OXYGUARD EMULSION M

চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - Ecolab

এখন এটা কিনুন

থেকে পাওয়া:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
অনুমোদন সংখ্যা:
116327E

অন্যান্য ভাষায় নথি

নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
বুলগেরিয় 27-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
স্পেনীয় 24-11-2017
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
জার্মান 26-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
এস্তোনীয় 27-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
ইতালীয় 28-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
লাত্‌ভীয় 28-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
লিথুয়েনীয় 28-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
হাঙ্গেরীয় 28-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
পর্তুগীজ 29-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
রোমানীয় 29-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
স্লোভাক 29-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
স্লোভেনীয় 29-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
নরওয়েজীয় 28-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
ইউক্রেনীয় 30-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
ক্রোয়েশীয় 27-04-2022
নিরাপত্তা তথ্য শীট নিরাপত্তা তথ্য শীট
সার্বীয় 29-04-2022

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OxyGuard Emulsion M

116327E

1 / 14

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

OxyGuard Emulsion M

VFC8-F9VU-DA0Y-3RF5

Kód výrobku

116327E

Použití látky nebo směsi

Základní prací prostředek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Prací prostředek. Automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Distributor/držitel registrace: Ecolab GmbH

Rivergate D1/40G

Handelskai 92, A-1200 Wien Rakousko +43 1 715 2550, ext.0

office.vienna@ecolab.com

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, odštěpný závod

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

03.03.2022

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OxyGuard Emulsion M

116327E

2 / 14

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid sodný

Alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

Žíravost pro kůži Kategorie 1A

H314 >= 5 %

Žíravost pro kůži Kategorie 1B

H314 2 - < 5 %

Dráždivost pro kůži Kategorie 2

>= 10 - < 20

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OxyGuard Emulsion M

116327E

3 / 14

H315 0.5 - < 2 %

Podráždění očí Kategorie 2

H319 0.5 - < 2 %

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 10 - < 20

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Podráždění očí Kategorie 2; H319

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 5 - < 10

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

...

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

এই তথ্য শেয়ার করুন