Clozapine Sandoz 25 mg Tablett

সুইডেন - সুইডিশ - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

সক্রিয় উপাদান:
klozapin
থেকে পাওয়া:
Orifarm AB
এটিসি কোড:
N05AH02
INN (International Name):
clozapine
ডোজ:
25 mg
ফার্মাসিউটিকাল ফর্ম:
Tablett
রচনা:
klozapin 25 mg Aktiv substans; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne
প্রেসক্রিপশন টাইপ:
Receptbelagt
অনুমোদন অবস্থা:
Avregistrerad
অনুমোদন সংখ্যা:
54644
অনুমোদন তারিখ:
2017-02-01

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

Bipacksedel: Information till användaren

Clozapine Sandoz 25 mg tabletter

Clozapine Sandoz 100 mg tabletter

klozapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

-

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Clozapine Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Clozapine Sandoz

Hur du tar Clozapine Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Clozapine Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Clozapine Sandoz är och vad det används för

Den aktiva substansen i Clozapine Sandoz är klozapin som hör till en läkemedelsgrupp som kallas

antipsykotiska läkemedel. Detta är läkemedel som används för att behandla specifika psykiska

sjukdomar såsom psykoser.

Clozapine Sandoz används för att behandla patienter med schizofreni där andra läkemedel inte har

fungerat tillfredställande. Schizofreni är en psykisk sjukdom, vilken påverkar hur du tänker, känner

och beter dig. Du bör endast ta detta läkemedel om du redan har prövat åtminstone två andra

antipsykotiska läkemedel. Ett av dessa ska vara ett av de nyare s.k. atypiska antipsykotiska läkemedlen

för att behandla schizofreni och ingen av dessa två läkemedel har fungerat tillfredställande eller ska ha

medfört allvarliga biverkningar som inte kan behandlas.

Clozapine Sandoz används också för att behandla allvarliga störningar i tankar, känslor och beteende

hos människor med Parkinsons sjukdom, där andra läkemedel inte har fungerat.

Klozapin som finns i Clozapine Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Clozapine Sandoz

Ta inte Clozapine Sandoz om du:

är allergisk

mot klozapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

inte har möjlighet att medverka i regelbundna blodkontroller.

tidigare har blivit informerad om att du har lågt antal vita blodkroppar (t.ex. leukopeni eller

agranulocytos), särskilt om detta har orsakats av andra läkemedel. Detta gäller inte om du har

haft lågt antal blodkroppar till följd av tidigare behandling mot cancer (kemoterapi).

tidigare har avbrutit användningen av Clozapine Sandoz på grund av allvarliga biverkningar

(t.ex. agranulocytos eller hjärtbesvär).

behandlas med eller har blivit behandlad med långverkande depotinjektioner av antipsykotiska

läkemedel.

har eller har haft försämrad benmärgsfunktion.

har okontrollerad epilepsi (anfall eller kramper).

har en akut psykisk sjukdom orsakad av alkohol eller läkemedel (t.ex. narkotika).

har minskat medvetande och uttalad dåsighet.

har råkat ut för kollaps av blodets kretslopp, vilket kan uppkomma till följd av allvarlig chock.

har allvarlig njursjukdom.

har inflammation i hjärtmuskeln (myokardit).

har någon annan allvarlig hjärtsjukdom.

har symtom på aktiv leversjukdom såsom gulsot (gulfärgning av hud och ögon, illamående eller

dålig aptit).

har någon annan allvarlig leversjukdom.

om din tarm inte fungerar normalt och du har svår förstoppning (paralytisk ileus).

använder läkemedel som hindrar din benmärg att fungera på normalt sätt.

tar något läkemedel som minskar antalet vita blodkroppar i ditt blod.

Om något av ovanstående passar in på dig, informera din läkare och ta inte Clozapine Sandoz.

Clozapine Sandoz får inte ges till någon som är medvetslös eller ligger i koma.

Varningar och försiktighet

Säkerhetsåtgärderna i detta avsnitt är mycket viktiga. Du måste följa dem för att minimera

riskerna för allvarliga livshotande biverkningar.

Före behandling med Clozapine Sandoz,

informera läkaren om du har eller har haft:

blodpropp eller om någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som

dessa har förknippats med blodproppsbildning

glaukom (ökat tryck i ögat)

diabetes. Förhöjd blodsockernivå (ibland mycket förhöjd) har förekommit hos både patienter

med tidigare diabetes och utan tidigare diabetes (se avsnitt 4)

prostataproblem eller svårighet att kissa

hjärt-, njur- eller leversjukdom

kronisk förstoppning eller om du tar läkemedel som kan orsaka förstoppning (såsom

antikolinergika)

galaktosintolerans, total laktasbrist eller bristande upptag av glukos-galaktos

kontrollerad epilepsi

tjocktarmssjukdom

genomgått någon bukoperation

en hjärtsjukdom eller om någon i din familj haft rubbningar i hjärtats retledningssystem kallat

”förlängning av QT intervallet”

en ökad risk för stroke, om du till exempel har högt blodtryck, kardiovaskulära problem eller

sjukdom i hjärnans blodkärl.

Informera din läkare omedelbart innan du tar nästa Clozapine Sandoz tablett om du:

får tecken på

förkylning, feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan

infektion

. Du kommer då genast behöva ta ett blodprov för att kontrollera om dina symtom har

samband med ditt läkemedel.

har en plötslig

snabb ökning i kroppstemperatur

stela muskler

som kan leda till

medvetslöshet. Det kan vara en allvarlig biverkning (malignt neuroleptika syndrom) som kräver

omedelbar behandling.

snabba och oregelbundna hjärtslag

, även vid vila,

hjärtklappning

andningssvårigheter

bröstsmärta

eller

oförklarad trötthet

. Din läkare behöver undersöka

ditt hjärta och om nödvändigt omedelbart hänvisa dig till en hjärtspecialist.

illamående

kräks

och/eller har

bristande aptit

. Då behöver din läkare kontrollera din lever.

svår förstoppning

. Din läkare kommer att behandla detta för att undvika senare

komplikationer.

förstoppning, buksmärta, ömhet i buken, feber, uppblåsthet

och/eller

blodig diarré

Din läkare kommer att behöva undersöka dig.

Medicinska kontroller och blodkontroller

Innan du påbörjar behandling med Clozapine Sandoz kommer läkaren att fråga dig om din medicinska

historia och ta ett blodprov för att försäkra sig om att antalet vita blodkroppar är normalt. Det är viktigt

att ta reda på detta eftersom din kropp behöver vita blodkroppar för att bekämpa infektioner.

Se till att du går på regelbundna blodkontroller innan du börjar behandlingen, under

behandlingen och efter att du slutat behandlingen med Clozapine Sandoz.

Läkaren kommer noggrant att informera dig om när och var du ska gå på blodkontroll.

Clozapine Sandoz får endast tas om du har normalt antal blodkroppar.

Clozapine Sandoz kan orsaka en stor minskning av antalet vita blodkroppar i ditt blod

(agranulocytos). Endast regelbundna blodkontroller kan informera läkaren om du riskerar att

utveckla agranulocytos.

Under de 18 första veckorna av behandlingen sker blodkontrollerna en gång i veckan. Senare tas

blodkontroller åtminstone en gång i månaden.

Om det ses en minskning i antalet vita blodkroppar, måste du avbryta Clozapine Sandoz

behandlingen omedelbart. Dina vita blodkroppar kommer att bli normala igen.

Du kommer att behöva gå på blodkontroller i ytterligare 4 veckor efter att du har slutat

Clozapine Sandoz behandlingen.

Läkaren kommer också att undersöka dig före du börjar behandlingen. Läkaren kanske tar ett EKG för

att undersöka ditt hjärta, men det görs bara om det anses nödvändigt eller om du har särskilda

bekymmer.

Om du har en nedsatt leverfunktion så kommer du behöva regelbundna leverfunktionstester under

tiden du tar Clozapine Sandoz.

Om du lider av förhöjda blodsockernivåer (diabetes) så kan läkaren regelbundet behöva kontrollera

dina blodsockernivåer.

Clozapine Sandoz kan orsaka förändringar i blodfetterna. Clozapine Sandoz kan leda till en

viktökning. Läkaren kan behöva kontrollera din vikt och dina blodfetter.

Om du redan känner dig snurrig i huvudet eller om Clozapine Sandoz gör dig snurrig, yr i huvudet

eller svimfärdig, var försiktig när du ställer dig upp från en sittande eller liggande position eftersom

dessa kan öka risken för att ramla.

Om du behöver opereras eller om du av något skäl inte kan gå omkring under en lång period, diskutera

med din läkare det faktum att du tar Clozapine Sandoz. Du löper risken att få blodpropp i en ven

(trombos).

Barn och ungdomar under 16 år

Om du är under 16 år ska du inte ta Clozapine Sandoz, eftersom det inte finns tillräckligt med

information om användningen i denna åldersgrupp.

Äldre personer (60 år och äldre)

Äldre personer (60 år och äldre) har större sannolikhet att få följande biverkningar under behandling

med Clozapine Sandoz: svimfärdig eller snurrig i huvudet efter att ha ändrat position, yrsel, snabba

hjärtslag, svårighet att kissa och förstoppning.

Informera din läkare eller apotekspersonal om du lider av demens.

Andra läkemedel och Clozapine Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som är receptfria och naturmedel. Du kanske behöver ta en

annan mängd av dina läkemedel eller ta andra läkemedel.

Ta inte Clozapine Sandoz tillsammans med läkemedel som hindrar benmärgen från att fungera

normalt och/eller minskar antalet blodkroppar som produceras av kroppen

, såsom:

karbamazepin, ett läkemedel som används mot epilepsi

vissa antibiotika: kloramfenikol, sulfonamid (t.ex. co-trimazol)

vissa smärtstillande medel: pyrazolonanalgetika såsom fenylbutazon

penicillamin, ett läkemedel som används för att behandla reumatiska ledinflammationer

cytotoxiska medel, läkemedel som används i kemoterapi

långtidsverkande depotinjektioner av antipsykotiska läkemedel

Dessa läkemedel ökar din risk för att utveckla agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

Behandling med Clozapine Sandoz tillsammans med andra läkemedel kan påverka hur bra

Clozapine Sandoz och/eller de andra läkemedlen fungerar. Informera din läkare om du

planerar att ta, om du tar (även om behandlingskuren är på väg att ta slut) eller om du nyligen

har tagit något av följande läkemedel:

läkemedel som används för att behandla depression t.ex. litium, fluvoxamin, tricykliska

antidepressiva läkemedel, MAO-hämmare, citalopram, paroxetin, fluoxetin och sertralin

andra antipsykotiska läkemedel för att behandla psykiska sjukdomar, såsom perazin

bensodiazepiner och andra läkemedel som används för att behandla ångest och sömnsvårigheter

narkotika och andra läkemedel som kan påverka andningen

läkemedel som kontrollerar epilepsi såsom fenytoin och valproinsyra

läkemedel som används för att behandla högt eller lågt blodtryck såsom adrenalin och

noradrenalin

warfarin, ett läkemedel som används för att förhindra blodproppar

antihistaminer, läkemedel som används för allergier såsom hösnuva

antikolinergiska läkemedel, som används för att mildra magkramper, spasmer och åksjuka

läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom

digoxin, ett läkemedel som används vid hjärtproblem

läkemedel som används för att behandla snabb eller oregelbunden hjärtrytm

några läkemedel som används för att behandla magsår, såsom omeprazol eller cimetidin

några antibiotika, såsom erytromycin och rifampicin

några läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol) eller

virusinfektioner (t.ex. proteashämmare, som används för att behandla HIV-infektioner)

atropin, ett läkemedel som kan användas i vissa ögondroppar eller i host- och

förkylningsprodukter

adrenalin, ett läkemedel som används i nödsituationer

hormonella preventivmedel.

Denna lista är inte fullständig. Din läkare och apotekspersonal har mer information om läkemedel som

du ska vara försiktig med eller undvika när du tar Clozapine Sandoz. De vet också om de läkemedel

du tar tillhör de listade grupperna. Rådgör med dem.

Clozapine Sandoz med mat och dryck

Drick inte alkohol under behandlingen med Clozapine Sandoz.

Informera din läkare om du röker och hur ofta du intar drycker med koffein (kaffe, te och Coca cola).

Plötsliga ändringar i dina rökvanor eller koffeinvanor kan också ändra effekten av Clozapine Sandoz.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att diskutera fördelar och

möjliga risker för dig med att använda detta läkemedel under graviditet. Informera din läkare

omedelbart om du blir gravid under behandlingen med Clozapine Sandoz.

Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Clozapine Sandoz under

den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller

svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av

dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Några kvinnor som tar läkemedel för att behandla psykiska sjukdomar har oregelbundna

menstruationer eller inga alls. Om du har påverkats på detta sätt, kan dina menstruationer komma

tillbaka när du behandlas med Clozapine Sandoz. Detta medför att du ska använda en effektiv

preventivmetod.

Amma inte under behandling med Clozapine Sandoz. Klozapin, den aktiva substansen i Clozapine

Sandoz, kan passera över i din bröstmjölk och påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Clozapine Sandoz kan orsaka trötthet, dåsighet och kramper, särskilt i början av behandlingen. Kör inte

bil eller använd inte verktyg eller maskiner medan du har dessa symtom.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Clozapine Sandoz innehåller laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan

du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Clozapine Sandoz

För att minska risken för lågt blodtryck, kramper och dåsighet är det nödvändigt att din läkare ökar

dosen gradvis. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Det är viktigt att du inte ändrar din dos eller slutar att ta Clozapine Sandoz utan att rådfråga din läkare

först. Fortsätt att ta tabletterna så länge din läkare säger till dig. Om du är 60 år eller äldre, kan din

läkare börja med en lägre dos och gradvis höja den eftersom du har större risk för att utveckla några

biverkningar (se avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Clozapine Sandoz ”).

Behandling av schizofreni

Den vanliga startdosen är 12,5 mg (en halv 25 mg tablett) en eller två gånger den första dagen följt av

25 mg en eller två gånger dagligen den andra dagen. Om du tolererar detta väl kommer din läkare att

gradvis höja dosen i steg på 25–50 mg under de nästkommande 2–3 veckorna till dess att en dos på

300 mg per dag är uppnådd. Därefter, om nödvändigt, kan den dagliga dosen ökas i steg på 50–100 mg

2 gånger i veckan eller företrädesvis med veckovisa intervall.

Den effektiva dagliga dosen är vanligen mellan 200 mg och 450 mg, uppdelad i flera enkeldoser per

dag. Några patienter kan behöva högre doser. En daglig dos på upp till 900 mg är tillåten. Ökade

biverkningar (särskilt kramper) kan uppträda med dagliga doser över 450 mg. Ta alltid den lägsta

dosen som är effektiv för dig. De flesta människor tar en del av sin dos på morgonen och den andra

delen på kvällen. Läkaren kommer att informera dig exakt hur du ska fördela den dagliga dosen. Om

din dagliga dos är endast 200 mg, kan du ta den som en enkeldos på kvällen. När du väl har tagit

Clozapine Sandoz med bra resultat under någon period, kan din läkare försöka med en lägre dos. Du

behöver ta Clozapine Sandoz under minst 6 månader.

Behandling av allvarliga tankestörningar hos patienter med Parkinsons sjukdom

Den vanliga startdosen är 12,5 mg (en halv 25 mg tablett) på kvällen. Läkaren kommer sedan att

gradvis öka dosen i steg om 12,5 mg, inte snabbare än 2 steg under en vecka, ända upp till en maximal

dos om 50 mg i slutet av andra veckan. Ökningar i doseringen skall avbrytas eller skjutas upp om du

känner dig svimfärdig, snurrig eller förvirrad. För att undvika sådana symtom kommer ditt blodtryck

att mätas under de första veckorna under behandlingen.

Den effektiva dosen är vanligen mellan 25 mg och 37,5 mg, som tas som en dos på kvällen. Doser om

50 mg per dag skall bara överskridas i undantagsfall. Den maximala dagliga dosen är 100 mg. Ta alltid

den lägsta dosen som är effektiv för dig.

Administreringssätt

Clozapine Sandoz tas genom munnen. Svälj tabletten tillsammans med vatten. Clozapine Sandoz kan

tas före, under eller efter måltid. Tabletten kan delas i lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Clozapine Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Symtomen på överdosering är:

Dåsighet, trötthet, bristande energi, medvetslöshet, koma, förvirring, hallucinationer, upprördhet,

osammanhängande tal, stela leder, darrande händer, kramper (anfall), ökad produktion av saliv,

vidgning av pupillen, dimsyn, lågt blodtryck, kollaps, snabba eller oregelbundna hjärtslag, ytlig

andning eller tung andning.

Om du har glömt att ta Clozapine Sandoz

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart som du kommer ihåg detta. Om det nästan är dags för

nästa dos, ta inte de glömda tabletterna utan ta nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du inte har tagit Clozapine

Sandoz på över 48 timmar.

Om du slutar att ta Clozapine Sandoz

Sluta inte att ta Clozapine Sandoz utan att rådfråga läkare, eftersom du kan få abstinensreaktioner.

Dessa reaktioner inkluderar svettning, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré.

Om du får

någon av dessa reaktioner kontakta genast din läkare. Dessa reaktioner kan efterföljas av

allvarligare biverkningar om du inte behandlas omedelbart.

Dina grundsymtom kan komma

tillbaka. En gradvis minskning av dosen i steg på 12,5 mg under en till två veckors tid rekommenderas

om du måste avbryta behandlingen. Läkaren kommer att ge dig råd hur du ska minska din dagliga dos.

Om du snabbt måste avbryta behandlingen med Clozapine Sandoz, måste du kontrolleras av läkare.

Om läkaren beslutar sig för att du ska börja behandlingen med Clozapine Sandoz igen och det har gått

över 48 timmar sedan din sista dos av Clozapine Sandoz, bör startdosen vara 12,5 mg.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Några biverkningar kan vara allvarliga och behöver omedelbara medicinska åtgärder.

Informera läkare omedelbart innan du tar nästa Clozapine Sandoz tablett om du upplever något

av följande:

Mycket vanliga (

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

svår förstoppning.

Läkaren kommer att behöva behandla detta för att undvika ytterligare

komplikationer.

snabba hjärtslag.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

tecken på

förkylning, feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan

infektion

. Du kommer snabbt att behöva ta ett blodprov för att kontrollera om dina symtom har

samband med ditt läkemedel.

krampanfall.

plötsligt svimmar eller förlorar medvetandet samtidigt som du blir muskelsvag (synkope).

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

en plötslig snabb ökning i kroppstemperatur, stela muskler, vilket kan leda till medvetslöshet

(malignt neuroleptikasyndrom) då detta kan vara en allvarlig biverkning som kräver omedelbar

behandling.

snurrig, yr i huvudet eller svimfärdig, när du ställer dig upp från en sittande eller liggande

position eftersom dessa kan öka risken för att ramla.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

tecken på luftvägsinfektion eller lunginflammation såsom feber, hosta, svårighet att andas eller

rosslingar.

svår, brännande smärta i övre delen av magen som sträcker sig till ryggen samt illamående och

kräkningar (på grund av inflammation i bukspottkörteln).

svimmar eller blir muskelsvag på grund av kraftigt blodtrycksfall.

sväljsvårigheter (som kan göra att du sätter mat i luftstrupen).

illamående

kräkningar

och/eller

bristande aptit

. Då behöver din läkare kontrollera din lever.

tecken på att bli överviktig eller ökande fetma.

andningsuppehåll med eller utan snarkningar under sömnen.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

eller

mycket sällsynta

(kan

förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

snabba och oregelbundna hjärtslag

även vid vila,

hjärtklappning

andningssvårigheter

bröstsmärta

eller

oförklarlig trötthet

. Din läkare behöver undersöka ditt hjärta och om

nödvändigt omedelbart hänvisa dig till en hjärtspecialist.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

ihållande smärtsam erektion av penis, om du är man. Detta kallas priapism. Om du har en

erektion som varar i mer än 4 timmar kan omedelbar medicinsk behandling vara nödvändigt för

att undvika ytterligare komplikationer.

spontan blödning eller blåmärken, vilket kan vara ett tecken på minskat antal blodplättar.

symtom på grund av att blodsockernivån inte är under kontroll (som illamående eller

kräkningar, magont, ökad törst, att kissa onormalt mycket och ofta, förvirring).

magont, kramper, svullen mage, kräkningar, förstoppning och problem med gaser i mag-

tarmkanalen, vilket kan vara tecken och symtom på stopp i tarmen (tarmobstruktion).

dålig aptit, svullen mage, magont, gulfärgad hud, kraftig svaghet och sjukdomskänsla. Dessa

symtom kan vara tecken på att du har börjat utveckla en leversjukdom som kan leda till celldöd

i levern (fulminant levernekros).

illamående, kräkningar, trötthet, viktminskning som kan vara symtom på inflammation i

njurarna.

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

tryckande bröstsmärta, känsla av trånghet i bröstet (bröstsmärta kan stråla ut i vänstra armen,

käken, halsen och övre magregionen), andningssvårigheter, svettningar, svaghet, yrsel,

illamående, kräkningar och hjärtklappning (tecken på hjärtinfarkt), som kan vara livshotande.

Sök upp akut medicinsk behandling genast.

tryck över bröstet, tunghet, trånghet, brännande eller kvävande känsla (tecken på otillräckligt

blodflöde och syre till hjärtmuskeln), som kan vara livshotande. Din läkare kommer att behöva

kolla ditt hjärta.

periodvis ”dunkande”, ”bultande” eller ”fladdrande” känsla i bröstet (hjärtklappning).

snabba och oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer). Det kan ge symtom som tillfällig

hjärtklappning, svimning, andfåddhet eller bröstsmärtor. Din läkare kommer att behöva

kontrollera ditt hjärta.

symtom på lågt blodtryck som yrsel, svindel, svimning, dimsyn, ovanlig trötthet, kall och

fuktig/klibbig hud eller illamående.

tecken på blodproppar i venerna, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på

benen), vilka kan transporteras via blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och

andningssvårigheter.

konstaterad eller misstänkt infektion tillsammans med feber eller låg kroppstemperatur,

onormalt snabb andning, snabb hjärtfrekvens, ändrad vakenhet och medvetenhet, blodtrycksfall

(symtom på sepsis).

kraftiga svettningar, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré (symtom på kolinergt

syndrom).

kraftigt nedsatt urinproduktion (tecken på njursvikt).

allergisk reaktion (svullnad främst av ansikte, mun och hals, såväl som tungan, vilket kan vara

kliande eller smärtsamt).

dålig aptit, svullen mage, magont, gulfärgad hud, kraftig svaghet och sjukdomskänsla. Det kan

vara tecken på en slags leversjukdomar som innebär att normal levervävnad ersätts med

ärrvävnad. Detta leder till minskad leverfunktion, inklusive leverpåverkan som får livshotande

följder såsom leversvikt (som kan leda till döden), leverskada (skada på leverceller, gallgången i

levern eller både och) samt levertransplantation.

brännande smärta i övre buken, speciellt mellan måltider, tidigt på morgonen, eller efter att ha

druckit sura drycker; tjärliknande, svart, eller blodig avföring; uppblåsthet, halsbränna,

illamående eller kräkningar, tidig mättnadskänsla (tarmsår i mage och / eller tarm), som kan

vara livshotande.

svåra buksmärtor som förvärras genom rörelse; illamående, kräkningar, inklusive blodiga

kräkningar (kaffesumpliknande); spänd buk med kvarstående ömhet som sprider sig över buken;

feber och / eller frossa (brusten mage eller tarm), som kan vara livshotande.

förstoppning, buksmärta, ömhet i buken, feber, uppblåsthet, blodig diarré. Detta kan tyda på

möjlig megakolon (förstoring av tarmarna) eller blodpropp i tarmarnas blodkärl (intestinalt

infarkt/ischemi/nekros), som kan vara livshotande. Din läkare kommer att behöva undersöka

dig.

skarp bröstsmärta med andfåddhet med eller utan hosta.

ökad eller ny muskelsvaghet, muskelspasmer, muskelsmärta. Detta kan tyda på möjlig

muskelsjukdom (rabdomyolys). Din läkare kommer att behöva undersöka dig.

skarp bröst- eller buksmärta med andfåddhet och med eller utan hosta eller feber.

extremt intensiva och allvarliga hudreaktioner, såsom läkemedelsutslag med eosinofili och

systemiska symtom (DRESS syndrom), har rapporterats vid användning av klozapin.

Biverkningen kan visa sig som hudutslag med eller utan blåsor. Hudirritation, ödem, feber och

influensaliknande symtom kan förekomma. Symptom på DRESS-syndrom uppträder vanligen

ca 2-6 veckor (möjligen upp till 8 veckor) efter att behandlingen påbörjats.

Om du får någon av dessa biverkningar, kontakta omedelbart din läkare innan du tar nästa Clozapine

Sandoz tablett.

Andra biverkningar:

Mycket vanliga (

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

):

Dåsighet, yrsel, ökat salivflöde.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

:

Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos), ökat antal av en särskild typ av vita blodkroppar (eosinofili),

viktökning, dimsyn, huvudvärk, darrningar, stelhet, rastlöshet, krampanfall, muskelryckningar,

onormala rörelser, oförmåga att inleda rörelse, oförmåga att förbli orörlig, förändringar av EKG, högt

blodtryck, svimfärdig när man reser sig hastigt, illamående, kräkningar, aptitlöshet, muntorrhet, något

förhöjda värden vid leverprover, urininkontinens, svårighet att kissa, trötthet, feber, ökade svettningar,

ökad kroppstemperatur, talsvårigheter (t.ex. sluddrigt tal).

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

:

Uttalad minskning av antal vita blodkroppar (agranulocytos), talsvårigheter (t.ex. stamning).

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

:

Minskat antal röda blodkroppar (anemi)

,

rastlöshet, upprördhet, förvirring, delirium, oregelbundna

hjärtslag, inflammation i hjärtmuskulaturen (myokardit) eller membranen som omger hjärtmuskeln

(perikardit), vätskeansamling runt hjärtsäcken (perikardiell utgjutning), hög blodsockerhalt i blodet,

diabetes mellitus, blodproppar i lungorna (tromboembolism), inflammation i levern (hepatit),

leversjukdom som orsakar gulfärgning av huden/mörk urin/klåda, förhöjda nivåer av ett enzym som

heter kreatininfosfokinas i blodet.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

:

Ökat antal blodplättar med risk för blodpropp, ofrivilliga ryckningar i mun/tunga, ben och armar,

tvångstankar och tvångsmässigt upprepande beteenden (tecken på tvångssyndrom), hudreaktioner,

svullnad framför örat (förstoring av öronspottkörtlarna), svårighet att andas, mycket höga nivåer av

triglycerider eller kolesterol i blodet, hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati), hjärtstillestånd, plötslig

oförklarlig död.

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

:

Förändringar i hjärnaktiviteten (syns på elektroencefalogram/EEG), diarré, magont, halsbränna,

magont efter måltid, muskelsvaghet, muskelkramper, muskelvärk, nästäppa, nattlig sängvätning,

plötslig, okontrollerbar ökning av blodtrycket (pseudofeokromocytom), okontrollerad böjning av

kroppen till en sida

(pleurothotonus), rubbad utlösning hos män som innebär att sperma kommer in i

blåsan i stället för utlösning genom penis (torr orgasm eller retrograd ejakulation), utslag

,

lilaaktiga

röda fläckar, feber eller klåda på grund av inflammation i blodkärl, inflammation i tjocktarmen som

ger diarré, buksmärta, feber, förändringar i hudfärg, ansiktsrodnad, ledvärk, muskelvärk, feber och

trötthet (lupus erythematosus), restless legs syndrom (tvångsmässigt behov av att röra dina ben eller

armar. Detta åtföljs vanligen av obehagliga känselförnimmelser under tider av vila, särskilt på kvällen

eller natten, och lindras tillfälligt av rörelse).

Hos äldre med demens har det rapporterats en liten ökning i antalet dödsfall för patienter som har

behandlats med antipsykotika jämfört med de som inte behandlats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Clozapine Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister/burken och kartongen efter Utg.dat. eller EXP.

Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-

Den aktiva substansen är klozapin.

Varje tablett innehåller 25 mg klozapin.

Varje tablett innehåller 100 mg klozapin.

-

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

natriumlaurilsulfat, povidon (K25), mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A) och

magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg tabletter:

Rund, ljusgul med en brytskåra och märkning ”C 25”.

100 mg tabletter:

Rund, ljusgul med ett klöverbladsarrangemang.

Tabletterna är förpackade i PVC/aluminium eller PP/aluminium blisterkartor eller HDPE-burkar med

PE-skruvlock och insatta i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 20, 28, 30, 40, 50, 60 (endast för 100 mg), 84, 98, 100, 10 x 50 och 100 x 50.

10 x 50 och 100 x 50 tabletter är avsedda endast för sjukhusbruk och dosdispensering.

Burkar (sjukhusbruk och dosdispensering): 100, 250 och 500.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warsawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-23

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

PRODUKTRESUMÉ

Clozapine Sandoz kan ge upphov till agranulocytos. Användningen ska begränsas till

patienter:

med schizofreni, som ej svarat på eller är intoleranta

mot antipsykotika, eller patienter

med

psykos vid Parkinsons sjukdom, då andra behandlingsstrategier har misslyckats (se avsnitt

4.1

som initialt har normala leukocytvärden, [antal vita blodkroppar ≥ 3500/mm

3

(3,5 x 10

9

/l)

och totalantalet neutrofila granulocyter ≥ 2000/mm

3

(2,0 x 10

9

/l)], och

hos vilka kontroll av antal vita blodkroppar och totalantalet neutrofila granulocyter

kan

göras regelbundet enligt följande: varje vecka under behandlingens första 18

veckor och

därefter minst var fjärde vecka så länge behandlingen pågår. Kontrollen måste pågå så

länge behandlingen pågår samt ytterligare 4 veckor efter helt avslutad behandling med

Clozapine Sandoz (se avsnitt 4.4).

Säkerhetsåtgärderna måste följas noggrant av förskrivande läkare. Vid varje besök måste

patienter som får Clozapine Sandoz påminnas om att omedelbart kontakta läkaren om någon

form av infektion börjar utvecklas. Särskilt måste man vara uppmärksam på influensaliknande

symtom som feber eller halsont och varje annat tecken på infektion som kan tyda på neutropeni

(se avsnitt 4.4).

Clozapine Sandoz ska utlämnas under sträng medicinsk kontroll och enligt officiella

rekommendationer (se avsnitt 4.4).

Myokardit

Behandling med klozapin är förenad med ökad risk för myokardit, som i sällsynta fall har

varit

dödlig. Den förhöjda risken är störst under de första två

behandlingsmånaderna. Sällsynta fall

av kardiomyopati med dödlig utgång har också rapporterats (se avsnitt 4.4).

Myokardit eller kardiomyopati bör misstänkas hos patienter som får ihållande takykardi i vila,

särskilt under behandlingens första två månader och/eller hjärtklappning, arytmier,

bröstsmärta och andra tecken och symtom på hjärtsvikt (t ex oförklarlig trötthet, dyspné,

takypné) eller symtom som efterliknar myokardinfarkt (se avsnitt 4.4).

Om myokardit eller kardiomyopati misstänks ska Clozapine Sandoz-behandlingen omedelbart

avbrytas och patienten omedelbart remitteras till kardiolog (se avsnitt 4.4).

Patienter som utvecklar klozapin-inducerad myokardit eller kardiomyopati får inte på nytt ges

klozapin (se avsnitt 4.3 och 4.4).

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Clozapine Sandoz 25 mg tabletter

Clozapine Sandoz 100 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 25 mg klozapin.

Varje tablett innehåller 100 mg klozapin.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje tablett innehåller 35,2 mg laktos (som monohydrat).

Varje tablett innehåller 140,8 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

25 mg tabletter:

Rund, ljusgul med en brytskåra på ena sidan och märkning C 25.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

100 mg tabletter:

Rund, ljusgul med klöverblads arrangemang.

Tabletten kan delas i fyra lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Terapiresistent schizofreni

Clozapine Sandoz är indicerat vid behandling av terapiresistenta schizofrenipatienter och

schizofrenipatienter som får allvarliga, icke behandlingsbara neurologiska biverkningar av andra

antipsykotika, inklusive atypiska antipsykotika.

Terapiresistens definieras som frånvaro av tillfredställande klinisk förbättring trots behandling i

adekvata doser med minst två olika antipsykotika, inklusive ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel,

under tillräckligt lång tid.

Psykos under behandling av Parkinsons sjukdom

Clozapine Sandoz är också indicerat för psykoser, som uppkommit under behandling av Parkinsons

sjukdom, i de fall där standardbehandling har misslyckats.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Doseringen ska anpassas individuellt. För varje patient ska lägsta effektiva dos användas.

En försiktig dosökning och ett uppdelat doseringsschema är nödvändigt för att minimera riskerna för

hypotension, kramper och sedering.

Initiering av klozapinbehandling ska begränsas till patienter med ≥ 3500/mm

(3,5x10

/l) vita

blodkroppar och ett totalantal på neutrofila granulocyter ≥ 2000/mm

(2,0x10

/l) inom standardiserade

normalvärden.

Dosjustering är indicerad hos patienter, som samtidigt får läkemedel som ger farmakodynamiska och

farmakokinetiska interaktioner med klozapin, som t ex bensodiazepiner eller selektiva

serotoninåterupptagshämmare (se avsnitt 4.5).

Byte från tidigare behandling med antipsykotika till Clozapine Sandoz

Kombination av Clozapine Sandoz och andra antipsykotika rekommenderas i allmänhet inte. När

Clozapine Sandoz sätts in hos en patient som får annan oral behandling med antipsykotika

rekommenderas att först avsluta detta antipsykotika genom att gradvis minska dosen.

Följande dosering rekommenderas:

Terapiresistenta schizofrenipatienter

Startdos

12,5 mg en eller två gånger första dagen, följt av 25 mg en eller två gånger andra dagen. Om detta

tolereras väl kan dagsdosen ökas långsamt med 25 till 50 mg åt gången, tills en dosnivå på upp till 300

mg/dag uppnås inom 2 till 3 veckor. Dagsdosen kan därefter vid behov ytterligare ökas med 50 till 100

mg åt gången, en till två gånger per vecka, företrädesvis en gång per vecka.

Terapeutiskt dosintervall

Hos de flesta patienter kan en antipsykotisk effekt förväntas vid en dos av 200 till 450 mg/dag, i

uppdelade doser. Den totala dagsdosen kan fördelas ojämnt med en större del på kvällen.

Maximal dos

Ett fåtal patienter kan kräva högre doser för att uppnå full terapeutisk effekt. I dessa fall kan långsam

stegvis dosökning (dvs. ej överstigande 100 mg), upp till 900 mg/dag tillåtas. Härvid bör hänsyn tas

till den ökade risken för biverkningar (framförallt kramper) vid doser överstigande 450 mg/dag.

Underhållsdos

Då maximal terapeutisk effekt uppnåtts, kan denna hos många patienter bibehållas med en lägre dos.

Försiktig dostitrering nedåt rekommenderas därför. Behandlingen ska pågå i minst 6 månader. Om

dagsdosen inte överstiger 200 mg kan en engångsdos på kvällen vara lämplig.

Avslutning av behandlingen

I fall där behandlingen planeras avslutas, rekommenderas en gradvis reducering av dosen under 1 till 2

veckor. Om behandlingen måste avbrytas abrupt ska patienten noggrant observeras med avseende på

reaktioner vid utsättande av läkemedlet (se avsnitt 4.4).

Återinsättande av behandling

Om behandlingsuppehållet sedan senaste dos överstigit 2 dagar ska behandlingen återinsättas med

12,5 mg, som ges en eller två gånger första dagen. Om denna dos tolereras väl kan det vara möjligt att

titrera dosen till terapeutisk nivå snabbare än som rekommenderas vid den initiala behandlingen.

Återtitrering ska dock ske med yttersta försiktighet hos sådana patienter som fått andnings- eller

hjärtstillestånd vid den initiala dostitreringen (se avsnitt 4.4) men hos vilka det gick att titrera till en

terapeutisk dos.

Psykoser som uppkommit under behandling av Parkinsons sjukdom, i de fall där standardbehandling

har misslyckats

Startdos

Startdosen får inte överstiga 12,5 mg/dag och bör ges på kvällen. Efterföljande dosökningar ska göras

med 12,5 mg åt gången med högst två dosökningar per vecka upp till maximalt 50 mg, vilket är den

dos som ska uppnås först i slutet av andra veckan. Den totala dagsdosen ges med fördel som en

engångsdos på kvällen.

Terapeutiskt dosintervall

Den effektiva dosen ligger i genomsnitt mellan 25 och 37,5 mg per dag. Om behandling i minst en

vecka med dosen 50 mg inte ger tillfredsställande terapeutiskt svar, kan dosen ökas försiktigt med 12,5

mg per vecka.

Maximal dos

Dosen 50 mg per dag ska endast undantagsvis överskridas och den maximala dosen 100 mg per dag

får aldrig överskridas.

Dosökning ska begränsas eller uppskjutas om ortostatisk hypotension, svår sedering eller förvirring

uppkommer. Blodtrycket ska kontrolleras under de första behandlingsveckorna.

Underhållsdos

När fullständig remission av de psykotiska symtomen varat i minst 2 veckor är det möjligt att öka

medicineringen för Parkinsons sjukdom om så erfordras, grundat på motorisk status. Om detta medför

att de psykotiska symtomen återkommer kan Clozapine Sandoz-dosen ökas med 12,5 mg per vecka

upp till maximalt 100 mg per dag, givet som en eller två doser (se ovan).

Avslutning av behandlingen

En gradvis dosreduktion i steg om 12,5 mg under en tid på minst en vecka (företrädesvis två),

rekommenderas.

Behandlingen måste avbrytas omedelbart om neutropeni eller agranulocytos uppkommer (se avsnitt

4.4). I en sådan situation är noggrann psykiatrisk övervakning av patienten viktig eftersom symtomen

kan återkomma snabbt.

Särskilda populationer

Nedsatt leverfunktion

Clozapine Sandoz bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion och

resultaten av leverfunktionstester bör följas upp regelbundet (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Inga pediatriska studier har utförts. Säkerhet och effekt för Clozapine Sandoz för barn och ungdomar

under 16 år har ännu inte fastställts. Läkemedlet ska inte ges till denna grupp förrän ytterligare data

finns tillgängliga.

Patienter 60 år och äldre

En mycket låg dos (en engångsdos på 12,5 mg den första dagen) rekommenderas vid inledning av

behandlingen. Efterföljande dosökningar bör begränsas till 25 mg/dag.

Administreringssätt

Clozapine Sandoz administreras oralt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter som inte kan genomgå regelbundna blodbildskontroller.

Toxisk eller idiosynkratisk granulocytopeni/agranulocytos i anamnesen (med undantag av

granulocytopeni/agranulocytos från tidigare kemoterapi).

Klozapin-inducerad agranulocytos i anamnesen.

Behandling med Clozapine Sandoz får inte påbörjas samtidigt med läkemedel som potentiellt

kan orsaka agranulocytos; samtidig användning av antipsykotika i depotform avrådes.

Försämrad benmärgsfunktion.

Okontrollerad epilepsi.

Alkohol- och toxiskt utlösta psykoser, läkemedelsförgiftningar, komatösa tillstånd.

Cirkulationskollaps och/eller CNS-depression av olika orsaker.

Allvarlig njur- eller hjärtsjukdom (t ex myokardit).

Aktiv leversjukdom med illamående, anorexi eller gulsot; progressiv leversjukdom, leversvikt.

Paralytisk ileus.

4.4

Varningar och försiktighet

Agranulocytos

Clozapine Sandoz kan orsaka agranulocytos. Incidensen och risken för dödligt förlopp av

agranulocytos har avtagit markant sedan kontroll av antal vita blodkroppar och totalantalet neutrofila

granulocyter infördes. Följande försiktighetsåtgärder är därför obligatoriska och ska följas i enlighet

med de officiella rekommendationerna.

På grund av riskerna med Clozapine Sandoz ska dess användning begränsas till patienter för vilka det

är indicerat enligt avsnitt 4.1 och:

som initialt har normala leukocytvärden, [antal vita blodkroppar ≥ 3500/mm

(3,5x10

/l) och

totalantalet på neutrofila granulocyter ≥ 2000/mm

(2,0x10

/l)], och

hos vilka kontroll av antal vita blodkroppar och totalantalet neutrofila granulocyter kan utföras

varje vecka under de första 18 veckorna och därefter åtminstone var fjärde vecka så länge

behandlingen pågår samt ytterligare 4 veckor efter avslutad behandling med Clozapine Sandoz.

Innan klozapinbehandlingen sätts in ska patienten genomgå blodbildskontroll (se ”agranulocytos”)

samt anamnes upptas och en vanlig läkarundersökning genomföras. Patienter med tidigare

hjärtsjukdom eller onormala hjärtfynd vid kroppsundersökning ska remitteras till specialist för

ytterligare undersökning som skulle kunna omfatta EKG och patienten ska behandlas endast om nyttan

klart överväger riskerna (se avsnitt 4.3).

Innan behandling inleds ska behandlande läkare överväga att utföra EKG.

Säkerhetsåtgärder som måste följas fullständigt av förskrivande läkare:

Innan behandling inleds måste läkaren försäkra sig om att patienten inte tidigare haft någon

hematologisk biverkning av klozapin, som krävde att behandlingen avbröts. Förskrivning bör inte ske i

större mängd än vad som förbrukas mellan två blodkontroller.

Behandlingen med Clozapine Sandoz måste omedelbart avbrytas om antingen antalet vita blodkroppar

är mindre än 3000/mm

(3,0x10

/l) eller totalvärdet på neutrofila granulocyter är mindre än 1500/mm

(1,5x10

/l), vid något tillfälle under behandlingen. För patienter där behandlingen avbrutits av någon av

dessa anledningar får inte på nytt ges Clozapine Sandoz.

Vid varje besök måste varje patient som står på Clozapine Sandoz påminnas om att omedelbart kontakta

behandlande läkare om någon form av infektion utbryter. Man måste vara särskilt uppmärksam på

influensaliknande symtom som feber eller halsont och på andra tecken på infektion, som kan tyda på

neutropeni. Information ska ges till patienter och vårdgivare om att blodkontroll genast ska göras vid

sådana symtom. Förskrivande läkare rekommenderas föra in patienternas blodvärden i journalen och att

vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att patienterna av misstag får läkemedlet vid något annat

tillfälle.

Patienter som tidigare haft primär benmärgssjukdom kan behandlas endast om nyttan uppväger

riskerna. Dessa patienter ska noggrant undersökas av hematolog innan behandling med Clozapine

Sandoz påbörjas.

Patienter som har lågt antal vita blodkroppar på grund av benign etnisk neutropeni, ska ägnas speciell

uppmärksamhet. Clozapine Sandoz-behandling hos denna grupp bör endast starta först efter

överenskommelse med hematolog.

Kontroll av antal vita blodkroppar och totalantal neutrofila granulocyter

Kontroll av antalet vita blodkroppar och differentialräkning måste utföras inom 10 dagar före

behandling med Clozapine Sandoz, för att säkerställa att endast patienter med normalt antal vita

blodkroppar och totalantalet neutrofila granulocyter [antal vita blodkroppar ≥ 3500/mm

(3,5x10

och totalantalet neutrofila granulocyter ≥ 2000/mm

(2,0x10

/l)], får klozapin. Efter insättning av

behandlingen måste antalet vita blodkroppar och totalantalet neutrofila granulocyter kontrolleras

regelbundet varje vecka under de första 18 veckorna och därefter minst var fjärde vecka.

Kontrollen ska fortsätta så länge behandlingen pågår samt ytterligare 4 veckor efter avslutad

behandling med Clozapine Sandoz eller tills hematologisk återhämtning har inträtt (se ”Lågt antal vita

blodkroppar/totalantalet neutrofila granulocyter” nedan). Vid varje besök måste patienten påminnas

om att omedelbart kontakta behandlande läkare om någon infektion, feber, halsont eller andra

influensaliknande symtom utbryter. Blodkontroll (antal vita blodkroppar och differentialräkning)

måste utföras omedelbart om några tecken eller symtom på infektion uppkommer.

Lågt antal vita blodkroppar/totalantal neutrofila granulocyter

Om antalet vita blodkroppar sjunker till värden mellan 3000/mm

(3,0x10

/l) och 3500/mm

(3,5x10

/l) eller totalantalet neutrofila granulocyter sjunker till mellan 1500/mm

(1,5x10

/l) och

2000/mm

(2,0x10

/l), måste hematologisk utredning göras minst två gånger per vecka tills patientens

värde på vita blodkroppar och totalantalet på neutrofila granulocyter stabiliserats inom intervallet

3000-3500/mm

(3,0-3,5x10

/l) respektive 1500-2000/mm

(1,5-2,0x10

/l) eller högre.

Clozapine Sandoz-behandlingen ska omedelbart avbrytas om antalet vita blodkroppar är mindre än

3000/mm

(3,0x10

/l) under behandlingen eller totalantalet neutrofila granulocyter är mindre än

1500/mm

(1,5x10

/l). Blodbildskontroll ska därefter göras dagligen och patienterna ska noga

observeras så att eventuella influensaliknande symtom, eller andra symtom som tyder på infektion,

upptäcks. Bekräftelse på blodvärdena rekommenderas genom utförande av två blodkroppsräkningar

under två på varandra följande dagar. Clozapine Sandoz-behandlingen ska dock avbrytas efter den

första blodkroppsräkningen.

Efter Clozapine Sandoz-behandlingen avbrutits krävs hematologisk utredning tills blodkroppsvärdena

återgått till de normala.

Tabell 1

Antal blodkroppar

Vita/mm

(/l)

neutrofiler/mm

(/l)

Åtgärd

≥ 3500

(≥ 3,5x10

≥ 2000

(≥ 2,0x10

Clozapine Sandoz-behandlingen kan fortsätta

3000-3500

(3,0x10

3,5x10

1500-2000

(1,5x10

2,0x10

Clozapine Sandoz-behandlingen kan fortsätta. Kontrollera blodvärdena

två gånger per vecka tills de stabiliserats eller ökar

< 3000

(< 3,0x10

< 1500

(< 1,5x10

Clozapine Sandoz-behandlingen ska omedelbart avbrytas. Kontrollera

blodvärdena dagligen tills de är normala, övervaka patienten med

avseende på infektion. Patienten får ej på nytt använda klozapin

Om Clozapine Sandoz

har satts ut och antalet vita blodkroppar fortsätter sjunka under 2000

mm

3

(2,0x10

9

/l) eller absolutvärdet på neutrofila granulocyter sjunker under 1000 mm

3

(1,0x10

9

/l) måste en erfaren hematolog involveras i behandlingen.

Terapiavbrott av hematologiska skäl

Patienter hos vilka behandlingen med Clozapine Sandoz avbrutits på grund av lågt antal vita

blodkroppar eller lågt totalantal neutrofila granulocyter (se ovan) får inte på nytt exponeras för

Clozapine Sandoz.

Förskrivande läkare rekommenderas att införa patienternas blodvärden i journalen och att vidta

nödvändiga åtgärder för att förhindra att patienterna av misstag åter får läkemedlet vid något annat

tillfälle.

Terapiavbrott av andra skäl

Patienter som har intagit Clozapine Sandoz i mer än 18 veckor och som gjort ett uppehåll på mer än 3

dagar men mindre än 4 veckor, bör kontrolleras varje vecka på antal vita blodkroppar och totalantalet

neutrofila granulocyter i ytterligare 6 veckor. Om inga onormala värden observeras kan man återgå till

kontroller med som längst 4 veckors intervall. Om avbrottet har varat 4 veckor eller längre är

kontroller varje vecka under de följande 18 veckorna nödvändigt och dosen bör åter titreras (se avsnitt

4.2).

Andra försiktighetsåtgärder

Eosinofili

Clozapine Sandoz-behandlingen rekommenderas avbrytas vid

eosinofili

, om eosinofilvärdet stiger

över 3000/mm

(3,0x10

/l). Behandlingen får återinsättas endast om eosinofilvärdet sjunkit under

1000/mm

(1,0x10

/l).

Trombocytopeni

Clozapine Sandoz-behandlingen rekommenderas avbrytas vid

trombocytopeni

, om trombocytvärdet

sjunker under 50 000/mm

(50x10

/l).

Kardiovaskulär sjukdom

Ortostatisk hypotension

, med eller utan synkope, kan uppträda under behandling med Clozapine

Sandoz. I sällsynta fall kan kollapsen vara djup och åtföljas av hjärt- och andningsstillestånd. Sådana

reaktioner är vanligare vid samtidigt intag av bensodiazepiner eller andra psykofarmaka (se avsnitt

4.5) och under den initiala dostitreringen i samband med snabb dosökning. I mycket sällsynta fall kan

de också uppträda redan efter första dosen. Därför fordras noggrann övervakning då patienterna

påbörjar medicineringen med Clozapine Sandoz. Blodtryckskontroll i både stående och liggande

ställning erfordras under de första veckornas behandling hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Vid analys av säkerhetsdatabaserna fann man att användning av Clozapine Sandoz är förenat med

ökad risk för

myokardit

, särskilt, men inte begränsat till, de första två behandlingsmånaderna. Vissa

av dessa fall har varit dödliga.

Perikardit/perikardiell utgjutning

kardiomyopati

har också

rapporterats i samband med Clozapine Sandoz-användning. Även dessa inkluderar dödsfall. Myokardit

eller kardiomyopati ska misstänkas hos patienter som får ihållande takykardi i vila, särskilt under de

första 2 månaderna och/eller hjärtklappning, arytmier, bröstsmärta och andra tecken på hjärtsvikt (t ex

oförklarlig trötthet, dyspné, takypné) eller symtom som liknar hjärtinfarkt. Andra symtom som kan

uppträda, förutom de nämnda, är influensaliknande symtom. Om myokardit eller kardiomyopati

misstänks ska Clozapine Sandoz-behandlingen omedelbart avbrytas och patienten genast remitteras till

kardiolog.

Hos patienter som diagnostiseras med kardiomyopati under behandling med Clozapine Sandoz finns

en risk att utveckla mitralklaffinsufficiens. Mitralklaffinsufficiens har rapporterats hos fall av

kardiomyopati relaterad till behandling med Clozapine Sandoz. Dessa fall av mitralklaffinsuficiens

rapporterades antingen som mild eller måttlig mitral regurgitation på tvådimensionell ekokardiografi

(2D-eko) (se avsnitt 4.8).

Patienter som fått klozapin-inducerad myokardit får inte på nytt exponeras för Clozapine Sandoz.

Hjärtinfarkt

Det finns rapporter efter godkännandet för försäljning på

hjärtinfarkt

inkluderande dödsfall.

Orsakssambanden var svårbedömda i de flesta av dessa fall p.g.a. allvarliga underliggande

hjärtsjukdomar och rimliga alternativa orsaker.

Förlängning av QT-intervallet

Liksom med andra antipsykotika rekommenderas försiktighet hos patienter med känd kardiovaskulär

sjukdom eller tidigare

QT-förlängning

i släkten.

Liksom med andra antipsykotika ska försiktighet iakttas när klozapin förskrivs med läkemedel som

man vet ökar QT

-intervallet.

Cerebrovaskulära biverkningar

Ungefär en trefaldig risk för

cerebrovaskulära biverkningar

har setts i randomiserade

placebokontrollerade kliniska studier hos dementa patienter som behandlats med atypiska

antipsykotika. Mekanismen bakom denna ökade risk är inte känd. En ökad risk kan inte uteslutas för

andra antipsykotika eller andra patientpopulationer. Klozapin ska användas med försiktighet hos

patienter med riskfaktorer för stroke.

Risk för tromboembolism

Eftersom Clozapine Sandoz-behandling eventuellt står i samband med uppkomst av

tromboembolism

, ska immobilisering undvikas.

Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats för antipsykotika. Eftersom patienter

behandlade med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE, bör alla tänkbara riskfaktorer

för VTE identifieras före och under behandling med Clozapine Sandoz och preventiva åtgärder bör

insättas.

Kramper

Patienter med epilepsi i anamnesen ska noggrant observeras under Clozapine Sandoz-behandlingen

eftersom kramper har rapporterats och dessa är dosrelaterade. I sådana fall ska dosen reduceras (se

avsnitt 4.2) och vid behov ska antiepileptika sättas in.

Antikolinerga effekter

Clozapine Sandoz har en antikolinerg verkan som kan ge biverkningar i hela kroppen. Vid

prostataförstoring

trångkammarvinkelglaukom

fordras noggrann övervakning. Clozapine

Sandoz har, sannolikt på grund av dess antikolinerga egenskaper, satts i samband med varierande grad

försämrad tarmperistaltik

, från

förstoppning

till

tarmobstruktion, fekal impaktion

paralytisk

ileus,

megakolon

intestinalt infarkt/ischemi

(se avsnitt 4.8). I sällsynta fall har de haft dödlig

utgång. Särskild försiktighet krävs för de patienter som samtidigt får läkemedel som kan orsaka

förstoppning (speciellt sådana med antikolinerga egenskaper som vissa antipsykotika, antidepressiva

och medel vid parkinsonism). Även hos patienter som tidigare haft sjukdom i kolon eller genomgått

operation i nedre delen av buken ska försiktighet iakttas, eftersom dessa tillstånd kan förvärra

situationen. Det är av yttersta vikt att förstoppning uppmärksammas och behandlas aktivt.

Feber

Övergående

temperaturstegring

, med temperatur över 38ºC, och med högst frekvens inom de första

3 veckorna, kan uppträda under behandling med Clozapine Sandoz. Feberreaktionen är i allmänhet

benign. Någon gång kan den åtföljas av en ökning eller minskning av antalet vita blodkroppar.

Patienter med feber ska noggrant undersökas för att utesluta en potentiell, bakomliggande infektion

eller utveckling av agranulocytos. Vid hög feber bör man överväga möjligheten av

malignt

neuroleptikasyndrom

(NMS). Om diagnosen NMS kan bekräftas ska behandling med Clozapine

Sandoz avbrytas omedelbart och lämpliga medicinska åtgärder ska sättas in.

Fall

Clozapine Sandoz kan orsaka anfall, somnolens, postural hypotension, motorisk och sensorisk

instabilitet, vilket kan leda till fall och följaktligen frakturer eller andra skador. För patienter med

sjukdomar, tillstånd eller mediciner som kan förvärra dessa effekter, bör en komplett

fallriskbedömning utföras vid initiering av antipsykotisk behandling och återkommande för patienter

med långvarig antipsykotisk behandling.

Metabola förändringar

Atypiska neuroleptika, inklusive Clozapine Sandoz, har associerats med metabola förändringar som

kan öka den kardiovaskulära/cerebrovaskulära risken. Dessa metabola förändringar kan inkludera

hyperglykemi, dyslipidemi och viktökning. Även om atypiska antipsykotika kan ge vissa metabola

förändringar så har varje läkemedel i klassen sin egen specifika profil.

Hyperglykemi

Försämrad glukostolerans och/eller utveckling av eller förvärrad diabetes mellitus har rapporterats i

sällsynta fall under behandling med klozapin. Mekanismen för detta potentiella samband har ännu inte

fastställts. Mycket sällsynta fall av allvarlig hyperglykemi med ketoacidos eller hyperosmolär koma

har beskrivits hos patienter, som inte tidigare haft hyperglykemi. Några av dessa har haft dödlig

utgång. De uppföljningsdata som finns tillgängliga, visar att utsättande av klozapin i de flesta fall

resulterade i återgång till normal glukostolerans och att återinsättande av klozapin resulterade i att

glukostoleransen på nytt försämrades. Patienter med en fastställd diagnos för diabetes mellitus som har

inlett behandling med atypiska antipsykotika bör kontrolleras regelbundet med avseende på försämrad

glukoskontroll. Patienter med riskfaktorer för diabetes mellitus (t.ex. fetma, diabetes i släkten) som

inleder en behandling med atypiska antipsykotika bör genomgå ett fasteblodglukostest i början av

behandlingen och periodvis under behandlingen. Patienter som utvecklar symtom på hyperglykemi

under behandling med atypiska antipsykotika bör genomgå ett fasteblodglukostest. I vissa fall har

hyperglykemin försvunnit när behandlingen med det atypiska antipsykotikumet har avbrutits; vissa

patienter har dock krävt en fortsatt diabetesbehandling trots avbruten behandling av det misstänka

läkemedlet. Utsättande av klozapin bör övervägas hos patienter där aktiv medicinsk vård av

hyperglykemin har misslyckats.

Dyslipidemi

Oönskade förändringar i lipider har observerats hos patienter behandlade med atypiska antipsykotika,

inklusive Clozapine Sandoz. Klinisk uppföljning, inklusive bedömning av utgångsvärden samt

regelbundna uppföljande bedömningar av lipider, rekommenderas för patienter som använder

klozapin.

Viktökning

Viktökning har observerats vid användning av atypiska antipsykotika, inklusive Clozapine Sandoz.

Klinisk uppföljning av vikten rekommenderas.

”Rebound”, utsättningseffekter

Akuta utsättningsreaktioner har rapporterats när klozapinintag har avbrutits abrupt, därför

rekommenderas långsam utsättning. Om abrupt avbrytande är nödvändigt (t ex på grund av

leukopeni), ska patienten noga observeras med avseende på återkommande psykotiska symtom och

symtom som kan hänföras till kolinerg ”rebound”, som t ex riklig svettning, huvudvärk, illamående,

kräkning och diarré.

Särskilda populationer

Nedsatt leverfunktion

Patienter med stabil leversjukdom sedan tidigare kan få Clozapine Sandoz, men leverfunktionstest bör

tas regelbundet. Leverfunktionstest ska tas på patienter som under Clozapine Sandoz-behandlingen får

symtom som kan tyda på

leversvikt

, t.ex. illamående, kräkningar och/eller aptitlöshet. Om de ökade

värdena är kliniskt betydelsefulla (mer än 3 gånger den övre normalgränsen) eller om symtom på

gulsot uppkommer, måste behandlingen med Clozapine Sandoz avslutas. Behandlingen kan endast

återinsättas (se ”Återinsättande av behandling” i avsnitt 4.2) om leverfunktionsvärdena återgått till det

normala. I sådana fall ska leverfunktionen följas upp noga efter återinsättandet av Clozapine Sandoz.

Patienter i åldern 60 år eller äldre

En lägre startdos rekommenderas hos patienter som är 60 år eller äldre (se avsnitt 4.2).

Ortostatisk hypotension kan uppkomma vid Clozapine Sandoz-behandling och fall av takykardi, som

kan vara ihållande, har rapporterats. Patienter som är 60 år eller äldre, särskilt de som har nedsatt

kardiovaskulär funktion, kan vara mer känsliga för dessa effekter.

Patienter som är 60 år eller äldre kan också vara speciellt känsliga för de antikolinerga effekterna av

Clozapine Sandoz, som t ex urinretention och förstoppning.

Ökad dödlighet hos äldre med demens

Data från två stora observationsstudier visade att äldre personer med demens som behandlas med

antipsykotika löper en liten ökad risk att dö jämfört med obehandlade personer. Det finns inte

tillräckliga data för att ge en säker bedömning av den exakta omfattningen av risken. Orsaken till den

ökade risken är inte känd.

Clozapine Sandoz är inte godkänd för behandling av demensrelaterade beteendestörningar.

Clozapine Sandoz innehåller laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kontraindikation vid samtidig användning

Substanser som har en substantiell potential att vara benmärgshämmande får inte användas samtidigt

med Clozapine Sandoz (se avsnitt 4.3).

Långtidsverkande antipsykotika i depåform (som har en myelosuppressiv potential) får inte användas

samtidigt med Clozapine Sandoz, eftersom de inte kan avlägsnas snabbt från kroppen vid tillfällen då

detta är nödvändigt, t ex neutropeni (se avsnitt 4.3).

Alkohol ska inte intas samtidigt med Clozapine Sandoz på grund av potentiering av den sedativa

effekten.

Försiktighetsåtgärder inklusive dosjustering

Clozapine Sandoz kan förstärka de centralnervösa effekterna av CNS-depressiva läkemedel, som t ex

narkotika, antihistaminer och bensodiazepiner. Särskild försiktighet tillråds då Clozapine Sandoz sätts

in hos patienter som får bensodiazepin eller något annat psykofarmakum. Dessa patienter kan ha en

ökad benägenhet för cirkulationskollaps, som i sällsynta fall kan vara djup, och leda till hjärt- och/eller

andningsstillestånd. Det är inte klarlagt om hjärt- eller andningskollaps kan förebyggas genom

dosjustering.

Det är också viktigt att iaktta försiktighet vid samtidig administrering av läkemedel som har

antikolinerga, hypotensiva eller andningsdepressiva effekter, då dessa läkemedel kan ge additiva

effekter.

På grund av de anti-alfa-adrenerga egenskaperna kan Clozapine Sandoz reducera den

blodtryckshöjande effekten av noradrenalin eller andra viktiga alfa-adrenergika och upphäva

pressoreffekten av adrenalin.

Samtidig administrering av läkemedel som hämmar cytokrom P450-isoenzymernas aktivitet, kan öka

plasmanivåerna av klozapin och dosen av klozapin kan behöva reduceras för att förhindra

biverkningar. Detta är viktigt främst för hämmare av CYP 1A2 såsom koffein (se nedan), perazin och

den selektiva serotoninåterupptagshämmaren fluovoxamin. Vissa av de andra selektiva serotonin-

återupptagshämmarna som fluoxetin, paroxetin och i mindre utsträckning sertralin är CYP 2D6-

hämmare och därmed är interaktioner med klozapin mindre sannolika. Farmakokinetiska interaktioner

med CYP3 A4-hämmare såsom azol-antimykotika, cimetidin, erytromycin och proteashämmare är

också mindre sannolika, även om vissa interaktioner har rapporterats. Hormonella preventivmedel

(inklusive kombinationer av östrogen och progesteron eller enbart progesteron) är hämmare av CYP

1A2, CYP 3A4 och CYP2C19. Initiering eller utsättning av hormonella preventivmedel kan därför

kräva individuell dosjustering av klozapin. Eftersom plasmakoncentrationerna av klozapin ökar vid

koffeinintag och minskar med nästan 50% efter en 5 dagar koffeinfri period, kan ändring av

klozapindosen vara nödvändig, då kaffevanorna förändras. Vid plötsligt rökavbrott kan

plasmakoncentrationen av klozapin stiga och leda till ökade biverkningar.

Interaktion mellan citalopram och klozapin har rapporterats, vilket innebär att det kan finnas en ökad

risk för biverkningar associerade till klozapin. Bakgrunden till denna interaktion har inte fullständigt

klarlagts.

Samtidig administrering av läkemedel som inducerar cytokrom P450-enzymerna kan reducera

plasmanivåerna av klozapin och leda till minskad effekt. Läkemedel som inducerar cytokrom P450-

aktiviteten och där interaktioner med klozapin rapporterats innefattar t ex karbamazepin (får inte

användas samtidigt som klozapin på grund av dess myelosuppressiva potential), fenytoin och

rifampicin. Kända inducerare av CYP1A2 såsom omeprazol, kan medföra minskade klozapinnivåer.

Potentialen för minskad effekt av klozapin bör tas hänsyn till när denna typ av inducerare används i

kombination med dessa läkemedel.

Övrigt

Samtidig administrering av litium eller andra CNS-aktiva substanser kan öka risken för utveckling av

malignt neuroleptikasyndrom (NMS).

Sällsynta men allvarliga fall av kramper, däribland uppkomst av kramper hos patienter som inte är

epileptiker och enstaka fall av delirium, har rapporterats då Clozapine Sandoz gavs samtidigt med

valproinsyra. Dessa effekter kan bero på en farmakodynamisk interaktion, vars mekanism inte har

fastställts.

Försiktighet tillråds hos patienter som samtidigt får behandling med andra läkemedel, vilka antingen är

hämmare eller inducerare av cytokrom P450-isoenzymer. Inga kliniskt relevanta interaktioner har

ännu observerats för tricykliska antidepressiva, fentiaziner och klass I

-antiarytmika, alla kända för att

binda till cytokrom P450 2D6.

Liksom med andra antipsykotika bör förskrivning av klozapin tillsammans med läkemedel som

förlänger QT-intervallet eller orsakar elektrolytrubbning ske med försiktighet.

En översikt av de interaktioner med andra läkemedel som anses vara de viktigaste med Clozapine

Sandoz finns i Tabell 2 nedan. Listan är inte fullständig.

Tabell 2: Hänvisning till de vanligaste interaktionerna med Clozapine Sandoz

Läkemedel

Interaktioner

Kommentarer

Benmärgssuppressiva

(t ex karbamazepin,

kloramfenikol),

sulfonamider (t ex

kotrimoxazol),

pyrazolon-analgetika

(t ex fenylbutazon),

penicillamin,

cytotoxiska medel

och långtidsverkande

depotinjektioner med

antipsykotika

Interagerar genom att öka risken

och/eller allvarlighetsgraden av

benmärgsdepression

Clozapine Sandoz

ska inte användas

samtidigt med andra aktiva substanser som

har en välkänd förmåga att supprimera

benmärgsfunktion (se avsnitt 4.3)

Bensodiazepiner

Samtidig användning kan öka risken

för cirkulationskollaps, vilket kan

leda till hjärt- och/eller

andningsstillestånd

Även om förekomsten är sällsynt, tillrådes

försiktighet vid användande av dessa

läkemedel tillsammans. Rapporter antyder

att andningsdepression och kollaps mest

sannolikt uppträder i

kombinationsbehandlingens början eller

när Clozapine Sandoz läggs till en

etablerad bensodiazepin-behandling.

Antikolinergika

Clozapine Sandoz potentierar

effekten av dessa läkemedel genom

additiv antikolinerg aktivitet.

Observera patienter med avseende på

antikolinerga biverkningar t ex

konstipation, i synnerhet vid användning

för att avhjälpa hypersalivering

Blodtryckssänkande

läkemedel

Clozapine Sandoz kan potentiera den

blodtryckssänkande effekten av dessa

läkemedel på grund av sin

sympatomimetiska antagonistiska

effekt

Försiktighet tillråds om Clozapine Sandoz

används samtidigt med

blodtryckssänkande medel. Patienter ska

upplysas om risken för hypotension, i

synnerhet under dostitreringens initiala

period.

Alkohol, MAO-

hämmare, CNS-

Förstärkta centrala effekter. Additiv

CNS-dämpande effekt och störningar

Försiktighet tillråds om Clozapine Sandoz

används samtidigt med andra CNS-aktiva

dämpande, inklusive

narkotiska preparat

och bensodiazepiner

på kognitiva och motoriska

funktioner vid användning i

kombination med dessa läkemedel

substanser. Upplys patienter om tänkbara

additiva sedativa effekter och råd dem att

inte framföra fordon eller använda

maskiner.

Aktiva substanser

med hög grad av

proteinbindning (t ex

warfarin och

digoxin)

Clozapine Sandoz kan orsaka en

ökning i plasmakoncentration hos

dessa läkemedel på grund av

konkurrens om bindning till

plasmaproteiner

Patienter ska övervakas med avseende på

uppkomst av biverkningar som förknippas

med dessa läkemedel, och den

proteinbundna aktiva substansen ska

dosjusteras vid behov.

Fenytoin

Tillägg av fenytoin till Clozapine

Sandoz-behandling kan ge en

minskning av plasma-koncentration

av klozapin.

Om fenytoin måste användas, ska

patienten noggrant övervakas med

avseende på försämring eller recidiv av

psykotiska symtom

Litium

Samtidig användning kan öka risken

för att utveckla malignt

neuroleptikasyndrom (NMS)

Var uppmärksam på tecken och symtom

på NMS

CYP1A2-

inducerande

läkemedel (t.ex.

omeprazol)

Samtidig användning kan minska

klozapinnivåerna

Potential för minskad effekt av klozapin

bör övervägas.

CYP1A2-hämmande

läkemedel (t.ex.

fluvoxamin, koffein,

ciprofloxacin),

perazin eller

hormonella

preventivmedel

(CYP1A2, CYP3A4,

CYP2C19)

Samtidig användning kan öka

klozapinnivåerna

Risk för ökning av biverkningar.

Försiktighet krävs också vid avbrytande av

samtidig behandling med CYP1A2

eller

CYP3A4 inhiberande läkemedel, då detta

kan resultera i sänkta klozapinnivåer.

Effekten för CYP2C19-inhibition kan vara

minimal.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns endast begränsade kliniska data rörande gravida kvinnor som exponerats för klozapin.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vid graviditet, embryonal/foster-

utveckling, förlossning eller utveckling efter födseln (se avsnitt 5.3). Förskrivning till gravida kvinnor

ska ske med försiktighet.

Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive Clozapine Sandoz) under graviditetens sista

trimester löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala och/eller utsättningssymtom som kan

variera i allvarlighetsgrad och duration efter födseln. Det finns rapporter om agitation,

muskelhypertoni, muskelhypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller ätsvårigheter. Nyfödda bör därför

övervakas noga.

Amning

Djurstudier tyder på att klozapin utsöndras i bröstmjölk och har en effekt på barn som ammas. Därför

ska kvinnor inte ta Clozapine Sandoz under amningsperioden.

Fertilitet

Data avseende effekterna av klozapin på fertiliteten hos människa är begränsade och ofullständiga.

Hos han- och honråttor påverkades inte fertiliteten vid administrering av upptill 40 mg/kg klozapin,

vilket motsvarar en dos hos människa på 6,4 mg/kg eller ungefär en tredjedel av högsta tillåtna

vuxendos.

Kvinnor i fertil ålder

Byte från andra antipsykotika till Clozapine Sandoz kan resultera i en återgång till normala

menstruationer. Lämplig antikonceptionsmetod bör därför användas av kvinnor i fertil ålder.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På grund av den sedativa effekten av Clozapine Sandoz och lägre kramptröskel ska bilkörning eller

handhavande av maskiner undvikas, särskilt under de första behandlingsveckorna.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Biverkningsprofilen är till övervägande del förutsägbar från dess farmakologiska egenskaper. Ett

viktigt undantag är dess benägenhet att ge upphov till agranulocytos (se avsnitt 4.4). På grund av

denna risk är användningen begränsad till terapiresistent schizofreni och psykoser, som uppkommit

under behandling av Parkinsons sjukdom, i de fall där standardbehandling har misslyckats.

Blodkontroller utgör en väsentlig del i vården av patienter som får klozapin, men läkaren bör också

känna till andra sällsynta men allvarliga biverkningar för att förhindra morbiditet och mortalitet. Vissa

av dessa kan endast diagnostiseras i tidigt stadium efter noggrann observation och intervju av

patienten.

De allvarligaste biverkningarna som förekommit med klozapin är agranulocytos, kramper,

kardiovaskulära effekter och feber (se avsnitt 4.4). De vanligaste biverkningarna är dåsighet/sedering,

yrsel, takykardi, förstoppning och hypersalivation.

Data från kliniska studier visade att behandlingen avbröts hos en varierande andel av

klozapinbehandlade patienter (från 7,1–15,6 %) till följd av en biverkning, inklusive enbart de

biverkningar som rimligtvis kunde associeras med klozapin. De vanligare händelserna som ansågs

vara orsak till avbrytande av behandlingen var leukopeni, somnolens, yrsel (exkl. vertigo) och

psykotiska besvär.

Blodet och lymfsystemet

Utveckling av granulocytopeni och agranulocytos är en risk som föreligger vid användning av

Clozapine Sandoz. Agranulocytos är vanligen reversibel vid utsättning men kan orsaka sepsis och kan

vara dödlig. Eftersom omedelbart utsättande av behandlingen är nödvändigt för att förhindra

utveckling av livshotande agranulocytos är kontroll av antalet vita blodkroppar obligatorisk (se avsnitt

4.4). Tabell 3 nedan sammanfattar den uppskattade incidensen av agranulocytos under olika perioder

av Clozapine Sandoz-behandlingen.

Tabell 3: Uppskattad incidens av agranulocytos

1

Behandlingsperiod

Incidens av agranulocytos per 100 000 observerade personveckor

2

Vecka 0-18

32,0

Vecka 19-52

Vecka 53+ och uppåt

1

Resultat från UK Clozaril Patient Monitoring Service livstidsregisterstudie mellan 1989 och 2001.

Person-tid är summan av enskilda tidsenheter som patienterna i registret har exponerats för

Clozapine Sandoz innan agranulocytos påvisades. Till exempel, 100 000 personveckor kan ha

observerats för 1000 patienter som var i registret i 100 veckor (100*1000 = 100 000), eller för 200

patienter som var i registret i 500 veckor (200*500 = 100 000) innan agranulocytos påvisades.

Den kumulativa incidensen av agranulocytos i UK Clozaril Patient Monitoring Scheme livstidsregister

(0 - 11,6 år mellan 1989 och 2001) är 0,78%. Majoriteten av fallen (ungefär 70%) inträffar inom de

första 18 behandlingsveckorna.

Metabolism och nutrition

Nedsatt glukostolerans och/eller utveckling eller exacerbation av diabetes mellitus har i sällsynta fall

rapporterats under behandling med klozapin. Allvarlig hyperglykemi, som ibland har gett upphov till

ketoacidos/hyperosmolär koma, har i mycket sällsynta fall rapporterats för patienter som tidigare inte

haft hyperglykemi. Glukosnivåerna normaliserades hos de flesta patienter efter det att Clozapine

Sandoz-behandlingen avbrutits och i några fall återkom hyperglykemin när behandlingen åter insattes.

De flesta patienterna hade riskfaktorer för icke-insulinberoende diabetes mellitus, men hyperglykemi

har också dokumenterats för patienter med icke kända riskfaktorer (se avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

De mycket vanliga biverkningar som observerats är dåsighet/sedering och yrsel.

Clozapine Sandoz kan orsaka EEG-förändringar som kan anta ”spike and wave” utseende. En

dosberoende sänkning av kramptröskeln kan framkalla myokloniska ryck eller generell kramp. Dessa

symtom är vanligare vid snabb dosökning och hos patienter med epilepsi. I dessa fall ska dosen

reduceras och vid behov ska antiepileptika insättas. Karbamazepin måste undvikas på grund av risk för

benmärgssuppression. För andra antiepileptika bör man beakta risken för farmakokinetiska

interaktioner. I sällsynta fall kan patienter som behandlas med Clozapine Sandoz få delirium.

Tardiv dyskinesi har rapporterats mycket sällsynt hos patienter som tar Clozapine Sandoz och som

tidigare har behandlats med andra antipsykotika. Patienter som utvecklat tardiv dyskinesi med andra

antipsykotika har förbättrats med Clozapine Sandoz-behandling.

Hjärtat

Takykardi och postural hypotension, med eller utan synkope, kan förekomma, särskilt under de första

behandlingsveckorna. Prevalensen och svårighetsgraden av hypotensionen påverkas av hastigheten

och storleken på dostitreringen. Cirkulationskollaps som en följd av kraftig hypotension har

rapporterats för Clozapine Sandoz, särskilt i samband med aggressiv titrering. Detta kan leda till

allvarliga konsekvenser som hjärt- och andningsstillestånd.

En minoritet av Clozapine Sandoz-behandlade patienter får EKG-förändringar liknande de som ses

med andra antipsykotika. Dessa förändringar omfattar ST-sänkning och utplaning eller inversion av T-

vågen, vilka normaliseras efter utsättande av Clozapine Sandoz. Den kliniska betydelsen av dessa

förändringar är oklar. Sådana avvikelser har dock observerats hos patienter med myokardit, vilket

därför ska tas i beaktande.

Enstaka fall av hjärtarytmier, perikardit/perikardiell utgjutning och myokardit har rapporterats, i vissa

fall med dödlig utgång. Majoriteten av myokarditfallen inträffade under de 2 första månaderna av

behandlingen. Kardiomyopati uppträdde i allmänhet senare under behandlingen.

I vissa fall av myokardit (cirka 14%) och perikardit/perikardiell utgjutning har även eosinofili

rapporterats. Det är dock inte känt om eosinofili är en tillförlitlig prediktor av kardit.

Tecken och symtom på myokardit eller kardiomyopati omfattar ihållande takykardi i vila,

hjärtklappning, arytmier, bröstsmärta och andra tecken på hjärtsvikt (t ex oförklarlig trötthet, dyspné,

takypné), eller symtom som efterliknar myokardinfarkt. Utöver de nämnda kan också

influensaliknande symtom förekomma.

Det är känt att plötslig, oförklarad död kan inträffa bland psykiatriska patienter som får konventionell

antipsykotisk behandling men också hos obehandlade psykiatriska patienter. Sådana dödsfall har i

mycket sällsynta fall rapporterats hos patienter som fått Clozapine Sandoz.

Blodkärl

Sällsynta fall av venös tromboembolism har rapporterats.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Andningsdepression eller andningsstillestånd, med eller utan cirkulationskollaps, har inträffat i mycket

sällsynta fall (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Magtarmkanalen

Mycket vanliga biverkningar är förstoppning och hypersalivation. Illamående och kräkningar är

vanliga biverkningar. Ileus har observerats i mycket sällsynta fall (se avsnitt 4.4). Sällsynta fall av

dysfagi har observerats vid behandling med Clozapine Sandoz. Aspiration av intagen föda kan inträffa

hos patienter med dysfagi eller som en följd av akut överdos.

Lever- och gallvägar

Förhöjda leverenzymvärden, vilka är övergående och asymtomatiska, kan förekomma. Hepatit och

kolestatisk gulsot har observerats i sällsynta fall. Mycket sällsynta fall av fulminant levernekros har

rapporterats. Om gulsot utvecklas ska Clozapine Sandoz sättas ut (se 4.4). Sällsynta fall av akut

pankreatit har inträffat.

Njurar och urinvägar

Enstaka fall av akut interstitiell nefrit har rapporterats i samband med Clozapine Sandoz-behandling.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket sällsynta fall av priapism har rapporterats.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Fall av malignt neuroleptikasyndrom (NMS) har observerats hos patienter som fått Clozapine Sandoz

enbart eller tillsammans med litium eller andra CNS-aktiva substanser.

Akuta utsättningsreaktioner har rapporterats (se avsnitt 4.4).

Biverkningstabell

Tabellen nedan (Tabell 4) sammanfattar de ackumulerade biverkningarna som rapporterats spontant

och i de kliniska studierna.

Tabell 4: Frekvens biverkningar under behandling med Clozapine Sandoz, uppskattad från

spontanrapporter och från kliniska studier

Biverkningarna grupperas under frekvensrubriker enligt följande: Mycket vanlig (≥1/10), vanlig

(≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1000, <1/100), sällsynt (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynt

(<1/10000), ingen känd frekvens (kan inte uppskattas från tillgängliga data).

Infektioner och infestationer

Ingen känd

frekvens

Sepsis*

Blodet och lymfsystemet

Vanlig

Leukopeni, minskat antal vita blodkroppar/neutropeni, eosinofili, leukocytos

Mindre

vanlig

Agranulocytos

Sällsynt

Anemi

Mycket

sällsynt

Trombocytopeni, trombocytemi

Immunsystemet

Ingen känd

frekvens

Angioödem*, leukocytoklastisk vaskulit*, läkemedelsutslag med eosinofili och

systemiska symptom (DRESS)*

Endokrina systemet

Ingen känd

frekvens

Pseudofeokromocytom*

Endokrina systemet

Ingen känd

Pseudofeokromocytom*

frekvens

Metabolism och nutrition

Vanlig

Viktökning

Sällsynt

Nedsatt glukostolerans, diabetes mellitus, fetma*

Mycket

sällsynt

Ketoacidos, hyperosmolär koma, grav hyperglykemi, hypertriglyceridemi,

hyperkolesterolemi

Psykiska sjukdomar

Vanlig

dysartri

Mindre vanlig dysfemi

Sällsynt

Rastlöshet, agitation

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket

vanlig

Dåsighet/sedering, yrsel

Vanlig

Huvudvärk, tremor, rigiditet, akatisi, extrapyramidala symtom, kramper /muskel-

ryckningar/myokloniska ryck

Mindre vanlig Malignt neuroleptikasyndrom

Sällsynt

Förvirring, delirium

Mycket

sällsynt

Tardiv dyskinesi, tvångssyndrom

Ingen känd

frekvens

Kolinergt syndrom (efter plötsligt utsättande av behandlingen)*, EEG-förändringar*,

pleurothotonus*, restless legs syndrom*

Ögon

Vanlig

Dimsyn

Hjärtat

Mycket

vanlig

Takykardi

Vanlig

EKG-förändringar

Sällsynt

Cirkulationskollaps, arytmier, myokardit, perikardit/perikardutgjutning

Mycket

sällsynt

Kardiomyopati, hjärtstillestånd

Ingen känd

frekvens

Hjärtinfarkt*,**, myokardit*,**, bröstsmärtor/angina pectoris*, förmaksflimmer*,

palpitationer*, mitralklaffinsufficiens associerad med klozapinrelaterad kardiomyopati*

Blodkärl

Vanlig

Hypertension, postural hypotension, synkope

Sällsynt

Tromboembolism

Ingen känd

frekvens

Hypotension*, venös tromboembolism

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynt

Aspiration av intagen föda, pneumoni och nedre luftvägsinfektion som kan vara

livshotande, sömnapné syndrom*

Mycket

sällsynt

Andningsdepression/andningsstillestånd

Ingen känd

frekvens

Pleural effusion*, nästäppa*

Magtarmkanalen

Mycket

vanlig

Förstoppning, hypersalivation

Vanlig

Illamående, kräkningar, anorexi, muntorrhet

Sällsynt

Dysfagi

Mycket

sällsynt

Förstoring av öronspottkörteln, tarmobstruktion/paralytisk ileus/fekal impaktion

Ingen känd

frekvens

Megacolon*,**, tarminfarkt/ischemi*,**, intestinal nekros*,**, tarmsår*,** och

tarmperforering*,**, diarré*, magbesvär/halsbränna/dyspepsi*, kolit*

Lever- och gallvägar

Vanlig

Förhöjda leverenzymvärden

Sällsynt

Hepatit, kolestatisk gulsot, pankreatit

Mycket

sällsynt

Fulminant levernekros

Ingen känd

frekvens

Leversteatos*, levernekros*, levertoxicitet*, leverfibros*, levercirros*, leversjukdomar

inklusive de hepatiska händelser som får livshotande följder såsom leverskada (hepatisk,

kolestatisk och blandad), leversvikt som kan vara dödlig och levertransplantation*

Hud och subkutan vävnad

Mycket

sällsynt

Hudreaktioner

Ingen känd

frekvens

Pigmentstörning

*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd

frekvens

Rabdomyolys*, muskelsvaghet*, muskelkramper*, muskelsmärta*, systemisk lupus

erythematosus

*

Njurar och urinvägar

Vanlig

Urininkontinens, urinretention

Mycket

sällsynt

Tubulointerstitiell nefrit

Ingen känd

frekvens

Njursvikt*, nattenures*

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

Ingen känd

frekvens

Neonatalt utsättningssyndrom (se 4.6)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket

sällsynt

Priapism

Ingen känd

frekvens

Retrograd ejakulation

*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanlig

Trötthet, feber, benign hypertermi, störningar i svettnings-/temperaturreglering

Mycket

sällsynt

Plötslig oförklarlig död

Ingen känd

frekvens

Polyserosit*

Undersökningar

Sällsynt

Ökat kreatinkinas

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Mindre vanlig

Fall (förknippad med klozapininducerad anfall, somnolens, postural hypotension,

motorisk och sensorisk instabilitet)*

* Biverkningar från spontana fallrapporter och litteraturfall efter godkännandet för försäljning.

** Dessa biverkningar var ibland dödliga.

Mycket sällsynta fall av ventrikulär takykardi, QT-förlängning som kan förknippas med Torsades de

Pointes har observerats även om det inte finns något entydigt orsakssamband med användningen av

detta läkemedel.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I de fall av överdosering, avsiktlig eller oavsiktlig, för vilka information om utgången föreligger, är

mortaliteten omkring 12%. De flesta dödsfallen inträffade i samband med hjärtsvikt eller pneumoni,

orsakat av aspiration och förekom vid doser över 2000 mg. Det finns rapporter om patienter som

tillfrisknat efter överdoser på mer än 10 000 mg. Intag av doser så låga som 400 Clozapine Sandoz har

emellertid hos några få vuxna individer, framförallt de som inte tidigare har exponerats för Clozapine

Sandoz, lett till livshotande komatösa tillstånd och i ett fall till döden. Hos små barn gav en dos på 50

till 200 mg stark sedering eller koma utan att vara dödlig.

Symtom

Dåsighet, letargi, areflexi, koma, förvirring, hallucinationer, agitation, delirium, extrapyramidala

symtom, hyperreflexi, kramper, hypersalivation, mydriasis, dimsyn, termolabilitet; hypotension,

kollaps, takykardi, hjärtarytmier; aspirationspneumoni, dyspné, andningsdepression eller -svikt.

Behandling

Det finns inga specifika antidoter mot Clozapine Sandoz.

Ventrikelsköljning och/eller administrering av aktivt kol inom de första 6 timmarna efter intag av

Clozapine Sandoz. Det är inte troligt att peritonealdialys och hemodialys har någon effekt.

Symtomatisk behandling med kontinuerlig övervakning av hjärta, andning, kontroll av elektrolyter och

syra-bas-balans. Användning av adrenalin ska undvikas vid behandling av hypotension på grund av

risken för en ”omvänd adrenalin” effekt.

Noggrann medicinsk övervakning är nödvändig i minst 5 dagar då fördröjda reaktioner kan

uppkomma.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Neuroleptika (dibensodiazepiner, dibensoxazepiner och dibensotiazepiner),

ATC-kod N05A H02

Verkningsmekanism

Clozapine Sandoz är ett antipsykotika som skiljer sig från klassiska antipsykotika. I farmakologiska

djurstudier har substansen inte framkallat katalepsi eller hämmat apomorfin- eller amfetamin-inducerat

stereotypt beteende. Det har endast en svag dopaminreceptorblockerande effekt på D

, och D

receptorerna, men visar hög potens vid D

-receptorn.

Farmakodynamiska effekter

Clozapine Sandoz har potent anti-alfa-adrenerg, antikolinerg, antihistaminerg och arousal-

reaktionshämmande effekt. Det har också visat sig inneha antiserotonerga egenskaper.

Klinisk effekt och säkerhet

Clozapine Sandoz ger en snabb och påtaglig sedering och en antipsykotisk effekt hos

schizofrenipatienter som är resistenta mot andra läkemedel. Clozapine Sandoz har visat sig ha effekt

både på positiva och negativa schizofrena symtom hos dessa patienter, huvudsakligen korttidsstudier. I

en öppen klinisk studie på 319 terapiresistenta patienter behandlade i 12 månader visade 37% av

patienterna en kliniskt betydelsefull förbättring under den första behandlingsveckan och ytterligare

44% vid slutet av de 12 månaderna. Förbättringen definierades som reduktion av ”Brief Psychiatric

rating Scale Score” på ca 20% från utgångsvärdet. Dessutom har förbättring av vissa aspekter av

kognitiv dysfunktion beskrivits.

I jämförelse med traditionella antipsykotika ger Clozapine Sandoz färre av de svåra extrapyramidala

reaktionerna, som akut dystoni, Parkinsonliknande biverkningar och akatisi. I motsats till klassiska

antipsykotika ger Clozapine Sandoz heller ingen eller endast liten förhöjning av prolaktinvärdet. Detta

gör att biverkningar som gynekomasti, amenorré, galaktorré och impotens kan undvikas.

Potentiellt allvarliga biverkningar av Clozapine Sandoz är granulocytopeni och agranulocytos som

förekommer med en uppskattad frekvens på 3% respektive 0,7%. Med tanke på detta ska

användningen av Clozapine Sandoz begränsas till patienter som är terapiresistenta eller patienter med

psykos som har parkinsonism och där andra behandlingar har misslyckats (se avsnitt 4.1) och hos vilka

regelbundna hematologiska kontroller kan genomföras (se avsnitt 4.4 samt 4.8).

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Absorptionen av oralt administrerat Clozapine Sandoz är 90% till 95% och varken

absorptionshastigheten eller absorptionsgraden påverkas av föda.

Clozapine Sandoz genomgår måttlig första passage metabolism vilket ger en absolut biotillgänglighet

på 50% till 60%.

Distribution

Maximal blodkoncentration under steady state-förhållanden uppnås i genomsnitt vid 2,1 timme

(intervall: 0,4-4,2 timmar) vid administrering två gånger dagligen och distributionsvolymen är 1,6

l/kg. Clozapine Sandoz binds cirka 95% till plasmaproteiner.

Metabolism

Clozapine Sandoz metaboliseras nästan fullständigt före utsöndring av CYP1A2 och CYP3A4, och i

viss utsträckning av CYP2C19 och CYP2D6. Av huvudmetaboliterna är det endast

demetylmetaboliten som är aktiv. Dess farmakologiska aktivitet liknar klozapins men är avsevärt

svagare och har kort duration.

Eliminering

Eliminationen är bifasisk med en terminal halveringstid på i medeltal 12 timmar (intervall: 6–

26 timmar). Efter engångsdoser på 75 mg var den terminala halveringstiden i medeltal 7,9 timmar.

Efter administrering av doser på 75 mg i minst 7 dagar uppnåddes steady state och den terminala

halveringstiden ökade till 14,2 timmar. Endast spårmängder av oförändrat läkemedel återfinns i urin

och feces. Cirka 50% av administrerad dos utsöndras som metaboliter i urinen och 30% i feces.

Linjäritet/icke-linjäritet

Dosökningar från 37,5 mg till 75 mg och 150 mg två gånger dagligen gav vid steady state en linjär

dosproportionell ökning av ytan under plasmakoncentration/tidskurvan (AUC) samt av högsta

respektive lägsta plasmakoncentration.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet (för

reproduktionstoxicitet, se avsnitt 4.6) visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumlaurilsulfat

Povidon (K25)

Mikrokristallin cellulosa

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Blister:

PVC/aluminium: 3 år

PP/aluminium: 4 år.

Clozapine Sandoz 25 mg: HDPE-burk: 2 år.

Clozapine Sandoz 100 mg: HDPE-burk: 3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletterna är förpackade i PVC/aluminium eller PP/aluminium blisterkartor eller HDPE-burkar med

PE-skruvlock och insatta i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

25 mg tabletter:

Blister: 20, 28, 30, 40, 50, 84, 98, 100, 10 x 50 och 100 x 50 tabletter.

10 x 50 och 100 x 50 tabletter endast för sjukhusbruk och dosdispensering.

Burk (endast för sjukhusbruk och dosdispensering): 100, 250 och 500 tabletter.

100 mg tabletter:

Blister: 20, 28, 30, 40, 50, 60, 84, 98, 100, 10 x 50 och 100 x 50 tabletter.

10 x 50 och 100 x 50 tabletter endast för sjukhusbruk och dosdispensering.

Burk (endast för sjukhusbruk och dosdispensering): 100, 250 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 24750

100 mg: 24752

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2008-01-25/2015-10-01

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-06-23

একই পণ্য

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন

এই তথ্য শেয়ার করুন