VeraSeal

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • VeraSeal
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • VeraSeal
  Европейски съюз
 • Език:
 • норвежки букмол

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antihemorrhagics,
 • Терапевтична област:
 • Hemostase, kirurgisk
 • Терапевтични показания:
 • Støttende behandling i voksne der standard kirurgiske teknikker er ikke nok: - for forbedring av haemostasis. - som sutur støtte i karkirurgi, .

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • autorisert
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004446
 • Дата Оторизация:
 • 09-11-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004446
 • Последна актуализация:
 • 01-01-2020

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

VeraSeal oppløsninger til vevslim

humanfibrinogen/humantrombin

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om

hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Spør lege hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt

i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva VeraSeal er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du behandles med VeraSeal

Hvordan VeraSeal brukes

Mulige bivirkninger

Hvordan VeraSeal oppbevares

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva VeraSeal er og hva det brukes mot

VeraSeal inneholder humanfibrinogen og humantrombin, to proteiner isolert fra blod som danner et

koagel (levret blodklump) når de blandes.

VeraSeal brukes som et vevslim ved kirurgi hos voksne. Det påføres overflaten av blødende vev for å

redusere blødning under og etter operasjonen, når kirurgiske standardteknikker er utilstrekkelige.

2.

Hva du må vite før du behandles med VeraSeal

Kirurgen skal ikke behandle deg med VeraSeal:

dersom du er allergisk overfor humanfibrinogen eller humantrombin eller noen av de andre

innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

VeraSeal må ikke påføres på innsiden av blodårer.

VeraSeal skal ikke brukes til behandling av alvorlige eller raske blødninger fra en arterie.

Advarsler og forsiktighetsregler

Allergiske reaksjoner kan oppstå. Tegn på slike reaksjoner omfatter elveblest, utslett, tetthet i brystet,

piping i brystet, blodtrykksfall (f.eks. ørhet, besvimelse, tåkesyn) og anafylaksi (en alvorlig og raskt

innsettende reaksjon). Dersom slike symptomer oppstår under en operasjon, skal bruk av legemidlet

avsluttes umiddelbart.

VeraSeal spraypåføring skal kun brukes dersom det er mulig å bedømme sprayavstanden nøyaktig.

Sprayutstyret skal ikke brukes nærmere enn den anbefalte avstanden.

Spesiell sikkerhetsadvarsel

For legemidler som VeraSeal som lages av humant blod eller plasma, iverksettes visse tiltak for å

hindre at infeksjoner overføres til pasienter. Disse omfatter nøye utvelgelse av blod- og plasmadonorer

for å sikre at de som har risiko for å være bærere av infeksjoner utelukkes, samt testing av hver

donasjon og sammenslåtte plasmaenheter for tegn på virus/infeksjoner. Produsentene bruker også

tiltak under håndteringen av blod og plasma som kan inaktivere eller fjerne virus. På tross av disse

tiltakene kan ikke muligheten for overføring av smittsomme stoffer utelukkes fullstendig når

legemidler tilberedt fra humant blod eller plasma brukes. Dette gjelder også eventuelle ukjente eller

nye virus og andre typer infeksjoner.

Tiltakene som iverksettes anses effektive for virus med kappe, som humant immunsviktvirus (HIV),

hepatitt B-virus og hepatitt C-virus, og for hepatitt A-viruset uten kappe. Tiltakene som iverksettes kan

ha begrenset effekt mot virus uten kappe som parvovirus B19. Parvovirus B19-infeksjon kan være

alvorlig for gravide kvinner (fosterinfeksjon) og for personer med nedsatt immunforsvar eller som har

visse typer anemi (f.eks. sigdcelleanemi eller hemolytisk anemi).

Det anbefales sterkt at hver gang du behandles med VeraSeal, registreres navnet og

produksjonsnummeret på legemidlet for å kunne spore produksjonsenhetene som er brukt.

Barn og ungdom

VeraSeal er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og VeraSeal

Legemidlet kan påvirkes etter kontakt med oppløsninger som inneholder alkohol, jod eller

tungmetaller (f.eks. antiseptiske oppløsninger).

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre

legemidler.

Graviditet og amming

Snakk med lege før du behandles med dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan

være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen avgjør om du skal behandles med VeraSeal.

3.

Hvordan VeraSeal brukes

VeraSeal skal kun brukes av erfarne kirurger som har fått opplæring i bruk av VeraSeal.

Kirurgen påfører VeraSeal på overflaten av blodårer eller vevsoverflaten av indre organer under

operasjonen ved hjelp av påføringsutstyr. Ved hjelp av dette utstyret kan like mengder av de to

komponentene av VeraSeal påføres samtidig, og det sikrer at de blandes jevnt, noe som er viktig for at

vevslimet skal virke best mulig.

Mengden av VeraSeal som påføres avhenger av en rekke faktorer, inkludert type kirurgi, størrelse på

området som skal behandles under operasjonen og påføringsmåten for VeraSeal. Kirurgen bestemmer

hvor mye som skal brukes, og påfører akkurat nok til at det dannes et tynt, jevnt lag. Dersom dette

ikke ser ut til å være nok, kan et nytt lag påføres.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

VeraSeal inneholder komponenten fibrinvevslim. Fibrinvevslim kan i sjeldne tilfeller (inntil 1 av

1000 personer) forårsake en allergisk reaksjon. Dersom du får en allergisk reaksjon kan du få ett eller

flere av følgende symptomer: hevelse under huden (angioødem), hudutslett, elveblest eller utstående

utslett (nesleutslett), tetthet i brystet, frysninger, rødming, hodepine, lavt blodtrykk, sløvhet, kvalme,

rastløshet, økt puls, prikking i huden, oppkast eller piping i brystet. I enkelte tilfeller har disse

reaksjonene utviklet seg til en alvorlig allergisk reaksjon. Allergiske reaksjoner kan spesielt ses dersom

legemidlet påføres flere ganger eller hos pasienter med kjent overfølsomhet overfor innholdsstoffene i

legemidlet. Rådfør deg umiddelbart med lege eller kirurg dersom du får noen av disse symptomene

etter operasjonen.

Det er også en teoretisk mulighet for at immunforsvaret ditt kommer til å produsere proteiner som

angriper VeraSeal, og at disse kan påvirke blodlevringen. Hyppigheten av denne type hendelser er ikke

kjent.

Dersom dette legemidlet utilsiktet plasseres inni en blodåre, kan det medføre blodkoagler, inkludert

disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) (når blodkoagler dannes i blodårene i kroppen). Det er

også risiko for en alvorlig allergisk reaksjon.

Bivirkninger som ble rapportert i kliniske studier med VeraSeal omfattet:

De alvorligste bivirkningene

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):

Abdominal abscess (hovent område i buken forårsaket av infeksjon)

Abdominal sårdehisens (sårnedbrytning som følge av ufullstendig tilheling)

Lekkasje av galle (væske som produseres i leveren) etter prosedyren

Cellulitt (infeksjon i huden)

Dyp venetrombose (blodpropper i blodårene)

Leverabscess (hovent område i leveren forårsaket av infeksjon)

Peritonitt (betennelse i bukveggen)

Positiv parvovirus B19-test (laboratoriesvar som viser infeksjon med viruset)

Sårinfeksjon etter operasjonen

Lungeemboli (blodpropper i blodårene i lungene)

Sårinfeksjon

Andre bivirkninger

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):

Kvalme

Smerter forårsaket av operasjonen

Kløe

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):

Anemi (for lavt antall røde blodceller)

Angst

Atrieflimmer (uregelmessige hjerteslag)

Ryggsmerter

Blærespasme

Frysninger

Konjunktival irritasjon (øyeirritasjon)

Forstoppelse

Kontusjon (blåmerker)

Redusert urinmengde (redusert urinproduksjon)

Dyspné (pustevansker)

Dysuri (smerter eller vansker ved vannlating)

Ekkymose (blåmerker)

Erytem (rød hud)

Flatulens (luft i magen)

Hodepine

Høy kroppstemperatur

Høyt eller lavt blodtrykk

Høyt eller lavt nivå av hvite blodceller

Høyt kaliumnivå i blodet

Tarmslyng (blokkering av tarmen)

Hemmet blodlevring

Erytem på inngrepsstedet (rød hud på inngrepsstedet)

Infeksjon på inngrepsstedet

Økt bilirubinnivå i blodet

Økt nivå av leverenzymer

Økt eller redusert glukosenivå i blodet

Søvnløshet

Lavt blodtrykk som følge av prosedyren

Lavt kalsiumnivå i blodet

Lavt magnesiumnivå i blodet

Lavt oksygennivå i blodet

Lavt kaliumnivå i blodet

Lavt proteinnivå i blodet

Lavt nivå av røde blodceller som følge av blodtap

Lavt natriumnivå i blodet

Perifert ødem (væskeansamling)

Smerter, ikke spesifisert

Smerter på inngrepsstedet

Smerter i armer eller ben

Plasmacellemyelom (blodcellekreft)

Pleuraeffusjon (unormal væskemengde rundt lungene)

Pleuritt (betennelse i lungeveggen)

Blødning etter prosedyren

Infeksjon etter prosedyren

Lungeødem (overskudd av vannholdig væske i lungene)

Retroperitoneal blødning (blodansamling i buken)

Rhonchi (rallelyder i lungene)

Søvnighet

Urinretensjon (vansker med å tømme blæren)

Vaskulær graftkomplikasjon (komplikasjon ved blodåre-bypass)

Vaskulær grafttrombose (blodpropp ved blodåre-bypass)

Ventrikulær takykardi (raske hjerteslag)

Hematom på venepunksjonssted (blåmerke på innstikkssted i blodåre)

Oppkast

Piping i brystet

Sårsekresjon

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller kirurg dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er

nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale

meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan VeraSeal oppbevares

VeraSeal skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette legemidlet skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP.

Det skal oppbevares i fryser ved -18 ºC eller kaldere. Kjølekjeden må ikke brytes før bruk. Oppbevar

den steriliserte blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Opptines fullstendig før

bruk. Skal ikke fryses igjen etter opptining. Etter opptining kan det oppbevares i inntil 48 timer ved

2 ºC – 8 ºC eller 24 timer ved romtemperatur (20 ºC – 25 ºC) før bruk.

Når blisterpakningen er åpnet skal VeraSeal brukes umiddelbart.

Det skal ikke brukes hvis oppløsningen er uklar eller inneholder partikler.

Kast skadede pakninger.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av VeraSeal

Virkestoffer er:

Komponent 1: Humanfibrinogen

Komponent 2: Humantrombin

Andre innholdsstoffer er:

Komponent 1: Natriumsitratdihydrat, natriumklorid, arginin, isoleucin,

glutaminsyremononatrium, vann til injeksjonsvæsker.

Komponent 2: Kalsiumklorid, humant albumin, natriumklorid, glysin, vann til

injeksjonsvæsker.

Hvordan VeraSeal ser ut og innholdet i pakningen

VeraSeal leveres som oppløsninger til vevslim. Det leveres som et sett til engangsbruk innholdende to

ferdigfylte sprøyter festet i en sprøyteholder. Frosne oppløsninger. Etter opptining er oppløsningene

klare eller lett opaliserende og fargeløse eller blekgule.

Én dobbeltapplikator med to ekstra luftfrie spraytupper leveres sammen med legemidlet, til påføring

ved spraying eller drypping. De luftfrie spraytuppene er radiopaque. Se skjema nedenfor.

VeraSeal er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:

VeraSeal 2 ml (innholdende 1 ml humanfibrinogen og 1 ml humantrombin)

VeraSeal 4 ml (innholdende 2 ml humanfibrinogen og 2 ml humantrombin)

VeraSeal 6 ml (innholdende 3 ml humanfibrinogen og 3 ml humantrombin)

VeraSeal 10 ml (innholdende 5 ml humanfibrinogen og 5 ml humantrombin)

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

E-08150 Barcelona, Spania

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere

informasjon om dette legemidlet:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/HR/HU/IE/LV/

LT/LU/MT/NL/RO/SI/SK

Instituto Grifols, S.A.

Tel: +34 93 571 01 00

CZ

Grifols S.R.O.

Tel: +4202 2223 1415

DE

Grifols Deutschland GmbH

Tel: +49 69 660 593 100

DK/FI/IS/NO/SE

Grifols Nordic AB

Tel: +46 8 441 89 50

FR

Grifols France

Tél: +33 (0)1 53 53 08 70

IT

Grifols Italia S.p.A.

Tel: +39 050 8755 113

PL

Grifols Polska Sp. z o. o.

Tel: +48 22 378 85 60

PT

Grifols Portugal, Lda.

Tel: +351 219 255 200

UK

Grifols UK Ltd.

Tel: +44 845 2413090

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Dosering og administrasjonsmåte

VeraSeal skal kun brukes av erfarne kirurger som har fått opplæring i bruk av dette legemidlet.

Volumet av VeraSeal som skal appliseres og hyppigheten av applisering skal alltid vurderes ut fra

pasientens underliggende kliniske behov.

Dosen som skal appliseres styres av variabler som omfatter, men ikke er begrenset til, type kirurgisk

inngrep, størrelse på området og tilsiktet appliseringsmåte samt antall applikasjoner

Applikasjonen av legemidlet må tilpasses individuelt av behandlende lege. I kliniske studier har

individuell dosering vanligvis variert fra 0,3 til 12 ml. Ved andre prosedyrer kan det være nødvendig

med større volumer.

Innledende volum av legemidlet som skal appliseres på et valgt anatomisk sted eller overflateområde,

bør være tilstrekkelig til å dekke hele det aktuelle applikasjonsområdet. VeraSeal skal påføres i et tynt

lag. Applikasjonen kan om nødvendig gjentas.

Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler.

Forsiktighetsregler

Brukes kun på skadet område. Skal ikke brukes intravaskulært.

Livstruende tromboembolikomplikasjoner kan oppstå hvis legemidlet utilsiktet brukes intravaskulært.

Ved bruk av ekstra spisser skal instruksene for bruk av spissene følges.

Før påføring av VeraSeal skal man sørge for at deler av kroppen utenom ønsket applikasjonsområdet

er tilstrekkelig beskyttet (tildekket), for å hindre vevsadhesjon på uønskede steder.

VeraSeal skal påføres i et tynt lag. Overdreven, klumpete påføring kan påvirke legemidlets effekt og

sårtilhelingsprosessen negativt.

Bruksanvisning

Les dette pakningsvedlegget før du åpner pakningen. Se piktogrammer på slutten av

pakningsvedlegget.

Håndtering av VeraSeal

VeraSeal kommer ferdig til bruk i steriliserte pakninger og skal håndteres ved bruk av sterilteknikk ved

aseptiske betingelser. Kast skadede pakninger da resterilisering ikke er mulig.

Ta esken ut av fryseren, åpne den og ta ut de to blisterpakningene.

La blisterpakningen med dobbeltapplikatoren ligge i romtemperatur til fibrinvevslimet er klart til bruk.

Opptining ved romtemperatur (foretrukket metode)

Tin opp blisterpakningen med VeraSeal ferdigfylte sprøyter i romtemperatur ved hjelp av

følgende trinn:

Legg blisterpakningen med sprøyteholderen med ferdigfylte sprøyter på en overflate i

romtemperatur (20 ºC – 25 ºC)

i ca. 70 minutter for 2 ml og 4 ml pakningsstørrelse

i ca. 90 minutter for 6 ml og 10 ml pakningsstørrelse

Etter opptining er det ikke nødvendig å varme opp legemidlet før bruk.

Etter opptining skal oppløsningene være klare til lett opaliserende og fargeløse til blekgule.

Oppløsninger som er uklare eller inneholder partikler skal ikke brukes.

Oppbevaring etter opptining

Etter opptining kan settet med VeraSeal sprøyteholder med ferdigfylte sprøyter og

dobbeltapplikator oppbevares før bruk i høyst 48 timer i kjøleskap ved 2 – 8 ºC eller 24 timer i

romtemperatur (20 – 25 ºC) hvis det fortsatt er forseglet i originalpakningen. Straks

blisterpakningene er åpnet skal VeraSeal brukes umiddelbart og ikke anvendt innhold kastes.

Skal ikke fryses igjen etter opptining.

Overføring

Etter opptining tas blisterpakningen fra overflaten i romtemperatur eller fra kjøleskapet

ved 2 ºC – 8 ºC.

Åpne blisterpakningen og hold VeraSeal sprøyteholder med ferdigfylte sprøyter klar for

en annen person for overføring til sterilt område. Utsiden av blisterpakningen skal ikke

komme i kontakt med det sterile området. Se figur 1.

Sterilt vannbad (rask opptining)

Tin opp VeraSeal ferdigfylte sprøyter i det sterile området i et sterilt vannbad med termostat ved

en temperatur som ikke er høyere enn 37 ºC ved hjelp av følgende trinn:

MERK: Straks VeraSeal blisterpakninger er åpnet, skal legemidlet brukes umiddelbart. Bruk

steril teknikk for å unngå muligheten for kontaminering på grunn av feil håndtering, og følg

trinnene nedenfor nøyaktig. Ta ikke av luerhetter på sprøyter før opptining er fullført og

dobbeltapplikatoren er klar til å påsettes.

Åpne blisterpakningen og hold VeraSeal sprøyteholder med ferdigfylte sprøyter klar for

en annen person for overføring til sterilt område. Utsiden av blisterpakningen skal ikke

komme i kontakt med det sterile området. Se figur 1.

Legg sprøyteholderen med ferdigfylte sprøyter rett ned i det sterile vannbadet slik at den

er helt nedsenket i vannet. Se figur 2.

Ved 37 ºC vil det ta ca. 5 minutter for 2 ml, 4 ml, 6 ml og 10 ml pakningsstørrelse, men

de må ikke bli liggende i denne temperaturen i mer enn 10 minutter.

Temperaturen i vannbadet skal ikke overskride 37 ºC.

Tørk sprøyteholderen med ferdigfylte sprøyter etter opptining med sterilt kirurgisk

gasbind.

Etter opptining skal oppløsningene være klare til lett opaliserende og fargeløse til blekgule.

Oppløsninger som er uklare eller inneholder partikler skal ikke brukes.

Bruk VeraSeal umiddelbart og kast innhold som ikke er anvendt.

Tilkoblingsinstrukser

Åpne blisterpakningen og hold VeraSeal dobbeltapplikator og to ekstra luftfrie

spraytupper klar for en annen person for overføring til sterilt område. Utsiden av

blisterpakningen skal ikke komme i kontakt med det sterile området.

Hold VeraSeal sprøyteholder med luerhettene på sprøytene pekende oppover. Se figur 3.

Skru løs og kast luerhetten på både fibrinogen- og trombinsprøyten. Se figur 3.

Hold sprøyteholderen med luerlåsene pekende oppover. For å fjerne luftbobler fra

sprøytene, slå lett på siden av sprøyteholderen én eller to ganger mens sprøyteholderen

holdes loddrett oppover og press lett på stemplet for å presse ut luft. Se figur 4.

Fest dobbeltapplikatoren. Se figur 5.

MERK: Press ikke inn stemplet under tilkoblingen eller før tilsiktet bruk, da de to

biologiske komponentene vil bli blandet i den luftfrie spraytuppen og danne et

fibrinkoagel som hindrer dispensering. Se figur 6.

Stram luerlåsene og sjekk at dobbeltapplikatoren er godt festet. Enheten er nå klar til

bruk.

Administrasjon

Påfør VeraSeal ved bruk av den vedlagte sprøyteholderen og stemplet.

Påfør VeraSeal ved bruk av den vedlagte dobbeltapplikatoren. Andre CE-merkede

applikatorspisser (inkludert utstyr til bruk ved åpen kirurgi og laparoskopi) tiltenkt spesifikk

bruk sammen med VeraSeal kan også brukes. Ved bruk av den vedlagte dobbeltapplikatoren,

følg tilkoblingsinstruksene beskrevet ovenfor. Ved bruk av andre applikatorspisser, følg

brukanvisningen som er vedlagt applikatorspissene.

Påføring ved spraying

Ta tak i og bøy dobbeltapplikatoren til ønsket stilling. Tuppen vil beholde fasongen.

Hold den luftfrie spraytuppen minst 2 cm unna målvevet. Hold jevnt trykk mot stemplet

for å spraye fibrinvevslimet. Øk avstanden for å oppnå ønsket dekning av målområdet.

Hvis sprayingen avbrytes av en eller annen grunn, bytt den luftfrie spraytuppen. For å

bytte den luftfrie spraytuppen, ta enheten bort fra pasienten og skru av den brukte luftfrie

spraytuppen. Se figur 7. Legg den brukte luftfrie spraytuppen på et annet sted enn de

ubrukte luftfrie spraytuppene. Tørk av enden av applikatoren med tørt eller fuktig sterilt

kirurgisk gasbind. Koble deretter til en ny luftfri spraytupp som er vedlagt i pakningen,

og sjekk at den er godt festet før bruk.

MERK: Den røde indikatoren vil ikke være synlig hvis den luftfrie spraytuppen er festet

riktig. Se figur 8.

MERK: Ikke fortsett å presse på stemplet for å prøve å fjerne et fibrinkoagel fra den

luftfrie spraytuppen, da dette kan gjøre applikatoren ubrukelig.

MERK: Ikke beskjær dobbeltapplikatoren, dette for å unngå at den indre strengen

eksponeres.

Påføring ved drypping

Fjern den luftfrie spraytuppdelen fra spray- og dryppetuppen ved å skru av den luftfrie

spraytuppen. Se figur 7.

Ta tak i og bøy dobbeltapplikatoren til ønsket stilling. Tuppen vil beholde fasongen.

Ved drypping, hold enden av dryppetuppen så nær vevsoverflaten som mulig, men uten å

berøre vevet under påføring.

Påfør enkeltdråper på overflateområdet som skal behandles. For å hindre ukontrollert

koagulering, la dråpene være separate fra hverandre og fra enden av dryppetuppen.

MERK: En brukt dryppetupp skal ikke kobles på igjen etter at den er fjernet fra

adapteren, da det kan dannes et koagel inne i dryppetuppen og applikatoren kan bli

ubrukelig.

Destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8