ACCUSOL 35 POTASSIUM 4 MMOL/L Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HEXAHYDRÁT CHLORIDU HOŘEČNATÉHO (MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM) ; CHLORID DRASELNÝ (KALII CHLORIDUM) ; CHLORID SODNÝ (NATRII CHLORIDUM) ; HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ (NATRII HYDROGENOCARBONAS) ; MONOHYDRÁT GLUKOSY (GLUCOSUM MONOHYDRICUM) ; DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO (CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM)
Dostupné s:
Nikkiso Belgium, Tienen
ATC kód:
B05ZB
INN (Mezinárodní Name):
CHLORIDE HEXAHYDRATE MAGNESIUM OXIDE (MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM) ; POTASSIUM CHLORIDE (KALII CHLORIDUM) ; SODIUM CHLORIDE (NATRII CHLORIDUM) ; SODIUM BICARBONATE (NATRII HYDROGENOCARBONAS) ; MONOHYDRATE GLUCOSE (GLUCOSUM MONOHYDRATE) ; DIHYDRATE CALCIUM CHLORIDE (CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM)
Dávkování:
4MMOL/L
Léková forma:
Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci
Podání:
Hemodialýza
Jednotky v balení:
2X5000ML Vak
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
HEMOFILTRAČNÍ ROZTOKY
Přehled produktů:
ACCUSOL 35 POTASSIUM 4 MMOL/L
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 027/06-C
Datum autorizace:
2016-06-15
EAN kód:
5413760299020

Sp.zn.sukls277867/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám začne

být tento přípravek

podáván, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci:

Co je přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám začne být přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l

podáván

Jak Vám bude přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l podán

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je příprav

ek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l a k

čemu se používá

Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l je roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l Vám bude předepsán, pokud máte dočasné nebo trvalé

selhání ledvin.

Přípravek očišťuje krev od odpadních produktů, upravuje aciditu nebo alkalitu krve a hladinu

rozpuštěných solí. Jako substituční roztok při hemodiafiltraci a hemofiltraci je možné přípravek

rovněž použít jako zdroj solí a vody pro hydrataci.

Roztoky Accusol 35 se dodávají ve vaku bez obsahu PVC se dvěma komorami. Obě komory jsou

rozděleny dlouhým švem (mezikomorový šev). Před použitím se musí obě komory přípravku Accusol

35 nejprve smíchat aktivací dlouhého švu (mezikomorový šev) a následnou aktivací krátkého švu

“SafetyMoon” v blízkosti přístupového portu.

Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l Vám může být podán zejména, pokud máte nízkou

hladinu draslíku.

Roztoky Accusol 35 mohou být použity pouze lékařem nebo pod jeho vedením.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám začne být přípravek Accusol 35 Potassium 4

mmol/l podáván

Před zahájením léčby Váš lékař zkontroluje, zda máte zajištěn vyhovující přístup do žíly nebo artérie.

Rovněž se ujistí, že u Vás není vysoké riziko krvácení.

Roztoky Accusol 35 jsou k dispozici s různými koncentracemi draslíku a glukózy. Vaše krevní

hladina draslíku a glukózy bude pečlivě monitorována, aby se zajistilo použití nejvhodnějšího složení

přípravku Accusol 35.

Lékař Vám nepodá přípravek Accusol 35 Potassium 4 mm

ol/l:

jestliže nemáte zajištěn vyhovující přístup do žíly a/nebo artérie

jestliže je u Vás vysoké riziko krvácení

jestliže máte vysokou hladinu hydrogenuhličitanu v krvi

jestliže máte příliš vysokou hladinu draslíku v krvi

jestliže jste v

takovém klinickém stavu, kdy by mohlo dojít ke zhoršení aktuální acidity

nebo alkality krve

jestliže máte selhání ledvin a odpadní produkty nemohou být odstraněny z krevního řečiště

hemofiltrací

Upozornění a opatření

Přípravek

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l

může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem

lékaře, která má zkušenosti s

hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací.

Váš lékař Vám provede následující:

změří aciditu a krevní hladiny různých solí a odpadních produktů;

zajistí, aby tyto hladiny byly správné a pečlivě sledované v průběhu léčby;

zajistí, že rovnováha tekutin ve Vašem těle je udržována na dobré úrovni;

velmi pečlivě zkontroluje glykemii, zvláště v případě, že jste diabetik;

bude pravidelně měřit hladinu draslíku v krvi;

těsně před použitím se ujistí, že obsah obou komor je promíchán aktivací dlouhého švu

(mezikomorový

šev)

následnou

aktivací

krátkého

švu

„SafetyMoon“

v blízkosti

přístupového portu. Pokud Vám lékař infuzí podá nepromíchaný roztok, Vaše krevní

hladina hydrogenuhličitanu se může zvýšit. To může způsobit nežádoucí účinky jako je

např. nevolnost, ospalost, bolesti hlavy, abnormální srdeční tep a potíže s dýcháním.

Další léčivé přípravky a přípravek Accusol 35 Potassium 4

mmol/l

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Použití přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l může ovlivnit a zasáhnout do účinku jiných léčiv.

Pokud trpíte diabetem, bude Vám pečlivě změřena hladina glukózy v krvi. Vaše dávkování

inzulinu bude upraveno dle potřeby, neboť tento roztok obsahuje glukózu.

Pokud užíváte vitamin D nebo léčiva obsahující vápník, Vaše krevní hladina vápníku se může

změnit.

Pokud užíváte dodatečně hydrogenuhličitan sodný, existuje zvýšené riziko abnormálních

hladin solí a alkálií (alkalóza) v krvi.

Pokud užíváte přípravky na srdce známé jako srdeční glykosidy, možná budete potřebovat

dodávat draslík. Váš lékař Vás bude během léčby důkladně sledovat.

Těhotenství a kojení

Upozorněte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Lékař stanoví poměr prospěchu a rizik při

použití přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l.

3.

Jak Vám bude přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l podán

V

závislosti na léčbě Vám lékař podá přípravek

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l p

omocí hadičky

z

dialyzačního přístroje.

Léčba hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací, kterou dostáváte, závisí na Vaší klinické

diagnóze, fyzikálním vyšetření, laboratorních výsledcích a na odpovědi na léčbu.

Váš lékař určí správné složení a množství roztoku Accusol 35 pro Váš klinický stav.

Jaké množství a jak často?

Váš lékař určí a upraví rychlost průtoku a objem roztoku, který Vám má být podán.

Množství požadovaného roztoku závisí na způsobu použití přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l.

Pokud jste dospělý(á) nebo starší pacient(ka) a

léčen(a) pro chronické selhání ledvin přípravkem Accusol 35 Potassium 4 mmol/l jako

substitučním roztokem, budete dostávat 7 až 35 ml/kg/hod nebo více,

léčen(a)

dočasné

selhání

ledvin

přípravkem

Accusol

Potassium

mmol/l

jako

substitučním roztokem, budete dostávat 20 až 35 ml/kg/hod nebo více,

léčen(a) pro chronické nebo dočasné selhání ledvin přípravkem Accusol 35 Potassium 4

mmol/l jako dialyzačním roztokem, množství roztoku bude určeno na základě četnosti a délky

trvání léčby.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Možné vzácné nežádoucí účinky (s

výskytem u méně než 1 na 1000 pacientů)

u přípravku Accusol 35

Potassium 4 mmol/l mohou zahrnovat

nízkou hladinu krevní glukózy (hypoglykemii).

Mohou se u Vás vyskytnout jiné možné nežádoucí účinky. Ne všechny tyto vedlejší účinky musí být

způsobeny roztokem nebo léčbou. Potenciální nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou:

snížení (hypovolemie) nebo zvýšení (hypervolemie) objemu tělních tekutin

snížení (hypotenze) nebo zvýšení (hypertenze) krevního tlaku

velmi nízká hladina fosfátů v krvi (hypofosfatemie)

poruchy hladiny alkálií v krvi (alkalóza)

nevolnost

zvracení

svalové křeče

krvácivé poruchy

infekce

zkrácení dechu, nepravidelné dýchání (způsobené vzduchovými bublinami v krevním oběhu)

poruchy hladin různých solí ve Vaší krvi (např. poruchy u sodíku, draslíku, vápníku v krvi)

zvýšená srážlivost krve

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před chladem nebo mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti

uvedené na štítku a krabičce za „Použitelné do: “. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Váš lékař nepoužije přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l, pokud roztok není čirý nebo jeho obal

je poškozen.

6.

Obsah balení a další inform

ace

Název léčivého přípravku

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Složení roztoku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l je:

Složení

V 1 000 ml roztoku Accusol 35

Potassium 4 mmol/l

Velká komora „A“

Calcii chloridum dihydricum

0,343 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,136 g

Natrii chloridum

7,52 g

Kalii chloridum

0,398 g

Glucosum monohydricum

1,47 g

Malá komora „B“

Natrii hydrogenocarbonas

13,4 g

5 000 ml výsledného roztoku vznikne smíšením 3 750 ml roztoku „A“ a 1 250 ml roztoku „B“.

Iontové složení výsledného roztoku

:

V 1 000 ml

roztoku

Accusol 35

Vápník (Ca

1,75 mmol

Hořčík (Mg

0,5 mmol

Sodík (Na

140 mmol

Draslík (K

4 mmol

Chloridy (Cl

113,3 mmol

Glucosum

5,55 mmol

Hydrogenuhličitan (HCO

35 mmol

Teoretická osmolarita:

300 mOsm/l

Pomocnými

látkami

jsou:

voda

injekci,

kyselina

chlorovodíková,

hydroxid

sodný

dihydrát

hydrogenfosforečnanu sodného.

Jak přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l se dodává v kartonové krabici, která obsahuje dva kusy

dvoukomorových vaků bez obsahu PVC o objemu 5 litrů.

Každý vak je zabalen v ochranném přebalu.

Roztok ve vaku je čirý a bezbarvý.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Nikkiso Belgium

Industriepark 6

3300 Tienen

Belgie

Výrobc

e:

Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road

Castlebar

County Mayo – Irsko

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstrasse 105b

06406 Bernburg

Německo

Tato

příbalová informace byla naposledy

revidována

: 09/2018

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

INFORMACE PRO ZDRAVO

TNICKÉ PRACOVNÍKY

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Složení

V 1 000 ml

roztoku Accusol

35

Velká komora „A“

Calcii chloridum dihydricum

0,343 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,136 g

Natrii chloridum

7,52 g

Kalii chloridum

0,398 g

Glucosum monohydricum

1,47 g

Malá komora „B“

Natrii hydrogenocarbonas

13,4 g

Výsledný roztok po smíchání

V 1 000 ml

roztoku

Accusol 35

Calcii chloridum dihydricum

0,257 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,102 g

Natrii chloridum

6,12 g

Kalii chloridum

0,298 g

Glucosum

1,0 g

Natrii hydrogenocarbonas

2,94 g

Odpovídá následujícímu iontovému složení:

Iontové složení výsledného roztoku

V 1 000 ml

roztoku Accusol

35

Vápník (Ca

1,75 mmol

Hořčík (Mg

0,5 mmol

Sodík (Na

140 mmol

Draslík (K

4 mmol

Chloridy (Cl

113,3 mmol

Glucosum

5,55 mmol

Hydrogenuhličitan (HCO

35 mmol

Teoretická osmolarita:

300 mOsm/l

5 000 ml výsledného roztoku vznikne smícháním 3 750 ml roztoku „A“ a 1 250 ml roztoku „B“.

pH výsledného roztoku je 7,0 – 7,5

Číslo „35“ v názvu udává koncentraci pufru v roztoku (hydrogenuhličitan = 35 mmol/l).

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Přípravek Accusol 35 je sterilní, apyrogenní, čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Přípravek Accusol 35 je indikován k léčbě akutního a chronického selhání ledvin, jako substituční

roztok při hemofiltraci a hemodiafiltraci a jako dialyzační roztok při hemodialýze a hemodiafiltraci.

Přípravek Accusol 35, Potassium 4 mmol/l je primárně určen k použití u pacientů s hypokalemií a

normokalemií.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Přípravek Accusol 35 jako substituční roztok

Množství substitučního roztoku, které má být podáno dospělým, je určováno rychlostí ultrafiltrace a je

nastaveno

každém

individuálním

případě

tak,

byla

zajištěna

odpovídající

rovnováha

elektrolytových tekutin.

Dospělí:

chronické selhání ledvin: 7 až 35 ml/kg/hod.,

akutní selhání ledvin: 20 až 35 ml/kg/hod.

Starší pacienti: jako dospělí.

Tato doporučení ohledně objemu tekutin mohou být na pokyn lékaře přizpůsobena klinickému stavu

pacienta.

Přípravek Accusol 35 může být podáván do mimotělního krevního oběhu v režimu pre- anebo

postdiluce dle pokynů lékaře.

Přípravek Accusol 35 jako dialyzační roztok

Předpis a množství dialyzačního roztoku závisí na režimu léčby, četnosti a délce trvání léčby a budou

stanoveny ošetřujícím lékařem s ohledem na klinický stav pacienta.

Podávání:

Hemodialýza: dialyzační částí dialyzátoru.

Hemofiltrace: arteriální nebo venózní krevní linkou.

Po odstranění vnějšího přebalu okamžitě otevřete dlouhý šev (mezikomorový šev) a smíchejte oba

roztoky. Poté otevřete krátký šev „SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového portu), aby mohl být

smíchaný roztok podán. Návod k použití přípravku a zacházení s ním naleznete v bodě 5.5.

4.3.

Kontraindikace

Kontraindikace v souvislosti s roztokem

hyperkalemie

metabolická alkalóza

Kontraindikace v souvislosti s hemofiltrací / hemodialýzou / hemodiafiltrací kvůli samotnému

technickému postupu:

selhání ledvin se zvýšeným hyperkatabolismem v případech, kdy uremické příznaky již nelze

potlačit hemofiltrací nedostatečný průtok krve z cévního přístupu

v případě vysokého rizika krvácení kvůli systémové antikoagulační léčbě

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Roztok Accusol 35 může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem lékaře, která má

zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací.

Vzácně se mohou několik hodin od zahájení léčby v roztoku objevit sraženiny. Pokud se

sraženiny vytvoří, Accusol 35 roztok a CRRT linky musí být okamžitě vyměněny a pacient

musí být pečlivě sledován.

Je nutné pečlivě sledovat rovnováhu tekutin.

Je nutné pečlivě sledovat acidobazickou rovnováhu.

Stejně tak má být pravidelně sledována elektrolytová rovnováha (chloremie, fosfatemie,

kalcemie, magnesemie a natremie), aby byla odhalena případná nerovnováha.

Před léčbou a v jejím průběhu je nutné pravidelně sledovat kalemii. Je-li přítomna hypokalemie

nebo má-li tendenci se vytvořit, může být zapotřebí doplnit draslík. Pokud se začne vyvíjet

hyperkalemie, může být indikováno zvýšení filtrační rychlosti a/nebo změna na náhradní roztok

s nižší koncentrací draslíku. Rovněž mohou být indikovány obvyklé postupy intenzivní péče.

Je nutné pečlivě sledovat hladinu glykemie, zvláště u pacientů s diabetem.

V případě, že se neotevřel dlouhý šev mezi komorami (tzn., že je otevřený pouze krátký šev

„SafetyMoon“ v blízkosti přístupového portu) je a je podáván roztok z malé komory „B“, hrozí

zvýšení alkalózy. Nejběžnějším klinickým příznakem / symptomem alkalózy je nevolnost,

letargie, bolesti hlavy, arytmie, deprese respirace.

4.5.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při předepisování přípravku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l je nutné zvážit případné interakce mezi

touto léčbou a souběžnou léčbou jiných předcházejících stavů.

Krevní koncentrace jiných léčivých přípravků může být během hemodialýzy, hemofiltrace

a hemodiafiltrace narušena.

U pacientů užívajících srdeční glykosidy musí být pozorně monitorována plazmatická hladina

draslíku, protože je zde zvýšené riziko arytmií spojených s hypokalemií.

Vitamin D a léčivé přípravky obsahující vápník mohou zvýšit riziko hyperkalcemie (např.

uhličitan vápenatý, který se chová jako chelátor draslíku).

Další substituce hydrogenuhličitanu sodného může zvýšit riziko metabolické alkalózy.

4.6.

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné preklinické nebo klinické údaje o použití přípravku Accusol 35 během

těhotenství a kojení. Přípravek Accusol 35 má být podáván těhotným nebo kojícím ženám pouze

v případě, že je to nezbytně nutné.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8.

Nežádoucí účinky

Uváděné nežádoucí účinky vycházejí z příslušných hlášení o nežádoucích účincích z klinických studií

(viz (1) níže), které byly zkoušejícím vyhodnoceny jako související s přípravkem Accusol, a

z nežádoucích účinků získaných z přehledu literatury (viz (2) níže).

Četnost byla posouzena za použití následujících kritérií:

velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až <1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100), vzácné (

1/10 000

až <1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

1)

Klinické studie

Třída orgánových

systémů

Nežádoucí účinek léčivého

přípravku

Četnost

Spojené

s

léčbou

Spojené

s roztokem

Poruchy metabolismu

a výživy

Hypoglykemie NOS

Vzácné

2)

Přehled literatury

Níže uvedené nežádoucí účinky popisují typy nežádoucích účinků, které mohou být hlášeny při

používání hemofiltračních nebo hemodialyzačních roztoků.

Možné nežádoucí účinky spojené s léčbou mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, svalové křeče,

hypotenzi, krvácení, tvorbu sraženin, infekci a vzduchovou embolii.

Možné nežádoucí účinky spojené s přípravkem mohou zahrnovat metabolickou alkalózu,

poruchy rovnováhy elektrolytů a/nebo poruchy rovnováhy tekutin: hypofosfatemie,

hypoglykemie, hypo- a hypervolemie, hypo- a hypertenze.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9.

Předávkování

K předávkování by nemělo dojít, pokud je rovnováha tekutin a elektrolytů sledována pravidelně tak,

jak je doporučeno v bodě 4.4. Předávkování může mít za následek hypervolemii a poruchy rovnováhy

elektrolytů. Tyto symptomy mohou být odstraněny úpravou rychlosti ultrafiltrace a objemu

podávaného roztoku.

Poruchy rovnováhy elektrolytů mají být řešeny podle specifické elektrolytové poruchy.

5.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

5.1.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 5.5.

5.2.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti

2 roky, při uchovávání ve vnějším přebalu.

Doba použitelnosti po smíchání

Po vyjmutí z vnějšího přebalu a po smíchání má být přípravek Accusol 35 spotřebován nejpozději do

24 hodin.

5.3.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před chladem nebo mrazem.

5.4.

Druh obalu a obsah

balení

Přípravek Accusol 35 je v dvoukomorovém non-PVC vaku z koextrudovaného filmu z polypropylenu,

polyamidu a ze směsi polypropylenu, SEBS a polyetylenu (Clear-Flex). Dvě komory jsou odděleny

dlouhým švem (mezikomorový šev).

Velká komora „A“ je opatřena portem pro medikaci a malá komora „B“ přístupovým portem pro

spojení s vhodným infuzním setem. Aby se mohl podat smíchaný roztok, musí být otevřen krátký šev

„SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového portu).

Dvoukomorový vak je dodáván v ochranném transparentním přebalu vyrobeném z kopolymerů.

Objem vaku po smíchání je 5 000 ml (3 750 ml ve velké komoře a 1 250 ml v malé komoře).

Přípravek Accusol 35 je k dispozici v balení 2 x 5 000 ml na karton.

5.5.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro

zacházení

s

ním

Zkontrolujte neporušenost výrobku. Pokud je jeden ze švů otevřen předčasně, vak nepoužívejte.

V případě poškození vak zlikvidujte.

Nepodávejte, pokud roztok není čirý.

Během celého postupu používejte aseptickou techniku.

Souběžně podávané léky mohou být přidány do velké komory portem pro medikaci. Před

smícháním je nutno ověřit kompatibilitu léčiv. Přidejte medikaci a okamžitě otevřete dlouhý šev

(mezikomorový šev). Přípravek musí být použit ihned po přidání jakéhokoli léčiva.

Po odstranění vnějšího přebalu okamžitě otevřete dlouhý šev (mezikomorový šev) a smíchejte

oba roztoky. Ujistěte se, že dlouhý šev (mezikomorový šev) je zcela otevřen a že jsou oba

roztoky úplně smíchány. Poté otevřete krátký šev „SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového

portu), aby mohl být smíchaný roztok podán. Připojte linku pacienta a otevřete přístupový port.

Roztok musí být použit do 24 hodin od smíchání.

Zlikvidujte veškerý zbývající nepoužitý roztok.

Pouze k jednorázovému použití.

Přípravek Accusol 35 používejte pouze s odpovídajícím vybavením, pomocí kterého můžete

léčbu monitorovat

6.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nikkiso Belgium

Industriepark 6

3300 Tienen

Belgie

7.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/027/06-C

Sp.zn.sukls174911/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Složení

1000 ml

roztoku

Accusol 35

obsahuje

Velká komora ‘A’

Calcii chloridum dihydricum

0,343 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,136 g

Natrii chloridum

7,52 g

Kalii chloridum

0,398 g

Glucosum monohydricum

1,47 g

Malá komora ‘B’

Natrii hydrogenocarbonas

13,4 g

Výsledný roztok po smíchání

1000 ml

roztoku

Accusol 35

obsahuje

Calcii chloridum dihydricum

0,257 g

Magnesii chloridum hexahydricum

0,102 g

Natrii chloridum

6,12 g

Kalii chloridum

0,298 g

Glucosum

1,0 g

Natrii hydrogenocarbonas

2,94 g

Odpovídá následujícímu iontovému složení:

Iontové složení výsledného roztoku

1000 ml

roztoku

Accusol 35

obsahuje

Vápník (Ca

1,75 mmol

Hořčík (Mg

0,5 mmol

Sodík (Na

140 mmol

Draslík (K

4 mmol

Chloridy (Cl

113,3 mmol

Glucosum

5,55 mmol

Hydrogenuhličitan (HCO

35 mmol

Teoretická osmolarita

300

mOsm/l

5000 ml výsledného roztoku vznikne po smíchání 3750 ml roztoku ‚A‘ a 1250 ml roztoku ‚B‘.

Hodnota pH výsledného roztoku je 7,0 - 7,5.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Číslo „35“ v názvu udává koncentraci pufru v roztoku (hydrogenuhličitan = 35 mmol/l).

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Přípravek Accusol 35 je sterilní, apyrogenní, čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Přípravek Accusol 35 je indikován k léčbě akutního a chronického selhání ledvin, jako substituční

roztok při hemofiltraci a hemodiafiltraci a jako dialyzační roztok při hemodialýze a hemodiafiltraci.

Přípravek

Accusol

Potassium

mmol/l

primárně

určen

pacienty

s hypokalemií

normokalemií.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci.

Přípravek Accusol 35 jako substituční roztok

Množství substitučního roztoku, které má být podáno dospělým, je určováno rychlostí ultrafiltrace a je

nastaveno

každém

individuálním

případě

tak,

byla

zajištěna

odpovídající

rovnováha

elektrolytových tekutin.

Dospělí:

Chronické selhání ledvin: 7 až 35 ml/kg/hod.

Akutní selhání ledvin: 20 až 35 ml/kg/hod.

Starší pacienti: jako u dospělých.

Tato doporučení ohledně objemu tekutin mohou být na pokyn lékaře přizpůsobena klinickému stavu

pacienta.

Přípravek Accusol 35 může být podáván do mimotělního krevního oběhu v režimu pre- anebo

postdiluce dle pokynů lékaře.

Přípravek Accusol 35 jako dialyzační roztok

Předpis a množství dialyzačního roztoku závisí na způsobu léčby, frekvenci a trvání léčby a má být

určen lékařem v závislosti na klinickém stavu pacienta.

Podávání:

Hemodialýza: dialyzační částí dialyzátoru.

Hemofiltrace: arteriální nebo venózní krevní linkou

Po odstranění ochranného přebalu okamžitě otevřete dlouhý šev (mezikomorový šev), aby došlo ke

smíchání dvou roztoků, a poté otevřete krátký šev „SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového portu),

aby mohl být smíchaný roztok podán.

Návod k použití přípravku a zacházení s ním naleznete v bodě 6.6.

4.3.

Kontraindikace

Kontraindikace v souvislosti s roztokem

Hyperkalemie.

Metabolická alkalóza.

Kontraindikace v souvislosti s hemofiltrací / hemodialýzou/ hemodiafiltrací v souvislosti se

samotným technickým postupem:

Selhání funkce ledvin se zvýšeným hyperkatabolismem v případech, kdy uremické příznaky již

nelze potlačit hemofiltrací.

Nedostatečný tok krve z cévního přístupu.

V případě vysokého rizika krvácení následkem systémové antikoagulace.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Roztok Accusol 35 může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem lékaře, která má

zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou či hemodiafiltrací.

Vzácně se mohou několik hodin od zahájení léčby v roztoku objevit sraženiny. Pokud se

sraženiny vytvoří, Accusol 35 roztok a CRRT linky musí být okamžitě vyměněny a pacient

musí být pečlivě sledován.

Je nutné pečlivě sledovat rovnováhu tekutin.

Je nutné pečlivě sledovat acidobazickou rovnováhu.

Stejně

být

pravidelně

sledována

elektrolytová

rovnováha

(chloremie,

fosfatemie,

kalcemie, magnesemie a natremie), aby byla odhalena případná nerovnováha.

Před léčbou a v jejím průběhu je nutné pravidelně sledovat kalemii. Je-li přítomna hypokalemie

nebo má-li tendenci se vytvořit, může být zapotřebí doplnit draslík. Pokud je patrna tendence

vzniku hyperkalemie, můžete zvýšit rychlost ultrafiltrace a/nebo přejít na substituční roztok

s nižší koncentrací draslíku i provést další kroky obvyklé pro intenzivní péči.

Hladinu glukózy v krvi je třeba pečlivě monitorovat, a to zvláště u diabetických pacientů.

V případě, že se neotevřel dlouhý šev mezi komorami (tzn., že je otevřený pouze krátký šev

„SafetyMoon“ v blízkosti přístupového portu) a je podáván roztok z malé komory „B“, hrozí

zvýšení

alkalózy.

Mezi

nejčastější

klinické

příznaky/symptomy

alkalózy

patří

nevolnost,

letargie, bolesti hlavy, arytmie, útlum respirace.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při předepisování roztoku Accusol 35 Potassium 4 mmol/l je nutno zvážit případné interakce mezi

touto léčbou a současnou léčbou jiných předcházejících stavů.

Může

dojít

změně

koncentrace

jiných

léčivých

přípravků

v krvi

během

hemodialýzy,

hemofiltrace a hemodiafiltrace.

Vzhledem ke zvýšenému riziku arytmií na základě hypokalemie je nutno u pacientů, kteří

užívají srdeční glykosidy, monitorovat hladinu draslíku v plazmě.

Vitamin D a léčivé přípravky obsahující vápník mohou zvýšit riziko vzniku hyperkalemie

(například uhličitan vápenatý, který se chová jako chelátor draslíku).

Další substituce hydrogenuhličitanu sodného může zvýšit riziko vzniku metabolické alkalózy.

4.6.

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

S používáním přípravku Accusol 35 během těhotenství a kojení nejsou žádné klinické ani preklinické zkušenosti.

Přípravek Accusol 35 může být podáván těhotným nebo kojícím ženám jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8.

Nežádoucí účinky

Uváděné nežádoucí účinky vycházejí z příslušných hlášení o nežádoucích účincích z klinických studií, které byly

zkoušejícím vyhodnoceny jako související s přípravkem Accusol 35 (viz bod 1 níže), stejně jako z přehledu

literatury (viz bod 2 níže).

Četnost byla posouzena za použití následujících kriterií:

velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až <1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100), vzácné (

1/10 000

až <1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

1)

Klinické studie

Třídy orgánových

systémů

Nežádoucí účinek léčivého

přípravku

Četnost

Spojené s

léčbou

Spojené s

roztokem

Poruchy metabolismu a

výživy

Hypoglykemie NOS

vzácné

2)

Přehled literatury

Níže uvedené nežádoucí účinky popisují typy nežádoucích účinků, které mohou být hlášeny při

používání hemofiltračních nebo hemodialyzačních roztoků.

Mezi možné nežádoucí účinky spojené s léčbou patří nevolnost, zvracení, křeče svalstva,

hypotenze, krvácení, tvorba sraženin, infekce a vzduchová embolie.

Mezi možné nežádoucí účinky spojené s přípravkem patří metabolická alkalóza, nerovnováha

elektrolytů

anebo tekutin:

hypofosfatemie, hypoglykemie, hypo- a hypervolemie, hypo- a

hypertenze.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9.

Předávkování

K předávkování by dojít nemělo, pokud je rovnováha tekutin a elektrolytů sledována pravidelně tak,

jak je doporučeno v bodě 4.4. Předávkování může mít za následek hypervolemii a poruchy rovnováhy

elektrolytů.

Tyto

symptomy

mohou

být

odstraněny

úpravou

rychlosti

ultrafiltrace

objemu

podávaného roztoku.

Poruchy rovnováhy elektrolytů mají být řešeny podle specifické elektrolytové poruchy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hemofiltrační roztoky ATC kód: B05Z B

Přípravek Accusol 35 je z farmakologického hlediska inaktivní. Roztok se skládá z iontů, které jsou

přítomny v koncentraci podobné fyziologickým hladinám v plazmě.

Jako substituční roztok je přípravek Accusol 35 trvalým zdrojem elektrolytů a vody pro hydrataci a

uplatňuje se jako alkalizační prostředek.

Jako dialyzační roztok odstraňuje přípravek Accusol 35 odpadní produkty metabolismu z krve a

pomáhá upravovat nerovnováhy elektrolytů anebo tekutin v séru.

5.2.

Farmakokinetick

é vlastnosti

Nejsou relevantní, jelikož aktivní složky přípravku Accusol 35 jsou z farmakologického hlediska

neaktivní a blíží se fyziologickým koncentracím v plazmě.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje nejsou z pohledu klinické bezpečnosti považovány za relevantní, výjimkou jsou

údaje uvedené v jiných bodech souhrnu údajů o přípravku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Voda pro injekci

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

6.2.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti

2 roky, při uchovávání ve vnějším přebalu.

Doba použitelnosti po smíchání

Po vyjmutí z vnějšího přebalu a po smíchání má být přípravek Accusol 35 spotřebován nejpozději do

24 hodin.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před chladem nebo mrazem.

6.5.

Druh obalu a obsah

balení

Přípravek Accusol 35 je v dvoukomorovém non–PVC vaku z koextrudovaného filmu z polypropylenu,

polyamidu a ze směsi polypropylenu, SEBS a polyethylenu (Clear-Flex). Dvě komory jsou odděleny

dlouhým švem (mezikomorový šev).

Velká komora ‘A’ je opatřena portem pro medikaci a malá komora ‘B’ přístupovým portem pro

spojení s vhodným infuzním setem. Aby se mohl podat smíchaný roztok, musí být otevřen krátký šev

„SafetyMoon“(šev v blízkosti přístupového portu).

Dvoukomorový vak je dodáván v ochranném transparentním přebalu vyrobeném z kopolymeru.

Objem vaku po smíchání je 5000 ml (3750 ml ve velké komoře a 1250 ml v malé komoře).

Přípravek Accusol 35 je k dispozici v balení 2 x 5000 ml na karton.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci

přípravku a pro zacházení s ním

Zkontrolujte neporušenost výrobku. Pokud je jeden ze švů otevřen předčasně, vak nepoužívejte.

V případě poškození vak zlikvidujte.

Nepodávejte, pokud roztok není čirý.

Během celého postupu používejte aseptickou techniku.

Souběžně podávané léky mohou být přidány do velké komory portem pro medikaci. Před

smícháním je nutno ověřit kompatibilitu léčiv. Přidejte medikaci a okamžitě otevřete dlouhý šev

(mezikomorový šev). Přípravek musí být použit ihned po přidání jakéhokoli léčiva.

Po odstranění vnějšího přebalu okamžitě otevřete dlouhý šev (mezikomorový šev) a smíchejte

oba roztoky. Ujistěte se, že je dlouhý šev (mezikomorový šev) zcela otevřen a že jsou oba

roztoky úplně smíchány. Poté otevřete krátký šev „SafetyMoon“ (šev v blízkosti přístupového

portu), aby mohl být smíchaný roztok podán. Připojte linku pacienta a otevřete přístupový port.

Roztok musí být použit do 24 hodin od smíchání.

Všechen zbývající nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Pouze k jednorázovému použití.

Používejte přípravek Accusol 35 pouze s odpovídajícím vybavením, pomocí kterého můžete

léčbu monitorovat.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nikkiso Belgium

Industriepark 6

3300 Tienen

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/027/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. 2. 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 24. 3. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5. 1. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace