Starlix

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Starlix
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Starlix
  Европейски съюз
 • Език:
 • словашки

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Lieky používané pri cukrovke,
 • Терапевтична област:
 • Diabetes mellitus, typ 2
 • Терапевтични показания:
 • Nateglinid je indikovaný pre kombinovanú liečbu s metformínom u pacientov s diabetom 2. typu, ktoré sú nedostatočne kontrolované napriek maximálnej tolerovanej dávke samotného metformínu.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 13

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • oprávnený
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000335
 • Дата Оторизация:
 • 02-04-2001
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000335
 • Последна актуализация:
 • 29-03-2019

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/335

EURÓPSKA VEREJNÁ HODNOTIACA SPRÁVA (EPAR)

STARLIX

Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR). Vysvetľuje, akým

spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil vykonané štúdie, aby dospel

k odporúčaniam, ako používať liek.

Ďalšie

informácie

o vašom

ochorení

alebo

liečbe

môžete

získať

z písomnej

informácie

pre

používateľov (súčasť správy EPAR) alebo od vášho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika. Ak

potrebujete v súvislosti s odporúčaniami výboru CHMP viac informácií, prečítajte si odbornú

rozpravu (súčasť správy EPAR).

Čo je Starlix?

Starlix je liek obsahujúci účinnú látku nateglinid. Je k dispozícii vo forme ružových oválnych (60 mg),

žltých oválnych (120 mg) a červených oválnych (180 mg) tabliet.

Na čo sa Starlix používa?

Starlix je určený pre cukrovkárov, ktorí nie sú závislí od inzulínu (diabetes typu 2). Starlix sa užíva

spolu s metformínom (ďalší liek proti cukrovke) na zníženie glukózy (cukru) v krvi vtedy, keď sa

cukrovka nedá kontrolovať len samotným metformínom.

Ako sa Starlix užíva?

Starlix sa podáva jednu až 30 minút pred jedlom (pred raňajkami, obedom a večerou) a dávkovanie je

upravené tak, aby sa dosiahla optimálna kontrola. Lekár by mal pravidelne kontrolovať hladinu

glukózy v krvi pacienta, aby určil minimálnu účinnú dávku. Odporúčaná počiatočná dávka je 60 mg

trikrát denne pred jedlom. Môže sa stať, že túto dávku bude potrebné zvýšiť po jednom alebo dvoch

týždňoch na dennú dávku 120 mg trikrát denne. Najvyššia celková denná dávka je 180 mg trikrát

denne.

Akým spôsobom Starlix účinkuje?

Diabetes typu 2 je ochorenie, pri ktorom pankreas nevytvára dostatočné množstvo inzulínu na

kontrolovanie hladiny glukózy v krvi. Nateglinid, účinná zložka Starlixu, stimuluje pankreas, aby

produkoval inzulín rýchlejšie. Pomáha to regulovať hladinu glukózy v krvi po jedle a používa sa na

reguláciu diabetu typu 2.

Ako bol Starlix skúmaný?

V rámci celého skúmania dostalo Starlix spolu 2122 pacientov. V štúdii sa porovnával Starlix

s placebom

(zdanlivým

liekom),

alebo

inými

liekmi

liečbu

diabetu

typu

(metformín,

glibenklamid, troglitazón). Ďalšie štúdie boli zamerané aj na prechod z lieku proti cukrovke na Starlix

a na pridanie Starlixu k iným liekom proti cukrovke. V rámci štúdií bola meraná hladina látky v krvi

nazývanej glykozylovaný hemoglobín (HbA1c), pretože poskytuje najspoľahlivejšiu indikáciu o tom,

ako je regulovaná hladina glukózy v krvi.

Väčšina pacientov bola liečená najviac šesť mesiacov, 789 dostávalo liečbu aspoň

šesť mesiacov a 190

pacientov ju dostávalo jeden rok.

EMEA 2007

Aký prínos preukázal Starlix v týchto štúdiách?

Ukázalo sa, že Starlix je účinnejší ako placebo, ale je menej účinný, ako niektoré lieky proti cukrovke,

ako napr. metformín. V kombinácii s metformínom, ktorý ovplyvňoval najmä plazmatickú hladinu

glukózy nalačno (množstvo glukózy v krvi nalačno), bol účinok Starlixu na HbA1c v porovnaní s

každým iným liekom samotným lepší.

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Starlix?

Starlix môže v niektorých prípadoch spôsobiť hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi). Ďalšími

bežnými vedľajšími účinkami (pozorované u 1 až 10 pacientov zo 100) sú abdominálna bolesť (bolesť

brucha), hnačka, dyspepsia (pálenie záhy) a nauzea (nevoľnosť). Úplný zoznam všetkých vedľajších

účinkov hlásených pri používaní Starlixu sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Starlix by nemali užívať ľudia, ktorí môžu byť precitlivení (alergickí) na nateglinid alebo inú zložku,

majú diabetes typu 1 alebo trpia závažným ochorením pečene, alebo majú diabetickú ketoacidózu

(závažná komplikácia diabetu). Jeho použitie sa neodporúča u tehotných žien alebo počas dojčenia.

Podávanie

Starlixu

potrebné

upraviť

vtedy,

keď

podáva

s inými

liekmi

používanými

problémoch so srdcom, liekmi proti bolesti, liekmi na liečbu astmy a iných ochorení. Úplný zoznam sa

nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Prečo bol Starlix schválený?

Výbor

lieky na

humánne

použitie

(CHMP)

rozhodol,

prínos

lieku

Starlix

v kombinácii

s metformínom u pacientov, u ktorých sa nedosahuje regulácia napriek podávaniu maximálnej dennej

dávky metformínu, je väčší než riziká spojené s jeho užívaním pri liečbe diabetu typu 2. Výbor

odporučil udeliť pre Starlix povolenie na uvedenie na trh.

Ďalšie informácie o lieku Starlix:

Dňa 3. apríla 2001 vydala Európska komisia pre Starlix povolenie na uvedenie na trh platné v celej

Európskej únii spoločnosti Novartis Europharm Limited. Platnosť povolenia bola predĺžená dňa

3. apríla 2006.

Úplné znenie správy EPAR pre Starlix sa nachádza tu

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 08-2007

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre používateľa

Starlix 60 mg filmom obalené tablety

Starlix 120 mg filmom obalené tablety

Starlix 180 mg filmom obalené tablety

nateglinid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

Čo je Starlix a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Starlix

Ako užívať Starlix

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Starlix

Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo je Starlix a na čo sa používa

Čo je Starlix

Liečivo v Starlixe, nateglinid, patrí do skupiny liekov označovaných ako perorálne antidiabetiká.

Starlix sa používa na liečbu dospelých pacientov s cukrovkou 2. typu. Pomáha kontrolovať hladinu

cukru v krvi. Lekár vám predpíše Starlix spolu s metformínom v prípade, ak sa nedosiahla dostatočná

kontrola napriek najvyššej znášanej dávke metformínu.

Ako účinkuje Starlix

Inzulín je látka, ktorá sa tvorí v tele v pankrease (podžalúdková žľaza). Pomáha znižovať hladiny

cukru v krvi, hlavne po jedle. Ak máte cukrovku 2. typu, vaše telo nemusí tvoriť inzulín dosť rýchlo

po jedle. Starlix účinkuje tak, že podnecuje rýchlejšiu tvorbu inzulínu v pankrease, čo pomáha udržať

pod kontrolou hladinu cukru v krvi po jedle.

Tablety Starlix začínajú účinkovať vo veľmi krátkom čase po ich prehltnutí a rýchlo sa vylúčia z tela.

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Starlix

Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám dal lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra, aj keď sa líšia

od údajov v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Starlix

ak ste alergický na nateglinid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6).

ak máte cukrovku 1. typu (t.j. vaše telo netvorí žiadny inzulín).

ak sa u vás vyskytnú príznaky ťažkej hyperglykémie (veľmi vysoká hladina cukru v krvi a/alebo

diabetická ketoacidóza). Tieto príznaky zahŕňajú silný smäd, časté močenie, slabosť, únavu,

nutkanie na vracanie, dýchavičnosť alebo zmätenosť.

ak viete, že máte vážne ťažkosti s pečeňou.

ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť.

ak dojčíte.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužite Starlix a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Starlix, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

U diabetických pacientov sa môžu rozvinúť príznaky súvisiace s nízkou hladinou cukru v krvi

(označovanú aj ako hypoglykémia). Perorálne antidiabetiká vrátane Starlixu tiež môžu vyvolať

príznaky hypoglykémie.

Ak máte nízku hladinu cukru v krvi, môže sa u vás vyskytnúť potenie, trasenie (pocit chvenia),

úzkosť, ťažkosti s koncentráciou, zmätenosť, slabosť alebo mdloby alebo iné príznaky uvedené

v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.

Ak sa vám to stane, zjedzte alebo vypite niečo, čo obsahuje cukor, a porozprávajte sa so svojím

lekárom.

U niektorých ľudí je väčšia pravdepodobnosť, že u nich vzniknú príznaky nízkej hladiny cukru v krvi.

Buďte opatrný:

ak máte viac ako 65 rokov.

ak ste podvyživený.

ak máte iné ochorenie, ktoré môže znížiť hladinu cukru v krvi (napríklad nedostatočnú činnosť

hypofýzy alebo nadobličiek).

Ak sa na vás vzťahuje niektorá z uvedených možností, pozornejšie sledujte svoje hladiny cukru

v krvi.

Dávajte pozor na príznaky nízkej hladiny cukru v krvi, najmä:

ak ste mali viac namáhavého telesného pohybu ako zvyčajne.

ak ste pili alkohol.

Predtým, ako začnete užívať Starlix, obráťte sa na svojho lekára

ak viete, že máte ťažkosti s pečeňou.

ak máte vážne ťažkosti s obličkami.

ak máte ťažkosti s metabolizmom liečiv.

ak sa chystáte na operáciu.

ak ste nedávno mali horúčku alebo infekciu alebo ste utrpeli úraz.

Možno bude potrebné upraviť vašu liečbu.

Deti a dospievajúci

Použitie Starlixu u detí a dospievajúcich (vo veku pod 18 rokov) sa neodporúča, pretože jeho účinky u

tejto vekovej skupiny sa nesledovali.

Starší ľudia

Starlix môžu užívať ľudia vo veku nad 65 rokov. Títo pacienti majú zvlášť dbať o to, aby sa

vyvarovali príliš nízkej hladine cukru v krvi.

Iné lieky a Starlix

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Množstvo Starlixu, ktoré potrebujete, sa môže zmeniť, ak užívate iné lieky, pretože to môže spôsobiť

zvýšenie alebo zníženie vašich hladín cukru v krvi.

Je zvlášť dôležité, aby ste vášmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre povedali, ak užívate:

nesteroidné protizápalové lieky (používajú sa napríklad na liečbu bolesti svalov a kĺbov).

salicyláty ako napríklad kyselina acetylsalicylová (používa sa ako liek proti bolesti).

inhibítory monoaminooxidázy (používa sa na liečbu depresie).

betablokátory alebo inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín) (používajú

sa napríklad na liečbu vysokého tlaku krvi a niektorých ochorení srdca).

diuretiká (používajú sa na liečbu vysokého tlaku krvi).

kortikosteroidy, napríklad prednizón alebo kortizón (používajú sa na liečbu zápalových

ochorení).

inhibítory metabolizmu liečiv, napríklad flukonazol (používa sa na liečbu hubových infekcií),

gemfibrozil (používa sa na liečbu porúch metabolizmu tukov) alebo sulfínpyrazón (používa sa

na liečbu chronickej dny).

sympatomimetiká (používajú sa napríklad na liečbu astmy).

anabolické hormóny (napríklad metandrostenolón).

ľubovník bodkovaný , známy tiež ako Hypericum perforatum (liek rastlinného pôvodu).

somatropín (rastový hormón).

analógy somatostatínu, napríklad lanreotid a oktreotid (používajú sa na liečbu akromegálie).

rifampicín (používa sa napríklad na liečbu tuberkulózy).

fenytoín (používa sa napríklad na liečbu epilepsie).

Váš lekár môže upraviť dávkovanie týchto liekov.

Starlix a jedlo, nápoje a alkohol

Užívajte Starlix pred jedlom (pozri časť 3, “Ako užívať Starlix”); jeho účinok sa môže oddialiť ak sa

užíva počas jedla alebo po jedle.

Alkohol môže narušiť kontrolu vašej hladiny cukru v krvi, preto sa porozprávajte so svojím lekárom

o požívaní alkoholu počas užívania Starlixu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Starlix, ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť. Čo najskôr navštívte lekára, ak

otehotniete počas liečby.

Počas liečby Starlixom nedojčite.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť sústrediť sa alebo reagovať môže byť znížená, ak máte nízku hladinu cukru v krvi

(hypoglykémiu). Pamätajte na to, keď vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje, pretože môžete ohroziť

seba alebo iných.

Poraďte sa so svojím lekárom o vedení vozidla, ak sa u vás často vyskytuje hypoglykémia alebo ak si

neuvedomujete prvé príznaky hypoglykémie.

Starlix obsahuje laktózu

Tablety Starlix obsahujú monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry,

kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.

Ako užívať Starlix

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra.

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika, alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná začiatočná dávka Starlixu je 60 mg trikrát denne, ktorá sa užívajú pred každým z troch

hlavných jedál. Váš lekár môže pravidelne kontrolovať množstvo Starlixu, ktoré užívate a môže

upravovať dávku podľa vašich potrieb. Najvyššia odporúčaná dávka je 180 mg trikrát denne, ktorá sa

užíva pred každým z troch hlavných jedál.

Užívajte Starlix pred jedlom. Jeho účinok sa môže oddialiť, ak sa užíva počas alebo po jedle.

Užívajte Starlix pred tromi hlavnými jedlami, zvyčajne:

1 dávku pred raňajkami

1 dávku pred obedom

1 dávku pred večerou

Najlepšie je užívať Starlix bezprostredne pred hlavným jedlom, ale možno ho užiť až 30 minút vopred.

Neužite Starlix, ak nebudete jesť hlavné jedlo. Ak vynecháte jedlo, neužite dávku Starlixu, ale

počkajte do ďalšieho jedla.

Tablety prehĺtnite celé a zapite ich pohárom vody.

Aj keď užívate lieky proti cukrovke, je dôležité, aby ste dodržiavali diétu a/alebo mali dostatok

pohybu, ako vám to odporučil lekár.

Ak užijete viac Starlixu, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet, alebo niekto iný užije vaše tablety, ihneď kontaktujte svojho

lekára alebo lekárnika. Môže byť potrebné lekárske ošetrenie. Ak pocítite príznaky príliš nízkej

hladiny cukru v krvi (uvedené v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“), zjedzte alebo vypite niečo, čo

obsahuje cukor.

Ak máte pocit, že sa u vás začína ťažký záchvat hypoglykémie (ktorý môže spôsobiť stratu vedomia

alebo kŕče), privolajte rýchlu lekársku pomoc – alebo zariaďte, aby to za vás urobil niekto iný. Ak je

potrebné navštíviť lekára alebo ísť do nemocnice, vezmite si so sebou balenie lieku a túto písomnú

informáciu.

Ak zabudnete užiť Starlix

Ak zabudnete užiť tabletu, jednoducho užite ďalšiu tabletu pred najbližším jedlom. Neužívajte

dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Starlix

Pokračujte v užívaní tohto lieku tak dlho, ako vám ho lekár predpisuje, aby tak bola zabezpečená

sústavna kontrola vašej hladiny cukru v krvi. Neprestaňte užívať Starlix pokiaľ vám to nepovedal váš

lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika

alebo zdravotnej sestry.

4.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky Starlixu sú zvyčajne slabé až stredne silné.

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):

Toto sú príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie), ktoré sú obvykle slabé. Patrí k nim

potenie

závraty

chvenie

pocit slabosti

hlad

rýchly tep srdca

únava

nevoľnosť (nutkanie na vracanie)

Tieto príznaky môžu byť vyvolané aj nedostatkom jedla alebo príliš vysokou dávkou niektorého lieku

proti cukrovke, ktorý užívate. Ak pocítite príznaky príliš nízkej hladiny cukru v krvi, zjedzte

alebo vypite niečo, čo obsahuje cukor.

K ďalším vedľajším účinkom môžu patriť:

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí): bolesť brucha, tráviace ťažkosti, hnačka,

nutkanie na vracanie

Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí): vracanie

Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí): mierne odchýlky v testoch funkcie

pečene, alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), napríklad vyrážky a svrbenie

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí): kožné vyrážky s pľuzgiermi,

ktoré postihujú pery, oči a/alebo ústa, niekedy s bolesťou hlavy, horúčkou a/alebo hnačkou

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe

V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto

lieku.

5.

Ako uchovávať Starlix

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie

sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nepoužívajte balenie Starlixu, ktoré je poškodené alebo vykazuje stopy nedovoleného zaobchádzania.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Starlix obsahuje

Liečivo je nateglinid. Každá tableta obsahuje 60, 120 alebo 180 mg nateglinidu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy; mikrokryštalická celulóza; povidón; sodná soľ

kroskarmelózy; magnéziumstearát a koloidný oxid kremičitý.

Obal tablety obsahuje hypromelózu; oxid titaničitý (E171); mastenec; makrogol a červený (60 a

180 mg tablety) alebo žltý (120 mg tablety) oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Starlix a obsah balenia

Starlix 60 mg filmom obalené tablety sú ružové, okrúhle tablety s označením „STARLIX” na jednej a

„60” na druhej strane.

Starlix 120 mg filmom obalené tablety sú žlté, oválne tablety s označením „STARLIX” na jednej a

„120” na druhej strane.

Starlix 180 mg filmom obalené tablety sú červené, oválne tablety s označením „STARLIX” na jednej

a „180” na druhej strane.

Každé blistrové balenie obsahuje 12, 24, 30, 60, 84, 120 alebo 360 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia

alebo liekové sily tabliet musia byť dostupné vo vašej krajine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

Výrobca

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Neapol

Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu