Trizivir

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

abacavir (като сулфат), lamivudine, azt

Предлага се от:

ViiV Healthcare BV

АТС код:

J05AR04

INN (Международно Name):

abacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Trizivir е показан за лечение на инфекция с вируса на човешка имунна недостатъчност (HIV) при възрастни. Тази фиксирана комбинация замества три компонента (abacavir, lamivudine и azt), използвани отделно от това, в подобни дози. Препоръчва се за лечение започна с abacavir, lamivudine и azt отделно за първите шест-осем седмици. Изборът на тази фиксирана комбинация трябва да се основава не само на потенциалните критерии за присъединяване, но най-вече на очакваната ефективност и риск, свързан с три нуклеозидных аналози. Демонстрация в полза на Тризивир основно се основава на резултатите от изследвания, проведени в наивни пациенти или умерено антиретровирусна опитни пациенти с белег заболяване. При пациенти с висок вирусен товар (>100 000 копия/мл) изборът на терапия трябва да се обърне специално внимание. Като цяло, Вирусологический борбата с тази тройна нуклеозидов режим може да се отстъпва по теми, които са получени с други multitherapies-специално, в това число и подкрепено с протеазни инхибитори или ненуклео

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-12-27

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRIZIVIR 300 MG/150 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
абакавир/ламивудин/зидовудин
(abacavir/lamivudine/zidovudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са
същите като Вашите.
-
АКО ПОЛУЧИТЕ НЯКАКВИ НЕЖЕЛАНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ
ЛЕКАР
ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. ТОВА ВКЛЮЧВА И ВСИЧКИ
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, НЕОПИСАНИ
В
ТАЗИ ЛИСТОВКА.
Вижте точка 4.
ВАЖНО — РЕАКЦИИ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
TRIZIVIR СЪДЪРЖА АБАКАВИР
(което е активно вещество също в
лекарства като
KIVEXA, TRIUMEQ
и
ZIAGEN
). Някои пациенти, които приемат
абакавир, развиват
РЕАКЦИЯ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
(сериозна алергична реакция), която
може да бъде животозастрашаваща,
ако те продължат да приемат продукти,
съдържащи абакавир.
ТРЯБВА ВНИМА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
абакавир (аbacavir) (под формата на
сулфат),
150 mg ламивудин (lamivudine) и 300 mg зидовудин
(zidovudine).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка 300 mg/150 mg/300 mg съдържа 2,7 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Синьозелени таблетки с форма на
капсула, с гравиран надпис “GX LL1” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Trizivir е показан за лечение на възрастни
пациенти, инфектирани с човешки
имунодефицитен
вирус (HIV) (вж. точки 4.4 и 5.1). Тази
фиксирана комбинация замества трите
съставки
(абакавир, ламивудин и зидовудин),
прилагани поотделно в подобни дози.
Препоръчва се
лечението да започне с абакавир,
ламивудин и зидовудин поотделно през
първите 6-8 седмици
(вж. точка 4.4). Изборът на тази
фиксирана комбинация трябва да се
основава не само на
потенциалните критерии за придържане
към лечението, а основно на очакваните
ефикасност и
риск, свързани с т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-08-2022
Листовка Листовка чешки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-08-2022
Листовка Листовка датски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-08-2022
Листовка Листовка немски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-08-2022
Листовка Листовка естонски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-08-2022
Листовка Листовка гръцки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-08-2022
Листовка Листовка английски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2020
Листовка Листовка френски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-08-2022
Листовка Листовка италиански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2020
Листовка Листовка латвийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2020
Листовка Листовка литовски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-08-2022
Листовка Листовка унгарски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-08-2022
Листовка Листовка малтийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2020
Листовка Листовка полски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-08-2022
Листовка Листовка португалски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2020
Листовка Листовка румънски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-08-2022
Листовка Листовка словашки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-08-2022
Листовка Листовка словенски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2020
Листовка Листовка фински 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-08-2022
Листовка Листовка шведски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-08-2022
Листовка Листовка норвежки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-08-2022
Листовка Листовка исландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-08-2022
Листовка Листовка хърватски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите