BICALUTAMID STADA 150 MG, POR TBL FLM 56X150MG

চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:
BIKALUTAMID (BICALUTAMIDUM)
থেকে পাওয়া:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
এটিসি কোড:
L02BB03
ডোজ:
150MG
ফার্মাসিউটিকাল ফর্ম:
Potahovaná tableta
প্রশাসন রুট:
Perorální podání
প্যাকেজ ইউনিট:
56, Blistr
প্রেসক্রিপশন টাইপ:
Léčiva na lékařský předpis
অনুমোদন অবস্থা:
R - registrovaný léčivý přípravek.
অনুমোদন সংখ্যা:
44/ 911/10-C
অনুমোদন তারিখ:
0000-00-00

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls102625/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Stada150 mg

potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co jepřípravek Bicalutamid Stada 150 mga k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekBicalutamid Stada 150 mgužívat

3. Jak sepřípravek Bicalutamid Stada 150 mgužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak sepřípravek Bicalutamid Stada 150 mguchovává

6. Další informace

1. CO JEPŘÍPRAVEK BICALUTAMID STADA 150 MGA KČEMU SE POUŽÍVÁ

Bikalutamidpatřídoskupinyanti-androgenů.Anti-androgenypůsobíprotiúčinkuandrogenů

(mužských pohlavních hormonů).

BicalutamidStada150mgjepoužívánudospělýchmužůkléčběrakovinyprostatybezmetastázu

pacientů, pro které kastrace nebo jiná léčba není indikována nebo není přijatelná.

Přípravek může být používán v kombinaci s radioterapií nebo operací prostaty v rámci programu časné

léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

BICALUTAMID STADA 150 MGUŽÍVAT

Neužívejte přípravekBicalutamid Stada 150 mg:

-jestližejstepřecitlivělý(alergický)naléčivoulátkubikalutamidnebonakteroukolivdalšísložku

přípravkuBicalutamid Stada 150 mg (viz bod 6. Další informace).

-jestliže jste žena.

-nepodávejte přípravek dětem.

-jestližeužívátelékyobsahujícíterfenadinneboastemizol,kteréseužívajíkléčběalergií,nebo

cisaprid užívaný na pálení žáhy a kyselé říhání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuBicalutamid Stada 150 mg je zapotřebí:

Jestližetrpíteonemocněnímjater.Vtakovémpřípaděbudelékařpřiužívánípřípravku

pravidelně provádět krevní testy ke kontrole jaterní funkce.

PokudseVásněkterázuvedenýchskutečnostítýkáaještějsteotomneinformovalisvéholékaře,

musíteseporaditsesvýmlékařemneboslékárníkemdřívenežzačnetepřípravekBicalutamidStada

150 mg užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Předužívánímbikalutamiduinformujtesvéholékaře,pokudužívátenebojstevnedávnédoběužívali

některé znásledujících léčiv:

-Cyklosporin(používásekpotlačeníimunitníhosystémukzabráněníaléčběodmítnutí

transplantovanéhoorgánunebokostnídřeně).Bikalutamidmůžezvýšitkoncentracisubstance

nazývané kreatinin vplazmě a Váš lékař Vám může odebírat vzorky krve pro kontrolu.

-Midazolam(léčivouvolňujícíúzkostpředoperacínebodalšímiproceduraminebojakoanestetikum

před a při operačním zákroku). Pokud se musítepodrobit operačnímu zákroku nebo vnemocnici trpíte

velikou úzkostí, musíte informovat lékaře a zubaře o užívání přípravku Bicalutamid Stada 150 mg.

-Terfenadina astemizol,léčiva na alergienebo cisaprid užívaný při pálení žáhy a kyselém říhání (viz

bod 2.Neužívejte přípravekBicalutamid Stada 150 mg).

-Léčivanazývanáblokátoryvápníkovéhokanálu,např.diltiazemaverapamil.Tatoléčivaseužívají

při problémech se srdcem, angině pectoris a vysokém krevním tlaku.

-Léčiva na zředění srdce, např. warfarin.

-Cimetidin na pálení žáhy a kyselé říhání.

-Ketokonazol, lék na plísňové infekce.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužívalv

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívánípřípravku Bicalutamid Stada 150 mgs jídlem a pitím

Přípravek Bicalutamid Stada 150 mgsenemusí užívat spolu sjídlem, ale musí být polykán celý a zapit

sklenicí vody.

Těhotenství a kojení

PřípravekBicalutamid Stada nesmějí ženy nikdyužívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekBicalutamidStada150mgneovlivňujeschopnostříditčiobsluhovatstroje.Nicméně,u

některýchlidítentolékzpůsobujeospalost. Pokudsimyslíte,žeuVáspřípravekzpůsobujeospalost,

informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před řízením a ovládáním strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravkuBicalutamid Stada 150 mg

PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry,informujteotomsvéholékaředříve,než

začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKBICALUTAMID STADA 150 MGUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekBicalutamidStada150mgpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Jestližesi

nejstejistý, poraďte seslékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta jedenkrát denně.

Tabletysepolykajíceléa zapíjejísesklenicívody. Snažteseužívattentoléčivýpřípravekkaždýden

přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil více přípravkuBicalutamid Stada 150 mg, než jste měl

Jestližesimyslíte,žejstemohlužítvíctabletnežjsteměl,okamžitěkontaktujtesvéholékařenebo

nejbližší pohotovost.Vezměte s sebou zbylé tabletynebo oballéku, abymohllékař určit, jaký lékjste

sivzal.LékařsemůžerozhodnoutmonitorovatVašetělesnéfunkcedokudsebikalutamidztěla

nevyplaví.

Jestliže jste zapomněl užítpřípravek Bicalutamid Stada 150 mg

Pokudzapomenetevzítsvoudennídávkuléku,poraďteseslékařemneboslékárníkem.Nezdvojujte

následujícídávku,abystedoplnilvynechanoudávku.Pouzepokračujtevzavedenémužívání

vpravidelnou dobu.

Jestliže jste přestal užívat přípravekBicalutamid Stada 150 mg

Nepřestávejte užívat lék, i když se cítítelépe, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používánítohoto léku, zeptejte sesvého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiBicalutamidStada150mgnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusí vyskytnout u každého.

Pokudzaznamenáteněkterýztěchtonežádoucíchúčinků,mělibysteokamžitěkontaktovatsvého

lékařenebo nejbližší lékařskou pohotovost. Jedná se o velmi závažné nežádoucí účinky.

Kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýřky nebo krustyna kůži.

Otoktvářenebokrku,rtů,jazykanebohrdla,kterýmůžezpůsobitpotížepřipolykánínebo

dýchání, nebo závažné svědění kůže spupínky.

Závažná dušnost smožností kombinace skašlem a horečkou.

Žluté zabarvení kůže nebo bělma očí.

Další možnénežádoucí účinky jsou:

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů

-vyrážka

-napětí v prsou

-zvětšení tkáně prsuu mužů

-pocit slabosti

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1–10 pacientů ze 100

-návaly horka

-nízký počet červených krvinek (anémie)

-ztráta chuti k jídlu

-snížení chuti na sex

-deprese

-závratě

-problémy se spaním

-bolest žaludku, na hrudi nebo v pánvi

-zácpa a nadýmání

-porucha trávení

-nevolnost

-změny jaterních funkcí včetně zežloutnutí kůžea očního bělma (žloutenka)

-vypadávání vlasů

-nadměrný růst vlasů

-suchá kůže

-svědění kůže

-krev vmoči (hematurie)

-potíže při erekci

-otok rukou, chodidel, paží nebo nohou (edém)

-přírůstek hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se u1–10 pacientů z1000

-alergickéreakce.Příznakymohouzahrnovatkožnívyrážku,svědění,kopřivku,olupováníkůže,

puchýřkynebostrupynakůžiaotoktvářenebokrku,rtů,jazykanebohrdla,kterýmůžezpůsobit

...

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

Příloha č.3k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls102625/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Stada 150 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

Pomocná látka: jedna tableta obsahuje 181 mg monohydrátu laktósy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovanétablety

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety označené „BCM 150“ na jedné straně.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

BicalutamidStada150mgjeindikovánbuďsamostatněnebojakoadjuvantníléčba

kradikálníprostatektomiineboradioterapiiupacientůslokálněpokročilýmkarcinomem

prostaty svysokým rizikem progrese nemoci (viz bod 5.1)

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí muži včetně starších pacientů:

Jednapotahovanátableta150mgdenně,užívanávždyvestejnoudennídobu(obvykleráno

nebo večer).

Děti a dospívající:

Bicalutamid není indikován u dětí a dospívajících.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou.

Minimálnídélka léčby jsou 2 roky.

Porucha funkce ledvin:

Nenínutnážádnáúpravadávkovánípropacientysporuchoufunkceledvin.Nejsou

zkušenostispoužitímbikalutamiduupacientůsvážnouporuchoufunkceledvin(clearance

kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater:

Nenínutná žádná úprava dávkování pro pacienty smírnou poruchou funkcejater. Můžedojít

kakumulaciléčivaupacientůsestřednězávažnýmažzávažnýmpoškozenímfunkcejater

(viz bod 4.4).

4.3. Kontraindikace

Bicalutamid Stada 150 mg je kontraindikován u žen a dětí.

Bicalutamid Stada 150mgjekontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou naléčivoulátku

nebo jakoukoli pomocnou látku.

Společné užívání terfenadinu, astemizolunebocisapridu spřípravkemBicalutamid Stada 150

mgje kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Počátek léčby má být pod přímým dohledem specialisty a následně má být pacient pravidelně

sledován.

Bikalutamidjeintenzivněmetabolizovánvjátrech.Dostupnéúdajenasvědčujítomu,že

eliminace bikalutamidu může být pomalejší u pacientů se závažným poškozením funkce jater,

cožmůževéstkjeho zvýšené kumulaci. Proto semáu pacientů se středně těžkým až těžkým

poškozením funkce jater bikalutamid užívat sopatrností .

Doporučujesezvážitpravidelnésledováníjaterníchfunkcí,abybylyzachycenypřípadné

jaternízměny.Většinazměnbysemělaobjevitběhem6měsícůodzačátkuléčby

bikalutamidem.

Zřídka byly pozorovány těžkézměny najátrech a jaterní selhání, bylyhlášeny úmrtí(vizbod

4.8.). Pokud jsou změny na játrech závažné, je nutno léčbu bikalutamidem přerušit.

Upacientů,kteřímajíobjektivníprogresichorobyspolusezvýšenímPSA,jenutnozvážit

ukončení léčby bikalutamidem.

BikalutamidjeinhibitorcytochromuP450(CYP3A4).Doporučujeseopatrnostupacientů,

kteří souběžně užívají látky převážně metabolizované cestou CYP 3A4 (viz body 4.3. a 4.5.).

Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémysintolerancígalaktózy,hereditárnílaktázovou

deficiencí nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí nemají tento přípravek užívat.

4.5. Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Invitrostudieprokázaly,žeR-enantiomerbikalutamidujeinhibitorCYP3A4smenším

inhibičním účinkem na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Ikdyžklinickéstudie,kterévyužívajíantipyrinjakomarkeraktivityP450(CYP),

neprokázalypotenciálprointerakcemezisbikalutamidem,bylaposouběžnémpodávání

bikalutamidupodobu28dnůzvýšenastředníhodnotaexpozicemidazolamu(AUC)ažo80

%.U látek súzkým terapeutickým indexem může být takový nárůst významný.

Protojesouběžnépodáváníterfenadinu,astemizoluacisapridukontraindikováno(vizbod

4.3)apřisouběžnémpředepisovánícyklosporinuablokátorůkalciovéhokanálujenutná

opatrnost.Utěchtopřípravkůmůžebýtpotřebnésníženídávek,zejménavpřípaděprůkazu

zesílení účinku nebo nežádoucích účinků. U cyklosporinu je nutno často a pravidelně sledovat

plazmatické hladiny a klinický stav pacienta, a to na počátku podávání bikalutamidua po jeho

ukončení.

Přisouběžnémpodávánílátek,kterébymohlyinhibovatoxidacibikalutamidu,jakoje

napříkladketokonazolnebocimetidin,jenutnáopatrnost.Teoretickybytomohlovéstke

zvýšení plazmatických koncentrací bikalutamidu a nárůstu nežádoucích účinků.

Invitrostudieukázaly,žebikalutamidmůževytěsňovatkumarinovéantikoagulancium

warfarin z jeho vazby na bílkoviny. Proto se doporučuje důsledné sledování protrombinového

času u pacientů, kteří již užívají kumarinová antikoagulanciaa začínají užívat bikalutamid.

4.6. Těhotenství a kojení

Podávání bikalutamidu ženám je kontraindikováno, proto nesmí být podáván vtěhotenství ani

při kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nenípravděpodobné,žebybikalutamidpoškozovalschopnostříditaobsluhovatstroje.

Přípravekvšakobčasmůžezpůsobovatospalost.Všichnipacientiužívajícípřípravekmusejí

být opatrní.

4.8. Nežádoucí účinky

Vtétočástijsounežádoucíúčinkydefinoványnásledujícímzpůsobem:velmičasté(≥1/10);

časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000);

velmi vzácné (< 1/10 000),není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 Frekvence nežádoucích účinků

Třídy orgánových

systémů Frekvence Bikalutamid 150 mg

(monoterapie)

Poruchy krve a

lymfatického systému Časté Anémie

Poruchy imunitního

systému Méně časté Hypersenzitivní reakce

(včetně angioneurotický

edém a urtikárie)

Poruchymetabolismua

výživy Časté Anorexie

Psychiatrické poruchy Časté Snížené libido

Deprese

Poruchy nervového

systému Časté Závratě

Spavost

Cévní poruchy Časté Návalyhorka

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Méně časté Intersticiální pneumonie

Byla hlášena úmrtí.

Gastrointestinální poruchy Časté Bolest břicha

Zácpa

Dyspepsie

Nadýmání

Nevolnost

Poruchyjateražlučových

cest Časté Hepatotoxicita, žloutenka

zvýšené hladiny

transamináz a

Vzácné Selháníjater.Bylahlášena

úmrtí.

PoruchykůžeapodkožníVelmi časté Vyrážka

tkáně

Časté Alopecie

Hirsutismus/obnovenírůstu

vlasů

Suchá kůže

Pruritus

Poruchyledvin amočových

cest Časté Hematurie

Poruchy reprodukčního

systému a prsu Velmi časté Gynekomastie,

citlivost prsů b .

Časté Impotence

Celkové poruchy a reakcev

místě aplikace Velmi časté Asténie

Časté Bolest na hrudi

Edém

Vyšetření Časté Přírůstek hmotnosti

Jaternízměnyjsouzřídkazávažnéabylyčastopřechodné,mizejícíčizmírňujícíses

pokračujícíléčbounebopoukončeníléčby.Jetřebauvážitperiodickoukontrolujaterních

funkcí (viz také bod4.4).

Uvětšinypacientůužívajícíchbikalutamid150mgvmonoterapiisegynekomastiea/nebo

citlivostprsůvyskytly.Vestudiíchbylytytopříznakyhodnocenyjakozávažnéažu5%

...

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

একই পণ্য

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন

এই তথ্য শেয়ার করুন