ŘEPÍKOVÁ NAŤ

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ŘEPÍKOVÁ NAŤ (AGRIMONIAE HERBA)
Dostupné s:
Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou
ATC kód:
V11
INN (Mezinárodní Name):
ŘEPÍKOVÁ LEAVES (AGRIMONIAE HERBA)
Dávkování:
50GM
Léková forma:
Léčivý čaj
Podání:
Perorální/orální/kožní podání
Jednotky v balení:
50G Sáček
Druh předpisu:
vyhrazená léčiva
Terapeutické oblasti:
FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
ŘEPÍKOVÁ NAŤ
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
94/ 925/97-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594003075155

Strana 1 (celkem 2)

sp.zn. sukls130297/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Řepíková nať

Léčivý čaj

Agrimoniae herba

Perorální, orální a kožní podání

SLOŽENÍ

Agrimoniae herba 50 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: jako pomocný prostředek při lehkých

nespecifických průjmových onemocněních.

Zevně: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

Vnitřně: 1 čajová lžička řepíkové nati se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min

vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Čaj se pije teplý 2 – 3x denně.

Zevně: 2 polévkové lžíce řepíkové nati se vaří v 0,5 l vody a po 10 min varu se nať nechá

15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Teplý odvar se používá několikrát

denně ke kloktání, obkladům, případně koupelím.

Nálev i odvar se připravují vždy čerstvé, bezprostředně před použitím.

Délka léčby:

Vnitřní užití (při průjmech): Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního

rostlinného přípravku přetrvávají déle než 2 – 3 dny, poraďte se s lékařem. Bez porady

s lékařem přípravek užívejte nejdéle 3 dny.

Zevní užití: Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku

přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte

nejdéle 2 týdny.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

Zevně: Neužívejte na velkoplošná poškození kůže nebo mokvající ekzémy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Strana 2 (celkem 2)

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

INTERAKCE

Nejsou známy.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se během užívání přípravku při průjmu u Vás objeví horečka, krev ve stolici nebo

zvracení, ihned navštivte lékaře.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v době těhotenství a kojení nedoporučuje.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné

do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

chovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

50 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/925/97-C

Č. ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

ŘEPÍKOVÁ NAŤ

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

5.11.2014

Strana 1 (celkem 3)

sp.zn. sukls130297/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Řepíková nať

Léčivý čaj

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Agrimoniae herba

50,0 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Popis přípravku: papírový sáček, uvnitř usušená řepíková nať řezaná.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně při lehkých nespecifických průjmových

onemocněních.

Zevně: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

4.2

Dávkování a způsob podání

vnitřně:

1 čajová lžička řepíkové nati se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat

v zakryté nádobě, pak se scedí. Nálev se pije se 2 - 3x denně. Připravuje se vždy čerstvý,

bezprostředně před použitím.

zevně: 2 polévkové lžíce řepíkové nati se vaří v 0,5 l vody a po 10 min varu se nať nechá 15 min

vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Teplý odvar se používá několikrát denně ke

kloktání, obkladům, případně koupelím. Odvar se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně

před použitím.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku.

zevně:

velkoplošná poškození kůže, mokvající ekzémy

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nejsou uváděna.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost v těhotenství a při kojení nebyla stanovena. Vzhledem k nedostatku údajů se použití u

těhotných a kojících žen nedoporučuje.

Strana 2 (celkem 3)

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmaka a živočišné produkty, ATC-kód: V11.

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K přípravku jsou však k dispozici tyto informace:

Třísloviny katechinového typu spolu s flavonoidy a malým množstvím silice působí pozitivně při

nespecifických průjmových onemocněních a při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic. Malé

množství tříslovin spolu s flavonoidy se podílí na choleretickém účinku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Neobsahuje žádné pomocné látky.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky. Nálev i odvar připravený podle návodu jsou určeny

k okamžité spotřebě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Strana 3 (celkem 3)

Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace na skládačce.

Velikost balení: 50,0 g

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r. o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/925/97-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. 11. 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 5.11.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.11.2014

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace