TOPMATIC WASH ALU EL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TOPMATIC WASH ALU EL 02
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TOPMATIC WASH ALU EL 02
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 114812E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

1 / 12

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Topmatic Wash Alu EL 02

Produktkode

114812E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Maskinoppvaskmiddel

Stofftype

Stoffblanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

Ingen informasjon om fortynning angitt.

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Identifiserte bruksområder

Oppvask og avspenningsmiddel; automatisk

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødnummer

Nødnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Gift informasjonssenter

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

08.08.2014

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudtæring , Kategori 1A

H314

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

C; ETSENDE

Klassifiseringen av dette produkt baserer seg kun på ekstrem

pH-verdi (i henhold til nåværende europeiske lovgivning).

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

2.2 Merkelementer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

2 / 12

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Varselord

Fare

Faresetninger

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Svar:

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte

klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med

vann.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar

seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310

Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

dinatriummetasilikat

2.3 Andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

Klassifisering

(67/548/EØF)

Klassifisering

(FORORDNING (EF) nr.

1272/2008)

Konsentrasjon

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

01-2119449811-37

C; R34-R37

HudtæringKategori 1B; H314

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet - enkel

utsettelseKategori 3; H335

>= 5 - < 10

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

3 / 12

øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe

gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slukkemidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokningsmidler

Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Ikke brannfarlig eller brennbar.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind

side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt

med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over

eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

4 / 12

åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av trenet

personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Miljømessige forholdsregler

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Referanse til andre seksjoner

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

Må ikke svelges. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

klær. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Benyttes kun med

tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene grundig etter bruk.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Krav til lagringsområder og

containere

Må ikke lagres i nærheten av syrer. Oppbevares utilgjengelig for

barn. Hold beholderen tett lukket. Lagres i egnede merkede

beholdere.

Lagringstemperatur

0 °C til 40 °C

7.3 Spesielle sluttanvendelser

Særlig(e) bruksområde(r)

Oppvask og avspenningsmiddel; automatisk

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

5 / 12

Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

DNEL

dinatriummetasilikat

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 1.49 mg/kg

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 6.22 mg/m3

PNEC

dinatriummetasilikat

Ferskvann

Verdi: 7.5 mg/l

Sjøvann

Verdi: 1 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 7.5 mg/l

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 1000 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Bruk følgende personlig verneutstyr:

Nitrilgummi

butylgummi

Ugjennomtrengelige hansker

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Personlig verneutstyr som består av: passende vernehansker,

vernebriller og vernetøy

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

6 / 12

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

En komponent i dette produktet kan nedbrytes slik at

hydrogensulfid (H2S) dannes. H2S-konsentrasjonene i produktets

væskefase er < 0,1% (1000 ppm). Konsentrasjonene ovenfor

væskeoverflaten kan variere.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

: væske

Farge

: gul

Lukt

: luktfri

13.8 - 14.0, 100 %

Flammepunkt

ikke anvendbar

Duftterskel

ingen data tilgjengelig

Smelte-/frysepunkt

ingen data tilgjengelig

Første kokepunkt og

kokeomfang

ingen data tilgjengelig

Fordamping

ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff,

gass)

ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Damptrykk

ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

1.3 - 1.4

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

ingen data tilgjengelig

Selvantenningstemperatur

ingen data tilgjengelig

Termisk nedbrytning

ingen data tilgjengelig

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgjengelig

Eksplosjonsegenskaper

ingen data tilgjengelig

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

7 / 12

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5 Ukompatible materialer

Syrer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Giftighet

Akutt oral giftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt innåndingsgiftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftfremkallenhet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

8 / 12

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: dinatriummetasilikat

LD50 rotte: 500 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Øyne

Gir alvorlig øyeskade.

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Svelging

Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

Innåndning

Kan forårsake nese-, hals- og lungeirritasjon.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Hudkontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Svelging

Etsing, Mavesmerter

Innåndning

Åndedrettsirritasjon, Hoste

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Produkt

Giftighet for fisk

: ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: dinatriummetasilikat

96 t LC50 Fisk : 210 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

9 / 12

ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringspotensial

ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Denne substans/blanding inneholder ingen komponenter som er

betraktet som enten persistente, bioakkumulative og toksiske

(PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (mPmB)

på nivåer på 0.1% eller høyere.

12.6 Andre skadevirkninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Metoder for behandling av avfall

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Europeisk avfallskatalog

: 200115* - baser

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3266

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S.

(sodium metasilicate)

14.3 Transportfare klasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3266

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.

(dinatriummetasilikat)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

10 / 12

14.3 Transportfare klasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

3266

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

(dinatriummetasilikat)

14.3 Transportfare klasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Transport i store kvanta

i henhold til Tillegg II av

MARPOL73/78 og IBC koden

ikke anvendbar

AVSNITT 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller

blandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

15% eller over men mindre enn 30%: Fosfater

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Registreringsnummer

DEKLARERES

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst av R-fraser

Etsende.

Irriterer luftveiene.

Full tekst av H-uttalelser

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Full tekst av andre forkortelser

Fremlagt av

Regulatory Affairs

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

11 / 12

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

Innåndning

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

Øyne

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

omgivelse som

inneholder vann

Ikke hovedstoff

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

POW

Molmasse

dinatriummetasilikat

0.0103 hPa

210 g/l

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Oppvask og avspenningsmiddel; automatisk

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Topmatic Wash Alu EL 02

114812E

12 / 12

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig

kontrollert utsettelse

PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer