Truberzi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

Eluxadoline

Предлага се от:

Allergan Pharmaceuticals International Limited

АТС код:

A07

INN (Международно Name):

eluxadoline

Терапевтична група:

Антидиариен средства, причинителите на чревни противовъзпалителни / antiinfective

Терапевтична област:

Irritable Bowel Syndrome; Diarrhea

Терапевтични показания:

Truberzi е показан при възрастни за лечение на синдром на раздразнените черва с диария (IBS D).

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-09-19

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRUBERZI 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
елуксадолин (еluxadoline)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Truberzi 75 mg филмирани таблетки
Truberzi 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Truberzi 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
елуксадолин (eluxadoline).
Truberzi 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
елуксадолин (eluxadoline).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Truberzi 75 mg филмирани таблетки
Бледожълта до светлокафява филмирана
таблетка с форма, модифицирана като
капсула,
приблизително 7 mm x 17 mm, с вдлъбнато
релефно означение „FX75“ от едната
страна.
Truberzi 100 mg филмирани таблетки
Розово-оранжева до прасковена
филмирана таблетка с форма,
модифицирана като капсула,
приблизително 8 mm x 19 mm, с вдлъбнато
релефно означение „FX100
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-02-2021
Листовка Листовка чешки 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-02-2021
Листовка Листовка датски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-02-2021
Листовка Листовка немски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-02-2021
Листовка Листовка естонски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-02-2021
Листовка Листовка гръцки 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-02-2021
Листовка Листовка английски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-02-2021
Листовка Листовка френски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-02-2021
Листовка Листовка италиански 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-02-2021
Листовка Листовка латвийски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-02-2021
Листовка Листовка литовски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-02-2021
Листовка Листовка унгарски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-02-2021
Листовка Листовка малтийски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-02-2021
Листовка Листовка полски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-02-2021
Листовка Листовка португалски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-02-2021
Листовка Листовка румънски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-02-2021
Листовка Листовка словашки 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-02-2021
Листовка Листовка словенски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-02-2021
Листовка Листовка фински 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-02-2021
Листовка Листовка шведски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-02-2021
Листовка Листовка норвежки 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-02-2021
Листовка Листовка исландски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-02-2021
Листовка Листовка хърватски 25-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите