NeuroBloc

দেশ: ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ভাষা: বুলগেরিয়

সূত্র: EMA (European Medicines Agency)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:

ботулинов токсин тип В

থেকে পাওয়া:

Sloan Pharma S.a.r.l

এটিসি কোড:

M03AX01

INN (আন্তর্জাতিক নাম):

botulinum toxin type B

থেরাপিউটিক গ্রুপ:

Мускулни релаксанти

থেরাপিউটিক এলাকা:

крива шия

থেরাপিউটিক ইঙ্গিত:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

পণ্য সারাংশ:

Revision: 33

অনুমোদন অবস্থা:

Отменено

অনুমোদন তারিখ:

2001-01-22

তথ্য লিফলেট

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

পণ্য বৈশিষ্ট্য

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

অন্যান্য ভাষায় নথি

তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্পেনীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্পেনীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট চেক 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডেনিশ 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ডেনিশ 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট জার্মান 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য জার্মান 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট এস্তোনীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য এস্তোনীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট গ্রিক 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য গ্রিক 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইংরেজি 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইংরেজি 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফরাসি 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফরাসি 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইতালীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইতালীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লাত্‌ভীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লাত্‌ভীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লিথুয়েনীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লিথুয়েনীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট হাঙ্গেরীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য হাঙ্গেরীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট মল্টিয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য মল্টিয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডাচ 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পোলিশ 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পোলিশ 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পর্তুগীজ 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পর্তুগীজ 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট রোমানীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য রোমানীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভাক 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভাক 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভেনীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভেনীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফিনিশ 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফিনিশ 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট সুইডিশ 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য সুইডিশ 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট নরওয়েজীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য নরওয়েজীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট আইসল্যান্ডীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য আইসল্যান্ডীয় 04-05-2023
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ক্রোয়েশীয় 04-05-2023
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ক্রোয়েশীয় 04-05-2023

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন