Agomelatine STADA 25 mg Filmdragerad tablett

Suècia - suec - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Fitxa tècnica Fitxa tècnica (SPC)

08-05-2019

ingredients actius:
agomelatincitronsyra
Disponible des:
STADA Arzneimittel AG
Codi ATC:
N06AX22
Designació comuna internacional (DCI):
agomelatincitronsyra
Dosis:
25 mg
formulario farmacéutico:
Filmdragerad tablett
Composición:
mannitol Hjälpämne; agomelatincitronsyra 44,739 mg Aktiv substans
tipo de receta:
Receptbelagt
Resumen del producto:
Förpacknings: Blister, 7 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 42 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 7 x 1 tabletter; Blister, 14 x 1 tabletter; Blister, 28 x 1 tabletter; Blister, 42 x 1 tabletter; Blister, 56 x 1 tabletter; Blister, 84 x 1 tabletter; Blister, 100 x 1 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 98 tabletter
Estat d'Autorització:
Godkänd
Número d'autorització:
56087
Data d'autorització:
2018-12-14

Llegiu el document complet

Bipacksedel: Information till patienten

Agomelatine STADA 25 mg filmdragerade tabletter

agomelatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Agomelatine Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Agomelatine Stada

Hur du tar Agomelatine Stada

Eventuella biverkningar

Hur Agomelatine Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Agomelatine Stada är och vad det används för

Agomelatine Stada innehåller den aktiva substansen agomelatin. Den tillhör en grupp av läkemedel

som kallas antidepressiva läkemedel och du har fått Agomelatine Stada för att behandla din

depression.

Agomelatine Stada används till vuxna.

Depression är en kvarstående störning av humöret som påverkar det dagliga livet. Symptomen på

depression varierar från en person till en annan, men ofta omfattas djup nedstämdhet, känsla av

värdelöshet, tappat intresse för favoritaktiviteter, sömnstörningar, känsla av långsamhet, ångestkänsla,

viktförändring.

De förväntade fördelarna med Agomelatine Stada är att minska och så småningom ta bort symtom

som hänger ihop med din depression.

Agomelatin som finns i Agomelatine Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Agomelatine Stada

Ta inte Agomelatine Stada:

om du är allergisk mot agomelatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om din lever inte fungerar ordentligt (nedsatt leverfunktion)

om du tar fluvoxamin (ett annat läkemedel för behandling av depression) eller ciprofloxacin (ett

antibiotikum).

Varningar och försiktighet

Det kan finnas orsaker till att Agomelatine Stada inte är lämplig för dig:

Om du tar läkemedel som man vet påverkar levern. Fråga din läkare om råd vilka läkemedel det

kan gälla.

Om du har fetma eller är överviktig, fråga din läkare om råd.

Om du har diabetes, fråga din läkare om råd.

Om du har förhöjda nivåer av leverenzymer före behandling kommer din läkare att avgöra om

Agomelatine Stada är en lämplig behandling för dig.

Om du har bipolär sjukdom, har haft eller om du utvecklar maniska symtom (en period med

onormal hög retbarhet och känslosamhet) tala med din läkare innan du tar det här läkemedlet eller

innan du fortsätter med det här läkemedlet (se även ”

Eventuella biverkningar”

i avsnitt 4).

Om du lider av demens kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är lämpligt

för dig att ta Agomelatine Stada.

Under behandling med Agomelatine Stada:

För att undvika eventuella allvarliga leverproblem:

Din läkare skall ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt

före behandlingen påbörjas

Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymer i deras blod vid behandling med

Agomelatine Stada. Uppföljningsprover skall därför tas vid följande tidpunkter:

Före start eller

dosökning

Efter ca.

3 veckor

Efter ca.

6 veckor

Efter ca.

12 veckor

Efter ca.

24 veckor

Blodprover

Baserat på utvärderingen av dessa tester kommer läkaren att bedöma om du ska börja använda eller

fortsätta använda Agomelatine Stada (se också

Hur du tar Agomelatine Stada

i avsnitt 3).

Var uppmärksam på tecken och symtom på att levern inte fungerar ordentligt

Om du observerar

några av dessa tecken och symtom på leverproblem:

ovanligt mörk urin, ljus

avföring, gul hud/gula ögon, smärta i övre, högra delen av buken, onormal trötthet (speciellt

i samband med andra symtom som anges ovan), rådfråga omedelbart läkare som kan

uppmana dig att sluta ta detta läkemedel.

Effekten av Agomelatine Stada har inte dokumenterats hos patienter i åldern 75 år och äldre.

Agomelatine Stada skall därför inte användas till dessa patienter.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom

kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel

av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom

som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på

att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller

begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa

igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må

sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Barn och ungdomar

Agomelatine Stada är inte avsett för användning till barn och ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Agomelatine Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du ska inte ta Agomelatine Stada samtidigt med vissa läkemedel (se även ”

Ta inte Agomelatine

Stada”

i avsnitt 2): fluvoxamin (ett annat läkemedel som används för behandling av depression),

ciprofloxacin (ett antibiotikum) kan ändra den förväntade dosen av agomelatin i ditt blod.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: propranolol (en betablockerare som

används för behandling av högt blodtryck), enoxacin (antibiotikum) och om du röker mer än 15

cigaretter per dag.

Agomelatine Stada med alkohol

Intag av alkohol under behandling med Agomelatine Stada rekommenderas inte.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amning

Tala med din läkare om du ammar eller tänker amma. Amning bör avbrytas om du tar Agomelatine

Stada.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva yrsel eller sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda

maskiner. Förvissa dig om att dina reaktioner är normala innan du kör eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Agomelatine Stada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Agomelatine Stada

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Agomelatine Stada är en tablett (25 mg) före sänggåendet. I vissa fall kan din

läkare förskriva en högre dos (50 mg), d.v.s. två tabletter som tas tillsammans före sänggåendet.

Hos de flesta deprimerade personer börjar Agomelatine Stada verka på depressionssymptom inom två

veckor från behandlingens början. Din läkare kan fortsätta att ge dig Agomelatine Stada även om du

känner dig bättre för att förhindra att din depression kommer tillbaka.

Din depression bör behandlas under en tillräckligt lång period på minst 6 månader för att säkerställa

att du är fri från symptom.

Du ska inte sluta att ta din medicin utan att rådfråga läkare även om du känner dig bättre.

Agomelatine Stada är för oral användning. Tabletten ska sväljas med vatten. Agomelatine Stada kan

tas med eller utan mat.

Hur sker byte från ett antidepressivt läkemedel (SSRI/SNRI) till Agomelatine Stada?

Om din läkare vill att du ska byta från ditt tidigare antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till

Agomelatine Stada kommer han/hon att tala om för dig hur du ska sätta ut det tidigare läkemedlet när

behandling med Agomelatine Stada påbörjas.

Du kan under några veckor uppleva utsättningssymtom som är förknippade med utsättning av ditt

tidigare läkemedel, även om dosen av ditt tidigare antidepressiva läkemedel minskas gradvis.

Utsättningssymtomen innefattar: yrsel, domning, sömnstörningar, oro eller ångest, huvudvärk,

illamående, kräkningar och skakningar. Symtomen är vanligen milda eller måttliga och försvinner av

sig själv inom några dagar.

Om behandling med Agomelatine Stada påbörjas medan dosen av det tidigare läkemedlet trappas ned

ska eventuella utsättningssymtom inte förväxlas med avsaknad av den tidiga effekten för Agomelatine

Stada.

Diskutera alltid med din läkare om hur du ska sätta ut ditt tidigare antidepressiva läkemedel på bästa

sätt när du påbörjar behandling med Agomelatine Stada.

Övervakning av leverfunktionen (se även avsnitt 2):

Din läkare kommer att ta laboratorieprover för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt innan

behandlingen påbörjas och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12

veckor och 24 veckor. Om din läkare ökar dosen till 50 mg, ska laboratorietester göras i början av

denna behandling och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12

veckor och 24 veckor. Prover kommer sedan att tas om läkaren bedömer det nödvändigt.

Du ska inte ta Agomelatine Stada om inte din lever fungerar ordentligt.

Om du har problem med njurarna kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är

säkert för dig att ta Agomelatine Stada.

Om du har tagit för stor mängd av Agomelatine Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Erfarenhet av överdosering med Agomelatine Stada är begränsad men rapporterade symtom inkluderar

smärta i övre delen av magen, sömnighet, trötthet, hyperaktivitet, oro, spänning, yrsel, nedsatt

syresättning av blodet och diffust obehag.

Om du har glömt att ta Agomelatine Stada

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt med nästa dos vid vanlig tid.

[Gäller endast för förpackningar innehållande 7, 14, 28, 42, 56, 84, 98 tabletter:]

Kalendern på blister som innehåller tabletterna ska hjälpa dig att komma ihåg när du senast tog en

tablett Agomelatine Stada.

Om du slutar att ta Agomelatine Stada

Du bör diskutera med din läkare innan du slutar att ta detta läkemedel.

Om du tycker att effekten av Agomelatine Stada är för stark eller för svag, tala med din läkare eller

apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De flesta biverkningar är milda eller måttliga. De uppträder vanligen under de två första

behandlingsveckorna och är oftast övergående.

Dessa biverkningar omfattar:

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

yrsel, sömnighet, sömnlöshet, illamående, diarré, förstoppning, smärta i buken, ryggvärk,

trötthet, ångest, onormala drömmar, ökade nivåer av leverenzymer i ditt blod, kräkningar,

viktökning.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

migrän, stickande känsla i fingrar och tår, dimsyn, restless legs-syndrom (en störning som

kännetecknas av ett okontrollerbart behov att röra på benen), öronringning, överdriven

svettning, eksem, klåda, urtikaria (nässelutslag), hyperaktivitet, retbarhet, rastlöshet,

aggressivt beteende, mardrömmar, mani/hypomani (se även ”Varningar och försiktighet”

avsnitt 2), självmordstankar eller självmordsbeteende, förvirring, viktminskning.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

allvarliga hudutslag (kliande hudrodnad), ansiktsödem (svullnad) och angioödem (svullnad av

ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan orsaka svårigheter att andas eller svälja),

leverinflammation, gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), leversvikt*,

hallucinationer, oförmåga att vara stilla (på grund av fysisk och psykisk oro), oförmåga att

tömma urinblåsan helt.

*Ett fåtal fall som resulterat i levertransplantation eller dödsfall har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Agomelatine Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är agomelatin. Varje filmdragerad tablett innehåller agomelatin-citronsyra

samkristall motsvarande 25 mg agomelatin.

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa,

mannitol, povidon, krospovidon, natriumstearylfumarat, magnesiumstearat, stearinsyra.

Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är: hypromellose, macrogol, titandioxid (E 171), talk,

gul järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Agomelatine Stada 25 mg filmdragerade tabletter är gula, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter

9,0 x 4,5 mm.

Agomelatine Stada 25 mg filmdragerade tabletter är tillgängliga i blister. Förpackningar med: 7, 14,

28, 42, 56, 84, 98, 100 tabletter eller 7x1, 14x1, 28x1, 42x1, 56x1, 84x1, 98x1, 100x1 tabletter

(endosförpackning).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

MEDIS International a.s., vyrobni zavod Bolatice

Prumyslova 961/16

74723 Bolatice

Tjeckien

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-08

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

http://www.lakemedelsverket.se.

Llegiu el document complet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Agomelatine STADA 25 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller agomelatin-citronsyra motsvarande 25 mg agomelatin.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 0,2 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett. [Tablett]

Gula, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter 9,0 mm långa, 4,5 mm breda.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av egentliga depressionsepisoder.

Agomelatine STADA är avsett för vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet.

Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en

gång dagligen, d.v.s. två 25 mg-tabletter tagna samtidigt före sänggåendet.

Beslut om dosökning skall avvägas mot en högre risk för förhöjning av transaminaser. Dosökning till

50 mg skall göras utifrån en nytta/risk-bedömning hos den enskilda patienten och med noggrann

monitorering av leverfunktionen.

Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter före behandlingen påbörjas. Behandling skall inte

påbörjas om transaminasnivåerna överstiger 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.3

och 4.4).

Under behandlingen skall transaminasnivåerna övervakas periodvis efter cirka tre veckor, sex veckor

(slutet på akutfasen), tolv veckor och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det

är kliniskt indicerat (se även avsnitt 4.4). Behandlingen skall avbrytas om transaminasnivåerna

överstiger 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.3 och 4.4).

När dosen ökas skall leverfunktionstester på nytt utföras med samma frekvens som när behandlingen

påbörjades.

Behandlingslängd

Patienter med depression skall behandlas under en tillräckligt lång period, åtminstone 6 månader, för

att säkerställa att de är fria från symptom.

Byte från antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till agomelatin

Patienterna kan uppleva utsättningssymtom efter utsättning av antidepressiva läkemedel av

SSRI/SNRI-typ.

För instruktioner om hur behandlingen ska sättas ut för att undvika detta hänvisas till produktresumén

för det aktuella SSRI/SNRI-läkemedlet. Agomelatin kan sättas in omedelbart medan dosen för

SSRI/SNRI -läkemedlet trappas ned (se avsnitt 5.1).

Utsättning av behandling

Ingen nedtrappning av dosen är nödvändig vid utsättning av behandling.

Särskilda populationer

Äldre

Säkerhet och effekt för agomelatin (25–50 mg /dag) har fastställts hos äldre depressionspatienter (<75

år). Ingen effekt har dokumenterats hos patienter ≥75 år. Agomelatin skall därför inte användas till

patienter i denna åldersgrupp (se avsnitt 4.4 och 5.1). Ingen åldersrelaterad dosjustering krävs (se

avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen relevant modifiering av agomelatins farmakokinetiska parametrar har observerats hos patienter

med kraftig njurfunktionsnedsättning. Endast begränsade data finns dock tillgängliga från användning

av agomelatin hos patienter med egentliga depressionsepisoder och kraftigt eller måttligt nedsatt

njurfunktion. Därför skall försiktighet iakttas vid förskrivning av agomelatin till dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Agomelatin är kontraindicerat till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för agomelatin för barn i åldern 2 år och äldre för behandling av egentliga

depressionsepisoder har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga (se avsnitt 4.4).

Det finns ingen relevant användning av agomelatin för barn från födseln till 2 år för behandling av

egentliga depressionsepisoder.

Administreringssätt

För oral användning.

Agomelatin filmdragerade tabletter kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) eller förhöjning av transaminasnivåerna

till mer än 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) (se avsnitt

4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Övervakning av leverfunktion

Fall av leverskador, inklusive leversvikt (hos patienter med leverrelaterade riskfaktorer rapporterades

ett fåtal exceptionella fall med fatal utgång eller levertransplantation), förhöjda leverenzymnivåer som

är mer än 10 gånger högre än övre gränsen för normalvärdet, hepatit och gulsot har rapporterats hos

patienter som behandlats med agomelatin efter marknadsintroduktion (se avsnitt 4.8). De flesta

inträffade under de första behandlingsmånaderna. Leverskadorna är övervägande hepatocellulära och

serumtransaminaserna återgår vanligtvis till normala nivåer vid utsättning av agomelatin.

Försiktighet skall iakttas före behandlingen påbörjas och noggrann övervakning skall ske under

hela behandlingsperioden hos alla patienter, särskilt vid förekomst av riskfaktorer för

leverskada eller vid samtidig behandling med läkemedel som är förknippade med risk för

leverskada.

Före behandlingen påbörjas

Behandling med agomelatin skall endast förskrivas efter noggrann bedömning av nytta och risk hos

patienter med riskfaktorer för leverskada, t.ex.: obesitas/övervikt/icke-alkoholrelaterad fettlever,

diabetes, alkoholberoende och/eller konsumtion av väsentliga alkoholmängder och hos patienter som

samtidigt behandlas med läkemedel som är förknippade med risk för leverskada.

Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter före behandlingen påbörjas och behandling skall

inte påbörjas hos patienter hos vilka utgångsvärdena för ALAT och/eller ASAT överstiger 3 gånger

övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt 4.3). Försiktighet skall iakttas när agomelatin ges till

patienter med förhöjda transaminasnivåer före behandling (> övre gränsen för normalvärdet och ≤3

gånger övre gränsen för normalvärdet).

Frekvens för leverfunktionstester

före behandlingen påbörjas

och därefter:

efter cirka 3 veckor

efter cirka 6 veckor (slutet på akutfasen)

efter cirka 12 och 24 veckor (slutet på underhållsfasen)

och därefter när det är kliniskt indicerat.

När dosen ökas skall leverfunktionstester på nytt utföras med samma frekvens som när

behandlingen påbörjades.

Hos alla patienter som utvecklar förhöjda nivåer av serumtransaminaser skall leverfunktionen

testas på nytt inom 48 timmar.

Under behandlingsperioden

Behandling med agomelatin skall avbrytas omedelbart om:

patienten utvecklar symtom eller tecken på potentiell leverskada (såsom mörk urin, ljus

avföring, gul hud/gula ögon, smärta i den övre, högra delen av buken, kvarstående ny och

oförklarlig trötthet).

serumtransaminasnivåerna stiger till mer än 3 gånger övre gränsen för normalvärdet.

Efter utsättning av behandling med agomelatin skall leverfunktionen testas på nytt tills

serumtransaminasnivåerna normaliserats.

Användning till pediatrisk population

Agomelatin rekommenderas inte för behandling av depressioner hos patienter under 18 år eftersom

säkerhet och effekt inte har fastställts i denna åldersgrupp. I kliniska studier bland barn och ungdomar

behandlade med andra antidepressiva medel observerades oftare suicidrelaterade beteenden

(suicidförsök och suicidtankar), och fientlighet (övervägande aggression, oppositionellt beteende och

vrede) jämfört med dem som behandlades med placebo (se avsnitt 4.2).

Äldre personer

Ingen effekt av agomelatin har dokumenterats hos patienter ≥75 år och agomelatin bör därför inte

användas till patienter i denna åldersgrupp (se även avsnitt 4.2 och 5.1).

Användning till äldre personer med demens

Agomelatin skall inte användas för behandling av egentliga depressionsepisoder hos äldre patienter

med demens eftersom säkerhet och effekt av agomelatin inte har fastställts hos dessa patienter.

Bipolär sjukdom/mani/hypomani

Agomelatin skall användas med försiktighet hos patienter som tidigare haft bipolär sjukdom, mani

eller hypomani och skall utsättas om en patient utvecklar maniska symptom (se avsnitt 4.8).

Suicid/suicidtankar

Depression är associerat med en ökad risk för suicidtankar, självskador och suicid. Denna risk kvarstår

tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli under de första

behandlingsveckorna, eller uppträder ännu senare, bör patienten följas noggrant till dess förbättring

sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under de tidiga förbättringsfaserna.

Det är känt att patienter som tidigare uppvisat suicidalitet eller patienter med påtagliga suicidtankar

innan behandlingen påbörjas har en ökad risk för suicidtankar eller suicidförsök och bör observeras

noga under behandlingen. En meta-analys baserad på placebo-kontrollerade kliniska studier av

antidepressiva läkemedel hos vuxna patienter med psykiatriska sjukdomar påvisade en ökad risk för

suicidalt beteende under behandling med antidepressiva läkemedel jämfört med placebo hos patienter

yngre än 25 år.

Patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel, och speciellt sådana som har en hög risk för

suicidalt beteende, skall följas noga i de tidiga faserna av behandlingen och vid dosförändringar.

Patienter (och vårdgivare) bör uppmanas att vara observanta på tecken till klinisk försämring, suicidalt

beteende/suicidtankar eller andra beteendeförändringar och att omgående kontakta läkare om sådana

tecken uppkommer.

Kombination med CYP1A2-hämmare (se avsnitt 4.3 och 4.5)

Försiktighet skall iakttas vid förskrivning av agomelatin med måttliga CYP1A2-hämmare (t.ex.

propranolol, enoxacin) vilka kan resultera i en ökad exponering av agomelatin.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dosenhet, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Potentiella interaktioner som påverkar agomelatin

Agomelatin metaboliseras huvudsakligen via P4501A2 (CYP1A2) (90 %) och via CYP2C9/19 (10 %).

Läkemedel som interagerar med dessa isoenzymer kan öka eller minska biotillgängligheten av

agomelatin.

Fluvoxamin, en potent CYP1A2- och måttlig CYP2C9-hämmare, hämmar märkbart metabolismen av

agomelatin, vilket resulterar i en 60-faldig (område 12–412) ökning av agomelatinexponeringen.

Samtidig administrering av agomelatin och potenta CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin och

ciprofloxacin) är därför kontraindicerat.

Kombination av agomelatin med östrogener (måttliga CYP1A2-hämmare) resulterar i en flerfaldig

ökad exponering av agomelatin. Trots avsaknad av specifik säkerhetssignal hos de 800 patienter som

behandlades i kombination med östrogener, skall försiktighet iakttas vid förskrivning av agomelatin

med andra måttliga CYP1A2-hämmare (t.ex. propranolol, enoxacin) tills dess att mer erfarenhet

erhållits (se avsnitt 4.4).

Rifampicin, en inducerare av alla de tre cytokromer som är involverade i metabolismen av agomelatin,

kan minska biotillgängligheten av agomelatin.

Rökning inducerar CYP1A2 och har visat sig minska biotillgängligheten av agomelatin, särskilt hos

storrökare (≥15 cigaretter/dag) (se avsnitt 5.2).

Potential för agomelatin att påverka andra läkemedel

Agomelatin inducerar inte CYP450 isoenzymer

in vivo

. Agomelatin hämmar varken CYP1A2

in vivo

eller de andra CYP450

in vitro

. Agomelatin förändrar därför inte exponeringen för läkemedel som

metaboliseras via CYP450.

Läkemedel som har en hög bindningsgrad till plasmaproteiner

Agomelatin modifierar inte den fria koncentrationen av läkemedel som har hög bindningsgrad till

plasmaproteiner eller vice versa.

Andra läkemedel

I kliniska fas I studier fanns inga tecken på farmakokinetisk eller farmakodynamisk interaktion med de

läkemedel som kunde förskrivas samtidigt med agomelatin hos målgruppen: benzodiazepiner, litium,

paroxetin, flukonazol och teofyllin.

Alkohol

Kombinationen av agomelatin och alkohol är inte lämplig.

Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Erfarenhet saknas från samtidig användning av agomelatin och ECT. Djurstudier har inte visat

prokonvulsiva egenskaper (se avsnitt 5.3). Kliniska konsekvenser av samtidig ECT- och

agomelatinbehandling anses därför osannolikt.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användningen av

agomelatin hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad

gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3).

Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av agomelatin under graviditet.

Amning

Det är okänt om agomelatin/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga

farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att agomelatin/metaboliter utsöndras i mjölk (se

avsnitt 5.3). En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om

man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med agomelatin efter att man tagit

hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Reproduktionsstudier på råtta och kanin visade ingen effekt av agomelatin på fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

Eftersom yrsel och sömnighet är vanliga biverkningar skall emellertid patienterna varnas för effekter

på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Fler än 8000 patienter med depression har fått agomelatin i kliniska studier.

Biverkningarna var vanligtvis milda till måttliga och uppträdde inom de första två veckorna av

behandlingen. De vanligaste biverkningarna var huvudvärk, illamående och yrsel.

Dessa biverkningar var vanligen övergående och resulterade generellt inte i upphörande av

behandlingen.

Tabell över biverkningar

Tabellen nedan listar de biverkningar som upptäckts i placebokontrollerade och aktivt kontrollerade

kliniska studier.

Biverkningar är listade nedan enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100,

<1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10

000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Frekvenserna har inte korrigerats

för placebo.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Ångest

Vanliga

Onormala drömmar*

Suicidtankar och suicidalt beteende (se

avsnitt 4.4)

Agitation och relaterade symptom* (såsom

irritabilitet och rastlöshet)

Aggression*

Mardrömmar*

Förvirringstillstånd*

Mindre vanliga

Mani/hypomani*

Dessa symptom kan också bero på den

underliggande sjukdomen (se avsnitt 4.4).

Psykiska störningar

Sällsynta

Hallucinationer*

Mycket vanliga

Huvudvärk

Yrsel

Sömnighet

Vanliga

Sömnlöshet

Parestesi

Restless legs-syndrom*

Mindre vanliga

Migrän

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynta

Akatisi*

Ögon

Mindre vanliga

Dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Tinnitus*

Illamående

Diarré

Förstoppning

Smärta i buken

Magtarmkanalen

Vanliga

Kräkningar*

Vanliga

Ökade ALAT och/eller ASAT (i kliniska

studier observerades ökningar som var >3

gånger högre än den övre gränsen för

normalvärdet i ALAT och/eller ASAT hos

1,2 % av de patienter som fick 25 mg

agomelatin dagligen och 2,6 % av dem som

fick 50 mg dagligen, jämfört med 0,5 % av

dem som fick placebo)

Mindre vanliga

Ökat gammaglutamyltransferas* (GGT)

(> 3 gånger den övre gränsen för

normalvärdet)

Hepatit

Lever och gallvägar

Sällsynta

Ökat alkaliskt fosfatas*

(>3 gånger den övre gränsen för

normalvärdet)

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Leversvikt*(1)

Gulsot*

Eksem

Ökad svettning

Pruritus*

Mindre vanliga

Urtikaria*

Erytematösa hudutslag

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Ansiktsödem och angioödem*

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Ryggvärk

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Urinretention*

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Trötthet

Vanliga

Viktökning*

Undersökningar

Mindre vanliga

Viktminskning*

*Frekvensen är beräknat från spontanrapportering av biverkningar i kliniska prövningar

(1) Hos patienter med leverrelaterade riskfaktorer rapporterades ett fåtal exceptionella fall med fatal

utgång eller levertransplantation

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Erfarenhet från överdosering av agomelatin är begränsad. Erfarenhet av agomelatin vid överdosering

har antytt att, epigastralgi, somnolens, trötthet, agitation, oro, spänning, yrsel, cyanos och diffust

obehag har rapporterats.

En person som förtärt 2 450 mg agomelatin tillfrisknade spontant utan kardiovaskulära och biologiska

avvikelser.

Behandling

Det finns ingen känd specifik antidot för agomelatin. Hantering av överdosering bör bestå av

behandling av kliniska symtom och rutinövervakning. Medicinsk uppföljning med

specialistkompetens rekommenderas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika, övriga antidepressiva medel, ATC-kod: N06AX22

Verkningsmekanism

Agomelatin är en melatonerg agonist (MT1- och MT2-receptorer) och 5-HT2C-antagonist.

Bindningsstudier visar att agomelatin inte har någon effekt på monoaminupptag och ingen affinitet för

α-, β-adrenerga, histaminerga, kolinerga, dopaminerga eller benzodiazepin-receptorer.

Agomelatin resynkroniserar dygnsrytmen i djurmodeller för rubbad dygnsrytm. Agomelatin ökar

noradrenalin- och dopaminfrisättning specifikt i frontala cortex och har ingen påverkan på

extracellulära nivåer av serotonin.

Farmakodynamisk effekt

Agomelatin har visat en antidepressivliknande effekt i djurmodeller för depression (inlärt

hjälplöshetstest, hopplöshetstest, kronisk mild stress) samt i modeller med desynkronisering av

dygnsrytmen och i modeller relaterande till stress och ångest.

Agomelatin har positiva egenskaper på fasskiftningar hos människa; det inducerar fasförbättring av

sömn, nedgång i kroppstemperatur och melatoninpåslag.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet av agomelatin vid egentliga depressionsepisoder har studerats i ett kliniskt

program med 7 900 patienter behandlades med agomelatin.

Tio placebokontrollerade studier har genomförts för att undersöka den kortsiktiga effekten av

agomelatin vid egentlig depressionssjukdom hos vuxna med fast dos och/eller upptitrering. Vid

behandlingens slut (efter 6 eller 8 veckor) visades signifikant effekt av 25–50 mg agomelatin i 6 av de

tio dubbelblinda placebokontrollerade korttidsstudierna. Primär ändpunkt var förändring av HAMD-

17-poäng från baslinjen. Agomelatin kunde inte skiljas från placebo i två studier där den aktiva

kontrollen, paroxetin eller fluoxetin, var signifikant bättre än placebo. Agomelatin jämfördes inte

direkt med paroxetin och fluoxetin eftersom dessa komparatorer lagts till för att säkerställa studiens

analyskänslighet. I två andra studier kunde inga slutsatser dras p.g.a. att vare sig agomelatin eller de

aktiva kontrollerna, paroxetin eller fluoxetin gick att skilja från placebo. I dessa studier var det

emellertid inte tillåtet att öka startdosen av varken agomelatin, paroxetin eller fluoxetin även om svaret

inte var tillräckligt.

Effekt kunde också observeras hos patienter med svårare depression (baslinje HAM-D ≥25) i alla

positiva placebokontrollerade studier.

Responsfrekvensen var statistiskt signifikant högre för agomelatin jämfört med placebo.

Överlägsenhet (2 studier) eller icke-underlägsenhet (4 studier) har visats i sex av sju effektstudier i

heterogena populationer av deprimerade vuxna patienter jämfört med SSRI/SNRI (sertralin,

escitalopram, fluoxetin, venlafaxin eller duloxetin). Den antidepressiva effekten utvärderades på

HAMD-17-skalan antingen som primär eller sekundär ändpunkt.

Upprätthållande av den antidepressiva effekten visades i en återfallspreventionsstudie. Patienter som

svarat på en 8/10-veckors akut öppen behandling med 25–50 mg agomelatin en gång dagligen

randomiserades till antingen agomelatin 25–50 mg en gång dagligen eller placebo i ytterligare 6

månader. En statistiskt signifikant (p=0,0001) fördel för 25–50 mg agomelatin en gång dagligen

jämfört med placebo visades i det primära effektmåttet, prevention av återfall i depression, mätt som

tid till återfall. Incidensen för återfall under den 6 månader långa dubbelblinda uppföljningsperioden

var 22 % för agomelatin och 47 % för placebo.

Agomelatin förändrar inte vakenhet under dagtid eller minnet hos friska frivilliga. Hos deprimerade

patienter ökade ortosömnen vid behandling med 25 mg agomelatin utan modifiering av mängden

REM-sömn (Rapid Eye Movement) eller REM-latensen. Agomelatin 25 mg inducerade också en

förbättrad tid till insomning och lägsta hjärtfrekvens. Från första behandlingsveckan förbättrades

insomningstiden och sömnkvaliteten signifikant utan någon fumlighet dagtid enligt patienternas

bedömning.

Hos remitterade depressiva patienter visade en specifik jämförande sexuell dysfunktionsstudie en

numerisk trend (ej statistiskt signifikant) mot mindre framträdande sexuell dysfunktion för agomelatin

än för venlafaxin, mätt som sexualdrift eller orgasmpoäng i en ”Sex Effects” skala (SEXFX). Vid

samlad analys av studier med användning av ”Arizona Sexual Experience” skala (ASEX), visades att

agomelatin inte är associerat med sexuell dysfunktion. Hos friska frivilliga bevarades sexuell funktion

med agomelatin jämfört med paroxetin.

Agomelatin hade neutral effekt på hjärtfrekvens och blodtryck i kliniska studier.

I en studie designad för att utvärdera utsättningssymtom med checklistan ”Discontinuation Emergent

Signs and Symptoms” (DESS) hos patienter med remitterad depression, inducerade agomelatin inget

utsättningssyndrom efter abrupt avbrott i behandlingen.

Agomelatin har ingen missbrukspotential i mätt i studier på friska frivilliga med en specifik visuell

analog skala eller 49-punktschecklistan ”Addiction Research Center Inventory” (ARCI).

En placebokontrollerad 8-veckors studie av agomelatin 25–50 mg/dag på äldre depressionspatienter

(≥65 år, n=222, varav 151 fick agomelatin) visade en statistiskt signifikant skillnad på 2,67 poäng på

HAM-D totalpoäng, det primära resultatmåttet. Svarsfrekvensanalys gynnade agomelatin. Ingen

förbättring observerades hos mycket gamla patienter (≥75 år, n=69, varav 48 fick agomelatin).

Toleransen av agomelatin hos äldre patienter var jämförbar med den som observerades hos yngre

vuxna.

En specifik, kontrollerad 3-veckorsstudie har utförts på patienter med egentlig depressionssjukdom

som inte uppnått tillräcklig förbättring med paroxetin (ett SSRI-läkemedel) eller venlafaxin (ett SNRI-

läkemedel). Vid behandlingsbyte från dessa antidepressiva läkemedel till agomelatin uppstod

utsättningssymtom efter att behandlingen med SSRI- eller SNRI-läkemedlet avbröts, både efter

plötslig eller gradvis utsättning av den tidigare behandlingen. Dessa utsättningssymtom kan förväxlas

med avsaknad av den tidiga nyttan av agomelatin.

Procentandelen patienter som uppvisade minst ett utsättningssymtom en vecka efter utsättning av

SSRI/SNRI-behandlingen var lägre i gruppen med långsam nedtrappning av dosen (gradvis utsättning

av tidigare SSRI/SNRI-behandling inom 2 veckor) än i gruppen med snabb nedtrappning av dosen

(gradvis utsättning av tidigare SSRI/SNRI-behandling inom 1 vecka) och gruppen med plötsligt byte

(plötslig utsättning): 56,1 %, 62,6 % respektive 79,8 %.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för

referensläkemedlet innehållande agomelatin för en eller flera grupper av den pediatriska populationen

för behandling av egentliga depressionsepisoder (information om pediatrisk användning finns i avsnitt

4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption och biotillgänglighet

Agomelatin absorberas snabbt och väl (≥80 %) efter en peroral administrering. Absolut

biotillgänglighet är låg (<5 % vid terapeutisk peroral dos) och den interindividuella variationen är

betydande. Biotillgängligheten är högre hos kvinnor jämfört med män. Biotillgängligheten ökar vid

intag av orala preventivmedel och minskar vid rökning. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 1

till 2 timmar.

Inom det terapeutiska dosområdet ökar den systemiska exponeringen för agomelatin proportionerligt

med dosen. Vid högre doser uppträder en mättnad av första-passage-effekten.

Intag av mat (standardmåltid eller fettrik måltid) modifierar inte biotillgängligheten eller

absorptionshastigheten. Variabiliteten ökar med fettrik mat.

Distribution

Distributionsvolym vid steady state är ca 35 l och plasmaproteinbindningen är 95 % oberoende av

koncentration och förändras inte av ålder eller hos patienter med nedsatt njurfunktion, men den fria

fraktionen dubbleras hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Metabolism

Efter en peroral administrering metaboliseras agomelatin snabbt huvudsakligen via lever-CYP1A2.

Isoenzymerna CYP2C9 och CYP2C19 är också involverade med ett litet bidrag.

Huvudmetaboliterna, hydroxylerad och demetylerad agomelatin, är inte aktiva och konjugeras snabbt

och elimineras via urinen.

Eliminering

Elimineringen är snabb, med en genomsnittlig plasmahalveringstid på mellan 1 och 2 timmar.

Clearance är hög (ca 1100 ml/min) och huvudsakligen metabolisk.

Utsöndringen sker huvudsakligen (80 %) via urinen och i form av metaboliterna, medan återfinnande

av oförändrad substans i urinen är försumbar.

Kinetiken förändras inte efter upprepad administrering.

Nedsatt njurfunktion

Ingen relevant modifiering av farmakokinetiska parametrar hos patienter med kraftigt nedsatt

njurfunktion har observerats (n=8, engångsdos av 25 mg), men försiktighet skall iakttas för patienter

med kraftigt eller måttligt nedsatt njurfunktion eftersom endast begränsade kliniska data finns

tillgängliga för dessa patienter (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

I en specifik studie involverande cirrotiska patienter med kroniskt milt (Child-Pugh Type A) eller

måttligt (Child-Pugh Type B) nedsatt leverfunktion ökade exponeringen av 25 mg agomelatin avsevärt

(70 respektive 140 gånger) jämfört med matchade frivilliga (ålder, vikt och rökvanor) utan

leverproblem (se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4).

Äldre

En farmakokinetisk studie av äldre patienter (≥65 år) visade att vid en dos på 25 mg var genomsnittligt

AUC och genomsnittligt C

cirka 4 gånger respektive 13 gånger högre för patienter ≥75 år jämfört

med patienter <75 år. Det totala antalet patienter som fick 50 mg var för låg för att dra några slutsatser.

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter.

Etniska grupper

Det finns inga data på inverkan av ras på agomelatins farmakokinetik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Sedativa effekter observerades hos mus, råtta och apa efter enkel och upprepad administrering av höga

doser.

Hos gnagare sågs en markerad induktion av CYP2B och en måttlig induktion av CYP1A och CYP3A

från 125 mg/kg/dag, medan induktionen var liten för CYP2B och CYP3A vid 375 mg/kg/dag hos apa.

Ingen hepatotoxicitet observerades hos gnagare och apa i toxicitetsstudier med upprepad dosering.

Agomelatin passerar över till placenta och fostret hos dräktig råtta.

Reproduktionsstudier på råtta och kanin visade inga effekter av agomelatin på fertilitet, embryonal-

/fosterutveckling, eller utveckling före och efter födsel.

En mängd

in vitro

in vivo

standardanalyser på gentoxicitet konkluderar frånvaro av mutagen eller

klastogen potential för agomelatin.

I karcinogenicitetstudier inducerade agomelatin en ökad incidens av levertumörer hos råtta och mus

vid doser minst 110 gånger högre än terapeutisk dos. Levertumörer är mest sannolikt relaterade till

enzyminduktion specifik för gnagare. Frekvensen av benigna bröstfibroadenom observerade hos råtta

ökade vid högre exponering (60 gånger exponeringen vid terapeutisk dos) men kvarstod inom samma

intervall som hos kontrollerna.

Säkerhetsfarmakologiska studier av agomelatin har inte visat någon påverkan på hERG (human Ether

à-go-go Related Gene) eller på Purkinjecellernas aktionspotential hos hund. Agomelatin har inte visat

prokonvulsiva egenskaper vid ip-doser upp till 128 mg/kg hos mus och råtta.

Agomelatin observerades inte ha någon effekt på beteende, synförmåga eller fortplantningsförmåga

hos unga djur. Det förekom små icke-dosberoende minskningar i kroppsvikt relaterade till de

farmakologiska egenskaperna och några mindre effekter på manliga reproduktionsorgan utan påverkan

på fortplantningsförmåga.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Mikrokristallin cellulosa

Mannitol

Povidon 30

Krospovidon

Natriumstearylfumarat

Magnesiumstearat

Stearinsyra

Filmdragering:

Hypromellose

Macrogol

Titandioxid (E 171)

Talk

Gul järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA/Alu/PVC/Alu blister

Förpackningsstorlek: 7, 14, 28, 42, 56, 84, 98, 100 tabletter eller 7x1, 14x1, 28x1, 42x1, 56x1, 84x1,

98x1, 100x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

56087

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-12-14

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-05-08

Productes similars

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents

Compartiu aquesta informació