TOREMOL 1MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ

Гърция - гръцки - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Листовка Листовка (PIL)
08-12-2022
Активна съставка:
GLIMEPIRIDE
Предлага се от:
ΝΕΙΑΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (0000008938) Οδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59,, 190 02, Παιανία Αττικής, 190 02
АТС код:
A10BB12
INN (Международно Name):
GLIMEPIRIDE
дозиране:
1MG/TAB
Лекарствена форма:
ΔΙΣΚΙΟ
Композиция:
0093479971 GLIMEPIRIDE 1.000000 MG
Начин на приложение:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Вид предписание :
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Терапевтична област:
GLIMEPIRIDE
Каталог на резюме:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802671701013 01 BT x 20 (BLISTERS 2 x 10) 20.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802671701020 02 BT x 30 (BLISTERS 3 x 10) 30.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802671701037 03 BT x 50 (BLISTERS 5 x 10) 50.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802671701044 04 BT x 60 (BLISTERS 6 x 10) 60.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802671701051 05 BT x 90 (BLISTERS 9 x 10) 90.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802671701068 06 BT x 120 (BLISTERS 12 x 10) 120.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Статус Оторизация:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Номер на разрешението:
2671701

Прочетете целия документ

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝ–TOREMOLΔισκία

Βάσειεγκεκριμένωνστοιχείωνάδειαςκυκλοφορίας19/12/2006

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΓΙΑΤΟΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1. Εμπορική Ονομασία: Toremol

1.2. Σύνθεση:

Δραστικόσυστατικό:Γλιμεπιρίδη

Έκδοχα:lactosemonohydrate,sodiumstarchglycolate,cellulosemicrocrystalline,povidone

K30,magnesiumstearate.

Επιπλέονταακόλουθαέκδοχαανάπεριεκτικότητα:

Δισκία1mg:ironoxide(red)E172

Δισκία2 mg:ironoxide(yellow)E172,indigocarmineE132

Δισκία3 mg:ironoxide(yellow)E172

Δισκία4 mg:indigocarmineE132

1.3. Φαρμακοτεχνικήμορφή:Δισκία

1 Περιεκτικότητασεδραστικήουσία:Κάθεδισκίοπεριέχει1mgή2mgή3mgή4mg

γλιμεπιρίδη.

1.5. Περιγραφή– Συσκευασία:

Επιμήκηδισκία,μεχαραγήγιαδιάτμησηκαιστιςδύοπλευρές,χρώματοςροζ(Toremol

1mg)ήπράσινου(Toremol2mg)ήανοικτούκίτρινου(Toremol3mg)ήανοικτούμπλε

(Toremol4mg).

Συσκευασίες:α) Κουτίμε20 δισκία

β) Κουτίμε30 δισκία

γ) Κουτίμε50 δισκία

δ) Κουτίμε60 δισκία

ε)Κουτίμε90 δισκία

στ) Κουτίμε120 δισκία

1.6. Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Αντιδιαβητικό

1.7. Υπεύθυνοςκυκλοφορίας: ΝΕΙΑΔΑΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑ.Ε.

ΑγίαςΜαρίνας, 190 02 ΠαιανίαΑττικής

Τηλ.:210-6691000,Fax:210-6642310

1.8. Παρασκευαστής: SPECIFARABEE

ης Οκτωβρίου1, 12351 ΑγίαΒαρβάρα

Τηλ.:210 54 01 500,Fax :210 54 01 600

1.9. Συσκευαστές: SPECIFARABEE

ης Οκτωβρίου1, 12351ΑγίαΒαρβάρα

Τηλ.:210 54 01 500,Fax :210 54 01 600

LAVIPHARMA.E.

ΑγίαςΜαρίνας, 190 02 ΠαιανίαΑττικής

Τηλ.:210-6691000,Fax:210-6642310

????????????????????????????????????????????????????????

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝ–TOREMOLΔισκία

Βάσειεγκεκριμένωνστοιχείωνάδειαςκυκλοφορίας19/12/2006

2.

2.1. Γενικέςπληροφορίες:

ΤοToremolπεριέχειγλιμεπιρίδη.Είναιμιααπότουστόματος,δραστικήυπογλυκαιμική

ουσίαπουανήκειστηνομάδατωνσουλφονυλουριών.

2.2. Ενδείξεις:

ToToremolσυνιστάταιγιατηθεραπευτικήαντιμετώπισητουσακχαρώδηδιαβήτητύπου2,

ότανδενελέγχεταιικανοποιητικάμόνομεδίαιτα,σωματικήάσκησηκαιαπώλειασωματικού

βάρους.

2.3. Αντενδείξεις:

Ταφάρμακαμπορούνναβοηθήσουντουςαρρώστους,μπορούνόμωςναδημιουργήσουνκαι

προβλήματα,όταναυτάδενλαμβάνονταισύμφωναμετιςοδηγίες.Δενπρέπειναπάρετετο

συγκεκριμένοφάρμακοπρινενημερώσετετογιατρό σας.

ΔενπρέπειναχρησιμοποιείτετοToremolστιςακόλουθεςπεριπτώσεις:

Εάνβρεθείτεσεκατάστασηκώματος, κετοοξέωσης,

Εάνπάσχετεαπόινσουλινοεξαρτώμενοδιαβήτη,βαριάςμορφής

διαταραχέςτηςνεφρικήςήτηςηπατικήςλειτουργίας,

Εάνείχατεποτέκάποιααλλεργικήαντίδρασηήκάποιαασυνήθιστη

αντίδρασηστοφάρμακο(γλιμεπιρίδη),σεάλλεςσουλφονυλουρίεςή

σουλφοναμίδεςήσεκάποιααπό τιςουσίεςπουπεριέχονταιστο φάρμακο.

Σεασθενείςμεβαριάςμορφήςδιαταραχέςτηςνεφρικήςήτηςηπατικήςλειτουργίας

απαιτείταιμετάταξησεινσουλίνη.

2.4. Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτη χρήση:

2.4.1.Γενικά

ToToremolθαπρέπειναλαμβάνεταιαμέσωςπριναπό έναγεύμαήκατάτηδιάρκειααυτού.

Σεπερίπτωσηπουταγεύματαλαμβάνονταιακανόνιστακαιιδιαίτεραότανπαραλείπονται,

υπάρχειηπιθανότηταεκδήλωσηςυπογλυκαιμίαςκατάτηναγωγήμεToremol.Ταπιθανά

συμπτώματατηςυπογλυκαιμίας,περιλαμβάνουνκεφαλαλγία,έντονηπείνα,ναυτία,έμετο,

ατονία,υπνηλία,διαταραχέςτουύπνου,ανησυχία,επιθετικότητα,διαταραχήσυγκέντρωσης,

εγρήγορσηςκαιχρόνουαντίδρασης,κατάθλιψη,σύγχυση,διαταραχέςομιλίαςκαιόρασης,

αφασία,τρόμο,πάρεση,αισθητικέςδιαταραχές,ζάλη,αδυναμίααυτοεξυπηρέτησης,απώλεια

αυτοελέγχου,παραλήρημα,εγκεφαλικούςσπασμούς,νυσταγμόκαιαπώλειασυνείδησης

συμπεριλαμβανόμενουμέχρικαιτουκώματος,ρηχήαναπνοήκαιβραδυκαρδία.

Επιπλέονμπορείναεμφανισθούνσημείααδρενεργικήςαπορρύθμισηςτέτοιαόπως

εφίδρωση,υγρόδέρμα,άγχος,ταχυκαρδία,υπέρταση,παλμοί,στηθάγχηκαικαρδιακή

αρρυθμία.Ηκλινικήεικόναμιαςσοβαρήςυπογλυκαιμικήςπροσβολήςδυνατόνναομοιάζει

μεεκείνητουεγκεφαλικούεπεισοδίου.

Τασυμπτώματασχεδόνπάνταμπορούνναελεγχθούνταχέωςμεάμεσηλήψη

υδατανθράκων(ζάχαρη). Τα τεχνητάγλυκαντικάδενείναιαποτελεσματικά.

Απότιςάλλεςσουλφονυλουρίεςείναιγνωστό,ότιπαράτακατ’αρχήνικανοποιητικάμέτρα

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝ–TOREMOLΔισκία

Βάσειεγκεκριμένωνστοιχείωνάδειαςκυκλοφορίας19/12/2006

αντιμετώπισηςείναιδυνατόνναεπανεμφανισθείηυπογλυκαιμία.

Σεπερίπτωσησοβαρήςυπογλυκαιμίαςήγιαμικρόχρονικόδιάστημα,πουαντιμετωπίστηκε

προσωρινάμετησυνήθηποσότηταζάχαρηςαπαιτείταιάμεσηιατρικήαντιμετώπισηκαι

περιστασιακάκαιεισαγωγήσενοσοκομείο.

Παράγοντεςπουευνοούντηνεμφάνισηυπογλυκαιμίαςείναι:

απροθυμίαή(πλέονσύνηθεςσεηλικιωμέναάτομα)αδυναμίατουασθενή

για συνεργασία,

υποσιτισμός,ακανόνιστηλήψηγευμάτωνήελλιπήγεύματαήπερίοδο

νηστείας,

αλλαγέςστηδίαιτα,

έλλειψηισορροπίαςμεταξύσωματικήςάσκησηςκαιλήψης

υδατανθράκων,

κατανάλωσηοινοπνεύματοςιδιαίτερασεσυνδυασμόμεπαράλειψη

γευμάτων,

διαταραγμένηνεφρικήλειτουργία,

βαριάςμορφήςηπατική δυσλειτουργία,

υπερδοσολογίαμεToremol,

συγεκριμένοιαστάθμητοιπαράγοντεςτουενδοκρινικούσυστήματοςπου

επηρεάζουντομεταβολισμότωνυδατανθράκωνήτηναντιρρόπισητης

υπογλυκαιμίας(όπωςγιαπαράδειγμασεσυγκεκριμένεςδιαταραχέςτης

λειτουργίαςτουθυρεοειδήκαισεανεπάρκειατουπρόσθιουλοβούτης

υπόφυσηςήτουφλοιούτωνεπινεφριδίων),

συγχορήγησημεάλλασυγκεκριμέναφαρμακευτικάπροϊόντα(βλ.κεφ.

2.5. “Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόνταήουσίες”).

ΗαγωγήμετοToremolαπαιτείτακτικέςμετρήσειςτωνεπιπέδωντουσακχάρουστοαίμα

καισταούρα. Επιπλέονσυνιστάταιο προσδιορισμόςτηςγλυκοζυλιωμένηςαιμοσφαιρίνης.

ΚατάτηδιάρκειατηςαγωγήςμεToremolαπαιτείταιτακτικόςέλεγχοςτηςαιματολογικής

εικόνας(ειδικότερατωνλευκοκυττάρωνκαιτωνθρομβοκυττάρων)καιτηςηπατικής

λειτουργίας.

Σεπεριπτώσειςstress(π.χ.ατυχήματα,οξείεςχειρουργικέςεπεμβάσεις,εμπύρετεςλοιμώξεις

...

Прочетете целия документ

Прочетете целия документ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩNΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TOREMOL

(γλιμεπιρίδη)

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TOREMOL

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθεδισκίοπεριέχει1mgή2mgή3mgή4mgή6mgγλιμεπιρίδης.

Γιαταέκδοχα,βλέπεκεφάλαιο6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκία.

4.ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1.Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοTOREMOLενδείκνυταιγιατηθεραπείατουσακχαρώδηδιαβήτητύπου2,ότανδενελέγχεται

ικανοποιητικάμόνονμεδίαιτα,σωματικήάσκησηκαιαπώλειασωματικούβάρους.

4.2.ΔοσολογίακαιΤρόποςΧορήγησης

Ηβάσηγιατηνεπιτυχήθεραπευτικήαντιμετώπισητουδιαβήτηεκτόςαπότουςτακτικούςελέγχουςαίματοςκαιούρων

είναιησωστήδίαιτακαιητακτικήσωματικήάσκηση.Αρνητικάαποτελέσματαπουοφείλονταιστημητήρησητηςδίαιτας

δενμπορούννααντισταθμιστούνμε τηχορήγησηδισκίωνήινσουλίνης.

Ηδοσολογίαβασίζεταιστααποτελέσματαπουπροκύπτουναπότονπροσδιορισμό σακχάρουστοαίμακαισταούρα.

Ηδόσηέναρξηςείναι1mgγλιμεπιρίδηςημερησίως.Σεπερίπτωσηπουέχειεπιτευχθείικανοποιητικήρύθμιση,ηδόση

αυτήμπορεί ναχορηγείταιωςδόσησυντήρησης.

Εφόσονδενυπάρξειικανοποιητικήρύθμιση,συνιστάταιησταδιακήαύξησητηςδόσης,σεμεσοδιάστημα1-2εβδομάδων

ανάμεσασε κάθε αύξηση,σε 2, 3 ή4 mg γλιμεπιρίδηςτηνημέρα, με βάσητονέλεγχοτωνεπιπέδωντουσακχάρου.

Ημερήσιεςδόσειςμεγαλύτερεςαπό4mgγλιμεπιρίδηςείναιπιοαποτελεσματικέςμόνοσεεξαιρετικέςπεριπτώσεις.Η

μέγιστησυνιστώμενηημερήσιαδόσηείναι6 mg γλιμεπιρίδης.

Σεασθενείςοιοποίοιδενέχουνρυθμιστείικανοποιητικάμετημέγιστηημερήσιαδόσητηςμετφορμίνηςμπορείνααρχίσει

ταυτόχρονηαγωγήμεγλιμεπιρίδη.Διατηρώνταςσταθερήτηδόσητηςμετφορμίνης,ηαγωγήμεγλιμεπιρίδηαρχίζειμε

χαμηλήδόσηκαι στησυνέχειατιτλοποιείταιανάλογαμε ταεπιθυμητάεπίπεδατηςμεταβολικήςρύθμισηςμέχρι τημέγιστη

ημερήσιαδόση.Ησυνδυασμένηαγωγήθαπρέπεινααρχίζειυπό στενήιατρικήπαρακολούθηση.

ΣεασθενείςοιοποίοιδενέχουνρυθμιστείικανοποιητικάμετημέγιστηημερήσιαδόσητουTOREMOL,μπορείνα

αρχίσει,εφόσονκριθείότιείναιαναγκαίο,ταυτόχρονηαγωγήμεινσουλίνη.Ηαγωγήμεινσουλίνηαρχίζεισεχαμηλή

δόσηκαιρυθμίζεταιανάλογαμεταεπιθυμητάεπίπεδατηςμεταβολικήςρύθμισης,ενώηδόσητηςγλιμεπιρίδης

διατηρείται.Ησυνδυασμένηαγωγήθαπρέπεινααρχίζειυπό στενήιατρικήπαρακολούθηση.

Κανονικάηεφάπαξημερήσιαδόσηγλιμεπιρίδηςείναιεπαρκής.Συνιστάταιηδόσηαυτήναλαμβάνεταιαμέσωςπριναπό

τοπρωινόήκατάτηδιάρκειααυτού–ήανδενλαμβάνεταιτοπρωινό–αμέσωςπριναπότοπρώτοκύριογεύμαήκατάτη

διάρκειααυτού.

Ανπαραλειφθείηλήψημιαςδόσης, ποτέδενθαπρέπειναδιορθωθεί, λαμβάνονταςακολούθωςμιαμεγαλύτερηδόση.

Ταδισκίακαταπίνονταιολόκληραμε μικρήποσότηταυγρών.

Σεπερίπτωσηπουοασθενήςεκδηλώσειυπογλυκαιμικήαντίδρασημετάαπότηλήψη1δισκίουTOREMOL1mg

ημερησίωςσημαίνειότι υπάρχει ηπιθανότηταρύθμισηςτουδιαβήτησε αυτό τονασθενήμόνο με δίαιτα.

Οιανάγκεςσεγλιμεπιρίδημπορείναμειωθούνκατάτηδιάρκειατηςαγωγής,καθ’όσονηβελτίωσητουδιαβητικού

ελέγχουσυνδέεταιμευψηλότερηευαισθησίαινσουλίνης.Προκειμένουν’αποφευχθείηυπογλυκαιμία,θαπρέπεινα

ληφθείυπόψηηέγκαιρημείωσητηςδόσηςήδιακοπήτηςαγωγής.Διόρθωσητηςδόσηςθαπρέπειεπίσηςναεξετάζεται,

εφόσοναλλάζειτοσωματικόβάρουςτουασθενή,διαφοροποιείταιοτρόποςζωήςτουήσεπερίπτωσηπουεμφανίζονται

άλλοιπαράγοντεςοι οποίοιαυξάνουντονκίνδυνοεμφάνισηςυπογλυκαιμίαςήυπεργλυκαιμίας.

Μετάβασηαπό άλλααπό του στόματοςαντιδιαβητικάσκευάσματασε TOREMOL:

Γενικάμπορείναεπιτευχθείημετάβασηαπόάλλααπότουστόματοςχορηγούμενααντιδιαβητικάσκευάσματαστο

TOREMOL.ΚατάτημετάβασησεTOREMOL,θαπρέπειναληφθείυπόψηηπεριεκτικότητακαιηημιπερίοδοςζωήςτου

προηγούμενουαντιδιαβητικούφαρμάκου.Σεμερικέςπεριπτώσειςκαιειδικότεραμεαντιδιαβητικάπουέχουνμεγάλο

χρόνο ημιζωής(π.χ.χλωροπροπαμίδη)πιθανόννααπαιτηθείκάποιοδιάστημααπότηδιακοπήτωνφαρμάκωνπροκειμένου

ναμειωθείοκίνδυνοςτηςυπογλυκαιμίαςλόγωτηςαθροιστικήςδράσης.Συνιστάταιηθεραπείανααρχίζειμε1δισκίο

TOREMOL του1 mg ημερησίως.

Λαμβάνονταςυπόψητιςτιμέςτηςγλυκόζηςτουαίματος,ηδόσηγλιμεπιρίδηςμπορείνααυξηθείσταδιακά,όπως

αναφέρθηκεκατάτηναρχικήαγωγή.

Μετάβασηαπό ινσουλίνηστοTOREMOL:

Σεπεριπτώσειςασθενώνπουαποτελούνεξαίρεσημεσακχαρώδηδιαβήτητύπου2,οιοποίοιπροηγουμένωςείχαν

ρυθμιστεί σε ινσουλίνη,δυνατόνναγίνειμετάβασηστοTOREMOL.

Ημετάβασηαυτήπρέπειναγίνεταιυπό στενήιατρικήπαρακολούθηση.

Χρήσησε νεφρικήήηπατικήβλάβη:

Βλ.κεφ. 4.3 «Αντενδείξεις».

4.3.Αντενδείξεις

ΤοTOREMOLδενπρέπειναχορηγείταιστιςακόλουθεςπεριπτώσεις:ινσουλινοεξαρτώμενοδιαβήτη,

διαβητικόκώμα,κετοοξέωση,βαριάςμορφήςδιαταραχέςτηςνεφρικήςήτηςηπατικήςλειτουργίας,

υπερευαισθησίαστηγλιμεπιρίδη,σεάλλεςσουλφονυλουρίεςήσουλφοναμίδεςήσεκάποιοαπότα

έκδοχατουδισκίου.

Σεασθενείςμεβαριάςμορφήςδιαταραχέςτηςνεφρικήςήτηςηπατικήςλειτουργίαςαπαιτείται

μετάβασησεινσουλίνη.

4.4ΙδιαίτερεςΠροειδοποιήσειςκαιΙδιαίτερεςΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση

ΤοTOREMOLθαπρέπειναλαμβάνεταιαμέσωςπριναπόέναγεύμαήκατάτηδιάρκειααυτού.

Σεπερίπτωσηπουταγεύματαλαμβάνονταιακανόνιστακαιιδιαίτεραότανπαραλείπονται,υπάρχειη

πιθανότηταεκδήλωσηςυπογλυκαιμίαςκατάτηναγωγήμεTOREMOL.Ταπιθανάσυμπτώματατης

υπογλυκαιμίαςπεριλαμβάνουνκεφαλαλγία,έντονηπείνα,ναυτία,έμετο,ατονία,υπνηλία,διαταραχές

τουύπνου,ανησυχία,επιθετικότητα,διαταραχήσυγκέντρωσης,εγρήγορσηςκαιχρόνουαντίδρασης,

κατάθλιψη,σύγχυση,διαταραχέςομιλίαςκαιόρασης,αφασία,τρόμο,πάρεση,αισθητικέςδιαταραχές,

ζάλη,αδυναμίααυτοεξυπηρέτησης,απώλειααυτοελέγχου,παραλήρημα,εγκεφαλικούςσπασμούς,

νυσταγμόκαιαπώλειασυνείδησηςσυμπεριλαμβανομένουμέχρικαιτουκώματος,ρηχήαναπνοήκαι

βραδυκαρδία.Επιπλέονμπορείναεμφανισθούνσημείααδρενεργικήςαπορρύθμισηςτέτοιαόπως

εφίδρωση,υγρόδέρμα,άγχος,ταχυκαρδία,υπέρταση,παλμοί,στηθάγχηκαικαρδιακήαρρυθμία.

Ηκλινικήεικόναμιαςσοβαρήςυπογλυκαιμικήςπροσβολήςδυνατόνναομοιάζειμεεκείνητου

εγκεφαλικούεπεισοδίου.

Τασυμπτώματασχεδόνπάνταμπορούνναελεγχθούνταχέωςμεάμεσηλήψηυδατανθράκων

(ζάχαρη).Τατεχνητάγλυκαντικάδενείναιαποτελεσματικά.

Απότιςάλλεςσουλφονυλουρίεςείναιγνωστό,ότιπαράτακατ’αρχήνικανοποιητικάμέτρα

αντιμετώπισηςείναιδυνατόνναεπανεμφανισθείηυπογλυκαιμία.

Σεπερίπτωσησοβαρήςυπογλυκαιμίαςήγιαμακρόχρονικόδιάστημα,πουαντιμετωπίστηκε

προσωρινάμετησυνήθηποσότηταζάχαρηςαπαιτείταιάμεσηιατρικήαντιμετώπισηκαιπεριστασιακά

καιεισαγωγήσενοσοκομείο.

Παράγοντεςπουευνοούντηνεμφάνισηυπογλυκαιμίαςείναι:

απροθυμίαή(πλέονσύνηθεςσεηλικιωμέναάτομα)αδυναμίατουασθενήγιασυνεργασία,

υποσιτισμός,ακανόνιστηλήψηγευμάτωνήελλιπήγεύματαήπερίοδοςνηστείας,

αλλαγέςστηδίαιτα,

έλλειψηισορροπίαςμεταξύσωματικήςάσκησηςκαιλήψηςυδατανθράκων,

...

Прочетете целия документ

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация