Tacforius

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
01-09-2021
Активна съставка:
такролимус монохидрат
Предлага се от:
Teva B.V.
АТС код:
L04AD02
INN (Международно Name):
tacrolimus
Терапевтична група:
Имуносупресори
Терапевтична област:
Liver Transplantation; Kidney Transplantation
Терапевтични показания:
Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004435
Дата Оторизация:
2017-12-08
EMEA код:
EMEA/H/C/004435

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 01-09-2021
Листовка Листовка
чешки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 01-09-2021
Листовка Листовка
датски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 01-09-2021
Листовка Листовка
немски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 01-09-2021
Листовка Листовка
естонски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 01-09-2021
Листовка Листовка
гръцки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 01-09-2021
Листовка Листовка
английски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 26-01-2018
Листовка Листовка
френски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 01-09-2021
Листовка Листовка
италиански 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 26-01-2018
Листовка Листовка
латвийски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 26-01-2018
Листовка Листовка
литовски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 01-09-2021
Листовка Листовка
унгарски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 01-09-2021
Листовка Листовка
малтийски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 26-01-2018
Листовка Листовка
нидерландски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 26-01-2018
Листовка Листовка
полски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 01-09-2021
Листовка Листовка
португалски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 26-01-2018
Листовка Листовка
румънски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 01-09-2021
Листовка Листовка
словашки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 01-09-2021
Листовка Листовка
словенски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 26-01-2018
Листовка Листовка
фински 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 01-09-2021
Листовка Листовка
шведски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 01-09-2021
Листовка Листовка
норвежки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 01-09-2021
Листовка Листовка
исландски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 01-09-2021
Листовка Листовка
хърватски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 26-01-2018

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 0,5 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка капсула съдържа 53,725 mg лактоза.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 1 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка капсула съдържа 107,45 mg лактоза.

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 3 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка капсула съдържа 322,35 mg лактоза.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 5 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощни вещества с известно действие

Всяка капсула съдържа 537,25 mg лактоза и 0,0154 mg понсо 4R.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула с удължено освобождаване

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светложълтото капаче на капсулата и „0.5 mg“ върху

светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху бялото капаче на капсулата и „1 mg“ върху

светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светлооранжевото капаче на капсулата и „3 mg“

върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху сивкаво-червеното капаче на капсулата и „5 mg“

върху светлооранжевото тяло на капсулата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек

или черен дроб.

Лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни

лекарствени продукти при възрастни пациенти.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Tacforius е форма на такролимус с прием веднъж дневно, перорално. Лечението с Tacforius изисква

внимателно мониториране от адекватно квалифициран и екипиран персонал. Лекарственият

продукт трябва да се предписва и промените в имуносупресивната терапия да се правят само от

лекари с опит в имуносупресивното лечение и третирането на трансплантирани пациенти.

Невнимателното, неумишленото или безконтролно преминаване към лекарствена форма на

такролимус с незабавно освобождаване или към лекарствена форма с удължено освобождаване не

е безопасно. Това може да предизвика отхвърляне на присадката или увеличаване честотата на

нежеланите реакции, включително недостатъчна имуносупресия или свръхимуносупресия, поради

клинично значими разлики в системната експозиция на такролимус. Пациентите трябва да са на

поддържащо лечение с една от лекарствените форми на такролимус, при спазване на съответната

дневна схема на прилагане; промяна на лекарствената форма или на схемата на прилагане трябва

да се прави само под непосредствено наблюдение от специалист трансплантолог (вж. точки 4.4 и

4.8). След преминаване към която и да е алтернативна лекарствена форма трябва да се направи

терапевтично лекарствено мониториране и коригиране на дозата, за да се осигури запазване на

системната експозиция на такролимус.

Дозировка

Препоръчителните начални дози, представени по-долу, са предназначени да служат само като

указание. Tacforius рутинно се прилага в комбинация с други имуносупресивни средства в

първоначалния пост-оперативен период. Дозата може да варира в зависимост от избрания режим

на имуносупресия. Дозирането на Tacforius трябва преди всичко да се базира на клиничната оценка

на отхвърлянето и поносимостта при всеки отделен пациент, подпомогната от мониторирането на

концентрацията в кръвта (вж. по-долу при „Терапевтично лекарствено мониториране”). Ако се

появят клинични признаци на отхвърляне, трябва да се обмисли промяна на имуносупресивния

режим.

При

de novo

пациенти с трансплантирани бъбрек и черен дроб AUC

0-24

на такролимус при

капсулите с удължено освобождаване в Ден 1 е била съответно 30% и 50% по-ниска, сравнена с

тази при капсулите с незабавно освобождаване за еквивалентни дози. До Ден 4 системната

експозиция, измерена чрез най-ниските нива, е сходна при пациентите с трансплантирани бъбрек и

черен дроб и при двете форми. Внимателното и често мониториране на най-ниските нива на

такролимус се препоръчва през първите две седмици след трансплантацията при Tacforius, за да се

осигури достатъчна медикаментозна експозиция в периода непосредствено след трансплантацията.

Тъй като такролимус е вещество с нисък клирънс, адаптирането на схемата на прилагане на

Tacforius може да отнеме няколко дни, преди да се постигне стационарно състояние.

За да се подтисне отхвърлянето на присадката, имуносупресията трябва да се поддържа, затова не

може да се посочи ограничение за продължителността на пероралното лечение.

Профилактика на отхвърляне на бъбречен имплантат

Лечението с Tacforius трябва да започне с доза 0,20 - 0,30 mg/kg/дневно с прием веднъж дневно

сутрин. Приемът трябва да започне до 24 часа след приключване на операцията.

Обикновено дозите Tacforius се понижават в периода след трансплантация. Възможно е в някои

случаи да се спре съпътстващата имуносупресивна терапия, което води до монотерапия с Tacforius.

Промени в състоянието на пациента след трансплантацията може да променят фармакокинетиката

на такролимус и да се наложат по-нататъшни адаптирания на дозата.

Профилактика на отхвърляне на чернодробен трансплантант

Лечението с Tacforius трябва да започне с доза 0,10 - 0,20 mg/kg/дневно с прием веднъж дневно

сутрин. Приемът трябва да започне около 12 - 18 часа след завършване на операцията.

Обикновено дозите Tacforius се понижават в периода след трансплантация. Възможно е в някои

случаи да се спре съпътстващата имуносупресивна терапия, което води до монотерапия с Tacforius.

Подобрението на състоянието на пациента след трансплантацията може да промени

фармакокинетиката на такролимус и да наложат по-нататъшни адаптирания на дозата.

Преминаване на пациенти, лекувани с такролимус капсули с незабавно освобождаване, към

Tacforius

Пациентите с трансплантиран алографт, които са на поддържащо лечение с капсули с незабавно

освобождаване, два пъти дневно, при които се изисква преминаване на Tacforius, веднъж дневно,

трябва да бъдат прехвърлени на база обща дневна доза 1:1 (mg:mg). Tacforius трябва да се приема

сутрин.

При стабилизирани пациенти, преминали от такролимус капсули с незабавно освобождаване (два

пъти дневно) към такролимус капсули с удължено освобождаване (веднъж дневно) на база обща

дневна доза 1:1 (mg:mg), системната експозиция на такролимус (AUC

0-24

) при такролимус капсули

с удължено освобождаване е била приблизително 10% по-ниска, отколкото тази при такролимус

капсули с незабавно освобождаване. Съотношението между най-ниските нива (C

) и системната

експозиция (AUC

0-24

) на такролимус при такролимус капсули с удължено освобождаване е подобно

на това на такролимус капсули с незабавно освобождаване. При преминаване от такролимус

капсули с незабавно освобождаване към Tacforius капсули с удължено освобождаване най-ниските

нива на такролимус трябва да се измерят преди преминаването и в рамките на две седмици след

това. След преминаването най-ниските нива на такролимус трябва да се мониторират и ако е

необходимо, да се извърши адаптиране на дозата, за да е сигурно, че се поддържа сходна системна

експозиция. Трябва да се извърши адаптиране на дозата, за да се осигури запазването на сходна

системна експозиция.

Преминаване от циклоспорин към такролимус

Трябва да се внимава, когато пациентите преминават от базирана на циклоспорин терапия към

такава, базирана на такролимус (вж. точки 4.4 и 4.5). Не се препоръчва комбинираното прилагане

на циклоспорин и такролимус. Терапията с Tacforius трябва да започне след като се вземат предвид

концентрациите на циклоспорин в кръвта и клиничното състояние на пациента. При високи нива

на циклоспорин в кръвта прилагането трябва да се отложи. На практика базираната на такролимус

терапия трябва да започне 12 - 24 часа след прекратяване на циклоспорин. Мониторирането на

нивата на циклоспорин в кръвта трябва да продължи и след преминаването, тъй като клирънсът на

циклоспорин може да е повлиян.

Лечение на отхвърляне на алографта

За овладяване епизодите на отхвърляне се използват увеличени дози такролимус, допълваща

терапия с кортикостероиди и въвеждане на кратки курсове моно-/поликлонални антитела. Ако

бъдат забелязани признаци на интоксикация, като сериозни нежелани реакции (вж. точка 4.8),

може да е необходимо да се намали дозата Tacforius.

Лечение на отхвърляне на алографта след трансплантация на бъбрек или черен дроб

За преминаване от други имуносупресори към Tacforius веднъж дневно лечението трябва да

започне с началната перорална доза, препоръчана за профилактика на отхвърляне на

трансплантанта, съответно бъбрек и черен дроб.

Лечение на отхвърляне на алографта след трансплантация на сърце

При възрастни пациенти, преминали на Tacforius, трябва да се прилага начална перорална доза

0,15 mg/kg/ден веднъж дневно, сутрин.

Лечение на отхвърляне на алографта след трансплантация на други алографти

Въпреки че липсва клиничен опит с такролимус капсули с удължено освобождаване при пациенти

с трансплантиран бял дроб, трансплантиран панкреас или чревна трансплантация, такролимус

капсули с незабавно освобождаване е използван при пациенти с трансплантиран бял дроб с

начална перорална доза 0,10 - 0,15 mg/kg/дневно, при пациенти с трансплантиран панкреас - с

начална перорална доза 0,2 mg/kg/дневно, а при чревна трансплантация – с начална перорална доза

0,3 mg/kg/дневно.

Терапевтично лекарствено мониториране

Дозировката трябва преди всичко да се основава на клиничната преценка за отхвърлянето и

поносимостта при всеки отделен пациент, подпомогната от мониториране на най-ниската

концентрация на такролимус в цяла кръв.

С цел да се оптимизира дозировката се предлагат различни имунологични изследвания за

определяне концентрациите на такролимус в цяла кръв. Сравненията на концентрациите,

публикувани в литературата, с индивидуалните стойности в клиничната практика трябва да се

преценяват внимателно, като се познават и методите за анализ. В съвременната клинична практика

концентрациите в цяла кръв се мониторират, като се използват методи за имуноанализ.

Съотношението между най-ниските нива на такролимус (С

) и системната експозиция (AUC

0-24

) е

сходно при двете форми – такролимус капсули с удължено освобождаване и такролимус капсули с

незабавно освобождаване.

Най-ниските кръвни нива на такролимус трябва да се мониторират по време на периода след

трансплантацията. Най-ниските нива на такролимус в кръвта трябва да се определят около 24 часа

след приемане на дозата Tacforius, непосредствено преди новата доза. Препоръчва се често

мониториране на най-ниското кръвно ниво в началните две седмици след трансплантацията,

последвано от периодично мониториране по време на поддържащата терапия. Най-ниските нива на

такролимус в кръвта трябва също да се мониторират внимателно след конверсията от такролимус

капсули с незабавно освобождаване към Tacforius, след адаптиранията на дозата и след промени в

имуносупресивния режим или съпътстващо приложение на вещества, които биха могли да

променят концентрациите на такролимус в цяла кръв (вж. точка 4.5). Честотата на мониториране

на кръвните нива трябва да се базира на клиничните нужди. Тъй като такролимус е вещество с

нисък клирънс, адаптирането към схемата на дозировкана Tacforius може да отнеме няколко дни до

постигане на таргетното стационарно състояние.

Данните от клиничните проучвания показват, че мнозинството пациенти се повлияват успешно,

ако най-ниските нива на такролимус в кръвта се поддържат под 20 ng/ml. Необходимо е да се има

предвид клиничното състояние на пациента, когато се интерпретират нивата в цяла кръв. В

клиничната практика най-ниските нива в цяла кръв обикновено са в порядъка 5 - 20 ng/ml при

реципиенти с чернодробни трансплантанти и 10 - 20 ng/ml при пациенти с бъбречни и сърдечни

трансплантанти в ранния период след трансплантацията. Впоследствие, по време на поддържащата

терапия, концентрациите в кръвта обикновено са от порядъка 5 - 15 ng/ml при реципиенти на

чернодробни, бъбречни и сърдечни трансплантанти.

Специални популации

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане може да се наложи намаляване на дозата с цел да се

поддържат най-ниските нива на такролимус в кръвта в препоръчваните таргетни граници.

Бъбречно увреждане

Тъй като фармакокинетиката на такролимус не се влияе от бъбречната функция (вж. точка 5.2), не

се налага адаптиране на дозата. Все пак, поради нефротоксичния потенциал на такролимус, се

препоръчва внимателно проследяванена бъбречната функция (включително серийни серумни

концентрации на креатинин, изчисление на креатининов клирънс и мониториране на отделената

урина).

Раса

В сравнение с представителите на бялата раса, пациентите от черната раса може да се нуждаят от

по-високи дози такролимус за постигане на сходни минимални нива.

Пол

Досега няма доказателства, че за пациентите мъже и жени са необходими различни дози за

постигане на сходни минимални концентрации.

Старческа възраст

Досега няма налични доказателства, че при пациенти в старческа възраст е необходимо адаптиране

на дозирането.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Tacforius при деца под 18 години все още не са установени.

Налични са ограничени данни, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Начин на приложение

Tacforius е перорална лекарствена форма на такролимус, която се приема веднъж дневно.

Препоръчва се пероралната дневна доза Tacforius да се прилага един път дневно сутрин. Tacforius

твърди капсули с удължено освобождаване трябва да се приемат веднага след изваждане от

блистера. Пациентите трябва да бъдат предупредени да не поглъщат сушителя. Капсулите трябва

да се приемат цели с течност (за предпочитане вода). По правило Tacforius трябва да се приема на

празен стомах или поне 1 час преди или 2 до 3 часа след хранене, за да се постигне максимална

абсорбция (вж. точка 5.2). Забравена сутрешна доза трябва да се вземе възможно най-скоро в

същия ден. Не трябва да се приема двойна доза на следващата сутрин.

При пациенти, които не могат да приемат пероралния лекарствен продукт в периода

непосредствено след трансплантацията, може да се започне интравенозна терапия с такролимус

(вж. Кратката характеристика на продукта за такролимус 5 mg/ml концентрат за инфузионен

разтвор) при доза приблизително 1/5 от препоръчителната перорална доза за съответното

показание.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1

Свръхчувствителност към други макролиди.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Наблюдавани са лекарствени грешки, включително невнимателно, неумишлено или безконтролно

заместване на лекарствените форми на такролимус с незабавно освобождаване или с удължено

освобождаване. Това е довело до проява на сериозни нежелани реакции, включително отхвърляне

на присадката или на други нежелани реакции, които биха могли да са следствие както на

недостатъчна експозиция, така и на свръхекспозиция на такролимус. Пациентите трябва да са на

поддържащо лечение с една от лекарствените форми на такролимус, при спазване на съответната

дневна схема на прилагане; промяна на лекарствената форма или на схемата на прилагане трябва

да се прави само под непосредствено наблюдение от специалист трансплантолог (вж. точки 4.2 и

4.8).

Не се препоръчва употребата на Tacforius при деца под 18 години поради ограничените данни за

безопасност и/или ефикасност.

За лечение на отхвърляне на алографт, резистентно на лечение с други имуносупресивни

лекарствени продукти при възрастни пациенти, все още няма налични клинични данни за формата

с удължено освобождаване на такролимус.

За профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на присадено сърце

все още няма налични клинични данни за формата с удължено освобождаване на такролимус.

По време на началния период след трансплантацията рутинно трябва да се мониторират следните

показатели: кръвно налягане, ЕКГ, неврологичен и очен статус, концентрация на глюкоза в кръвта

на гладно, електролити (по-специално калий), функционални чернодробни и бъбречни проби,

хематологични параметри, коагулационни стойности и определяне на плазмен протеин. Ако се

наблюдават клинично значими промени, трябва да се има предвид адаптиране на

имуносупресивния режим.

Когато вещества с потенциал за взаимодействие (вж. точка 4.5), особено мощни инхибитори на

CYP3A4 (като телапревир, боцепревир, ритонавир, кетоконазол, вориконозол, итраконазол,

телитромицин или кларитромицин) или индуктори на CYP3A4 (като рифампицин, рифабутин), се

комбинират с такролимус, кръвните нива на такролимус трябва да се мониторират и дозата да се

адаптира, за да се поддържа сходна експозиция на такролимус.

Растителни продукти, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum perforatum

) или други растителни

продукти, трябва да се избягват по време на прием на такролимус поради риска от взаимодействия,

които водят или до понижение на концентрациите на такролимус в кръвта и до намаляване на

терапевтичния му ефект, или до повишение на концентрациите на такролимус в кръвта и риск от

токсичност на такролимус (вж. точка 4.5).

Комбинираното приложение на циклоспорин и такролимус трябва да се избягва и да се внимава,

когато такролимус се прилага при пациенти, които преди са получавали циклоспорин (вж.

точки 4.2 и 4.5).

Трябва да се избягва приема на високи дози калий или калий-съхраняващи диуретици (вж.

точка 4.5).

Някои комбинации на такролимус с вещества, за които е известно, че притежават нефротоксичен

или невротоксичен ефект, може да повишат риска от тези ефекти (вж. точка 4.5).

Имуносупресивните средства може да повлияят отговора към ваксинация и ваксинацията по време

на лечение с такролимус може да бъде по-малко ефективна. Употребата на живи, атенюирани

ваксини трябва да се избягва.

Стомашно-чревни нарушения

При пациенти, лекувани с такролимус, се съобщава за стомашно-чревна перфорация. Тъй като

стомашно-чревната перфорация е медицински значимо събитие, което може да доведе до

животозастрашаващо или сериозно състояние, трябва да се има предвид адекватно лечение

незабавно след настъпване на суспектни симптоми или признаци.

Тъй като нивата на такролимус в кръвта може значимо да се променят по време на диария, се

препоръчва извънредно мониториране на концентрациите на такролимус по време на диария.

Сърдечни нарушения

В редки случаи при пациенти, лекувани с такролимус с незабавно освобождаване, се наблюдават

вентрикуларна хипертрофия или хипертрофия на септума, съобщавани като кардиомиопатии, и

могат да се появят и при лечение с такролимус с удължено освобождаване. Повечето случаи са

обратими и се проявяват при концентрации на такролимус в кръвта, много по-високи от

препоръчителните максимални нива. Други наблюдавани фактори, които увеличават риска от тези

клинични състояния, включват съществуващо преди това сърдечно заболяване, употреба на

кортикостероиди, хипертония, бъбречна или чернодробна функционална недостатъчност,

инфекции, претоварване с течности и едем. В съгласие с това пациентите с висок риск, които са

получавали значителна имуносупресия, трябва да се мониторират с помощта на процедури като

ехокардиография или ЕКГ преди и след трансплантацията (например в началото на 3 месеца и след

това на 9 - 12 месеца). Ако се развият аномалии, трябва да се има предвид понижение на дозите

Tacforius или смяна на лечението с друго имуносупресивно средство. Такролимус може да удължи

QT интервала и може да причини

Torsades de Pointes

. Специално трябва да се внимава при

пациенти с рискови фактори за удължаване на QT интервала, включително пациенти с лична или

фамилна анамнеза за QT удължаване, конгестивна сърдечна недостатъчност, брадиаритмии и

електролитни нарушения. Трябва да се обръща внимание също и при пациенти, диагностицирани

със или суспектни за вроден синдром на удължен QT интервал или придобито удължаване на QT,

или пациенти на съпътстващо лечение с лекарства, за които се знае, че удължават QT интервала,

предизвикват електролитни нарушения или че увеличават експозицията на такролимус (вж.

точка 4.5).

Лимфопролиферативни нарушения и злокачествени образувания

При пациенти, лекувани с такролимус, се съобщава за развитие на свързани с Epstein-Barr-Virus

(EBV) лимфопролиферативни нарушения (вж. точка 4.8). Комбинацията от имуносупресори, като

антилимфоцитни антитела (например базиликсимаб, даклизумаб), давани съпътстващо, увеличава

риска от свързани с EBV лимфопролиферативни нарушения. Докладвано е, че отрицателните за

EBV-вирусен капсиден антиген (EBV-Viral Capsid Antigen, EBV-VCA) пациенти са с повишен риск

от развитие на лимфопролиферативни нарушения. Следователно, за тази група пациенти

серологията на EBV-VCA трябва да се установява със сигурност преди да започне лечение с

Tacforius. По време на лечението се препоръчва внимателно мониториране с PCR метод за

откриване на EBV (EBV-PCR). Положителни резултати от EBV-PCR може да има в продължение

на месеци и само по себе си това не е показателно за лимфопролиферативно заболяване или

лимфома.

Както и при другите мощни имуносупресивни съединения, рискът от вторичен рак е неизвестен

(вж. точка 4.8).

Както и при другите имуносупресивни средства, поради потенциалния риск от злокачествени

кожни промени експозицията на слънчева светлина и UV лъчи трябва да се ограничи чрез носене

на защитно облекло и употреба на слънцезащитни средства с висок фактор.

Инфекции, включително опортюнистични инфекции

Пациенти, на които са прилагани имуносупресори, включително такролимус, са изложени на

повишен риск от инфекции, включително опортюнистични инфекции (бактериални, гъбични,

вирусни и протозойни), например нефропатия, причинена от ВК вирус, и прогресивна

мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), причинена от JC вирус. Пациентите са изложени също

на повишен риск от инфекции с вирус на хепатит (например реактивация и

de novo

инфекция с

хепатит В и С, както и хепатит Е вирус, които може да станат хронифични). Тези инфекции често

са свързани с високо общо имуносупресорно натоварване и могат да доведат до сериозни или

летални заболявания, което лекарите трябва да имат предвид в диференциалната диагноза при

имуносупресирани пациенти с влошаваща се чернодробна или бъбречна функция или

неврологични симптоми. За превенция и овладяване на инфекциите трябва да се следват

съответните клинични ръководства.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES)

Има съобщения за развитие на синдром на постериорна обратима енцефалопатия (posterior

reversible encephalopathy syndrome, PRES) при пациенти, лекувани с такролимус. Ако пациенти,

приемащи такролимус, развият симптоми, насочващи към PRES, като: главоболие, увредено

умствено състояние, гърчове и зрителни нарушения, трябва да бъде направено радиологично

изследване (например ЯМР). Ако бъде диагностициран PRES, се препоръчва адекватен контрол на

кръвното налягане и гърчовете и незабавно прекратяване на системно прилагания такролимус.

Повечето пациенти се възстановяват напълно след прилагането на подходящи мерки.

Нарушения на очите

Нарушения на очите, понякога прогресиращи до загуба на зрението, са съобщавани при пациенти,

лекувани с такролимус. При някои случаи се съобщава за възстановяване при преминаване към

алтернативна имуносупресия. Пациентите трябва да бъдат съветвани да съобщават за промени в

зрителната острота, промени в цветното зрение, замъглено зрение или дефекти в зрителното поле и

в такива случаи се препоръчва незабавна оценка с насочване към офталмолог, ако е подходящо.

Чиста аплазия на еритроцитите

Съобщени са случаи на чиста аплазия на еритроцитите (pure red cell aplasia, PRCA) при пациенти

лекувани с такролимус. Всичките пациенти съобщават за рискови фактори за PRCA, като

инфекция с парвовирус В19, основно заболяване или съпътстващо лечение, свързвани с PRCA.

Специални популации

Съществува ограничен опит при пациенти, различни от бялата раса, и пациенти с повишен

имунологичен риск (например ретрансплантация, данни за панел реактивни антитела (panel reactive

antibodies, PRA)).

При пациенти с тежко чернодробно увреждане може да е необходимо намаляване на дозата (вж.

точка 4.2)

Помощни вещества

Tacforius капсули съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост

към галактоза, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат

този лекарствен продукт.

Tacforius 5 mg капсули съдържа понсо 4R. Това може да причини алергични реакции.

4.5

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Системно наличният такролимус се метаболизира чрез чернодробния CYP3A4. Има доказателства

също и за стомашно-чревен метаболизъм чрез CYP3A4 в чревната стена. Съпътстващата употреба

на вещества, които инхибират или индуцират CYP3A4, може да повлияе метаболизма на

такролимус и чрез това да увеличи или да намали кръвните му нива.

Силно се препоръчва непосредствено мониториране на концентрациите на такролимус в кръвта,

както и удължаването на QT интервала (с ЕКГ), бъбречната функция и други нежелани реакции,

при съпътстваща употреба на вещества, които може да променят метаболизма на CYP3A4 или по

друг начин да повлияят нивата на такролимус в кръвта, и да се прекъсне, или адаптира дозата на

такролимус, както е необходимо, за да се поддържа сходна експозиция в кръвта (вж. точки 4.2 и

4.4).

CYP3A4 инхибитори, потенциално водещи до повишаване

нивата на такролимус в кръвта

В клинични условия е показано, че следните вещества увеличават кръвните нива на такролимус:

Силни взаимодействия се наблюдават с противогъбични средства като кетоконазол, флуконазол,

итраконазол, вориконазол и изавуконазол, макролидния антибиотик еритромицин, HIV протеазни

инхибитори (например ритонавир, нелфинавир, саквинавир), HCV протеазни инхибитори

(например телапревир, боцепревир и комбинацията от омбитасвир и паритапревир с ритонавир,

използвана със или без дазабувир), или CMV антивирусното средство летермовир,

фармакокинетичния енхансер кобицистат и инхибиторите на тирозинкиназата нилотиниб и

иматиниб. Съпътстващата употреба на тези вещества може да изисква по-ниски дози такролимус

при почти всички пациенти. Фармакокинетичните проучвания показват, че повишението в

кръвните нива е главно резултат от нарасналата перорална бионаличност на такролимус поради

инхибирането на гастроинтестиналния метаболизъм. Ефектът върху чернодробния клирънс е по-

слабо изразен.

По-слаби взаимодействия са наблюдавани с клотримазол, кларитромицин, йозамицин, нифедипин,

никардипин, дилтиазем, верапамил, амиодарон, даназол, етинилестрадиол, омепразол, нефазодон и

(китайски) растителни лекарства, съдържащи екстракти от

Schisandra sphenanthera

In vitro

следните вещества се оказват потенциални инхибитори на метаболизма на такролимус:

бромокриптин, кортизон, дапсон, ерготамин, гестоден, лидокаин, мефенитоин, миконазол,

мидазолам, нилвадипин, норетиндрон, хинидин, тамоксифен, (триацетил)олеандомицин. Съобщава

се, че сокът от грейпфрут увеличава кръвното ниво на такролимус и затова трябва да се избягва.

Лансопразол и циклоспорин може потенциално да инхибират медиирания от CYP3A4 метаболизъм

на такролимус и по този начин да повишат концентрациите на такролимус в цяла кръв.

Други взаимодействия, потенциално водещи до повишаване нивата на такролимус в кръвта

Такролимус се свързва екстензивно с плазмените протеини. Трябва да се имат предвид възможните

взаимодействия с други активни вещества, известни с високия си афинитет към плазмените

протеини (например НСПВС, перорални антикоагуланти или перорални антидиабетни средства).

Други потенциални взаимодействия, които могат да увеличат системната експозиция на

такролимус включват прокинетични средства (като метоклопрамид и цизаприд), циметидин и

магнезиево-алуминиев хидроксид.

CYP3A4 индуктори, потенциално водещи до понижаване нивата на такролимус в кръвта

В клинични условия е показано, че следните вещества намаляват кръвните нива на такролимус:

Силни взаимодействия се наблюдават с рифампицин, фенитоин, жълт кантарион (

Hypericum

perforatum

), което може да наложи увеличение на дозите такролимус при почти всички пациенти.

Клинично значими взаимодействия се наблюдават също и с фенобарбитал. Доказано е, че

поддържащите дози кортикостероиди намаляват концентрациите на такролимус в кръвта.

Високи дози преднизолон или метилпреднизолон, приложени за лечението на остро отхвърляне,

имат потенциал да увеличават или намаляват кръвните нива на такролимус.

Карбамазепин, метамизол и изониазид имат потенциал да понижават концентрациите на

такролимус.

Ефект на такролимус върху метаболизма на други лекарствени продукти

Такролимус е известен инхибитор на CYP3A4; затова съпътстващата му употреба с лекарствени

продукти, за които е известно, че се метаболизират чрез CYP3A4, може да повлияе техния

метаболизъм. Времето на полуживот на циклоспорин е удължено при съпътстващо приложение с

такролимус. Освен това може да се появят синергични/адитивни нефротоксични ефекти. Поради

това не се препоръчва комбинирано приложение на циклоспорин и такролимус и трябва да се

внимава, когато такролимус се прилага при пациенти, които преди това са получавали

циклоспорин (вж. точки 4.2 и 4.4).

Доказано е, че такролимус увеличава нивото на фенитоин в кръвта.

Тъй като такролимус може да понижи клирънса на контрацептиви на базата на стероиди, а това

води до увеличена хормонална експозиция, трябва особено да се внимава, когато се взима решение

за контрацептивни мерки.

Познанията за взаимодействието между такролимус и статини са ограничени. Клиничните данни

показват, че фармакокинетиката на статините като цяло не се променя при едновременно

прилагане на такролимус.

Данни от опити с животни показват, че такролимус може потенциално да намали клирънса и да

увеличи времето на полуживот на пентобарбитал и антипирин.

Микофенолова киселина. Трябва да се подхожда с повишено внимание при комбинирана терапия,

когато се преминава от циклоспорин, който влияе на ентерохепаталната рециркулация на

микофенолова киселина, към такролимус, който няма този ефект, тъй като това може да доведе до

промени в експозицията на микофенолова киселина. Активните вещества, които повлияват

ентерохепаталния кръговрат на микофенолова киселина, имат потенциал да намалят плазмените

нива и ефикасността на микофенолова киселина. Терапевтичното лекарствено мониториране на

микофенолова киселина може да бъде подходящо при преминаване от циклоспорин към

такролимус или обратното.

Други взаимодействия, които водят до вредни клинични ефекти

Съпътстващата употреба на такролимус с лекарствени продукти, за които е известно, че

притежават нефротоксичен или невротоксичен ефект, може да засили тези ефекти (например

аминогликозиди, инхибитори на гираза, ванкомицин, котримоксазол, НСПВС, ганцикловир или

ацикловир).

Засилена нефротоксичност се наблюдава след приложение на амфотерицин В и ибупрофен в

комбинация с такролимус.

Тъй като лечението с такролимус може да се свърже с хиперкалиемия, или може да увеличи вече

съществуваща хиперкалиемия, трябва да се избягва приема на високи дози калий или калий-

съхраняващи диуретици (например амилорид, триамтерен или спиронолактон) (вж. точка 4.4).

Имуносупресивните средства може да повлияят отговора към ваксинация и ваксинацията по време

на лечение с такролимус може да бъде по-малко ефективна. Употребата на живи, атенюирани

ваксини трябва да се избягва (вж. точка 4.4).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Данните, получени при хора, показват, че такролимус преминава през плацентата. Ограничени

данни от реципиенти на органни трансплантати не показват по-висок риск от нежелани реакции

върху протичането и изхода на бременността при лечение с такролимус в сравнение с другите

имуносупресивни лекарствени продукти. Все пак са съобщени случаи на спонтанен аборт. До

момента няма други значими епидемиологични данни.

Лечение с такролимус на бременни жени може да се обсъди, когато няма по-безопасна алтернатива

и когато очакваната полза оправдава потенциалния риск за плода. В случай на експозиция на

такролимус по време на бременност се препоръчва мониториране на новороденото за потенциални

нежелани реакции (особено ефекти върху бъбреците). Съществува риск за преждевременно

раждане (<37 седмици) (честота 66 от 123 раждания, т.е. 53,7%; данните обаче показват, че

повечето от новородените са с нормално за гестационната си възраст тегло), както и за

хиперкалиемия при новороденото (честота 8 от 111 новородени, т.е. 7,2%), която обаче се

нормализира спонтанно.

При плъхове и зайци такролимус предизвиква ембриофетална токсичност при дози, които са

показали токсичност за майката (вж. точка 5.3).

Кърмене

Данните при хора показват, че такролимус се екскретира в кърмата. Тъй като вредното му действие

върху новороденото не може да бъде изключено, жените не трябва да кърмят докато приемат

Tacforius.

Фертилитет

При плъхове е наблюдаван негативен ефект на такролимус върху фертилитета при мъжките,

изразен като намаление на броя на сперматозоидите и тяхната подвижност (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Такролимус може да предизвика зрителни и неврологични нарушения. Този ефект може да се

засили, ако заедно с такролимус се консумира и алкохол.

Не са провеждани проучвания за ефектите на такролимус върху способността за шофиране и

работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Профилът на нежеланите реакции, свързани с имуносупресивни средства, често се определя

трудно поради основното заболяване и едновременната употреба на няколко лекарствени продукта.

Най-често съобщаваните нежелани реакции (проявяващи се при > 10% от пациентите) са тремор,

бъбречно увреждане, хипергликемични състояния, захарен диабет, хиперкалиемия, инфекции,

хипертония и инсомния.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Честотата на нежеланите реакции се определя както следва: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до

< 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в

зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Инфекции и инфестации

Както е добре известно за други мощни имуносупресивни средства, пациентите, получаващи

такролимус, често са с увеличен риск от инфекции (вирусни, бактериални, гъбични, протозойни).

Протичането на съществуващи инфекции може да се влоши. Може да се появят и генерализирани и

локализирани инфекции.

Има съобщения за случаи на нефропатия, причинена от BK вирус, както и за случаи на

прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), причинена от JC вирус при пациенти, на

които са прилагани имуносупресори, включително такролимус капсули с удължено

освобождаване.

Неоплазми - доброкачествени, злокачествени и неопределени

Пациентите, подложени на имуносупресивна терапия, са с по-висок риск за развитие на

злокачествени заболявания. Съобщава се за доброкачествени, както и за злокачествени неоплазми,

включително и свързани с EBV лимфопролиферативни нарушения и кожни злокачествени

образувания във връзка с лечение с такролимус.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Чести:

анемия, тромбоцитопения, левкопения, отклонения в изследванията на

еритроцитите, левкоцитоза

Нечести:

коагулопатии, панцитопения, неутропения, абнормни резултати от

анализи на кръвосъсирване и кървене

Редки:

тромботична тромбоцитопенична пурпура, хипопротромбинемия,

тромботична микроангиопатия

С неизвестна

честота:

чиста аплазия на еритроцитите, агранулоцитоза, хемолитична анемия

Нарушения на имунната система

Алергични и анафилактоидни реакции са наблюдавани при пациенти, получаващи такролимус (вж.

точка 4.4).

Нарушения на ендокринната система

Редки:

хирзутизъм

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести:

захарен диабет, хипергликемични състояния, хиперкалиемия

Чести:

метаболитна ацидоза, други електролитни аномалии, хипонатриемия,

претоварване с течности, хиперурикемия, хипомагнезиемия,

хипокалиемия, хипокалциемия, понижен апетит, хиперхолестеролемия,

хиперлипидемия, хипертриглицеридемия, хипофосфатемия

Нечести:

дехидратация, хипогликемия, хипопротеинемия, хиперфосфатемия

Психични нарушения

Много чести:

безсъние

Чести:

обърканост и дезориентация, депресия, симптоми на тревожност,

халюцинации, психични нарушения, депресивно настроение, нарушения

в настроението, кошмари

Нечести:

психотични нарушения

Нарушения на нервната система

Много чести:

главоболие, тремор

Чести:

нарушения на нервната система, припадъци, нарушения на съзнанието,

периферни невропатии, замаяност, парестезии и дизестезии, влошено

писане

Нечести:

енцефалопатия, хеморагии в ЦНС и мозъчно-съдови инциденти, кома,

нарушения в речта и езика, парализа и пареза, амнезия

Редки:

хипертония

Много редки:

миастения

Нарушения на очите

Чести:

нарушения на очите, замъглено зрение, фотофобия

Нечести:

катаракта

Редки:

слепота

С неизвестна

честота

оптична невропатия

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести:

шум в ушите

Нечести:

намален слух

Редки:

невросензорна глухота

Много редки:

влошено чуване

Сърдечни нарушения

Чести:

исхемични нарушения на коронарните артерии, тахикардия

Нечести:

сърдечна недостатъчност, вентрикуларни аритмии и сърдечен арест,

суправентрикуларни аритмии, кардиомиопатии, вентрикуларна

хипертрофия, палпитации

Редки:

перикарден излив

Много редки:

Torsades de Pointes

Съдови нарушения

Много чести:

хипертония

Чести:

тромбоемболични и исхемични събития, съдови хипотензивни

нарушения, хеморагия, периферни съдови нарушения

Нечести:

дълбока венозна тромбоза на крайник, шок, инфаркт

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести:

паренхимни белодробни нарушения, диспнея, плеврален излив,

кашлица, фарингит, конгестия на носа и възпаления

Нечести:

респираторна недостатъчност, нарушения в респираторните пътища,

астма

Редки:

синдром на остър респираторен дистрес

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

диария, гадене

Чести:

стомашно-чревни признаци и симптоми, повръщане, стомашно-чревни и

абдоминални болки, стомашно-чревни възпалителни заболявания,

стомашно-чревни хеморагии, стомашно-чревна улцерация и перфорация,

асцит, стоматит и улцерация, констипация, диспептични признаци и

симптоми, флатуленция, подуване и разширяване, кашави изпражнения

Нечести:

остър и хроничен панкреатит, паралитичен илеус, гастроезофагеална

рефлуксна болест, нарушено изпразване на стомаха

Редки:

псевдокиста на панкреаса, субилеус

Хепатобилиарни нарушения

Чести:

нарушения на жлъчния канал, увреждане на чернодробните клетки и

хепатит, холестаза и жълтеница

Редки:

венооклузивно чернодробно заболяване, тромбоза на чернодробната

артерия

Много редки:

чернодробна недостатъчност

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести:

обрив, пруритус, алопеция, акне, увеличено изпотяване

Нечести:

дерматит, фоточувствителност

Редки:

токсична епидермална некролиза (синдром на Lyell)

Много редки:

синдром на Stevens Johnson

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести:

артралгия, болка в гърба, мускулни спазми, болка в крайниците

Нечести:

ставни нарушения

Редки:

намалена подвижност

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Много чести:

бъбречно увреждане

Чести:

бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, токсична

нефропатия, некроза на бъбречните тубули, пикочни аномалии,

олигурия, симптоми от страна на пикочния мехур и уретрата

Нечести:

хемолитично-уремичен синдром, анурия

Много редки:

нефропатия, хеморагичен цистит

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести:

дисменорея и маточно кървене

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести:

фебрилни нарушения, болка и дискомфорт, астенични състояния, едем,

нарушено възприятие за телесната температура

Нечести:

грипоподобно заболяване, чувство за нервност, неестествено усещане,

мултиорганна недостатъчност, усещане за натиск в гърдите, нарушена

поносимост към температура

Редки:

отпадналост, язва, стягане в гърдите, жажда

Много редки:

увеличена мастна тъкан

С неизвестна

честота:

фебрилна неутропения

Изследвания:

Много чести:

отклонения в чернодробните функционални тестове

Чести:

увеличена алкална фосфатаза в кръвта, увеличено телесно тегло

Нечести:

увеличена амилаза, абнормни находки в ЕКГ, абнормни пулс и сърдечна

честота, намаление на телесното тегло, повишена лактатдехидрогеназа в

кръвта

Много редки:

абнормна ехокардиография, удължен QT интервал на

електрокардиограмата

Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенции

Чести:

първична дисфункция на присадката

Наблюдавани са лекарствени грешки, включително невнимателно, неумишлено или безконтролно

заместване на лекарствените форми на такролимус с незабавно освобождаване или с удължено

освобождаване. Съобщени са редица свързани с тях случаи на отхвърляне на трансплантанта (от

наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата).

Описание на определени нежелани реакции

Болка в крайниците е описана в редица публикувани съобщения на случаи като компонент от

калциневринов инхибитор-индуциран болков синдром (Calcineurin-Inhibitor Induced Pain Syndrome

- CIPS). Обикновено се проявява като двустранна (симетрична), силна, възходяща болка в долните

крайници и може да бъде свързана със супратерапевтични нива на такролимус. Синдромът може да

се повлияе от понижаване на дозата такролимус. При някои случаи е било необходимо

преминаване към алтернативна имуносупресия.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана

нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9

Предозиране

Опитът с предозиране е ограничен. Съобщава се за няколко случая на случайно предозиране при

такролимус; симптомите са включвали тремор, главоболие, гадене и повръщане, инфекции,

уртикария, летаргия и увеличение на уреята в кръвта, серумния креатинин и аланин

аминотрансферазата.

Няма специфичен антидот за терапията с такролимус. При предозиране трябва да се проведат общи

поддържащи мерки и симптоматично лечение.

Поради високата му молекулна маса, малката разтворимост във вода и екстензивното свързване с

еритроцити и плазмени протеини се очаква, че такролимус не може да се диализира. При отделни

пациенти с много високи плазмени нива, хемофилтрацията или -диафилтрацията са били

ефективни за понижаване на токсичните концентрации. В случаи на перорална интоксикация може

да помогне стомашна промивка и/или употреба на адсорбенти (като активен въглен), ако се

приложат скоро след поглъщането.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Имуносупресори, калциневринови инхибитори, АТС код: L04AD02

Механизъм на действие

На молекулно ниво ефектите на такролимус очевидно се медиират чрез свързване с цитозолен

протеин (FKBP12), който отговаря за вътреклетъчното кумулиране на съединението. FKBP12-

такролимус комплексът специфично и компетитивно се свързва с калциневрин, инхибира го, води

до калций-зависимо инхибиране на пътищата на Т-клетъчната сигнална трансдукция и така

предотвратява транскрипцията на отделна група цитокинови гени.

Такролимус е високо ефективно имуносупресивно средство и е с доказана активност в опити

in

vitro

in vivo

По-специално такролимус инхибира образуването на цитотоксичните лимфоцити, които предимно

са отговорни за отхвърляне на присадката. Такролимус потиска активирането на Т-клетките и

зависимата от Т-хелперни клетки пролиферация на В-клетки, както и образуването на лимфокини

(като интерлевкини-2, -3 и γ-интерферон) и експресията на интерлевкин-2 рецептора.

Резултати от клинични проучвания, проведени с такролимус капсули с удължено освобождаване,

приемани веднъж дневно

Чернодробна трансплантация

Ефикасността и безопасността на такролимус капсули с удължено освобождаване и такролимус

капсули с незабавно освобождаване, и двата в комбинация с кортикостероиди, са сравнени при 471

нови реципиенти на чернодробен трансплантат. Честотата на проява на доказано с биопсия остро

отхвърляне през първите 24 седмици след трансплантацията е 32,6% в групата на лечение с

такролимус капсули с удължено освобождаване (N=237) и 29,3% в групата на лечение с

такролимус капсули с незабавно освобождаване (N=234). Терапевтичната разлика (такролимус

капсули с удължено освобождаване – такролимус капсули с незабавно освобождаване) е 3,3% (95%

доверителен интервал [-5,7%, 12,3%]). Степента на 12-месечна преживяемост на пациентите е

89,2% за такролимус капсули с удължено освобождаване и 90,8% за такролимус капсули с

незабавно освобождаване; в рамото на лечение с такролимус капсули с удължено освобождаване

умират 25 пациенти (14 жени, 11 мъже), а в рамото на лечение с такролимус капсули с незабавно

освобождаване умират 24 пациенти (5 жени, 19 мъже). 12-месечната преживяемост на графта е

85,3% за такролимус капсули с удължено освобождаване и 85,6% за такролимус капсули с

незабавно освобождаване.

Бъбречна трансплантация

Ефикасността и безопасността на такролимус капсули с удължено освобождаване и такролимус

капсули с незабавно освобождаване, и двата в комбинация с микофенолат мофетил (mycophenolate

mofetil, MMF) и кортикостероиди, са сравнени при 667 нови реципиенти на бъбречен

трансплантат. Честотата на проява на доказано с биопсия остро отхвърляне през първите

24 седмици след трансплантацията е 18,6% в група на лечение с такролимус капсули с удължено

освобождаване (N=331) и 14,9% в група на лечение с такролимус капсули с незабавно

освобождаване (N=336). Терапевтичната разлика (такролимус капсули с удължено освобождаване

– такролимус капсули с незабавно освобождаване) е 3,8% (95% доверителен интервал [-2,1%,

9,6%]). Степента на 12-месечна преживяемост на пациентите е 96,9% за такролимус капсули с

удължено освобождаване и 97,5% за такролимус капсули с незабавно освобождаване; в рамото на

лечение с такролимус капсули с удължено освобождаване умират 10 пациенти (3 жени, 7 мъже), а в

рамото на лечение с такролимус капсули с незабавно освобождаване умират 8 пациенти (3 жени,

5 мъже). 12-месечната преживяемост на графта е 91,5% за такролимус капсули с удължено

освобождаване и 92,8% за такролимус капсули с незабавно освобождаване.

Ефикасността и безопасността на такролимус капсули с незабавно освобождаване, циклоспорин и

такролимус капсули с удължено освобождаване, всички в комбинация с индукция с антитялото

базиликсимаб, MMF и кортикостероиди, са сравнени при 638 нови реципиенти на бъбречен

трансплантат. Честотата на липсата на ефикасност на 12-ия месец (дефинирана като смърт, загуба

на графт, остро отхвърляне, доказано с биопсия, или отпаднал от проследяване) е 14,0% в групата

на лечение с такролимус капсули с удължено освобождаване (N=214), 15,1% в групата на лечение с

такролимус капсули с незабавно освобождаване (N=212) и 17,0% в групата на лечение с

циклоспорин (N=212). Терапевтичната разлика е -3,0% (такролимус капсули с удължено

освобождаване -циклоспорин) (95,2% доверителен интервал [-9,9%, 4,0%]) за такролимус капсули

с удължено освобождаване спрямо циклоспорин и -1,9% (такролимус капсули с незабавно

освобождаване - циклоспорин) (95,2% доверителен интервал [-8,9%, 5,2%]) за такролимус капсули

с незабавно освобождаване спрямо циклоспорин. Степента на 12-месечна преживяемост на

пациентите е 98,6% за такролимус капсули с удължено освобождаване, 95,7% за такролимус

капсули с незабавно освобождаване и 97,6% за циклоспорин; в рамото на лечение с такролимус

капсули с удължено освобождаване умират 3 пациенти (всички мъже), в рамото на лечение с

такролимус капсули с незабавно освобождаване умират 10 пациенти (3 жени, 7 мъже) и в рамото

на лечение с циклоспорин умират 6 пациенти (3 жени, 3 мъже). 12-месечната преживяемост на

графта е 96,7% за такролимус капсули с удължено освобождаване, 92,9% за такролимус капсули с

незабавно освобождаване и 95,7% за циклоспорин.

Клинична ефикасност и безопасност на такролимус капсули с незабавно освобождаване, приеман

два пъти дневно, при първична органна трансплантация

В проспективни проучвания пероралният такролимус капсули с незабавно освобождане е изпитван

като първично имуносупресивно средство при около 175 пациенти след белодробна, 475 пациенти

след панкреасна и 630 пациенти след чревна трансплантация. Като цяло профилът на безопасност

на пероралния такролимус капсули с незабавно освобождаване при тези публикувани проучвания е

подобен на този, за който се съобщава при по-големи проучвания, където такролимус капсули с

незабавно освобождаване се използва като първично лечение при трансплантация на черен дроб,

бъбрек и сърце. Резултатите за ефикасността от най-големите проучвания за всяко показание са

обобщени по-долу.

Трансплантация на бял дроб

Междинният анализ на едно скорошно многоцентрово проучване с използване на перорален

такролимус с незабавно освобождаване обсъжда 110 пациенти, подложени на рандомизиране 1:1 с

такролимус или циклоспорин. Такролимус е започнат като непрекъсната интравенозна инфузия

при доза 0,01-0,03 mg/kg/дневно, а пероралният такролимус е приложен при доза

0,05 - 0,3 mg/kg/дневно. На първата година след трансплантацията е докладвана по-ниска честота

на случаите на остро отхвърляне за пациентите на такролимус в сравнение с тези на циклоспорин

(11,5% спрямо 22,6%) и по-ниска честота на хронично отхвърляне - бронхиолитис облитеранс

синдром (2,86% спрямо 8,57%). Преживяемостта на пациентите на първата година е 80,8% в

групата на лечение с такролимус и 83% в групата на лечение с циклоспорин.

Друго рандомизирано проучване включва 66 пациенти на лечение с такролимус, сравнени с

67 пациенти на лечение с циклоспорин. В началото такролимус е приложен под формата на

непрекъсната интравенозна инфузия при доза 0,025 mg/kg/дневно, а перорално се прилага доза

0,15 mg/kg/дневно с последващо адаптиране на дозата за достигане на желаните най-ниски нива в

кръвта от 10 до 20 ng/ml. Преживяемостта на пациентите на първата година в групата на лечение с

такролимус е 83% и 71% в групата на лечение с циклоспорин, а на втората година – съответно 76%

и 66%. Епизодите на остро отхвърляне за 100 пациентодни са по-малко на брой в групата на

лечение с такролимус (0,85 епизода) отколкото в групата на лечение с циклоспорин (1,09 епизода).

Облитеративен бронхиолит се развива при 21,7% от пациентите в групата на лечение с такролимус

спрямо 38% при пациентите в групата на лечение с циклоспорин (р=0,025). Значително повече

пациенти, лекувани с циклоспорин (n=13), е трябвало да преминат на такролимус в сравнение с

пациентите, лекувани с такролимус и преминали на циклоспорин (n=2), (p=0,02) (Keenan et al.; Ann

Thoracic Surg 1995; 60:580).

В допълнително двуцентрово проучване 26 пациенти са рандомизирани в групата на лечение с

такролимус спрямо 24 пациенти в групата на лечение с циклоспорин. В началото такролимус е

приложен под формата на непрекъсната интравенозна инфузия при доза 0,05 mg/kg/дневно, а

перорално се прилага доза 0,1 до 0,3 mg/kg/дневно с последващо адаптиране на дозата до желаните

най-ниски нива в кръвта от 12 до 15 ng/ml. Преживяемостта на първата година е 73,1% в групата на

лечение с такролимус и 79,2% в групата на лечение с циклоспорин. В групата на лечение с

такролимус липсата на остро отхвърляне е по-висока на шестия месец (57,7% спрямо 45,8%) и

1 година след белодробната трансплантация (50% спрямо 33%).

Трите проучвания показват сходна степен на преживяемост. Случаите на остро отхвърляне са по-

малко на брой в групата на лечение с такролимус и в трите проучвания, а при едно от тези

проучвания се съобщава за значително по-малка честота на бронхиолитис облитеранс синдром в

групата на лечение с такролимус.

Трансплантация на панкреас

Едно многоцентрово проучване с използване на перорален такролимус капсули с незабавно

освобождаване включва 205 пациенти, претърпели едновременно трансплантация на панкреас и

бъбрек, рандомизирани на такролимус (n=103) и на циклоспорин (n=102). Началната перорална

доза такролимус по протокол е 0,2 mg/kg/дневно, с последващо адаптиране на дозата до желаните

най-ниски концентрации в кръвта от 8 до 15 ng/ml до 5-ия ден и 5 - 10 ng/ml след 6 месеца.

Преживяемостта на панкреаса на първата година е значително по-висока при такролимус: 91,3%

спрямо 74,5% при циклоспорин (p < 0,0005), а преживяемостта на присадения бъбрек е сравнима в

двете групи. Общо 34 пациенти преминават от циклоспорин на такролимус, докато само при 6

пациенти, лекувани с такролимус, е била необходима алтернативна терапия.

Трансплантация на черва

Публикуваният клиничен опит на един център от употребата на перорален такролимус капсули с

незабавно освобождаване за първично лечение след трансплантация на черва показва, че

статистическата степен на преживяемост на 155 пациенти (65 - само черва, 75 - черен дроб и черва

и 25 - мултивисцерални), приемали такролимус и преднизон, е 75% на 1-вата година, 54% на 5-ата

и 42% на 10-ата година. В ранните години началната перорална доза такролимус е 0,3 mg/kg

дневно. Резултатите непрекъснато се подобряват с натрупването на опит в течение на 11 години.

Различни нововъведения, като техники за ранно откриване на вируса на Epstein-Barr (EBV) и

Cytomegalovirus

(CMV) инфекции, костномозъчно стимулиране, допълнително прилагане на

интерлевкин-2-антагониста даклизумаб, по-ниски начални дози такролимус с най-ниски таргетни

нива в кръвта 10 до 15 ng/ml и напоследък облъчване на алографта, се смята, че допринасят за

подобрените резултати за това показание с времето.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Показано е, че при хора такролимус се абсорбира в стомашно-чревния тракт.

Като цяло наличният такролимус се абсорбира бързо. Tacforius е форма на такролимус с удължено

освобождаване, което води до разширение в профила на перорална абсорбция при средно време за

достигане на максимална концентрация (C

) в кръвта приблизително 2 часа (t

Абсорбцията варира и средната бионаличност на такролимус след перорален прием (под формата

на капсули с незабавно освобождаване) е в порядъка на 20 - 25% (индивидуални граници при

възрастни пациенти 6% - 43%). Бионаличността на такролимус капсули с удължено освобождаване

след перорален прием е намалявала, когато се е приемал след хранене. Както скоростта, така и

степента на абсорбция на такролимус капсули с удължено освобождаване са намалявали при прием

с храна.

Жлъчната секреция не влияе на абсорбцията на такролимус и следователно лечението с Tacforius

може да започне перорално.

При такролимус капсули с удължено освобождаване съществува силна корелация между AUC и

най-ниските нива в цяла кръв в стационарно състояние. Поради това проследяването на най-

ниските нива в цяла кръв дава добра представа за системната експозиция.

Разпределение

При хора разпределението на такролимус след интравенозна инфузия може да се опише като

двуфазово.

В системното кръвообращение такролимус се свързва силно с еритроцитите, което води до

съотношение на разпределението на концентрациите цяла кръв/плазма около 20:1. В плазмата

такролимус се свързва в голяма степен (> 98,8%) с плазмените протеини, главно със серумния

албумин и α-1-кисел гликопротеин.

Такролимус се разпределя екстензивно в тялото. Стационарният обем на разпределение на база

плазмени концентрации е около 1 300 l (здрави доброволци). Съответните данни на база цяла кръв

са средно 47,6 l.

Метаболизъм

Такролимус се метаболизира основно в черния дроб, предимно чрез цитохром Р450 - 3А4.

Такролимус се метаболизира значително и в чревната стена. Идентифицирани са няколко

метаболита. Само един от тях, обаче, има имуносупресивна активност

in vitro

, подобна на тази на

такролимус. Другите метаболити имат много слаба или въобще нямат имуносупресивна активност.

В системното кръвообращение присъства само един от неактивните метаболити в ниска

концентрация. Затова метаболитите не допринасят за фармакологичната активност на такролимус.

Елиминиране

Такролимус е вещество с нисък клирънс. При здрави индивиди средният общ телесен клирънс,

измерен в цяла кръв, е 2,25 l/h. При възрастни пациенти с трансплантация на черен дроб, бъбрек и

сърце се наблюдават стойности съответно от 4,1 l/h, 6,7 l/h и 3,9 l/h. Счита се, че фактори като

нисък хематокрит и ниски нива на протеини, които водят до увеличаване на свободната фракция на

такролимус, или засилен метаболизъм, индуциран от кортикостероиди, са отговорни за по-високия

клирънс, наблюдаван след трансплантация.

Полуживотът на такролимус е дълъг и променлив. При здрави индивиди средният полуживот в

цяла кръв е приблизително 43 часа.

След интравенозно и перорално приложение на такролимус, белязан с

С, повечето

радиоактивност се елиминира с изпражненията. Приблизително 2% от радиоактивността се

елиминира с урината. По-малко от 1% непроменен такролимус се открива в изпражненията и

урината, което показва, че такролимус се метаболизира почти напълно преди елиминирането, като

жлъчката е главният път на елиминиране.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Бъбреците и панкреасът са органите, първично засегнати при изследванията за токсичност,

проведени при плъхове и маймуни песоглавец. При плъхове такролимус оказва токсични ефекти

върху нервната система и очите. Обратими кардиотоксични ефекти се наблюдават при зайци след

интравенозно приложение на такролимус.

Когато такролимус се прилага интравенозно като бърза инфузия/болус инжекция при дози 0,1 до

1,0 mg/kg се наблюдава удължаване на QTc интервала при някои животински видове. Достигнатите

с тези дози пикови концентрации в кръвта са над 150 ng/ml, което е над 6 пъти повече от средните

пикови концентрации, наблюдавани при такролимус капсули с удължено освобождаване при

клинични трансплантации.

При плъхове и зайци е наблюдавана ембриофетална токсичност и е била ограничена до дози, които

предизвикват значителна токсичност при животните-майки. При плъхове женската репродуктивна

функция, включително раждане, се уврежда при токсични дози и в котилото се наблюдава по-

ниско тегло при раждане, намалени жизнеспособност и растеж.

При плъхове е наблюдаван отрицателен ефект на такролимус върху фертилитета на мъжките под

форма на намален брой сперматозоиди и намалена подвижност.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо

Етилцелулоза

Хипромелоза 2910

Лактоза монохидрат

Магнезиев стеарат

Капсулна обвивка

Tacforius 0,5 mg / 1 mg / 3 mg капсули с удължено освобождаване

Червен железен оксид (E172)

Жълт железен оксид (E172)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Tacforius 5 mg капсули с удължено освобождаване

Червен железен оксид (E172)

Жълт железен оксид (E172)

Титанов диоксид (E171)

Черен железен оксид (E172)

Понсо 4R (E124)

Желатин

Печатно мастило

Шеллак

Пропиленгликол

Черен железен оксид (Е172)

Калиев хидроксид

6.2

Несъвместимости

Такролимус е несъвместим с PVC (поливинилхлорид). Епруветките, спринцовките и другото

оборудване, използвано за приготвяне на суспензия от съдържанието на капсула Tacforius, не

трябва да съдържат PVC.

6.3

Срок на годност

Tacforius 0,5 mg / 1 mg капсули с удължено освобождаване

2 години

Tacforius 3 mg / 5 mg капсули с удължено освобождаване

30 месеца

След отваряне на алуминиевата обвивка: 1 година

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Прозрачен PVC/PVDC алуминиев блистер или перфориран блистер с единични дози, опакован в

алуминиева торбичка със сушител, съдържащ 10 капсули.

Tacforius 0,5 mg / 3 mg / 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Видове опаковки: 30, 50 и 100 твърди капсули с удължено освобождаване в блистери или 30x1,

50x1 и 100x1

твърди капсули с удължено освобождаване в перфорирани блистери с единични дози.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Видове опаковки: 30, 50, 60 и 100 твърди капсули с удължено освобождаване в блистери или 30x1,

50x1, 60х1 и 100x1 твърди капсули с удължено освобождаване в перфорирани блистери с единични

дози

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/001

EU/1/17/1244/002

EU/1/17/1244/003

EU/1/17/1244/004

EU/1/17/1244/005

EU/1/17/1244/006

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/007

EU/1/17/1244/008

EU/1/17/1244/009

EU/1/17/1244/010

EU/1/17/1244/011

EU/1/17/1244/012

EU/1/17/1244/013

EU/1/17/1244/014

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/015

EU/1/17/1244/016

EU/1/17/1244/017

EU/1/17/1244/018

EU/1/17/1244/019

EU/1/17/1244/020

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/021

EU/1/17/1244/022

EU/1/17/1244/023

EU/1/17/1244/024

EU/1/17/1244/025

EU/1/17/1244/026

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 08 декември 2017 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА

ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителите, отговорни за освобождаване на партидите

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Германия

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 25

10 000 Zagreb

Хърватия

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305

Opava – Komárov

747 70

Чешка република

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

ES-50016 Zaragoza

Испания

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi Ut 13

4042 Debrecen

Унгария

Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на производителя,

отговорен за освобождаването на съответната партида.

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I: Кратка

характеристика на продукта, точка 4.2).

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

(ПАДБ)

Изискванията за подаване на

ПАДБ

за този лекарствен продукт са посочени в списъка с

референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от

Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на европейския

уебпортал за лекарства.

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да извършва изискваните дейности и

действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР,

представен в Модул 1.8.2 на разрешението за употреба, както и във всички следващи одобрени

актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в

съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване на

лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум)

.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА

A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

такролимус

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка капсула съдържа 0,5 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула съдържа 1 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула съдържа 3 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула съдържа 5 mg такролимус (като монохидрат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

0,5 mg, 1 mg, 3 mg

Съдържа лактоза. Вижте листовката за допълнителна информация.

5 mg

Съдържа лактоза и понсо 4R. Вижте листовката за допълнителна информация.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 твърди капсули с удължено освобождаване

30x1 твърди капсули с удължено освобождаване

50 твърди капсули с удължено освобождаване

50x1 твърди капсули с удължено освобождаване

60 твърди капсули с удължено освобождаване

60x1 твърди капсули с удължено освобождаване

100 твърди капсули с удължено освобождаване

100x1 твърди капсули с удължено освобождаване

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката.

Перорално приложение

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА

СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Не поглъщайте сушителя.

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Използвайте всички капсули в срок от 1 година след отваряне на алуминиевата обвивка и преди

датата на изтичане срока на годност.

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/17/1244/001 30 капсули

EU/1/17/1244/002 30x1 капсули

EU/1/17/1244/003 50 капсули

EU/1/17/1244/004 50x1 капсули

EU/1/17/1244/005 100 капсули

EU/1/17/1244/006 100x1 капсули

EU/1/17/1244/007 30 капсули

EU/1/17/1244/008 30x1 капсули

EU/1/17/1244/009 50 капсули

EU/1/17/1244/010 50x1 капсули

EU/1/17/1244/011 60 капсули

EU/1/17/1244/012 60x1 капсули

EU/1/17/1244/013 100 капсули

EU/1/17/1244/014 100x1 капсули

EU/1/17/1244/015 30 капсули

EU/1/17/1244/016 30x1 капсули

EU/1/17/1244/017 50 капсули

EU/1/17/1244/018 50x1 капсули

EU/1/17/1244/019 100 капсули

EU/1/17/1244/020 100x1 капсули

EU/1/17/1244/021 30 капсули

EU/1/17/1244/022 30x1 капсули

EU/1/17/1244/023 50 капсули

EU/1/17/1244/024 50x1 капсули

EU/1/17/1244/025 100 капсули

EU/1/17/1244/026 100x1 капсули

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tacforius 0,5 mg

Tacforius 1 mg

Tacforius 3 mg

Tacforius 5 mg

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕР

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg капсули с удължено освобождаване

такролимус

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

ДРУГО

Веднъж дневно.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

АЛУМИНИЕВА ТОРБИЧКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg капсули с удължено освобождаване

такролимус

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Използвайте всички капсули в срок от 1 година след отваряне на алуминиевата обвивка и преди

датата на изтичане срока на годност.

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

ДРУГО

Веднъж дневно.

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

такролимус (tacrolimus)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Tacforius и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tacforius

Как да приемате Tacforius

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Tacforius

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Tacforius и за какво се използва

Tacforius съдържа активното вещество такролимус. То е имуносупресор. След трансплантация на

орган (черен дроб, бъбрек) имунната система на Вашето тяло ще се опита да отхвърли новия орган.

Tacforius се използва, за да контролира имунния отговор на Вашето тяло, позволявайки му да

приеме трансплантирания орган.

Tacforius може да Ви бъде даден при започнало отхвърляне на Вашия трансплантиран черен дроб,

бъбрек, сърце или друг орган, когато някое друго предишно лечение, на което сте били подложени,

не е могло да контролира този имунен отговор след направената Ви трансплантация.

Tacforius се използва при възрастни.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tacforius

Не приемайте Tacforius

ако сте алергични към такролимус или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

ако сте алергични към сиролимус или към който и да е макролиден антибиотик (например

еритромицин, кларитромицин, йозамицин).

Предупреждения и предпазни мерки

Както такролимус капсули с незабавно освобождаване (например Tacni), така и Tacforius капсули с

удължено освобождаване съдържат активното вещество такролимус. Tacforius капсули с удължено

освобождаване, обаче, се приема веднъж дневно, докато капсулите с незабавно освобождаване се

приемат два пъти дневно. Това е така, защото Tacforius капсули осигурява удължено

освобождаване (по-бавно освобождаване за по-дълъг период от време) на такролимус. Tacforius

капсули с удължено освобождаване и такролимус капсули с незабавно освобождаване не са

взаимозаменяеми.

Информирайте Вашия лекар, ако някое от следното се отнася за Вас:

ако приемате някое от лекарствата, споменати по-долу в „Други лекарства и Tacforius“

ако имате или сте имали чернодробни проблеми

ако имате диария за повече от един ден

ако чувствате силна коремна болка, съпроводена със или без други симптоми, като тръпки,

треска, гадене или повръщане

ако имате нарушение на електрическата активност на сърцето, наречено „QT-удължаване”

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако по време на лечението страдате от:

проблеми със зрението, като например замъглено зрение, промени в цветното виждане,

трудности при виждане на детайлите или имате ограничения в зрителното поле.

Може да се наложи Вашият лекар да коригирадозата Ви Tacforius.

Трябва да поддържате постоянна връзка с лекуващия Ви лекар. През различни интервали Вашият

лекар може да поиска да направи изследвания на кръв, урина, сърце, очи, за да назначи най-

подходящата за Вас доза Tacforius.

Трябва да ограничите излагането си на слънце и УВ (ултравиолетови) лъчи, докато приемате

Tacforius. Това се налага, защото имуносупресорите могат да увеличат риска от рак на кожата.

Носете подходящо защитно облекло и използвайте слънцезащитни средства с висок фактор.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Tacforius при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Tacforius

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Не се препоръчва употребата на Tacforius с циклоспорин (друго лекарство, използвано за

профилактика на отхвърляне на трансплантиран орган).

Кръвните нива на Tacforius може да се променят от другите лекарства, които приемате, а кръвните

нива на другите лекарства да се променят при употреба на Tacforius, което може да наложи

прекъсване, увеличение или намаление на дозата Tacforius. По-специално трябва да информирате

Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства като:

противогъбични лекарства и антибиотици, по-специално така наречените макролидни

антибиотици, използвани за лечение на инфекции, например кетоконазол, флуконазол,

итраконазол, вориконазол, клотримазол и изавуконазол, еритромицин, кларитромицин,

йозамицин и рифампицин

летермовир, използван за предотвратяване на заболяване, причинено от CMV (човешки

цитомегаловирус)

HIV-протеазни инхибитори (например ритонавир, нелфинавир, саквинавир), лекарството

кобицистат за усилване на действието и комбинирани таблетки, използвани за лечение на

HIV инфекция

HCV-протеазни инхибитори (например телапревир, боцепревир

и комбинацията

омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без дазабувир), използвани за лечение на

хепатит С инфекция

нилотиниб и иматиниб (използвани за лечение на определени видове рак)

микофенолова киселина, използвана за потискане на имунната система, за да се предотврати

отхвърлянето на трансплантата

лекарства за лечение на стомашна язва и киселинен рефлукс (например омепразол,

ланзопразол или циметидин)

антиеметици, използвани за лечение на гадене и повръщане (например метоклопрамид)

цизаприд или антиацидът магнезиево-алуминиев хидроксид, използвани за лечение на

киселини в стомаха

контрацептивни таблетки или друго хормонално лечение с етинилестрадиол, хормонално

лечение с даназол

лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане или сърдечни проблеми

(например нифедипин, никардипин, дилтиазем и верапамил)

антиаритмични лекарства (амиодарон), използвани за контрол на аритмия (неравномерно

биене на сърцето)

лекарства, известни като “статини”, използвани за лечение на повишени холестерол и

триглицериди

фенитоин или фенобарбитал, използвани за лечение на епилепсия

лекарствата преднизолон и метилпреднизолон от групата на кортикостероидите, използвани

при лечение на възпаление или потискане на имунната система (например при отхвърляне на

трансплантанта)

нефазодон, използван за лечение на депресия

растителни препарати, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum perforatum

) или екстракти от

Schisandra sphenanthera

Информирайте Вашия лекар, ако приемате или трябва да приемате ибупрофен (използван при

висока температура, възпаление и болка), амфотерицин B (използван за лечение на бактериални

инфекции) или антивирусни средства (използвани за лечение на вирусни инфекции, например

ацикловир). Те могат да влошат проблеми с бъбреците или с нервната система, ако се използват

заедно с Tacforius.

Вашият лекар трябва да знае също дали приемате калиеви добавки или определени диуретици,

използвани за лечение на сърдечна недостатъчност, хипертония или бъбречно заболяване

(например амилорид, триамтерен или спиронолактон), нестероидни противовъзпалителни средства

(НСПВС, например ибупрофен), използвани за лечение на повишена температура, възпаление и

болка, антикоагуланти (лекарства, разреждащи кръвта) или перорални лекарства за диабет, докато

приематеTacforius.

Ако Ви се налага да се ваксинирате, моля информирайте предварително на Вашия лекар.

Tacforius с храна и напитки

Избягвайте консумацията на грейпфрут (и като сок) при лечение с Tacforius, защото може да

повлияе на нивата му в кръвта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Tacrolimus преминава в кърмата. Затова не трябва да кърмите, докато използвате Tacforius.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте или не работете с каквато и да е техника или машини, ако се чувствате замаяни или

сънливи, или имате проблеми с яснотата на зрението след приема на Tacforius. Тези ефекти се

наблюдават по-често, ако приемате Tacforius едновременно с алкохол.

Tacforius съдържа лактоза

Tacforius съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

към някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

Tacforius 5 mg капсули съдържа понсо 4R.

Tacforius 5 mg капсули съдържа понсо 4R. Това може да причини алергични реакции.

3.

Как да приемате Tacforius

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство трябва да Ви бъде предписано само от лекар с опит в лечението на

трансплантирани пациенти.

Всеки път при получаване на рецептата проверявайте дали Ви е предписано същото лекарство,

съдържащо такролимус, освен в случаите, когато Вашият специалист трансплантолог реши да го

смени с друго лекарство, съдържащо такролимус. Това лекарство трябва да се приема веднъж

дневно. Консултирайте се възможно най-бързо с Вашия лекар или фармацевт, ако видът на

лекарството не е същият, както досега, или ако има промяна в предписаната доза, за да се уверите,

че сте взели вярното лекарство.

Началната доза за предотвратяване отхвърлянето на Вашия трансплантиран орган ще се определи

от Вашия лекар, изчислена според Вашето телесно тегло. Началните дневни дози непосредствено

след трансплантацията обикновено са от порядъка на

0,10 mg - 0,30 mg/kg телесно тегло дневно

в зависимост от трансплантирания орган. Когато се лекува отхвърляне може да се използват

същите дози.

Дозата зависи от Вашето общо състояние и от това какви други имуносупресивни лекарства

приемате.

След началото на Вашето лечение с Tacforius ще Ви се правят чести кръвни изследвания от Вашия

лекар, за да се определи точната доза. Впоследствие Вашият лекар ще изисква редовни кръвни

изследвания, за да се определи правилната доза и да се адаптира дозата от време на време.

Обикновено Вашият лекар намалява дозата Ви Tacforius, след като състоянието Ви се стабилизира.

Той ще Ви каже колко точно капсули да приемате.

Трябва да приемате Tacforius всеки ден, докато се нуждаете от имуносупресия, за да се

предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган. Трябва да имате постоянна връзка с

Вашия лекар.

Tacforius се приема през устата веднъж дневно сутрин. Приемайте Tacforius на празен стомах или 2

до 3 часа след хранене. Изчакайте поне 1 час до следващото хранене. Приемайте капсулите веднага

след изваждане от блистера. Капсулите се поглъщат

цели

с чаша вода.

Не поглъщайте сушителя, намиращ се в торбичката от фолио.

Ако сте приели повече от необходимата доза Tacforius

Ако случайно сте приели твърде много капсули, незабавно се свържете с Вашия лекар или със

спешното отделение на най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Tacforius

Ако сте забравили да вземете капсулите сутринта, вземете ги възможно най-скоро в същия ден. Не

вземайте двойна доза на следващата сутрин.

Ако сте спрели приема на Tacforius

Прекратяването на лечението с Tacforius може да увеличи риска от отхвърляне на Вашия

трансплантиран орган. Не спирайте лечението си, докато лекарят не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Tacforius намалява защитните механизми (имунната система) на Вашето тялото, по тази причина

тялото Ви не може да се бори толкова добре, колкото обикновено с инфекции. Следователно

докато приемате Tacforius, може да сте по-податливи на инфекции.

Могат да възникнат тежки нежелани реакции, включително алергични и анафилактични реакции.

Съобщава се за поява на доброкачествени и злокачествени тумори вследствие лечение с Tacforius.

Съобщени са случаи на чиста аплазия на еритроцитите (много голямо намаление на броя на

червените кръвни клетки), агранулоцитоза (много голямо намаление на броя на белите кръвни

клетки), хемолитична анемия (намален брой на червените кръвни клетки поради патологично

разрушаване) и фебрилна неутропения (намаляване на типа бели кръвни клетки, които се борят с

инфекциите, придружено от треска). Не е известно точно колко често се появяват тези нежелани

реакции.

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Увеличена кръвна захар, захарен диабет, увеличено съдържание на калий в кръвта

Трудно заспиване

Треперене, главоболие

Повишено кръвно налягане

Отклонения в показателите при изследвания на функцията на черния дроб

Диария, гадене

Бъбречни проблеми

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

Намаление броя на кръвните клетки (тромбоцити, червени или бели кръвни клетки),

увеличение броя на белите кръвни клетки, промени в броя на червените кръвни клетки

(наблюдавани при изследвания на кръвта)

Намален магнезий, фосфат, калий, калций или натрий в кръвта, претоварване с течности,

увеличена пикочна киселина или липиди в кръвта, понижен апетит, увеличена киселинност

на кръвта, други промени на солите в кръвта (наблюдавани при изследвания на кръвта)

Симптоми на безпокойство, обърканост и дезориентация, депресия, промени в настроението,

кошмари, халюцинации, психични нарушения

Припадъци, нарушения на съзнанието, изтръпване и мравучкане (понякога болезнено) на

ръцете и краката, замаяност, нарушена способност за писане, нарушения на нервната система

Замъглено зрение, увеличена чувствителност към светлина, очни нарушения

Звънтящ шум в ушите

Намален приток на кръв в съдовете на сърцето, ускорен пулс

Кървене, частично или пълно запушване на кръвоносни съдове, понижено кръвно налягане

Задъхване, нарушения на респираторните тъкани на белите дробове, събиране на течност

около белия дроб, възпаление на фаринкса, кашлица, грипоподобни симптоми

Стомашни проблеми като възпаление или язва, предизвикващи коремна болка или диария,

стомашен кръвоизлив, възпаление или язва в устата, събиране на течност в корема,

повръщане, коремна болка, нарушено храносмилане, запек, образуване на газове, подуване на

корема, кашави изпражнения

Нарушения на жлъчния канал, пожълтяване на кожата поради чернодробни проблеми,

увреждане на чернодробната тъкан и възпаление на черния дроб

Сърбеж, обрив, косопад, акне, увеличено изпотяване

Болки в ставите, крайниците, гърба и краката, мускулни спазми

Недостатъчно функциониране на бъбреците, намалено образуване на урина, нарушено или

болезнено уриниране

Обща слабост, треска, задръжка на течности в тялото, болка и дискомфорт, увеличение на

ензима алкална фосфатаза в кръвта, увеличение на теглото, нарушено възприятие за

температура

Недостатъчна функция на трансплантирания орган

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

Промени в кръвосъсирването, намаление броя на всички кръвни клетки (наблюдавани при

изследвания на кръвта)

Обезводняване, неспособност за уриниране

Отклонения в показателите при изследвания на кръвта: понижени белтък или захар,

повишени фосфати, повишен ензим лактатдехидрогеназа

Кома, мозъчен кръвоизлив, мозъчен удар, парализа, мозъчни нарушения, аномалии в говора и

речта, проблеми с паметта

Помътняване на лещата на окото, нарушен слух

Неравномерен сърдечен пулс, спиране на пулса, отслабена сърдечна дейност, нарушения на

сърдечния мускул, уголемяване на сърдечния мускул, засилено сърцебиене, промени в ЕКГ,

промененасърдечна честота и пулс

Кръвен съсирек във вена на крайник, шок

Затруднено дишане, нарушения в дихателните пътища, астма

Запушване на черво, увеличение на ензима амилаза в кръвта, връщане на стомашно

съдържимо в гърлото, забавено изпразване на стомаха

Кожно възпаление, чувство за парене при излагане на слънчева светлина

Ставни нарушения

Болезнена менструация и промененоменструално кървене

Мултиорганна недостатъчност, грипоподобно заболяване, увеличена чувствителност към

топлина и студ, чувство за натиск в гърдите, усещане за нервност или дискомфорт, загуба на

тегло

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Малки кръвоизливи по кожата, дължащи се на кръвни съсиреци

Увеличена мускулна скованост

Слепота, глухота

Събиране на течност около сърцето

Остър задух

Образуване на киста в панкреаса

Проблеми с кръвоснабдяването на черния дроб

Сериозно заболяване с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи,

увеличено окосмяване

Жажда, припадък, стягане в гърдите, чувство за намалена подвижност, язва

Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

Мускулна слабост

Промени при образно изследване на сърцето

Чернодробна недостатъчност

Болезнено уриниране с кръв в урината

Увеличение на мастната тъкан

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Нарушение на зрителния нерв (оптична невропатия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване

на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Tacforius

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага. Това лекарство не

изисква специални условия на съхранение.

Използвайте всички твърди капсули с удължено освобождаване в срок от 1 година след отваряне

на алуминиевата обвивка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Tacforius

Активното вещество е такролимус.

Всяка капсула Tacforius 0,5 mg съдържа 0,5 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула Tacforius 1 mg съдържа 1 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула Tacforius 3 mg съдържа 3 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула Tacforius 5 mg съдържа 5 mg такролимус (като монохидрат).

Другите съставки са:

Капсулно съдържимо

Хипромелоза 2910, етилцелулоза, лактоза, магнезиев стеарат.

Капсулна обвивка

Tacforius 0,5 mg / 1 mg / 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване: червен железен

оксид (E172), жълт железен оксид (E172), титанов диоксид (E171), желатин.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване: червен железен оксид (E172),

жълт железен оксид (E172), титанов диоксид (E171), черен железен оксид (E172), понсо 4R

(E124), желатин.

Печатно мастило

Шеллак, пропиленгликол, черен железен оксид (E172), калиев хидроксид.

Как изглежда Tacforius и какво съдържа опаковката

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светложълтото капаче на капсулата и

„0.5 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху бялото капаче на капсулата и „1 mg“ върху

светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светлооранжевото капаче на капсулата и

„3 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху сивкаво-червеното капаче на капсулата и

„5 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 0,5

mg

3 mg / 5 mg капсули с удължено освобождаване

Предлага се в блистери или перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 10 капсули в

защитна торбичка от фолио, с включен сушител. Опаковките с 30, 50 и 100 твърди капсули с

удължено освобождаване са налични като блистери, а опаковките с 30x1, 50x1 and 100x1 капсули с

удължено освобождаване са налични като перфорирани блистери с единични дози.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Предлага се в блистери или перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 10 капсули в

защитна торбичка от фолио, с включен сушител. Опаковките с 30, 50, 60 и 100 капсули с удължено

освобождаване са налични като блистери, а опаковките с 30x1, 50x1, 60x1 и 100x1 капсули с

удължено освобождаване са налични като перфорирани блистери с единични дози.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Германия

PLIVA Hrvatska d.o.o.

(PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Хърватия

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, c.p. 305

Opava-Komárov

74770

Чешка република

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Полша

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,

ES-50016 Zaragoza

Испания

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Унгария

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител

на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Тева Фарма ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 73140202

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 2118805000

Tel: +43 1970070

España

Nordic Pharma, S.A.U.

Tel.: +34 916404041

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 0,5 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка капсула съдържа 53,725 mg лактоза.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 1 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка капсула съдържа 107,45 mg лактоза.

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 3 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка капсула съдържа 322,35 mg лактоза.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 5 mg такролимус (tacrolimus) (като

монохидрат).

Помощни вещества с известно действие

Всяка капсула съдържа 537,25 mg лактоза и 0,0154 mg понсо 4R.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула с удължено освобождаване

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светложълтото капаче на капсулата и „0.5 mg“ върху

светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху бялото капаче на капсулата и „1 mg“ върху

светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светлооранжевото капаче на капсулата и „3 mg“

върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху сивкаво-червеното капаче на капсулата и „5 mg“

върху светлооранжевото тяло на капсулата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на алографт бъбрек

или черен дроб.

Лечение на отхвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други имуносупресивни

лекарствени продукти при възрастни пациенти.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Tacforius е форма на такролимус с прием веднъж дневно, перорално. Лечението с Tacforius изисква

внимателно мониториране от адекватно квалифициран и екипиран персонал. Лекарственият

продукт трябва да се предписва и промените в имуносупресивната терапия да се правят само от

лекари с опит в имуносупресивното лечение и третирането на трансплантирани пациенти.

Невнимателното, неумишленото или безконтролно преминаване към лекарствена форма на

такролимус с незабавно освобождаване или към лекарствена форма с удължено освобождаване не

е безопасно. Това може да предизвика отхвърляне на присадката или увеличаване честотата на

нежеланите реакции, включително недостатъчна имуносупресия или свръхимуносупресия, поради

клинично значими разлики в системната експозиция на такролимус. Пациентите трябва да са на

поддържащо лечение с една от лекарствените форми на такролимус, при спазване на съответната

дневна схема на прилагане; промяна на лекарствената форма или на схемата на прилагане трябва

да се прави само под непосредствено наблюдение от специалист трансплантолог (вж. точки 4.4 и

4.8). След преминаване към която и да е алтернативна лекарствена форма трябва да се направи

терапевтично лекарствено мониториране и коригиране на дозата, за да се осигури запазване на

системната експозиция на такролимус.

Дозировка

Препоръчителните начални дози, представени по-долу, са предназначени да служат само като

указание. Tacforius рутинно се прилага в комбинация с други имуносупресивни средства в

първоначалния пост-оперативен период. Дозата може да варира в зависимост от избрания режим

на имуносупресия. Дозирането на Tacforius трябва преди всичко да се базира на клиничната оценка

на отхвърлянето и поносимостта при всеки отделен пациент, подпомогната от мониторирането на

концентрацията в кръвта (вж. по-долу при „Терапевтично лекарствено мониториране”). Ако се

появят клинични признаци на отхвърляне, трябва да се обмисли промяна на имуносупресивния

режим.

При

de novo

пациенти с трансплантирани бъбрек и черен дроб AUC

0-24

на такролимус при

капсулите с удължено освобождаване в Ден 1 е била съответно 30% и 50% по-ниска, сравнена с

тази при капсулите с незабавно освобождаване за еквивалентни дози. До Ден 4 системната

експозиция, измерена чрез най-ниските нива, е сходна при пациентите с трансплантирани бъбрек и

черен дроб и при двете форми. Внимателното и често мониториране на най-ниските нива на

такролимус се препоръчва през първите две седмици след трансплантацията при Tacforius, за да се

осигури достатъчна медикаментозна експозиция в периода непосредствено след трансплантацията.

Тъй като такролимус е вещество с нисък клирънс, адаптирането на схемата на прилагане на

Tacforius може да отнеме няколко дни, преди да се постигне стационарно състояние.

За да се подтисне отхвърлянето на присадката, имуносупресията трябва да се поддържа, затова не

може да се посочи ограничение за продължителността на пероралното лечение.

Профилактика на отхвърляне на бъбречен имплантат

Лечението с Tacforius трябва да започне с доза 0,20 - 0,30 mg/kg/дневно с прием веднъж дневно

сутрин. Приемът трябва да започне до 24 часа след приключване на операцията.

Обикновено дозите Tacforius се понижават в периода след трансплантация. Възможно е в някои

случаи да се спре съпътстващата имуносупресивна терапия, което води до монотерапия с Tacforius.

Промени в състоянието на пациента след трансплантацията може да променят фармакокинетиката

на такролимус и да се наложат по-нататъшни адаптирания на дозата.

Профилактика на отхвърляне на чернодробен трансплантант

Лечението с Tacforius трябва да започне с доза 0,10 - 0,20 mg/kg/дневно с прием веднъж дневно

сутрин. Приемът трябва да започне около 12 - 18 часа след завършване на операцията.

Обикновено дозите Tacforius се понижават в периода след трансплантация. Възможно е в някои

случаи да се спре съпътстващата имуносупресивна терапия, което води до монотерапия с Tacforius.

Подобрението на състоянието на пациента след трансплантацията може да промени

фармакокинетиката на такролимус и да наложат по-нататъшни адаптирания на дозата.

Преминаване на пациенти, лекувани с такролимус капсули с незабавно освобождаване, към

Tacforius

Пациентите с трансплантиран алографт, които са на поддържащо лечение с капсули с незабавно

освобождаване, два пъти дневно, при които се изисква преминаване на Tacforius, веднъж дневно,

трябва да бъдат прехвърлени на база обща дневна доза 1:1 (mg:mg). Tacforius трябва да се приема

сутрин.

При стабилизирани пациенти, преминали от такролимус капсули с незабавно освобождаване (два

пъти дневно) към такролимус капсули с удължено освобождаване (веднъж дневно) на база обща

дневна доза 1:1 (mg:mg), системната експозиция на такролимус (AUC

0-24

) при такролимус капсули

с удължено освобождаване е била приблизително 10% по-ниска, отколкото тази при такролимус

капсули с незабавно освобождаване. Съотношението между най-ниските нива (C

) и системната

експозиция (AUC

0-24

) на такролимус при такролимус капсули с удължено освобождаване е подобно

на това на такролимус капсули с незабавно освобождаване. При преминаване от такролимус

капсули с незабавно освобождаване към Tacforius капсули с удължено освобождаване най-ниските

нива на такролимус трябва да се измерят преди преминаването и в рамките на две седмици след

това. След преминаването най-ниските нива на такролимус трябва да се мониторират и ако е

необходимо, да се извърши адаптиране на дозата, за да е сигурно, че се поддържа сходна системна

експозиция. Трябва да се извърши адаптиране на дозата, за да се осигури запазването на сходна

системна експозиция.

Преминаване от циклоспорин към такролимус

Трябва да се внимава, когато пациентите преминават от базирана на циклоспорин терапия към

такава, базирана на такролимус (вж. точки 4.4 и 4.5). Не се препоръчва комбинираното прилагане

на циклоспорин и такролимус. Терапията с Tacforius трябва да започне след като се вземат предвид

концентрациите на циклоспорин в кръвта и клиничното състояние на пациента. При високи нива

на циклоспорин в кръвта прилагането трябва да се отложи. На практика базираната на такролимус

терапия трябва да започне 12 - 24 часа след прекратяване на циклоспорин. Мониторирането на

нивата на циклоспорин в кръвта трябва да продължи и след преминаването, тъй като клирънсът на

циклоспорин може да е повлиян.

Лечение на отхвърляне на алографта

За овладяване епизодите на отхвърляне се използват увеличени дози такролимус, допълваща

терапия с кортикостероиди и въвеждане на кратки курсове моно-/поликлонални антитела. Ако

бъдат забелязани признаци на интоксикация, като сериозни нежелани реакции (вж. точка 4.8),

може да е необходимо да се намали дозата Tacforius.

Лечение на отхвърляне на алографта след трансплантация на бъбрек или черен дроб

За преминаване от други имуносупресори към Tacforius веднъж дневно лечението трябва да

започне с началната перорална доза, препоръчана за профилактика на отхвърляне на

трансплантанта, съответно бъбрек и черен дроб.

Лечение на отхвърляне на алографта след трансплантация на сърце

При възрастни пациенти, преминали на Tacforius, трябва да се прилага начална перорална доза

0,15 mg/kg/ден веднъж дневно, сутрин.

Лечение на отхвърляне на алографта след трансплантация на други алографти

Въпреки че липсва клиничен опит с такролимус капсули с удължено освобождаване при пациенти

с трансплантиран бял дроб, трансплантиран панкреас или чревна трансплантация, такролимус

капсули с незабавно освобождаване е използван при пациенти с трансплантиран бял дроб с

начална перорална доза 0,10 - 0,15 mg/kg/дневно, при пациенти с трансплантиран панкреас - с

начална перорална доза 0,2 mg/kg/дневно, а при чревна трансплантация – с начална перорална доза

0,3 mg/kg/дневно.

Терапевтично лекарствено мониториране

Дозировката трябва преди всичко да се основава на клиничната преценка за отхвърлянето и

поносимостта при всеки отделен пациент, подпомогната от мониториране на най-ниската

концентрация на такролимус в цяла кръв.

С цел да се оптимизира дозировката се предлагат различни имунологични изследвания за

определяне концентрациите на такролимус в цяла кръв. Сравненията на концентрациите,

публикувани в литературата, с индивидуалните стойности в клиничната практика трябва да се

преценяват внимателно, като се познават и методите за анализ. В съвременната клинична практика

концентрациите в цяла кръв се мониторират, като се използват методи за имуноанализ.

Съотношението между най-ниските нива на такролимус (С

) и системната експозиция (AUC

0-24

) е

сходно при двете форми – такролимус капсули с удължено освобождаване и такролимус капсули с

незабавно освобождаване.

Най-ниските кръвни нива на такролимус трябва да се мониторират по време на периода след

трансплантацията. Най-ниските нива на такролимус в кръвта трябва да се определят около 24 часа

след приемане на дозата Tacforius, непосредствено преди новата доза. Препоръчва се често

мониториране на най-ниското кръвно ниво в началните две седмици след трансплантацията,

последвано от периодично мониториране по време на поддържащата терапия. Най-ниските нива на

такролимус в кръвта трябва също да се мониторират внимателно след конверсията от такролимус

капсули с незабавно освобождаване към Tacforius, след адаптиранията на дозата и след промени в

имуносупресивния режим или съпътстващо приложение на вещества, които биха могли да

променят концентрациите на такролимус в цяла кръв (вж. точка 4.5). Честотата на мониториране

на кръвните нива трябва да се базира на клиничните нужди. Тъй като такролимус е вещество с

нисък клирънс, адаптирането към схемата на дозировкана Tacforius може да отнеме няколко дни до

постигане на таргетното стационарно състояние.

Данните от клиничните проучвания показват, че мнозинството пациенти се повлияват успешно,

ако най-ниските нива на такролимус в кръвта се поддържат под 20 ng/ml. Необходимо е да се има

предвид клиничното състояние на пациента, когато се интерпретират нивата в цяла кръв. В

клиничната практика най-ниските нива в цяла кръв обикновено са в порядъка 5 - 20 ng/ml при

реципиенти с чернодробни трансплантанти и 10 - 20 ng/ml при пациенти с бъбречни и сърдечни

трансплантанти в ранния период след трансплантацията. Впоследствие, по време на поддържащата

терапия, концентрациите в кръвта обикновено са от порядъка 5 - 15 ng/ml при реципиенти на

чернодробни, бъбречни и сърдечни трансплантанти.

Специални популации

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане може да се наложи намаляване на дозата с цел да се

поддържат най-ниските нива на такролимус в кръвта в препоръчваните таргетни граници.

Бъбречно увреждане

Тъй като фармакокинетиката на такролимус не се влияе от бъбречната функция (вж. точка 5.2), не

се налага адаптиране на дозата. Все пак, поради нефротоксичния потенциал на такролимус, се

препоръчва внимателно проследяванена бъбречната функция (включително серийни серумни

концентрации на креатинин, изчисление на креатининов клирънс и мониториране на отделената

урина).

Раса

В сравнение с представителите на бялата раса, пациентите от черната раса може да се нуждаят от

по-високи дози такролимус за постигане на сходни минимални нива.

Пол

Досега няма доказателства, че за пациентите мъже и жени са необходими различни дози за

постигане на сходни минимални концентрации.

Старческа възраст

Досега няма налични доказателства, че при пациенти в старческа възраст е необходимо адаптиране

на дозирането.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Tacforius при деца под 18 години все още не са установени.

Налични са ограничени данни, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Начин на приложение

Tacforius е перорална лекарствена форма на такролимус, която се приема веднъж дневно.

Препоръчва се пероралната дневна доза Tacforius да се прилага един път дневно сутрин. Tacforius

твърди капсули с удължено освобождаване трябва да се приемат веднага след изваждане от

блистера. Пациентите трябва да бъдат предупредени да не поглъщат сушителя. Капсулите трябва

да се приемат цели с течност (за предпочитане вода). По правило Tacforius трябва да се приема на

празен стомах или поне 1 час преди или 2 до 3 часа след хранене, за да се постигне максимална

абсорбция (вж. точка 5.2). Забравена сутрешна доза трябва да се вземе възможно най-скоро в

същия ден. Не трябва да се приема двойна доза на следващата сутрин.

При пациенти, които не могат да приемат пероралния лекарствен продукт в периода

непосредствено след трансплантацията, може да се започне интравенозна терапия с такролимус

(вж. Кратката характеристика на продукта за такролимус 5 mg/ml концентрат за инфузионен

разтвор) при доза приблизително 1/5 от препоръчителната перорална доза за съответното

показание.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1

Свръхчувствителност към други макролиди.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Наблюдавани са лекарствени грешки, включително невнимателно, неумишлено или безконтролно

заместване на лекарствените форми на такролимус с незабавно освобождаване или с удължено

освобождаване. Това е довело до проява на сериозни нежелани реакции, включително отхвърляне

на присадката или на други нежелани реакции, които биха могли да са следствие както на

недостатъчна експозиция, така и на свръхекспозиция на такролимус. Пациентите трябва да са на

поддържащо лечение с една от лекарствените форми на такролимус, при спазване на съответната

дневна схема на прилагане; промяна на лекарствената форма или на схемата на прилагане трябва

да се прави само под непосредствено наблюдение от специалист трансплантолог (вж. точки 4.2 и

4.8).

Не се препоръчва употребата на Tacforius при деца под 18 години поради ограничените данни за

безопасност и/или ефикасност.

За лечение на отхвърляне на алографт, резистентно на лечение с други имуносупресивни

лекарствени продукти при възрастни пациенти, все още няма налични клинични данни за формата

с удължено освобождаване на такролимус.

За профилактика на отхвърляне на трансплантанта при възрастни реципиенти на присадено сърце

все още няма налични клинични данни за формата с удължено освобождаване на такролимус.

По време на началния период след трансплантацията рутинно трябва да се мониторират следните

показатели: кръвно налягане, ЕКГ, неврологичен и очен статус, концентрация на глюкоза в кръвта

на гладно, електролити (по-специално калий), функционални чернодробни и бъбречни проби,

хематологични параметри, коагулационни стойности и определяне на плазмен протеин. Ако се

наблюдават клинично значими промени, трябва да се има предвид адаптиране на

имуносупресивния режим.

Когато вещества с потенциал за взаимодействие (вж. точка 4.5), особено мощни инхибитори на

CYP3A4 (като телапревир, боцепревир, ритонавир, кетоконазол, вориконозол, итраконазол,

телитромицин или кларитромицин) или индуктори на CYP3A4 (като рифампицин, рифабутин), се

комбинират с такролимус, кръвните нива на такролимус трябва да се мониторират и дозата да се

адаптира, за да се поддържа сходна експозиция на такролимус.

Растителни продукти, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum perforatum

) или други растителни

продукти, трябва да се избягват по време на прием на такролимус поради риска от взаимодействия,

които водят или до понижение на концентрациите на такролимус в кръвта и до намаляване на

терапевтичния му ефект, или до повишение на концентрациите на такролимус в кръвта и риск от

токсичност на такролимус (вж. точка 4.5).

Комбинираното приложение на циклоспорин и такролимус трябва да се избягва и да се внимава,

когато такролимус се прилага при пациенти, които преди са получавали циклоспорин (вж.

точки 4.2 и 4.5).

Трябва да се избягва приема на високи дози калий или калий-съхраняващи диуретици (вж.

точка 4.5).

Някои комбинации на такролимус с вещества, за които е известно, че притежават нефротоксичен

или невротоксичен ефект, може да повишат риска от тези ефекти (вж. точка 4.5).

Имуносупресивните средства може да повлияят отговора към ваксинация и ваксинацията по време

на лечение с такролимус може да бъде по-малко ефективна. Употребата на живи, атенюирани

ваксини трябва да се избягва.

Стомашно-чревни нарушения

При пациенти, лекувани с такролимус, се съобщава за стомашно-чревна перфорация. Тъй като

стомашно-чревната перфорация е медицински значимо събитие, което може да доведе до

животозастрашаващо или сериозно състояние, трябва да се има предвид адекватно лечение

незабавно след настъпване на суспектни симптоми или признаци.

Тъй като нивата на такролимус в кръвта може значимо да се променят по време на диария, се

препоръчва извънредно мониториране на концентрациите на такролимус по време на диария.

Сърдечни нарушения

В редки случаи при пациенти, лекувани с такролимус с незабавно освобождаване, се наблюдават

вентрикуларна хипертрофия или хипертрофия на септума, съобщавани като кардиомиопатии, и

могат да се появят и при лечение с такролимус с удължено освобождаване. Повечето случаи са

обратими и се проявяват при концентрации на такролимус в кръвта, много по-високи от

препоръчителните максимални нива. Други наблюдавани фактори, които увеличават риска от тези

клинични състояния, включват съществуващо преди това сърдечно заболяване, употреба на

кортикостероиди, хипертония, бъбречна или чернодробна функционална недостатъчност,

инфекции, претоварване с течности и едем. В съгласие с това пациентите с висок риск, които са

получавали значителна имуносупресия, трябва да се мониторират с помощта на процедури като

ехокардиография или ЕКГ преди и след трансплантацията (например в началото на 3 месеца и след

това на 9 - 12 месеца). Ако се развият аномалии, трябва да се има предвид понижение на дозите

Tacforius или смяна на лечението с друго имуносупресивно средство. Такролимус може да удължи

QT интервала и може да причини

Torsades de Pointes

. Специално трябва да се внимава при

пациенти с рискови фактори за удължаване на QT интервала, включително пациенти с лична или

фамилна анамнеза за QT удължаване, конгестивна сърдечна недостатъчност, брадиаритмии и

електролитни нарушения. Трябва да се обръща внимание също и при пациенти, диагностицирани

със или суспектни за вроден синдром на удължен QT интервал или придобито удължаване на QT,

или пациенти на съпътстващо лечение с лекарства, за които се знае, че удължават QT интервала,

предизвикват електролитни нарушения или че увеличават експозицията на такролимус (вж.

точка 4.5).

Лимфопролиферативни нарушения и злокачествени образувания

При пациенти, лекувани с такролимус, се съобщава за развитие на свързани с Epstein-Barr-Virus

(EBV) лимфопролиферативни нарушения (вж. точка 4.8). Комбинацията от имуносупресори, като

антилимфоцитни антитела (например базиликсимаб, даклизумаб), давани съпътстващо, увеличава

риска от свързани с EBV лимфопролиферативни нарушения. Докладвано е, че отрицателните за

EBV-вирусен капсиден антиген (EBV-Viral Capsid Antigen, EBV-VCA) пациенти са с повишен риск

от развитие на лимфопролиферативни нарушения. Следователно, за тази група пациенти

серологията на EBV-VCA трябва да се установява със сигурност преди да започне лечение с

Tacforius. По време на лечението се препоръчва внимателно мониториране с PCR метод за

откриване на EBV (EBV-PCR). Положителни резултати от EBV-PCR може да има в продължение

на месеци и само по себе си това не е показателно за лимфопролиферативно заболяване или

лимфома.

Както и при другите мощни имуносупресивни съединения, рискът от вторичен рак е неизвестен

(вж. точка 4.8).

Както и при другите имуносупресивни средства, поради потенциалния риск от злокачествени

кожни промени експозицията на слънчева светлина и UV лъчи трябва да се ограничи чрез носене

на защитно облекло и употреба на слънцезащитни средства с висок фактор.

Инфекции, включително опортюнистични инфекции

Пациенти, на които са прилагани имуносупресори, включително такролимус, са изложени на

повишен риск от инфекции, включително опортюнистични инфекции (бактериални, гъбични,

вирусни и протозойни), например нефропатия, причинена от ВК вирус, и прогресивна

мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), причинена от JC вирус. Пациентите са изложени също

на повишен риск от инфекции с вирус на хепатит (например реактивация и

de novo

инфекция с

хепатит В и С, както и хепатит Е вирус, които може да станат хронифични). Тези инфекции често

са свързани с високо общо имуносупресорно натоварване и могат да доведат до сериозни или

летални заболявания, което лекарите трябва да имат предвид в диференциалната диагноза при

имуносупресирани пациенти с влошаваща се чернодробна или бъбречна функция или

неврологични симптоми. За превенция и овладяване на инфекциите трябва да се следват

съответните клинични ръководства.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES)

Има съобщения за развитие на синдром на постериорна обратима енцефалопатия (posterior

reversible encephalopathy syndrome, PRES) при пациенти, лекувани с такролимус. Ако пациенти,

приемащи такролимус, развият симптоми, насочващи към PRES, като: главоболие, увредено

умствено състояние, гърчове и зрителни нарушения, трябва да бъде направено радиологично

изследване (например ЯМР). Ако бъде диагностициран PRES, се препоръчва адекватен контрол на

кръвното налягане и гърчовете и незабавно прекратяване на системно прилагания такролимус.

Повечето пациенти се възстановяват напълно след прилагането на подходящи мерки.

Нарушения на очите

Нарушения на очите, понякога прогресиращи до загуба на зрението, са съобщавани при пациенти,

лекувани с такролимус. При някои случаи се съобщава за възстановяване при преминаване към

алтернативна имуносупресия. Пациентите трябва да бъдат съветвани да съобщават за промени в

зрителната острота, промени в цветното зрение, замъглено зрение или дефекти в зрителното поле и

в такива случаи се препоръчва незабавна оценка с насочване към офталмолог, ако е подходящо.

Чиста аплазия на еритроцитите

Съобщени са случаи на чиста аплазия на еритроцитите (pure red cell aplasia, PRCA) при пациенти

лекувани с такролимус. Всичките пациенти съобщават за рискови фактори за PRCA, като

инфекция с парвовирус В19, основно заболяване или съпътстващо лечение, свързвани с PRCA.

Специални популации

Съществува ограничен опит при пациенти, различни от бялата раса, и пациенти с повишен

имунологичен риск (например ретрансплантация, данни за панел реактивни антитела (panel reactive

antibodies, PRA)).

При пациенти с тежко чернодробно увреждане може да е необходимо намаляване на дозата (вж.

точка 4.2)

Помощни вещества

Tacforius капсули съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост

към галактоза, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат

този лекарствен продукт.

Tacforius 5 mg капсули съдържа понсо 4R. Това може да причини алергични реакции.

4.5

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Системно наличният такролимус се метаболизира чрез чернодробния CYP3A4. Има доказателства

също и за стомашно-чревен метаболизъм чрез CYP3A4 в чревната стена. Съпътстващата употреба

на вещества, които инхибират или индуцират CYP3A4, може да повлияе метаболизма на

такролимус и чрез това да увеличи или да намали кръвните му нива.

Силно се препоръчва непосредствено мониториране на концентрациите на такролимус в кръвта,

както и удължаването на QT интервала (с ЕКГ), бъбречната функция и други нежелани реакции,

при съпътстваща употреба на вещества, които може да променят метаболизма на CYP3A4 или по

друг начин да повлияят нивата на такролимус в кръвта, и да се прекъсне, или адаптира дозата на

такролимус, както е необходимо, за да се поддържа сходна експозиция в кръвта (вж. точки 4.2 и

4.4).

CYP3A4 инхибитори, потенциално водещи до повишаване

нивата на такролимус в кръвта

В клинични условия е показано, че следните вещества увеличават кръвните нива на такролимус:

Силни взаимодействия се наблюдават с противогъбични средства като кетоконазол, флуконазол,

итраконазол, вориконазол и изавуконазол, макролидния антибиотик еритромицин, HIV протеазни

инхибитори (например ритонавир, нелфинавир, саквинавир), HCV протеазни инхибитори

(например телапревир, боцепревир и комбинацията от омбитасвир и паритапревир с ритонавир,

използвана със или без дазабувир), или CMV антивирусното средство летермовир,

фармакокинетичния енхансер кобицистат и инхибиторите на тирозинкиназата нилотиниб и

иматиниб. Съпътстващата употреба на тези вещества може да изисква по-ниски дози такролимус

при почти всички пациенти. Фармакокинетичните проучвания показват, че повишението в

кръвните нива е главно резултат от нарасналата перорална бионаличност на такролимус поради

инхибирането на гастроинтестиналния метаболизъм. Ефектът върху чернодробния клирънс е по-

слабо изразен.

По-слаби взаимодействия са наблюдавани с клотримазол, кларитромицин, йозамицин, нифедипин,

никардипин, дилтиазем, верапамил, амиодарон, даназол, етинилестрадиол, омепразол, нефазодон и

(китайски) растителни лекарства, съдържащи екстракти от

Schisandra sphenanthera

In vitro

следните вещества се оказват потенциални инхибитори на метаболизма на такролимус:

бромокриптин, кортизон, дапсон, ерготамин, гестоден, лидокаин, мефенитоин, миконазол,

мидазолам, нилвадипин, норетиндрон, хинидин, тамоксифен, (триацетил)олеандомицин. Съобщава

се, че сокът от грейпфрут увеличава кръвното ниво на такролимус и затова трябва да се избягва.

Лансопразол и циклоспорин може потенциално да инхибират медиирания от CYP3A4 метаболизъм

на такролимус и по този начин да повишат концентрациите на такролимус в цяла кръв.

Други взаимодействия, потенциално водещи до повишаване нивата на такролимус в кръвта

Такролимус се свързва екстензивно с плазмените протеини. Трябва да се имат предвид възможните

взаимодействия с други активни вещества, известни с високия си афинитет към плазмените

протеини (например НСПВС, перорални антикоагуланти или перорални антидиабетни средства).

Други потенциални взаимодействия, които могат да увеличат системната експозиция на

такролимус включват прокинетични средства (като метоклопрамид и цизаприд), циметидин и

магнезиево-алуминиев хидроксид.

CYP3A4 индуктори, потенциално водещи до понижаване нивата на такролимус в кръвта

В клинични условия е показано, че следните вещества намаляват кръвните нива на такролимус:

Силни взаимодействия се наблюдават с рифампицин, фенитоин, жълт кантарион (

Hypericum

perforatum

), което може да наложи увеличение на дозите такролимус при почти всички пациенти.

Клинично значими взаимодействия се наблюдават също и с фенобарбитал. Доказано е, че

поддържащите дози кортикостероиди намаляват концентрациите на такролимус в кръвта.

Високи дози преднизолон или метилпреднизолон, приложени за лечението на остро отхвърляне,

имат потенциал да увеличават или намаляват кръвните нива на такролимус.

Карбамазепин, метамизол и изониазид имат потенциал да понижават концентрациите на

такролимус.

Ефект на такролимус върху метаболизма на други лекарствени продукти

Такролимус е известен инхибитор на CYP3A4; затова съпътстващата му употреба с лекарствени

продукти, за които е известно, че се метаболизират чрез CYP3A4, може да повлияе техния

метаболизъм. Времето на полуживот на циклоспорин е удължено при съпътстващо приложение с

такролимус. Освен това може да се появят синергични/адитивни нефротоксични ефекти. Поради

това не се препоръчва комбинирано приложение на циклоспорин и такролимус и трябва да се

внимава, когато такролимус се прилага при пациенти, които преди това са получавали

циклоспорин (вж. точки 4.2 и 4.4).

Доказано е, че такролимус увеличава нивото на фенитоин в кръвта.

Тъй като такролимус може да понижи клирънса на контрацептиви на базата на стероиди, а това

води до увеличена хормонална експозиция, трябва особено да се внимава, когато се взима решение

за контрацептивни мерки.

Познанията за взаимодействието между такролимус и статини са ограничени. Клиничните данни

показват, че фармакокинетиката на статините като цяло не се променя при едновременно

прилагане на такролимус.

Данни от опити с животни показват, че такролимус може потенциално да намали клирънса и да

увеличи времето на полуживот на пентобарбитал и антипирин.

Микофенолова киселина. Трябва да се подхожда с повишено внимание при комбинирана терапия,

когато се преминава от циклоспорин, който влияе на ентерохепаталната рециркулация на

микофенолова киселина, към такролимус, който няма този ефект, тъй като това може да доведе до

промени в експозицията на микофенолова киселина. Активните вещества, които повлияват

ентерохепаталния кръговрат на микофенолова киселина, имат потенциал да намалят плазмените

нива и ефикасността на микофенолова киселина. Терапевтичното лекарствено мониториране на

микофенолова киселина може да бъде подходящо при преминаване от циклоспорин към

такролимус или обратното.

Други взаимодействия, които водят до вредни клинични ефекти

Съпътстващата употреба на такролимус с лекарствени продукти, за които е известно, че

притежават нефротоксичен или невротоксичен ефект, може да засили тези ефекти (например

аминогликозиди, инхибитори на гираза, ванкомицин, котримоксазол, НСПВС, ганцикловир или

ацикловир).

Засилена нефротоксичност се наблюдава след приложение на амфотерицин В и ибупрофен в

комбинация с такролимус.

Тъй като лечението с такролимус може да се свърже с хиперкалиемия, или може да увеличи вече

съществуваща хиперкалиемия, трябва да се избягва приема на високи дози калий или калий-

съхраняващи диуретици (например амилорид, триамтерен или спиронолактон) (вж. точка 4.4).

Имуносупресивните средства може да повлияят отговора към ваксинация и ваксинацията по време

на лечение с такролимус може да бъде по-малко ефективна. Употребата на живи, атенюирани

ваксини трябва да се избягва (вж. точка 4.4).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Данните, получени при хора, показват, че такролимус преминава през плацентата. Ограничени

данни от реципиенти на органни трансплантати не показват по-висок риск от нежелани реакции

върху протичането и изхода на бременността при лечение с такролимус в сравнение с другите

имуносупресивни лекарствени продукти. Все пак са съобщени случаи на спонтанен аборт. До

момента няма други значими епидемиологични данни.

Лечение с такролимус на бременни жени може да се обсъди, когато няма по-безопасна алтернатива

и когато очакваната полза оправдава потенциалния риск за плода. В случай на експозиция на

такролимус по време на бременност се препоръчва мониториране на новороденото за потенциални

нежелани реакции (особено ефекти върху бъбреците). Съществува риск за преждевременно

раждане (<37 седмици) (честота 66 от 123 раждания, т.е. 53,7%; данните обаче показват, че

повечето от новородените са с нормално за гестационната си възраст тегло), както и за

хиперкалиемия при новороденото (честота 8 от 111 новородени, т.е. 7,2%), която обаче се

нормализира спонтанно.

При плъхове и зайци такролимус предизвиква ембриофетална токсичност при дози, които са

показали токсичност за майката (вж. точка 5.3).

Кърмене

Данните при хора показват, че такролимус се екскретира в кърмата. Тъй като вредното му действие

върху новороденото не може да бъде изключено, жените не трябва да кърмят докато приемат

Tacforius.

Фертилитет

При плъхове е наблюдаван негативен ефект на такролимус върху фертилитета при мъжките,

изразен като намаление на броя на сперматозоидите и тяхната подвижност (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Такролимус може да предизвика зрителни и неврологични нарушения. Този ефект може да се

засили, ако заедно с такролимус се консумира и алкохол.

Не са провеждани проучвания за ефектите на такролимус върху способността за шофиране и

работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Профилът на нежеланите реакции, свързани с имуносупресивни средства, често се определя

трудно поради основното заболяване и едновременната употреба на няколко лекарствени продукта.

Най-често съобщаваните нежелани реакции (проявяващи се при > 10% от пациентите) са тремор,

бъбречно увреждане, хипергликемични състояния, захарен диабет, хиперкалиемия, инфекции,

хипертония и инсомния.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Честотата на нежеланите реакции се определя както следва: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до

< 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в

зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Инфекции и инфестации

Както е добре известно за други мощни имуносупресивни средства, пациентите, получаващи

такролимус, често са с увеличен риск от инфекции (вирусни, бактериални, гъбични, протозойни).

Протичането на съществуващи инфекции може да се влоши. Може да се появят и генерализирани и

локализирани инфекции.

Има съобщения за случаи на нефропатия, причинена от BK вирус, както и за случаи на

прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), причинена от JC вирус при пациенти, на

които са прилагани имуносупресори, включително такролимус капсули с удължено

освобождаване.

Неоплазми - доброкачествени, злокачествени и неопределени

Пациентите, подложени на имуносупресивна терапия, са с по-висок риск за развитие на

злокачествени заболявания. Съобщава се за доброкачествени, както и за злокачествени неоплазми,

включително и свързани с EBV лимфопролиферативни нарушения и кожни злокачествени

образувания във връзка с лечение с такролимус.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Чести:

анемия, тромбоцитопения, левкопения, отклонения в изследванията на

еритроцитите, левкоцитоза

Нечести:

коагулопатии, панцитопения, неутропения, абнормни резултати от

анализи на кръвосъсирване и кървене

Редки:

тромботична тромбоцитопенична пурпура, хипопротромбинемия,

тромботична микроангиопатия

С неизвестна

честота:

чиста аплазия на еритроцитите, агранулоцитоза, хемолитична анемия

Нарушения на имунната система

Алергични и анафилактоидни реакции са наблюдавани при пациенти, получаващи такролимус (вж.

точка 4.4).

Нарушения на ендокринната система

Редки:

хирзутизъм

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести:

захарен диабет, хипергликемични състояния, хиперкалиемия

Чести:

метаболитна ацидоза, други електролитни аномалии, хипонатриемия,

претоварване с течности, хиперурикемия, хипомагнезиемия,

хипокалиемия, хипокалциемия, понижен апетит, хиперхолестеролемия,

хиперлипидемия, хипертриглицеридемия, хипофосфатемия

Нечести:

дехидратация, хипогликемия, хипопротеинемия, хиперфосфатемия

Психични нарушения

Много чести:

безсъние

Чести:

обърканост и дезориентация, депресия, симптоми на тревожност,

халюцинации, психични нарушения, депресивно настроение, нарушения

в настроението, кошмари

Нечести:

психотични нарушения

Нарушения на нервната система

Много чести:

главоболие, тремор

Чести:

нарушения на нервната система, припадъци, нарушения на съзнанието,

периферни невропатии, замаяност, парестезии и дизестезии, влошено

писане

Нечести:

енцефалопатия, хеморагии в ЦНС и мозъчно-съдови инциденти, кома,

нарушения в речта и езика, парализа и пареза, амнезия

Редки:

хипертония

Много редки:

миастения

Нарушения на очите

Чести:

нарушения на очите, замъглено зрение, фотофобия

Нечести:

катаракта

Редки:

слепота

С неизвестна

честота

оптична невропатия

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести:

шум в ушите

Нечести:

намален слух

Редки:

невросензорна глухота

Много редки:

влошено чуване

Сърдечни нарушения

Чести:

исхемични нарушения на коронарните артерии, тахикардия

Нечести:

сърдечна недостатъчност, вентрикуларни аритмии и сърдечен арест,

суправентрикуларни аритмии, кардиомиопатии, вентрикуларна

хипертрофия, палпитации

Редки:

перикарден излив

Много редки:

Torsades de Pointes

Съдови нарушения

Много чести:

хипертония

Чести:

тромбоемболични и исхемични събития, съдови хипотензивни

нарушения, хеморагия, периферни съдови нарушения

Нечести:

дълбока венозна тромбоза на крайник, шок, инфаркт

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести:

паренхимни белодробни нарушения, диспнея, плеврален излив,

кашлица, фарингит, конгестия на носа и възпаления

Нечести:

респираторна недостатъчност, нарушения в респираторните пътища,

астма

Редки:

синдром на остър респираторен дистрес

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

диария, гадене

Чести:

стомашно-чревни признаци и симптоми, повръщане, стомашно-чревни и

абдоминални болки, стомашно-чревни възпалителни заболявания,

стомашно-чревни хеморагии, стомашно-чревна улцерация и перфорация,

асцит, стоматит и улцерация, констипация, диспептични признаци и

симптоми, флатуленция, подуване и разширяване, кашави изпражнения

Нечести:

остър и хроничен панкреатит, паралитичен илеус, гастроезофагеална

рефлуксна болест, нарушено изпразване на стомаха

Редки:

псевдокиста на панкреаса, субилеус

Хепатобилиарни нарушения

Чести:

нарушения на жлъчния канал, увреждане на чернодробните клетки и

хепатит, холестаза и жълтеница

Редки:

венооклузивно чернодробно заболяване, тромбоза на чернодробната

артерия

Много редки:

чернодробна недостатъчност

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести:

обрив, пруритус, алопеция, акне, увеличено изпотяване

Нечести:

дерматит, фоточувствителност

Редки:

токсична епидермална некролиза (синдром на Lyell)

Много редки:

синдром на Stevens Johnson

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести:

артралгия, болка в гърба, мускулни спазми, болка в крайниците

Нечести:

ставни нарушения

Редки:

намалена подвижност

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Много чести:

бъбречно увреждане

Чести:

бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, токсична

нефропатия, некроза на бъбречните тубули, пикочни аномалии,

олигурия, симптоми от страна на пикочния мехур и уретрата

Нечести:

хемолитично-уремичен синдром, анурия

Много редки:

нефропатия, хеморагичен цистит

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести:

дисменорея и маточно кървене

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести:

фебрилни нарушения, болка и дискомфорт, астенични състояния, едем,

нарушено възприятие за телесната температура

Нечести:

грипоподобно заболяване, чувство за нервност, неестествено усещане,

мултиорганна недостатъчност, усещане за натиск в гърдите, нарушена

поносимост към температура

Редки:

отпадналост, язва, стягане в гърдите, жажда

Много редки:

увеличена мастна тъкан

С неизвестна

честота:

фебрилна неутропения

Изследвания:

Много чести:

отклонения в чернодробните функционални тестове

Чести:

увеличена алкална фосфатаза в кръвта, увеличено телесно тегло

Нечести:

увеличена амилаза, абнормни находки в ЕКГ, абнормни пулс и сърдечна

честота, намаление на телесното тегло, повишена лактатдехидрогеназа в

кръвта

Много редки:

абнормна ехокардиография, удължен QT интервал на

електрокардиограмата

Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенции

Чести:

първична дисфункция на присадката

Наблюдавани са лекарствени грешки, включително невнимателно, неумишлено или безконтролно

заместване на лекарствените форми на такролимус с незабавно освобождаване или с удължено

освобождаване. Съобщени са редица свързани с тях случаи на отхвърляне на трансплантанта (от

наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата).

Описание на определени нежелани реакции

Болка в крайниците е описана в редица публикувани съобщения на случаи като компонент от

калциневринов инхибитор-индуциран болков синдром (Calcineurin-Inhibitor Induced Pain Syndrome

- CIPS). Обикновено се проявява като двустранна (симетрична), силна, възходяща болка в долните

крайници и може да бъде свързана със супратерапевтични нива на такролимус. Синдромът може да

се повлияе от понижаване на дозата такролимус. При някои случаи е било необходимо

преминаване към алтернативна имуносупресия.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана

нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9

Предозиране

Опитът с предозиране е ограничен. Съобщава се за няколко случая на случайно предозиране при

такролимус; симптомите са включвали тремор, главоболие, гадене и повръщане, инфекции,

уртикария, летаргия и увеличение на уреята в кръвта, серумния креатинин и аланин

аминотрансферазата.

Няма специфичен антидот за терапията с такролимус. При предозиране трябва да се проведат общи

поддържащи мерки и симптоматично лечение.

Поради високата му молекулна маса, малката разтворимост във вода и екстензивното свързване с

еритроцити и плазмени протеини се очаква, че такролимус не може да се диализира. При отделни

пациенти с много високи плазмени нива, хемофилтрацията или -диафилтрацията са били

ефективни за понижаване на токсичните концентрации. В случаи на перорална интоксикация може

да помогне стомашна промивка и/или употреба на адсорбенти (като активен въглен), ако се

приложат скоро след поглъщането.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Имуносупресори, калциневринови инхибитори, АТС код: L04AD02

Механизъм на действие

На молекулно ниво ефектите на такролимус очевидно се медиират чрез свързване с цитозолен

протеин (FKBP12), който отговаря за вътреклетъчното кумулиране на съединението. FKBP12-

такролимус комплексът специфично и компетитивно се свързва с калциневрин, инхибира го, води

до калций-зависимо инхибиране на пътищата на Т-клетъчната сигнална трансдукция и така

предотвратява транскрипцията на отделна група цитокинови гени.

Такролимус е високо ефективно имуносупресивно средство и е с доказана активност в опити

in

vitro

in vivo

По-специално такролимус инхибира образуването на цитотоксичните лимфоцити, които предимно

са отговорни за отхвърляне на присадката. Такролимус потиска активирането на Т-клетките и

зависимата от Т-хелперни клетки пролиферация на В-клетки, както и образуването на лимфокини

(като интерлевкини-2, -3 и γ-интерферон) и експресията на интерлевкин-2 рецептора.

Резултати от клинични проучвания, проведени с такролимус капсули с удължено освобождаване,

приемани веднъж дневно

Чернодробна трансплантация

Ефикасността и безопасността на такролимус капсули с удължено освобождаване и такролимус

капсули с незабавно освобождаване, и двата в комбинация с кортикостероиди, са сравнени при 471

нови реципиенти на чернодробен трансплантат. Честотата на проява на доказано с биопсия остро

отхвърляне през първите 24 седмици след трансплантацията е 32,6% в групата на лечение с

такролимус капсули с удължено освобождаване (N=237) и 29,3% в групата на лечение с

такролимус капсули с незабавно освобождаване (N=234). Терапевтичната разлика (такролимус

капсули с удължено освобождаване – такролимус капсули с незабавно освобождаване) е 3,3% (95%

доверителен интервал [-5,7%, 12,3%]). Степента на 12-месечна преживяемост на пациентите е

89,2% за такролимус капсули с удължено освобождаване и 90,8% за такролимус капсули с

незабавно освобождаване; в рамото на лечение с такролимус капсули с удължено освобождаване

умират 25 пациенти (14 жени, 11 мъже), а в рамото на лечение с такролимус капсули с незабавно

освобождаване умират 24 пациенти (5 жени, 19 мъже). 12-месечната преживяемост на графта е

85,3% за такролимус капсули с удължено освобождаване и 85,6% за такролимус капсули с

незабавно освобождаване.

Бъбречна трансплантация

Ефикасността и безопасността на такролимус капсули с удължено освобождаване и такролимус

капсули с незабавно освобождаване, и двата в комбинация с микофенолат мофетил (mycophenolate

mofetil, MMF) и кортикостероиди, са сравнени при 667 нови реципиенти на бъбречен

трансплантат. Честотата на проява на доказано с биопсия остро отхвърляне през първите

24 седмици след трансплантацията е 18,6% в група на лечение с такролимус капсули с удължено

освобождаване (N=331) и 14,9% в група на лечение с такролимус капсули с незабавно

освобождаване (N=336). Терапевтичната разлика (такролимус капсули с удължено освобождаване

– такролимус капсули с незабавно освобождаване) е 3,8% (95% доверителен интервал [-2,1%,

9,6%]). Степента на 12-месечна преживяемост на пациентите е 96,9% за такролимус капсули с

удължено освобождаване и 97,5% за такролимус капсули с незабавно освобождаване; в рамото на

лечение с такролимус капсули с удължено освобождаване умират 10 пациенти (3 жени, 7 мъже), а в

рамото на лечение с такролимус капсули с незабавно освобождаване умират 8 пациенти (3 жени,

5 мъже). 12-месечната преживяемост на графта е 91,5% за такролимус капсули с удължено

освобождаване и 92,8% за такролимус капсули с незабавно освобождаване.

Ефикасността и безопасността на такролимус капсули с незабавно освобождаване, циклоспорин и

такролимус капсули с удължено освобождаване, всички в комбинация с индукция с антитялото

базиликсимаб, MMF и кортикостероиди, са сравнени при 638 нови реципиенти на бъбречен

трансплантат. Честотата на липсата на ефикасност на 12-ия месец (дефинирана като смърт, загуба

на графт, остро отхвърляне, доказано с биопсия, или отпаднал от проследяване) е 14,0% в групата

на лечение с такролимус капсули с удължено освобождаване (N=214), 15,1% в групата на лечение с

такролимус капсули с незабавно освобождаване (N=212) и 17,0% в групата на лечение с

циклоспорин (N=212). Терапевтичната разлика е -3,0% (такролимус капсули с удължено

освобождаване -циклоспорин) (95,2% доверителен интервал [-9,9%, 4,0%]) за такролимус капсули

с удължено освобождаване спрямо циклоспорин и -1,9% (такролимус капсули с незабавно

освобождаване - циклоспорин) (95,2% доверителен интервал [-8,9%, 5,2%]) за такролимус капсули

с незабавно освобождаване спрямо циклоспорин. Степента на 12-месечна преживяемост на

пациентите е 98,6% за такролимус капсули с удължено освобождаване, 95,7% за такролимус

капсули с незабавно освобождаване и 97,6% за циклоспорин; в рамото на лечение с такролимус

капсули с удължено освобождаване умират 3 пациенти (всички мъже), в рамото на лечение с

такролимус капсули с незабавно освобождаване умират 10 пациенти (3 жени, 7 мъже) и в рамото

на лечение с циклоспорин умират 6 пациенти (3 жени, 3 мъже). 12-месечната преживяемост на

графта е 96,7% за такролимус капсули с удължено освобождаване, 92,9% за такролимус капсули с

незабавно освобождаване и 95,7% за циклоспорин.

Клинична ефикасност и безопасност на такролимус капсули с незабавно освобождаване, приеман

два пъти дневно, при първична органна трансплантация

В проспективни проучвания пероралният такролимус капсули с незабавно освобождане е изпитван

като първично имуносупресивно средство при около 175 пациенти след белодробна, 475 пациенти

след панкреасна и 630 пациенти след чревна трансплантация. Като цяло профилът на безопасност

на пероралния такролимус капсули с незабавно освобождаване при тези публикувани проучвания е

подобен на този, за който се съобщава при по-големи проучвания, където такролимус капсули с

незабавно освобождаване се използва като първично лечение при трансплантация на черен дроб,

бъбрек и сърце. Резултатите за ефикасността от най-големите проучвания за всяко показание са

обобщени по-долу.

Трансплантация на бял дроб

Междинният анализ на едно скорошно многоцентрово проучване с използване на перорален

такролимус с незабавно освобождаване обсъжда 110 пациенти, подложени на рандомизиране 1:1 с

такролимус или циклоспорин. Такролимус е започнат като непрекъсната интравенозна инфузия

при доза 0,01-0,03 mg/kg/дневно, а пероралният такролимус е приложен при доза

0,05 - 0,3 mg/kg/дневно. На първата година след трансплантацията е докладвана по-ниска честота

на случаите на остро отхвърляне за пациентите на такролимус в сравнение с тези на циклоспорин

(11,5% спрямо 22,6%) и по-ниска честота на хронично отхвърляне - бронхиолитис облитеранс

синдром (2,86% спрямо 8,57%). Преживяемостта на пациентите на първата година е 80,8% в

групата на лечение с такролимус и 83% в групата на лечение с циклоспорин.

Друго рандомизирано проучване включва 66 пациенти на лечение с такролимус, сравнени с

67 пациенти на лечение с циклоспорин. В началото такролимус е приложен под формата на

непрекъсната интравенозна инфузия при доза 0,025 mg/kg/дневно, а перорално се прилага доза

0,15 mg/kg/дневно с последващо адаптиране на дозата за достигане на желаните най-ниски нива в

кръвта от 10 до 20 ng/ml. Преживяемостта на пациентите на първата година в групата на лечение с

такролимус е 83% и 71% в групата на лечение с циклоспорин, а на втората година – съответно 76%

и 66%. Епизодите на остро отхвърляне за 100 пациентодни са по-малко на брой в групата на

лечение с такролимус (0,85 епизода) отколкото в групата на лечение с циклоспорин (1,09 епизода).

Облитеративен бронхиолит се развива при 21,7% от пациентите в групата на лечение с такролимус

спрямо 38% при пациентите в групата на лечение с циклоспорин (р=0,025). Значително повече

пациенти, лекувани с циклоспорин (n=13), е трябвало да преминат на такролимус в сравнение с

пациентите, лекувани с такролимус и преминали на циклоспорин (n=2), (p=0,02) (Keenan et al.; Ann

Thoracic Surg 1995; 60:580).

В допълнително двуцентрово проучване 26 пациенти са рандомизирани в групата на лечение с

такролимус спрямо 24 пациенти в групата на лечение с циклоспорин. В началото такролимус е

приложен под формата на непрекъсната интравенозна инфузия при доза 0,05 mg/kg/дневно, а

перорално се прилага доза 0,1 до 0,3 mg/kg/дневно с последващо адаптиране на дозата до желаните

най-ниски нива в кръвта от 12 до 15 ng/ml. Преживяемостта на първата година е 73,1% в групата на

лечение с такролимус и 79,2% в групата на лечение с циклоспорин. В групата на лечение с

такролимус липсата на остро отхвърляне е по-висока на шестия месец (57,7% спрямо 45,8%) и

1 година след белодробната трансплантация (50% спрямо 33%).

Трите проучвания показват сходна степен на преживяемост. Случаите на остро отхвърляне са по-

малко на брой в групата на лечение с такролимус и в трите проучвания, а при едно от тези

проучвания се съобщава за значително по-малка честота на бронхиолитис облитеранс синдром в

групата на лечение с такролимус.

Трансплантация на панкреас

Едно многоцентрово проучване с използване на перорален такролимус капсули с незабавно

освобождаване включва 205 пациенти, претърпели едновременно трансплантация на панкреас и

бъбрек, рандомизирани на такролимус (n=103) и на циклоспорин (n=102). Началната перорална

доза такролимус по протокол е 0,2 mg/kg/дневно, с последващо адаптиране на дозата до желаните

най-ниски концентрации в кръвта от 8 до 15 ng/ml до 5-ия ден и 5 - 10 ng/ml след 6 месеца.

Преживяемостта на панкреаса на първата година е значително по-висока при такролимус: 91,3%

спрямо 74,5% при циклоспорин (p < 0,0005), а преживяемостта на присадения бъбрек е сравнима в

двете групи. Общо 34 пациенти преминават от циклоспорин на такролимус, докато само при 6

пациенти, лекувани с такролимус, е била необходима алтернативна терапия.

Трансплантация на черва

Публикуваният клиничен опит на един център от употребата на перорален такролимус капсули с

незабавно освобождаване за първично лечение след трансплантация на черва показва, че

статистическата степен на преживяемост на 155 пациенти (65 - само черва, 75 - черен дроб и черва

и 25 - мултивисцерални), приемали такролимус и преднизон, е 75% на 1-вата година, 54% на 5-ата

и 42% на 10-ата година. В ранните години началната перорална доза такролимус е 0,3 mg/kg

дневно. Резултатите непрекъснато се подобряват с натрупването на опит в течение на 11 години.

Различни нововъведения, като техники за ранно откриване на вируса на Epstein-Barr (EBV) и

Cytomegalovirus

(CMV) инфекции, костномозъчно стимулиране, допълнително прилагане на

интерлевкин-2-антагониста даклизумаб, по-ниски начални дози такролимус с най-ниски таргетни

нива в кръвта 10 до 15 ng/ml и напоследък облъчване на алографта, се смята, че допринасят за

подобрените резултати за това показание с времето.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Показано е, че при хора такролимус се абсорбира в стомашно-чревния тракт.

Като цяло наличният такролимус се абсорбира бързо. Tacforius е форма на такролимус с удължено

освобождаване, което води до разширение в профила на перорална абсорбция при средно време за

достигане на максимална концентрация (C

) в кръвта приблизително 2 часа (t

Абсорбцията варира и средната бионаличност на такролимус след перорален прием (под формата

на капсули с незабавно освобождаване) е в порядъка на 20 - 25% (индивидуални граници при

възрастни пациенти 6% - 43%). Бионаличността на такролимус капсули с удължено освобождаване

след перорален прием е намалявала, когато се е приемал след хранене. Както скоростта, така и

степента на абсорбция на такролимус капсули с удължено освобождаване са намалявали при прием

с храна.

Жлъчната секреция не влияе на абсорбцията на такролимус и следователно лечението с Tacforius

може да започне перорално.

При такролимус капсули с удължено освобождаване съществува силна корелация между AUC и

най-ниските нива в цяла кръв в стационарно състояние. Поради това проследяването на най-

ниските нива в цяла кръв дава добра представа за системната експозиция.

Разпределение

При хора разпределението на такролимус след интравенозна инфузия може да се опише като

двуфазово.

В системното кръвообращение такролимус се свързва силно с еритроцитите, което води до

съотношение на разпределението на концентрациите цяла кръв/плазма около 20:1. В плазмата

такролимус се свързва в голяма степен (> 98,8%) с плазмените протеини, главно със серумния

албумин и α-1-кисел гликопротеин.

Такролимус се разпределя екстензивно в тялото. Стационарният обем на разпределение на база

плазмени концентрации е около 1 300 l (здрави доброволци). Съответните данни на база цяла кръв

са средно 47,6 l.

Метаболизъм

Такролимус се метаболизира основно в черния дроб, предимно чрез цитохром Р450 - 3А4.

Такролимус се метаболизира значително и в чревната стена. Идентифицирани са няколко

метаболита. Само един от тях, обаче, има имуносупресивна активност

in vitro

, подобна на тази на

такролимус. Другите метаболити имат много слаба или въобще нямат имуносупресивна активност.

В системното кръвообращение присъства само един от неактивните метаболити в ниска

концентрация. Затова метаболитите не допринасят за фармакологичната активност на такролимус.

Елиминиране

Такролимус е вещество с нисък клирънс. При здрави индивиди средният общ телесен клирънс,

измерен в цяла кръв, е 2,25 l/h. При възрастни пациенти с трансплантация на черен дроб, бъбрек и

сърце се наблюдават стойности съответно от 4,1 l/h, 6,7 l/h и 3,9 l/h. Счита се, че фактори като

нисък хематокрит и ниски нива на протеини, които водят до увеличаване на свободната фракция на

такролимус, или засилен метаболизъм, индуциран от кортикостероиди, са отговорни за по-високия

клирънс, наблюдаван след трансплантация.

Полуживотът на такролимус е дълъг и променлив. При здрави индивиди средният полуживот в

цяла кръв е приблизително 43 часа.

След интравенозно и перорално приложение на такролимус, белязан с

С, повечето

радиоактивност се елиминира с изпражненията. Приблизително 2% от радиоактивността се

елиминира с урината. По-малко от 1% непроменен такролимус се открива в изпражненията и

урината, което показва, че такролимус се метаболизира почти напълно преди елиминирането, като

жлъчката е главният път на елиминиране.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Бъбреците и панкреасът са органите, първично засегнати при изследванията за токсичност,

проведени при плъхове и маймуни песоглавец. При плъхове такролимус оказва токсични ефекти

върху нервната система и очите. Обратими кардиотоксични ефекти се наблюдават при зайци след

интравенозно приложение на такролимус.

Когато такролимус се прилага интравенозно като бърза инфузия/болус инжекция при дози 0,1 до

1,0 mg/kg се наблюдава удължаване на QTc интервала при някои животински видове. Достигнатите

с тези дози пикови концентрации в кръвта са над 150 ng/ml, което е над 6 пъти повече от средните

пикови концентрации, наблюдавани при такролимус капсули с удължено освобождаване при

клинични трансплантации.

При плъхове и зайци е наблюдавана ембриофетална токсичност и е била ограничена до дози, които

предизвикват значителна токсичност при животните-майки. При плъхове женската репродуктивна

функция, включително раждане, се уврежда при токсични дози и в котилото се наблюдава по-

ниско тегло при раждане, намалени жизнеспособност и растеж.

При плъхове е наблюдаван отрицателен ефект на такролимус върху фертилитета на мъжките под

форма на намален брой сперматозоиди и намалена подвижност.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо

Етилцелулоза

Хипромелоза 2910

Лактоза монохидрат

Магнезиев стеарат

Капсулна обвивка

Tacforius 0,5 mg / 1 mg / 3 mg капсули с удължено освобождаване

Червен железен оксид (E172)

Жълт железен оксид (E172)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Tacforius 5 mg капсули с удължено освобождаване

Червен железен оксид (E172)

Жълт железен оксид (E172)

Титанов диоксид (E171)

Черен железен оксид (E172)

Понсо 4R (E124)

Желатин

Печатно мастило

Шеллак

Пропиленгликол

Черен железен оксид (Е172)

Калиев хидроксид

6.2

Несъвместимости

Такролимус е несъвместим с PVC (поливинилхлорид). Епруветките, спринцовките и другото

оборудване, използвано за приготвяне на суспензия от съдържанието на капсула Tacforius, не

трябва да съдържат PVC.

6.3

Срок на годност

Tacforius 0,5 mg / 1 mg капсули с удължено освобождаване

2 години

Tacforius 3 mg / 5 mg капсули с удължено освобождаване

30 месеца

След отваряне на алуминиевата обвивка: 1 година

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Прозрачен PVC/PVDC алуминиев блистер или перфориран блистер с единични дози, опакован в

алуминиева торбичка със сушител, съдържащ 10 капсули.

Tacforius 0,5 mg / 3 mg / 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Видове опаковки: 30, 50 и 100 твърди капсули с удължено освобождаване в блистери или 30x1,

50x1 и 100x1

твърди капсули с удължено освобождаване в перфорирани блистери с единични дози.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Видове опаковки: 30, 50, 60 и 100 твърди капсули с удължено освобождаване в блистери или 30x1,

50x1, 60х1 и 100x1 твърди капсули с удължено освобождаване в перфорирани блистери с единични

дози

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/001

EU/1/17/1244/002

EU/1/17/1244/003

EU/1/17/1244/004

EU/1/17/1244/005

EU/1/17/1244/006

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/007

EU/1/17/1244/008

EU/1/17/1244/009

EU/1/17/1244/010

EU/1/17/1244/011

EU/1/17/1244/012

EU/1/17/1244/013

EU/1/17/1244/014

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/015

EU/1/17/1244/016

EU/1/17/1244/017

EU/1/17/1244/018

EU/1/17/1244/019

EU/1/17/1244/020

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

EU/1/17/1244/021

EU/1/17/1244/022

EU/1/17/1244/023

EU/1/17/1244/024

EU/1/17/1244/025

EU/1/17/1244/026

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 08 декември 2017 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА

ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителите, отговорни за освобождаване на партидите

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Германия

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 25

10 000 Zagreb

Хърватия

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305

Opava – Komárov

747 70

Чешка република

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Полша

Teva Pharma S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

ES-50016 Zaragoza

Испания

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi Ut 13

4042 Debrecen

Унгария

Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на производителя,

отговорен за освобождаването на съответната партида.

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I: Кратка

характеристика на продукта, точка 4.2).

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

(ПАДБ)

Изискванията за подаване на

ПАДБ

за този лекарствен продукт са посочени в списъка с

референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от

Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на европейския

уебпортал за лекарства.

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да извършва изискваните дейности и

действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР,

представен в Модул 1.8.2 на разрешението за употреба, както и във всички следващи одобрени

актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в

съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване на

лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум)

.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА

A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

такролимус

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка капсула съдържа 0,5 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула съдържа 1 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула съдържа 3 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула съдържа 5 mg такролимус (като монохидрат).

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

0,5 mg, 1 mg, 3 mg

Съдържа лактоза. Вижте листовката за допълнителна информация.

5 mg

Съдържа лактоза и понсо 4R. Вижте листовката за допълнителна информация.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

30 твърди капсули с удължено освобождаване

30x1 твърди капсули с удължено освобождаване

50 твърди капсули с удължено освобождаване

50x1 твърди капсули с удължено освобождаване

60 твърди капсули с удължено освобождаване

60x1 твърди капсули с удължено освобождаване

100 твърди капсули с удължено освобождаване

100x1 твърди капсули с удължено освобождаване

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката.

Перорално приложение

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА

СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Не поглъщайте сушителя.

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Използвайте всички капсули в срок от 1 година след отваряне на алуминиевата обвивка и преди

датата на изтичане срока на годност.

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/17/1244/001 30 капсули

EU/1/17/1244/002 30x1 капсули

EU/1/17/1244/003 50 капсули

EU/1/17/1244/004 50x1 капсули

EU/1/17/1244/005 100 капсули

EU/1/17/1244/006 100x1 капсули

EU/1/17/1244/007 30 капсули

EU/1/17/1244/008 30x1 капсули

EU/1/17/1244/009 50 капсули

EU/1/17/1244/010 50x1 капсули

EU/1/17/1244/011 60 капсули

EU/1/17/1244/012 60x1 капсули

EU/1/17/1244/013 100 капсули

EU/1/17/1244/014 100x1 капсули

EU/1/17/1244/015 30 капсули

EU/1/17/1244/016 30x1 капсули

EU/1/17/1244/017 50 капсули

EU/1/17/1244/018 50x1 капсули

EU/1/17/1244/019 100 капсули

EU/1/17/1244/020 100x1 капсули

EU/1/17/1244/021 30 капсули

EU/1/17/1244/022 30x1 капсули

EU/1/17/1244/023 50 капсули

EU/1/17/1244/024 50x1 капсули

EU/1/17/1244/025 100 капсули

EU/1/17/1244/026 100x1 капсули

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Tacforius 0,5 mg

Tacforius 1 mg

Tacforius 3 mg

Tacforius 5 mg

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕР

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg капсули с удължено освобождаване

такролимус

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

ДРУГО

Веднъж дневно.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

АЛУМИНИЕВА ТОРБИЧКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tacforius 0,5 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg капсули с удължено освобождаване

такролимус

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Teva B.V.

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Използвайте всички капсули в срок от 1 година след отваряне на алуминиевата обвивка и преди

датата на изтичане срока на годност.

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

ДРУГО

Веднъж дневно.

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

такролимус (tacrolimus)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Tacforius и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tacforius

Как да приемате Tacforius

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Tacforius

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Tacforius и за какво се използва

Tacforius съдържа активното вещество такролимус. То е имуносупресор. След трансплантация на

орган (черен дроб, бъбрек) имунната система на Вашето тяло ще се опита да отхвърли новия орган.

Tacforius се използва, за да контролира имунния отговор на Вашето тяло, позволявайки му да

приеме трансплантирания орган.

Tacforius може да Ви бъде даден при започнало отхвърляне на Вашия трансплантиран черен дроб,

бъбрек, сърце или друг орган, когато някое друго предишно лечение, на което сте били подложени,

не е могло да контролира този имунен отговор след направената Ви трансплантация.

Tacforius се използва при възрастни.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tacforius

Не приемайте Tacforius

ако сте алергични към такролимус или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

ако сте алергични към сиролимус или към който и да е макролиден антибиотик (например

еритромицин, кларитромицин, йозамицин).

Предупреждения и предпазни мерки

Както такролимус капсули с незабавно освобождаване (например Tacni), така и Tacforius капсули с

удължено освобождаване съдържат активното вещество такролимус. Tacforius капсули с удължено

освобождаване, обаче, се приема веднъж дневно, докато капсулите с незабавно освобождаване се

приемат два пъти дневно. Това е така, защото Tacforius капсули осигурява удължено

освобождаване (по-бавно освобождаване за по-дълъг период от време) на такролимус. Tacforius

капсули с удължено освобождаване и такролимус капсули с незабавно освобождаване не са

взаимозаменяеми.

Информирайте Вашия лекар, ако някое от следното се отнася за Вас:

ако приемате някое от лекарствата, споменати по-долу в „Други лекарства и Tacforius“

ако имате или сте имали чернодробни проблеми

ако имате диария за повече от един ден

ако чувствате силна коремна болка, съпроводена със или без други симптоми, като тръпки,

треска, гадене или повръщане

ако имате нарушение на електрическата активност на сърцето, наречено „QT-удължаване”

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако по време на лечението страдате от:

проблеми със зрението, като например замъглено зрение, промени в цветното виждане,

трудности при виждане на детайлите или имате ограничения в зрителното поле.

Може да се наложи Вашият лекар да коригирадозата Ви Tacforius.

Трябва да поддържате постоянна връзка с лекуващия Ви лекар. През различни интервали Вашият

лекар може да поиска да направи изследвания на кръв, урина, сърце, очи, за да назначи най-

подходящата за Вас доза Tacforius.

Трябва да ограничите излагането си на слънце и УВ (ултравиолетови) лъчи, докато приемате

Tacforius. Това се налага, защото имуносупресорите могат да увеличат риска от рак на кожата.

Носете подходящо защитно облекло и използвайте слънцезащитни средства с висок фактор.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Tacforius при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Tacforius

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Не се препоръчва употребата на Tacforius с циклоспорин (друго лекарство, използвано за

профилактика на отхвърляне на трансплантиран орган).

Кръвните нива на Tacforius може да се променят от другите лекарства, които приемате, а кръвните

нива на другите лекарства да се променят при употреба на Tacforius, което може да наложи

прекъсване, увеличение или намаление на дозата Tacforius. По-специално трябва да информирате

Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства като:

противогъбични лекарства и антибиотици, по-специално така наречените макролидни

антибиотици, използвани за лечение на инфекции, например кетоконазол, флуконазол,

итраконазол, вориконазол, клотримазол и изавуконазол, еритромицин, кларитромицин,

йозамицин и рифампицин

летермовир, използван за предотвратяване на заболяване, причинено от CMV (човешки

цитомегаловирус)

HIV-протеазни инхибитори (например ритонавир, нелфинавир, саквинавир), лекарството

кобицистат за усилване на действието и комбинирани таблетки, използвани за лечение на

HIV инфекция

HCV-протеазни инхибитори (например телапревир, боцепревир

и комбинацията

омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без дазабувир), използвани за лечение на

хепатит С инфекция

нилотиниб и иматиниб (използвани за лечение на определени видове рак)

микофенолова киселина, използвана за потискане на имунната система, за да се предотврати

отхвърлянето на трансплантата

лекарства за лечение на стомашна язва и киселинен рефлукс (например омепразол,

ланзопразол или циметидин)

антиеметици, използвани за лечение на гадене и повръщане (например метоклопрамид)

цизаприд или антиацидът магнезиево-алуминиев хидроксид, използвани за лечение на

киселини в стомаха

контрацептивни таблетки или друго хормонално лечение с етинилестрадиол, хормонално

лечение с даназол

лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане или сърдечни проблеми

(например нифедипин, никардипин, дилтиазем и верапамил)

антиаритмични лекарства (амиодарон), използвани за контрол на аритмия (неравномерно

биене на сърцето)

лекарства, известни като “статини”, използвани за лечение на повишени холестерол и

триглицериди

фенитоин или фенобарбитал, използвани за лечение на епилепсия

лекарствата преднизолон и метилпреднизолон от групата на кортикостероидите, използвани

при лечение на възпаление или потискане на имунната система (например при отхвърляне на

трансплантанта)

нефазодон, използван за лечение на депресия

растителни препарати, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum perforatum

) или екстракти от

Schisandra sphenanthera

Информирайте Вашия лекар, ако приемате или трябва да приемате ибупрофен (използван при

висока температура, възпаление и болка), амфотерицин B (използван за лечение на бактериални

инфекции) или антивирусни средства (използвани за лечение на вирусни инфекции, например

ацикловир). Те могат да влошат проблеми с бъбреците или с нервната система, ако се използват

заедно с Tacforius.

Вашият лекар трябва да знае също дали приемате калиеви добавки или определени диуретици,

използвани за лечение на сърдечна недостатъчност, хипертония или бъбречно заболяване

(например амилорид, триамтерен или спиронолактон), нестероидни противовъзпалителни средства

(НСПВС, например ибупрофен), използвани за лечение на повишена температура, възпаление и

болка, антикоагуланти (лекарства, разреждащи кръвта) или перорални лекарства за диабет, докато

приематеTacforius.

Ако Ви се налага да се ваксинирате, моля информирайте предварително на Вашия лекар.

Tacforius с храна и напитки

Избягвайте консумацията на грейпфрут (и като сок) при лечение с Tacforius, защото може да

повлияе на нивата му в кръвта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Tacrolimus преминава в кърмата. Затова не трябва да кърмите, докато използвате Tacforius.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте или не работете с каквато и да е техника или машини, ако се чувствате замаяни или

сънливи, или имате проблеми с яснотата на зрението след приема на Tacforius. Тези ефекти се

наблюдават по-често, ако приемате Tacforius едновременно с алкохол.

Tacforius съдържа лактоза

Tacforius съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

към някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

Tacforius 5 mg капсули съдържа понсо 4R.

Tacforius 5 mg капсули съдържа понсо 4R. Това може да причини алергични реакции.

3.

Как да приемате Tacforius

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство трябва да Ви бъде предписано само от лекар с опит в лечението на

трансплантирани пациенти.

Всеки път при получаване на рецептата проверявайте дали Ви е предписано същото лекарство,

съдържащо такролимус, освен в случаите, когато Вашият специалист трансплантолог реши да го

смени с друго лекарство, съдържащо такролимус. Това лекарство трябва да се приема веднъж

дневно. Консултирайте се възможно най-бързо с Вашия лекар или фармацевт, ако видът на

лекарството не е същият, както досега, или ако има промяна в предписаната доза, за да се уверите,

че сте взели вярното лекарство.

Началната доза за предотвратяване отхвърлянето на Вашия трансплантиран орган ще се определи

от Вашия лекар, изчислена според Вашето телесно тегло. Началните дневни дози непосредствено

след трансплантацията обикновено са от порядъка на

0,10 mg - 0,30 mg/kg телесно тегло дневно

в зависимост от трансплантирания орган. Когато се лекува отхвърляне може да се използват

същите дози.

Дозата зависи от Вашето общо състояние и от това какви други имуносупресивни лекарства

приемате.

След началото на Вашето лечение с Tacforius ще Ви се правят чести кръвни изследвания от Вашия

лекар, за да се определи точната доза. Впоследствие Вашият лекар ще изисква редовни кръвни

изследвания, за да се определи правилната доза и да се адаптира дозата от време на време.

Обикновено Вашият лекар намалява дозата Ви Tacforius, след като състоянието Ви се стабилизира.

Той ще Ви каже колко точно капсули да приемате.

Трябва да приемате Tacforius всеки ден, докато се нуждаете от имуносупресия, за да се

предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган. Трябва да имате постоянна връзка с

Вашия лекар.

Tacforius се приема през устата веднъж дневно сутрин. Приемайте Tacforius на празен стомах или 2

до 3 часа след хранене. Изчакайте поне 1 час до следващото хранене. Приемайте капсулите веднага

след изваждане от блистера. Капсулите се поглъщат

цели

с чаша вода.

Не поглъщайте сушителя, намиращ се в торбичката от фолио.

Ако сте приели повече от необходимата доза Tacforius

Ако случайно сте приели твърде много капсули, незабавно се свържете с Вашия лекар или със

спешното отделение на най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Tacforius

Ако сте забравили да вземете капсулите сутринта, вземете ги възможно най-скоро в същия ден. Не

вземайте двойна доза на следващата сутрин.

Ако сте спрели приема на Tacforius

Прекратяването на лечението с Tacforius може да увеличи риска от отхвърляне на Вашия

трансплантиран орган. Не спирайте лечението си, докато лекарят не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Tacforius намалява защитните механизми (имунната система) на Вашето тялото, по тази причина

тялото Ви не може да се бори толкова добре, колкото обикновено с инфекции. Следователно

докато приемате Tacforius, може да сте по-податливи на инфекции.

Могат да възникнат тежки нежелани реакции, включително алергични и анафилактични реакции.

Съобщава се за поява на доброкачествени и злокачествени тумори вследствие лечение с Tacforius.

Съобщени са случаи на чиста аплазия на еритроцитите (много голямо намаление на броя на

червените кръвни клетки), агранулоцитоза (много голямо намаление на броя на белите кръвни

клетки), хемолитична анемия (намален брой на червените кръвни клетки поради патологично

разрушаване) и фебрилна неутропения (намаляване на типа бели кръвни клетки, които се борят с

инфекциите, придружено от треска). Не е известно точно колко често се появяват тези нежелани

реакции.

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Увеличена кръвна захар, захарен диабет, увеличено съдържание на калий в кръвта

Трудно заспиване

Треперене, главоболие

Повишено кръвно налягане

Отклонения в показателите при изследвания на функцията на черния дроб

Диария, гадене

Бъбречни проблеми

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

Намаление броя на кръвните клетки (тромбоцити, червени или бели кръвни клетки),

увеличение броя на белите кръвни клетки, промени в броя на червените кръвни клетки

(наблюдавани при изследвания на кръвта)

Намален магнезий, фосфат, калий, калций или натрий в кръвта, претоварване с течности,

увеличена пикочна киселина или липиди в кръвта, понижен апетит, увеличена киселинност

на кръвта, други промени на солите в кръвта (наблюдавани при изследвания на кръвта)

Симптоми на безпокойство, обърканост и дезориентация, депресия, промени в настроението,

кошмари, халюцинации, психични нарушения

Припадъци, нарушения на съзнанието, изтръпване и мравучкане (понякога болезнено) на

ръцете и краката, замаяност, нарушена способност за писане, нарушения на нервната система

Замъглено зрение, увеличена чувствителност към светлина, очни нарушения

Звънтящ шум в ушите

Намален приток на кръв в съдовете на сърцето, ускорен пулс

Кървене, частично или пълно запушване на кръвоносни съдове, понижено кръвно налягане

Задъхване, нарушения на респираторните тъкани на белите дробове, събиране на течност

около белия дроб, възпаление на фаринкса, кашлица, грипоподобни симптоми

Стомашни проблеми като възпаление или язва, предизвикващи коремна болка или диария,

стомашен кръвоизлив, възпаление или язва в устата, събиране на течност в корема,

повръщане, коремна болка, нарушено храносмилане, запек, образуване на газове, подуване на

корема, кашави изпражнения

Нарушения на жлъчния канал, пожълтяване на кожата поради чернодробни проблеми,

увреждане на чернодробната тъкан и възпаление на черния дроб

Сърбеж, обрив, косопад, акне, увеличено изпотяване

Болки в ставите, крайниците, гърба и краката, мускулни спазми

Недостатъчно функциониране на бъбреците, намалено образуване на урина, нарушено или

болезнено уриниране

Обща слабост, треска, задръжка на течности в тялото, болка и дискомфорт, увеличение на

ензима алкална фосфатаза в кръвта, увеличение на теглото, нарушено възприятие за

температура

Недостатъчна функция на трансплантирания орган

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

Промени в кръвосъсирването, намаление броя на всички кръвни клетки (наблюдавани при

изследвания на кръвта)

Обезводняване, неспособност за уриниране

Отклонения в показателите при изследвания на кръвта: понижени белтък или захар,

повишени фосфати, повишен ензим лактатдехидрогеназа

Кома, мозъчен кръвоизлив, мозъчен удар, парализа, мозъчни нарушения, аномалии в говора и

речта, проблеми с паметта

Помътняване на лещата на окото, нарушен слух

Неравномерен сърдечен пулс, спиране на пулса, отслабена сърдечна дейност, нарушения на

сърдечния мускул, уголемяване на сърдечния мускул, засилено сърцебиене, промени в ЕКГ,

промененасърдечна честота и пулс

Кръвен съсирек във вена на крайник, шок

Затруднено дишане, нарушения в дихателните пътища, астма

Запушване на черво, увеличение на ензима амилаза в кръвта, връщане на стомашно

съдържимо в гърлото, забавено изпразване на стомаха

Кожно възпаление, чувство за парене при излагане на слънчева светлина

Ставни нарушения

Болезнена менструация и промененоменструално кървене

Мултиорганна недостатъчност, грипоподобно заболяване, увеличена чувствителност към

топлина и студ, чувство за натиск в гърдите, усещане за нервност или дискомфорт, загуба на

тегло

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Малки кръвоизливи по кожата, дължащи се на кръвни съсиреци

Увеличена мускулна скованост

Слепота, глухота

Събиране на течност около сърцето

Остър задух

Образуване на киста в панкреаса

Проблеми с кръвоснабдяването на черния дроб

Сериозно заболяване с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи,

увеличено окосмяване

Жажда, припадък, стягане в гърдите, чувство за намалена подвижност, язва

Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

Мускулна слабост

Промени при образно изследване на сърцето

Чернодробна недостатъчност

Болезнено уриниране с кръв в урината

Увеличение на мастната тъкан

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Нарушение на зрителния нерв (оптична невропатия)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване

на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Tacforius

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага. Това лекарство не

изисква специални условия на съхранение.

Използвайте всички твърди капсули с удължено освобождаване в срок от 1 година след отваряне

на алуминиевата обвивка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Tacforius

Активното вещество е такролимус.

Всяка капсула Tacforius 0,5 mg съдържа 0,5 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула Tacforius 1 mg съдържа 1 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула Tacforius 3 mg съдържа 3 mg такролимус (като монохидрат).

Всяка капсула Tacforius 5 mg съдържа 5 mg такролимус (като монохидрат).

Другите съставки са:

Капсулно съдържимо

Хипромелоза 2910, етилцелулоза, лактоза, магнезиев стеарат.

Капсулна обвивка

Tacforius 0,5 mg / 1 mg / 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване: червен железен

оксид (E172), жълт железен оксид (E172), титанов диоксид (E171), желатин.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване: червен железен оксид (E172),

жълт железен оксид (E172), титанов диоксид (E171), черен железен оксид (E172), понсо 4R

(E124), желатин.

Печатно мастило

Шеллак, пропиленгликол, черен железен оксид (E172), калиев хидроксид.

Как изглежда Tacforius и какво съдържа опаковката

Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светложълтото капаче на капсулата и

„0.5 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху бялото капаче на капсулата и „1 mg“ върху

светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светлооранжевото капаче на капсулата и

„3 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху сивкаво-червеното капаче на капсулата и

„5 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 0,5

mg

3 mg / 5 mg капсули с удължено освобождаване

Предлага се в блистери или перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 10 капсули в

защитна торбичка от фолио, с включен сушител. Опаковките с 30, 50 и 100 твърди капсули с

удължено освобождаване са налични като блистери, а опаковките с 30x1, 50x1 and 100x1 капсули с

удължено освобождаване са налични като перфорирани блистери с единични дози.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Предлага се в блистери или перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 10 капсули в

защитна торбичка от фолио, с включен сушител. Опаковките с 30, 50, 60 и 100 капсули с удължено

освобождаване са налични като блистери, а опаковките с 30x1, 50x1, 60x1 и 100x1 капсули с

удължено освобождаване са налични като перфорирани блистери с единични дози.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

Производител

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Германия

PLIVA Hrvatska d.o.o.

(PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Хърватия

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, c.p. 305

Opava-Komárov

74770

Чешка република

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Полша

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,

ES-50016 Zaragoza

Испания

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Унгария

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител

на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Тева Фарма ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 73140202

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 2118805000

Tel: +43 1970070

España

Nordic Pharma, S.A.U.

Tel.: +34 916404041

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/693389/2017

EMEA/H/C/004435

Резюме на EPAR за обществено ползване

Tacforius

tacrolimus

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Tacforius. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Tacforius.

За практическа информация относно употребата на Tacforius пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Tacforius и за какво се използва?

Tacforius се използва за дългосрочна профилактика при възрастни пациенти с трансплантант на

бъбрек или черен дроб с цел предотвратяване на отхвърляне (когато имунната система атакува

трансплантирания орган). Tacforius може също да се използва за профилактика на отхвърляне на

орган при възрастни пациенти, когато други имуносупресивни лекарства (лекарства, които

намаляват активността на имунната система) не са ефективни.

Tacforius съдържа активното вещество такролимус (tacrolimus и е „генерично лекарство“. Това

означава, че Tacforius съдържа същото активно вещество и действа по същия начин като

„референтното лекарство” Advagraf, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече

информация относно генеричните лекарства вижте документа с „въпроси и отговори“ тук

Как се използва Tacforius?

Tacforius се предлага под формата на капсули с удължено освобождаване, съдържащи

такролимус. Капсулите с удължено освобождаване позволяват бавното освобождаване на

такролимус от капсулата в продължение на няколко часа, така че трябва да се приема само

веднъж дневно.

Tacforius

EMA/693389/2017

Страница 2/2

Дозите на Tacforius се изчисляват въз основа на теглото на пациента и вида на трансплантанта,

който пациентът има. Началните дози са между 0,1 и 0,3 mg на килограм телесно тегло дневно.

След това дозите се коригират според повлияването на пациента и нивата на лекарството в

кръвта. Tacforius трябва да се приема веднъж дневно с вода, на гладно. За повече информация

вижте листовката.

Tacforius се отпуска по лекарско предписание. Само лекари с опит в използването на

имуносупресивни лекарства и лечението на пациенти с трансплантанти трябва да го предписват и

да правят промени в имуносупресивното лечение.

Как действа Tacforius?

Активното вещество в Tacforius, такролимус, е имуносупресивно лекарство. Такролимус намалява

активността на клетки в имунната система, наречени Т-клетки, които участват предимно в

атакуването на трансплантирания орган (отхвърляне на органа).

Как е проучен Tacforius?

Вече са проведени проучвания с референтното лекарство Advagraf относно ползите и рисковете

на активното вещество за одобрените показания и поради това не се налага да се повтарят за

Tacforius.

Както за всяко лекарство, фирмата предоставя проучвания за качеството на Tacforius. Фирмата е

провела също проучвания, които показват, че продуктът е „биоеквивалент“ на референтното

лекарство. Две лекарства се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на

активното вещество в организма и поради това се очаква да имат един и същи ефект.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Tacforius?

Тъй като Tacforius е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, приема се,

че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Tacforius е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

доказано, че Tacforius е със сравнимо качество и представлява биоеквивалент на Advagraf.

Следователно Агенцията счита, че както при Advagraf, ползите превишават установените рискове.

Агенцията препоръча Tacforius да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Tacforius?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Tacforius, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Tacforius:

Пълният текст на EPAR за Tacforius може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За

повече информация относно лечението с Tacforius прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация