TOPMAXX

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TOPMAXX 5522 (CLP)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TOPMAXX 5522 (CLP)
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116080E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

1 / 14

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Termék neve

Topmaxx 5522

Termék kódja

116080E

Az anyag/keverék

felhasználása

Felület tisztítószer

Az anyag típusa

Keverék

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Termék hígítási információ

Hígítási információ nem áll rendelkezésre

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

felhasználása

Azonosított felhasználások

Habtisztítószer. Félautomata folyamat légtelenítés nélkül

Javasolt felhasználási

korlátozások

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139, Budapest Magyarország + 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

rendeles@ecolab.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

+ 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat

+36 1 476 6464; +36 80 201 199

Összeállítás/felülvizsgálat

dátuma

04.06.2014

Verzió

SZAKASZ 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)

Bőrmarás , 1A osztály

H314

Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK)

C; MARÓ

A termék besorolása az extrém pH érték alapján történt (a

jelenleg hatályos Európai törvénykezésnek megfelelően)

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

2 / 14

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok

Signal Word

Veszély

Veszélyességi állítások

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást

okoz.

Óvintézkedési állítások

Megelőzés:

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő

használata kötelező.

Beavatkozás:

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az

összes szennyezett ruhadarabot azonnal el

kell távolítani/ le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni

vízzel/ zuhanyozás.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása.

P310

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek

Senki által nem ismert.

SZAKASZ 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 Keverékek

Veszélyes komponensek

Kémiai Név

CAS szám

EU-szám

REACH szám

Osztályozás

(67/548/EGK)

Osztályozás

(1272/2008/EK RENDELETE)

Koncentráció: [%]

citromsav

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Xi; R36

Szemirritáció2. Osztály; H319

>= 20 - < 25

szulfaminsav

5329-14-6

226-218-8

Xi; R36/38-

Bőrirritáció2. Osztály; H315

Szemirritáció2. Osztály; H319

Krónikus vízi toxicitás3.

Osztály; H412

>= 10 - < 20

karbamid

57-13-6

200-315-5

01-2119463277-33

Xi; R36

Szemirritáció2. Osztály; H319

>= 5 - < 10

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

3 / 14

3-butoxypropan-2-ol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Xi; R36/38

Bőrirritáció2. Osztály; H315

Szemirritáció2. Osztály; H319

>= 5 - < 10

nátriumkumolszulfon

28348-53-0

248-983-7

01-2119489411-37

Xi; R36

Szemirritáció2. Osztály; H319

>= 3 - < 5

alkiléterszulfát

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Xi; R38-R41

Bőrirritáció2. Osztály; H315

Súlyos szemkárosodás1.

Osztály; H318

>= 3 - < 5

zsíralkoholetoxilátok

C<=15, EO<=5

67762-41-8

267-019-6

N; R50

Szemirritáció2. Osztály; H319

Akut vízi toxicitás1. Osztály;

H400

>= 0.5 - < 1

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

SZAKASZ 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe kerülés esetén

Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt

is, legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása,

ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvost kell

hívni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel azonnal le kell mosni legalább 15 percen keresztül.

Pipereszappant kell használni, ha rendelkezésre áll. A

szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. A cipőt újra

használat előtt alaposan ki kell tisztítani. Azonnal orvost kell hívni.

Lenyelés esetén

A szájat vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Öntudatlan

embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Azonnal orvost

kell hívni.

Belélegzés esetén

Friss levegőre kell vinni. Tünetileg kell kezelni. Ha tünetek lépnek

fel, orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11.

szekció tartalmaz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés

Tünetileg kell kezelni.

SZAKASZ 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

4 / 14

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási

intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Senki által nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a

tűzoltás során

Nem tűzveszélyes vagy gyúlékony.

Veszélyes égéstermékek

Szén-oxidok

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges

védőfelszerelése

: Személyi védőfelszerelést kell használni.

További információk

: A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi

szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz és/vagy

robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.

SZAKASZ 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanácsok a mentésben nem

részt vevő személyzet

számára

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A kifolyástól/lyuktól az

embereket széliránnyal szemben el kell távolítani. Kerülni kell a

belégzést, lenyelést és a bőrrel és szemmel való érintkezést. Ha a

koncentráció nagyobb az expozíciós határnál, a dolgozóknak

megfelelő igazolt gázálarcot kell használni. A feltakarítást csak

képzett személyzet vezesse. A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8.

részben.

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.A

kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell

összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és

megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti

szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).A nyomokat

vízzel kell leöblíteni.Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

5 / 14

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

SZAKASZ 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Lenyelni tilos. A por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzése

tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A használatot

követően alaposan meg kell mosni a kezet. Csak megfelelő

szellőzés mellett használható. Figyelem! Ne használjuk más

termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Biztosítson megfelelő

felszerelést a szem és a test gyors áztatásához, öblítéséhez,

amennyiben fenn áll a bőrre kerülés, vagy szembefreccsenés

veszélye.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a

tartályokra vonatkozó

követelmények

Erős bázisoktól távol tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Az

edény szorosan lezárva tartandó. Tárolja megfelelo, felcímkézett

tartályban.

Tárolási hőmérséklet

-10 °C -ig 30 °C

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok)

Habtisztítószer. Félautomata folyamat légtelenítés nélkül

SZAKASZ 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

Hatékony elszívás. A levegőbeli koncentrációt a munkahelyi

expozíciós határértékek alatt kell tartani.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Biztosítson megfelelő

felszerelést a szem és a test gyors áztatásához, öblítéséhez,

amennyiben fenn áll a bőrre kerülés, vagy szembefreccsenés

veszélye.

Szem- / arcvédelem (EN

Védőszemüveg

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

6 / 14

166)

Álarc

Kézvédelem (EN 374)

A következő személyi védőfelszerelést kell viselni:

Nitril-kaucsuk

butilkaucsuk

Áthatolhatatlan kesztyű

Ha a tönkremenetelnek vagy a kémiai áthatolásnak bármi jele

van, a kesztyűket ki kell dobni és cserélni.

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Az egyéni védőfelszerelés tartalmazza a következőket: megfelelő

védőkesztyű, biztonsági szemüveg és védőruházat

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Ha a koncentráció nagyobb az expozíciós határnál, a

dolgozóknak megfelelő igazolt gázálarcot kell használni.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok

: Fontolja meg a tárolóedények környékének elszigetelését.

SZAKASZ 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők

: folyadék

Szín

: halványsárga

Szag

: szagtalan

pH-érték

0.5 - 0.9, 100 %

Lobbanáspont

Nem alkalmazható.

Szagküszöbérték

nincs adat

Olvadáspont / fagyáspont

nincs adat

Kezdeti forráspont és

forrásponttartomány

100 °C

Párolgási sebesség

nincs adat

Tűzveszélyesség (szilárd,

gázhalmazállapot)

nincs adat

Felső robbanási határ

nincs adat

Alsó robbanási határ

nincs adat

Gőznyomás

nincs adat

Relatív gőzsűrűség

nincs adat

Relatív sűrűség

1.16 - 1.2

Vízben való oldhatóság

oldható

Oldhatóság egyéb

oldószerekben

nincs adat

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet

nincs adat

Hőbomlás

nincs adat

Kinematikus viszkozitás

8.490 mm2/s (40 °C)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

7 / 14

Robbanásveszélyes

tulajdonságok

nincs adat

Oxidáló tulajdonságok

Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak.

9.2 Egyéb információk

nincs adat

SZAKASZ 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Figyelem! Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

10.4 Kerülendő körülmények

Senki által nem ismert.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Bázisok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Szén-oxidok

SZAKASZ 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A valószínű expozíciós útra

vonatkozó információ

Belégzés, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés

Toxicitás

Akut toxicitás, szájon át

: Erről a termékről nincs adat.

Akut toxicitás, belélegzés

: Erről a termékről nincs adat.

Akut toxicitás, bőrön át

: Erről a termékről nincs adat.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Légzőszervi vagy

bőrszenzibilizáció

: Erről a termékről nincs adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

8 / 14

Rákkeltő hatás

: Erről a termékről nincs adat.

Szaporodási hatások

: Erről a termékről nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Teratogenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Ismétlődő expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Belégzési toxicitás

: Erről a termékről nincs adat.

Komponensek

Akut toxicitás, szájon át

: citromsav

LD50 patkány: 11,700 mg/kg

szulfaminsav

LD50 patkány: 3,160 mg/kg

karbamid

LD50 patkány: 8,471 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol

LD50 patkány: 2,500 mg/kg

nátriumkumolszulfonát

LD50 patkány: > 7,000 mg/kg

alkiléterszulfát

LD50 patkány: 3,350 mg/kg

zsíralkoholetoxilátok C<=15, EO<=5

LD50 patkány: > 10,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: karbamid

4 h LC50 patkány: > 2.71 mg/l

nátriumkumolszulfonát

4 h LC50 patkány: > 770 mg/l

Akut toxicitás, bőrön át

: citromsav

LD50 patkány: > 2,000 mg/kg

szulfaminsav

LD50 patkány: > 2,000 mg/kg

karbamid

LD50 patkány: 8,200 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol

LD50 patkány: 2,193 mg/kg

nátriumkumolszulfonát

LD50 nyúl: > 2,000 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

9 / 14

alkiléterszulfát

LD50 nyúl: 8,000 mg/kg

zsíralkoholetoxilátok C<=15, EO<=5

LD50 nyúl: 5,847 mg/kg

Lehetséges egészségügyi hatások

Szem

Súlyos szemkárosodást okoz.

Bőr

Súlyos égési sérülést okoz a bőrön.

Lenyelés

Égési sérüléseket okoz az emésztő csatornán.

Belégzés

Irritálhatja az orrot, torkot és a tüdőt.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

Szemmel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Felmaródás

Bőrrel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Felmaródás

Lenyelés

Felmaródás, Hasi fájdalom

Belégzés

Belégzési irritáció, Köhögés

SZAKASZ 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Ökotoxicitás

Környezeti hatások

Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

Termék

Toxicitás halakra

: nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre

: nincs adat

Toxicitás algákra

: nincs adat

Komponensek

Toxicitás halakra

: citromsav

96 h LC50 Hal : > 100 mg/l

karbamid

96 h LC50 Hal : 127.9 mg/l

nátriumkumolszulfonát

96 h LC50 Hal : > 450 mg/l

alkiléterszulfát

96 h LC50 Hal : 7.1 mg/l

Komponensek

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

10 / 14

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre

: 3-butoxypropan-2-ol

48 h EC50: > 1,000 mg/l

zsíralkoholetoxilátok C<=15, EO<=5

48 h EC50 Daphnia: 0.77 mg/l

Komponensek

Toxicitás algákra

: szulfaminsav

72 h EC50: 48 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag

nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan

megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak

tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Egyéb káros hatások

nincs adat

SZAKASZ 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni.A

Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal

egyeztetve.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

: A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a

hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra

hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak

megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott

hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás

: Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra

hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék

kezelő telepre kell vinni. Az üres tartályokat nem szabad újra

használni.

Európai Hulladék Katalógus

: 200114* - savak

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

11 / 14

SZAKASZ 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szállító / megbízó / feladó felelőssége biztosítani, hogy a csomagolás, címkézés, és a jelölések

megfeleljenek a kiválasztott szállítási módnak.

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-szám

1760

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

MARÓ FOLYADÉK, M.N.N.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

Légi szállítás (IATA)

14.1 UN-szám

1760

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Corrosive liquid, n.o.s.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

Tengeri szállítás

(IMDG/IMO)

14.1 UN-szám

1760

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

SZAKASZ 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és

környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A mosószerek szabályozása

alapján EC 648/2004

5 %-nál kevesebb: Anionos felületaktív anyagok, Nem ionos

felületaktív anyagok

Házi szabályozás

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

12 / 14

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

Egyéb szabályozások

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó

rendeletei

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve

tevékenységek részletes szabályairól.

25/2000.(IX.30.) EüM-ESzCsM együttes rendelet a munkahelyek

kémiai biztonságáról.

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid

termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek

engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai Biztonsági

Értékelés.

SZAKASZ 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az R-mondatok teljes szövege

Szemizgató hatású.

R36/38

Szem- és bőrizgató hatású.

Bőrizgató hatású.

Súlyos szemkárosodást okozhat

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

Ártalmas a vízi szervezetekre.

A H-mondatok teljes szövege

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Készítette

Regulatory Affairs

Az adott számok formátuma a Biztonsági Adatlapban: 1,000,000 = 1 millió, és 1,000 = 1 ezer 0,1 =

egy tized és 0,001 = egy ezred

MÓDOSÍTOTT ADATOK: A rendelkezo és egészségügyi adatokkal kapcsolatos jelentosebb

módosításokat a bal margón látható sáv jelzi az Anyagbiztonsági adatlap javított változatában.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és

meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak

iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz,

szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy

minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják,

kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

13 / 14

MELLÉKLET: EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK

DPD+ anyagok

:

A következő anyagok azok a fő összetevők, amelyek hozzájárulnak a keverék Expozíciós

forgatókönyv kialakításához a DPD + Szabályoknak megfelelően:

Útvonal

Anyag

CAS szám

EINECS

szám

Lenyelés

Nem kiemelt anyag

Belégzés

Nem kiemelt anyag

Bőr

szulfaminsav

5329-14-6

226-218-8

Szem

citromsav

5949-29-1

201-069-1

vízi környezet

zsíralkoholetoxilátok C<=15, EO<=5

67762-41-8

267-019-6

Fizikai tulajdonságok DPD + anyagok:

Anyag

Gőznyomás

Vízben való

oldhatóság

POW

Moláris tömeg

szulfaminsav

0.0078 hPa

181.4 g/l

citromsav

192 g/mol

Annak megállapításához, hogy a felhasználás feltételei illetve a kockázatkezelési intézkedései

megfelelőek, kérjük használja az alábbi weboldalt, a kockázati tényezők kiszámításához:

www.ecetoc.org/tra

Az expozíciós forgatókönyv

rövid címe

Habtisztítószer. Félautomata folyamat légtelenítés nélkül

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő

anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai

SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben

lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Folyamat kategóriák

PROC7: Ipari porlasztás

PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Topmaxx 5522

116080E

14 / 14

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari

felhasználása eljárásokban vagy termékekben