Torisel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Темсиролимус

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01XE09

INN (Международно Name):

temsirolimus

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Renal Cell; Lymphoma, Mantle-Cell

Терапевтични показания:

Почечно-клетъчен carcinomaTorisel е предназначен за първа линия на лечение при възрастни пациенти с често почечно-клетъчен рак (PKR), които имат най-малко три от шест прогностични фактори на риска . Мантийно-клетъчна lymphomaTorisel е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпно и / или продължителна мантийно-клетъчен лимфом (МЛ).

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-11-19

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TORISEL 30 MG КОНЦЕНТРАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
темсиролимус (temsirolimus)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Torisel и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Torisel
3.
Как се прилага Torisel
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Torisel
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TORISEL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Torisel съдържа активното вещество
темсиролимус.
Темсиролимус е селективен инхибитор
на ензима mTOR (прицелен на рапамицин
при
бозайници), който блокира растежа и
деленето на туморната клетка.
Torisel се използва за лечението на някой
от след
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Torisel 30 mg концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон концентрат за инфузионен
разтвор съдържа 30 mg темсиролимус
(temsirolimus).
След първото разреждане на
концентрата с 1,8 ml разтворител,
концентрацията на
темсиролимус е 10 mg/ml (вж. точка 4.2).
Помощни вещества с известно действие:
_Eтанол_

1 флакон концентрат съдържа 474 mg
безводен етанол, еквивалентно на 394,6
mg/ml
(39,46% т./об.).

1,8 ml от осигурения разтворител съдържа
358 mg безводен етанол, еквивалентно на
199,1 mg/ml (19,91 % т./об.).
_Пропиленгликол_

1 флакон концентрат съдържа 604 mg
пропиленгликол, еквивалентно на 503,3
mg/ml
(50,33 т./об.).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор (стерилен
концентрат)
Концентратът е бистър, безцветен до
светложълт разтвор, без видими
частици.
Разтворителят е бистър до леко
опалесцентен, светложълт до жълт
разтвор, без видими
частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бъбречноклетъчен карцином
Torisel е показан за лечение от първа
линия на възра
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-06-2022
Листовка Листовка чешки 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-06-2022
Листовка Листовка датски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-06-2022
Листовка Листовка немски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-06-2022
Листовка Листовка естонски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-06-2022
Листовка Листовка гръцки 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-06-2022
Листовка Листовка английски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-04-2018
Листовка Листовка френски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-06-2022
Листовка Листовка италиански 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-04-2018
Листовка Листовка латвийски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-04-2018
Листовка Листовка литовски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-06-2022
Листовка Листовка унгарски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-06-2022
Листовка Листовка малтийски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-04-2018
Листовка Листовка полски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-06-2022
Листовка Листовка португалски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-04-2018
Листовка Листовка румънски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-06-2022
Листовка Листовка словашки 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-06-2022
Листовка Листовка словенски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-04-2018
Листовка Листовка фински 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-06-2022
Листовка Листовка шведски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-06-2022
Листовка Листовка норвежки 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-06-2022
Листовка Листовка исландски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-06-2022
Листовка Листовка хърватски 21-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите