Starlix

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Starlix
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Starlix
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Ravimid, mida kasutatakse diabeedi,
 • Терапевтична област:
 • Suhkurtõbi, tüüp 2
 • Терапевтични показания:
 • Nategliniid on näidustatud kombinatsioonraviks metformiiniga 2. tüüpi diabeedi patsientidel, kellel ei ole piisavalt kontrolli all, hoolimata maksimaalselt talutavast metformiini annusest.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 13

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Volitatud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000335
 • Дата Оторизация:
 • 02-04-2001
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000335
 • Последна актуализация:
 • 29-03-2019

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/335

EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE

STARLIX

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas

inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee hindas teostatud uuringuid, et koostada soovitused

ravimi kasutamise kohta.

Kui vajate oma tervisliku seisundi või ravi osas asjakohast lisateavet, lugege palun pakendi

infolehte (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või võtke ühendust oma arsti või

apteekriga. Kui soovite lisateavet inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee soovituste aluse

kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande

osa).

Mis on Starlix?

Starlix

ravim,

sisaldab

toimeainena

nategliniidi.

Seda

turustatakse

roosade

ümmarguste

(60 mg), kollaste ovaalsete (120 mg) ja punaste ovaalsete (180 mg) tablettidena.

Milleks Starlixit kasutatakse?

Starlixit

kasutatakse

insuliinisõltumatu

suhkurtõvega

tüüpi

suhkurtõvega)

patsientide

raviks.

Starlixit kasutatakse koos metformiiniga (samuti diabeedi ravim), et alandada glükoosi (suhkru)

sisaldust veres nendel patsientidel, kelle diabeeti pole võimalik ainuüksi metformiiniga kontrolli all

hoida.

Kuidas Starlixit kasutatakse?

Starlixit

manustatakse

1–30

minutit

enne

hommiku-,

lõuna-

õhtusööki,

kusjuures

annust

kohandatakse nii, et tulemus oleks võimalikult parim. Arst peab regulaarselt kontrollima patsiendi

vereglükoosi taset, et leida väikseim efektiivne annus. Soovitatav algannus on 60 mg kolm korda

päevas enne sööki. Ühe või kahe nädala pärast võib annust suurendada päevase annuseni 120 mg kolm

korda päevas. Kõige suurem päevane annus võib olla 180 mg kolm korda päevas.

Kuidas Starlix toimib?

II tüüpi suhkurtõbi on haigus, mille puhul kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, et hoida vereglükoosi

taset kontrolli all. Starlixi toimeaine nategliniid stimuleerib kõhunääret tootma insuliini kiiremini. See

aitab vereglükoosi pärast söögikordi kontrolli all hoida ning seda kasutatakse II tüüpi suhkurtõve

raviks.

Kuidas Starlixit uuriti?

Kõigis katsetes kokku manustati Starlixit 2122 patsiendile. Peamistes uuringutes võrreldi Starlixit

platseeboga (näiv ravim) või muude II tüüpi suhkurtõve puhul kasutatavate ravimitega (metformiini,

glibenklamiidi

või

troglitasooniga).

Teistes

uuringutes

vaadeldi

samuti

üleminekut

muult

diabeediravimilt

Starlixile

ning

Starlixi

lisamist

muudele

diabeediravimitele.

Uuringute

käigus

mõõdeti ühe veres sisalduva aine – glükosüleeritud hemoglobiini

(HbA1c) – kontsentratsiooni, mis

näitab, kui hästi on vere glükoosisisaldus kontrolli all. Enamik patsiente sai Starlixit kuni kuus kuud:

789 patsienti sai ravimit vähemalt kuus kuud ning 190 patsienti sai ravimit ühe aasta.

EMEA 2007

Milles seisneb uuringute põhjal Starlixi kasulikkus?

Tõestati, et kasutatuna ainsa ravimina on Starlix tõhusam kui platseebo, kuid mitte nii tõhus kui

mõned diabeediravimid, näiteks metformiin. Koos metformiiniga, mis mõjutas peamiselt glükoosi

hulka veres, kui inimene ei olnud midagi söönud, oli Starlixi mõju ainele HbA1c parem kui kummalgi

neist ravimeist manustatuna üksinda.

Millised on Starlixiga kaasnevad riskid?

Mõningatel

juhtudel

võib

Starlix

põhjustada

hüpoglükeemiat

(vereglükoosi

madal

tase).

Muud

kõrvalnähud (täheldatud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on kõhuvalu, kõhulahtisus, düspepsia

(kõrvetised) ja iiveldus. Starlixi kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Starlixit ei või kasutada inimestel, kes võivad olla ülitundlikud (allergilised) nategliniidi või Starlixi

tahes

koostisaine

suhtes,

kellel

tüüpi

suhkurtõbi

või

raske

maksaprobleem

või

diabeetiline ketoatsidoos (suhkurtõve väga raske tüsistus). Seda ei soovitata kasutada raseduse või

imetamise ajal. Samuti võib osutuda vajalikuks kohandada Starlixi annust, kui seda manustatakse koos

mõne teise ravimiga, mida kasutatakse südamehäirete puhul, valu vaigistamiseks või astma või mõne

muu tervisehäire raviks. Ravimite täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Miks Starlix heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee otsustas, et patsientide puhul, kelle diabeet ei ole hästi

kontrollitav vaatamata maksimaalsele päevasele metformiini annusele, on Starlixi kasulikkus II tüüpi

suhkurtõve ravis koos metformiiniga suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda

Starlixile müügiloa.

Muu teave Starlixi kohta

Euroopa

Komisjon

väljastas

Starlixi

müügiloa,

kehtib

kogu

Euroopa

Liidu

territooriumil,

ettevõttele Novartis Europharm Limited 3. aprillil 2001. Müügiluba pikendati 3. aprillil 2006.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Starlixi kohta leiate siit

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2007.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Starlix 60 mg õhukese polümeerikattegatabletid

Starlix 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Starlix 180 mg õhukese polümeerikattega tabletid

nategliniid (nateglinidum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Starlix ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Starlix’i kasutamist

Kuidas Starlix’it kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Starlix’it säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Starlix ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Starlix

Starlix’i toimeaine nategliniid kuulub ravimite rühma, mida kutsutakse suukaudseteks

diabeediravimiteks.

Starlix’i kasutatakse II tüüpi diabeediga täiskasvanud patsientide raviks. Ravim aitab veresuhkru

sisaldust kontrollida. Arst määrab teile Starlix’i koos metformiiniga, juhul kui haigus ei allu ravile

metformiini maksimaalse talutava annusega.

Kuidas Starlix toimib

Insuliin, mida organismis toodab pankreas (kõhunääre), aitab alandada veresuhkru sisaldust, eriti

pärast sööki. Kui teil on II tüüpi diabeet, ei pruugi organism pärast sööki hakata piisavalt kiiresti

insuliini tootma. Starlix’i toime stimuleerib pankreast tootma insuliini kiiremini, mis aitab veresuhkru

sisaldust pärast sööki kontrolli all hoida.

Starlix’i tabletid hakkavad toimima väga lühikese aja jooksul pärast alla neelamist ja erituvad

organismist kiiresti.

2.

Mida on vaja teada enne Starlix’i kasutamist

Järgige hoolikalt kõiki arsti, apteekri ja meditsiiniõe poolt antud juhiseid, isegi kui need erinevad

käesolevas infolehes toodud teabest.

Ärge võtke Starlix’it

kui olete nategliniidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

kui teil on I tüüpi diabeet (st teie organism ei tooda insuliini).

kui teil esinevad tõsise hüperglükeemia sümptomid (väga kõrge veresuhkru sisaldus ja/või

diabeetiline ketoatsidoos). Nendeks sümptomiteks on tugev janu, sage urineerimine, nõrkus või

väsimus, iiveldus, hingeldus või segasusseisund.

kui teate, et teil esineb raske maksahaigus.

kui olete rase või plaanite rasestuda.

kui imetate last.

Kui teil esineb mõni nimetatud juhtudest, ärge võtke Starlix’i ja rääkige sellest oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Starlix’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Diabeedipatsientidel võivad tekkida sümptomid, mis on seotud madala veresuhkru sisaldusega

(nimetatakse ka hüpoglükeemiaks). Suukaudsed diabeediravimid, sealhulgas Starlix, võivad

põhjustada hüpoglükeemia sümptomeid.

Kui teil on madal veresuhkru sisaldus, võite kogeda higistamist, värinaid (värisemistunne), ärevust,

keskendumisraskust, segasust, nõrkust või minestust või mõnda teist lõigus 4 („Võimalikud

kõrvaltoimed“) toodud sümptomitest.

Kui see peaks teiega juhtuma, sööge või jooge midagi, mis sisaldab suhkrut ja rääkige sellest

oma arstiga.

Mõnedel inimestel esineb suurem kalduvus madalast veresuhkru tasemest tingitud sümptomite

tekkeks. Eriline ettevaatus on vajalik:

kui olete üle 65 aasta vana.

kui olete alatoitunud.

kui teil esineb mõni teine seisund, mis võib kutsuda esile madalat veresuhkru taset (näiteks

hüpofüüsi või neerupealise alatalitlus).

Kui mõni neist tingimustest kehtib teie kohta, jälgige oma veresuhkru taset hoolikamalt.

Jälgige hoolikalt madala veresuhkru sümptomeid, eriti:

kui olete füüsiliselt pingutanud rohkem kui tavaliselt

kui olete joonud alkoholi

Enne Starlix’i võtmist pidage nõu oma arstiga.

kui teate, et teil esinevad maksaprobleemid.

kui teil on raske neeruhaigus.

kui teil on probleeme ravimite ainevahetusega.

kui teil on kavas operatsioon.

kui teil on hiljuti olnud palavik, trauma või nakkushaigus.

Nendel juhtudel võib osutuda vajalikuks raviskeemi kohandamine.

Lapsed ja noorukid

Starlix’it ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel (vanuses alla 18 aasta), sest ravimi toimeid ei ole

selles vanuserühmas uuritud.

Eakad

Starlix’it võivad kasutada ka üle 65-aastased inimesed. Sellised patsiendid peavad olema hoiatavate

sümptomite suhtes eriti tähelepanelikud, et vältida madalat veresuhkru sisaldust.

Muud ravimid ja Starlix

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid.

Raviks vajalik Starlix’i annus võib muutuda, kui te kasutate lisaks teisi ravimeid, mis suurendavad või

vähendavad veresuhkru taset.

Eriti oluline on informeerida oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde, kui te kasutate:

Mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (kasutatakse näiteks lihas- ja liigesevalu raviks).

Salitsülaate nagu aspiriin (kasutatakse valuvaigistina).

Monoamiinoksüdaasi inhibiitoreid (kasutatakse depressiooni raviks).

Beetablokaatoreid või AKE inhibiitoreid (angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoreid)

(kasutatakse näiteks kõrge vererõhu ja mõnede südamehaiguste raviks).

Diureetikume (kasutatakse kõrge vererõhu raviks).

Kortikosteroide, nagu näiteks prednisoon ja kortisoon (kasutatakse põletikuliste haiguste

raviks).

Ravimite metabolismi inhibiitoreid, nagu näiteks flukonasool (kasutatakse seenhaiguste raviks),

gemfibrosiil (kasutatakse düslipideemia raviks) või sulfiinpürasooni (kasutatakse kroonilise

podagra raviks).

Sümpatomimeetikumid (kasutatakse näiteks astma raviks).

Anaboolsed hormoonid (nt metandrostenoloon).

Naistepuna, tuntud ka kui Hypericum perforatum (taimne ravim).

Somatropiin (kasvuhormoon).

Somatostatiini analoogid nagu lanreotiid ja oktreotiid (kasutatakse akromegaalia raviks).

Rifampiin (kasutatakse nt tuberkuloosi raviks).

Fenütoiin (kasutatakse nt krambihoogude raviks).

Arst võib kohandada nende ravimite annuseid.

Starlix koos toidu, joogi ja alkoholiga

Võtke Starlix’i enne sööki (vt lõik 3 „Kuidas Starlix’i kasutada); selle toime võib hilineda, kui

Starlix’i võetakse söögi ajal või pärast sööki.

Alkoholi tarbimise ja Starlix’i kasutamise kohta pidage nõu oma arstiga, sest alkohol võib häirida

kontrolli veresuhkru üle.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Ärge kasutage Starlix’it, kui olete rase või plaanite rasestuda. Kui jääte rasedaks ravi ajal, pidage

võimalikult kiiresti nõu arstiga.

Starlix-ravi ajal ei tohi last imetada.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Madala veresuhkru korral (hüpoglükeemia) võib kontsentratsiooni- või reaktsioonivõime langeda.

Autoga sõites või masinatega töötades pidage seda meeles, sest võite ennast ja teisi ohtu seada.

Sagedaste hüpoglükeemia episoodide korral või kui te ei ole teadlik hüoglükeemia esmastest

tunnustest, pidage autojuhtimise osas nõu oma arstiga.

Starlix sialdab laktoosi

Starlix sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te

enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.

Kuidas Starlix’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te

ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Starlix’i soovituslik algannus on 60 mg kolm korda päevas, enne iga põhisöögikorda. Arst võib

regulaarselt kontrollida ja vastavalt vajadusele Starlix’i annuseid muuta. Maksimaalne soovituslik

annus on 180 mg kolm korda ööpäevas, enne iga põhisöögikorda.

Võtke Starlix’i enne sööki. Ravimi toime võib hilineda kui võtta ravimit söögi ajal või peale sööki.

Võtke Starlix’it enne kolme peamist söögikorda, tavaliselt:

1 annus enne hommikusööki

1 annus enne lõunasööki

1 annus enne õhtusööki

Kõige parem on ravimit võtta vahetult enne suuremat söögikorda, kuid te võite seda teha ka kuni

30 minutit varem.

Ärge võtke ravimit, kui teil ei ole plaanis suuremat söögikorda. Kui teil jääb söögikord vahele, jätke

vahele ka see Starlix’i annus ning oodake järgmise söögikorrani.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos klaasitäie veega.

Kuigi tarvitade diabeediravimeid, on oluline järgida dieeti ja treeningprogrammi, mille arst on teile

määranud.

Kui te võtate Starlix’it rohkem kui ette nähtud

Kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui keegi teine võtab teie tablette, pidage

viivitamatult nõu arsti või apteekriga. Vajalikuks võib osutuda arstiabi. Kui tekivad madala veresuhkru

taseme sümptomid (lõigus 4 “Võimalikud kõrvaltoimed“ toodud sümptomid), sööge või jooge midagi,

mis sisaldab suhkrut.

Kui teile tundub, et teil võib tekkida tõsine hüpoglükeemia (mis võib põhjustada teadvusekadu või

krampe), kutsuge kiirabi või paluge, et keegi teine seda teeks. Kui peate arsti juurde või haiglasse

minema, võtke ravimipakend ja see infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate Starlix’it võtta

Kui unustasite tableti võtta, võtke see lihtsalt enne järgmist söögikorda. Ärge võtke kahekordset

annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Starlix’i võtmise

Jätkake selle ravimi võtmist seni, kuni arst seda teile määrab, et veresuhkrut kontrolli all hoida. Ärge

lõpetage Starlix’i võtmist, välja arvatud juhul kui arst seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavaliselt on Starlix’i kõrvaltoimed kerged kuni mõõduka raskusega.

Sage (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st):

Nendeks on madalast veresuhkru tasemest (hüpoglükeemiast) tingitud sümptomid, mis on tavaliselt

kerged. Nendeks on:

higistamine

uimasus

värisemine

nõrkus

näljatunne

südamepekslemine

väsimus

iiveldus

Nimetatud sümptome võib põhjustada ka vähene toit või mõne kasutatava diabeedivastase ravimi liiga

suur annus. Kui teil tekivad madala veresuhkru taseme sümptomid, sööge või jooge midagi, mis

sisaldab suhkrut.

Teised kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

sage (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st): kõhuvalu, seedehäired, kõhulahtisus, iiveldus;

aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st): oksendamine;

harv (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st): kerged kõrvalekalded maksafunktsiooni testi

tulemustes, allergilised reaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid) nagu lööve ja sügelus;

väga harv (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10000-st): nahalööve koos huultel, silmadel ja/või

suus esinevate villidega, mõnikord koos peavalu, palaviku ja/või kõhulahtisusega

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem

infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Starlix’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg

viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage ühtegi Starlix’i pakendit, mis on kahjustatud või eelnevalt avatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Starlix sisaldab

Toimeaine on nategliniid. Iga tablett sisaldab 60, 120 või 180 mg nategliniidi.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, povidoon,

naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Tableti kate sisaldab hüpromelloosi, titaandioksiidi (E171), talki, makrogooli ja punast (60 ja

180 mg tabletid) või kollast (120 mg tabletid) raudoksiidi (E172).

Kuidas Starlix välja näeb ja pakendi sisu

Starlix 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosat värvi, ümmargused, tähistusega

“STARLIX” ühel ja “60” teisel küljel.

Starlix 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollast värvi, ovaalsed, tähistusega “STARLIX”

ühel ja “120” teisel küljel.

Starlix 180 mg õhukese polümeerikattega tabletid on punast värvi, ovaalsed, tähistusega “STARLIX”

ühel ja “180” teisel küljel.

Igas blisterpakendis on 12, 24, 30, 60, 84, 120 või 360 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi teie

riigis olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Iirimaa

Tootja

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Napoli

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA “Novartis Baltics” Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu