Stocrin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ефавиренц

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J05AG03

INN (Международно Name):

efavirenz

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Stocrin е показан при антивирусно комбинирано лечение на възрастни, юноши и деца на възраст 3 години и повече, инфектирани с човешки имунодефицит-вирус-1 (HIV-1). Стокрин не са надлежно проучени при пациенти с напреднал състояние на ХИВ-инфекция, а именно при пациенти с ниво на броя на cd4 < 50 клетки/мм3, или след провала на протеаза-инхибитор (ПИ)-съдържащи схеми. Въпреки че кръстосана резистентност эфавиренза с ИП не е регистриран, в момента няма достатъчно данни за ефективността се използват по-късно ПЕЕ на базата на комбинирана терапия при неефективност схеми, съдържащи Стокрин.

Каталог на резюме:

Revision: 49

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-05-28

Листовка

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
Листовка: информация
за потребителя
STOCRIN 30 MG
/ml перорален
разтвор
ефавиренц (e
favirenz)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство
,
тъй като
тя съдържа важна
за Вас
информация
.
•
Запазете
тази листовка.
Може да се наложи да я
прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте
Вашия лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра
.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви
нежелани реакции,
уведомете Вашия лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра. Това включва
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка
.
Вижте точка
4.
Какво съдържа
тази листовка
1.
Какво представлява
Stocrin
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете
Stocrin
3.
Как
да приемате
Stocrin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Stocrin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява
ST
ocrin и за какво се използва
Stocrin
, който съдържа ефавиренц като активно
вещество,
е представ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
STOCRIN 30
mg/ml перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 30
mg ефавиренц (efavirenz).
Помощни
вещества
с известно
действие
Всеки ml съдържа
1 mg
бензоена киселина (E
210).
Всеки ml съдържа до 0,816
mg
бензилов алкохол
(E 1519).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор
Безцветна до леко жълтеникава бистра
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
STOCRIN перорален разтвор е показан за
комбинирано антиретровирусно лечение
на
инфектирани с човешки имунодефицитен
вирус
-1 (HIV-
1) възрастни, юноши и деца на 3 и
повече години, които не могат да
гълтат
филмираните
таблетки.
STOCRIN не е адекватно проучван при
пациенти с напреднало HIV заболяване,
по
-
конкретно
при пациенти с CD4 брой <
50 клетки/mm
3
или след неуспешно лечение със схема
,
включваща
протеазен инхибитор (ПИ). Въпреки че не
е доказано наличие на кръстосана
резистентност на
ефавиренц с ПИ, наличните до момента
данни за ефикасността на комбинирана
терапия,
включваща ПИ след неефективна
терапевтична схема, включваща STOCRIN, не
са дос
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-02-2023
Листовка Листовка чешки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-02-2023
Листовка Листовка датски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-02-2023
Листовка Листовка немски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-02-2023
Листовка Листовка естонски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-02-2023
Листовка Листовка гръцки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-02-2023
Листовка Листовка английски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-01-2018
Листовка Листовка френски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-02-2023
Листовка Листовка италиански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-01-2018
Листовка Листовка латвийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-01-2018
Листовка Листовка литовски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-02-2023
Листовка Листовка унгарски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-02-2023
Листовка Листовка малтийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-01-2018
Листовка Листовка полски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-02-2023
Листовка Листовка португалски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-01-2018
Листовка Листовка румънски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-02-2023
Листовка Листовка словашки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-02-2023
Листовка Листовка словенски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-01-2018
Листовка Листовка фински 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-02-2023
Листовка Листовка шведски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-02-2023
Листовка Листовка норвежки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-02-2023
Листовка Листовка исландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-02-2023
Листовка Листовка хърватски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите