TOPMAXX

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TOPMAXX 5522 (CLP)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TOPMAXX 5522 (CLP)
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116080E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

1 / 14

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

Topmaxx 5522

Productcode

116080E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Oppervlakte reiniger

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Schuimreiniger. Automatische dosering en manueel gebruik

zonder ontluchtingssysteem

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

013 67 06 70 (België)

Telefoonnummer NVIC

(alleen voor artsen)

070 245 245

Datum van

samenstelling/herziening

04.06.2014

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidcorrosie/-irritatie , Categorie 1A

H314

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

C; BIJTEND

De classificatie van dit product is enkel en alleen gebaseerd

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

2 / 14

op zijn extreme pH waarde (overeenkomstig de Europese

wetgeving).

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenverklaringen

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en

oogletsel.

Voorzorgverklaringen

Preventie:

P280

Beschermende handschoenen/ beschermende

kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming

dragen.

Maatregelen:

P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het

haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken - huid met water afspoelen/

afdouchen.

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een

arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

Indeling

(67/548/EEG)

Indeling

(VERORDENING (EG) Nr.

1272/2008)

Concentratie [%]

Citroenzuur

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Xi; R36

OogirritatieCategorie 2; H319

>= 20 - < 25

sulfamidezuur

5329-14-6

226-218-8

Xi; R36/38-

Huidcorrosie/-

irritatieCategorie 2; H315

OogirritatieCategorie 2; H319

Chronische aquatische

>= 10 - < 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

3 / 14

toxiciteitCategorie 3; H412

Ureum

57-13-6

200-315-5

01-2119463277-33

Xi; R36

OogirritatieCategorie 2; H319

>= 5 - < 10

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Xi; R36/38

Huidcorrosie/-

irritatieCategorie 2; H315

OogirritatieCategorie 2; H319

>= 5 - < 10

Arylsulfonaten (bv.

cumeensulfonaat)

28348-53-0

248-983-7

01-2119489411-37

Xi; R36

OogirritatieCategorie 2; H319

>= 3 - < 5

Alcohol ether sulfaat

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Xi; R38-R41

Huidcorrosie/-

irritatieCategorie 2; H315

Ernstig oogletselCategorie 1;

H318

>= 3 - < 5

Vetalcohol

ethoxylaten =/< C15

en =/< 5EO

67762-41-8

267-019-6

N; R50

OogirritatieCategorie 2; H319

Acute aquatische

toxiciteitCategorie 1; H400

>= 0.5 - < 1

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medische hulp

inroepen.

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15

minuten. Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Kleding

wassen voor hergebruik. Schoenen grondig reinigen voor

hergebruik. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Bij inslikken

Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Nooit een

bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Onmiddellijk

medische hulp inroepen.

Bij inademing

Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen.

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

4 / 14

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Koolstofoxiden

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zorg voor voldoende ventilatie. Omstanders op afstand en

bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd

inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij

blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet

toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door

daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in

paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

5 / 14

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Niet inslikken. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet

inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Alleen

gebruiken met voldoende ventilatie. Let op! Niet in combinatie met

andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen

(chloor) vrijkomen.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na het werken met dit product gezicht, handen en blootgestelde

huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel

uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van

contact- of spatgevaar.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Verwijderd houden van sterke logen / basen. Buiten het bereik

van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren.

Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-10 °C tot 30 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Schuimreiniger. Automatische dosering en manueel gebruik

zonder ontluchtingssysteem

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in lucht

benden de MAC waarden.

Individuele beschermingsmaatregelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

6 / 14

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na het werken met dit product gezicht, handen en blootgestelde

huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel

uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van

contact- of spatgevaar.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Veiligheidsstofbrillen

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

(EN 374)

Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:

Nitrilrubber

butylrubber

Ondoorlatende handschoenen

Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij

tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte

beschermende handschoenen, veiligheidsbril en beschermende

kleding

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet

toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: vloeibaar

Kleur

: lichtgeel

Geur

: reukloos

0.5 - 0.9, 100 %

Vlampunt

niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

geen gegevens beschikbaar

Smelt-/vriespunt

geen gegevens beschikbaar

Beginkookpunt en

kooktraject

100 °C

Verdampingssnelheid

geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas)

geen gegevens beschikbaar

Bovenste explosiegrens

geen gegevens beschikbaar

Onderste explosiegrens

geen gegevens beschikbaar

Dampspanning

geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid

geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

1.16 - 1.2

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

7 / 14

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuu

geen gegevens beschikbaar

Thermische ontleding

geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

8.490 mm2/s (40 °C)

Ontploffingseigenschappen

geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor)

vrijkomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Basen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofoxiden

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

8 / 14

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: Citroenzuur

LD50 rat: 11,700 mg/kg

sulfamidezuur

LD50 rat: 3,160 mg/kg

Ureum

LD50 rat: 8,471 mg/kg

3-butoxy-2-propanol

LD50 rat: 2,500 mg/kg

Arylsulfonaten (bv. cumeensulfonaat)

LD50 rat: > 7,000 mg/kg

Alcohol ether sulfaat

LD50 rat: 3,350 mg/kg

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

LD50 rat: > 10,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Ureum

4 h LC50 rat: > 2.71 mg/l

Arylsulfonaten (bv. cumeensulfonaat)

4 h LC50 rat: > 770 mg/l

Acute dermale toxiciteit

: Citroenzuur

LD50 rat: > 2,000 mg/kg

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

9 / 14

sulfamidezuur

LD50 rat: > 2,000 mg/kg

Ureum

LD50 rat: 8,200 mg/kg

3-butoxy-2-propanol

LD50 rat: 2,193 mg/kg

Arylsulfonaten (bv. cumeensulfonaat)

LD50 konijn: > 2,000 mg/kg

Alcohol ether sulfaat

LD50 konijn: 8,000 mg/kg

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

LD50 konijn: 5,847 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huid

Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid.

Inname

Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal.

Inademing

Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Corrosie

Aanraking met de huid

Roodheid, Pijn, Corrosie

Inslikken

Corrosie, Buikpijn

Inademing

Ademhalingsirritatie, Hoesten

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: Citroenzuur

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

10 / 14

96 h LC50 Vis : > 100 mg/l

Ureum

96 h LC50 Vis : 127.9 mg/l

Arylsulfonaten (bv. cumeensulfonaat)

96 h LC50 Vis : > 450 mg/l

Alcohol ether sulfaat

96 h LC50 Vis : 7.1 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: 3-butoxy-2-propanol

48 h EC50: > 1,000 mg/l

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

48 h EC50 Daphnia: 0.77 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor algen

: sulfamidezuur

72 h EC50: 48 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0,1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

11 / 14

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken.

Europese afvalstoffenlijst

: 200114* - zuren

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

1760

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

1760

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Corrosive liquid, n.o.s.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

1760

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

12 / 14

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

minder dan 5 %: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet-

ionogene oppervlakteactieve stoffen

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de R-phrasen

Irriterend voor de ogen.

R36/38

Irriterend voor de ogen en de huid.

Irriterend voor de huid.

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Schadelijk voor in het water levende organismen.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige

gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

13 / 14

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

Geen uitgangsstoffen

Inademing

Geen uitgangsstoffen

Huid

sulfamidezuur

5329-14-6

226-218-8

Ogen

Citroenzuur

5949-29-1

201-069-1

aquatisch milieu

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/<

67762-41-8

267-019-6

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

POW

moleculaire massa

sulfamidezuur

0.0078 hPa

181.4 g/l

Citroenzuur

192 g/mol

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Schuimreiniger. Automatische dosering en manueel gebruik

zonder ontluchtingssysteem

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Eindgebruiksectoren

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Procescategorieën

PROC7: Spuiten in een industriële omgeving

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde

voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

14 / 14

Milieu-emissiecategorieën

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in

processen en producten die geen onderdeel worden van

voorwerpen