Boviseal 2,6 g/dosis intramammær suspension

Dinamarca - danès - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Compra'l ara

Fitxa tècnica Fitxa tècnica (SPC)

20-11-2017

ingredients actius:
Bismuthsubnitrat, tung
Disponible des:
Cross Vetpharm Group Ltd.
Codi ATC:
QG52X
Designació comuna internacional (DCI):
Bismuth subnitrate, heavy
Dosis:
2,6 g/dosis
formulario farmacéutico:
intramammær suspension
Grupo terapéutico:
Kvæg
Número d'autorització:
59159

Llegiu el document complet

15. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Boviseal, intramammær suspension

0.

D.SP.NR.

30670

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Boviseal

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver intramammær sprøjte á 4 g indeholder:

Aktivt stof:

Bismuthsubnitrat, tung

2,6 g

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Intramammær suspension

Grålig hvid, blød olieagtig suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg (malkekøer, ved diegivningens afslutning)

4.2

Terapeutiske indikationer

Veterinærlægemidlet anvendes til forebyggelse af nye intramammære infektioner gennem

hele goldperioden hos kvæg. Dette resulterer i en reduktion i forekomsten af subklinisk

mastitis hos køer ved kælvning, og af klinisk mastitis i goldperioden og den efterfølgende

diegivning (i mindst 60 dage efter kælvning).

Det anbefales, at anvende veterinærlægemidlet som en del af behandlingen af besætningen

af goldkøer og kontrol af mastitis.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes under diegivning.

59159_spc.docx

Side 1 af 4

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes hos køer med mistanke om eller bekræftet mastitis ved goldning. Se

punkt 4.5.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Det er god praksis, at observere goldkøer regelmæssigt for tegn på klinisk mastitis.

Hvis en forseglet kirtel udvikler mastitis, bør kirtlen malkes ud manuelt før passende

behandling iværksættes.

Hvis køerne forventes at være fri for subklinisk mastitis skal veterinærlægemidlet gives

ved goldning, ifølge kriterierne nedenfor. Andre dyr skal behandles ifølge et godkendt

program til kontrol af mastitis eller i følge særlig veterinærrådgivning.

Af praktiske årsager, kan udvælgelseskriterier baseres på mastitis og celletalshistorik hos

den enkelte ko, eller anerkendte test til påvisning af sub-klinisk mastitis eller

bakteriologisk prøvetagning. Før behandling er det især vigtigt, at et individuelt celletal

indhentes fra alle køer med tidligere forekomst af klinisk mastitis gennem den forudgående

diegivning. Vejledende bør veterinærlægemidlet gives til køer med et gennemsnitligt

celletal før goldningen på mindre end 200.000 celler/ml. En mindre forøgelse (celletal op

til 250.000 celler/ml) i de sidste 4 uger før goldningen er normal og kan ses bort fra. I

tilfælde af tvivl, bør veterinærrådgivning søges.

Hos køer med sub-klinisk mastitis kan produktet anvendes efter passende antibiotisk

goldbehandling af den inficerede kirtel.

For at begrænse risikoen for kontaminering bør sprøjten ikke dyppes i vand.

Kun til engangsbrug.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Ingen kendte.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Drægtighed:

Veterinærlægemidlet kan anvendes under drægtighed. Efter kælvning kan forseglingen

malkes ud af patten med hånden eller kan indtages af kalven. Kalvens indtag af

veterinærlægemidlet er sikkert og forårsager ingen bivirkninger.

59159_spc.docx

Side 2 af 4

Diegivning:

Veterinærlægemidlet bør ikke administreres under diegivning. I tilfælde af fejlagtig

anvendelse til diegivende køer skal forseglingen malkes ud manuelt og ingen yderligere

forholdsregler er nødvendige.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til intramammær anvendelse.

Umiddelbart efter sidste udmalkning (ved goldning) sprøjtes indholdet af én intramammær

sprøjte op i hver pattekanal. Efter applikation må hverken patter eller yver masseres.

For at reducere risikoen for mastitis efter indsprøjtning, skal man være omhyggelig med

ikke at indføre patogene organismer i patten.

Det er vigtigt at patterne er omhyggeligt vaskede og desinficerede med alkohol eller med

desinficerende renseservietter, da præparatet ikke har antimikrobiel virkning.

Lad patterne aftørre inden indsprøjtning. Indsprøjt aseptisk og undgå forurening af den

intramammære sprøjtespids. Efter indsprøjtning anbefales det at anvende passende

pattedypningsmiddel eller spray.

4.10

Overdosering

Der er ikke blevet påvist bivirkninger efter behandling med 2 gange den anbefalede dosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage

Mælk: 0 dage

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diverse produkter til patter og yver.

ATCvet-kode: QG 52 X.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Indsprøjtning af veterinærlægemidlet i hver pattekanal forsegler hver pat, og skaber en

øjeblikkelig og langtidsholdbar fysisk barriere mod indtrængende bakterier og andre

organismer der er årsag til mastitis. Veterinærlægemidlet reducerer herved også

forekomsten af klinisk mastitis i den næste diegivning, ved at forebygge nye

intramammære infektioner i goldperioden.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bismuthsubnitrat absorberes ikke fra mælkekirtlerne, men forbliver som en forsegling i

patten indtil den fysisk fjernes. (Vist i køer med en goldperiode på op til 100 døgn.)

5.3

Miljømæssige forhold

59159_spc.docx

Side 3 af 4

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Paraffinolie

Aluminiumstearat

Silica, kolloid vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

Primæremballage: Lav-densitet polyethylen intramammær sprøjte med glat, lufttæt, lukket

spids.

Markedsføres i æsker á 24, 60 og 120 intramammære sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59159

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

59159_spc.docx

Side 4 af 4

Productes similars

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents

Compartiu aquesta informació