ACCUZIDE 10MG/12,5MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HYDROCHLOROTHIAZID (HYDROCHLOROTHIAZIDUM) ; CHINAPRIL-HYDROCHLORID (QUINAPRILI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
C09BA06
INN (Mezinárodní Name):
HYDROCHLOROTHIAZIDE (HYDROCHLOROTHIAZIDE) ; HINAPRIL-HYDROCHLORIDE (QUINAPRILI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
10MG/12,5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50; 100; 10; 30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CHINAPRIL A DIURETIKA
Přehled produktů:
ACCUZIDE 10
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/1079/94-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
4034541000041

sp. zn. sukls302635/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Accuzide 10

mg/ 12,5 mg potahované tablety

quinaprilum / hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Accuzide a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide užívat

Jak se přípravek Accuzide užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Accuzide uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Accuzide a k

čemu se používá

Přípravek Accuzide se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obsahuje kombinaci dvou léčivých látek,

chinaprilu a hydrochlorothiazidu.

Chinapril patří do skupiny ACE inhibitorů a jeho účinek je založený na potlačení tvorby látek podílejících

se na zvyšování krevního tlaku v těle.

Hydrochlorothiazid působí močopudně a odvádí z těla přebytečnou vodu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Accuzide

užívat

Neužívejte

přípravek

Accuzide:

jestliže jste alergický/á na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

při přecitlivělosti na jiné léky odvozené od sulfonamidů

jestliže jste prodělal(a) angioedém (náhle vznikající ohraničený otok kůže, sliznice a podkožních

tkání) v souvislosti s dřívější léčbou podobným léčivým přípravkem (ze skupiny ACE inhibitorů)

Jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání

jestliže trpíte vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem

jestliže trpíte levokomorovou obstrukcí výtoku

jestliže trpíte zástavou močení nebo závažnou poruchou funkce ledvin

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce

pokud máte cukrovku (diabetes ) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení

krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Accuzide se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů:

s bronchiálním astmatem

léčených současně i jinými antihypertenzivy

s městnavým srdečním selháním s přidruženou nedostatečností funkcí ledvin

s omezenou funkcí ledvin nebo s vylučováním bílkoviny v moči

s poruchou obranyschopnosti organismu

se dnou

se sklerózou mozkových nebo věnčitých tepen

s cukrovkou

s mírnou poruchou jaterních funkcí

s jakoukoliv známkou infekce (např. bolesti v krku, horečka)

v průběhu kojení

pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci

odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), neboléky nasrdeční nedostatečnost

nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat

riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s

obtížným polykáním nebo dušností)

kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu

jste prodělal (a) rakovinu kůže nebo se vám na kůži během léčby objevila neočekávaná poškození.

Léčba hydrochlorothiazidem, zejména dlouhodobé užívání vysokých dávek, může zvýšit riziko

vzniku některých typů rakoviny kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor). Během užívání přípravku

Accuzide si chraňte kůži před expozicí slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany – např.valsartan,

telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem;

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů

(např, draslíku) v krvi (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek Accuzide).

V případě kteréhokoli z

následujících stavů ihned kontaktujte svého lékaře

Otok obličeje, víček, rtů nebo jazyka a hrdla, respirační úzkost včetně zánětu plic, což může vést k

závažným dechovým obtížím. Tyto obtíže se mohou vyskytnout i po podání první dávky. Objeví-li

se tyto příznaky, lék vysaďte a ihned vyhledejte lékaře.

Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratěmi a v některých případech až mdlobou. K tomuto

stavu může dojít zejména v prvních několika dnech léčby. Objeví-li se závratě, lehněte si na záda,

dokud obtíže nezmizí. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem.

Zvýšené a častější močení.

Kašel, který ustoupí po vysazení léčby.

Ztráta draslíku z Vašeho organismu. Váš lékař Vám proto může doporučit, abyste jedl(a) a pil(a)

potraviny a nápoje obsahující draslík. Neměňte svůj dietní režim bez předchozí porady s lékařem.

Jestliže onemocníte chorobou spojenou se zvracením, průjmem nebo horečnatým onemocněním se

zvýšeným pocením během léčby přípravkem Accuzide, poraďte se se svým lékařem předtím, než si

vezmete další dávku přípravku Accuzide. Zvracení, průjem, zvýšené ztráty tekutin z organismu

(dehydratace) a nadměrné pocení mohou rovněž snížit Váš krevní tlak.

Máte-li příznaky infekce (např. bolesti v krku nebo horečku).

Zpozorujete-li jakékoliv známky neobvyklého krvácení, ihned vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek

Accuzide

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Současné užívání tetracyklinu s přípravkem Accuzide snižuje vstřebávání tetracyklinu.

Současné

užívání

některých

léků

proti

horečce

bolesti

(např.

kyselina

acetylsalicylová,

indometacin) může vést ke snížení účinnosti přípravku Accuzide a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Současné užívání přípravku Accuzide a lithia (lék užívaný v léčbě některých duševních onemocnění)

může vést k prohloubení nežádoucích účinků lithia.

Při současném užívání přípravku Accuzide a léků potlačujících obranyschopnost organismu (např.

cytostatika, kortikoidy) nebo přípravků k léčbě dny (allopurinol) může dojít ke snížení počtu bílých

krvinek.

Užívání přípravku Accuzide může ovlivnit účinek léků proti cukrovce.

Současné užívání léčivých přípravků s obsahem draslíku nebo draslík šetřících léků (spironolakton,

amilorid, triamteren) může vést ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Přípravky s obsahem

trimethoprimu, které u starších pacientů nebo pacientů s porušenou funkcí ledvin mohou způsobit

závažné zvýšení hladin draslíku.

Současné užívání léků ke snížení krevního tlaku může zvýšit jejich účinnost.

Pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci

odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), nebo léky na srdeční nedostatečnost

nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat

riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s

obtížným polykáním nebo dušností). Je třeba zvláštní opatrnosti pokud již používáte přípravek

Accuzide a je zahájena terapie inhibitory mTOR, inhibitory DPP-4, nebo inhibitory neutrální

endopeptidázy.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte blokátor

receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek

Accuzide a Upozornění a opatření).

Přípravek

Accuzide s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Přípravek Accuzide lze užívat s jídlem i bez jídla.

Sůl snižuje účinek přípravku Accuzide, naopak alkohol jeho účinek prohlubuje. Dodržujte životosprávu

doporučenou lékařem.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Accuzide není vhodné na počátku těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství se

přípravek Accuzide nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné

poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště

nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Accuzide vhodná. Pokud kojíte starší dítě, Váš lékař zváží

přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati, nepříznivě ovlivnit činnost

vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel,

obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

P

řípravek

Accuzide obsahuje

monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Accuzide

používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně.

Při nedostatečném účinku může lékař doporučit zvýšení dávky až na 2 tablety denně.

Tableta se užívá celá, nerozkousaná ráno a zapíjí se přiměřeným množstvím vody.

Použití u starších pacientů

Pokud jste starší 65 let, bude Vám před začátkem léčby zkontrolována funkce ledvin a případně snížena

dávka přípravku Accuzide.

Použití u dětí a dospívajících

Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Accuzide,

než jste měl

(a)

V případě předávkování

vyhledejte

lékaře. V závislosti

rozsahu

předávkování

mohou

objevit

následující příznaky: závažné snížení krevního tlaku, zpomalená srdeční činnost, oběhový šok, porucha

vědomí (až koma).

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Accuzide

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku

Accuzide podle doporučeného dávkovacího schématu.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat

přípravek

Accuzide

Neukončujte léčbu dříve, než Vám to doporučí Váš lékař. Váš krevní tlak by se při předčasném ukončení

léčby mohl opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Nejčastější nežádoucí účinky z

klinických studií

: bolest hlavy, závratě, kašel, únava.

Další

nežádoucí

účinky:

závratě, pocit slabosti, rozmazané vidění vznikající v důsledku výrazného poklesu krevního tlaku.

pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo svalové

bolesti, brnění rukou, nohou nebo rtů (příznaky zvýšené nebo i snížené koncentrace draslíku v krvi)

suchý dráždivý kašel, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, zřídka dušnost

nebo rýma

nevolnost, bolesti v nadbřišku, zřídka zvracení, průjem, nechutenství

kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, vzácně kopřivka, svědění nebo puchýřky

bolesti hlavy, únava, ospalost, nespavost, poruchy rovnováhy

angina pectoris, bušení srdce

bolesti zad, bolesti na prsou, vyčerpání

dna, porušená tolerance glukózy

rakovina kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor) – frekvence není známo

V případě náhlého snížení ostrosti vidění nebo bolesti očí ihned vyhledejte svého lékaře. Neléčený stav by

mohl způsobit ztrátu zraku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Accuzide

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Accuzide obsahuje

Léčivými látkami jsou quinaprilum 10 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou: kandelilový vosk, kopovidon, hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol

400, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, magnesium-stearát, hyprolosa, povidon 25, oxid titaničitý, žlutý

oxid železitý, červený oxid železitý.

Jak

přípravek

Accuzide

vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou růžové, eliptické, bikonvexní filmem potahované tablety, s půlící rýhou na obou stranách.

Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech obsahujících 10, 30, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutchland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

15. 1. 2020

sp. zn. sukls302635/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accuzide 10 mg/ 12,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje quinaprilum 10 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 32,3 mg v jedné tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis přípravku: růžové, eliptické, bikonvexní film. potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách.

Půlící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Chinapril/HCHTZ je indikován k léčbě hypertenze u pacientů, u nichž je vhodná kombinační terapie

chinaprilem a diuretikem (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

U pacientů, kteří v současné době nejsou léčeni diuretikem, bez ohledu na to, zda byli léčeni chinaprilem

v monoterapii, je doporučená úvodní dávka chinaprilu/HCHTZ 10/12,5 mg. Po úvodní léčbě může být

dávka zvýšena na 20/12,5 mg nebo 20/25 mg. Účinné kontroly krevního tlaku je obvykle dosaženo

dávkou 10/12,5 mg až 20/12,5 mg (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

Dávkovací rozmezí tohoto kombinovaného přípravku (chinapril/HCHTZ) umožňuje flexibilitu titrace

jednotlivých složek podle klinické indikace.

U pacientů, kteří jsou v současné době léčení diuretikem, je doporučená úvodní dávka chinaprilu 5 mg,

aby byl minimalizován potenciál pro nadměrné snížení krevního tlaku. Dávka má být titrována tak, aby

bylo dosaženo požadované snížení krevního tlaku. Pokud titrace vede k dávkám obdobným jako jsou u

kombinovaného přípravku, může být provedena náhrada chinaprilem/HCHTZ.

Úprava dávkování při zhoršené funkci ledvin: U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin (clearance

kreatininu < 60 ml/min) se nemá chinapril/HCHTZ používat jako úvodní léčba. U pacientů s mírnou

insuficiencí ledvin (clearance kreatininu 30-60 ml/min) se zahájí léčba 5 mg chinaprilu a odpovídajícím

způsobem se titruje.

Pacienti, u kterých je potřebné přidání diuretika, se může jeho dávka titrovat pomocí kombinace

chinapril/HCHTZ. Úvodní zahajovcí dávka je 10/12,5 mg. Kontrola krevního tlaku může být udržována

obvyklými dávkami chinaprilu/HCHTZ.

Pokud je nutná souběžná léčba diuretikem u pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (<30

ml/min), pak se při užívání s chinaprilem dává přednost kličkovým diuretikům před thiazidovými. Proto

chinapril/HCHTZ není doporučován pro pacienty se závažným zhoršením funkce ledvin.

Použití u starších osob:

Terapeutické účinky jsou zřejmě stejné u starších osob (≥65 let) a u mladších pacientů, kterým byly

podávány stejné denní dávky. U starších pacientů nebyl pozorován žádný vzestup nežádoucích účinků.

Použití u dětí:

Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

4.3

Kontraindikace

Chinapril/HCHTZ je kontraindikován u pacientů:

V druhém a třetím trimestru těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

S přecitlivělostí na kteroukoliv složku přípravku včetně pacientů s anamnézou angioedému

v souvislosti s dřívější léčbou inhibitory ACE.

V kombinaci se sakubitril/valsartanem, z důvodu zvýšeného rizika angioedému.

S vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem.

S levokomorovou obstrukcí výtoku.

S anurií nebo závažnou renální dysfunkcí.

S přecitlivělostí na jiné sulfonamidy.

Současné užívání přípravku Accuzide s přípravky obsahující aliskiren je kontraindikováno u

pacientů

s diabetes mellitus (viz body 4.5 a 5.1)

s poruchou funkce ledvin (GFR

60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.5 a 5.1)

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Chinapril/HCHTZ se musí používat s opatrností u pacientů s aortální stenózou.

Reakce při přecitlivělosti

U pacientů s prodělanou/neprodělanou alergií či bronchiálním astmatem se mohou objevit reakce jako

je purpura, fotosensitivita, urtikarie, nekrotizující angiitida, respirační úzkost včetně zánětu plic nebo

plicního edému a anafylaktické reakce.

Hypotenze

Chinapril/HCHTZ může způsobovat symptomatická hypotenzi, většinou obdobné četnosti jako u

monoterapie. U nekomplikovaných pacientů s hypertenzí léčených chinaprilem/HCHTZ byla vzácně

pozorována symptomatická hypotenze. Hypotenze se může spíše objevit u hypertenzních pacientů

užívajících chinapril, a to obvykle u pacientů s objemovou deplecí, např. po léčbě diuretiky, dietě

s omezením soli, po dialýze, průjmech nebo zvracení, či se závažnou renin-dependentní hypertenzí (viz

bod 4.5).

Chinapril/HCHTZ se musí používat s opatrností u pacientů léčených současně i jinými antihypertenzivy.

Thiazidová

složka

přípravku

s obsahem

chinaprilu/HCHTZ

může

potencovat

účinek

jiných

antihypertenziv,

zejména

ganglioplegik

nebo

látek,

které

blokují periferní

adrenergní

systém.

Antihypertenzní účinky thiazidové složky mohou být rovněž zesíleny u pacientů po sympatektomii.

Pokud dojde k symptomatické hypotenzi, pacient se musí položit a v případě nutnosti se mu podá

intravenózní infuze fyziologického roztoku. Přechodná hypotenzní odpověď není kontraindikací podání

dalších dávek. Pokud k takové příhodě dojde, je zapotřebí zvážit podávání nižších dávek chinaprilu nebo

souběžné diuretické léčby.

U pacientů s městnavým srdečním selháním s přidruženou insuficiencí ledvin nebo bez ní, může terapie

hypertenze inhibitorem ACE způsobit výrazný pokles krevního tlaku, který se může projevovat oligurií,

azotemií a ve vzácných případech i akutním selháním ledvin a smrtí. Terapie chinaprilem/HCHTZ musí

být zahájena za pečlivé lékařské kontroly. Tito pacienti musí být pečlivě sledováni první dva týdny léčby

a vždy při zvýšení dávky léku.

S

rdeční selhání/onemocnění srdce

Jako důsledek inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron lze očekávat u citlivých osob změny

funkce ledvin. U pacientů s těžkým srdečním selháním, u kterých může funkce ledvin záviset na aktivitě

systému renin-angiotenzin-aldosteron, může léčba chinaprilem vést k oligurii a/nebo progredující

azotemii a vzácně k akutnímu selhání ledvin a/nebo smrti.

Kašel

Kašel byl hlášen při užívání inhibitorů ACE. Typický je neproduktivní, přetrvávající kašel, který ustoupí

po vysazení léčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE se má považovat za součást diferenciální

diagnostiky kašle.

Onemocnění ledvin

U pacientů s onemocněním ledvin se musí chinapril/HCHTZ používat s opatrností. Thiazidy mohou u

pacientů s těžkým onemocněním ledvin vyvolat azotemii a se středně těžkým onemocněním ledvin

(clearance kreatininu 10-20 ml/min) jsou celkově thiazidy neúčinné, a účinky opakovaných dávek se

mohou kumulovat.

Není dostatek zkušeností u pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu <10

ml/min).

Před

léčbou

inhibitory,

stenóza

a.renalis

musí

být

vyloučena

pacientů

s transplantovanou ledvinou.

Při poklesu clearance kreatininu je prodloužen poločas chinaprilátu. U pacientů s clearancí kreatininu

<60 ml/min je nutná nižší úvodní dávka chinaprilu (viz bod 4.2). Dávka léku se zvyšuje podle odpovědi

na léčbu a musí se pečlivě monitorovat funkce ledvin, i když úvodní studie neukazují na to, že by lék

vedl k dalšímu zhoršení funkce ledvin.

V klinických studiích u pacientů s hypertenzí a s jednostrannou nebo oboustrannou stenózou a. renalis

došlo po léčbě inhibitorem ACE u některých pacientů k vzestupu močoviny v krvi a kreatininu v séru.

Tento vzestup byl po vysazení inhibitoru ACE a/nebo diuretika téměř vždy reverzibilní. U těchto

pacientů musí být v prvních několika týdnech léčby monitorována funkce ledvin.

U některých pacientů s hypertenzí nebo srdečním selháním bez zjevného onemocnění ledvin došlo

k vzestupu močoviny v krvi a kreatininu v séru (>1,25 krát horní hranice normy). Tento vzestup byl

obvykle méně významný a přechodný, zejména při současném podávání chinaprilu s diuretikem.

V případě monoterapie chinaprilem u pacientů s hypertenzí bylo pozorováno zvýšení močoviny v krvi

a kreatininu v séru ve 2 %, u kombinace chinapril/hydrochlorothiazid bylo pozorováno zvýšení

močoviny v krvi ve 4 % a kreatininu v séru ve 3 % případů. Tyto nálezy se s větší pravděpodobností

objevují u pacientů s již existujícím postižením ledvin. Může být zapotřebí snížení dávky a/nebo

vysazení diuretika a/nebo chinaprilu.

Zhoršená funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebo progredujícím jaterním onemocněním se má chinapril/HCHTZ

užívat s opatrností, protože již méně výrazné alterace rovnováhy tekutin a minerálů mohou vyvolat

jaterní kóma. Metabolismus chinaprilu na chinaprilát je za normálních okolností závislý na jaterní

esteráze. Koncentrace chinaprilátu jsou u pacientů s alkoholickou cirhózou sníženy vzhledem ke

zhoršené deesterifikaci chinaprilu.

Vzácně byly ACE inhibitory spojené se syndromem, projevujícím se v počátku jako cholestatická

žloutenka, postupujícím do náhlé hepatální nekrózy (v některých případech fatální). Pacienti, u kterých

se během léčby objevila žloutenka či zvýšené hodnoty jaterních enzymů, musí ukončit užívání

chinaprilu a podstoupit další lékařskou péči.

Imunitní/Anafylaktoidní reakce

Desenzibilizace:

pacientů

užívajících

inhibitory

během

desenzibilizační

terapie

jedem

blanokřídlých se vyskytly prolongované život ohrožující anafylaktoidní reakce. U stejných pacientů se

zabránilo vzniku těchto reakcí, pokud byly inhibitory ACE přechodně vysazeny, avšak opět se objevily

po jejich neúmyslném nasazení.

Byl hlášen Stevens-Johnsonův syndrom a exacerbace nebo aktivace systémového lupus erythematodes

u thiazidových diuretik.

Angioedém

Angioedém byl popsán u pacientů léčených inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Pokud

vznikne laryngeální stridor nebo angioedém obličeje, jazyka nebo glottis, léčba musí být ihned přerušena

a pacient musí být náležitě léčen v souladu s přijatými zásadami léčebné péče a pečlivě sledován do

vymizení otoků. V případech, kdy je otok omezen na obličej a rty, stav obvykle odezní bez léčby a

k úlevě od symptomů mohou pomoci antihistaminika. Angioedém s postižením laryngu může být

fatální. V případě postižení jazyka, glottis nebo laryngu může dojít k obstrukci dýchacích cest, a proto

musí být neprodleně zahájená akutní léčba včetně subkutánního podání roztoku adrenalinu 1:1000 (0,3-

0,5 ml).

Pacienti s anamnézou angioedému, který nemá vztah k léčbě inhibitorem ACE, mohou mít při léčbě

inhibitorem ACE vyšší riziko angioedému (viz bod 4.3).

Kombinace

chinaprilu

sakubitril/valsartanem

kontraindikována

z důvodu

zvýšeného

rizika

angioedému (viz bod 4.3). Sakubitril/valsartan nesmí být podán dříve než za 36 hodin od poslední dávky

chinaprilu. Pokud je léčba sakubitril/valsatanem ukončena, léčba chinaprilem nesmí být zahájena dříve

než za 36 hodin od poslední dávky sakubitril/valsartanu (viz bod 4.3 a 4.5). Souběžné podání dalších

NEP inhibitorů (např.racecadotril) a ACE inhibitorů může také zvýšit riziko angioedému (viz bod 4.5).

Proto je nutné před zahájením léčby NEP inhibitory (např.racekadotril) u pacientů léčených chinaprilem

pečlivé zvážení přínosu a rizika.

Pacienti, kteří současně užívají inhibitor mTOR (např. temsirolimus) nebo inhibitor DPP-IV (např.

vildagliptin) mohou být vystaveni zvýšenému riziku angioedému. Při zahajování léčby inhibitorem

mTOR nebo inhibitorem DPP-IV u pacientů, kteří již užívají inhibitor ACE, je třeba postupovat

obezřetně.

Střevní angioedém

U pacientů léčených inhibitory ACE byl popsán střevní angioedém. Projevoval se jako bolesti břicha (s

nauzeou nebo bez ní či se zvracením). U některých pacientů nebyla předchozí anamnéza angioedému

obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl diagnostikován při CT vyšetření břicha

nebo ultrazvukem, případně při operaci a po vysazení inhibitoru ACE symptomy odezněly. U pacientů

léčených inhibitory ACE, kteří udávají bolesti břicha, je zapotřebí v rámci diferenciální diagnózy

uvažovat i o střevním angioedému.

Etnické rozdíly

U pacientů černošské rasy léčených inhibitory ACE byl popsán vyšší výskyt angioedému v porovnání

s pacienty jiné barvy pleti. Je potřebné rovněž zmínit, že v kontrolovaných klinických studiích měly

inhibitory ACE u pacientů černošské rasy menší efekt na krevní tlak než tomu bylo u pacientů jiné barvy

pleti.

Hemodialýza a LDL aferéza

Klinické důkazy ukazují na to, že pacienti na hemodialýze s použitím membrán s vysokým průtokem

(jako

jsou

polyakrylonitritové

membrány)

mají

při

současné

léčbě

inhibitorem

s větší

pravděpodobností anafylaktoidní reakce. Této kombinace je nutné se vystříhat, a to buď používáním

jiných antihypertenziv nebo jiné hemodialyzační membrány. U pacientů, kteří se podrobili aferéze

lipoproteinů o nízké hustotě pomocí absorpce dextransulfátem při současné léčbě inhibitorem ACE,

byly hlášeny případy anafylaktoidní reakce.

Poruchy elektrolytů v

séru

Pacienti

léčeni

chinaprilem/HCHTZ

musí

být

sledováni

možné

klinické

příznaky

thiazidy

vyvolanou poruchu elektrolytové či tekutinové rovnováhy. Vyšetření elektrolytů v séru (zvláště sodík

a draslík) se musí u takových pacientů provádět v pravidelných intervalech. Jelikož chinapril snižuje

produkci

aldosteronu,

jeho

kombinace

s hydrochlorothiazidem

může

minimalizovat

diuretiky

vyvolanou hypokalemii.

Protichůdné účinky chinaprilu a hydrochlorothiazidu na kalium v séru se u mnohých pacientů zhruba

vyrovnávají, takže se nepozoruje žádný celkový efekt na kalium v séru. U jiných pacientů tak může být

jeden nebo druhý efekt dominantní. Úvodní vyšetření elektrolytů v séru a jeho pravidelné opakování

s cílem určit případnou poruchu elektrolytové rovnováhy musí být prováděno ve vhodných intervalech.

Thiazidy snižují vylučování kalcia .U malého počtu pacientů, kteří byli dlouhou dobu léčeni thiazidy,

byly pozorovány patologické změny příštítných tělísek s hyperkalcemií a hypofosfatemií. Závažnější

komplikace hyperparathyreózy (nefrolitiáza, kostní resorpce a peptické vředy) nebyly pozorovány.

Před vyšetřením funkce příštítných tělísek mají být thiazidy vysazeny.

Thiazidy zvyšují vylučováni magnesia močí a může tak dojít k hypomagnesinemii (viz bod 4.5).

Další metabolické poruchy: Thiazidová diuretika zvyšují sérové hladiny cholesterolu, triglyceridů a

kyseliny močové. Tyto účinky jsou obvykle méně významné, avšak u vnímavých pacientů se může

objevit klinicky manifestní dna nebo zjevný diabetes.

Hypokalemie

Naopak, léčba thiazidovými diuretiky vedla k hypokalemii, hyponatremii a hypochloremické alkalóze.

Tyto poruchy se někdy manifestují jako jeden nebo i více z následujících příznaků: sucho v ústech,

žízeň, slabost, apatie, ospalost, neklid, bolesti svalů nebo svalové křeče, svalová únava, hypotenze,

oligurie, tachykardie, nauzea, zmatenost, záchvaty a zvracení. Hypokalemie může rovněž zvýšit citlivost

nebo zvýraznit odpověď srdce na toxické účinky digitalisu. Riziko hypokalemie je nejvyšší u pacientů

s jaterní cirhózou, u pacientů s rychlou diurézou, u pacientů s nepřiměřeným perorálním příjmem

elektrolytů, u pacientů se souběžnou léčbou kortikosteroidy nebo adrenokortikotropním hormonem

(ACTH) (viz bod 4.5) nebo dalšími léčivy zvyšujícími riziko hypokalemie.

Hyperkalemie

Souběžné podávání léčiv, které mohou zvýšit hladiny draslíku v séru , je třeba pečlivě zvážit. Pacienti

mají být poučeni, aby bez konzultace s lékařem neužívali potravinové doplňky s obsahem draslíku

,náhrady soli obsahující draslík nebo přípravky známé svým účinkem zvýšovat hladiny draslíku v séru

(viz bod 4.5).

Diabetes

Thiazidy vyvolaná hypoglykemie může zhoršit kontrolu cukru v krvi. Úbytek draslíku v séru zvšuje

intoleranci glukózy. Je požadováno sledování glykemie, doplňování draslíku, pokud je třeba k udržení

příslušných hladin draslíku v séru, a úprava diabetické léčby.

U pacientů s diabetem na inzulínu nebo perorálních antidiabeticích mohou inhibitory ACE vést

k hypoglykemii. U diabetiků proto může být potřebné pečlivější sledování glykemie zejména během

prvního měsíce léčby ACE inhibitory (viz bod 4.5).

Neutropenie/agranulocytóza

V souvislosti s léčbou inhibitory ACE se u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí vzácně vyskytla

agranulocytóza a deprese kostní dřeně, častěji však u pacientů se zhoršenou činností ledvin, zejména,

pokud trpěli současně onemocněním léčeným immunosupresivy nebo jinými látkami spojenými

s neutropenií/agranulocytózou. Pacienti by měly ihned nahlásit jakékoli známky infekce (např. bolest

v krku, horečka), což mohou být známky neutropenie (viz bod 4.5).

Agranulocytóta byla vzácně hlášena během léčby chinaprilem. Tak jako u ostatních inhibitorů ACE, má

se u pacientů s vaskulární kolagenózou a/anebo onemocněním ledvin zvážit monitorování bílého

krevního obrazu.

Operace/anestézie

U pacientů, kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu nebo anestézii je zapotřebí opatrnost,

protože bylo prokázáno, že chinapril blokuje tvorbu angiotenzinu II sekundárně ke kompenzačnímu

uvolňování reninu. To může vést k hypotenzi, kterou lze upravit objemovou expanzí.

Akutní

krátkozrakost (myopie) a sekundární glaukom s

uzavřeným úhlem

Hydrochlorothiazid,

patřící

skupiny

sulfonamidů,

může

způsobovat

idiosynkratickou

reakci,

vyúsťující v přechodnou akutní myopii a akutní glaukom s uzavřeným úhlem. Symptomy zahrnují

akutní snížení vizuální ostrosti nebo bolest očí a typicky se objevují v průběhu hodin či týdnů od

nasazení léčivého přípravku. Neléčený akutní glaukom s uzavřeným úhlem může vést k permanentní

ztrátě zraku. Primární léčbou je vysazení hydrochlorothiazidu nejrychlejším možným způsobem.

Rychlou léčbu či operativní zákrok je třeba zvážit, pokud nitrooční tlak zůstává zvýšený. Rizikové

faktory pro rozvoj akutního glaukomu s uzavřeným úhlem zahrnují v minulosti prodělanou alergii na

sulfonamidy či penicilin.

Těhotenství

Podávání ACE inhibitorů by nemělo být zahájeno během těhotenství. S výjimkou pacientek, pro které

je dlohodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, by všechny ostatní pacientky měly být v případě

plánovaného těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro

těhotenství a plod. Pokud došlo k otěhotnění, je třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě

nutnosti další léčby zahájit jinou léčbu (viz bod 4.3 a 4.6).

Laktosa

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli

užívat.

Lithium

Lithium obecně nemá být podáván s diuretiky. Diuretika snižují renální clearanci lithia a přispívají

k vysokému riziku lithiové toxicity (viz bod 4.5).

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). Pokud je duální blokáda

považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem specializovaného lékaře a za

častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku. Inhibitory ACE a blokátory

receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s diabetickou nefropatií.

Nemelanomové kožní nádory

Ve dvou epidemiologických studiích vycházejících z Dánského národního registru karcinomů bylo se

zvyšující

kumulativní

dávkou

hydrochlorothiazidu

(HCTZ)

pozorováno

zvýšené

riziko

nemelanomových

kožních

nádorů

(NMSC

non-melanoma

skin

cancer)

[bazaliomy

čili

bazelocelulární

karcinomy

(BCC

basal

cell

carcinoma)

spinaliomy

čili

skvamocelulární

dlaždicobuněčné karcinomy (SCC – squamous cell carcinoma)]. Příčinou vzniku NMSC by případně

mohla být fotoaktivita HCTZ.

Pacienti užívající HCTZ mají být poučeni o riziku NSCM a mají dostat doporučení, aby si pravidelně

kontrolovali, zda se jim na kůži neobjevily nové léze, a aby o každé podezřelé kožní lézi okamžitě

informovali

lékaře.

Z důvodu

minimalizace

rizika

vzniku

kožního

nádoru

pacientům

mají

být

doporučena možná preventivní opatření, jako je omezení expozice slunečnímu a ultrafialovému záření

a v případě expozice odpovídající ochrana. Podezřelé kožní léze mají být okamžitě prozkoumány,

případně včetně histologického vyšetření vzorku tkáně. Užívání HCTZ má být rovněž opětovně

posouzeno u pacientů, kteří v minulosti prodělali NMSC (viz též bod 4.8).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Tetracyklin

a jiné léky s

interakcí s

magnesiem

Podání tetracyklinu s chinaprilem snížilo absorpci tetracyklinu přibližně o 28 – 37 %. Snížená absorpce

je způsobena přítomností hydrátu zásaditého uhličitanu hořečnatého, což je pomocná látka přípravku.

Je doporučeno se vyhnout souběžnému podání s tetracyklinem. K této interakci je nutné přihlížet při

preskripci chinaprilu/HCHTZ a tetracyklinu.

Látky

zvyšující hladiny kalia v

séru

Chinapril/HCHTZ obsahuje thiazidové diuretikum, což vede ke zvýšení ztrát močí vyloučeného kalia,

ale také ACE inhibitor, což vede k zadržování kalia snížením hladin aldosteronu. Proto není vhodné

souběžně přidávat potravinové doplňky draslíku, kalium šetřící diuretika nebo přípravky známé svým

účinkem zvýšovat hladiny draslíku v séru z důvodu zvýšení hladin kalia v séru. U starších pacientů nebo

pacientů

s porušenou

funkcí

ledvin

současná

léčba

inhibitory

sulfamethoxazolem/trimethoprimem

byla

spojena

závažnou

hyperkalemií,

způsobenou

trimethoprimem. Chinapril a přípravky s obsahem trimethoprimu musí být proto podávány s opatrností

a patřičným sledováním hladin draslíku.

Jiná diuretika

Chinapril/HCHTZ obsahuje diuretikum. Souběžné podání s jinými diuretiky kumuluje jejich účinek.

Také je u pacientů užívajích diuretika, zvláště s deplecí soli a/nebo objemovou, znám pokles krevního

tlaku při zahájení léčby či zvýšení dávky ACE inhibitoru.

Jiná

antihypertensiva

Kombinace chinaprilu/HCHTZ s jinými antihypertensivy, jako jsou nitráty nebo vazodilatancia, mohou

mít aditivní či potenciační účinek.

Operace

/anestézie

Ačkoli nejsou k dispozici údaje o interakci chinaprilu a anestetik, že by způsobovaly hypotenzi, u

pacientů, kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu nebo anestézii je zapotřebí opatrnost, protože

bylo prokázáno, že ACE inhibitory blokují tvorbu angiotenzinu II sekundárně ke kompenzačnímu

uvolňování reninu. To může vést k hypotenzi, kterou lze upravit objemovou expanzí (viz bod 4.4)

Thiazidy mohou snižovat arteriální odpověď na noradrenalin. Při naléhavých operacích by měly být

látky před i během anestéze podány ve snížených dávkách. Thiazidy mohou zvyšovat odpověď na

tubokurarin.

Lithium

Lithium obecně nemá být podáván s diuretiky. Diuretika snižují renální clearanci lithia a přispívají

k vysokému riziku lithiové toxicity U pacientů užívajících současně lithium a inhibitor ACE byly

hlášeny případy zvýšené hladiny lithia v séru a projevy lithiové toxicity, které jsou dány ztrátou soli

způsobenou těmito léky. Při používání chinaprilu/HCHTZ může být zvýšeno riziko lithiové toxicity.

Chinapril/HCHTZ se musí podávat s opatrností a doporučuje se časté monitorování hladin lithia v séru.

Kortikosteroidy, ACTH

Byla pozorována výraznější deplece elektrolytů, zejména hypokalemie.

Nesteroidní antirevmatika

(NSA)

U některých pacientů může podávání nesteroidního antirevmatika snížit diuretické, natriuretické a

antihypertenzivní účinky kličkových, kalium šetřících a thiazidových diuretik. Pokud se proto používají

současně chinapril/HCHTZ a nesteroidní antirevmatika, pak musí být pacient pečlivě sledován, aby se

zjistilo, zda byl dosažen požadovaný účinek chinaprilu/HCHTZ. Navíc, bylo, popsáno, že NSA a ACE

inhibitory vyvolávají zvýšení kalia v séru, čímž snižují funkci ledvin. Tyto účinky jsou v zásadě

reverzibilní a objevují se zvláště u pacientů s oslabenou funkcí ledvin.

Jiné známé léky způsobující angioedém

Pacienti, kteří současně užívají inhibitor mTOR (např. temsirolimus) nebo inhibitor DPP-IV (např.

vildagliptin) mohou být vystaveni zvýšenému riziku angioedému. Při zahajování léčby inhibitorem

mTOR nebo inhibitorem DPP-IV u pacientů, kteří již užívají inhibitor ACE, je třeba postupovat

obezřetně.

NEP inhibitory

Souběžné podání chinaprilu se sakubitril/valsartanem je kontraindikováno, neboť souběžná inhibice

neprilysinu (NEP) a ACE může zvýšit riziko angioenému. Sakubitril/valsartan nesmí být podán dříve

než za 36 hodin od poslední dávky chinaprilu. Léčba chinaprilem nesmí být zahájena dříve než za 36

hodin od poslední dávky sakubitril/valsartanu (viz bod 4.3 a 4.4). Souběžné podání dalších NEP

inhibitorů (např.racekadotril) a chinaprilu může také zvýšit riziko angioedému (viz bod 4.4).

Allopurinol, cytostatika a imunosupresiva, systémové kortikosteroidy nebo prokainamid

Souběžné užívání s ACE inhibitory může vést ke zvýšení rizika vzniku leukopenie.

Antiuratika (allopurinol, urikosurika, inhibitory xantin-

oxidázy

)

Thiazidy vyvolaná hyperurikemie může zhoršit kontrolu dny léčenou allopurinolem či probenecidem.

Souběžné podání HCHTZ a allopurinolu může zvýšit incidenci hypersensitivních reakcí na allopurinol.

Alkohol, barbituráty, narkotika

Může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze.

Léky spojené s

„torsades de pointes“

Z důvodu potenciálního rizika hypokalemie, mělo by být zváženo s opatrností souběžné podávání

HCHTZ a látek obsahujících digitalis či způsobujíchc jev „torsades de pointes“.

Antacida

Antacida mohou snížit biologickou dostupnost chinapril/HCHTZ.

Antidiabetika (pero

rální antidiabetika a inzulin)

U pacientů s diabetem na inzulínu nebo perorálních antidiabeticích mohou inhibitory ACE zvýšit

citlivost na insulin a vést k hypoglykemii. U diabetiků proto může být potřebné pečlivější sledování

glykemie zejména na počátku léčby ACE inhibitory (viz bod 4.4).

Thiazidy vyvolaná hypoglykémie může zhoršit kontrolu cukru v krvi. Úbytek draslíku v séru zvšuje

intoleranci glukózy. Je požadováno sledování glykemie, doplňování draslíku, pokud je třeba k udržení

příslušných hladin draslíku v séru, a úprava diabetické léčby

Digoxin

Thiazidy

vyvolané

poruchy

elektrolytů,

např.

hypokalemie,

hypomagnesinemie,

zvyšují

riziko

digoxinové toxicity, což může vést k fatálním arytmickým příhodám (viz bod 4.4).

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu

je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce

ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz

body 4.3, 4.4 a 5.1).

Presori

cké aminy (např. noradrenalin)

Možnost snížené odpovědi na presorické aminy, není však natolik silná, aby předem vyloučila jejich

použití.

Iontoměničové pryskyřice

Absorpce

hydrochlorothiazidu

zhoršená

při

přítomnosti

iontoměničových

pryskyřic,

jako

cholestyramin a kolestipol. Jednorázové dávky pryskyřic váží hydrochlorothiazid až z 85 % a snižují

jeho absorpci z gastrointestinálního traktu až o 43 %.

Jiné látky

Při

používání

chinaprilu

současně

s propranololem,

hydrochlorothiazidem

nebo

cimetidinem

nevyskytly žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Antikoagulační účinek jednorázové dávky warfarinu (měřen pomocí protrombinového času) nebyl

významně změněn při současném podávání s chinaprilem 2x denně.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

ACE inhibitory

Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4). Podávání

ACE inhibitorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3, 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru

těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokud není další léčba ACE

inhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy, které plánují těhotenství, převedeny na

jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je

nutno ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.

Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu

(snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální

selhání, hypotenzi, hyperkalemii).(viz bod 5.3). Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům po druhém

trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly

v těhotenství ACE inhibitory, musí být sledovány pro možnou hypotenzi (viz bod 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid

Existují omezené zkušenosti s podáváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, zejména během

prvního trimestru. Studie na zvířatech neposkytují dostatečná data. Hydrochlorothiazid prostupuje

placentou. Na základě farmakologického mechanismu působení hydrochlorothiazidu při jeho užívání

během druhého a třetího trimestru, může snížit fetoplacentální perfúzi a může způsobit fetální či

neonatální

následky

jako

ikterus,

porušení

rovnováhy

elektrolytů

trombocytopenii.

Hydrochlorothiazid nesmí být užíván při těhotenských otocích, těhotenské hypertenzi nebo preeklampsii

z důvodu rizika sníženého plazmatického objemu a placentální hypoperfúze, bez prospěšného účinku

na průběh onemocnění.

Hydrochorothiazid nesmí být užíván při esenciální hypertenzi u těhotných žen s výjimkou vzácných

případů, kde nelze použít jinou léčbu.

Kojení

Chinapril

Podle omezených farmakokinetických údajů jsou koncentrace v mateřském mléce velmi nízké. I když

jsou tyto koncentrace pravděpodobně bez klinického významu, podávání chinapril/HCHTZ během

kojení se nedoporučuje matkám nedonošených dětí a během několika prvních týdnů po porodu pro

nedostatek klinických zkušeností a pro hypotetické riziko kardiovaskulárních a renálních nežádoucích

účinků.

U matek kojících starší dítě lze podávání chinapril/HCHTZ zvažovat, je-li léčba nezbytná a dítě bude

pečlivě sledováno z důvodu nežádoucích účinků.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid je vylučován v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy ve vysokých

dávkách, které významně zvyšují diurézu, mohou působit snížení tvorby mateřského mléka. Podávání

přípravku Accuzide během kojení se nedoporučuje. Pokud je přípravek Accuzide podáván kojícím

matkám, musí to být v nejnižších možných dávkách.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Schopnost, zabývat se činnostmi jako je obsluha strojů nebo řízení motorových vozidel, může být

porušena, zejména při zahájení léčby chinaprilem/HCHTZ.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, které byly pozorovány a hlášeny během léčby chinapril/HCHTZ

s následující četností:

Velmi časté (

≥ 1/10)

Časté (

≥ 1/100 až

1/10)

Méně časté (

≥ 1/1 000 až

1/100)

Vzácné (

≥ 1/10 000 až

1/1 000)

Velmi vzácné

(≤ 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Infekční a infestační

Časté: bronchitida, infekce horních cest dýchacích, faryngitida*, rinitida*

Méně časté: virové infekce, infekce močových cest, sinusitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo: agranulocytoza**, hemolytická anémie*

, neutropenie**,trombocytopenie*, eosinofilie*

Poruchy

imunitního systému

Není známo: anafylaktoidní reakce*

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: hyperkalemie**, dna*, hyperurikemie*

Méně časté: porušená tolerance glukózy

Psychiatrické poruchy

Časté: nespavost*

Méně časté: stavy zmatenosti*, deprese*, nervozita*

P

oruchy nervového systému

Časté: závratě*, bolesti hlavy*, somnolence*

Méně časté: tranzitomní ischemická ataka*, synkopa*, parestezie*, porucha chuti*

Vzácné: porucha rovnováhy

Není známo: cerebrovaskulární příhoda*

Poruchy oka

Méně časté: amblyopie*

Velmi vzácné: rozmazané vidění*

Není známo: akutní myopatie, akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: vertigo*, tinitus*

Poruchy srdeční

Časté: angina pectoris**, palpitace*, tachykardie*

Méně časté: infarkt myokardu*

Není známo: arytmie

Cévní poruchy

Časté: vazodilatace*

Méně časté: hypotenze*

Není známo: ortostatická hypotenze*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: kašel*

Méně časté: dyspnoe*, sucho v krku

Vzácné: eosinofilní pneumonie**, obstrukce horních cest dýchacích způsobená angioedémem (může

být fatální) *

Není známo: bronchospasmus*

Gastrointestinální poruchy

Časté: zvracení*, průjem*, dyspepsie*, abdominální bolest*, nauzea*

Méně časté: flatulence*, sucho v ústech*

Vzácné: zácpa, glositida

Velmi vzácné: ileus*, angioedém tenkého střeva

Není známo: pancreatitida*

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo: hepatitida*, cholestatická žloutenka*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: alopecie*, reakce z fotosenzitivity*, pruritus*, vyrážka*, angioedém**, hyperhidróza**

Vzácné: kožní onemocnění mohou být spojena s horečkou, bolestí svalů a kloubů (myalgickou,

artralgickou, artritickou), vaskulitida, psoriatická dermatitida*

Velmi vzácné: urtikarie*

Není známo: epidermální nekrolýza*, erythema multiforme*, exfoliativní dermatitis*, pemfigus*,

purpura, Stevens Johnsonův syndrom*

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (včetně cyst a polypů)

Není známo: nemelanomové kožní nádory (bazaliomy a spinaliomy)≠

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: bolest zad*, myalgie*

Méně časté: artralgie*

Není známo:systémový lupus erythematodes

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté: renální dysfunkce*, proteinuria

Není známo: tubulointersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

Méně časté: erektilní dysfunkce*

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Časté: vyčerpání*, astenie*, bolest na prsou*

Méně časté: generalizovaný edém**, horečka *, periferní otoky *

Není známo: serozitida

Vyšetření

Časté: zvýšené hladiny kreatininu v séru*, zvýšené hodnoty močoviny v krvi*

Není známo: zvýšené hodnoty cholesterolu a triglyceridů v krvi, * snížení hodnot hematokritu*, zvýšení

hodnot jaterních enzymů, zvýšení hodnot bilirubinu v krvi, zvýšení hodnot antinukleární protilátky*,

zvýšená hodnota sedimentace červěných krvinek

Takové zvýšení se objevuje více u pacientů se souběžnou diuretickou léčbou než u pacientů na

monoterapii chinaprilem. Toto zvýšení se často při pokračující léčbě upraví.

*Nežádoucí příhody spojené pouze s chinaprilem, četnost pozorována při užívání chinapril/HCHZT.

Nežádoucí

příhody

spojené

pouze

s chinaprilem,

četnost pozorována

při

užívání

chinaprilu,

nežádoucí příhody bez spojitosti s užíváním chinapril/HCHZT.

∞ U pacientů s kongenitální G-6-PDH deficiencí byly hlášeny jednotlivé případy hemolytické anémie.

≠ Nemelanomový kožní nádor: Z dostupných údajů uvedených v epidemiologických studiích vyplývá,

že byla pozorována spojitost mezi HCTZ a výskytem NMSC v závislosti na kumulativní dávce (viz též

body 4.4 a 5.1).

Klinické laboratorní nálezy:

Elektrolyty v séru: (viz bod 4.4)

Kyselina močová, glukóza, magnesium, parathyreoidální funkční testy a kalcium (viz bod 4.4).

Hematologie: (viz bod 4.4)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nejsou k dispozici údaje o předávkování chinaprilem/HCHTZ u lidí.

Nejpravděpodobnější

klinické

manifestace

byly

symptomy,

které

přičíst

předávkování

chinaprilem v monoterapii, jako je

těžká

hypotenze,

která

se normálně léčí

intravenózní infuzí

fyziologického roztoku.

Nejčastější

příznaky

projevy

pozorované

při

předávkování

HCHTZ

v monoterapii

jsou

dány

elektrolyovou

deplecí

(hypokalemie,

hypochloremie,

hyponatremie)

dehydratací

způsobené

nadměrnou diurézou. Pokud se podává rovněž digitalis, může hypokalemie akcentovat srdeční arytmie.

Nejsou k dispozici žádné specifické informace o léčbě předávkováním chinaprilem/HCHTZ.

Hemodialýza a peritoneální dialýza mají jen malý účinek na eliminaci chinaprilu a chinaprilatu.

Léčba je symptomatická a podpůrná v souladu se zavedenými standardy léčebné péče.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VL

ASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzivum

ATC kód : C09B A06

Chinapril/hydrochlorothiazid je tableta s fixní kombinací inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu

chinapril-hydrochloridu a diuretika hydrochlorothiazidu (HCHTZ).

V klinických studiích vedlo současné podávání chinaprilu a hydrochlorothiazidu k většímu snížení

krevního

tlaku

než

jednotlivé

látky

podávané

samostatně.

Současné

podávání

chinaprilu

hydrochlorothiazidu nemá žádný efekt na farmakokinetiku jednotlivých léků.

Výsledkem diuretického účinku hydrochlorothiazidu je zvýšená plazmatická reninová aktivita (PRA),

zvýšená sekrece aldosteronu, snížení hladiny kalia v séru a zvýšení ztrát kalia močí. Podání chinaprilu

inhibuje

renin-angiotenzin-aldosteron

sklon

zmírnění

poklesu

kalia

způsobené

hydrochlorothiazidem.

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů

angiotenzin

II.Studie

ONTARGET

byla

vedena

pacientů

anamnézou

kardiovaskulárního nebo cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

se známkami poškození cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes

mellitus 2. typu a diabetickou nefropatií.V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý

účinek na renální a

nebo kardiovaskulární ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo

pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k

podobnosti farmakodynamických vlastností jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory

ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II

proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií užívat současně. Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in

Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila

přínos

přidání

aliskirenu

standardní terapii

inhibitorem

nebo

blokátorem

receptorů

angiotenzin

pacientů

diabetes

mellitus

typu

chronickým

onemocněním

ledvin,

kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena z důvodu zvýšení

rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly numericky

častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a sledované

závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji hlášeny ve

skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

Mechanismus účinku

Chinapril se rychle deesterifikuje na chinaprilat (dvojkyselina chinaprilu, hlavní metabolit), který je ve

studiích u lidí i zvířat silný inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu. ACE je peptidyl dipeptidáza,

která katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na vasokonstrikční angiotenzin II, který se pomocí mnohých

různých mechanismů zúčastní vaskulární kontroly a funkce včetně stimulace sekrece aldosteronu kůrou

nadledvin. Mechanismus účinku chinaprilu u lidí i zvířat spočívá v inhibici cirkulující a tkáňové aktivity

ACE, a tím snížení vasopresorické aktivity a sekrece aldosteronu. Odstranění negativní zpětné vazby

angiotenuinu II na sekreci reninu vede ke zvýšené plazmatické reninové aktivitě (PRA).

když

hlavní mechanismus

antihypertenzního účinku

považuje

ovlivnění systému

renin-

angiotenzin-aldosteron, chinapril vykazuje antihypertenzní účinky i u pacientů s hypertenzí s nízkou

hladinou reninu. Monoterapie chinaprilem měla antihypertenzní účinky u pacientů všech studovaných

ras, i když byla poněkud méně účinná u černochů (obvykle převážně skupina s nízkou hladinou reninu)

než u pacientů s jinou barvou pleti. ACE je totožný s kininázou II, což je enzym degradující bradykinin,

který má silné vasodilatační účinky. Zda zvýšené hladiny bradykininu hrají úlohu v terapeutickém

účinku chinaprilu, musí být teprve objasněno.

Ve studiích na zvířatech antihypertenzní účinek chinaprilu trvá déle než jeho inhibiční efekt na

cirkulující ACE, zatímco tkáňová inhibice ACE koreluje těsněji s trváním antihypertenzních účinků.

Chinapril

hydrochlorid

sůl

chinaprilu,

etylesteru

nonsulfhydrylového

inhibitoru

angiotenzin

konvertujícího enzymu (ACE), chinaprilátu.

Podání 10-80 mg chinaprilu pacientům s mírnou až těžkou hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku

vsedě i vestoje při minimálním účinku na srdeční frekvenci. Antihypertenzní účinnost začíná během 1

hodiny a vrcholového účinku je obvykle dosaženo za 2-4 hodiny po podání. K dosažení maximálních

účinků

snížení

krevního

tlaku

může

být

některých

pacientů

potřebná

dvoutýdenní

léčba.

V doporučených dávkách se u většiny pacientů udržují antihypertenzní účinky po celý 24hodinový

dávkovací interval a přetrvává i při dlouhodobé léčbě.

Hemodynamické vyšetření u pacientů s hypertenzí ukázalo, že snížení krevního tlaku vyvolané

chinaprilem je provázeno snížením celkové periferní rezistence a renální vaskulární rezistence při

malých

nebo

žádných

změnách

srdeční

frekvence,

srdečního

indexu,

průtoku

krve

ledvinami,

glomerulární filtrace anebo filtrační frakce.

Mechanismus základního antihypertenzního účinku diuretik není znám.Při chronickém podávání

dochází ke snížení periferní vaskulární rezistence, tento jev však může být druhotný při změnách

sodíkové rovnováhy.

Hydrochlorothiazid je diuretikum, které působí přímo na ledviny, které zvýšeně vylučují sodík a

chloridy a s tím i příslušný objem vody. Hydrochlorothiazid rovněž zvyšuje vylučování kalia a

bikarbonátů a snižuje vylučování kalcia. Chronická léčba hydrochlorothiazidem zvyšuje PRA 2 - 6x.

Po perorálním podání hydrochlorothiazidu začne diuréza do dvou hodin, vrcholu dosáhne asi za 4

hodiny a trvá asi 6 – 12 hodin. Hydrochlorothiazid se vylučuje nezměněn ledvinami. Když byly

plazmatické hladiny sledovány po dobu nejméně 24 hodin, bylo zjištěno, že plazmatický poločas kolísá

mezi 4 – 15 hodinami. Nejméně 61 % perorálně podané dávky se vyloučí nezměněno během 24 hodin.

Hydrochlorothiazid prostupuje placentární bariéru, avšak nikoliv hematoencefalickou bariéru.

Souběžná léčba thiazidovými diuretiky má účinek na snížení krevního tlaku, který je větší než při

podávání jednotlivých látek přípravku samostatně.

Nemelanomový kožní nádor: Z dostupných údajů uvedených v epidemiologických studiích vyplývá,

že byla pozorována spojitost mezi HCTZ a výskytem NMSC v závislosti na kumulativní dávce.

V jedné studii byla zahrnuta populace složená ze 71 533 případů BCC a z 8 629 případů SCC,

odpovídajících 1 430 833, resp. 172 462 kontrolám v populaci. Užívání vysokých dávek HCTZ

(≥50,000 mg kumulativních) bylo spojeno s korigovanou mírou pravděpodobnosti (OR) 1,29 (95%

interval spolehlivosti (CI): 1,23 -1,35 ) u BCC a 3,98 (95% CI: 3,68-4,31) u SCC. Jednoznačný vztah

mezi kumulativní dávkou a odezvou byl pozorován jak v případě BCC, tak SCC. Jiná studie naznačuje

možné spojení mezi karcinomem rtu (SCC) a expozicíc HCTZ: 633 případů karcinomu rtu odpovídalo

63 067 kontrolám v populaci, přičemž byla použita strategie výběru z rizikových skupin. Vztah mezi

kumulativní dávkou a odezvou byl předveden s OR 2,1 (95% CI: 1,7-2,6), která vzrostla na 3,9 (3,0-

4,9) při vysokých dávkách (~25,000 mg) a na 7,7 (5,7-10,5) v případě nejvyšší kumulované dávky

(~100,000 mg) (viz též bod 4.4).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání jsou vrcholové koncentrace chinaprilu v plazmě pozorovány během 1 hodiny. Na

základě izolace chinaprilu a jeho metabolitů v moči se rozsah jeho absorpce odhaduje na 60 %. Absorpce

hydrochlorothiazidu je poněkud pomalejší (1 – 2,5 hod.) a úplnější (50 - 80 %). 38 % perorálně podaného

chinaprilu je systémově dostupných jako chinaprilát. Plazmatický poločas chinaprilu je přibližně 1

hodina. Vrcholové plazmatické koncentrace chinaprilátu se pozorují přibližně za 2 hodiny po perorální

dávce chinaprilu. Chinaprilát se vylučuje hlavně ledvinami a jeho efektivní akumulační poločas jsou

přibližně 3 hodiny. Přibližně 97 % chinaprilu nebo chinaprilátu cirkulujícího v plazmě je vázáno na

bílkoviny.

U pacientů s insuficiencí ledvin se eliminační poločas chinaprilátu zvyšuje s poklesem clearance

kreatininu. Farmakokinetické studie u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin, kteří jsou

v chronickém dialyzačním programu nebo na trvalé ambulantní peritoneální dialýze ukazují, že dialýza

má jen malý účinek na eliminaci chinaprilu a chinaprilátu. Eliminace chinaprilátu je rovněž snížená u

starších pacientů (≥65 let) a dobře koreluje s jejich úrovní funkce ledvin (viz bod 4.2 Dávkování a

způsob podání).

Studie u potkanů ukazují, že chinapril a jeho metabolity neprostupují hematoencefalickou bariéru.

Kojení:

šesti

kojících

žen

jednorázové

dávce

chinaprilu

zjištěn

poměr

(mléko/plazma) 0,12. Za 4 hodiny po užití dávky nebyl chinapril v mléce detekovatelný. Hladiny

chinaprilátu v mléce nebyly detekovatelné (<5 µg/l) po celou dobu. Plně kojené dítě by v mléce

přijímalo přibližně 1,6% dávky chinaprilu užité matkou v přepočtu na hmotnost dítěte.

Thiazidová diuretika ve velkých dávkách , které významně zvyšují diurézu, mohou působit snížení

tvorby mateřského mléka.

Famakokinetika u starších osob

Starší pacienti mají zvýšenou plochu pod křivkou plazmatické koncentrace (AUC) a vrcholové hladiny

chinaprilátu v porovnání s hodnotami u mladších pacientů. To zřejmě souvisí spíše se sníženou funkcí

ledvin než s věkem jako takovým. Z celkového počtu pacientů, kteří dostávali chinapril/HCHTZ

v klinických studiích, jich bylo 15 % ve věku 65 let nebo starších a 1,5 % ve věku 75 let a více. Nebyly

pozorovány celkové rozdíly v účinnosti nebo bezpečnosti mezi těmito a mladšími pacienty. Vyšší

citlivost u některých starších osob však nelze vyloučit.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Studie na kancerogenitu, mutagenitu a studie sledující fertilitu s chinaprilem/HCHTZ nebyly u zvířat

prováděny.

Ve studiích na myších a potkanech s chinapril-hydrochloridem nebyly při denních dávkách do 75, nebo

100 mg/kg (50-60x vyšší dávky než je maximální denní dávka u lidí) podávaných po dobu 104 týdnů

pozorovány žádné kancerogenní účinky. V Amesově testu s metabolickou aktivací nebo bez ní

neprokázal chinapril ani chinaprilát žádné mutagenní vlastnosti. Chinapril byl rovněž negativní v těchto

studiích genetické toxicity: bodová mutace savčích buněk in vitro, výměna sesterských chromatid

v kulturách savčích buněk, mikronukleární test u myší, chromozomální aberace s kulturou buněk plic

V79 in vitro a cytogenetická studie s kostní dření potkanů in vivo. U potkanů nebyly zjištěny žádné

nežádoucí účinky na fertilitu nebo reprodukci při dávkách až 100 mg/kg/den (60x více než je maximální

denní dávka u lidí).

U potkanů, kterým byly podávány dávky chinaprilu až 300 mg/kg/den (180x více než je maximální

denní dávka u lidí), nebyly pozorovány žádné fetotoxické nebo teratogenní účinky, přes toxicitu u matek

při dávce 150 mg/kg/den. U potkanů léčených v pozdním období gestace a během laktace dávkami 25

mg/kg/den nebo vyššími bylo u potomků pozorováno snížení tělesné váhy. U králíků nebyl chinapril

teratogenní. Tak jak tomu bylo i u jiných inhibitorů ACE, u některých králíků byla pozorována toxicita

u matek již při dávkách 0,5 mg/kg/den a embryotoxicita při dávkách 1 mg/kg/den.

Hydrochlorothiazid nebyl mutagenní in vitro v Amesově mikrobiálním mutagenním testu při maximální

koncentraci

mg/plotnu

s použitím

kmenů

TA98

TA100.

Vzorky

moče

pacientů

léčených

hydrochlorothiazidem neměly při Amesově testu mutagenní aktivitu. Hydrochlorothiazid indukoval u

ovariálních buněk čínského křečka s metabolickou aktivací nebo bez ní výměnu sesterských chromatid,

avšak nikoliv chromozomální aberace. Hydrochlorothiazid ve vysokých koncentracích indukoval

mutace v buňkách myších lymfomů. Schopnost řady léků indukovat nondisjunkci a výměnu genů mezi

chromozomy byla měřena s použitím Aspergillus nidulans. Nondisjunkci indukuje velký počet léků,

včetně hydrochlorothiazidu.

6.

FARMACEUTI

CKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kandelilový

vosk, kopovidon,

hypromelosa,

monohydrát laktosy,

makrogol

400,

těžký

zásaditý

uhličitan hořečnatý, magnesium-stearát, hyprolosa, povidon 25, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý,

červený oxid železitý.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Al/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 10, 30, 50, 100 potahovaných tablet.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

58/1079/94-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ R

EGISTRACE

26. 10. 1994/3. 7. 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

15. 1. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace