Aclasta

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
kyselina zoledronová
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited 
ATC kód:
M05BA08
INN (Mezinárodní Name):
zoledronic acid
Terapeutické skupiny:
Léky na léčbu nemocí kostí
Terapeutické oblasti:
Osteoporosis; Osteitis Deformans; Osteoporosis, Postmenopausal
Terapeutické indikace:
Léčba osteoporózy:v post-menopauzálních žen;u mužů;zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou kyčle. Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou terapií systémovými glukokortikoidy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. Léčba Pagetovy choroby kostí.
Přehled produktů:
Revision: 28
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000595
Datum autorizace:
2005-04-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/000595

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

28-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

12-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

12-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

12-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

12-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

28-07-2015

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aclasta 5 mg infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako acidum zoledronicum

monohydricum).

Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 0,05 mg, (jako acidum zoledronicum

monohydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy

u postmenopauzálních žen,

u dospělých mužů,

u nichž je zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou celkového

proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu.

Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

u postmenopauzálních žen

u dospělých mužů

se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.

Léčba Pagetovy kostní choroby u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před podáním přípravku Aclasta musí být pacient dostatečně hydratován. Je to zvláště důležité

u starších pacientů (≥ 65 let) a u pacientů, kteří užívají diuretika.

Při podávání přípravku Aclasta se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D.

Osteoporóza

Doporučená dávka k léčbě postmenopauzální osteoporózy, osteoporózy u mužů a léčbě osteoporózy

spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

přípravku Aclasta, která se podává jednou za rok.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě

je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku Aclasta

u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním traumatu se

doporučuje podávat infuzi přípravku Aclasta nejméně za dva týdny po zhojení zlomeniny (viz

bod 5.1). U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním

traumatu se doporučuje před první infuzí přípravku Aclasta podat nárazovou dávku 50 000 až

125 000 IU vitaminu D perorálně nebo intramuskulárně.

Pagetova choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí přípravek Aclasta předepisovat pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s

léčbou Pagetovy kostní choroby. Doporučená dávka je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

přípravku Aclasta. Navíc se důrazně doporučuje, aby pacienti s Pagetovou kostní chorobou dostávali

po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci přípravku Aclasta adekvátní doplňkovou dávku kalcia

odpovídající alespoň 500 mg kalcia 2x denně (viz bod 4.4).

Opakování léčby Pagetovy kostní choroby: Po zahajovací léčbě Pagetovy kostní choroby přípravkem

Aclasta bylo u pacientů odpovídajících na léčbu pozorováno prodloužené období remise. Opakování

léčby spočívá v dodatečné intravenózní infuzi 5 mg přípravku Aclasta po 1 roce od zahajovací léčby

nebo později u pacientů s relapsem. O opakování léčby Pagetovy kostní choroby jsou dostupné

omezené údaje (viz bod 5.1).

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Aclasta je kontraindikován u pacientů s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz body 4.3 a

4.4).

U pacientů s clearance kreatininu ≥ 35 ml/min není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce jater

U této populace pacientů není úprava dávkování nutná (viz bod 5.2).

Starší pacienti (≥ 65 let)

Úprava dávkování není u těchto pacientů nutná, protože biologická dostupnost, distribuce a eliminace

se u starších a mladších pacientů neliší.

Pediatrická populace

Přípravek Aclasta se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let. U dětí ve věku do 5 let

nejsou dostupné žádné údaje. V současnosti dostupné údaje u dětí ve věku od 5 do 17 let jsou uvedeny

v bodě 5.1.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Aclasta se aplikuje intravenózně pomocí infuzního setu a podává pomalu při konstantní rychlosti

infuze. Infuze nesmí trvat kratší dobu než 15 minut. Informace o infuzi přípravku Aclasta viz bod 6.6.

Pacientům léčeným přípravkem Aclasta má být k dispozici příbalová informace a pacientská

informační karta.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kterékoli bisfosfonáty nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s hypokalcemií (viz bod 4.4).

Závažná porucha funkce ledvin s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz bod 4.4).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Funkce ledvin

Použití přípravku Aclasta u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

< 35 ml/min) je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání v této populaci.

Po podání přípravku Aclasta byly pozorovány poruchy funkce ledvin (viz bod 4.8), a to zejména u

pacientů s již dříve zjištěnou renální dysfunkcí nebo jinými riziky včetně pokročilého věku,

současného podávání nefrotoxických léčivých přípravků, současné diuretické léčby (viz bod 4.5), nebo

dehydratace, ke které došlo po podání přípravku Aclasta. Porucha funkce ledvin byla u pacientů

zaznamenána po jediném podání. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s některým z rizikových

faktorů popsaných výše bylo vzácně popsáno selhání ledvin vyžadující dialýzu nebo které vedlo k

úmrtí.

Ke snížení rizika renálních nežádoucích účinků by měla být zvážena následující opatření:

Před každým podáním přípravku Aclasta má být vyhodnocena clearance kreatininu na základě

aktuální tělesné hmotnosti za použití rovnice Cockcroft-Gault.

Dočasné zvýšení sérového kreatininu může být výraznější u pacientů s již dříve přítomnou

poruchou funkce ledvin.

U rizikových pacientů by mělo být zvažováno sledování sérového kreatininu.

Přípravek Aclasta by měl být používán s opatrností (viz bod 4.5) při současném podávání

s jinými léčivými přípravky, které mohou ovlivnit funkci ledvin.

Pacienti, zejména starší pacienti s diuretickou léčbou, by měli být před podáním přípravku

Aclasta přiměřeně hydratováni.

Jednotlivá dávka přípravku Aclasta by neměla být vyšší než 5 mg a infuze by měla trvat

nejméně 15 minut (viz bod 4.2).

Hypokalcemie

Před zahájením léčby přípravkem Aclasta musí být existující hypokalcemie upravena podáváním

adekvátní dávky kalcia a vitaminu D (viz bod 4.3). Jiné poruchy metabolismu minerálů musí být také

účinně léčeny (např. nedostatečnost příštítných tělísek, intestinální malabsorpce kalcia). Lékaři by

měli zvážit klinické sledování těchto pacientů.

Pagetova kostní choroba je charakterizována zvýšenou přestavbou kostí. V důsledku rychlého nástupu

účinku léčby kyselinou zoledronovou na přestavbu kostí může během prvních 10 dnů po infuzi

přípravku Aclasta vzniknout přechodná, občas symptomatická hypokalcemie (viz bod 4.8).

Při léčbě přípravkem Aclasta se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D. Důrazně se

doporučuje, aby u pacientů s Pagetovou chorobou bylo po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci přípravku

Aclasta zajištěno podávání doplňkové dávky kalcia odpovídající nejméně 500 mg elementárního

kalcia 2x denně (viz bod 4.2).

Pacienti by měli být informováni o symptomech hypokalcemie a během rizikového období by měli být

adekvátně klinicky sledováni. U pacientů s Pagetovou chorobou se před podáním infuze přípravku

Aclasta doporučuje změřit hladinu kalcia v séru.

U pacientů užívajících bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové byly občas hlášeny silné místy až

zneschopňující bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů (viz bod 4.8).

Osteonekróza čelisti (OČ)

pacientů s osteoporózou, kteří užívají přípravek Aclasta (kyselina zoledronová), byla

v postmarketingovém období hlášena OČ (viz bod 4.8).

pacientů s

nehojícími se lézemi měkkých tkání v

ústech by mělo být zahájení léčby nebo nového

cyklu léčby odloženo. Před zahájením léčby přípravkem Aclasta u

pacientů s konkomitantními

rizikovými faktory je doporučené vyšetření chrupu s

preventivním ošetřením a individuálním

vyhodnocením poměru prospěchu-rizika.

Při vyhodnocení rizika vzniku OČ musí být u

pacienta zvažovány následující okolnosti:

Potence léčivého přípravku, který inhibuje resorpci kostí (vyšší riziko pro vysoce účinné

složky), cesta podání (vyšší riziko pro parenterální podání) a kumulativní dávku terapie resorpce

kostí.

Zhoubný nádor, komorbidity (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření.

Konkomitantní terapie: kortikosteroidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie

hlavy a krku.

Špatná ústní hygiena, onemocnění okostice, špatně padnoucí zubní protéza, zubní onemocnění v

anamnéze, invazivní stomatologické procedury, např. extrakce zubů.

Všichni pacienti mají být vyzváni, aby udržovali dobrou ústní hygienu, absolvovali rutinní vyšetření

chrupu a okamžitě hlásili jakékoli příznaky v

ústech, jako je kývání zubů, bolest nebo otoky, nehojící

se vředy nebo výtok během léčby kyselinou zoledronovou. Během léčby mají být invazivní

stomatologická ošetření prováděna s

opatrností při nastávající léčbě kyselinou zoledronovou.

Plán léčby pacientů s OČ by měl být navržen v úzké spolupráci mezi ošetřujícím lékařem a

stomatologem nebo zubním chirurgem s odbornou znalostí OČ. Dokud se stav nezlepší a pokud

možno nevymizí příspívající rizikové faktory, mělo by být zváženo dočasné přerušení léčby kyselinou

zoledronovou.

Osteonekróza zevního zvukovodu

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém podávání. Mezi možné rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo

třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny

(neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až

měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je

nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Reakce akutní fáze

Byly pozorovány reakce akutní fáze (Acute phase reactions, APR) nebo příznaky po podání dávky,

jako například horečka, myalgie, příznaky podobné chřipce, artralgie a bolest hlavy, většina z nich se

objevila do tří dnů po podání přípravku Aclasta.

Reakce akutní fáze mohou být občas závažné nebo mohou trvat delší dobu. Výskyt příznaků po podání

dávky může být snížen podáním paracetamolu nebo ibuprofenu krátce po podání přípravku Aclasta. Je

také vhodné odložit léčbu, pokud je pacient klinicky nestabilní kvůli nějakému akutnímu onemocnění

a reakce akutní fáze by mohla být problematická (viz bod 4.8).

Obecně

Pro onkologické indikace jsou dostupné jiné léčivé přípravky obsahující jako účinnou látku kyselinu

zoledronovou. Pacienti léčení přípravkem Aclasta by neměli být současně léčeni těmito přípravky

nebo jinými bisfosfonáty, protože kombinované účinky nejsou známé.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100ml lahvičce přípravku

Aclasta, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s jinými léčivými přípravky. Zoledronová kyselina není

systémově metabolizována a

in vitro

neovlivňuje enzymy lidského cytochromu P450 (viz bod 5.2).

Kyselina zoledronová není silně vázána na proteiny plazmy (váže se přibližně z 43-55 %), proto

nejsou pravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léčivých přípravků, které se silně váží na

proteiny plazmy.

Kyselina zoledronová se vylučuje ledvinami, proto se při aplikaci kyseliny zoledronové současně s

léky, které mohou významně ovlivňovat funkci ledvin (např. aminoglykosidy nebo diuretika, která

mohou působit dehydrataci), doporučuje zvýšená opatrnost (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin se může zvýšit systémová expozice konkomitantně podávaným

přípravkům, které jsou primárně vylučovány ledvinami.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Aclasta se u žen v reprodukčním věku nedoporučuje.

Těhotenství

Aclasta je kontraindikována během těhotenství (viz bod 4.3). Adekvátní údaje o podávání kyseliny

zoledronové těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu

včetně malformací (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Kojení

Aclasta je kontraindikována během kojení (viz bod 4.3). Není známo, zda se kyselina zoledronová

vylučuje do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Kyselina zoledronová byla hodnocena za účelem studia potenciálních nežádoucích účinků na fertilitu

parentální a F1 generace u potkanů. Došlo k výrazným farmakologickým účinkům, které

pravděpodobně souvisejí s inhibicí mobilizace skeletálního vápníku způsobenou touto látkou, což

vedlo k periparturientní hypokalcemii (která patří ke skupinovým účinkům bisfosfonátů), k dystokiím

a předčasnému ukončení studie. Tyto výsledky tudíž nedovolily určit jednoznačný účinek přípravku

Aclasta na fertilitu lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky, jako například závratě, mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkové procento pacientů, kteří měli nežádoucí účinky po podání přípravku Aclasta, bylo 44,7 % po

první infuzi, 16,7 % po druhé a 10,2 % po třetí infuzi. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků po

první infuzi byl: pyrexie (17,1 %), myalgie (7,8 %), onemocnění podobné chřipce (6,7 %), artralgie

(4,8 %) a bolest hlavy (5,1 %), viz „reakce akutní fáze“ níže.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky v Tabulce 1 jsou uvedené podle MedDRA klasifikace tříd orgánových systémů a

kategorií četností. Kategorie četností jsou definovány za použití následujících pravidel: velmi časté

1/10), časté (

1/100 až

1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Infekce a infestace

Méně časté

Chřipka, nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Anemie

Poruchy imunitního systému

Není známo**

Hypersenzitivní reakce včetně vzácných

případů bronchospasmu, kopřivky a

angioedému a velmi vzácné případy

anafylaktické reakce/šoku

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypokalcemie*

Méně časté

Vzácné

Snížená chuť k jídlu

Hypofosfatemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, závratě

Méně časté

Letargie, parestezie, somnolence, třes,

synkopa, dysgeusie

Poruchy oka

Časté

Oční hyperemie

Méně časté

Konjunktivitida, bolest oka

Vzácné

Uveitida, episkleritida, iritida

Není známo**

Skleritida a paroftalmie

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly horka

Není známo**

Hypotenze (u některých pacientů byly

přítomné rizikové faktory)

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Kašel, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, průjem

Méně časté

Dyspepsie, bolesti v nadbřišku, bolesti

břicha, gastroezofageální reflux, zácpa,

sucho v ústech, ezofagitida, bolesti zubů,

gastritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, hyperhidróza, pruritus, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie, bolesti kostí, bolesti zad,

bolesti končetin

Méně časté

Bolesti krku, muskuloskeletální ztuhlost,

otoky kloubů, svalové křeče,

muskuloskeletální bolest hrudníku,

muskuloskeletální bolest, ztuhlost kloubů,

artritida, svalová slabost

Vzácné

Atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny femuru† (skupinový nežádoucí

účinek bisfosfonátů)

Velmi vzácné

Osteonekróza zevního zvukovodu

(skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Není známo**

Osteonekróza čelisti (viz body

4.4 a 4.8

Účinky dle tříd).

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Zvýšená hladina kreatininu v krvi,

polakisurie, proteinurie

Není známo**

Porucha funkce ledvin. Vzácné případy

selhání ledvin vyžadující dialýzu a vzácné

případy končící úmrtím byly hlášeny u

pacientů s preexistující renální dysfunkcí

nebo jinými rizikovými faktory jako je

pokročilý věk, současně podávané

nefrotoxické léčivé přípravky, současná

diuretická terapie nebo dehydratace

v období po infuzi (viz body

4.4 a 4.8

Účinky dle tříd)

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Pyrexie

Časté

Onemocnění podobné chřipce, zimnice,

únava, astenie, bolesti, malátnost, reakce

v místě aplikace infuze

Méně časté

Periferní otoky, žízeň, reakce akutní fáze,

bolest hrudníku jiného než srdečního

původu

Není známo**

Sekundární dehydratace až reakce akutní

fáze (následující po příznacích jako je

pyrexie, zvracení a průjem po podání

dávky)

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina C-reaktivního proteinu

Méně časté

Snížená hladina kalcia v krvi

Pozorováno u pacientů, kteří současně užívali glukokortikoidy.

Časté pouze u Pagetovy kostní choroby.

Založeno na hlášeních po uvedení přípravku na trh. Četnost na základě dostupných údajů není

možné stanovit.

Zjištěno po uvedení přípravku na trh.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Fibrilace síní

Ve studii HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT) (viz bod 5.1) byl celkový výskyt fibrilace síní 2,5 %

(96 z 3 862) ve skupině pacientů léčených přípravkem Aclasta a 1,9 % ve skupině s placebem (75

z 3 852). Podíl závažných nežádoucích příhod fibrilace síní byl vyšší u pacientů léčených přípravkem

Aclasta (1,3 %) (51 z 3 862) oproti skupině pacientů s placebem (0,6 %) (22 z 3 852). Mechanismus

zvýšeného výskytu atriálních fibrilací není znám. Ve studiích osteoporózy (PFT, HORIZON –

Recurrent Fracture Trial [RFT]) byla souhrnná incidence fibrilace síní mezi přípravkem Aclasta

(2,6 %) a placebem (2,1 %) srovnatelná. Souhrnná incidence závažných nežádoucích příhod fibrilace

síní byla 1,3 % ve skupině s přípravkem Aclasta a 0,8 % ve skupině s placebem.

Účinky dle tříd

Porucha funkce ledvin

Kyselina zoledronová byla spojována s poruchou funkce ledvin, která se projevila jako zhoršení

ledvinných funkcí (tzn. zvýšený sérový kreatinin) a ve vzácných případech akutním selháním ledvin.

Porucha funkce ledvin byla pozorována po aplikaci kyseliny zoledronové především u pacientů s již

existující dysfunkcí ledvin nebo dalšími rizikovými faktory (např. pokročilý věk, pacienti

s onkologickým onemocněním podstupující chemoterapii, pacienti se současně podávanými

nefrotoxickými léčivými přípravky, současnou diuretickou léčbou, těžkou dehydratací), z nichž

většina dostávala dávku 4 mg každé 3-4 týdny, bylo to však pozorováno také u pacientů po

jednorázovém podání.

V klinických studiích s osteoporózou byly po dobu tří let změny clearance kreatininu (změřeno jednou

za rok před podáním dávky) a výskyt renálního selhání nebo zhoršení funkce ledvin u léčebných

skupin s přípravkem Aclasta a placebem srovnatelné. Bylo pozorováno přechodné desetidenní zvýšení

kreatininu v séru u 1,8 % pacientů léčených přípravkem Aclasta oproti 0,8 % pacientů léčených

placebem.

Hypokalcemie

V klinických studiích s osteoporózou mělo následně po podání přípravku Aclasta přibližně 0,2 %

pacientů nápadný pokles sérové hladiny kalcia (méně než 1,87 mmol/l). Nebyly však pozorovány

žádné symptomatické případy hypokalcemie.

V klinické studii Pagetovy kostní choroby byla pozorována symptomatická hypokalcemie přibližně u

1 % pacientů, u všech těchto pacientů byl jejich stav upraven.

V rozsáhlé klinické studii prokázala laboratorní vyšetření přechodné asymptomatické snížení hladiny

kalcia oproti normálním hodnotám (méně než 2,10 mmol/l) u 2,3 % pacientů léčených přípravkem

Aclasta, zatímco ve studiích Pagetovy choroby byly tyto hodnoty zjištěny u 21 % pacientů užívajících

přípravek Aclasta. Četnost výskytu hypokalcemie byla po dalších infuzích mnohem nižší.

Všem pacientům byly podávány adekvátní dávky vitaminu D a kalcia ve studii u postmenopauzální

osteoporózy, ve studii prevence klinických zlomenin po zlomenině celkového proximálního femuru a

ve studii s Pagetovou kostní chorobou (viz také bod 4.2). Ve studii prevence klinických zlomenin po

nedávné zlomenině celkového proximálního femuru nebyly hladiny vitaminu D rutinně stanovovány,

ale většina pacientů dostala před podáním přípravku Aclasta nárazovou dávku vitaminu D (viz

bod 4.2).

Lokální reakce

V rozsáhlé klinické studii byly po podání kyseliny zoledronové hlášeny lokální reakce v místě

aplikace (0,7 %) jako zčervenání, otok a/nebo bolest.

Osteonekróza čelisti

Převážně u pacientů se zhoubnými nádory léčených léčivými přípravky inhibujícími resorpci kostí,

včetně kyseliny zoledronové, byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti (viz bod 4.4). V rozsáhlé

klinické studii, do které bylo zahrnuto 7736 pacientů, byla hlášena osteonekróza čelisti u jednoho

pacienta léčeného přípravkem Aclasta a jednoho pacienta léčeného placebem. Po uvedení přípravku na

trh byly pro přípravek Aclasta hlášeny případy osteonekrózy čelisti.

Reakce akutní fáze

Celkové procento pacientů, kteří hlásili reakce akutní fáze nebo příznaky po podání dávky (včetně

závažných případů) po podání přípravku Aclasta, je následující (frekvence odvozené ze studie léčby

postmenopauzální osteoporózy): horečka (18,1 %), myalgie (9,4 %), příznaky podobné chřipce

(7,8 %), artralgie (6,8 %) a bolest hlavy (6,5 %), většina z nich se objevila během prvních 3 dnů

po podání přípravku Aclasta. Většina těchto příznaků byla mírného až středně těžkého charakteru

a ustoupila během 3 dnů od nástupu. Výskyt těchto příznaků se snižoval s následujícími ročními

dávkami přípravku Aclasta. Procento pacientů, u kterých se objevily nežádoucí účinky, bylo nižší

v jedné menší studii (19,5 % po první, 10,4 % po druhé a 10,7 % po třetí infuzi), kde byla použita

profylaxe proti nežádoucím účinkům (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aclasta 5 mg infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako acidum zoledronicum

monohydricum).

Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 0,05 mg, (jako acidum zoledronicum

monohydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy

u postmenopauzálních žen,

u dospělých mužů,

u nichž je zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou celkového

proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu.

Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

u postmenopauzálních žen

u dospělých mužů

se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.

Léčba Pagetovy kostní choroby u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před podáním přípravku Aclasta musí být pacient dostatečně hydratován. Je to zvláště důležité

u starších pacientů (≥ 65 let) a u pacientů, kteří užívají diuretika.

Při podávání přípravku Aclasta se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D.

Osteoporóza

Doporučená dávka k léčbě postmenopauzální osteoporózy, osteoporózy u mužů a léčbě osteoporózy

spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

přípravku Aclasta, která se podává jednou za rok.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě

je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku Aclasta

u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním traumatu se

doporučuje podávat infuzi přípravku Aclasta nejméně za dva týdny po zhojení zlomeniny (viz

bod 5.1). U pacientů s nedávnou zlomeninou celkového proximálního femuru po minimálním

traumatu se doporučuje před první infuzí přípravku Aclasta podat nárazovou dávku 50 000 až

125 000 IU vitaminu D perorálně nebo intramuskulárně.

Pagetova choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí přípravek Aclasta předepisovat pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s

léčbou Pagetovy kostní choroby. Doporučená dávka je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

přípravku Aclasta. Navíc se důrazně doporučuje, aby pacienti s Pagetovou kostní chorobou dostávali

po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci přípravku Aclasta adekvátní doplňkovou dávku kalcia

odpovídající alespoň 500 mg kalcia 2x denně (viz bod 4.4).

Opakování léčby Pagetovy kostní choroby: Po zahajovací léčbě Pagetovy kostní choroby přípravkem

Aclasta bylo u pacientů odpovídajících na léčbu pozorováno prodloužené období remise. Opakování

léčby spočívá v dodatečné intravenózní infuzi 5 mg přípravku Aclasta po 1 roce od zahajovací léčby

nebo později u pacientů s relapsem. O opakování léčby Pagetovy kostní choroby jsou dostupné

omezené údaje (viz bod 5.1).

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Aclasta je kontraindikován u pacientů s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz body 4.3 a

4.4).

U pacientů s clearance kreatininu ≥ 35 ml/min není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce jater

U této populace pacientů není úprava dávkování nutná (viz bod 5.2).

Starší pacienti (≥ 65 let)

Úprava dávkování není u těchto pacientů nutná, protože biologická dostupnost, distribuce a eliminace

se u starších a mladších pacientů neliší.

Pediatrická populace

Přípravek Aclasta se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let. U dětí ve věku do 5 let

nejsou dostupné žádné údaje. V současnosti dostupné údaje u dětí ve věku od 5 do 17 let jsou uvedeny

v bodě 5.1.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Aclasta se aplikuje intravenózně pomocí infuzního setu a podává pomalu při konstantní rychlosti

infuze. Infuze nesmí trvat kratší dobu než 15 minut. Informace o infuzi přípravku Aclasta viz bod 6.6.

Pacientům léčeným přípravkem Aclasta má být k dispozici příbalová informace a pacientská

informační karta.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kterékoli bisfosfonáty nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s hypokalcemií (viz bod 4.4).

Závažná porucha funkce ledvin s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz bod 4.4).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Funkce ledvin

Použití přípravku Aclasta u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

< 35 ml/min) je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání v této populaci.

Po podání přípravku Aclasta byly pozorovány poruchy funkce ledvin (viz bod 4.8), a to zejména u

pacientů s již dříve zjištěnou renální dysfunkcí nebo jinými riziky včetně pokročilého věku,

současného podávání nefrotoxických léčivých přípravků, současné diuretické léčby (viz bod 4.5), nebo

dehydratace, ke které došlo po podání přípravku Aclasta. Porucha funkce ledvin byla u pacientů

zaznamenána po jediném podání. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s některým z rizikových

faktorů popsaných výše bylo vzácně popsáno selhání ledvin vyžadující dialýzu nebo které vedlo k

úmrtí.

Ke snížení rizika renálních nežádoucích účinků by měla být zvážena následující opatření:

Před každým podáním přípravku Aclasta má být vyhodnocena clearance kreatininu na základě

aktuální tělesné hmotnosti za použití rovnice Cockcroft-Gault.

Dočasné zvýšení sérového kreatininu může být výraznější u pacientů s již dříve přítomnou

poruchou funkce ledvin.

U rizikových pacientů by mělo být zvažováno sledování sérového kreatininu.

Přípravek Aclasta by měl být používán s opatrností (viz bod 4.5) při současném podávání

s jinými léčivými přípravky, které mohou ovlivnit funkci ledvin.

Pacienti, zejména starší pacienti s diuretickou léčbou, by měli být před podáním přípravku

Aclasta přiměřeně hydratováni.

Jednotlivá dávka přípravku Aclasta by neměla být vyšší než 5 mg a infuze by měla trvat

nejméně 15 minut (viz bod 4.2).

Hypokalcemie

Před zahájením léčby přípravkem Aclasta musí být existující hypokalcemie upravena podáváním

adekvátní dávky kalcia a vitaminu D (viz bod 4.3). Jiné poruchy metabolismu minerálů musí být také

účinně léčeny (např. nedostatečnost příštítných tělísek, intestinální malabsorpce kalcia). Lékaři by

měli zvážit klinické sledování těchto pacientů.

Pagetova kostní choroba je charakterizována zvýšenou přestavbou kostí. V důsledku rychlého nástupu

účinku léčby kyselinou zoledronovou na přestavbu kostí může během prvních 10 dnů po infuzi

přípravku Aclasta vzniknout přechodná, občas symptomatická hypokalcemie (viz bod 4.8).

Při léčbě přípravkem Aclasta se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D. Důrazně se

doporučuje, aby u pacientů s Pagetovou chorobou bylo po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci přípravku

Aclasta zajištěno podávání doplňkové dávky kalcia odpovídající nejméně 500 mg elementárního

kalcia 2x denně (viz bod 4.2).

Pacienti by měli být informováni o symptomech hypokalcemie a během rizikového období by měli být

adekvátně klinicky sledováni. U pacientů s Pagetovou chorobou se před podáním infuze přípravku

Aclasta doporučuje změřit hladinu kalcia v séru.

U pacientů užívajících bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové byly občas hlášeny silné místy až

zneschopňující bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů (viz bod 4.8).

Osteonekróza čelisti (OČ)

pacientů s osteoporózou, kteří užívají přípravek Aclasta (kyselina zoledronová), byla

v postmarketingovém období hlášena OČ (viz bod 4.8).

pacientů s

nehojícími se lézemi měkkých tkání v

ústech by mělo být zahájení léčby nebo nového

cyklu léčby odloženo. Před zahájením léčby přípravkem Aclasta u

pacientů s konkomitantními

rizikovými faktory je doporučené vyšetření chrupu s

preventivním ošetřením a individuálním

vyhodnocením poměru prospěchu-rizika.

Při vyhodnocení rizika vzniku OČ musí být u

pacienta zvažovány následující okolnosti:

Potence léčivého přípravku, který inhibuje resorpci kostí (vyšší riziko pro vysoce účinné

složky), cesta podání (vyšší riziko pro parenterální podání) a kumulativní dávku terapie resorpce

kostí.

Zhoubný nádor, komorbidity (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření.

Konkomitantní terapie: kortikosteroidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie

hlavy a krku.

Špatná ústní hygiena, onemocnění okostice, špatně padnoucí zubní protéza, zubní onemocnění v

anamnéze, invazivní stomatologické procedury, např. extrakce zubů.

Všichni pacienti mají být vyzváni, aby udržovali dobrou ústní hygienu, absolvovali rutinní vyšetření

chrupu a okamžitě hlásili jakékoli příznaky v

ústech, jako je kývání zubů, bolest nebo otoky, nehojící

se vředy nebo výtok během léčby kyselinou zoledronovou. Během léčby mají být invazivní

stomatologická ošetření prováděna s

opatrností při nastávající léčbě kyselinou zoledronovou.

Plán léčby pacientů s OČ by měl být navržen v úzké spolupráci mezi ošetřujícím lékařem a

stomatologem nebo zubním chirurgem s odbornou znalostí OČ. Dokud se stav nezlepší a pokud

možno nevymizí příspívající rizikové faktory, mělo by být zváženo dočasné přerušení léčby kyselinou

zoledronovou.

Osteonekróza zevního zvukovodu

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém podávání. Mezi možné rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo

třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny

(neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až

měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je

nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Reakce akutní fáze

Byly pozorovány reakce akutní fáze (Acute phase reactions, APR) nebo příznaky po podání dávky,

jako například horečka, myalgie, příznaky podobné chřipce, artralgie a bolest hlavy, většina z nich se

objevila do tří dnů po podání přípravku Aclasta.

Reakce akutní fáze mohou být občas závažné nebo mohou trvat delší dobu. Výskyt příznaků po podání

dávky může být snížen podáním paracetamolu nebo ibuprofenu krátce po podání přípravku Aclasta. Je

také vhodné odložit léčbu, pokud je pacient klinicky nestabilní kvůli nějakému akutnímu onemocnění

a reakce akutní fáze by mohla být problematická (viz bod 4.8).

Obecně

Pro onkologické indikace jsou dostupné jiné léčivé přípravky obsahující jako účinnou látku kyselinu

zoledronovou. Pacienti léčení přípravkem Aclasta by neměli být současně léčeni těmito přípravky

nebo jinými bisfosfonáty, protože kombinované účinky nejsou známé.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100ml lahvičce přípravku

Aclasta, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s jinými léčivými přípravky. Zoledronová kyselina není

systémově metabolizována a

in vitro

neovlivňuje enzymy lidského cytochromu P450 (viz bod 5.2).

Kyselina zoledronová není silně vázána na proteiny plazmy (váže se přibližně z 43-55 %), proto

nejsou pravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léčivých přípravků, které se silně váží na

proteiny plazmy.

Kyselina zoledronová se vylučuje ledvinami, proto se při aplikaci kyseliny zoledronové současně s

léky, které mohou významně ovlivňovat funkci ledvin (např. aminoglykosidy nebo diuretika, která

mohou působit dehydrataci), doporučuje zvýšená opatrnost (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin se může zvýšit systémová expozice konkomitantně podávaným

přípravkům, které jsou primárně vylučovány ledvinami.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Aclasta se u žen v reprodukčním věku nedoporučuje.

Těhotenství

Aclasta je kontraindikována během těhotenství (viz bod 4.3). Adekvátní údaje o podávání kyseliny

zoledronové těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu

včetně malformací (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Kojení

Aclasta je kontraindikována během kojení (viz bod 4.3). Není známo, zda se kyselina zoledronová

vylučuje do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Kyselina zoledronová byla hodnocena za účelem studia potenciálních nežádoucích účinků na fertilitu

parentální a F1 generace u potkanů. Došlo k výrazným farmakologickým účinkům, které

pravděpodobně souvisejí s inhibicí mobilizace skeletálního vápníku způsobenou touto látkou, což

vedlo k periparturientní hypokalcemii (která patří ke skupinovým účinkům bisfosfonátů), k dystokiím

a předčasnému ukončení studie. Tyto výsledky tudíž nedovolily určit jednoznačný účinek přípravku

Aclasta na fertilitu lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky, jako například závratě, mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkové procento pacientů, kteří měli nežádoucí účinky po podání přípravku Aclasta, bylo 44,7 % po

první infuzi, 16,7 % po druhé a 10,2 % po třetí infuzi. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků po

první infuzi byl: pyrexie (17,1 %), myalgie (7,8 %), onemocnění podobné chřipce (6,7 %), artralgie

(4,8 %) a bolest hlavy (5,1 %), viz „reakce akutní fáze“ níže.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky v Tabulce 1 jsou uvedené podle MedDRA klasifikace tříd orgánových systémů a

kategorií četností. Kategorie četností jsou definovány za použití následujících pravidel: velmi časté

1/10), časté (

1/100 až

1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Infekce a infestace

Méně časté

Chřipka, nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Anemie

Poruchy imunitního systému

Není známo**

Hypersenzitivní reakce včetně vzácných

případů bronchospasmu, kopřivky a

angioedému a velmi vzácné případy

anafylaktické reakce/šoku

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypokalcemie*

Méně časté

Vzácné

Snížená chuť k jídlu

Hypofosfatemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, závratě

Méně časté

Letargie, parestezie, somnolence, třes,

synkopa, dysgeusie

Poruchy oka

Časté

Oční hyperemie

Méně časté

Konjunktivitida, bolest oka

Vzácné

Uveitida, episkleritida, iritida

Není známo**

Skleritida a paroftalmie

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly horka

Není známo**

Hypotenze (u některých pacientů byly

přítomné rizikové faktory)

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Kašel, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, průjem

Méně časté

Dyspepsie, bolesti v nadbřišku, bolesti

břicha, gastroezofageální reflux, zácpa,

sucho v ústech, ezofagitida, bolesti zubů,

gastritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, hyperhidróza, pruritus, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie, bolesti kostí, bolesti zad,

bolesti končetin

Méně časté

Bolesti krku, muskuloskeletální ztuhlost,

otoky kloubů, svalové křeče,

muskuloskeletální bolest hrudníku,

muskuloskeletální bolest, ztuhlost kloubů,

artritida, svalová slabost

Vzácné

Atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny femuru† (skupinový nežádoucí

účinek bisfosfonátů)

Velmi vzácné

Osteonekróza zevního zvukovodu

(skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Není známo**

Osteonekróza čelisti (viz body

4.4 a 4.8

Účinky dle tříd).

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Zvýšená hladina kreatininu v krvi,

polakisurie, proteinurie

Není známo**

Porucha funkce ledvin. Vzácné případy

selhání ledvin vyžadující dialýzu a vzácné

případy končící úmrtím byly hlášeny u

pacientů s preexistující renální dysfunkcí

nebo jinými rizikovými faktory jako je

pokročilý věk, současně podávané

nefrotoxické léčivé přípravky, současná

diuretická terapie nebo dehydratace

v období po infuzi (viz body

4.4 a 4.8

Účinky dle tříd)

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Pyrexie

Časté

Onemocnění podobné chřipce, zimnice,

únava, astenie, bolesti, malátnost, reakce

v místě aplikace infuze

Méně časté

Periferní otoky, žízeň, reakce akutní fáze,

bolest hrudníku jiného než srdečního

původu

Není známo**

Sekundární dehydratace až reakce akutní

fáze (následující po příznacích jako je

pyrexie, zvracení a průjem po podání

dávky)

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina C-reaktivního proteinu

Méně časté

Snížená hladina kalcia v krvi

Pozorováno u pacientů, kteří současně užívali glukokortikoidy.

Časté pouze u Pagetovy kostní choroby.

Založeno na hlášeních po uvedení přípravku na trh. Četnost na základě dostupných údajů není

možné stanovit.

Zjištěno po uvedení přípravku na trh.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Fibrilace síní

Ve studii HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT) (viz bod 5.1) byl celkový výskyt fibrilace síní 2,5 %

(96 z 3 862) ve skupině pacientů léčených přípravkem Aclasta a 1,9 % ve skupině s placebem (75

z 3 852). Podíl závažných nežádoucích příhod fibrilace síní byl vyšší u pacientů léčených přípravkem

Aclasta (1,3 %) (51 z 3 862) oproti skupině pacientů s placebem (0,6 %) (22 z 3 852). Mechanismus

zvýšeného výskytu atriálních fibrilací není znám. Ve studiích osteoporózy (PFT, HORIZON –

Recurrent Fracture Trial [RFT]) byla souhrnná incidence fibrilace síní mezi přípravkem Aclasta

(2,6 %) a placebem (2,1 %) srovnatelná. Souhrnná incidence závažných nežádoucích příhod fibrilace

síní byla 1,3 % ve skupině s přípravkem Aclasta a 0,8 % ve skupině s placebem.

Účinky dle tříd

Porucha funkce ledvin

Kyselina zoledronová byla spojována s poruchou funkce ledvin, která se projevila jako zhoršení

ledvinných funkcí (tzn. zvýšený sérový kreatinin) a ve vzácných případech akutním selháním ledvin.

Porucha funkce ledvin byla pozorována po aplikaci kyseliny zoledronové především u pacientů s již

existující dysfunkcí ledvin nebo dalšími rizikovými faktory (např. pokročilý věk, pacienti

s onkologickým onemocněním podstupující chemoterapii, pacienti se současně podávanými

nefrotoxickými léčivými přípravky, současnou diuretickou léčbou, těžkou dehydratací), z nichž

většina dostávala dávku 4 mg každé 3-4 týdny, bylo to však pozorováno také u pacientů po

jednorázovém podání.

V klinických studiích s osteoporózou byly po dobu tří let změny clearance kreatininu (změřeno jednou

za rok před podáním dávky) a výskyt renálního selhání nebo zhoršení funkce ledvin u léčebných

skupin s přípravkem Aclasta a placebem srovnatelné. Bylo pozorováno přechodné desetidenní zvýšení

kreatininu v séru u 1,8 % pacientů léčených přípravkem Aclasta oproti 0,8 % pacientů léčených

placebem.

Hypokalcemie

V klinických studiích s osteoporózou mělo následně po podání přípravku Aclasta přibližně 0,2 %

pacientů nápadný pokles sérové hladiny kalcia (méně než 1,87 mmol/l). Nebyly však pozorovány

žádné symptomatické případy hypokalcemie.

V klinické studii Pagetovy kostní choroby byla pozorována symptomatická hypokalcemie přibližně u

1 % pacientů, u všech těchto pacientů byl jejich stav upraven.

V rozsáhlé klinické studii prokázala laboratorní vyšetření přechodné asymptomatické snížení hladiny

kalcia oproti normálním hodnotám (méně než 2,10 mmol/l) u 2,3 % pacientů léčených přípravkem

Aclasta, zatímco ve studiích Pagetovy choroby byly tyto hodnoty zjištěny u 21 % pacientů užívajících

přípravek Aclasta. Četnost výskytu hypokalcemie byla po dalších infuzích mnohem nižší.

Všem pacientům byly podávány adekvátní dávky vitaminu D a kalcia ve studii u postmenopauzální

osteoporózy, ve studii prevence klinických zlomenin po zlomenině celkového proximálního femuru a

ve studii s Pagetovou kostní chorobou (viz také bod 4.2). Ve studii prevence klinických zlomenin po

nedávné zlomenině celkového proximálního femuru nebyly hladiny vitaminu D rutinně stanovovány,

ale většina pacientů dostala před podáním přípravku Aclasta nárazovou dávku vitaminu D (viz

bod 4.2).

Lokální reakce

V rozsáhlé klinické studii byly po podání kyseliny zoledronové hlášeny lokální reakce v místě

aplikace (0,7 %) jako zčervenání, otok a/nebo bolest.

Osteonekróza čelisti

Převážně u pacientů se zhoubnými nádory léčených léčivými přípravky inhibujícími resorpci kostí,

včetně kyseliny zoledronové, byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti (viz bod 4.4). V rozsáhlé

klinické studii, do které bylo zahrnuto 7736 pacientů, byla hlášena osteonekróza čelisti u jednoho

pacienta léčeného přípravkem Aclasta a jednoho pacienta léčeného placebem. Po uvedení přípravku na

trh byly pro přípravek Aclasta hlášeny případy osteonekrózy čelisti.

Reakce akutní fáze

Celkové procento pacientů, kteří hlásili reakce akutní fáze nebo příznaky po podání dávky (včetně

závažných případů) po podání přípravku Aclasta, je následující (frekvence odvozené ze studie léčby

postmenopauzální osteoporózy): horečka (18,1 %), myalgie (9,4 %), příznaky podobné chřipce

(7,8 %), artralgie (6,8 %) a bolest hlavy (6,5 %), většina z nich se objevila během prvních 3 dnů

po podání přípravku Aclasta. Většina těchto příznaků byla mírného až středně těžkého charakteru

a ustoupila během 3 dnů od nástupu. Výskyt těchto příznaků se snižoval s následujícími ročními

dávkami přípravku Aclasta. Procento pacientů, u kterých se objevily nežádoucí účinky, bylo nižší

v jedné menší studii (19,5 % po první, 10,4 % po druhé a 10,7 % po třetí infuzi), kde byla použita

profylaxe proti nežádoucím účinkům (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/253404/2015

EMEA/H/C/000595

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Aclasta

kyselina zoledronová

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Aclasta. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Aclasta.

Co je Aclasta?

Aclasta je infuzní roztok (kapání do žíly), který obsahuje léčivou látku kyselinu zoledronovou.

K čemu se přípravek Aclasta používá?

Přípravek Aclasta se používá k léčbě osteoporózy (onemocnění, které způsobuje křehkost kostí) u žen

po menopauze a u mužů. Používá se u pacientů, u kterých hrozí riziko fraktur (zlomenin kostí), včetně

pacientů, u nichž v nedávné době došlo při menším úrazu, např. při pádu, ke zlomenině kyčle, a

u pacientů, jejichž osteoporóza souvisí s dlouhodobou léčbou glukokortikoidy (typem steroidu).

Přípravek Aclasta se používá také u dospělých k léčbě Pagetovy kostní choroby. Jedná se

o onemocnění, při kterém dochází ke změně obvyklého procesu růstu kostí.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Aclasta používá?

Přípravek Aclasta se podává formou infuze po dobu nejméně 15 minut. Léčbu je možné u pacientů

s osteoporózou opakovat jednou za rok. Pacientům se zlomeninou kyčle by měl být přípravek Aclasta

podán nejdříve dva týdny po operaci zlomeniny. V případě Pagetovy choroby se obvykle podává pouze

jedna infuze přípravku Aclasta, avšak pokud se u pacienta nemoc znovu objeví, je možné zvážit podání

dalších infuzí. Účinek každé infuze přetrvává po dobu jednoho roku či déle.

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 2/4

Pacienti musejí před léčbou i po ní přijímat dostatek tekutin a měli by dostávat odpovídající doplňkové

dávky vitamínu D a vápníku. Užití paracetamolu nebo ibuprofenu (protizánětlivých léčivých přípravků)

krátce po podání přípravku Aclasta může v průběhu tří dnů po infuzi zmírňovat příznaky, jako je

horečka, bolest svalů, chřipkové příznaky, bolest kloubů a bolest hlavy. Při léčbě Pagetovy kostní

choroby musí být přípravek Aclasta podáván pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou tohoto

onemocnění. Pacienti se závažnými ledvinovými potížemi by přípravek Aclasta neměli užívat.

Jak přípravek Aclasta působí?

K osteoporóze dochází tehdy, pokud nedorůstá dostatečné množství nové kosti, která by nahradila

přirozeně odbourávanou starou kostní tkáň. Kosti tak postupně řídnou a stávají se křehčími a zvyšuje

se pravděpodobnost jejich zlomení. U žen je osteoporóza častější po menopauze, kdy klesají hladiny

ženského pohlavního hormonu estrogenu. Osteoporóza se však může vyskytnout u obou pohlaví jako

vedlejší účinek léčby glukokortikoidy. U Pagetovy choroby se kost odbourává rychleji, a pokud opět

roste, je slabší než obvykle.

Léčivá látka v přípravku Aclasta, kyselina zoledronová, je bisfosfonát. Blokuje působení osteoklastů,

což jsou buňky v těle, které se podílejí na rozpadu kostní tkáně. To vede k menšímu úbytku kostní

tkáně u osteoporózy a k nižší aktivitě Pagetovy choroby. Kyselina zoledronová je v Evropské unii (EU)

registrována od března 2001 také jako přípravek s názvem Zometa k prevenci kostních komplikací

u pacientů s nádorovým onemocněním, které postihuje kosti, a k léčbě hyperkalcémie (vysokých hladin

vápníku v krvi) vyvolané nádorovým onemocněním.

Jak byl přípravek Aclasta zkoumán?

Vzhledem k tomu, že kyselina zoledronová je v EU již řadu let registrována pod názvem Zometa,

společnost předložila výsledky několika studií provedených pro přípravek Zometa, které byly brány

v úvahu při hodnocení přípravku Aclasta.

V rámci léčby osteoporózy byl přípravek Aclasta zkoumán ve třech hlavních studiích. První studie

srovnávala přípravek Aclasta s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) u téměř 8 000 starších žen

s osteoporózou a po dobu tří let sledovala počet zlomenin páteře a kyčle. Druhá studie srovnávala

přípravek Aclasta s placebem u 2 127 mužů a žen s osteoporózou, kteří v nedávné době utrpěli

zlomeninu kyčle, a sledovala počet zlomenin po dobu až 5 let. Třetí studie srovnávala jednu infuzi

přípravku Aclasta s každodenním užíváním risedronátu (jiného bisfosfonátu) u 833 mužů a žen

s osteoporózou způsobenou glukokortikoidy a po dobu jednoho roku sledovala změnu hustoty kostní

tkáně páteře. V těchto studiích mohli pacienti užívat i jiné léčivé přípravky na osteoporózu, ale nikoli

jiné bisfosfonáty.

U Pagetovy choroby byl přípravek Aclasta porovnáván s risedronátem u celkem 357 dospělých ve dvou

studiích, které probíhaly po dobu šesti měsíců. Pacienti dostali jednu infuzi přípravku Aclasta, nebo

užívali risedronát jednou denně po dobu dvou měsíců. Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů,

kteří reagovali na léčbu. Reakce na léčbu byla vymezena tak, že krevní hladiny sérové alkalické

fosfatázy (enzymu, který se účastní odbourávání kostí) se vrátily k normálu nebo se snížily nejméně

o tři čtvrtiny směrem k normálu.

Jaký přínos přípravku Aclasta byl prokázán v průběhu studií?

U osteoporózy byl přípravek Aclasta účinnější než srovnávací léky. Ve studii, do které byly zařazeny

starší ženy, bylo riziko zlomenin páteře sníženo o 70 % u pacientek užívajících přípravek Aclasta (bez

jakéhokoli dalšího léčivého přípravku na osteoporózu) po dobu tří let ve srovnání s těmi, které užívaly

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 3/4

placebo. Došlo k 41% snížení rizika zlomeniny kyčle při srovnání všech žen užívajících přípravek

Aclasta (spolu s jiným lékem na osteoporózu nebo bez něj) s těmi, které užívaly placebo. Ve studii

mužů a žen se zlomeninou kyčle utrpělo ve sledovaném období zlomeninu 9 % pacientů užívajících

přípravek Aclasta (92 z 1 065) ve srovnání s 13 % pacientů, kteří dostávali placebo (139 z 1 062).

Přípravek Aclasta byl navíc u pacientů užívajících glukokortikoidy účinnější než risedronát při zvyšování

hustoty kostní tkáně páteře během jednoho roku léčby.

U Pagetovy choroby byl přípravek Aclasta účinnější než risedronát. Ve dvou studiích reagovalo po šesti

měsících na léčbu přibližně 96 % pacientů užívajících přípravek Aclasta ve srovnání s přibližně 74 %

pacientů, kteří dostávali risedronát.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Aclasta?

Většina nežádoucích účinků přípravku Aclasta se objevuje převážně v prvních třech dnech po podání

infuze a v případě opakování infuze se vyskytují vzácněji. Nejběžnějším nežádoucím účinkem přípravku

Aclasta (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) je horečka. Ve vzácných případech (u 1 až 10

pacientů z 10 000) byla hlášena osteonekróza čelisti (poškození kostí čelisti, které může vést k bolesti,

tvorbě vředů v ústech nebo uvolnění zubů). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Aclasta je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Aclasta nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na kyselinu zoledronovou, na jiné

bisfosfonáty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Přípravek Aclasta nesmějí užívat pacienti

se závažnými ledvinovými potížemi, hypokalcémií (nízkou hladinou vápníku v krvi) nebo těhotné či

kojící ženy.

Na základě čeho byl přípravek Aclasta schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Aclasta převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Aclasta?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Aclasta byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Aclasta zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i

pacienti.

Výrobce přípravku Aclasta poskytne ve všech členských státech lékařům předepisujícím přípravek

Aclasta k léčbě osteoporózy informační balíček, ve kterém je upozorní na způsob použití tohoto

léčivého přípravku. Poskytne rovněž informační balíček pro pacienty, ve kterém objasní nežádoucí

účinky tohoto přípravku, připomene pacientům nutnost užívání odpovídajících doplňkových dávek

vitamínu D a vápníku a uvede případy, ve kterých by se měli obrátit na svého lékaře. Pacienti obdrží

dále kartu s upozorněním na riziko osteonekrózy čelisti a nutnost obrátit se na lékaře v případě, že se

objeví její příznaky.

Další informace o přípravku Aclasta:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Aclasta platné v celé Evropské unii dne

15. dubna 2005.

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 4/4

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Aclasta je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Další

informace o léčbě přípravkem Aclasta naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR).

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace