Versican Plus Pi

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Versican Plus Pi
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Versican Plus Pi
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Имуномодулатори за кучета , живи вирусни ваксини
 • Терапевтични показания:
 • Активна имунизация на кучета от шест седмици от възрастта, за да се предотврати клиничните прояви (носни и очни секрети) и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/003681
 • Дата Оторизация:
 • 02-07-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/003681
 • Последна актуализация:
 • 30-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/295851/2014

EMEA/V/C/003681

Резюме на EPAR за обществено ползване

Versican Plus Pi

Ваксина за кучета срещу параинфлуенца вирус (жива атенюирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинския продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Versican Plus Pi?

Versican Plus Pi е ветеринарна ваксина, която съдържа жив атенюиран (отслабен) кучешки

параинфлуенца вирус тип 2. Versican Plus Pi се предлага под формата на лиофилизат (изсушена

чрез замразяване пелета) с разтворител, от които се приготвя инжекционна суспензия.

За какво се използва Versican Plus Pi?

Versican Plus Pi се използва за защита на кучета от кучешки параинфлуенца вирус, който

причинява инфекциозен трахеобронхит.

Ваксината се прилага на кученца на възраст от шест седмици под формата на подкожна

инжекция, която се поставя още веднъж след три до четири седмици. За реваксинация се изисква

единична доза Versican Plus Pi веднъж годишно.

Как действа Versican Plus Pi?

Versican Plus Pi е ваксина. Ваксините действат като „учат“ имунната система (естествените

защитни механизми на тялото) как да се защитава срещу болестта. Вирусът във Versican Plus Pi е

жив, но е атенюиран (отслабен), така че не причинява заболяване. Когато Versican Plus Pi се

приложи на кучета, имунната система на животните разпознава вирусите като „чужди“ и

Versican Plus Pi

EMA/295851/2014

Страница 2/2

произвежда антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на тази инфекция,

имунната им система ще може да реагира по-бързо. Това ще помогне да ги предпази от

инфекциозен трахеобронхит.

Как е проучен Versican Plus Pi?

Ефективността на Versican Plus Pi е изследвана в полево проучване при 129 кучета. Полевото

проучване включва по-големите комбинации от ваксини Versican Plus DHPPi/L4 и Versican Plus

DHPPi/L4R, които са предназначени и за защита срещу инфекциозен трахеобронхит в допълнение

към други заболявания, за да се докаже ефективността на Versican Plus Pi. Кучетата или са

ваксинирани два пъти на интервал от три до четири седмици или получават единична бустерна

ваксинация веднъж годишно. Мярката за ефективност са нивата на антителата преди и след

ваксинация.

Какви ползи от Versican Plus Pi са установени в проучванията?

Полевото проучване показва, че ваксинацията с Versican Plus Pi води до защитни нива на

антитела срещу параинфлуенца вирус в диапазона от 73 до 97%.

Какви са рисковете, свързани с Versican Plus Pi?

Най-честата нежелана реакция (наблюдавана при повече от 1 на 100 кучета) с Versican Plus Pi е

краткотрайно подуване до 5 cm, което може да възникне на мястото на инжектиране след

ваксинация.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Какви са основанията за одобряване на Versican Plus Pi?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Versican Plus Pi превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Versican Plus Pi

да се издаде лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула „Научно

обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Versican Plus Pi:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Versican Plus

Pi на 4 юли 2014 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: май 2014 г.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Versican Plus Pi лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

CZECH REPUBLIC

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Versican Plus Pi лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза от 1 ml съдържа:

Активни субстанции:

Лиофилизат (жив атенюиран):

Minimum

Maximum

Canine parainfluenza Type 2 virus

, strain CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Разтворител:

Water for injections (

Aqua ad iniectabilia

1 ml

Tissue culture infectious dose 50%

Лиофилизат: бяло оцветено, шуплесто съдържимо.

Разтворител: белезникаво оцветен с фин седимент.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на кучета на възраст над 6 седмици:

За предпазване от поява на клинични признаци (изтечения от носа и очите) и за

намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки параинфлуенца вирус.

Начало на имунитета:

3 седмици след приключване на началния курс.

Продължителност на имунитета:

Най-малко 1 година след началния ваксинационен курс.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Често при кучета след подкожно приложение в мястото на инжектиране може да се появи

преходен оток с размер до 5 cm. Отокът може да е болезнен, топъл или зачервен. Този оток ще

изчезне спонтанно или в много голяма степен ще намалее до 14 дни след ваксинацията.

В редки случаи могат да се наблюдават анорексия и понижена активност.

В редки случаи могат да се наблюдават реакции на хиперчувствителност (включително

гастроинтестинални признаци като диария и повръщане, анафилаксия, ангиоедем, диспнея,

циркулаторен шок, колапс). При поява на такива реакции незабавно да се приложи подходящо

лечение. Тези реакции могат да еволюират в по-тежки състояния, които могат да са

животозастрашаващи.

Системни реакции като летаргия, хипертермия и общо безпокойство могат да се появят много

рядко.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по

време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно приложение.

Начална ваксинация:

Две дози Versican Plus Pi през интервал от 3-4 седмици, след навършване на 6-седмична

възраст.

Leptospira

:

В случаите, когато е необходима протекция срещу

Leptospira,

кучетата да се ваксинират с две

дози Versican Plus Pi, смесени с Versican Plus L4, с 3-4 седмици интервал между тях, след 6-

седмична възраст.

Съдържанието на единичен флакон Versican Plus Pi трябва да се смеси със съдържанието на

единичен флакон Versican Plus L4 (вместо разтворител). След смесване съдържанието на

флакона изглежда белезникаво до жълтеникаво оцветено, слабо опалесциращо. Смесените

ваксини да се инжектират незабавно чрез подкожно приложение.

Бяс:

Когато е необходима протекция срещу бяс:

Първа доза: Versican Plus Pi на възраст 8-9 седмици

Втора доза: Versican Plus Pi, смесена с Versiguard Rabies 3-4 седмици по-късно, но не по-рано

от навършване на 12-седмична възраст.

Съдържанието на един флакон Versican Plus Pi да се смеси със съдържанието на един флакон

Versiguard Rabies (вместо разтворител). След смесване съдържанието на флакона изглежда

розово-червено или жълтеникаво оцветено, слабо опалесциращо. Смесените ваксини да се

инжектират незабавно чрез подкожно приложение.

Ефикасността на фракцията срещу бяс е доказана при лабораторни изследвания, след прилагане

на възраст над 12 седмици. Въпреки това при полеви изследвания 10% от серонегативните

кучета не са показали сероконверсия (> 0.1 IU/ml) 3–4 седмици след единична начална

ваксинация срещу бяс.

Освен това при някои животни антителата след начална ваксинация може да не достигнат

титър > 0.5 IU/ml. Титърът на антителата намалява по време на 3 годишната продължителност

на имунитета, въпреки това животните са защитени при провокация. При пътуване до зони с

висок риск или извън Европейската общност, ветеринарният лекар може да предпочете да

приложи допълнителна ваксина срещу бяс след 12-седмична възраст, за да е сигурен, че

ваксинираните животни ще имат титър на антителата ≥ 0.5 IU/ml, който се счита за достатъчно

протективен и отговаря на изискванията на тестовете при пътуване (титър на антителата ≥ 0.5

IU/ml).

Въпреки че ефикасността на ваксината срещу бяс е доказана при приложение на възраст над 12

седмици, при необходимост по преценка на ветеринарния лекар кучета на възраст под 8

седмици могат да се ваксинират с Versican Plus DHPPi смесена с Versiguard Rabies, тъй като

безопасността на тази комбинация е доказана при 6-седмични кучета.

Реваксинация:

Единична доза Versican Plus Pi се прилага веднъж годишно.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Асептично смесете лиофилизата с разтворителя. Разклатете добре и приложете цялото

съдържание (1 ml) от смесения продукт.

Смесена ваксина: белезникава до жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет след Годен до .

Да се използва незабавно след смесване.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Добър имунен отговор се получава при здрава имунна система. Имунният отговор при

животните може да бъде компрометиран от различни фактори като непълноценно хранене,

влошено здраве, генетични фактори, едновременна употреба на продукти и стрес.

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Щамът на живата атенюирана вирусна ваксина CPiV може да се разпространява от

ваксинираните животни след ваксинация. Въпреки това, благодарение на ниската патогенност

на този щам, не е необходимо ваксинираните кучета да се държат далеч от неваксинираните.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт

на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на втората и третата фаза на бременността. Безопасността на

ветеринарномедицинския продукт в ранната фаза на бременността и по време на лактация не е

доказана.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти освен Versiguard Rabies и Versican Plus L4.

Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг

ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай от

ветеринарен специалист.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на доза, 10-пъти по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават неблагоприятни

реакции, различни от описаните в т. 6. (Неблагоприятни реакции). Въпреки това малка част от

животните, на които е приложена доза, 10 пъти по-голяма от препоръчаната, могат да изпитват

болка в мястото на инжектиране след прилагане на продукта

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт освен гореописания.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински

продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пластмасова кутия, която съдържа 25 флакона (1 доза) лиофилизат и 25 флакона (1 ml)

разтворител.

Пластмасова кутия, която съдържа 50 флакона (1 доза) лиофилизат и 50 флакона (1 ml)

разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОСНОВАНИЕ ЗА ЕДНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДНОВЯВАНЕ

Въз основа на данните от фармакологичната бдителност, Комисията за ветеринарномедицински

продукти на заседанието си на 22-24 януари 2019 година реши, че е необходимо едно

допълнително 5-годишно подновяване.