TURBO PLUS

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TURBO PLUS 200 C
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TURBO PLUS 200 C
  Литва
 • Език:
 • литовски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 110639E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

TURBO PLUS 200 C

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas

TURBO PLUS 200 C

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus (įskaitant

pakeitimą Reglamentu (ES) Nr. 453/2010) - Europa

:

1.1 Produkto identifikatorius

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Įvardyti naudojimo būdai

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Produkto kodas

:

Nerekomenduojami naudojimo būdai

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biuras

Skalbinių skalbiklis. Skalbti automatiniu būdu

Skalbinių skalbiklis. Skalbti pusiau automatiniu būdu

Skalbinių skalbiklis. Skalbti rankomis

Nežinoma.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Gamintojas/ Platintojas/

Importuotojas

110639E

Produkto panaudojimas

:

Skalbimo priemonė

Tik profesionaliesiems vartotojams

Gamintojas/ Platintojas/ Importuotojas

:

Telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro: 24 val per parą: 00370.85.236 2052,

00370.86.87 53 378

:

Telefono numeris

Nėra

Versija

: 2

Klasifikacija

Xi; R36

Šio produkto klasifikacija remiasi toksikologiniu įvertinimu

:

:

Pavojai žmonių sveikatai

Dirgina akis.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) 1272/2008 (KŽP/GHS)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas

:

Mišinys

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Klasifikacija pagal Direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2 Ženklinimo elementai

Pavojaus piktrogramos

:

Eye Irrit. 2, H319

Šio produkto klasifikacija remiasi toksikologiniu įvertinimu

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

1/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

:

Kiti neklasifikuojami

pavojai

Signalinis žodis

:

Pavojingumo frazės

:

Prevencinės

:

Atsargumo frazės

Atsargiai

P280 - Naudoti akių apsaugos priemones.

2.3 Kiti pavojai

Sudėtyje yra

:

Netaikoma.

Alkoholių etoksilatas

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis

koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai

nepateikiama.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

[3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

[4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

Tipas

Identifikatoriai

67/548/EEB

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Pilną aukščiau

minimų Rizikos

frazių tekstą rasite 16

skyriuje.

%

Tipas

Reglamentas (EB) Nr.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Pilnas pirmiau

nurodytų H teiginių

tekstas pateiktas 16

skyriuje.

Alkoholių etoksilatas

CAS Nr.: 68951-67-7

10-20

Xn; R22

Xi; R41

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Soap

EB: 211-082-4

CAS Nr.: 629-25-4

5-10

Neklasifikuota.

Eye Irrit. 2, H319

ABS-Na

REACH #: 01-

2119489428-22

EB: 270-115-0

CAS Nr.: 68411-30-3

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Etanolis

REACH #: 01-

2119457610-43

EB: 200-578-6

CAS Nr.: 64-17-5

Indeksas: 603-002-00-5

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

propilenglikolis

REACH #: 01-

2119456809-23

EB: 200-338-0

CAS Nr.: 57-55-6

Neklasifikuota.

Neklasifikuota.

Soap

EB: 205-591-0

CAS Nr.: 143-19-1

Neklasifikuota.

Eye Irrit. 2, H319

Mišiniai

3.2

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

2/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą, jei

apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens.

Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite

vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia

laikyti taip, kad išvemtos masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos

pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite

į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę,

paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui

patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį,

diržą ar juosmenį. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis,

leidžianti laisvai kvėpuoti.

Susilietus su oda

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir

apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite

ne mažiau, kaip 15 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir

nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš

naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš

apsiaudami pakartotinai.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja,

darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį

kvėpavimą deguonimi. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti

dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai

nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir

nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti.

Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar

juosmenį.

Pastabos gydytojui

Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į

apsinuodijimų gydymo specialistą.

Prarijus

Įkvėpus

Patekus į akis

:

:

:

:

:

Specifinis gydymas

Pirmąją pagalbą teikiančių

asmenų apsaugos

priemonės

:

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpus

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Dirgina burną, gerklę ir skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

:

Patekus į akis

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

ašarojimas

paraudimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Specifinio gydymo nėra.

:

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį

kvėpavimą burna.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

3/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš įvykio vietos. Negalima imtis jokių

veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Pavojingi užsiliepsnojantys

produktai

Medžiagos ar mišinio

keliami pavojai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

anglies dioksidas

anglies monoksidas

metalo oksidas / oksidai

Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu

kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia

teigiamą slėgį.

Speciali apsauginė įranga

gaisro gesintojams

***In case of fire, use water spray (fog), foam, dry chemical, or CO

.***

5.1 Gesinimo priemonės

:

:

:

Nežinoma.

Tinkama gesinimo terpė

:

Netinkama gesinimo terpė

:

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialiosios atsargumo

priemonės ugniagesiams

:

6.2 Ekologinės atsargumo

priemonės

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į

nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite

išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau

nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsipylusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis

medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į

konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų pašalinta (žr. 13-ą skyrių).

Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs

produktas

Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus

vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija,

vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms

valdžios institucijoms.

Didelis išsipylimas

:

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Jei tirpus vandeyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei

tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą

atliekų šalinimo talpą.

Nedidelis išsipylimas

:

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos likvidavime

nedalyvaujančiam

personalui

:

Gelbėtojams

:

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam

personalui. ***Try to avoid touching or walking through spilt material.*** Stenkitės

neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija

nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoiumi. Naudokite tinkamas asmenines

apsaugines priemones.

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8

skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat

žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam

personalui“.

:

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

4/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnyje.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

:

Saugokite nuo 5 iki 40°C temperatūroje (41 iki 104°F). Saugokite pagal vietos

taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių

saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo

nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant

konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo

atidaryti,reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga.

Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsaugos priemonės

:

Patarimas dėl bendros

profesinės higienos

:

7.2 Saugaus sandėliavimo

sąlygos, įskaitant visus

nesuderinamumus

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Neprarykite.

Venkite kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko.

Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde,

pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite.

Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite

pakuotės pakartotinai.

Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Taip pat

susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

:

Rekomendacijos

:

Pramonės sektoriui

būdingi sprendimai

:

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

8.2 Poveikio kontrolė

***No DNELs available for the mixture.***

Numatomos poveikio koncentracijos

***No PNECs available for the mixture.***

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Išvestiniai poveikio lygiai

Produkto/ingrediento pavadinimas

Ribinės poveikio vertės

Poveikio darbo vietoje ribos

Etanolis

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007).

TPRV: 1900 mg/m³ 15 minutė (-ės).

TPRV: 1000 d/mln 15 minutė (-ės).

IPRV: 1000 mg/m³ 8 valanda (-os).

IPRV: 500 d/mln 8 valanda (-os).

propilenglikolis

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007).

IPRV: 7 mg/m³ 8 valanda (-os).

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

5/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Rankų apsauga

(EN 374)

Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi,

atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad

toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu

dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus

funkcionavimo apribojimais.

Jokių specialių rekomendacijų.

Rekomenduojama : Apsauginiai akiniai.

Akių ir (arba) veido

apsauga

(EN 166)

Kvėpavimo sistemos

apsauga

(EN 143, 14387)

:

:

:

Odos apsauga

Prieš pradedant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti

parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos,

bei gautas specialisto pritarimas.

:

Poveikio aplinkai kontrolė

:

Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų

užtikrintas jų atititikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais

atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus,

filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

Tinkamos inžinerinės

kontrolės priemonės

:

Ypatingų reikalavimų ventiliacijai nėra. Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti

kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams. Jei šiame produkte yra

ingredientų, kuriems yra nustatytos leidžiamos poveikio ribos, naudokitės proceso

aplinką ribojančiomis priemonėmis, vietine ištraukiamąja ventiliacija ar kitomis

techninėmis priemonėmis, kad poveikis darbuotojams neviršytų rekomenduojamų

ar nustatytų ribų.

Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei

darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus

drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus

drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir

saugos dušai.

Higienos priemonės

:

Asmeninės apsaugos priemonės

Kūno apsauga

(EN 14605)

:

Kita odos apsauga

Šiluminiai pavojai

:

Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradedant darbą su šiuo

gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas

odos apsaugos priemones.

Netaikoma.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Fizikinė būsena

Lydymosi temperatūra /

užšalimo temperatūra

Pradinė virimo temperatūra ir

virimo intervalas

Skystis.

Bekvapis.

Kvapas

pH

Mėlynas.

Spalva

Garavimo greitis

Pliūpsnio temperatūra

> 100°C temperatūroje

9 iki 10 [Konc. (%): 100%]

Kvapo slenkstis

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Degimo laikas

Degimo greitis

:

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Degumas (kietos medžiagos,

dujos)

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

6/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Garų slėgis

Santykinis tankis

Garų tankis

Tirpumas (-ai)

0.99 iki 1.03

Lengvai tirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo ir karštas vanduo.

Savaiminio užsiliepsnojimo

temperatūra

Pasiskirstymo koeficientas n-

oktanolis/vanduo

Sprogstamumas

:

:

:

:

:

:

:

Jokių.

Oksidacinės savybės

:

9.2 Kita informacija

Skaidymosi temperatūra

:

Papildomos informacijos nėra.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Netaikoma.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Klampa

:

Viršutinė ir apatinė degumo ar

sprogumo ribos

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

10.6 Pavojingi skilimo

produktai

10.4 Vengtinos sąlygos

Jokių specialių duomenų nėra.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų

susidaryti.

Produktas yra stabilus.

10.2 Cheminis stabilumas

:

:

:

10.5 Nesuderinamos

medžiagos

:

10.3 Pavojingų reakcijų

galimybė

:

Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

:

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

Reaguoja arba nesuderinama su šiomis medžiagomis: rūgštys.

Nereaguoja arba suderinama su šiomis medžiagomis organinės medžiagos, metalai,

šarmai ir drėgmė.

Ūmus toksiškumas

Soap

LD50 Odos

Žinduolis -

nenurodyta

rūšis

>2000 mg/kg

LD50 Oralinis

Žiurkė

>2000 mg/kg

ABS-Na

LD50 Oralinis

Žiurkė

404 mg/kg

Soap

LD50 Odos

Triušis

>3000 mg/kg

LD50 Oralinis

Žiurkė

>19243 mg/kg

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rezultatas

Rūšys

Dozė

Poveikis

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

7/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpus

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Dirgina burną, gerklę ir skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

:

Patekus į akis

Kancerogeniškumas

Mutageniškumas

Teratogeniškumas

Toksiškumas reprodukcijai

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

Jokių specialių duomenų nėra.

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

ašarojimas

paraudimas

Sudirginimas/ėsdinimas

ABS-Na

Oda - Vidutiniškai dirginanti

Triušis

0.5 Mililiters

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rezultatas

Rezultatas

Poveikis

Stebėjimas

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Jautrinanti medžiaga

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Rūšys

Oralinis

2506.2 mg/kg

Medžiagos įvedimo būdas

Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute

Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė

Toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

Toksiškumas konkrečiam organui (daugkartinis poveikis)

Užspringimo pavojus

Trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis gali sukelti uždelstą, greitą, o taip ir pat lėtinį poveikį sveikatai

Trumpalaikis poveikis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Informacija apie galimus

poveikio būdus

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

8/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Bendrybės

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kancerogeniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Mutageniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Teratogeniškumas

:

Poveikis vystymuisi

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Poveikis vaisingumui

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kita informacija

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

LogP

ov

BCF

Potencialus

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

12.6 Kitas nepageidaujamas

poveikis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Soap

251.18864315

aukštas

ABS-Na

3.32

aukštas

12.1 Toksiškumas

Alkoholių etoksilatas

Ūmus EC50 1.5 mg/L

Dafnija

48 val

Ūmus LC50 0.7 mg/L

Žuvis

96 val

Soap

Ūmus LC50 11 mg/l

Žuvis

96 val

Soap

Ūmus LC50 44.1 mg/l

Žuvis

96 val

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rūšys

Rezultatas

Poveikis

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Išvada/santrauka

:

Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai

skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių reikalavimus.

PBT

:

Netaikoma.

vPvB

:

Netaikoma.

12.4 Judumas dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

:

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Grunto/Vandens

pasiskirstymo koeficientas

(K

OC

)

:

Mišinio nenustatyta.

Judrumas

:

Mišinio nenustatyta.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

9/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

Europos atliekų katalogas (EWC)

Taip.

Pavojingos atliekos

:

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Tuščiose pakuotėse

ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai

pašalintos. Didelių šio gaminio likučių atliekų negalima išmesti į buitinę kanalizaciją.

Juos reikia apdoroti tinkamame nuotekų valymo įrenginyje. Likučius ir perdirbimui

netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu

rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais

atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo

taisykles. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą,

paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

:

Šalinimo metodai

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

Pakavimas

Atliekų kodas

Atliekų žymėjimas

Šalinimo metodai

:

Specialios saugumo

priemonės

:

20 01 29*

plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos

turėtų būti perdirbtos.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar

neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose

gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad

nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos

vamzdžius.

Not regulated.

Nereguliuojama.

Nereguliuojama.

Not regulated.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 JT numeris

14.2 JT teisingas

krovinio

pavadinimas

14.3 Gabenimo

pavojingumo klasė

(-s)

14.4 Pakuotės

grupė

ADN/ADNR

14.5 Pavojus

aplinkai

14.6 Specialios

atsargumo

priemonės

naudotojams

Jokių.

Jokių.

None.

None.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

10/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

:

Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų

pavojingų cheminių

medžiagų, jų mišinių ir

gaminių gamybos,

teikimo rinkai ir

naudojimo apribojimai

:

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

15.2 Cheminės saugos

vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos

vertinimas.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

:

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

≥5 - <15% anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, muilas

Sudėtyje yra optinis baliklis

Sudėties deklaracija pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių:

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai

:

ADN/ADNR = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus

vandens keliais

ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių

transportu

ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas

BCF = Biokoncentracijos veiksnys

CLP = Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

DPD = Pavojingų preparatų direktyva [1999/45/EB]

EK = Europos Komisija

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris

IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra

LogPow = log oktanolio /pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

MARPOL 73/78 = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973,

pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)

OEL = Profesinio poveikio ribinis dydis

PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė

PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija

REACH = Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,

autorizacijos ir apribojimo [Raglamnetas (EB) Nr. 1907/2006]

RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

REACH # = REACH registracijos numeris

lPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

11/12

2012-11-29

TURBO PLUS 200 C

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2012-11-29

Spausdinimo data

Sudarymo data/ Peržiūrėta

Versija

Pateikti teisingi duomenys apie receptūrą, naudotą gaminant produktą kilmės šalyje.Duomenys, standartai,

reikalavimai keičiasi, o mes negalime kontroliuoti naudojimo sąlygų, todėl NEGARANTUOJAME, KAD ŠI

INFORMACIJA IŠLIKS PILNA IR TIKSLI SPECIFINIAIS AR GALIMAIS NUMATYTI ATVEJAIS.

Pastaba skaitytojui

Ankstesnio leidimo data

:

:

:

:

Pilnas sutrumpintų R frazių

tekstas

:

R11- Labai degi.

R22- Kenksminga prarijus.

R41- Gali smarkiai pažeisti akis.

R36- Dirgina akis.

R38- Dirgina odą.

R50- Labai toksiška vandens organizmams.

F - Labai degi

Xn - Kenksminga

Xi - Dirginanti

N - Aplinkai pavojinga

:

Pilnas klasifikacijų

[DSD/DPD, Pavojingų

medžiagų direktyvos ir

Pavojingų preparatų

direktyvos] tekstas

2012-11-29

ankstesnės versijos nėra

Pilnas sutrumpintų H

teiginių tekstas

:

Procedūra naudota klasifikacijai nustatyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Pagrindimas

Eye Irrit. 2, H319

Ekspertinis vertinimas

Pilnas klasifikacijų

[CLP/GHS, Reglamentas

(EB) Nr. 1272/2008 dėl

cheminių medžiagų ir

mišinių klasifikavimo,

ženklinimo ir pakavimo]

tekstas

:

H225

Labai degūs skystis ir garai.

H302

Kenksminga prarijus.

H315

Dirgina odą.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

Acute Tox. 4, H302

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 4 kategorija

Aquatic Acute 1, H400

ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija

Eye Dam. 1, H318

SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS

- 1 kategorija

Eye Irrit. 2, H319

SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS

- 2 kategorija

Flam. Liq. 2, H225

DEGIEJI SKYSČIAI - 2 kategorija

Skin Irrit. 2, H315

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

12/12

2012-11-29