Advantage pro malé kočky a králíky 40 mg Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Imidacloprid
Dostupné s:
Bayer Animal Health GmbH
ATC kód:
QP53AX
INN (Mezinárodní Name):
Imidacloprid (Imidaclopridum)
Dávkování:
40mg
Léková forma:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Terapeutické skupiny:
kočky, králíci v zájmovém chovu
Terapeutické oblasti:
Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935119 - 2 x 0.4 ml - aplikátor
Registrační číslo:
96/1205/97-C
Datum autorizace:
1997-12-08

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ADVANTAGE 40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro malé kočky a králíky

ADVANTAGE 80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velké kočky a králíky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 241 06 Kiel, Německo

Damco Poland Sp. z o.o, ul. Postępu 18, 02-676 Varšava, Polsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADVANTAGE 40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro malé kočky a králíky

Imidaclopridum

ADVANTAGE

80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velké kočky a králíky

Imidaclopridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá jednotlivá dávka (pipeta) obsahuje:

Objem

Léčivá látka

Imidaclopridum

Pomocná látka

Butylhydroxytoluen (E321)

Advantage 40 mg roztok pro nakapání na

kůži – spot-on pro malé kočky a králíky

(≤ 4 kg)

0,4 ml

40 mg

0,4 mg

Advantage 80 mg roztok pro nakapání na

kůži – spot-on pro velké kočky a králíky

(> 4 kg)

0,8 ml

80 mg

0,8 mg

Čirý, žlutý až světlehnědý roztok pro nakapání na kůži – spot-on

4.

INDIKACE

Prevence a léčba napadení koček blechami. Přípravek se může aplikovat jako součást léčby alergické

dermatitidy vyvolané blechami (FAD).

Léčba napadení králíků blechou kočičí (Ctenocephalides felis) při společném chovu králíků a

psů/koček v domácnosti.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koťat do 8 týdnů věku.

Nepoužívat u králíků do 10 týdnů věku nebo do váhy 1,2 kg.

Nepoužívat u králíků určených k lidské spotřebě.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek má hořkou chuť a příležitostně se může objevit slinění, pokud zvíře olizuje místo aplikace

ihned po ošetření. Nejedná se o příznak intoxikace, symptom vymizí během několika minut bez léčby.

(viz bod

9 Pokyny pro správné podání)

Velmi vzácně se mohou vyskytnout kožní reakce v podobě vypadávání srsti, erytému, svědění nebo

kožní léze. Byl hlášen neklid.

Vzrušení, výjimečně nadměrné slinění a nervové příznaky jako nekoordinovanost, třes a deprese bylo

zaznamenáno u koček.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky a králíci

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkovací schéma:

Minimální doporučená dávka imidaklopridu pro kočky a králíky je 10 mg/kg živé hmotnosti, což u

Advantage pro kočky a králíky odpovídá 0,1ml/kg živé hmotnosti.

Léčebné schéma by mělo být založeno na místní epidemiologické situaci.

Hmotnost kočky/

králíka [kg]

Velikost použité pipety

Objem

[ml]

Imidakloprid

[mg/kg živ. hm.]

≤ 4 kg

Advantage 40 mg roztok pro

nakapání na kůži – spot-on pro

malé kočky a králíky (≤ 4 kg)

minimálně 10

>4 - 8 kg

Advantage 80 mg roztok pro

nakapání na kůži – spot-on pro

velké kočky a králíky (> 4 kg)

maximálně 20

U koček s hmotností nad 8 kg může být použita kombinace pipet k zajištění minimální

doporučené dávky přípravku (0,1 ml na 1 kg ž.hm.)

Jedno ošetření zabrání dalšímu napadení blechami po dobu čtyř týdnů u koček a po dobu do jednoho

týdne u králíků.

Kukly blech vyskytující se v okolním prostředí se mohou vylíhnout 6 týdnů od začátku léčby nebo

později v závislosti na klimatických podmínkách. Proto může být nezbytné kombinovat léčbu

Advantage s ošetřením prostředí, aby se přerušil vývojový cyklus blech v okolním prostředí.

Důsledkem může být rychlejší snížení populace blech v domácnosti. Aby bylo zajištěno úspěšné

odstranění blech, je nezbytné, aby všichni psi, kočky a králíci v domácnosti byli ošetřeni současně.

Přípravek by měl být kočkám podáván v měsíčních intervalech, pokud je používán jako součást léčby

alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).

Přípravek zůstává účinný i při namočení zvířete, například po vystavení silnému dešti. Opakovaná

léčba může být nicméně nutná v závislosti na přítomnosti blech v prostředí. V těchto případech

neopakujte léčbu častěji než jednou týdně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte pipetu ve svislé poloze, otočte víčkem a sejměte ho. Použijte

obrácený konec víčka, jeho otáčením odstraňte uzávěr pipety.

Aplikace u koček

Rozhrňte srst na krku kočky při bázi hlavy, aby byla viditelná kůže. Špičku pipety přiložte na kůži a

aplikujte obsah přímo na kůži několikerým stlačením pipety.

Aplikace u králíků

Rozhrňte srst na krku králíka při bázi hlavy, aby byla viditelná kůže. Špičku pipety přiložte na kůži a

aplikujte obsah přímo na kůži několikerým stlačením pipety.

Všechny druhy

Přípravek má hořkou chuť a příležitostně se může objevit slinění, pokud zvíře olizuje místo aplikace

ihned po ošetření. Nejedná se o příznak intoxikace, symptom vymizí během několika minut bez léčby.

Aplikace na bázi hlavy minimalizuje možnost zvířete přípravek olizovat.

Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži. Nedovolte, aby si čerstvě ošetřená zvířata čistila navzájem

srst.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze pro vnější použití. Přípravek nesmí být aplikován perorálně.

Zamezte kontaktu obsahu pipety s ústní dutinou ošetřovaného zvířete.

Zabraňte právě ošetřeným zvířatům, aby se olizovala.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může způsobit přecitlivělost nebo přechodné reakce na kůži (např. podráždění, brnění).

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a ústy.

Během aplikace nejezte, nepijte ani nekuřte.

Lidé se známou přecitlivělostí mohou být na přípravek zvláště citliví a měli by podávat veterinární

léčivý přípravek obezřetně.

Zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem.

V případě náhodného kontaktu přípravku s očima, ihned oči důkladně vypláchněte vodou.

Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití přípravku ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Po použití si pečlivě umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek

nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě

ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.

Použití v

průběhu březosti a laktace

Lze použít během březosti a laktace u koček.

Během studií s imidaclopridem na potkanech a králících nebyly pozorovány žádné primární

embryotoxické, teratogenní nebo toxické účinky pro reprodukci.

Předávkování

U koček nedošlo k žádným nežádoucím klinickým příznakům při aplikaci 5-násobku terapeutické

dávky v týdenních intervalech po dobu 8 po sobě následujících týdnů.

U králíků nedošlo k žádným nežádoucím klinickým příznakům při aplikaci dávky do 45 mg/kg ž. hm.

(4-násobek terapeutické dávky) v týdenních intervalech po dobu 4 po sobě následujících týdnů.

Ve vzácných případech předávkování nebo olizování ošetřené srsti se mohou objevit poruchy

nervového

systému

(např.

záškuby,

třes,

ataxie,

mydriáza,

mióza,

letargie).

Otrava po neúmyslném požití u zvířat je nepravděpodobná. V tomto případě by léčba měla být

symptomatická pod dohledem veterinárního lékaře. Není známo žádné specifické antidotum, ale

prospěšné může být podání aktivního uhlí.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky ani stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Velikost balení:

0,4 ml a 0,8 ml v pipetě

Blistr obsahující 1, 2 nebo 4 pipety

Obalový materiál:

Bílá polypropylénová pipeta a polypropylénový uzávěr v blistru a papírové

skládačce

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantage

40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro malé kočky a králíky

Advantage

80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velké kočky a králíky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá jednotlivá dávka (pipeta) obsahuje:

Objem

Léčivá látka

Imidaclopridum

Pomocná látka

Butylhydroxytoluen

(E321)

Advantage 40 mg roztok pro nakapání na

kůži – spot-on pro malé kočky a králíky (≤

4 kg)

0,4 ml

40,0 mg

0,4 mg

Advantage 80 mg roztok pro nakapání na

kůži – spot-on pro velké kočky a králíky

(> 4 kg)

0,8 ml

80,0 mg

0,8 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Čirý, žlutý až světlehnědý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kočky a králíci

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prevence a léčba napadení koček blechami. Přípravek se může aplikovat jako součást léčby

alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).

Léčba napadení králíků blechou kočičí (Ctenocephalides felis) při společném chovu králíků a

psů/koček v domácnosti.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u koťat do 8 týdnů věku.

Nepoužívat u králíků do 10 týdnů věku nebo do váhy 1,2 kg.

Nepoužívat u králíků určených k lidské spotřebě.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze pro vnější použití. Přípravek nesmí být aplikován perorálně.

Zamezte kontaktu obsahu pipety s ústní dutinou ošetřovaného zvířete.

Zabraňte právě ošetřeným zvířatům, aby se olizovala.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může způsobit přecitlivělost nebo přechodné reakce na kůži (např. podráždění,

brnění).

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a ústy.

Během aplikace nejezte, nepijte ani nekuřte.

Lidé se známou přecitlivělostí mohou být na přípravek zvláště citliví a měli by podávat

veterinární léčivý přípravek obezřetně.

Zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem.

V případě náhodného kontaktu přípravku s očima, ihned oči důkladně vypláchněte vodou.

Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití přípravku ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Po použití si pečlivě umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný

přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera,

a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Přípravek má hořkou chuť a příležitostně se může objevit slinění, pokud zvíře olizuje místo

aplikace ihned po ošetření. Nejedná se o příznak intoxikace, symptom vymizí během několika

minut bez léčby.

(viz bod 4.9 Podávané množství a způsob podání)

Velmi vzácně se mohou vyskytnout kožní reakce v podobě vypadávání srsti, erytému, svědění

nebo kožní léze. Byl hlášen neklid.

Vzrušení, výjimečně nadměrné slinění a nervové příznaky jako nekoordinovanost, třes a

deprese bylo zaznamenáno u koček.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace

Lze použít během březosti a laktace u koček.

Během studií s imidaklopridem na potkanech a králících nebyly pozorovány žádné primární

embryotoxické, teratogenní nebo toxické účinky na reprodukci.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávkovací schéma:

Minimální doporučená dávka imidaklopridu pro kočky a králíky je 10 mg/kg živé hmotnosti,

což u Advantage pro kočky a králíky odpovídá 0,1 ml/kg živé hmotnosti.

Léčebné schéma by mělo být založeno na místní epidemiologické situaci.

Hmotnost

kočky/ králíka

[kg]

Velikost použité pipety

Objem

[ml]

Imidakloprid

[mg/kg ž. hm.]

≤ 4 kg

ADVANTAGE 40 mg roztok pro

nakapání na kůži – spot-on pro malé

kočky a králíky

minimálně 10

>4 - 8 kg

ADVANTAGE 80 mg roztok pro

nakapání na kůži – spot-on pro velké

kočky a králíky

maximálně 20

U koček s hmotností nad 8 kg může být použita kombinace pipet k zajištění minimální

doporučené dávky přípravku (0,1 ml na 1 kg ž.hm.)

Jedno ošetření zabrání dalšímu napadení blechami po dobu až čtyř týdnů u koček a po dobu

do jednoho týdne u králíků.

Kukly blech vyskytující se v okolním prostředí se mohou vylíhnout 6 týdnů od začátku léčby

nebo později v závislosti na klimatických podmínkách. Proto může být nezbytné kombinovat

léčbu Advantage s ošetřením prostředí, aby se přerušil vývojový cyklus blech v okolním

prostředí. Důsledkem může být rychlejší snížení populace blech v domácnosti. Aby bylo

zajištěno úspěšné odstranění blech, je nezbytné, aby všichni psi, kočky a králíci v domácnosti

byli ošetřeni současně.

Přípravek by měl být kočkám podáván v měsíčních intervalech, pokud je používán jako

součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).

Přípravek zůstává účinný i při namočení zvířete, například po vystavení silnému dešti.

Opakovaná léčba může být nicméně nutná v závislosti na přítomnosti blech v prostředí. V

těchto případech neopakujte léčbu častěji než jednou týdně.

Způsob podání

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte pipetu ve svislé poloze, otočte víčkem a sejměte ho.

Použijte obrácený konec víčka, jeho otáčením odstraňte uzávěr pipety.

Aplikace u koček

Rozhrňte srst na krku kočky při bázi hlavy, aby byla viditelná kůže. Špičku pipety přiložte na

kůži a aplikujte obsah přímo na kůži několikerým stlačením pipety.

Aplikace u králíků

Rozhrňte srst na krku králíka při bázi hlavy, aby byla viditelná kůže. Špičku pipety přiložte na

kůži a aplikujte obsah přímo na kůži několikerým stlačením pipety.

Všechny druhy

Přípravek má hořkou chuť a příležitostně se může objevit slinění, pokud zvíře olizuje místo

aplikace ihned po ošetření. Nejedná se o příznak intoxikace, symptom vymizí během několika

minut bez léčby.

Aplikace na bázi hlavy minimalizuje možnost zvířete přípravek olizovat.

Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži. Nedovolte, aby si čerstvě ošetřená zvířata čistila

navzájem srst.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U koček nedošlo k žádným nežádoucím klinickým příznakům při aplikaci 5-násobku

terapeutické dávky v týdenních intervalech po dobu 8 po sobě následujících týdnů.

U králíků nedošlo k žádným nežádoucím klinickým příznakům při aplikaci dávky do 45

mg/kg ž. hm. (4-násobek terapeutické dávky) v týdenních intervalech po dobu 4 po sobě

následujících týdnů.

Ve vzácných případech předávkování nebo olizování ošetřené srsti se mohou objevit poruchy

nervového

systému

(např.

záškuby,

třes,

ataxie,

mydriáza,

mióza,

letargie).

Otrava po neúmyslném požití u zvířat je nepravděpodobná. V tomto případě by léčba měla

být symptomatická pod dohledem veterinárního lékaře. Není známo žádné specifické

antidotum, ale prospěšné může být podání aktivního uhlí.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů

ATCvet kód: QP53AX17

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakologické vlastnosti imidaklopridu lze označit jako průlomové. Léčivá látka vykazuje

vysokou afinitu vůči nikotinergním acetylcholinovým receptorům v postsynaptické části

neuronu centrálního nervového systému (CNS) blechy. Následná inhibice cholinergního

přenosu vzruchu způsobuje paralýzu a usmrcení hmyzu. Imidakloprid nemá prakticky žádný

účinek na CNS savců, protože minimálně interaguje s nikotinovými receptory savců a

předpokládá

slabý

přechod

látky

přes

hemoencefalitickou

bariéru.

Minimální

farmakologické účinky u savců potvrzují také bezpečnostní studie, v jejichž průběhu byly

laboratorním králíkům, myším a krysám podávány subletální systémové dávky účinné látky.

Další studie potvrdily, že imidakloprid není účinný pouze proti dospělým blechám, ale také

proti larvám blech v prostředí ošetřeného zvířete. Larvální stádia v prostředí po kontaktu s

ošetřeným zvířetem hynou.

5.2

Farmakokinetické údaje

Přípravek je indikován ke kožnímu podání. Po lokální aplikaci se roztok rychle rozšíří po

celém povrchu zvířete. Studie akutní dermální toxicity u krys a studie předávkování a kinetiky

v séru u cílových zvířat prokázaly velmi nízkou systémovou absorpci, která je pouze

přechodná a není z hlediska klinické účinnosti relevantní. Tento fakt byl potvrzen také v

studii, která prokázala, že blechy sající krev zvířat, jejichž srst a kůže byly po ošetření

zbaveny veškeré účinné látky, nehynou.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Propylen-karbonát

Butylhydroxytoluen (E321)

Benzylalkohol (E1519)

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Velikost balení:

0,4 ml a 0,8 ml v pipetě

Blistr obsahující 1, 2 nebo 4 pipet

Obalový

materiál:

Bílá polypropylénová pipeta a polypropylénový uzávěr v blistru a papírové

skládačce

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní

opatření

pro

zneškodňování

nepoužitého

veterinárního

léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky ani stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/1205/97-C

96/1205/97-C/08

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

08.12.1997; 28. 1. 2005, 4.7.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace