Versican Plus Pi/ L4

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Versican Plus Pi/L4
  Европейски съюз
 • Език:
 • малтийски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Klieb
 • Терапевтична област:
 • IMMUNOLOĠIĊI GĦALL-CANIDAE , virali Ħajjin u l-vaċċini batterjali inattivati
 • Терапевтични показания:
 • Immunizzazzjoni attiva ta 'klieb minn sitt ġimgħat. - biex jipprevjeni-sinjali kliniċi u l-eskrezzjoni virali kkawżata mill-klieb parainfluenza virus, - għall-prevenzjoni ta ' sinjali kliniċi, l-infezzjoni u l-eskrezzjoni fl-awrina kkawżati minn Leptospira serovars bratislava, canicola, grippotyphosa u icterohaemorrhagiae. Il-bidu tal-immunità: Intwera l-immunità minn 3 ġimgħat wara li ntemm il-kors primarju għal CPiV u minn 4 ġimgħat wara li ntemm il-kors primarju għal komponenti ta 'Leptospira. Tul ta 'żmien tal-immunità: Mill-inqas sena wara l-kors ta' tilqim primarju għall-komponenti kollha tal-Versican Plus Pi / L4.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 4

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Awtorizzat
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/003683
 • Дата Оторизация:
 • 29-07-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/003683
 • Последна актуализация:
 • 23-05-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/336268/2014

EMEA/V/C/003683

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Versican Plus Pi/L4

Vaċċin tal-virus tal-parainfluwenza tal-klieb (ħaj attenwat) u leptospirożi tal-

klieb (inattivat)

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa

li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju

(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-

kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lil-

veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra

d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Versican Plus Pi/L4?

Versican Plus Pi/L4 huwa vaċċin veterinarju li fih il-virus tal-parainfluwenza tal-klieb ħaj attenwat

(imdgħajjef) tat-tip 2 kif ukoll ir-razez inattivati (maqtulin) tal-batterji ta' Leptospira

(Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava u Grippotyphosa). Versican Plus Pi/L4 jiġi bħala lijofilisat

(pelit imnixxef bil-friża) b'solvent għal injezzjoni.

Għal xiex jintuża Versican Plus Pi/L4?

Versican Plus Pi/L4 jintuża biex jipproteġi lill-klieb kontra:

il-virus tal-parainfluwenza tal-klieb, li jikkawża l-"kennel cough";

leptospirożi, marda batterjali li tista' tiġi trażmessa permezz ta' awrina infettata u tirriżulta fi fsada,

epatite (infjammazzjoni tal-fwied) u suffejra jew nefrite (infjammazzjoni tal-kliewi).

Il-vaċċin jingħata lill-ġriewi li jkollhom sitt ġimgħat jew aktar bħala injezzjoni, taħt il-ġilda, u għandu

jiġi ripetut tliet sa erbgħa ġimgħat wara. Għal vaċċinazzjoni mill-ġdid, hemm bżonn ta' doża waħdanija

ta' Versican Plus Pi/L4 kull sena.

Versican Plus Pi/L4

EMA/336268/2014

Paġna 2/3

Kif jaħdem Versican Plus Pi/L4?

Versican Plus Pi/L4 huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi "jgħallmu" lis-sistema immunitarja (id-difiżi

naturali tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Il-virus tal-parainfluwenza tal-klieb f'Versican

Plus Pi/L4 huwa ħaj iżda ġie attenwat (imdgħajjef) sabiex ma jikkawżax il-marda; huwa kkombinat ma'

razez maqtulin (inattivati) tal-batterji ta’ Leptospira. Meta Versican Plus Pi/L4 jingħata lil klieb, is-

sistema immunitarja tal-annimali tagħraf il-virusijiet u l-batterji bħala "barranin" u tagħmel antikorpi

kontrihom. Fil-futur, jekk l-annimali jiġu esposti għal dawn il-virusijiet u l-batterji, is-sistema

immunitarja tkun kapaċi twieġeb aktar malajr. Dan jgħin jipproteġihom kontra l-"kennel cough" u l-

leptospirożi.

Versican Plus Pi/L4 fih aġġuvant (aluminium hydroxide) biex itejjeb ir-rispons immunitarju.

Kif ġie studjat Versican Plus Pi/L4?

L-effikaċja ta' Versican Plus Pi/L4 ġie investigat fi studju fuq il-post li involva 129 kelb. Il-klieb jew

tlaqqmu darbtejn b'intervall ta' tlieta jew erbgħa ġimgħat jew irċevew tilqima booster annwali

waħdanija. Il-kejl tal-effikaċja kien il-livelli ta' antikorpi qabel u wara t-tilqima.

X’benefiċċju wera Versican Plus Pi/L4 matul l-istudji?

L-istudju fuq il-post wera li wara t-tilqima b'Versican Plus Pi/L4, il-perċentwal ta' klieb b'livelli protettivi

ta' antikorpi għall-virus tal-parainfluwenza varja minn 73 għal 97% u għal leptospira minn 59 sa 96%.

Ir-rispons fi ġriewi kien iktar baxx milli fil-klieb adulti f'xi każijiet, minħabba l-antikorpi li ntirtu

mingħand ommijiethom.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Versican Plus Pi/L4?

L-effett sekondarju l-aktar komuni (li deher f'aktar minn kelb 1 minn kull 100) b'Versican Plus Pi/L4

kien nefħa għal żmien qasir ta' massimu ta' 5 cm li tista' sseħħ fis-sit tal-injezzjoni wara t-tilqima.

F'sitwazzjonijiet fejn il-ġriewi huma mistennija li jirtu livelli għoljin ħafna ta' antikorpi mill-kelba, il-

protokoll tat-tilqima għandu jiġi ppjanat kif xieraq.

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina

jew tiġi f’kuntatt mal-annimal?

Fil-każ ta' awtoinjezzjoni aċċidentali, għandu jintfittex parir mediku minnufih u l-fuljett ta' tagħrif jew

it-tikketta għandhom jintwerew lit-tabib.

Għaliex ġie approvat Versican Plus Pi/L4?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta' Versican

Plus Pi/L4 huma akbar mir-riskji għall-indikazzjonijiet approvati u rrakkomanda li Versican Plus Pi/L4

jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċju-riskju jista' jinstab fil-modulu

tad-diskussjoni xjentifika ta' dan l-EPAR.

Informazzjoni oħra dwar Versican Plus Pi/L4:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Versican Plus Pi/L4 fil-31 ta' Lulju 2014. L-informazzjoni dwar l-istatus tal-preskrizzjoni ta’ dan il-

prodott tista’ tiġi kkonsultata fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Versican Plus Pi/L4

EMA/336268/2014

Paġna 3/3

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'Ġunju 2014.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

8.

ŻMIEN TA’ TIŻMIM

9.

TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

10.

DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

Ladarba jitħallat uża fil-pront.

11.

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ.

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

12.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI

JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi:

aqra l-fuljett ta’ tagħrif.

13.

IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW

RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali

biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.

IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx

u ma jintlaħaqx

mit-tfal.

15.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.

NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/172/001

EU/2/14/172/002

17.

NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

KUNJETT (LIJOFILIŻAT DOŻA WAĦDA)

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus Pi/L4 lijofiliżat

għall-klieb

2.

KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

3.

KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

Doża waħda

4.

MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

5.

ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.

NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.

DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.

IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali

biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

KUNJETT (SOSPENSJONI 1 ML)

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus Pi/L4 sospensjoni għall-klieb

2.

KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

3.

KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

1 ml

4.

MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

5.

ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.

NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.

DATA TA’ SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8.

IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali

biss.

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF:

Versican Plus Pi/L4 lijofiliżat u sospnsjoni għal sospensjoni għall-injezzjoni għall-klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni

għat-tqegħid fis-suq:

Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

Manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus Pi/L4 lijofiliżat

u sospensjoni għal sospensjoni għall-injezzjoni

għall-klieb

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull doża ta’ 1 ml fiha:

Sustanzi attivi:

Lijofiliżat (attenwat ħaj):

Minimu

Massimu

Canine parainfluenza virus Tip 2, strejn CPiV-2 -Bio 15

TCID

TCID

Sospensjoni (inattivat):

Leptospira interrogans

serogrupp Icterohaemorrhagiae

serovar Icterohaemorrhagiae strejn MSLB 1089

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira interrogans

serogrupp Canicola

serovar Canicola, strejn MSLB 1090

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira kirschneri

serogrupp Grippotyphosa

serovar Grippotyphosa

,

strejn MSLB 1091

ALR** titre ≥ 1:40

Leptospira interrogans

serogrupp Australis

serovar Bratislava

,

strejn MSLB 1088

ALR** titre ≥ 1:51

Ingredjent ieħor:

Aluminium

hydroxide

1.8 - 2.2 mg.

50% doża infettiva tat-tessut ikkultivat.

Antibody micro agglutination-lytic reaction.

Lijofiliżat: materja bħal sponża ta’ lewn bajdani.

Sospensjoni:

kulur bajdani b’sediment fin.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Tilqim

attiv għall-klieb

minn età ta’ 6 ġimgħat:

biex tilqa’ għas-sinjali

kliniċi

(tnixxija

mill-imnieħer

u l-għajnejn) u tnaqqas it-tixrid

virali

kkawżat mill-canine parainfluenza virus.

biex tilqa’ għas-sinjali

kliniċi,

infezzjoni

u tixrid

mal-urina kkawżati minn

L. interrogens

serogrupp Australis serovar Bratislava,

biex tilqa’ għas-sinjali

kliniċi

u tixrid

mal-urina u tnaqqas l-infezzjoni

kkawżati minn

L.

interrogens

serogrupp Canicola

serovar Canicola u

L. interrogens

serogrupp

Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae u,

biex tilqa’

għas-sinjali

kliniċi

u tnaqqas l-infezzjoni

u tixrid mal-urina kkawżati minn

L. kirschneri

serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Bidu tal-immunità:

3 ġimgħat

wara li jintemm

il-kors primarju għal CpiV u

4 ġimgħat

wara li jintemm

il-kors primarju għall-komponenti

tal-

Leptospira.

Tul tal-immunità:

Tal-anqas sena wara l-kors primarju għall-komponenti

kollha ta’ Versican Plus Pi/L4.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Nefħa li tgħaddi (sa 5 cm) tista’ tidher spiss fis-sit tal-injezzjoni

wara l-amministrazzjoni

taħt il-ġilda

fil-klieb.

Din tista’ tkun tweġġa’, sħuna jew ħamra. Sal-14-il

wara t-tilqima kull nefħa ta’ dan it-

tip għandha tkun telqet waħedha jew naqset ħafna.

L-anoressija u nuqqas fl-attività rari ġew osservati.

Reazzjonijiet

ipersensittivi

(eż. sinjali

gastrointestinali

bħal dijarea u remettar, anafilassi,

anġoedima,

dispneja, xokk ċirkolatorju,

kollass) rari jseħħu. Jekk iseħħu dawn ir-reazzjonijiet

għandha tingħata

kura xierqa mingħajr dewmien. Dawn ir-reazzjonijiet

jistgħu jevolvu f’kundizzjoni

ħafna aktar gravi li

tista’ tkun ta’ periklu tal-mewt.

Reazzjonijidet sistemiċi bħal letarġija, ipertermja u telqa’ ġenerali rari ħafna jseħħu.

Sinjali

kliniċi

ta’ mard immunitarju,

bħal anemija ħimolitika,

trombosajtopinja

jew poliartrite ġew

rappurtati f’każijiet rari ħafna.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali ttrattati juru effetti mhux mixtieqa)

komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal ittrattat)

mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal ittrattat)

rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal ittrattat)

rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal ittrattat, inklużi

rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f’dan il-fuljett,

jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

Skema għat-tilqima

primarja:

Żewġ dożi ta’ Versican Plus Pi/L4 3 - 4 ġimgħat minn xulxin

minn età ta’ 6 ġimgħat.

Skema għat-tilqima

ripetuta:

Doża waħda ta’ Versican Plus Pi/L4 għandha tingħata kull sena.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Irrikostitwixxi

b’mod asettiku l-lijofiliżat u s-sospensjoni. Ħallat sew u immedjatament amministra l-

kontenut kollu (1 ml) tal-prodott rikostitwit.

Vaċċin rikostitwit:

kulur fir-roża jew fl-isfar b’opalexxenza ħafifa.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx

u ma jintlaħaqx

mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2

C – 8

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali

veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta wara

JISKADI.

Uża fil-pront

wara li jitħallat.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet

speċjali għal kull

speċi li

għaliha

hu indikat

il-prodott:

Rispons immunitarju

tajjeb jiddependi

fuq sistema immunitarja kompletament kompetenti. Il-

kompetenza immunitarja tal-annimal tista’ tiġi kompromessa minn varjetà ta’ fatturi li jinkludu

saħħa

fqira, stat nutrizzjonali,

fatturi ġenetiċi, kura b’mediċini fl-istess ħin u stress.

Laqqam biss annimali f’saħħithom.

Prekawzjonijiet

speċjali għall-użu fl-annimali:

L-istrejn

attenwati ħaj mill-vaċċin tal-virus CPiV jista’ jinxtered mill-annimali mlaqqma wara t-tilqima.

Mandankollu,

minħabba fil-patoġeniċità baxxa ta’ dan l-istrejn m’hemmx għalfejn li klieb imlaqqma jiġu

sseparati minn klieb mhux imlaqqma.

Prekawzjonijiet

speċjali li

għandhom jittieħdu mill-persuna

tamministra

l-prodott mediċinali:

veterinarju lill-annima li:

F’każ ta’ amministrazzjoni

aċċidentali

lilek

innifsek, ħu parir mediku fil-pront u uri l-fuljett ta’ tagħrif

jew it-tikketta

lit-tabib.

Tqala u treddigħ:

Jista’ jintuża

waqt it-tieni

u it-tielet stadju tat-tqala. Is-sigurtà tal-prodott ma ġietx investigata waqt l-

istadju bikri

tat-tqala u fit-treddigħ.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

M’hemmx informazzjoni

dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-vaċċin jekk jintuża

flimkien

ma’

kwalunkwe prodott mediċinali

veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew

wara xi prodott mediċinali

veterinarju ieħor, għandha tittieħed każ b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

L-ebda reazzjoni oħra mhux mixtieqa barra dawk imsemmija taħt sessjoni 6 “Effetti mhux mixtieqa”

ma kienet osservata wara l-amministrazzjoni ta’ doża eċċessiva tal-vaċċin b’10 darbiet. Madankollu

f’minornaza tal-annimali

inħass uġigħ fis-sit tal-injezzjoni immedjatament wara l-amministrazzjoni

ta’

doża eċċessiva tal-vaċċin b’10 darbiet.

Inkompatibilitajiet:

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibilità,

dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża

flimkien ma’ prodotti mediċinali

veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn

dan il-prodott mediċinali

veterinarju għandhom jintremew skont kif jitolbu

r-regolamenti tal-pajjiż.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni

dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali

veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija

Ewropea dwar il-Mediċini

http://www.ema.europa.eu/.

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Kaxxa tal-plastik b’25 kunjett (doża waħda) tal-lijofiliżat u 25 kunjett (1 ml) tas-sospensjoni.

Kaxxa tal-plastik b’50 kunjett (doża waħda) tal-lijofiliżat

u 50 kunjett (1 ml) tas-sospensjoni.

Mhux id-daqsijiet

kollha

tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.