroterapie křečových žil

V této části jsou uváděny nežádoucí účinky, které byly hlášeny během celosvětového používání léčivé látky. V

některých případech byly tyto reakce nepříjemné, ale většinou byly pouze přechodné. Jelikož se často jednalo o

spontánní hlášení od skupiny pacientů neurčené velikosti a bez kontrolní skupiny, není možno přesně odhadnout

četnosti výskytu nebo určit jasnou příčinnou souvislost s expozicí léku v jednotlivých případech. Možné je však

četnost odhadnout na základě dlouhodobých zkušeností.

Nežádoucí místní účinky byly pozorovány při skleroterapii křečových žil na nohou (např. nekrózy), zejména se

jednalo o kožní a podkožní reakce (vzácně byly postiženy i nervy) v případě, že byl přípravek omylem podán do

okolní tkáně (tzv. paravazální injekce). Riziko se zvyšuje se zvyšující se koncentrací a objemem Aethoxysklerolu.

Dále byly zaznamenány následující nežádoucí účinky s uvedenou četností výskytu:

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10

osob)

Výskyt cévy v oblasti sklerotizace, která nebyla před léčbou viditelná (neovaskularizace), podlitina (hematom),

zbarvení kůže (hyperpigmentace), krvácení do kůže (ekchymóza), bolest v místě vpichu injekce (krátkodobá),

trombóza (sraženina) v místě vpichu injekce (lokální intravarikózní krevní sraženina).

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100

osob)

Zánět žil (povrchová tromboflebitida, flebitida), alergický zánět kůže (dermatitida), kontaktní kopřivka, kožní

reakce, zarudnutí kůže (erytém), lokální odumření tkáně (nekróza), otok a zduření tkáně, poškození nervů.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000

osob)

Hluboká žilní trombóza (možná v důsledku základního onemocnění), bolest končetin.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000

osob)

Anafylaktický šok (náhlá, život ohrožující alergická reakce, jejímiž příznaky jsou náhlé dýchací obtíže, závratě,

pokles krevního tlaku), angioedém (mezi jehož příznaky patří náhlé otoky, zejména v obličeji, např. na víčkách,

rtech či v hrtanu), kopřivka po celém těle, astma (astmatický záchvat), mrtvice (cévní mozková příhoda), bolest

hlavy, migréna , místní porucha citlivosti (lokální parestezie), ztráta vědomí, zmatenost, závratě, centrální porucha

řečit (afázie), obtížná kontrola pohybů (ataxie), slabost vyvolávající ztrátu pohyblivosti na jedné straně těla

(hemiparéza), snížené vnímání či citlivosti v ústech (orální hypestezie), poruchy zraku, srdeční záchvat (srdeční

zástava), bušení srdce (palpitace), , blokáda plicní tepny (plicní embolie), mdloba (vasovagální synkopa), selhání

oběhu, zánět cévní stěny (vaskulitida), dýchací obtíže (dušnost), pocit tlaku na hrudi, kašel, poruchy chuti, pocit na

zvracení, zvracení, nadměrný růst ochlupení (hypertrichóza) v oblasti skleroterapie, horečka, návaly horka,

neobvyklá slabost (astenie), malátnost, nenormální krevní tlak

Není známo

(

z dostupných údajů nelze určit

)

Zátěžový srdeční záchvat (stresová kardiomyopatie).

B) Skleroterapie hemoroidů

Při sklerotizaci hemoroidů byly pozorovány nežádoucí místní reakce jako pálení, bolesti, nepříjemný pocit a pocit

tlaku během injekce, hlavně u mužů v oblasti uzlu na 11 hodinách (oblast prostaty). Tyto reakce jsou přechodné a

mohou ve vzácných případech přetrvat 2 až 3 dny. Při odborném provedení injekce je sklerotizace hemoroidů

bezbolestná, protože se v injekční oblasti nenacházejí žádná citlivá nervová vlákna.

Dále byly zaznamenány následující nežádoucí účinky s uvedenou četností výskytu:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10

osob)

Pocit pálení sliznice v místě injekce, bolest v místě vpichu injekce, nepříjemné pocity v místě vpichu injekce, pocit

tlaku.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100

osob)

Zánět řitního otvoru a/nebo konečníku (proktitida), svědění v oblasti konečníku (anální pruritus), alergický zánět

kůže (alergická dermatitida), kontaktní kopřivka, kožní reakce, zduření tkáně.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000

osob)

Místní odumření tkáně (nekróza), vzácně s rozšířením do tkáně v okolí hemoroidu, krvácení v místě vpichu

injekce, trombóza v místě vpichu injekce (intrahemoroidální).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000

osob)

Anafylaktický šok (náhlá, život ohrožující alergická reakce, jejímiž příznaky jsou náhlé dýchací obtíže, závratě,

pokles krevního tlaku), angioedém (mezi jehož příznaky patří náhlé otoky, zejména v obličeji, např. na víčkách,

rtech či v hrtanu), kopřivka po celém těle, astma (astmatický záchvat), ztráta vědomí, zmatenost, mdloby, bušení

srdce (palpitace), mdloba (vazovagální synkopa), selhání oběhu, pocit na zvracení, porucha erekce, horečka,

pokles krevního tlaku.

C) Sklerotizace jícnových křečových žil

Při sklerotizační terapii jícnových varixů přípravkem Aethoxysklerol 1 % se nežádoucí účinky vyskytují velmi často.

Závažnost a četnost jednotlivých nežádoucích účinků však závisí na závažnosti základního onemocnění a na

terapeutické situaci (např. pokračující nebo zastavené krvácení).

Rozlišení, které nežádoucí účinky jsou vyvolány léčebnými postupem (= manipulací s nástroji) a které přípravkem

Aethoxysklerol 1 % je v mnoha případech možné pouze nedostatečně.

Dále byly zaznamenány následující nežádoucí účinky s uvedenou četností výskytu:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10

osob)

Bolest na hrudi, krvácení z jícnu, obtíže při polykání (dysfagie), zúžení jícnu (ezofageální stenóza), vřed v místě

injekce, místní odumření tkáně (nekróza), horečka.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10

osob)

Hromadění tekutiny v pohrudniční dutině (pleurální výpotek), zánět mezihrudí (mediastinitida), plicní infekce

(pneumonie), dýchací obtíže (dušnost), proděravění jícnu.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100

osob)

Přítomnost bakterií v krvi (bakterie), hromadění vzduchu v pleurální dutině (pneumotorax).

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000

osob)

Plicní embolie, ezofagobronchiální píštěl (píštěl spojující jícen s průduškami, poruchy pohyblivosti jícnu

(ezofageální dyskinéze).

Velmi

vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 lidí)

Anafylaktický šok (náhlá, život ohrožující alergická reakce, jejímiž příznaky jsou náhlé dýchací obtíže, závratě,

pokles krevního tlaku), astma, angioedém (mezi jehož příznaky patří náhlé otoky, zejména v obličeji, např. na

víčkách, rtech či v hrtanu), kopřivka po celém těle, závratě, místní porucha citlivosti (lokální parestezie), porucha

zraku, zpomalený srdeční tep, srdeční zástava, selhání oběhu, šok, plicní šok (syndrom akutní respirační tísně),

hromadění lymfy v hrudníku (chylothorax), hromadění tekutiny v plicích (plicní edém), poruchy chuti, pocit na

zvracení, nepravý divertikl (výchlipka stěny jícnu), rakovina jícnu z dlaždicových buněk (neznámého původu,

možná v důsledku základního onemocnění), nenormální krevní tlak.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5. Jak přípravek Aethoxysklerol uchovávat

Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za zkratkou EXP.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Chraňte před mrazem.

Aethoxysklerol je určen pouze k jednorázovému použití. Veškeré nespotřebované množství musí být

zlikvidováno.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Aethoxysklerol obsahuje

Léčivou látkou je lauromacrogolum 400.

Aethoxysklerol 0,5% obsahuje lauromacrogolum 5 mg 400 (polidocanolum) v 1 ml.

Aethoxysklerol 1% obsahuje lauromacrogolum 10 mg 400 (polidocanolum) v 1 ml.

Aethoxysklerol 2% obsahuje lauromacrogolum 20 mg 400 (polidocanolum) v 1 ml.

Aethoxysklerol 3% obsahuje lauromacrogolum 30 mg 400 (polidocanolum) v 1 ml.

Pomocnými látkami jsou: ethanol 96 % (V/V), dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.

Jak Aethoxysklerol

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Aethoxysklerol je čirý, bezbarvý až žlutozelený roztok, neobsahující cizí částice.

Aethoxysklerol se dodává v baleních obsahujících 5 ampulí 2 ml injekčního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustraße 87-93

65203 Wiesbaden

Německo

Telephone: +49 611/9271-0

Telefax: +49 611/9271-111

E-mail: info@kreussler.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

26. 2. 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Důležité informace pro použití

A) Sklerotizace varixů

Sklerotizační prostředky nikdy nesmí být aplikovány do tepny, protože by přitom mohlo dojít k těžkým

nekrózám, které by mohly vést k nutnosti amputace. U takových nehod musí být okamžitě povolán cévní

chirurg!

Pro všechny sklerotizační prostředky platí přísné zvážení indikace v oblasti obličeje, protože intravenózní

injekcí může dojít k obrácení tlaku v tepnách a tím pádem k ireverzibilní poruše vidění (oslepnutí).

V určitých oblastech těla, např. na chodidle nebo v okolí kotníku, může být zvýšené nebezpečí nechtěné

injekce do tepny. Proto má být během terapie používáno jen malé množství Aethoxysklerolu v nízké

koncentraci a je třeba zvýšené opatrnosti.

B) Sklerotizace hemoroidů

Při sklerotizaci hemoroidů nesmí být poškozen m. sphincter ani internus, jinak hrozí potíže s inkontinencí.

U mužů se v okolí uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11, nemá podávat víc než 0,5 ml

Aethoxysklerolu 3 % - 4%, a to z důvodu blízkosti k jiným strukturám (prostata a uretra).

C) Sklerotizace jícnových varixů

V žádném případě nesmí být varixy jícnu sklerotizovány vyššími koncentracemi lauromakrogolu 400

(Aethoxysklerol 2 % nebo 3 %). Tento postup vyvolává vznik těžkých nekróz a jejich následků, včetně

vzniku ruptur.

Neodkladná opatření, příznaky a

antidota

Anafylaktická reakce

Anafylaktické reakce jsou vzácné, ale mohou ohrozit život. Pro tento případ musí být ošetřující lékař připraven na

akutní opatření a musí být k dispozici odpovídající instrumentarium pro urgentní situace.

Terapie lokální intoxikace po chybné aplikaci při sklerotizaci varixů na nohou

a)

intraarteriální injekce

1. nechat kanylu na místě – jestli již byla vytažena, znovu vyhledat kanál vpichu

2. přidat 5-10 ml lokálního anestetika bez přídavku adrenalinu

3. injekčně aplikovat heparin 10 000 m.j.

4. zabalit ischemickou nohu do vaty a položit do snížené polohy

5. preventivně hospitalizovat pacienta (cévní chirurgie)

b)

paravenózní injekce

Podle množství a koncentrace paravenózně injikovaného Aethoxysklerolu injekčně aplikovat 5 až 10 ml

fyziologického roztoku chloridu sodného do místa sklerotizace, pokud možno s hyaluronidázou. V případě silné

bolesti lze injekčně podat lokální anestetikum (bez adrenalinu).

Dávkování a způsob podání

A)

Sklerotizace varixů

Dávkování v

jednotlivých a denních dávkách

Všeobecně nemá být překročena dávka 2 mg lauromakrogolu 400 na kg tělesné hmotnosti a den.

Pacientovi s tělesnou hmotností 70 kg lze injekčně celkem podat až 140 mg lauromakrogolu 400 (výjimka: viz

dávkování při hemoroidech).

140 mg lauromakrogolu 400 je obsaženo v:

28 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 0,5 %

14 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 1 %

7 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 2 %

4,6 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 3 %

Běžně se ale podává výrazně menší množství než udané maximální množství.

Rozsáhlá varikóza má být vždy léčena ve vícero sezeních.

Při prvním ošetření varixů nemá být u pacientů se sklonem k hypersenzitivním reakcím podávána více než jedna

injekce. Podle reakce je při následujících ošetřeních možno podávat více injekcí při dodržení maximální dávky.

Sklerotizace metličkových varixů

Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5% intravenózně.

Sklerotizace

centrálních žil u metliček

Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5% nebo 1%

intravenózně.

Sklerotizace retikulárních varixů

Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1% intravenózně.

Sklerotizace malých varixů

Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1% intravenózně.

Sklerotizace středně velkých varixů

Podle průměru varixů, které mají být sklerotizovány, se aplikuje Aethoxysklerol 2 % nebo 3 %. Při prvním

ošetření má být podána injekce s jen 0,5 – 1 ml Aethoxysklerolu 2 % nebo 3 %. Dle výsledků léčby a délky úseku,

který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat více injekcí s až 2 ml na injekci, ovšem při

dodržení maximální dávky.

Sklerotizace velkých varixů

Během první aplikace se podává jen jedna injekce s 1 ml Aethoxysklerolu 3 %. Dle výsledků léčby a délky úseku,

který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat více (2-3) injekcí s až 2 ml na injekci, ovšem při

dodržení maximální dávky.

Způsob a doba použití

Sklerotizace metličkových varixů

Sklerotizace centrálních žil metliček

Sklerotizace retikulárních varixů

Sklerotizace malých varixů

Obvykle se injekce aplikují do nohy v horizontální poloze nebo nadzvednuté o 30–45° nad podložku. Všechny

injekce, i u metliček, musí být aplikovány intravenózně!

Používají se nejjemnější kanyly (např. insulinové kanyly) a snadno vpichovatelné stříkačky. Vpich je proveden

tangenciálně, aplikace probíhá pomalu a s intravenózním umístěním kanyly.

Sklerotizace středních a velkých varixů

Nezávisle na způsobu vpichu (na stojícím pacientovi pouze s kanylou nebo na sedícím pacientovi se stříkačkou

připravenou k injekci) se injekce obvykle aplikuje do nohy v horizontální poloze nebo nadzvednuté o 30–45° nad

podložku.

Injekce musí být provedeny přísně intravenózně!

Pozn.:

Podle stupně a rozsahu varixů může být nutné opakovat léčbu vícekrát.

Intravarikózní tromby, které příležitostně vznikají v místě vpichu, se odstraňují pomocí vpichové incize a

vytlačení trombu.

Kompresní ošetření po injekci Aethoxysklerolu

Po zakrytí místa vpichu se přiloží pevný kompresní obvaz nebo punčocha. Poté má pacient 30 minut chodit, pokud

možno v dosahu ordinace.

Doba komprese

Po sklerotizaci metliček má pacient nosit kompresní pomůcky 2–3 dny, jinak 5–7 dnů.

Po sklerotizaci středně velkých a velkých varixů má pacient nosit kompresní pomůcky 3–5 týdnů. U rozsáhlé

varikózy se doporučuje kompresní ošetření pomocí obinadel po dobu více měsíců.

K zajištění neklouzavé polohy obvazu, obzvláště na stehně a při konických končetinách, se doporučuje aplikace

pěnového obvazu pod vlastním kompresním obvazem.

Úspěch sklerotizační terapie se výrazně odvíjí od důsledného a pečlivého kompresního doléčení.

B) Sklerotizace hemoroidů

Dávkování jednorázové a denní dávky

Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí

vyživujících cév.

Během jednoho ošetření nemá být překročena celková dávka 2 ml Aethoxysklerolu 3%. V závislosti na konkrétním

nálezu se na každý uzel aplikuje až maximálně 1,0 ml formou přísně submukózní injekce. Výjimku tvoří uzel , který

v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11. Zde se nemá aplikovat víc než 0,5 ml.

Způsob a délka podávání

Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí

vyživujících cév.

Obzvlášť opatrně musíme postupovat v oblasti m. sphincter ani internus kvůli možnému poškození a následujících

problémů s inkontinencí. Při ošetření uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11 nemá injikované

množství Aethoxysklerolu 3% kvůli blízkosti urethry a prostaty přesahovat 0,5 ml.

Podle stupně hemoroidů může být zapotřebí více ošetření.

Pro použití Aethoxysklerolu k pěnové sklerotizaci z důvodu nedostatečných dat nelze ještě sestavit pozitivní

hodnocení prospěchu a rizik či dávkovací doporučení.

C) Endoskopická sklerotizace jícnových varixů při akutním krvácení z

jícnových varixů.

Dávkování s

uvedením jednotlivé a denní dávky

Celková dávka lauromakrogolu 400 (polidokanolu) odpovídající 4 mg / kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 28 ml

Aethoxysklerolu 1% u pacienta s tělesnou hmotností 70 kg) může být pouze nepatrně překročena pouze ve

zdůvodněných výjimečných případech.

Doporučuje se následující dávkování: 5-15 ml v dílčích dávkách po 1 ml až do zástavy krvácení.

Způsob a délka podávání

Aethoxysklerol 1 % se podává intravenózně, subepiteliálně a submukózně.

Injekce se podávají především paravazálně (submukózně, subepiteliálně) v dolní třetině jícnu počínaje kardií. Podle

zkušeností a preferencí terapeuta je možné provést endoskopické podání injekce intravazálně, popř. kombinovaně

intravazálně a paravazálně. Při kombinovaném postupu se nejprve provádějí paravazální, submukózní infiltrace u

velkých varixů, při nichž se podá maximálně 5 ml přípravku Aethoxysklerol 1 %, aby došlo ke stlačení cév.

Následné intravazální injekce, každá s podáním 1-2 ml přípravku Aethoxysklerol 1 %, vedou k poranění intimy

žádoucímu z léčebného hlediska, s cílem dosáhnout časné trombotizace. K odstranění varixů jícnu s nebezpečím

krvácení zpravidla postačuje cirkulární sklerotizace přímo v místě přechodu k žaludku.

Druhé sezení se většinou provádí po cca 7 dnech. Je však také možné tento časový interval zkrátit nebo prodloužit

o 1-2 dny (podle stavu pacienta a zkušeností terapeuta).

Používají se především flexibilní endoskopy s kanylami s velkým luminem. Přistup do jícnu se při perzistujícím

krvácení udržuje volný výplachy bioptickým kanálem přístroje. Při intravazální injekci sklerotizačního prostředku

je možno zabránit odtékání sklerotizační látky do systémového krevního řečiště, nebo jej alespoň omezit na

minimum, pomocí balonku upevněného na nástroji.

1/15

sp.zn. sukls301471/2018

S

OUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Aethoxysklerol 0,5 % injekční roztok

Aethoxysklerol 1 % injekční roztok

Aethoxysklerol 2 % injekční roztok

Aethoxysklerol 3 % injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ

A KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Léčivá látka: lauromacrogolum 400 (polidocanolum)

Aethoxysklerol je sklerotizační přípravek na bázi lauromakrogolu 400

a obsahuje v 1 ml tato množství léčivé látky:

Aethoxysklerol

0,5%

Lauromacrogolum 400 (mg)

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml roztoku obsahuje 42 mg ethanolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Popis: čirý, bezbarvý až žlutozelený roztok, neobsahující cizí částice

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

A)

Sklerotizace varixů

Podle typu a velikosti varixů, které mají být sklerotizovány, je třeba zvolit různé koncentrace

Aethoxysklerolu. Platí následující odstupňování koncentrací pro jednotlivé indikace:

Indikace

Koncentrace Aethoxysklerolu (%)

Metličkové varixy

Centrální žíly

metličkových varixů

Retikulární varixy

2/15

Malé varixy

Středně velké varixy

Velké varixy

Pokud je pro léčbu uvedeno několik koncentrací, je třeba vzít v úvahu průměr žíly a individuální stav pacienta.

V případě pochyb se zvolí nižší koncentrace.

B) Skleroterapie hemoroidů

K léčbě hemoroidů se používá Aethoxysklerol 3 %.

C)

Endoskopická sklerotizace jícnových

varixů při akutním krvácení z

jícnových varixů

Pro tuto terapeutickou indikace se používá Aethoxysklerol 1%.

4.2

.

Dávkování

a

způsob podání

A) S

klerotizace varixů

Dávkování v

jednotlivých a denních dávkách

Všeobecně nemá být překročena dávka 2 mg lauromakrogolu 400 na kg tělesné hmotnosti a den.

Pacientovi s tělesnou hmotností 70 kg lze injekčně celkem podat až 140 mg lauromakrogolu 400 (výjimka:

viz dávkování při hemoroidech).

140 mg lauromakrogolu 400 je obsaženo v:

28 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 0,5 %

14 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 1 %

7 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 2 %

4,6 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 3 %

Běžně se ale podává výrazně menší množství než udané maximální množství.

Rozsáhlá varikóza má být vždy léčena ve vícer sezeních.

Při prvním ošetření varixů nemá být u pacientůse sklonem khypersenzitivním reakcím, podávána více než

jedna injekce. Podle reakce je při následujících ošetřeních možno podávat více injekcí při dodržení

maximální dávky.

Sk

lerotizace metličkových varixů

Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1 - 0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5%

intravenózně.

Sklerotizace centrálních žil u metliček

Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5% nebo 1%

intravenózně.

Sklerotizace retikulárních varixů

Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1% intravenózně.

Sklerotizace malých varixů

Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1% intravenózně.

3/15

Sklerotizace

středně velkých varixů

Podle průměru varixů, které mají být sklerotizovány, se aplikuje Aethoxysklerol 2 % nebo 3 %. Při prvním

ošetření má být podána injekce s jen 0,5 – 1 ml Aethoxysklerolu 2 % nebo 3 %. Dle výsledků léčby a délky

úseku, který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat více injekcí s až 2 ml na injekci,

ovšem při dodržení maximální dávky.

Sklerotizace velk

ých varixů

Během první aplikace se podává jen jedna injekce s 1 ml Aethoxysklerolu 3 %. Dle výsledků léčby a délky

úseku, který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat více (2-3) injekcí s až 2 ml na

injekci, ovšem při dodržení maximální dávky.

Pediatrická populace

Pro pediatrickou populaci neexistuje relevantní použití přípravku Aethoxysklerol v indikaci varixů na dolních

končetinách.

Způsob a doba použití

Sklerotizace metličkových varixů

Sklerotizace centrálních žil metliček

Sklerotizace retikulárních varixů

Sklerotizace malých varixů

Obvykle se injekce aplikují do nohy v horizontální poloze nebo nadzvednuté o 30–45° nad podložku.

Všechny injekce, i u metliček, musí být aplikovány intravenózně!

Používají se nejjemnější kanyly (např. insulinové kanyly) a snadno vpichovatelné stříkačky. Vpich je

proveden tangenciálně, aplikace probíhá pomalu a s intravenózním umístěním kanyly.

Sklerotizace středních a velkých varixů

Nezávisle na způsobu vpichu (na stojícím pacientovi pouze s kanylou nebo na sedícím pacientovi s injekční

stříkačkou připravenou k injekci) se injekce obvykle aplikuje do nohy v horizontální poloze nebo

nadzvednuté o 30–45° nad podložku.

Injekce musí být provedeny přísně intravenózně!

Pozn.:

Podle stupně a rozsahu varixů může být nutné opakovat léčbu vícekrát.

Intravarikózní tromby, které příležitostně vznikají v místě vpichu, se odstraňují pomocí vpichové incize a

vytlačení trombu.

Kompresní ošetření po injekci Aethoxysklerolu

Po zakrytí místa vpichu se přiloží pevný kompresní obvaz nebo punčocha. Poté má pacient 30 minut chodit,

pokud možno v dosahu ordinace.

Doba komprese

Po sklerotizaci metliček má pacient nosit kompresní pomůcky 2–3 dny, jinak 5–7 dnů.

Po sklerotizaci středně velkých a velkých varixů má pacient nosit kompresní pomůcky 3–5 týdnů. U rozsáhlé

varikózy se doporučuje kompresní ošetření pomocí obinadel po dobu více měsíců.

K zajištění neklouzavé polohy obvazu, obzvláště na stehně a při konických končetinách, se doporučuje

aplikace pěnového obvazu pod vlastním kompresním obvazem.

Úspěch sklerotizační terapie se výrazně odvíjí od důsledného a pečlivého kompresního doléčení.

B) Sklerotizace hemoroid

ů

4/15

Dávkování jednorázové a denní dávky

Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí

vyživujících cév.

Během jednoho ošetření nemá být překročena celková dávka 2 ml Aethoxysklerolu 3%. V závislosti na

konkrétním nálezu se na každý uzel aplikuje až maximálně 1,0 ml formou přísně submukózní injekce. Výjimku

tvoří uzel , který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11. Zde se nemá aplikovat víc než 0,5 ml.

Pediatrická populace

Pro pediatrickou populaci neexistuje relevantní použití přípravku Aethoxysklerol v indikaci hemoroidů.

Způsob a délka podávání

Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí

vyživujících cév.

Obzvlášť opatrně musíme postupovat v oblasti M. sphincter ani internus kvůli možnému poškození a

následujících problémů s inkontinencí. Při ošetření uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11

by injikované množství Aethoxysklerolu 3% nebo 4% kvůli blízkosti urethry a prostaty nemělo přesahovat

0,5 ml.

Podle stupně hemoroidů může být zapotřebí více ošetření.

Pro použití Aethoxysklerolu k pěnové sklerotizaci z důvodu nedostatečných dat nelze ještě sestavit pozitivní

hodnocení prospěchu a rizik či dávkovací doporučení.

C)

Endoskopická sklerotizace jícnových varixů při akutním krvácení z

jícnových varixů.

Dávkování s

uvedením jednotlivé a denní dávky

Celková dávka lauromakrogolu 400 (polidokanolu) odpovídající 4 mg / kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 28

ml Aethoxysklerolu 1% u pacienta s tělesnou hmotností 70 kg) může být pouze nepatrně překročena pouze ve

zdůvodněných výjimečných případech.

Doporučuje se následující dávkování: 5-15 ml v dílčích dávkách po 1 ml až do zástavy krvácení.

Pediatrická populace

Pro pediatrickou populaci neexistuje relevantní použití přípravku Aethoxysklerol v indikaci jícnových varixů.

Způsob a délka podávání

Aethoxysklerol 1 % se podává intravenózně, subepiteliálně a submukózně.

Injekce se podávají především paravazálně (submukózně, subepiteliálně) v dolní třetině jícnu počínaje kardií.

Podle zkušeností a preferencí terapeuta je možné provést endoskopické podání injekce intravazálně, popř.

kombinovaně intravazálně a paravazálně. Při kombinovaném postupu se nejprve provádějí paravazální,

submukózní infiltrace u velkých varixů, při nichž se podá maximálně 5 ml přípravku Aethoxysklerol 1 %, aby

došlo ke stlačení cév. Následné intravazální injekce, každá s podáním 1-2 ml přípravku Aethoxysklerol 1 %,

vedou k poranění intimy žádoucímu z léčebného hlediska, s cílem dosáhnout časné trombotizace. K odstranění

varixů jícnu s nebezpečím krvácení zpravidla postačuje cirkulární sklerotizace přímo v místě přechodu k

žaludku.

Druhé sezení se většinou provádí po cca 7 dnech. Je však také možné tento časový interval zkrátit nebo

prodloužit o 1-2 dny (podle stavu pacienta a zkušeností terapeuta).

Používají

především

flexibilní

endoskopy

s kanylami

s velkým

luminem.

Přistup

jícnu

při

perzistujícím

krvácení

udržuje

volný

výplachy

bioptickým

kanálem

přístroje.

Při

intravazální

injekci

sklerotizačního prostředku je možno zabránit odtékání sklerotizační látky do systémového krevního řečiště,

nebo jej alespoň omezit na minimum, pomocí balonku upevněného na nástroji.

5/15

4.3. Kontraindikace

A)

Sklerotizace varixů

Hypersenzitivita na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Akutní těžká systémová onemocnění (obzvláště neléčená)

Imobilita

Těžká ischemická choroba (stupeň III a IV dle Fontaina)

Trombembolická onemocnění

U pacientů s vysokým rizikem trombózy (např. pacienti se známou dědičnou trombofilií nebo

pacienti s více rizikovými faktory, jako jsou užívání hormonální antikoncepce nebo náhradní

hormonální terapie, obezita, kouření nebo déletrvající období imobility).

B) Sklerotizace hemoroid

ů

Hypersenzitivita na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Akutní těžká systémová onemocnění (obzvláště neléčená)

Akutní záněty v oblasti anu.

C) Sklerotizace

jícnových varixů

Použití je absolutně kontraindikováno u pacientů v akutním šokovém stavu a při známé alergii na některou

látku obsaženou v přípravku.

Vzhledem k tomu, že krvácející jícnové varixy představují život ohrožující situaci, není třeba brát ohled na

další kontraindikace.

4.4 .

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všechny přípravky Aethoxysklerol obsahují 5 % obj. alkoholu. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících

žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Přípravky Aethoxysklerol obsahují méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné ampulce , tj. v podstatě jsou

„bez draslíku“.

Přípravky Aethoxysklerol obsahují méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné ampulce,

tj. v podstatě jsou „bez sodíku“.

A)

Sklerotizace varixů

Sklerotizační prostředky nikdy nesmí být aplikovány intraarteriálně, protože by přitom mohlo dojít k těžkým

nekrózám, které by mohly vést k nutnosti amputace. U takových nehod musí být okamžitě povolán cévní

chirurg (viz bod 4.9 Předávkování)!

Pro všechny sklerotizační prostředky platí přísné zvážení indikace v oblasti obličeje, protože intravenózní

injekcí může dojít k obrácení intraarteriálního tlaku, a tím pádem k ireverzibilní poruše vidění (oslepnutí).

V určitých oblastech těla, např. na chodidle nebo v okolí kotníku, může být zvýšené nebezpečí nechtěné

intraarteriální injekce. Proto má být během terapie používáno jen malé množství Aethoxysklerolu v nízké

koncentraci a je třeba zvýšené opatrnosti.

Podle závažnosti stavu může být skleroterapie varixů relativně kontraindikována

při

:

horečnatých stavech

bronchiálním astmatu nebo známém silném sklonu k alergiím

velmi špatném celkovém stavu

ischemické chorobě (stupeň II dle Fontaina), jestliže mají být obliterovány metličky

edémech nohou (jestliže je nelze ovlivnit kompresí)

6/15

zánětlivých kožních onemocněních v ošetřované oblasti

symptomech mikroangiopatie či neuropatie

omezené mobilitě.

B) Sklerotizace hemoroid

ů

Při sklerotizaci hemoroidů nesmí být poškozen m. sphincter ani internus, jinak hrozí potíže s inkontinencí.

U mužů se v okolí uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11, nemá podávat víc než 0,5 ml

Aethoxysklerolu 3 % - 4%, a to z důvodu blízkosti k jiným strukturám (prostata a uretra).

Podle závažnosti stavu může být skleroterapie varixů relativně kontraindikována při:

horečnatých stavech

bronchiálním astmatu nebo známém silném sklonu k alergiím

velmi špatném celkovém stavu

chronických zánětlivých onemocněních střev (např. morbus Crohn)

známé hyperkoagulabilitě.

C)

Sklerotizace jícnových varixů

V žádném případě nesmí být varixy jícnu sklerotizovány vyššími koncentracemi lauromakrogolu 400

(Aethoxysklerol 2 %, 3 % nebo 4 %). Tento postup vyvolává vznik těžkých nekróz a jejich následků,

včetně vzniku ruptur.

Neodkladná opatření, příznaky a antidota

Jako nejzávažnější komplikace se může ve velmi vzácných případech vyskytnout anafylaktický šok. Pro

tento případ musí být připraveno odpovídající instrumentarium pro urgentní situace.

4.5. Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lauromakrogol 400 je lokální anestetikum. Při současném podání jiných anestetik hrozí nebezpečí aditivního

účinku těchto anestetik na oběhový systém.

4.6 .

Fertilita, těhotenství

a

kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s použitím Aethoxysklerolu u těhotných žen. Studie na zvířatech

ukázaly reprodukční toxicitu, ale žádný teratogenní potenciál (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti).

Proto smí být Aethoxysklerol v těhotenství používán jen při nutných indikacích.

K

ojení

Studie o možném přechodu lauromakrogolu 400 do mateřského mléka nejsou pro humánní oblast

k dispozici. V případě, že by bylo nutné sklerotizační ošetření během doby kojení, doporučujeme přerušit

kojení na 2 – 3 dny.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aethoxysklerol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řízení motorových vozidel a

obsluhování strojů.

4.8 N

ežádoucí

účinky

A)

Sklerotizace varixů

7/15

Níže uvedené nežádoucí účinky byly hlášeny během celosvětového používání lauromakrogolu 400. V

některých případech byly tyto reakce nepříjemné, ale většinou byly pouze přechodné. Jelikož se často

jednalo o spontánní hlášení, bez uvedení definované skupiny pacientů a bez kontrolní skupiny, není možno

přesně spočítat četnosti výskytu nebo určit jasnou příčinnou souvislost s expozicí léku v jednotlivých

případech. Možné je však četnost odhadnout na základě dlouhodobých zkušeností.

Při sklerotizaci varixů na nohou byly pozorovány nežádoucí lokální reakce (např. nekrózy), hlavně reakce

kůže a tkání nacházejících se pod ní (vzácně i nervy), jestliže byl přípravek omylem injikovat do okolní

tkáně (paravazální injekce). Riziko stoupá s rostoucí koncentrací a s rostoucím objemem Aethoxysklerolu.

Kromě toho byly s různou četností pozorovány tyto nežádoucí účinky (údaje dle MedDRA (Medical

Dictionary for Regulatory Activities) rozdělené podle frekvence výskytu a seřazené podle tříd orgánových

systémů na: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až < 1/100)>; vzácné

(≥1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy

imunitního systému

Velmi vzácné: anafylaktický šok, angioedém, urtikarie (generalizovaná), astma (záchvat astmatu).

Poruchy

nervového systému

Velmi vzácné: cévní mozková příhoda, bolesti hlavy, , parestezie (lokální), ztráta vědomí, zmatenost,

závratě, afázie, ataxie, hemiparéza, orální hypestezie.

Poruchy oka

Velmi vzácné : zhoršení zraku (ireverzibilní porucha vidění).

Srdeční

poruchy

Velmi vzácné: zástava srdce, palpitace, .

Není známo: stresová kardiomyopatie

Cévní

poruchy

Časté: neovaskularizace, hematom

Méně časté: povrchová tromboflebitida, flebitida

Vzácné: hluboká žilní trombóza (možná způsobena již existujícím onemocněním)

Velmi vzácné: plicní embolie, vazovagální synkopa, oběhový kolaps, vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné: dyspnoe, diskomfort v oblasti hrudi , kašel

Gastrointestinální

poruchy

Velmi vzácné: poruchy chuti, nauzea, zvracení

Poruchy

kůže a podkožní tkáně

Časté: hyperpigmentace kůže, ekchymóza

Méně časté: alergická dermatitida, kontaktní urtikarie, kožní reakce, erytém

Velmi vzácné: hypertrichóza (v oblasti sklerotizace)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné: bolest v jedné končetině

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Časté: bolesti v místě injekce (krátkodobé), trombóza v místě injekce (lokální intravarikózní sraženiny krve)

Méně časté: nekróza, indurace, otok

Velmi vzácné: horečka, návaly horka, astenie, malátnost

8/15

Vyšetření

Velmi vzácně: abnormální krevní tlak

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Méně časté: zranění nervů.

B) Sklerotizace hemoroid

ů

Při sklerotizaci hemoroidů byly pozorovány nežádoucí lokální reakce jako pálení, bolesti, nepříjemnost a

pocit tlaku během injekce, hlavně u mužů v oblasti uzlu na 11 hodinách (oblast prostaty). Tyto reakce jsou

přechodné a mohou ve vzácných případech přetrvat 2 až 3 dny. Při odborném provedení injekce je

sklerotizace hemoroidů bezbolestná, protože se v injekční oblasti nenacházejí žádná citlivá nervová vlákna.

Krom toho byly s různou četností pozorovány tyto nežádoucí účinky (údaje dle MedDRA (Medical

Dictionary for Regulatory Activities) rozdělené podle frekvence výskytu a seřazené podle tříd orgánových

systémů na:

Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až < 1/100)>; vzácné (≥1/10000 až <

1/1000); velmi vzácné (< 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy

imunitního systému

Velmi vzácné: anafylaktický šok, angioedém, urtikarie, (generalizovaná), astma (záchvat astmatu).

Poruchy

nervového systému

Velmi vzácné: ztráta vědomí, zmatenost, závratě.

Srdeční

poruchy

Velmi vzácné: palpitace.

Cévní

poruchy

Velmi vzácné: vazovagální synkopa, oběhový kolaps

Gastrointestinální

poruchy

Méně časté: proktitida, anální svědění

Velmi vzácné: nauzea

Poruchy

kůže a podkožní tkáně

Méně časté: alergická dermatitida, kontaktní urtikarie, kožní reakce

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné: erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Časté: pocit pálení sliznice, bolesti v místě injekce, diskomfort či pocit tlaku

Méně časté: indurace

Vzácné: nekróza (lokální, vzácně rozšířená i do okolní tkáně), krvácení v místě injekce, trombóza v místě

injekce (intrahemoroidální)

Velmi vzácné: horečka

Vyšetření

Velmi vzácně: abnormální krevní tlak

C)

Sklerotizace jícnových varixů

9/15

Při sklerotizační terapii jícnových varixů přípravkem Aethoxysklerol 1 % se nežádoucí účinky vyskytují velmi

často. Závažnost a četnost jednotlivých nežádoucích účinků však závisí na závažnosti základního onemocnění

a na terapeutické situaci (např. pokračující nebo zastavené krvácení).

Rozlišení, které nežádoucí účinky jsou vyvolány léčebnými postupem (= manipulací s nástroji) a které

přípravkem Aethoxysklerol 1 % je v mnoha případech možné pouze nedostatečně.

V klinických studiích byly při sklerotizační terapii přípravkem Aethoxysklerol 1 % pozorovány následující

nežádoucí účinky:

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až < 1/100)>; vzácné (≥1/10000 až <

1/1000); velmi vzácné (< 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Infekce a infestace

Méně časté: bakteriemie.

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: anafylaktická reakce, astma, angioedém, generalizovaná urtikarie.

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné: závratě, parestezie.

Poruchy oka

Velmi vzácné: poruchy vidění.

Srdeční poruchy

Velmi vzácné: bradykardie, srdeční zástava.

Cévní

poruchy

Vzácné: plicní embolie.

Velmi vzácné: oběhový kolaps, šok.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté: bolesti na hrudi

Časté: pleurální výpotek, mediastinitida, pneumonie, dušnost.

Méně časté: pneumotorax.

Velmi vzácné: akutní syndrom respirační tísně, chylotorax, plicní edém.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: krvácení z jícnu, dysfagie, stenóza jícnu.

Časté: perforace jícnu.

Vzácné: ezofagobronchiální píštěle, dyskineze jícnu.

Velmi vzácné: poruchy vnímání chuti, nauzea, nepravý divertikl.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Velmi vzácné: spinocelulární karcinom jícnu (nejasná příčina, možná podmíněno základním onemocněním).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: vřed v místě injekce, nekróza, horečka.

Vyšetření

Velmi vzácné: abnormální krevní tlak

4.9 .

Předávkování

Terapie lokální intoxikace po chybné aplikaci při sklerotizaci varixů na nohou

10/15

a)

intraarteriální injekce

1. nechat kanylu na místě – jestli již byla vytažena, znovu vyhledat kanál vpichu

2. přidat 5-10 ml lokálního anestetika bez přídavku adrenalinu

3. injekčně aplikovat heparin 10 000 m.j.

4. zabalit ischemickou nohu do vaty a položit do snížené polohy

5. preventivně hospitalizovat pacienta (cévní chirurgie)

b)

paravenózní injekce

Podle množství a koncentrace paravenózně injikovaného Aethoxysklerolu injekčně aplikovat 5 až 10 ml

fyziologického roztoku chloridu sodného do místa sklerotizace, pokud možno s hyaluronidázou.

V případě silné bolesti lze injekčně podat lokální anestetikum (bez adrenalinu).

5. F

ARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antivarikózní terapie, sklerotizující látky k lokální injekci

ATC kód: C05BB02

Mechanismus účinku

Lauromakrogol 400 poškozuje v závislosti na koncentraci a množství endotel cév.

Farmakodynamické účinky

Pomocí kompresního obvazu, který se přikládá po sklerotizaci varixů, jsou poškozené cévní stěny přitisknuty

k sobě, čímž se zabrání nadměrné tvorbě trombů a rekanalizaci trombu původně vytvořeného na cévní stěně.

Tím pádem dojde k požadované přeměně na fibrózní tkáň a ke sklerotizaci.

Lauromakrogol 400 má navíc lokálně anestetický efekt a na ohraničeném místě reversibilně narušuje

dráždivost receptorů a vodivost citlivých nervových vláken.

Klinická účinnost a bezpečnost

A)

Sklerotizace varixů

Pro Aethoxysklerol v různých koncentracích jsou k dispozici rozsáhlé poznatky, ale nejsou známy

dlouhodobé výsledky z kontrolovaných klinických studií.

Aethoxysklerol 0,5 %

Srovnání s natrium-tetradecyl-sulfátem.

Pro Aethoxysklerol 0,5 % jsou k dispozici výsledky dvou podobných studií z USA, kde byl Aethoxysklerol

0,5 % testován ve srovnání s natrium-tetradecyl-sulfátem na celkem 51 pacientech. Co se týče zmizení

malých varixů (< 1 mm) nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi oběma léčenými skupinami. Pro

Aethoxysklerol vyšlo 4 měsíce po terapii účinnostní skóre 4,51 (standardní odchylka 0,47) v jedné studii a

3,96 (standardní odchylka 0,83) v druhé studii („1“ = horší než před terapií, „2“ = stejné jako předtím, „3“ =

menší část varixů zmizela, „4“ = většina varixů zmizela, „5“ = všechny varixy zmizely).

Placebem kontrolovaná studie

V placebem kontrolované studii vykazoval Aethoxysklerol 0,5 % (13 pacientů) statisticky signifikantně lepší

výsledky při terapii malých varixů (průměr ve stoje < 1 mm) než u skupiny s placebem (14 pacientů).

Primárním kritériem účinnosti byla míra zmizení varixů. Rozlišovalo se mezi stupni „zhoršení“, „neúčinný“,

„slabě účinný“, „účinný“ a „výrazně účinný“.

11/15

Spokojenost pacientů, která byla rovněž posuzována pomocí pětistupňové škály („nespokojený“, „mírně

nespokojený“, „neutrální“, „celkem spokojený“ a „spokojený“), rovněž statisticky signifikantně

upřednostňovala Aethoxysklerol 0,5 %.

EASI-studie

V multicentrické,

randomizované,

dvojitě

slepé

studii

(EASI)

bylo

ošetřeno

celkem

pacientů

Aethoxysklerolem 0,5 % (metličkové varixy, n=94), Aethoxysklerolem 1 % (retikulární varixy, n=86),

sklerotizačním přípravkem povoleným v USA natrium-tetradecyl-sulfát 1 % (dle registrace v USA používáno

pro oba typy varixů, n=105) a izotonickým roztokem chloridu sodného sloužícím jako placebo (rovněž pro

oba typy varixů, n=53).

Pro vyhodnocení primárního cílového kritéria srovnávali ošetřující lékař a dva zkušení, odborní lékaři, kteří

nebyli ošetřujícími lékaři pacienta, pomocí standardizovaného postupu digitální obrázky ošetřované plochy

velikosti 10 x10 cm, vyfotografované těsně před vyšetřením, s obrázky stejné plochy po 12 týdnech po

dokončení třetího možného terapeutického sezení. Pomocí digitálních obrázků byla účinnost hodnocena jako

1 = horší než předtím, 2 = stejné jak předtím, 3 = mírné zlepšení, 4 = výrazné zlepšení a 5 = kompletní

terapeutický úspěch. Hodnocení účinnosti Aethoxysklerolu vyšlo na 4,52 ± 0,65. Placebo bylo s výsledkem

2,19 ± 0,41 statisticky signifikantně (p < 0,0001) horší. Natrium-tetradecyl-sulfát 1 % (4,47 ± 0,74) byl

hodnocen podobně jako Aethoxysklerol. Terapeutický úspěch stupně hodnocení 4 nebo 5 byl dosažen u 95

% pacientů léčených Aethoxysklerolem, u 92 % léčených natrium-tetradecyl-sulfátem 1 %, ale jen u 8 %

pacientů s placebem (rozdíl oproti léčivým preparátům p < 0,0001).

Po 12 až 16 týdnech hodnotili pacienti stupeň své spokojenosti (1=velmi nespokojený, 2=nespokojený,

3=mírně spokojený, 4=spokojený a 5=velmi spokojený). Statisticky signifikantně (p < 0,0001) víc pacientů

bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s Aethoxysklerolem (88 %, 84 %) než u natrium-tetradecyl-sulfátu 1

% (64 %, 63 %) nebo u placeba (13 %, 11 %).

Výskyt lokálních symptomů, např. iritace, hyperpigmentace či hematom byl statisticky signifikantně vyšší u

pacientů léčených natrium-tetradecyl-sulfátem 1 %. To vysvětluje i nižší spokojenost těchto pacientů.

Aethoxysklerol 1 %

Srovnání s natrium tetradecyl sulfátem

Pro Aethoxylsklerol 1 % jsou k dispozici výsledky dvou podobných studií z USA, kde byl Aethoxysklerol 1

% testován ve srovnání se natrium-tetradecyl-sulfátem na celkem 50 pacientech. Co se týče zmizení malých

varixů (1-3 mm) nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi oběma léčenými skupinami. Pro Aethoxysklerol 1

% vyšlo 4 měsíce po terapii účinnostní skóre 4,31 (standardní odchylka 0,62) v jedné studii a 4,28

(standardní odchylka 0,89) v druhé studii („1“ = horší než před terapií, „2“ = stejné jako předtím, „3“ =

menší část varixů zmizela, „4“ = většina varixů zmizela, „5“ = všechny varixy zmizely).

Placebem kontrolovaná studie

Ve studii kontrolované placebem (středně velké varixy, průměr ve stoje 1-3 mm, stejný design studie jako u

již popsaného Aethoxysklerolu 0,5 %) vykazoval Aethoxysklerol 1 % (15 pacientů) statisticky signifikantně

lepší výsledky než u skupiny s placebem (11 pacientů) (zmizení varixů bylo měřeno pomocí pětistupňové

škály). I v rámci hodnocení pacientů (pětistupňová škála) dopadl Aethoxysklerol statisticky signifikantně

lépe.

EASI-studie

Aethoxysklerol 1 % byl v multicentrické, randomizované, dvojitě slepé studii (EASI) zkoumán zároveň

s Aethoxysklerolem 0,5 %. Shrnutí výsledků studie najdete v kapitole o Aethoxysklerolu 0,5 %.

Aethoxysklerol 2 %

Studie kontrolovaná placebem a koncentrací

Aethoxysklerol 2 % a 3 % byly v rámci prospektivní klinické studie zkoumány na celkem 15 pacientech

s varikózou boční větve, a to ve srovnání s fyziologickým roztokem chloridu sodného, který sloužil jako

placebo. Duplex-sonograficky pořízený nález po 12 týdnech (prokazatelné uzavření, homogenní echo a

12/15

nepřítomnost patologického, retrográdního toku krve) se signifikantně lišil od kontrolní skupiny s placebem.

Veno-arteriální flow-index pacientů léčených Aethoxysklerolem statisticky signifikantně klesl z počáteční

hodnoty 1,49 na 1,06, ve skupině s placebem nebylo dosaženo signifikantní redukce. Přitom nebyla

provedena stratifikace výsledků dle koncentrací lauromakrogolu. Většina pacientů ve skupině užívající

verum (10 z 15) užívala Aethoxysklerol 2 %.

Aethoxysklerol 3 %

Srovnání s natrium- tetradecyl-sulfátem

Pro Aethoxylsklerol 3 % jsou k dispozici výsledky dvou podobných studií z USA, kde byl Aethoxysklerol 3

% testován ve srovnání se natrium-tetradecyl-sulfátem na celkem 52 pacientech. Co se týče zmizení

středních až velkých varixů (3 až 6 mm) nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi mezi oběma léčenými

skupinami. Pro Aethoxysklerol vyšlo 4 měsíce po terapii účinnostní skóre 4,56 (standardní odchylka 0,45)

v jedné studii a 4,51 (standardní odchylka 0,46) v druhé studii („1“ = horší než před terapií, „2“ = stejné jako

předtím, „3“ = menší část varixů zmizela, „4“ = většina varixů zmizela, „5“ = všechny varixy zmizely).

Placebem kontrolovaná studie

V placebem kontrolované studii vykazoval Aethoxysklerol 3 % (14 pacientů) statisticky signifikantně lepší

výsledky při terapii velkých varixů (průměr ve stoje 3 mm a více) než u skupiny s placebem (11 pacientů).

Primárním kritériem účinnosti byla míra zmizení varixů, a to pomocí pětistupňové škály „zhoršení“,

„neúčinný“, „slabě účinný“, „účinný“ a „výrazně účinný“. Spokojenost pacientů, která byla rovněž

posuzována pomocí pětistupňové škály („nespokojený“, „mírně nespokojený“, „neutrální“, „celkem

spokojený“ a „spokojený“), rovněž statisticky signifikantně upřednostňovala Aethoxysklerol 3 %.

Srovnání se sklerotizační pěnou

V multicentrické, randomizované studii (ESAF-studii) bylo ošetřeno 106 pacientů se změněnou Vena

saphena magna, a to buď pěnou Aethoxysklerolu (vyrobeno pomocí pěnové sady (EasyFoam)

z Aethoxysklerolu 3 %) nebo tekutým Aethoxysklerolem 3 %. Primárním cílovým kritériem bylo odstranění

refluxu (< 0,5 sec), měřeno duplexním ultrazvukem 3 cm pod sapheno-femorálním ústím, a to 3 měsíce po

poslední injekci.

Po injekci standardizované pěny Aethoxysklerolu bylo u signifikantně většího počtu pacientů (69 %)

dosaženo terapeutického cílu než u srovnávací skupiny (27 %). Sekundární cílová kritéria okluze žíly, doba

refluxu, doba opětovného naplnění a spokojenost pacientů se též zlepšily signifikantně lépe při použití pěny

Aethoxysklerolu. Počet potřebných dní terapie až do dosažení terapeutického úspěchu obnášel průměrně 1,3

ve skupině s pěnou Aethoxysklerolu a byl tak nižší než u srovnávací skupiny. V malém počtu nežádoucích

účinků, které byly pozorovány, nebyl žádný rozdíl mezi oběma skupinami.

V další klinické studii (celkem 95 pacientů) z Francie byla rovněž srovnávána standardizovaná sklerotizační

pěna (DSS) z Aethoxysklerolu 3 % s tekutým Aethoxysklerolem 3 %. Po 3 týdnech byla léčba u pacientů,

kteří byli léčeni jednorázovou injekcí (z důvodu studie) pěny Aethoxysklerolu 3 %, u 85 % úspěšná

(eliminace refluxu). Po klasické terapii s tekutým Aethoxysklerolem tato hodnota obnášela 35 %. Pacienti

byli dva roky po poslední injekci opět pozváni. Pět pacientů se nedostavilo k prohlídce. Tito pacienti byli

formálně zařazeni jako chyby v ošetření. Tím pádem klesl poměr úspěšných ošetření (sklerotizační pěna) na

53 % za dva roky, a to po jednorázové aplikaci 2,5 ml pěny Aethoxysklerolu.

Údaje o dávkování,

studie s

různými koncentracemi

lauromakrogolu 400 ( polidokanolu)

Ve studiích kontrolovaných z hlediska koncentrace byl Aethoxysklerol 0,5 %, 1 %, 2 % a 3 % hodnocen na

účinnost u různých typů varixů (celkové hodnocení se sestávalo ze zmizení varixů, makroskopického

hodnocení a hodnocení pacientů), a to pomocí pětistupňové škály. Zde bylo rozlišováno mezi „zhoršení“ ;

„neúčinný“ ; „slabě účinný“ ; „účinný“ a „výrazně účinný“.

Malé varixy

Srovnání Aethoxysklerolu 0,5 % (18 pacientů) a 1 % (18 pacientů):

žádné statisticky signifikantní rozdíly.

13/15

Středně velké varixy

Srovnání Aethoxysklerolu 0,5 % (26 pacientů) a 1 % (28 pacientů):

Aethoxysklerol 1 % byl statisticky signifikantně lepší.

Srovnání Aethoxysklerolu 1 % (23 pacientů) a 2 % (24 pacientů):

žádné statisticky signifikantní rozdíly.

Velké varixy

Srovnání Aethoxysklerolu 2 % (30 pacientů) a 3 % (26 pacientů):

Aethoxysklerol 3 % byl statisticky signifikantně lepší.

B) Sklerotizace hemoroid

ů

Jsou k dispozici výsledky studie, která srovnává účinnost a snášení Aethoxysklerolu 3 % (112 pacientů)

s fenolem 5 % v oleji (108 pacientů) při terapii hemoroidálních onemocnění 1. a 2. stupně. Po 2 sezeních

bylo celkem 97 % pacientů úspěšně ošetřeno. Rozdíly symptomů před a po léčení byly u obou skupin

statisticky signifikantní (p<0,001). Nebyl žádný signifikantní rozdíl mezi skupinou s Aethoxysklerolem a

skupinou s fenolem v oleji.

Aethoxysklerol v této studii ale způsoboval méně nežádoucích účinků než fenol v oleji: po injekci byly ve

skupině s fenolem v oleji signifikantně častější přechodné bolesti než ve skupině s Aethoxysklerolem (u 24

pacientů ve skupině s fenolem v oleji, u 11 pacientů ve skupině s Aethoxysklerolem, p < 0,01). Nekrózy a

ulcerace byly zaznamenány jen ve skupině s fenolem v oleji (4 nekrózy, 8 ulcerace).

5.2

.

Farmakokinetické vlastnosti

Šest zdravých probandů dostalo 37 mg

C-lauromakrogolu 400 v silně zředěném roztoku do Vena saphena

magna. Koncentračně-časový průběh lauromakrogolu 400 v plasmě byl dvoufázový – s terminálním

poločasem eliminace lauromakrogolu 400 a jeho označených metabolitů v délce 4,09 h. Hodnota AUC

obnášela 3,16

g x h/ml, celková „clearance“ byla 11,68 l/h. 89 % podané dávky bylo odstraněno z krve

během prvních 12 hodin.

V další studii byla u 6 pacientů s varixy (průměr > 3 mm) po proběhlé terapii s Aethoxysklerolem 3 %

určována koncentrace nemetabolizovaných molekul lauromakrogolu 400. Poločas v plasmě obnášel 0,94 –

1,27 h, hodnota AUC

obnášela 6,19 – 10,90

g x h/ml. Celková „clearance“ byla průměrně 12,4 l/h a

distribuční objem byl 17,9 l.

5.3 . P

ředklinické

údaje

vztahující se k bezpečnosti

Aethoxysklerol má v pokusech na zvířatech poměrně malou akutní toxicitu. Farmakologické studie týkající

se bezpečnosti prokázaly negativně chronotropní, inotropní a dromotropní účinek, přičemž docházelo

k poklesu krevního tlaku. Při současném podání jiných lokálních anestetik došlo navíc k proarytmickým

efektům. Při opakovaném podání Aethoxysklerolu došlo u některých zvířat všech testovaných druhů

k histologickým změnám ve střevech, nadledvinách a játrech, u králíka navíc i v ledvinách.

Lauromakrogol 400 způsobil u všech testovaných druhů hematurii. Od dávky 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den

podávané denně během 7 dní docházelo u samčích potkanů k nárůstu hmotnosti jater a od 14 mg/kg/den

k nárůstu aktivity ALT/GPT a AST/GOT.

Mutagenita

Lauromakrogol 400 byl důkladně testován in vitro a in vivo. Všechny testy byly negativní, jen v jednom testu

- in vitro indukoval lauromakrogol 400 polyploidie v savčích buňkách. Nejednalo se však o klinicky

relevantní genotoxický potenciál.

Reprodukční toxicita

Denní aplikace lauromakrogolu 400 i.v. během několika týdnů resp. během organogeneze neměla u potkanů

vliv ani na samčí či samičí fertilitu ani na raný embryonální vývoj, neindukovala teratogenní efekty u

potkanů ani u králíků, ale indukovala embryo- a fetotoxické efekty v maternálně toxické oblasti dávkování

(zvýšená embryo fetální mortalita, snížené hmotnosti fetů). Při omezení doby podání na intervaly vždy 4

14/15

následujících dní během organogeneze nedošlo k maternálně toxickým ani k embryo-/fetotoxickým efektům

(králík). Peri- a postnatální vývoj, chování a reprodukce potkanů, jejichž matky během pozdní gestace a

během laktačního období dostávaly každý 2. den lauromakrogol 400 i.v., nebyly ovlivněny. Lauromakrogol

400 prochází u potkanů placentou.

6. F

ARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 . Seznam pomocn

ých

lát

ek

Ethanol 96 % (V/V)

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Voda na injekci

6.2

. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

.

Doba použitelnosti

3 roky.

Doba použitelnosti po první otevření

Aethoxysklerol je určen k jednorázovému použití. Veškeré nespotřebované množství musí být zlikvidováno.

6.4

.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Chraňte před mrazem.

6.5

. Druh obalu a obsah

balení

Skleněná odlamovací ampulka, vložka s přepážkami, krabička pro 5x2 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

.

Zvláštní opatření pro

likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Ampulka je určena k jednorázovému použití.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustraße 87-93

65203 Wiesbaden

Německo

Telefon: +49 611/9271-0

Telefax: +49 611/9271-111,

E-mail: info@kreussler.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

Aethoxysklerol 0,5% 85/032/70-A/C

Aethoxysklerol 1% 85/032/70-B/C

15/15

Aethoxysklerol 2% 85/032/70-C/C

Aethoxysklerol 3% 85/032/70-D/C

9. DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE /

PRODLOUŽENÍ

REGISTRACE

Datum první registrace: 27.7.1971

Datum prodloužení registrace: 29.10.2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

26. 2. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace