Simponi

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Simponi
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Simponi
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Иммунодепрессанты,
 • Терапевтична област:
 • Артрит, Псориатичен, На Бехтерев, Анкилозиращ, Колит, Крон, Артрит, Ревматоиден
 • Терапевтични показания:
 • Ревматоиден артрит (РА) Simponi, в комбинация с метотрексат (MTX), показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни, когато в отговор на заболяване дорабатывая анти-ревматични лекарства (DMARDS) терапия, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, които по-рано не са били третирани с MTX. , Simponi, в съчетание с MTX, доказано е, за да се намали скоростта на прогресия на ставите, измерена на рентгенова радиация и подобряване на физическата функция. За повече информация за полиартикулярный младежката идиопатична артрит симптоми, консултирайте се с Simponi 50 мг Смпц. Псориатичен артрит (psa) Simponi, отделно или в комбинация с MTX, се предписва за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни пациенти, когато в отговор на предишната терапия DMARDS е неадекватен. Simponi е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на периферното на ставите, измерена на рентгенови лъчи при пациенти
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 37

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000992
 • Дата Оторизация:
 • 30-09-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000992
 • Последна актуализация:
 • 26-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/115241/20199

EMEA/H/C/000992

Simponi (golimumab)

Общ преглед на Simponi и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Simponi и за какво се използва?

Simponi е противовъзпалително лекарство. Използва се за лечение на следните заболявания:

активен ревматоиден артрит (заболяване, причиняващо възпаление на ставите). Simponi се

използва в комбинация с метотрексат (лекарство, което действа върху имунната система).

Може да се прилага при възрастни, които не са се повлияли в достатъчна степен от други

форми на лечение, включително метотрексат, и чието заболяване е умерено до тежко, както и

при пациенти, които не са били лекувани с метотрексат и чието заболяване е тежко и

прогресиращо;

активен и прогресиращ псориатичен артрит (заболяване, причиняващо червени, люспести

плаки по кожата и възпаление на ставите). Simponi се използва при възрастни, които не са се

повлияли в достатъчна степен от други лечения. Може да се прилага самостоятелно или в

комбинация с метотрексат;

аксиален спондилоартрит (заболяване, причиняващо възпаление и болки в ставите на

гръбнака), включително:

- възрастни с тежка активна форма на анкилозиращ спондилит, които не са се повлияли в

достатъчна степен от други лечения;

- възрастни с тежка форма на аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни (когато

има външни признаци за възпаление, но липсват увреждания, установени с рентгенови

изследвания), които не са се повлияли в достатъчна степен или имат непоносимост към

противовъзпалителните лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства

(НСПВС);

умерена до тежка активна форма на улцерозен колит (заболяване, причиняващо възпаление и

язви на лигавицата на червата). Simponi се използва при възрастни, които не са се повлияли

в достатъчна степен или при които традиционните форми на лечение не са приложими;

полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит (рядка детска болест, причиняваща

възпаление на множество стави). Simponi се използва в комбинация с метотрексат. Прилага се

при деца на възраст над 2 години, които не са се повлияли в достатъчна степен от лечение с

метотрексат.

Simponi (golimumab)

EMA/115241/2019

Страница 2/4

Simponi съдържа активното вещество голимумаб (golimumab).

Как се използва Simponi?

Simponi се предлага под формата на предварително напълнени писалки и спринцовки,

съдържащи разтвор за подкожно инжектиране. Препоръчителната доза зависи от заболяването,

за което се използва Simponi, и от повлияването на пациента.

Simponi се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да се започне и наблюдава от

квалифициран лекар с опит в диагностицирането и лечението на заболяванията, които могат да

бъдат лекувани със Simponi. Ако лекарят е съгласен и след проведено обучение, пациентите

могат сами да си поставят инжекцията със Simponi.

За повече информация относно употребата на Simponi вижте листовката или се свържете с Вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Simponi?

Активното вещество в Simponi, голимумаб, е моноклонално антитяло. Моноклоналното антитяло е

антитяло (вид протеин), разработено с цел да разпознава и да се свързва със специфична

структура (наречена антиген) в организма. Голимумаб е разработен да се свързва с химичен

медиатор в организма, наречен тумор некротизиращ фактор-алфа (TNF-

), и да го блокира. Това

вещество причинява възпаление и е във високи концентрации при пациентите, страдащи от

заболяванията, за които се използва Simponi. Като блокира TNF-

, голимумаб намалява

възпалението и другите симптоми на заболяванията.

Какви ползи от Simponi са установени в проучванията?

Установено е, че Simponi е ефективен за намаляване на броя и тежестта на симптомите на

заболяванията, за които е разрешена употребата му.

Ревматоиден артрит

За ревматоиден артрит Simponi е сравнен с плацебо (сляпо лечение) в три проучвания,

обхващащи 1 542 пациенти с умерен до тежък ревматоиден артрит, включително пациенти, които

не са приемали или не са се повлияли в достатъчна степен от други форми на лечение.

В първото проучване, в което пациентите получават също метотрексат, след 14 седмици 55 % от

пациентите, приемащи Simponi (49 от 89), постигат 20 % спад в сравнение с 33 % (44 от 133) от

пациентите, приемащи плацебо. Проучването показва също, че пациентите, приемащи Simponi,

имат по-голямо подобрение при извършването на ежедневни дейности (напр. обличане, хранене

и ходене) след 24 седмици. Във второто проучване след 14 седмици 35 % от пациентите,

приемащи Simponi самостоятелно (54 от 153), постигат 20 % спад в броя и тежестта на

симптомите в сравнение с 18 % от пациентите, приемащи плацебо (28 от 155). В третото

проучване на пациенти, които не са били лекувани нито с метотрексат, нито с друго средство

срещу TNF-

, след 24 седмици 40 % от пациентите (64 от 159), приемащи Simponi с метотрексат,

постигат 50 % спад в сравнение с 29 % от пациентите (47 от 160), приемащи плацебо и

метотрексат. Данните от рентгенови изследвания, направени преди лечението и две години след

него, показват по-малко увреждане на ставите при пациентите, приемащи Simponi, в сравнение с

пациентите, приемащи плацебо.

Simponi (golimumab)

EMA/115241/2019

Страница 3/4

Псориатичен артрит

За псориатичен артрит Simponi е сравнен с плацебо в продължение на 24 седмици в едно основно

проучване при 405 пациенти, които не са се повлияли в достатъчна степен от други лечения. От

пациентите, приемащи Simponi, при 51% (74 от 146) се отбелязва 20 % спад в броя и тежестта на

симптомите след 14 седмици в сравнение с 9 % от пациентите, приемащи плацебо (10 от 113).

Анкилозиращ спондилит

За анкилозиращ спондилит Simponi е сравнен с плацебо в продължение на 24 седмици в едно

основно проучване при 356 пациенти, които не са се повлияли в достатъчна степен от други

лечения. От пациентите, приемащи Simponi, при 59% (82 от 138) се отбелязва 20 % спад в броя и

тежестта на симптомите след 14 седмици в сравнение с 22 % от пациентите, приемащи плацебо

(17 от 78).

Аксиален спондилоартрит

За аксиален спондилоартрит без рентгенографски данни Simponi е сравнен с плацебо в

продължение на 16 седмици в едно основно проучване при 198 пациенти, за чието заболяване

няма доказателства за анкилозиращ спондилит, но има признаци за възпаление, и които не са се

повлияли в достатъчна степен от лечение с НСПВС. От пациентите, приемащи Simponi, при 71%

(69 от 97) се отбелязва 20 % спад в броя и тежестта на симптомите след 16 седмици в сравнение

с 40 % от пациентите, приемащи плацебо (40 от 100).

Улцерозен колит

За улцерозен колит Simponi е сравнен с плацебо в две основни проучвания при пациенти, които

не са се повлияли или при които други лечения не са приложими. Първото проучване, обхващащо

1 065 пациенти, сравнява различни дози Simponi с плацебо като индукционно лечение. Второто

проучване при 1 228 пациенти сравнява Simponi в доза от 50 или 100 mg с плацебо като

поддържащо лечение. Основната мярка за ефективност е броят на пациентите, които са се

повлияли от лечението, въз основа на броя и тежестта на симптомите. Оценката е извършена

след 6 седмици в първото проучване и след 54 седмици във второто проучване. В първото

проучване около 51% от пациентите, приемащи индукционно лечение със Simponi (с начална

доза от 200 mg), се повлияват от лечението след 6 седмици в сравнение с около 30 % от

пациентите, приемащи плацебо. Във второто проучване около 50 % от пациентите, приемащи

поддържащо лечение със Simponi в доза от 100 mg, и около 47 % от пациентите, приемащи

Simponi в доза от 50 mg, се повлияват от лечението след 54 седмици в сравнение с около 31 % от

пациентите, приемащи плацебо.

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

За полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит 173 пациенти на възраст между 2 и 18 години,

които не са се повлияли в достатъчна степен от лечение с метотрексат, са лекувани със Simponi и

метотрексат в продължение на 12 седмици. От тези пациенти 87 % (151 от 173) отбелязват 30 %

спад в броя и тежестта на симптомите след 16 седмици. Лечението със Simponi и метотрексат не е

сравнено с плацебо или други лечения.

Simponi (golimumab)

EMA/115241/2019

Страница 4/4

Какви са рисковете, свързани със Simponi?

Най-честите нежелани реакции при Simponi са инфекции на горните дихателни пътища, например

инфекции на носа, гърлото или ларинкса. Най-тежките нежелани реакции включват тежки

инфекции, например сепсис (инфекция на кръвта), пневмония (инфекция на белите дробове),

туберкулоза и инфекции, причинени от гъбички или дрожди, демиелиниращи заболявания

(заболявания, свързани с разрушаване на защитната обвивка около нервите, напр. промени в

зрението и слаби ръце или крака), повторна поява на хепатит Б (чернодробно заболяване,

причинено от инфекция с вируса на хепатит Б), застойна сърдечна недостатъчност (сърдечна

болест), бучкоподобен синдром, реакции на кръвта, тежки алергични реакции, васкулит

(възпаление на кръвоносните съдове) и лимфом и левкемия (видове рак на белите кръвни

клетки). За пълния списък на нежеланите реакции, съобщени при Simponi, вижте листовката.

Simponi не трябва да се прилага при пациенти с туберкулоза, други тежки инфекции или умерена

или тежка сърдечна недостатъчност (неспособност на сърцето да изпомпва достатъчно кръв в

тялото). Поради повишения риск от инфекция пациентите, приемащи Simponi, трябва да бъдат

наблюдавани внимателно за инфекции, включително туберкулоза, по време на лечението и до

пет месеца след него. За пълния списък на ограниченията при Simponi вижте листовката.

Защо Simponi е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Simponi са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Simponi?

На пациентите, които са лекувани със Simponi, трябва да бъде дадена сигнална карта с обобщена

информация за лекарството и за това кога да потърсят медицинска помощ. При визита при

медицински специалист пациентите трябва да показват тази карта, за да стане ясно, че те

приемат Simponi.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Simponi, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени и в кратката

характеристика на продукта, и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Simponi непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Simponi, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Simponi:

Simponi получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 1 октомври 2009 г.

Допълнителна информация за Simponi можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/simponi.

Дата на последно актуализиране на текста: 02-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Simponi 45 mg/0,45 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

За пациенти в детска възраст под 40 kg

голимумаб (golimumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Вашият лекар ще Ви даде и напомняща карта на пациента, която съдържа важна информация

за безопасност, с която трябва да се запознаете, преди да започнете лечение и по време на

лечението със Simponi.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Как да използвате Simponi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Simponi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Simponi съдържа активното вещество, наречено голимумаб.

Simponi принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на TNF”. То се използва при

деца на възраст 2 години и по-големи за лечение на полиартикуларен ювенилен идиопатичен

артрит.

Simponi блокира действието на протеин, наречен „тумор-некротизиращ фактор алфа” (TNFα).

Този протеин участва във възпалителните процеси и блокирането му може да ограничи

възпалението в организма Ви.

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит е възпалително заболяване, което причинява

ставна болка и подуване при деца. Ако имате полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит,

първо ще Ви бъдат приложени други лекарства. Ако не се повлиявате достатъчно от тези

лекарства, ще Ви бъде приложен Simponi, в комбинация с метотрексат за лечение на

заболяването.

2.

Kакво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Не използвайте Simponi:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към голимумаб или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате туберкулоза (TБ) или друга тежка инфекция.

Ако имате умерено тежка или тежка сърдечна недостатъчност.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра преди да започнете да използвате Simponi.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Simponi.

Инфекции

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако вече имате или развиете симптоми на инфекция по

време на лечението със Simponi. Симптомите на инфекция включват повишена температура,

кашлица, задух, грипоподобни симптоми, диария, кожни рани, проблеми със зъбите или парене

при уриниране.

По време на лечението със Simponi може да сте по-податливи към развитие на инфекции.

Инфекциите може да се развият по-бързо и да са по-тежки. Освен това някои стари

инфекции може да се появят отново.

Туберкулоза (TБ)

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението или след него развиете

симптоми на TБ. Симптомите на TБ включват упорита кашлица, загуба на тегло, умора,

повишена температура или нощни изпотявания.

Рядко са докладвани случаи на TБ при пациенти, лекувани със Simponi,

включително при пациенти, които са приемали лекарства за ТБ. Вашият лекар ще

Ви назначи изследвания, за да провери дали имате TБ, като ще запише резултатите

от тях във Вашата напомняща карта на пациента.

Много е важно да уведомите Вашия лекар, ако някога сте боледували от TБ или сте

били в близък контакт с болен или боледувал от TБ.

Ако Вашият лекар прецени, че сте изложени на повишен риск от развитие на TБ,

преди да започнете да използвате Simponi, може да бъдете лекувани с лекарства за

TБ.

Вирус на хепатит B

Уведомете Вашия лекар, ако сте носители на вируса на хепатит B или ако имате,

или сте имали хепатит B, преди да започнете лечение със Simponi.

Уведомете Вашия лекар, ако смятате, че сте застрашени от заразяване с вируса на

хепатит B.

Вашият лекар ще Ви изследва за хепатит B.

При пациенти, които са носители на вируса на хепатит B, лечението с инхибитори

на TNF, като Simponi, може да доведе до реактивация на вируса, която в някои

случаи може да бъде животозастрашаваща.

Инвазивни гъбични инфекции

Ако сте живели или пътували в области, където инфекции като хистоплазмоза,

кокцидиоидомикоза или бластомикоза са често срещани, незабавно уведомете Вашия

лекар. Тези инфекции се причиняват от определени видове гъбички и могат да засегнат

белите дробове или друга част на тялото. Ако не знаете дали тези инфекции са чести в

областта, в която сте живели или пътували, попитайте Вашия лекар.

Рак и лимфом

Преди да започнете да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако сте имали диагноза на

лимфом (вид рак на кръвта) или друг вид рак.

Ако използвате Simponi или друг инхибитор на TNF, рискът да развиете лимфом или

друг вид рак може да се повиши.

Пациентите с тежък ревматоиден артрит или друго възпалително заболяване с голяма

давност може да са с по-висок от средния риск за развитие на лимфом.

При някои деца и юноши, лекувани с TNF-блокери са се развили ракови заболявания,

включително нетипични видове рак, които в някои случаи са довели до смърт.

В редки случаи при пациенти, приемащи други TNF-блокери, е наблюдаван особен и

тежък тип лимфом, наречен хепатолиенален Т-клетъчен лимфом. Повечето от тези

пациенти са били юноши или млади мъже. Този тип рак обикновено води до смърт.

Почти всички от тези пациенти са приемали също лекарства, известни като азатиоприн

или 6-меркаптопурин. Информирайте Вашия лекар, ако приемате азатиоприн или

6-меркаптопурин едновременно със Simponi.

Пациентите с тежка персистираща астма, хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ) или тежките пушачи може да са с по-висок риск от развитие на рак при лечение

със Simponi. Ако имате тежка персистираща астма, ХОББ или пушите много, трябва да

обсъдите с Вашия лекар дали лечението с инхибитор на TNF е подходящо за Вас.

Някои пациенти, лекувани с голимумаб, са развили определени видове рак на кожата.

Кажете на Вашия лекар, ако по време или след терапията се появят някакви промени във

вида на кожата или образувания по кожата.

Сърдечна недостатъчност

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате нови или прогресиращи симптоми на сърдечна

недостатъчност. Симптомите на сърдечна недостатъчност включват задух или подуване на

краката.

Докладвани са съобщения за развитие на нова или влошаване на съществуваща застойна

сърдечна недостатъчност при лечение с инхибитори на TNF, включително Simponi.

Някои от пациентите са починали.

Ако имате лека сърдечна недостатъчност и сте на лечение със Simponi, Вашият лекар

трябва да Ви проследява внимателно.

Заболявания на нервната система

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако някога Ви е поставяна диагноза на демиелинизиращо

заболяване като множествена склероза или развиете симптоми на такова. Симптомите могат да

включват промени в зрението, слабост в ръцете и краката, изтръпване или мравучкане в която и

да е част от тялото. Вашият лекар ще реши дали трябва да Ви се прилага Simponi.

Операции или стоматологични процедури

Уведомете Вашия лекар, ако Ви предстои операция или стоматологична процедура.

Уведомете хирурга или стоматолога, извършващ процедурата, че сте на лечение със

Simponi, като им покажете Вашата напомняща карта на пациента.

Автоимунни заболявания

Уведомете Вашия лекар, ако развиете симптоми на заболяване, наречено лупус. Симптомите

включват упорит обрив, болки в ставите и умора.

Има редки случаи на развитие на лупус при хора, лекувани с инхибитори на TNF.

Заболявания на кръвта

При някои пациенти организмът не е в състояние да произвежда достатъчно кръвни клетки,

които да му помагат да се бори с инфекциите и да спират кървенето. Свържете се незабавно с

Вашия лекар, ако развиете висока температура, която не отминава, лесно Ви се появяват

кръвонасядания или кървите, или изглеждате много бледи. Вашия лекар може да реши да спре

лечението.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Ваксинации

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро Ви е правена или предстои да Ви бъде направена ваксина.

Докато сте на лечение със Simponi, не трябва да Ви се правят определени (живи) ваксини.

Някои ваксинации могат да предизвикат инфекции. Ако сте получавали Simponi, докато

сте била бременна, Вашето бебе може да е с повишен риск от развитие на такава

инфекция в продължение на приблизително 6 месеца след последната доза, която сте

получили по време на бременността. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и

други медицински специалисти за своето лечение със Simponi, за да могат те да решат

кога Вашето бебе може да бъде ваксинирано.

Говорете с лекаря на детето Ви относно ваксинациите на детето. Всички ваксини трябва да

бъдат поставени по схема преди да се приложи Simponi, ако е възможно.

Терапевтични инфекциозни агенти

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро са Ви приложили или Ви предстои да Ви приложат

лечение с терапевтичен инфекциозен агент (като инстилация на BCG, използвана при лечение

на рак).

Aлергични реакции

Кажете на Вашия лекар веднага, ако развиете симптоми на алергична реакция след лечението

Ви със Simponi. Симптомите на алергична реакция може да включват подуване на лицето,

устните, устата или гърлото, което може да доведе до затруднение при преглъщане или

дишане, кожен обрив, уртикария, подуване на дланите, ходилата или глезените.

Някои от тези реакции може да са сериозни или рядко - животозастрашаващи.

Някои от тези реакции са се появили след първото приложение на Simponi.

Деца

Не се препоръчва употребата на Simponi при деца на възраст под 2 години с полиартикуларен

ювенилен идиопатичен артрит, тъй като не е проучван при тази група паценти.

Други лекарства и Simponi

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или

е възможно да използвате други лекарства, включително всички други лекарства за

лечение на полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит.

Не трябва да използвате Simponi с лекарства, съдържащи активните съставки анакинра

или абатацепт. Тези лекарства се използват за лечение на ревматични заболявания.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, които влияят

върху имунната система.

Не трябва да получавате определени (живи) ваксини, докато използвате Simponi.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Бременност и кърмене

Преди да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако:

сте бременна или планирате да забременеете, докато използвате Simponi. Ефектите на

това лекарство при бременни жени не са известни. Не се препоръчва употребата на

Simponi при бременни жени. Ако сте на лечение със Simponi, трябва да избягвате

забременяване, като използвате адекватна контрацепция, докато се лекувате и поне

6 месеца след последната инжекция на Simponi.

Трябва да са изминали поне 6 месеца от последното приложение на Simponi преди да

започнете да кърмите. Ако Ви предстои лечение със Simponi, трябва да спрете да

кърмите.

Ако сте получавали Simponi по време на бременността, Вашето бебе може да е с повишен

риск от развитие на инфекция. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и другите

медицински специалисти, че се лекувате със Simponi, преди Вашето бебе да бъде

ваксинирано (за повече информация вижте раздела за ваксинации).

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Simponi повлиява в малка степен способността Ви да карате колело, да шофирате и да

използвате инструменти или машини. Въпреки това след приложение на Simponi може да се

появи замайване. Ако това се случи, не карайте колело, не шофирайте и не използвайте

инструменти или машини.

Simponi съдържа латекс и сорбитол

Свръхчувствителност към латекс

Капачето на иглата, част от предварително напълнената писалка, съдържа латекс. Тъй като

латексът може да предизвика тежки алергични реакции, уведомете Вашия лекар, ако Вие или

човекът, който се грижи за Вас, сте алергични към латекс.

Непоносимост към сорбитол

Това лекарство съдържа 18,45 mg сорбитол (E420) във всяка предварително напълнена

писалка. Всеки 0,05 ml от лекарството съдържат 2,05 mg сорбитол (E420).

3.

Как да използвате Simponi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Simponi се прилага

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при деца на възраст 2 години и по-големи:

Деца с телесно тегло по-малко от 40 kg:

Препоръчителната доза Simponi за деца с телесно тегло по-малко от 40 kg зависи от

тяхното тегло и височина. Вашият лекар ще определи точната доза, която да прилагате.

Дозата трябва да се прилага веднъж месечно, на една и съща дата всеки месец.

Деца с телесно тегло най-малко 40 kg:

За деца с телесно тегло най-малко 40 kg е налична 50 mg предварително напълнената

писалка или предварително напълнена спринцовка с фиксирани дози. За доза 50 mg,

вижте точка 3 „Как да използвате Simponi“ на Simponi 50 mg предварително напълнената

писалка или предварително напълнена спринцовка.

Говорете с лекаря Ви, преди приложението на четвъртата доза. Лекарят Ви ще прецени

дали да продължи лечението със Simponi.

Как се прилага Simponi

Simponi се прилага чрез инжекция под кожата (подкожно).

В началото Вашият лекар или медицинска сестра може да Ви инжектира Simponi. Вие и

Вашият лекар обаче може да решите, че можете сами да инжектирате Simponi на себе си

или на Вашето дете. В този случай ще бъдете обучени как сами да си инжектирате

Simponi.

Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси относно поставянето на инжекцията. В края на тази

листовка ще намерите подробни „Инструкции за употреба”.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Simponi

Ако сте използвали или Ви е приложена твърде висока доза Simponi (или чрез инжектиране на

еднократна висока доза, или чрез твърде често приложение), незабавно говорете с Вашия лекар

или фармацевт. Винаги носете със себе си картонената опаковка, дори тя да е празна, и тази

листовка.

Ако сте пропуснали да използвате Simponi

Ако сте забравили да инжектирате Simponi на планираната дата, приложете пропусната доза

веднага щом си спомните.

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Кога да си инжектирате следващата доза:

Ако сте закъснели с по-малко от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага

след като си спомните и продължете по първоначалната схема на приложение.

Ако сте закъснели с повече от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага след

като си спомните и се свържете с Вашия лекар или фармацевт, за да попитате кога да

инжектирате следващата доза.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на Simponi

Ако обмисляте да спрете приложението на Simponi, първо обсъдете това с Вашия лекар или

фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При някои пациенти може да се развият сериозни нежелани реакции, които

налагат лечение. Нежелани реакции могат да се развият до няколко месеца след последната

инжекция.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани

лекарствени реакции, включващи:

алергични реакции, които могат да бъдат сериозни, или рядко

животозастрашаващи (редки). Симптоми на алергична реакция могат да включват

подуване на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затруднено

преглъщане или дишане, кожен обрив, копривна треска, подуване на ръцете, ходилата

или глезените. Някои от реакциите се появяват след първото приложение на Simponi.

сериозни инфекции (включително ТБ, бактериални инфекции включително

сериозни инфекции на кръвта и пневмония, тежки гъбични инфекции и други

опортюнистични инфекции) (чести). Симптомите на инфекция могат да включват

повишена температура, умора, кашлица (упорита), задух, грипоподобни симптоми,

загуба на тегло, нощно изпотяване, диария, рани, проблеми със зъбите и парене при

уриниране.

повторно активиране на вируса на хепатит В, ако сте носител или в миналото сте

боледували от хепатит В (рядко). Симптомите могат да включват пожълтяване на

кожата и очите, тъмнокафяво оцветяване на урината, болка в дясната страна на корема,

температура, гадене, повръщане и силна умора.

заболяване на нервната система като множествена склероза (рядко). Симптомите на

заболяване на нервната система могат да включват промени в зрението, слабост в ръцете

и коленете, изтръпване или мравучкане на различни части на Вашето тяло.

рак на лимфните възли (лимфом) (рядко). Симптомите на лимфома могат да включват

подуване на лимфните възли, загуба на тегло или повишена температура.

сърдечна недостатъчност (рядко). Симптомите на сърдечна недостатъчност могат да

включват задух или подуване на ходилата Ви.

признаци на нарушения на имунната система, наречени:

лупус (рядко). Симптомите могат да включват ставна болка или обрив по бузите

или ръцете, който е чувствителен към слънцето.

саркоидоза (рядко). Симптомите могат да включват упорита кашлица, задух,

болка в гърдите, повишена температура, подуване на лимфните възли, загуба на

тегло, обриви по кожата и замъглено зрение.

възпаление на малките кръвоносни съдове (васкулит) (рядко). Симптомите могат да

включват повишена температура, главоболие, загуба на тегло, нощни изпотявания, обрив

и неврологични проблеми като изтръпване или мравучкане.

рак на кожата (нечесто). Симптомите на рак на кожата могат да включват промени във

външния вид на кожата или образувания по кожата Ви.

заболяване на кръвта (често). Симптомите на заболяване на кръвта могат да включват

упорита температура, много лесно насиняване или кървене, или силна бледост.

рак на кръвта (левкемия) (рядко). Симптомите на лекемия могат да включват

повишена температура, чувство на умора, чести инфекции, лесно посиняване и нощни

изпотявания.

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако забележите някои от изброените симптоми.

При приложение на Simponi са наблюдавани следните допълнителни нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Инфекции на горните дихателни пътища, възпаление на гърлото, дрезгав глас, хрема

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

Промени в чернодробните показатели (повишаване на чернодробните ензими),

установени при изследванията на кръвта, направени от Вашия лекар.

Замаяност

Главоболие

Изтръпване или мравучкане

Повърхностни гъбични инфекции

Абсцес

Бактериални инфекции (като целулит)

Нисък брой на червените кръвни клетки

Нисък брой на белите кръвни клетки

Позитивен кръвен тест за лупус

Алергични ракции

Лошо храносмилане

Болка в стомаха

Гадене

Грип

Бронхит

Инфекция на синусите

Херпес

Повишено кръвно налягане

Повишена температура

Астма, задух, хриптене

Нарушения на стомаха и червата, които включват възпаление на лигавицата на стомаха и

дебелото черво, което може да причини висока температура

Болка и язви в устата

Реакции на мястото на инжектиране (включително зачервяване, уплътняване, болка,

кръвонасядане, сърбеж, изтръпване и дразнене)

Косопад

Обрив и сърбеж на кожата

Безсъние

Чувство на потиснатост

Чувство на слабост

Счупване на кости

Дискомфорт в областта на гръдния кош

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

Бъбречна инфекция

Ракови заболявания, включително рак на кожата и неракови образувания или бучки,

включително бенки

Кожни мехури

Тежка инфекция разпространена из целия организъм (сепсис), в някои случаи

включително ниско кръвно налягане (септичен шок)

Псориазис (включително по дланите и/или ходилата, и/или под формата на кожни

мехури)

Нисък брой на тромбоцитите

Общо нисък брой на тромбоцитите, червените и белите кръвни клетки

Нарушения на щитовидната жлеза

Повишение на нивата на кръвната захар

Повишение на нивата на кръвния холестерол

Нарушения в равновесието

Зрителни смущения

Възпаление на окото (конюнктивит)

Очна алергия

Усещане за неравномерен сърдечен ритъм

Стесняване на кръвоносните съдове на сърцето

Съсиреци в кръвта

Зачервяване на лицето

Запек

Хронично възпалително заболяване на белите дробове

Киселини

Камъни в жлъчката

Нарушения на черния дроб

Нарушения на гърдите

Менструални нарушения

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Невъзможност на костния мозък да произвежда кръвни клетки

Силно намален брой на белите кръвни клетки

Инфекция на ставите или на тъканите около тях

Забавено зарастване на рани

Възпаление на кръвоносните съдове на вътрешните органи

Левкемия

Меланом (вид рак на кожата)

Меркел-клетъчен карцином (вид рак на кожата)

Лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни сиво-

бели линии върху лигавиците)

Люспеста, лющеща се кожа

Нарушения на имунната система, които може да засегнат белите дробове, кожата и

лимфните възли (най-често проявени като саркоидоза)

Болка и промяна в цвета на пръстите на ръцете или краката

Промяна на вкуса

Нарушения на пикочния мехур

Нарушения на бъбреците

Възпаление на кръвоносните съдове на кожата, което води до обрив

Нежелани реакции с неизвестна честота:

Рядък тип рак на кръвта, засягащ предимно млади хора (хепатолиенален Т-клетъчен

лимфом)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Simponi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след

„ЕXP“ и върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се

предпази от светлина.

Това лекарство може да се съхранява също извън хладилника, при максимална

температура до 25°C, еднократно за период до 30 дни, но не и след датата на изтичане на

първоначалния срок на годност, напечатан върху картонената опаковка. Напишете новия

срок на годност върху картонената опаковка, включително ден/месец/година (не повече

от 30 дни, след като лекарството е извадено от хладилника). Не връщайте това лекарство

обратно в хладилника, след като е достигнало стайна температура. Изхвърлете това

лекарство, ако не бъде използвано в рамките на новия срок на годност или срока на

годност напечатан върху опаковката, в зависимост от това кой е по-ранен.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър до светложълт,

че е мътен или съдържа чужди частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не

използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Simponi

Активното вещество е голимумаб. Една 0,45 ml предварително напълнената писалка съдържа

45 mg голимумаб. 1 ml съдържа 100 mg голимумаб.

Другите съставки са: сорбитол (E420), хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат,

полисорбат 80 и вода за инжекции. За допълнителна информация относно сорбитол (E420),

вижте точка 2.

Как изглежда Simponi и какво съдържа опаковката

Simponi се доставя като инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка за

еднократна употреба, VarioJect. Simponi се доставя в опаковки, съдържащи 1 предварително

напълнена писалка.

Разтворът е бистър до леко опалесцентен (с перлен блясък), безцветен до светложълт и може да

съдържа малки прозрачни или бели протеинови частици. Не използвайте Simponi, ако

разтворът е с променен цвят, мътен или съдържащ видими чужди частици.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Инструкции за употреба

Simponi 45 mg/0,45 ml

инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка, VarioJect

За употреба при деца

За да знаете Вашата доза

Използвайте мястото по-горе, за да запишете предписаната Ви доза.

Потвърдете с Вашия лекар, ако не сте сигурни за Вашата доза.

Важно

Ако Вашият лекар реши, че Вие или този, който се грижи за Вас, можете да инжектирате

Simponi вкъщи, трябва да получите подходящо обучение, за това как да подготвите и

инжектирате Simponi.

Моля прочетете инструкциите за употреба преди да използвате Simponi предварително

напълнена писалка и всеки път, когато вземете нова предварително напълнена писалка.

Възможно е да има нова информация.

Моля прочетете внимателно също и „Листовка: информация за потребителя“ преди да

започнете инжектирането. Тези инструкции за употреба не заместват разговора с Вашия лекар

относно заболяването или лечението Ви.

Ако не сте преминали обучение или имате някакви въпроси, моля свържете се с Вашия лекар,

медицинска сестра или фармацевт.

Информация за съхранение

Да се съхранява в хладилник при 2°C до 8°C.

Може да се съхранява при стайна температура (до 25°C), еднократно за период до 30 дни, но не

и след датата на изтичане на първоначалния срок на годност. Напишете новия срок на годност

на задната страна на картонената опаковка, включително ден/месец/година (не повече от

30 дни, след като лекарството е извадено от хладилника). Не връщайте това лекарство обратно

в хладилника, след като е достигнало стайна температура.

Съхранявайте Simponi предварително напълнена писалка и всички останали лекарства

на място, недостъпно за деца.

Описание

Предварително напълнената писалка е писалка за ръчно инжектиране, която Ви позволява да

зададете конкретна предписана доза. Всяка предварително напълнена писалка може да достави

0,1 ml до 0,45 ml (съответстващи на 10 mg до 45 mg голимумаб) на стъпки по 0,05 ml.

ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Преди да започнете да използвате тази предварително напълнената писалка, Вие трябва да

знаете как да:

премахнете въздушните мехурчета

зададете предписаната доза

натиснете ръчно буталото, за да инжектирате, подобно на спринцовка

Използвайте предварително напълнената писалка само веднъж. Изхвърлете предварително

напълнената писалка след употреба.

Не използвайте останалото количество лекарство в предварително напълнената писалка.

Не предоставяйте предварително напълнената писалка на други хора.

Не разклащайте.

Необходима Ви е помощ?

Свържете се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако имате някакви въпроси. За

допълнителна информация, вижте листовката относно данни за контакт на локалния

представител.

Планирайте

Проверете картонената опаковка

Проверете срока на годност (след „ Годен до:“) напечатан или написан на задната страна на

картонената опаковка.

Не използвайте, ако срокът на годност е изтекъл.

Не инжектирайте, ако има нарушение на перфорацията на картонената опаковка. Свържете се с

Вашия лекар или фармацевт за нова предварително напълнената писалка.

Извадете предварително напълнената писалка от картонената опаковка

Оставете писалката поне 30 минути на стайна температура на място, недостъпно за деца.

Не затопляйте по никакъв друг начин.

Имате нужда от следните консумативи:

1 тампон, напоен със спирт

1 памучен тампон или марля

1 лепенка

1 контейнер за остри отпадъци (вижте стъпка 3)

тънка

скрита

игла

Така изглежда Вашата предварително напълнена спринцовка

*ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ! Да се съхранява извън обсега на деца.

1. Подгответе се за Вашата инжекция

Изберете място на инжектиране

Изберете някой от следните участъци за Вашата инжекция:

Предната част на бедрото (препоръчително)

Долната част на корема

оранжев

предпазител

на иглата

ВАЖНО:

Не натискайте оранжевия

предпазител на иглата преди да

инжектирате. Той ще се заключи и

Вие няма да получите дозата.

ВАЖНО: Не отделяйте

предварително напълнената

писалка от кожата по време на

инжектиране. Оранжевият

предпазител на иглата ще се

заключи и няма да получите

пълната доза.

връх

оранжева

ограничителна

лента

капачка*

Не отстранявайте,

преди да бъдете

инструктирани.

контролно

прозорче

линии за

дозата

Прорез за

избиране на

дозата

бутало

Не използвайте 5-сантиметровата зона около пъпа.

Задната страна на мишницата (ако инжекцията Ви се поставя от този, който се грижи за

Вас)

Избирайте различно място на инжектиране за всяка инжекция, в рамките на предпочитания от

Вас участък.

Не инжектирайте в кожа, която е чувствителна, със синини, зачервена, втвърдена или с белези.

Почистете мястото на инжектиране

Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.

Почистете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт, и оставете да изсъхне.

Не пипайте, не духайте и не вейте над почистения участък.

Проверете течността

Извадете предварително напълнената писалка от картонената опаковка.

Проверете течността в контролното прозорче. Тя трябва да е бистра до леко опалесцентна (с

перлен блясък) и безцветна до светложълта и може да съдържа малки прозрачни или бели

протеинови частици. Може да забележите едно или повече въздушни мехурчета. Това е

нормално.

Не инжектирайте, ако течността е с различен цвят, мътна или съдържа по-големи частици. Ако

не сте сигурни, свържете се с Вашия лекар или фармацевт за нова предварително напълнена

писалка.

Почукайте, за да преместите въздушните мехурчета към върха

Дръжте предварително напълнената писалка изправена, с насочено нагоре синя капачка.

Почукайте внимателно с пръст предварително напълнената писалка близо до контролното

прозорче. Това ще спомогне въздушните мехурчета да се вдигнат нагоре.

Отстранете капачката

Дръжте предварително напълнената писалка изправена, след това завъртете и издърпайте

капачката, за да я отсраните.

ВАЖНО: Не натискайте оранжевия предпазител на иглата преди да инжектирате. Той ще се

заключи и Вие няма да получите дозата.

Инжектирайте до 5 минути след отстраняване на капачката.

Не поставяйте капачката обратно - това може да повреди скритата игла.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако сте я изпуснали, след като капачката е

отстранена.

Свържете се с Вашия лекар или фармацевт за нова предварително напълнената писалка.

Отстранете въздушните мехурчета*

Дръжте предварително напълнената писалка изправена.

Внимателно натиснете буталото с палец, докато спре. Ще пръсне течност. Това е нормално.

Оранжевата ограничителна лента ще изчезне.

*Отстраняването на въздушните мехурчета ще гарантира, че се прилага точната доза.

След отстраняване на въздушните мехурчета, може да видите линия в контролното

прозорче. Това е нормално.

2. Инжектирайте Simponi като използвате предварително напълнената писалка

Задайте предписаната доза

Завъртете буталото, докато линията за предписаната Ви доза се изравни с прореза за избиране

на дозата. Предварително напълнената писалка е готова за използване.

Избор на доза:

0,1 ml

0,15 ml

0,2 ml

0,25 ml

0,3 ml

0,35 ml

0,4 ml

0,45 ml

оранжева

ограничи

телна

лента

СЛЕД

Прорез за

избиране

на дозата

Въведете иглата и задръжте на място

ВАЖНО: Не отделяйте предварително напълнената писалка от кожата по време на

инжектиране. Оранжевият предпазител на иглата ще се заключи и няма да получите пълната

доза.

Не натискайте буталото, докато въвеждате иглата.

Притиснете и задръжте върха на предварително напълнената писалка така, че оранжевият

предпазител на иглата да се избута нагоре, докато спре. Малка част от оранжевия предпазител

ще е все още видима.

Инжектирайте Simponi

Продължете да притискате предварително напълнената писалка към кожата.

Внимателно натиснете буталото докато спре.

Ако е зададена малка доза, буталото ще се придвижи само малко.

Доставената доза може да се потвърди, като се погледне прореза за избиране на дозата.

Не отделяйте все още предварително напълнената писалка от кожата.

СЛЕД

СЛЕД

Задръжте, след това отделете

Продължете да притискате предварително напълнената писалка към кожата за приблизително

5 секунди.

Нормално е да видите малко количество останало лекарство в контролното прозорче.

Отделете предварително напълнената писалка от кожата.

Оранжевият предпазител на иглата ще се удължи и заключи.

3. След прилагане на инжекцията

Изхвърлете предварително напълнената писалка

Изхвърлете предварително напълнената писалка в контейнер за остри отпадъци веднага след

упореба.

Трябва да сте сигурни, че изхвърляте пълния контейнер според инструкциите на Вашия лекар

или медицинска сестра.

Проверете мястото на инжектиране

На мястото на инжектирането може да се появи малко количество кръв или течност.

Притиснете мястото на инжектиране с памук или марля и задръжте, докато кървенето спре.

Не разтривайте мястото на инжектиране.

Ако е необходимо, можете да покриете мястото на инжектиране с лепенка. Вашето

инжектиране приключи!

Листовка: информация за потребителя

Simponi 50 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

голимумаб (golimumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Вашият лекар ще Ви даде и напомняща карта на пациента, която съдържа важна информация

за безопасност, която трябва да Ви е известна, преди да започнете лечение и по време на

лечението със Simponi.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Как да използвате Simponi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Simponi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Simponi съдържа активното вещество, наречено голимумаб.

Simponi принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на TNF”. То се използва при

възрастни за лечение на следните възпалителни заболявания:

Ревматоиден артрит

Псориатичен артрит

Аксиален спондилоартрит, включително aнкилозиращ спондилит и нерентгенографски

аксиален спондилоартрит

Улцерозен колит

При деца, на възраст 2 години и по-големи, Simponi се използва за лечение на

полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит.

Simponi блокира действието на протеин, наречен „тумор-некротизиращ фактор алфа” (TNFα).

Този протеин участва във възпалителните процеси и блокирането му може да ограничи

възпалението в организма Ви.

Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит е възпалително заболяване на ставите. Ако имате активен ревматоиден

артрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях,

може да Ви предпишат Simponi, който ще Ви се прилага в комбинация с друго лекарство,

наречено метотрексат, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на костите и ставите Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Псориатичен артрит

Псориатичният артрит е възпалително заболяване на ставите, обикновено съпътствано от

псориазис – възпалително заболяване на кожата. Ако имате активен псориатичен артрит, първо

ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях, може да Ви

предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на Вашите кости и стави.

подобряване на физическото Ви състояние.

Анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит

Анкилозиращият спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит са възпалителни

заболявания на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или нерентгенографски

аксиален спондилоартрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете

достатъчно добре от тях, може да Ви предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Улцерозен колит

Улцерозният колит е възпалително заболяване на червата. Ако имате улцерозен колит,

първоначално ще Ви бъдат дадени други лекарства. Ако тези лекарства нямат достатъчно

добър ефект при Вас, за лечение на Вашето заболяване ще Ви предпишат Simponi.

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит е възпалително заболяване, което причинява

ставна болка и подуване при деца. Ако имате полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит,

първо ще Ви бъдат приложени други лекарства. Ако не се повлиявате достатъчно от тези

лекарства, ще Ви бъде приложен Simponi, в комбинация с метотрексат за лечение на

заболяването.

2.

Kакво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Не използвайте Simponi:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към голимумаб или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате туберкулоза (TБ) или друга тежка инфекция.

Ако имате умерено тежка или тежка сърдечна недостатъчност.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра преди да започнете да използвате Simponi.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Simponi.

Инфекции

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако вече имате или развиете симптоми на инфекция по

време на лечението със Simponi. Симптомите на инфекция включват повишена температура,

кашлица, задух, грипоподобни симптоми, диария, кожни рани, проблеми със зъбите или парене

при уриниране.

По време на лечението със Simponi може да сте по-податливи към развитие на инфекции.

Инфекциите може да се развият по-бързо и да са по-тежки. Освен това някои стари

инфекции може да се появят отново.

Туберкулоза (TБ)

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението или след него развиете

симптоми на TБ. Симптомите на TБ включват упорита кашлица, загуба на тегло, умора,

повишена температура или нощни изпотявания.

Рядко са докладвани случаи на TБ при пациенти, лекувани със Simponi,

включително при пациенти, които са приемали лекарства за ТБ. Вашият лекар ще

Ви назначи изследвания, за да провери дали имате TБ, като ще запише резултатите

от тях във Вашата напомняща карта на пациента.

Много е важно да уведомите Вашия лекар, ако някога сте боледували от TБ или сте

били в близък контакт с болен или боледувал от TБ.

Ако Вашият лекар прецени, че сте изложени на повишен риск от развитие на TБ,

преди да започнете да използвате Simponi, може да бъдете лекувани с лекарства за

TБ.

Вирус на хепатит B

Уведомете Вашия лекар, ако сте носители на вируса на хепатит B или ако имате,

или сте имали хепатит B , преди да започнете лечение със Simponi.

Уведомете Вашия лекар, ако смятате, че сте застрашени от заразяване с вируса на

хепатит B.

Вашият лекар ще Ви изследва за хепатит B.

При пациенти, които са носители на вируса на хепатит B, лечението с инхибитори

на TNF, като Simponi, може да доведе до реактивация на вируса, която в някои

случаи може да бъде животозастрашаваща.

Инвазивни гъбични инфекции

Ако сте живели или пътували в области, където инфекции като хистоплазмоза,

кокцидиоидомикоза или бластомикоза са често срещани, незабавно уведомете Вашия

лекар. Тези инфекции се причиняват от определени видове гъбички и могат да засегнат

белите дробове или друга част на тялото. Ако не знаете дали тези инфекции са чести в

областта, в която сте живели или пътували, попитайте Вашия лекар.

Рак и лимфом

Преди да започнете да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако сте имали диагноза на

лимфом (вид рак на кръвта) или друг вид рак.

Ако използвате Simponi или друг инхибитор на TNF, рискът да развиете лимфом или

друг вид рак може да се повиши.

Пациентите с тежък ревматоиден артрит или друго възпалително заболяване с голяма

давност може да са с по-висок от средния риск за развитие на лимфом.

При някои деца и юноши, лекувани с TNF-блокери са се развили ракови заболявания,

включително нетипични видове рак, които в някои случаи са довели до смърт.

В редки случаи при пациенти, приемащи други TNF-блокери, е наблюдаван особен и

тежък тип лимфом, наречен хепатолиенален Т-клетъчен лимфом. Повечето от тези

пациенти са били юноши или млади мъже. Този тип рак обикновено води до смърт.

Почти всички от тези пациенти са приемали също лекарства, известни като азатиоприн

или 6-меркаптопурин. Информирайте Вашия лекар, ако приемате азатиоприн или

6-меркаптопурин едновременно със Simponi.

Пациентите с тежка персистираща астма, хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ) или тежките пушачи може да са с по-висок риск от развитие на рак при лечение

със Simponi. Ако имате тежка персистираща астма, ХОББ или пушите много, трябва да

обсъдите с Вашия лекар дали лечението с инхибитор на TNF е подходящо за Вас.

Някои пациенти, лекувани с голимумаб, са развили определени видове рак на кожата.

Кажете на Вашия лекар, ако по време или след терапията се появят някакви промени във

вида на кожата или образувания по кожата.

Сърдечна недостатъчност

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате нови или прогресиращи симптоми на сърдечна

недостатъчност. Симптомите на сърдечна недостатъчност включват задух или подуване на

краката.

Докладвани са съобщения за развитие на нова или влошаване на съществуваща застойна

сърдечна недостатъчност при лечение с инхибитори на TNF, включително Simponi.

Някои от пациентите са починали.

Ако имате лека сърдечна недостатъчност и сте на лечение със Simponi, Вашият лекар

трябва да Ви проследява внимателно.

Заболявания на нервната система

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако някога Ви е поставяна диагноза на демиелинизиращо

заболяване като множествена склероза или развиете симптоми на такова. Симптомите могат да

включват промени в зрението, слабост в ръцете и краката, изтръпване или мравучкане в която и

да е част от тялото. Вашият лекар ще реши дали трябва да Ви се прилага Simponi.

Операции или стоматологични процедури

Уведомете Вашия лекар, ако Ви предстои операция или стоматологична процедура.

Уведомете хирурга или стоматолога, извършващ процедурата, че сте на лечение със

Simponi, като им покажете Вашата напомняща карта на пациента.

Автоимунни заболявания

Уведомете Вашия лекар, ако развиете симптоми на заболяване, наречено лупус. Симптомите

включват упорит обрив, болки в ставите и умора.

Има редки случаи на развитие на лупус при хора, лекувани с инхибитори на TNF.

Заболявания на кръвта

При някои пациенти организмът не е в състояние да произвежда достатъчно кръвни клетки,

които да му помагат да се бори с инфекциите и да спират кървенето. Свържете се незабавно с

Вашия лекар, ако развиете висока температура, която не отминава, лесно Ви се появяват

кръвонасядания или кървите, или изглеждате много бледи. Вашия лекар може да реши да спре

лечението.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Ваксинации

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро Ви е правена или предстои да Ви бъде направена ваксина.

Докато сте на лечение със Simponi, не трябва да Ви се правят определени (живи) ваксини.

Някои ваксинации могат да предизвикат инфекции. Ако сте получавали Simponi, докато

сте била бременна, Вашето бебе може да е с повишен риск от развитие на такава

инфекция в продължение на приблизително 6 месеца след последната доза, която сте

получили по време на бременността. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и

други медицински специалисти за своето лечение със Simponi, за да могат те да решат

кога Вашето бебе може да бъде ваксинирано.

Говорете с лекаря на детето Ви относно ваксинациите на детето. Всички ваксини трябва да

бъдат поставени по схема преди да се приложи Simponi, ако е възможно.

Терапевтични инфекциозни агенти

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро са Ви приложили или Ви предстои да Ви приложат

лечение с терапевтичен инфекциозен агент (като инстилация на BCG, използвана при лечение

на рак).

Aлергични реакции

Кажете на Вашия лекар веднага, ако развиете симптоми на алергична реакция след лечението

Ви със Simponi. Симптомите на алергична реакция може да включват подуване на лицето,

устните, устата или гърлото, което може да доведе до затруднение при преглъщане или

дишане, кожен обрив, уртикария, подуване на дланите, ходилата или глезените.

Някои от тези реакции може да са сериозни или рядко животозастрашаващи.

Някои от тези реакции са се появили след първото приложение на Simponi.

Деца

Не се препоръчва употребата на Simponi при деца на възраст под 2 години с полиартикуларен

ювенилен идиопатичен, тъй като не е проучван при тази група паценти.

Други лекарства и Simponi

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или

е възможно да използвате други лекарства, включително всички други лекарства за

лечение на ревматоиден артрит, полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит,

псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, нерентгенографски аксиален

спондилоартрит или улцерозен колит.

Не трябва да използвате Simponi с лекарства, съдържащи активните съставки анакинра

или абатацепт. Тези лекарства се използват за лечение на ревматични заболявания.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, които влияят

върху имунната система.

Не трябва да получавате определени (живи) ваксини, докато използвате Simponi.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Бременност и кърмене

Преди да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако:

сте бременна или планирате да забременеете, докато използвате Simponi. Ефектите на

това лекарство при бременни жени не са известни. Не се препоръчва употребата на

Simponi при бременни жени. Ако сте на лечение със Simponi, трябва да избягвате

забременяване, като използвате адекватна контрацепция, докато се лекувате и поне

6 месеца след последната инжекция на Simponi.

Трябва да са изминали поне 6 месеца от последното приложение на Simponi преди да

започнете да кърмите. Ако Ви предстои лечение със Simponi, трябва да спрете да

кърмите.

Ако сте получавали Simponi по време на бременността, Вашето бебе може да е с повишен

риск от развитие на инфекция. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и другите

медицински специалисти за своето лечение със Simponi, преди Вашето бебе да бъде

ваксинирано (за повече информация вижте раздела за ваксинации).

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Simponi повлиява в малка степен способността Ви да шофирате и да използвате инструменти

или машини. Въпреки това след приложение на Simponi може да се появи замайване. Ако това

се случи, не шофирайте и не използвайте инструменти или машини.

Simponi съдържа латекс и сорбитол

Свръхчувствителност към латекс

Капачето на иглата, част от предварително напълнената писалка, съдържа латекс. Тъй като

латексът може да предизвика тежки алергични реакции, уведомете Вашия лекар, ако Вие или

човекът, който се грижи за Вас, сте алергични към латекс.

Непоносимост към сорбитол

Това лекарство съдържа 20,5 mg сорбитол (E420) във всяка предварително напълнена писалка.

3.

Как да използвате Simponi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Simponi се прилага

Ревматоиден артрит, псориатичен артрит и аксиален спондилоартрит, включително

анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит:

Препоръчителната доза е 50 mg (съдържанието на 1 предварително напълнена писалка),

приложена веднъж месечно на една и съща дата.

Преди четвъртата Ви доза се обърнете към Вашия лекар. Вашият лекар ще определи дали

лечението със Simponi трябва да продължи.

Ако тежите повече от 100 kg, дозата може да бъде повишена на 100 mg

(съдържанието на 2 предварително напълнени писалки), приложени веднъж

месечно на една и съща дата.

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при деца на възраст 2 години и по-големи:

При пациенти с телесно тегло най-малко 40 kg препоръчителната доза е 50 mg приложена

веднъж месечно на една и съща дата всеки месец. При пациенти с телесно тегло по-малко

от 40 kg е налична 45 mg/0,45 ml предварително напълнена писалка. Вашият лекар ще

определи точната доза, която да прилагате.

Говорете с лекаря Ви, преди приложението на четвъртата доза. Лекарят Ви ще прецени

дали да продължите лечението със Simponi.

Улцерозен колит

Таблицата по-долу показва как обичайно ще приемате това лекарство.

Начало на лечението

Начална доза от 200 mg (съдържанието на 4 предварително

напълнени писалки), последвана от 100 mg (съдържанието на

2 предварително напълнени писалки) 2 седмици по-късно.

Поддържащо лечение

При пациенти с тегло под 80 kg, 50 mg (съдържанието на

1 предварително напълнена писалка) 4 седмици след

последното Ви лечение, след това на всеки 4 седмици.

Вашият лекар може да реши да предпише 100 mg

(съдържанието на 2 предварително напълнени писалки), в

зависимост от това, как се повлиявате от Simponi.

При пациенти с тегло 80 kg или повече, 100 mg

(съдържанието на 2 предварително напълнени писалки)

4 седмици след последното Ви лечение, след това на всеки

4 седмици.

Как се прилага Simponi

Simponi се прилага чрез инжекция под кожата (подкожно).

В началото Вашият лекар или медицинска сестра може да Ви инжектира Simponi. Вие и

Вашият лекар обаче може да решите, че можете сами да си инжектирате Simponi. В този

случай ще бъдете обучени как сами да си инжектирате Simponi.

Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси относно поставянето на инжекцията. В края на тази

листовка ще намерите подробни „Инструкции за употреба”.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Simponi

Ако сте използвали или Ви е приложена твърде висока доза Simponi (или чрез инжектиране на

еднократна висока доза, или чрез твърде често приложение), незабавно говорете с Вашия лекар

или фармацевт. Винаги носете със себе си картонената опаковка, дори тя да е празна, и тази

листовка.

Ако сте пропуснали да използвате Simponi

Ако сте забравили да инжектирате Simponi на планираната дата, приложете пропусната доза

веднага щом си спомните.

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Кога да си инжектирате следващата доза:

Ако сте закъснели с по-малко от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага

след като си спомните и продължете по първоначалната схема на приложение.

Ако сте закъснели с повече от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага след

като си спомните и се свържете с Вашия лекар или фармацевт, за да попитате кога да

инжектирате следващата доза.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на Simponi

Ако обмисляте да спрете приложението на Simponi, първо обсъдете това с Вашия лекар или

фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При някои пациенти може да се развият сериозни нежелани реакции, които

налагат лечение. Рискът от поява на определени нежелани реакции е по-голям при доза от

100 mg в сравнение с доза от 50 mg. Нежелани реакции могат да се развият и до няколко месеца

след последната инжекция.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани

лекарствени реакции, включващи:

алергични реакции, които могат да бъдат сериозни, или рядко

животозастрашаващи (редки). Симптоми на алергична реакция могат да включват

подуване на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затруднено

преглъщане или дишане, кожен обрив, копривна треска, подуване на ръцете, ходилата

или глезените. Някои от реакциите се появяват след първото приложение на Simponi.

сериозни инфекции (включително ТБ, бактериални инфекции включително

сериозни инфекции на кръвта и пневмония, тежки гъбични инфекции и други

опортюнистични инфекции) (чести). Симптомите на инфекция могат да включват

повишена температура, умора, кашлица (упорита), задух, грипоподобни симптоми,

загуба на тегло, нощно изпотяване, диария, рани, проблеми със зъбите и парене при

уриниране.

повторно активиране на вируса на хепатит В, ако сте носител или в миналото сте

боледували от хепатит В (рядко). Симптомите могат да включват пожълтяване на

кожата и очите, тъмнокафяво оцветяване на урината, болка в дясната страна на корема,

температура, гадене, повръщане и силна умора.

заболяване на нервната система като множествена склероза (рядко). Симптомите на

заболяване на нервната система могат да включват промени в зрението, слабост в ръцете

и коленете, изтръпване или мравучкане на различни части на Вашето тяло.

рак на лимфните възли (лимфом) (рядко). Симптомите на лимфома могат да включват

подуване на лимфните възли, загуба на тегло или повишена температура.

сърдечна недостатъчност (рядко). Симптомите на сърдечна недостатъчност могат да

включват задух или подуване на ходилата Ви.

признаци на нарушения на имунната система, наречени:

лупус (рядко). Симптомите могат да включват ставна болка или обрив по бузите

или ръцете, който е чувствителен към слънцето

саркоидоза (рядко). Симптомите могат да включват упорита кашлица, задух,

болка в гърдите, повишена температура, подуване на лимфните възли, загуба на

тегло, обриви по кожата и замъглено зрение.

възпаление на малките кръвоносни съдове (васкулит) (рядко). Симптомите могат да

включват повишена температура, главоболие, загуба на тегло, нощни изпотявания, обрив

и неврологични проблеми като изтръпване или мравучкане.

рак на кожата (нечесто). Симптомите на рак на кожата могат да включват промени във

външния вид на кожата или образувания по кожата Ви.

заболяване на кръвта (често). Симптомите на заболяване на кръвта могат да включват

упорита температура, много лесно насиняване или кървене, или силна бледост.

рак на кръвта (левкемия) (рядко). Симптомите на лекемия могат да включват

повишена температура, чувство на умора, чести инфекции, лесно посиняване и нощни

изпотявания.

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако забележите някои от изброените симптоми.

При приложение на Simponi са наблюдавани следните допълнителни нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти):

Инфекции на горните дихателни пътища, възпаление на гърлото, дрезгав глас, хрема

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):

Промени в чернодробните показатели (повишаване на чернодробните ензими),

установени при изследванията на кръвта, направени от Вашия лекар.

Замаяност

Главоболие

Изтръпване или мравучкане

Повърхностни гъбични инфекции

Абсцес

Бактериални инфекции (като целулит)

Нисък брой на червените кръвни клетки

Нисък брой на белите кръвни клетки

Позитивен кръвен тест за лупус

Алергични ракции

Лошо храносмилане

Болка в стомаха

Гадене

Грип

Бронхит

Инфекция на синусите

Херпес

Повишено кръвно налягане

Повишена температура

Астма, задух, хриптене

Нарушения на стомаха и червата, които включват възпаление на лигавицата на стомаха и

дебелото черво, което може да причини висока температура

Болка и язви в устата

Реакции на мястото на инжектиране (включително зачервяване, уплътняване, болка,

кръвонасядане, сърбеж, изтръпване и дразнене)

Косопад

Обрив и сърбеж на кожата

Безсъние

Чувство на потиснатост

Чувство на слабост

Счупване на кости

Дискомфорт в областта на гръдния кош

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

Бъбречна инфекция

Ракови заболявания, включително рак на кожата и неракови образувания или бучки,

включително бенки

Кожни мехури

Тежка инфекция разпространена из целия организъм (сепсис), в някои случаи

включително ниско кръвно налягане (септичен шок)

Псориазис (включително по дланите и/или ходилата, и/или под формата на кожни

мехури)

Нисък брой на тромбоцитите

Общо нисък брой на тромбоцитите, червените и белите кръвни клетки

Нарушения на щитовидната жлеза

Повишение на нивата на кръвната захар

Повишение на нивата на кръвния холестерол

Нарушения в равновесието

Зрителни смущения

Възпаление на окото (конюнктивит)

Очна алергия

Усещане за неравномерен сърдечен ритъм

Стесняване на кръвоносните съдове на сърцето

Съсиреци в кръвта

Зачервяване на лицето

Запек

Хронично възпалително заболяване на белите дробове

Киселини

Камъни в жлъчката

Нарушения на черния дроб

Нарушения на гърдите

Менструални нарушения

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Невъзможност на костния мозък да произвежда кръвни клетки

Силно намален брой на белите кръвни клетки

Инфекция на ставите или на тъканите около тях

Забавено зарастване на рани

Възпаление на кръвоносните съдове на вътрешните органи

Левкемия

Меланом (вид рак на кожата)

Меркел-клетъчен карцином (вид рак на кожата)

Лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни сиво-

бели линии върху лигавиците)

Люспеста, лющеща се кожа

Нарушения на имунната система, които може да засегнат белите дробове, кожата и

лимфните възли (най-често проявени като саркоидоза)

Болка и промяна в цвета на пръстите на ръцете или краката

Промяна на вкуса

Нарушения на пикочния мехур

Нарушения на бъбреците

Възпаление на кръвоносните съдове на кожата, което води до обрив

Нежелани реакции с неизвестна честота:

Рядък тип рак на кръвта, засягащ предимно млади хора (хепатолиенален Т-клетъчен

лимфом)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Simponi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след

„ЕXP“ и върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се

предпази от светлина.

Това лекарство може да се съхранява също извън хладилника, при максимална

температура до 25°C, еднократно за период до 30 дни, но не и след датата на изтичане на

първоначалния срок на годност, напечатан върху картонената опаковка. Напишете новия

срок на годност върху картонената опаковка, включително ден/месец/година (не повече

от 30 дни, след като лекарството е извадено от хладилника). Не връщайте това лекарство

обратно в хладилника, след като е достигнало стайна температура. Изхвърлете това

лекарство, ако не бъде използвано в рамките на новия срок на годност или срока на

годност напечатан върху опаковката, в зависимост от това кой е по-ранен.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър до светложълт,

че е мътен или съдържа чужди частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не

използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Simponi

Активното вещество е голимумаб. Една предварително напълнена писалка от 0,5 ml

съдържа 50 mg голимумаб.

Другите съставки са: сорбитол (E420), хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат,

полисорбат 80 и вода за инжекции. За допълнителна информация относно сорбитол

(E420) вижте точка 2.

Как изглежда Simponi и какво съдържа опаковката

Simponi се доставя като инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка за

еднократна употреба. Simponi се доставя в опаковки, съдържащи 1 предварително напълнена

писалка и групови опаковки, съдържащи 3 (3 опаковки от 1) предварително напълнени

писалки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пускани в продажба.

Разтворът е бистър до леко опалесцентен (с перлен блясък), безцветен до светложълт и може да

съдържа малки прозрачни или бели протеинови частици. Не използвайте Simponi, ако

разтворът е с променен цвят, мътен или съдържащ видими чужди частици.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Ако желаете сами да инжектирате Simponi, трябва да бъдете обучени от медицински

специалист как да подготвяте инжекцията и да я поставяте. Ако не сте преминали такова

обучение, моля, свържете се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, за да си

насрочите среща за обучение.

В тези инструкции:

Подготовка за използване на предварително напълнената писалка

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране

Инжектиране на лекарството

След инжектирането

На диаграмата по-долу (вижте фигура 1) е показано как изглежда предварително напълнената

писалка „SmartJect“.

Фигура 1

1.

Подготовка за използване на предварително напълнената писалка

Никога не разклащайте предварително напълнената писалка.

Сваляйте капачката на предварително напълнената писалка само непосредствено преди

инжекцията.

Проверете броя на предварително напълнените писалки

Проверете предварително напълнените писалки, за да се уверите, че

броят предварително напълнени писалки и количеството активно вещество на доза са

правилни

Ако дозата Ви е 50 mg, ще вземете една предварително напълнена писалка от 50 mg

Ако дозата Ви е 100 mg, ще вземете две предварително напълнени писалки от

50 mg и ще трябва да си направите две инжекции. Изберете две различни места за

тези инжекции (напр.едната инжекция в дясното бедро, а другата в лявото бедро),

като поставите инжекциите една след друга.

Ако дозата Ви е 200 mg, ще вземете четири предварително напълнени писалки от

50 mg и ще трябва да си направите четири инжекции. Изберете различни места за

тези инжекции като поставите инжекциите една след друга.

Проверете срока на годност

Проверете срока на годност, напечатан или написан върху картонената опаковка

Проверете срока на годност (след надписа „EXP“) на предварително напълнената

писалка.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако срокът на годност е изтекъл.

Напечатаният срок на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Моля,

обърнете се за помощ към Вашия лекар или фармацевт.

Проверете защитната лепенка

Проверете защитната лепенка около капачката на предварително напълнената писалка.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако лепенката е скъсана. Моля,

свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Изчакайте 30 минути, за да може предварително напълнената писалка да достигне стайна

температура

За да сте сигурни, че лекарството е инжектирано правилно, извадете предварително

напълнената писалка от кутията и я оставете на стайна температура в продължение на

30 минути, на място, недостъпно за деца.

Не затопляйте предварително напълнената писалка по никакъв друг начин (например в

микровълнова фурна или в гореща вода).

Не сваляйте капачето на предварително напълнената писалка, докато изчаквате да

достигне стайна температура.

Подгответе останалите необходими средства

Докато чакате, може да подготвите останалите необходими Ви средства, включително

тампон, напоен със спирт, памук или марля и кошче за остри отпадъци.

Проверете течността в предварително напълнената писалка

Погледнете в контролното прозорче, за да се уверите, че течността в предварително

напълнената писалка е бистра или леко опалесцентна (с перлен блясък) и безцветна до

светложълта. Разтворът може да се използва, ако съдържа малки прозрачни или бели

протеинови частици.

Ще забележите и въздушно мехурче, което е нормално.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако течността е с различен цвят,

мътна или съдържа по-големи частици. Ако забележите подобно нещо, обърнете се към

Вашия лекар или фармацевт.

2.

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране (вижте фигура 2)

Лекарството обикновено се инжектира по предната повърхност в средната част на

бедрата.

Може да се инжектира и в корема под пъпа, с изключение на зоната приблизително 5 cm

под пъпа.

Не си инжектирайте лекарството в зони, в които кожата е болезнена, с кръвонасядания,

зачервена, лющеща се, уплътнена или с белези и стрии.

Ако са необходими няколко инжекции, инжекциите трябва да се прилагат на различни

места на тялото.

Фигура 2

Избиране на място за инжектиране от болногледач, ако Вие не си поставяте сами

инжекцията (вижте фигура 3)

Ако инжекцията Ви се поставя от болногледач, той може да използва и външната

повърхност на горната част на мишницата.

И в този случай лекарството може да бъде инжектирано на всички указани места,

независимо от Вашата конструкция или телосложение.

Фигура 3

Подготвяне на мястото за инжектиране

Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.

Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт.

Изчакайте кожата да изсъхне, преди да направите инжекцията. Не духайте и не вейте над

почистения участък.

Не докосвайте повторно почистената зона, преди да поставите инжекцията.

3.

Инжектиране на лекарството

Капачката не трябва да се отстранява, докато не сте готови да си инжектирате

лекарството.

Лекарството трябва да се инжектира до 5 минути след махането на капачката.

Отстранете капачето (фигура 4)

Когато сте готови да си инжектирате лекарството, леко завъртете капачката, за да скъсате

защитната лепенка.

Изтеглете капачката и я изхвърлете след инжектиране.

Не поставяйте капачката отново, защото може да повредите иглата в предварително

напълнената писалка.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако сте я изпуснали, след като

капачката е махната. Ако това се случи, моля, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 4

Опрете предварително напълнената писалка в кожата и я притиснете добре (вижте

фигури 5 и 6)

Хванете удобно предварително напълнената писалка в ръка. НЕ натискайте все още

бутона.

Изберете един от двата начина за инжектиране. Препоръчва се инжектиране, без да се

захваща кожна гънка (Фигура 5а). Въпреки това, ако предпочитате, може да захванете

кожна гънка, за да имате по-здрава повърхност за инжектиране (Фигура 5б).

Допрете отворения край на предварително напълнената писалка до кожата си под прав

ъгъл (90 градуса) и я притиснете добре докато обезопасителният цилиндър се плъзне

изцяло в прозрачното покритие (Фигура 6).

Фигура 5а

Фигура 5б

Фигура 6

Натиснете бутона, за да инжектирате лекарството (вижте фигура 7)

Като притискате предварително напълнената писалка към кожата, натиснете с

пръсти или палец предната повдигната част на бутона. Няма да успеете да натиснете

бутона, ако предварително напълнената писалка не е притисната добре към кожата и

обезопасителният цилиндър не се плъзне в прозрачното покритие.

Щом е натиснат, бутонът ще остане потънал, така че не е необходимо да продължавате

да го натискате.

Фигура 7

Ще чуете силно „щракване“ – не се тревожете. Това първо „щракване“ означава, че

иглата е вкарана и инжектирането на лекарството е започнало. Може да почувствате или

да не почувствате убождането на иглата в този момент.

Не отделяйте предварително напълнената писалка от кожата. Ако отдръпнете

предварително напълнената писалка от кожата, може да не поставите пълната доза от

лекарството.

Задръжте писалката, докато не чуете второ „щракване“ (вижте фигура 8)

Продължете да притискате предварително напълнената писалка в кожата, докато

не чуете второ „щракване“. Това обикновено отнема 3-6 секунди, но понякога може

да отнеме до 15 секунди докато чуете второто „щракване“.

Второто „щракване“ означава, че инжектирането е приключило и иглата се е върнала в

предварително напълнената писалка. Ако имате проблем със слуха, отбройте 15 секунди

от първото натискане на бутона и след това отдръпнете предварително напълнената

писалка от мястото на инжектиране.

Отдръпнете предварително напълнената писалка от мястото на инжектиране.

Фигура 8

4.

След инжектирането

Използвайте памук или марля

На мястото на инжектирането може да се появи леко кървене или малко количество

течност. Това е нормално.

Притиснете мястото на инжектиране с памук или марля и задръжте в продължение на

10 секунди.

Ако е необходимо, можете да покриете мястото на инжектиране с малка лепенка.

Не разтривайте кожата.

Проверете прозорчето – жълт индикатор показва, че приложението е правилно (вижте

фигура 9)

Жълтият индикатор е свързан с буталото на предварително напълнената писалка. Ако

жълтият индикатор не се е показал на прозорчето, буталото не се е придвижило правилно

и инжектирането не се е състояло.

Жълтият индикатор ще запълни около половината от контролното прозорче. Това е

нормално.

Ако жълтият индикатор не се вижда в прозорчето или подозирате че не сте получили

цялата доза, свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Не поставяйте втора доза, без да

се консултирате с Вашия лекар.

Фигура 9

Изхвърляне на предварително напълнената писалка (вижте фигура 10)

Незабавно изхвърлете писалката в специално контейнер за остри отпадъци. Когато

контейнера се напълни, го изхвърлете, като се уверите, че спазвате точно инструкциите

на Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако смятате, че при инжектирането нещо се е объркало или не сте сигурни, свържете се с

Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 10

Листовка: информация за потребителя

Simponi 50 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

голимумаб (golimumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Вашият лекар ще Ви даде и напомняща карта на пациента, която съдържа важна информация

за безопасност, която трябва да Ви е известна, преди да започнете лечение и по време на

лечението със Simponi.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Как да използвате Simponi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Simponi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Simponi съдържа активното вещество, наречено голимумаб.

Simponi принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на TNF”. То се използва при

възрастни за лечение на следните възпалителни заболявания:

Ревматоиден артрит

Псориатичен артрит

Аксиален спондилоартрит, включително aнкилозиращ спондилит и нерентгенографски

аксиален спондилоартрит

Улцерозен колит

При деца, на възраст 2 години и по-големи, Simponi се използва за лечение на

полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит.

Simponi блокира действието на протеин, наречен „тумор-некротизиращ фактор алфа” (TNFα).

Този протеин участва във възпалителните процеси и блокирането му може да ограничи

възпалението в организма Ви.

Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит е възпалително заболяване на ставите. Ако имате активен ревматоиден

артрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях,

може да Ви предпишат Simponi, който ще Ви се прилага в комбинация с друго лекарство,

наречено метотрексат, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на костите и ставите Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Псориатичен артрит

Псориатичният артрит е възпалително заболяване на ставите, обикновено съпътствано от

псориазис – възпалително заболяване на кожата. Ако имате активен псориатичен артрит, първо

ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях, може да Ви

предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на Вашите кости и стави.

подобряване на физическото Ви състояние.

Анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит

Анкилозиращият спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит са възпалителни

заболявания на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или нерентгенографски

аксиален спондилоартрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете

достатъчно добре от тях, може да Ви предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Улцерозен колит

Улцерозният колит е възпалително заболяване на червата. Ако имате улцерозен колит,

първоначално ще Ви бъдат дадени други лекарства. Ако тези лекарства нямат достатъчно

добър ефект при Вас, за лечение на Вашето заболяване ще Ви предпишат Simponi.

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит е възпалително заболяване, което причинява

ставна болка и подуване при деца. Ако имате полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит,

първо ще Ви бъдат приложени други лекарства. Ако не се повлиявате достатъчно от тези

лекарства, ще Ви бъде приложен Simponi, в комбинация с метотрексат за лечение на

заболяването.

2.

Kакво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Не използвайте Simponi:

Aко сте алергични (свръхчувствителни) към голимумаб или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Aко имате туберкулоза (TБ) или друга тежка инфекция.

Aко имате умерено тежка или тежка сърдечна недостатъчност.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра преди да започнете да използвате Simponi.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Simponi.

Инфекции

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако вече имате или развиете симптоми на инфекция по

време на лечението със Simponi. Симптомите на инфекция включват повишена температура,

кашлица, задух, грипоподобни симптоми, диария, кожни рани, проблеми със зъбите или парене

при уриниране.

По време на лечението със Simponi може да сте по-податливи към развитие на инфекции.

Инфекциите може да се развият по-бързо и да са по-тежки. Освен това някои стари

инфекции може да се появят отново.

Туберкулоза (TБ)

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението или след него развиете

симптоми на TБ. Симптомите на TБ включват упорита кашлица, загуба на тегло, умора,

повишена температура или нощни изпотявания.

Рядко са докладвани случаи на TБ при пациенти, лекувани със Simponi,

включително при пациенти, които са приемали лекарства за ТБ. Вашият лекар ще

Ви назначи изследвания, за да провери дали имате TБ, като ще запише резултатите

от тях във Вашата напомняща карта на пациента.

Много е важно да уведомите Вашия лекар, ако някога сте боледували от TБ или сте

били в близък контакт с болен или боледувал от TБ.

Ако Вашият лекар прецени, че сте изложени на повишен риск от развитие на TБ,

преди да започнете да използвате Simponi може да бъдете лекувани с лекарства за

TБ.

Вирус на хепатит B

Уведомете Вашия лекар, ако сте носители на вируса на хепатит B или ако имате,

или сте имали хепатит B, преди да започнете лечение със Simponi.

Уведомете Вашия лекар, ако смятате, че сте застрашени от заразяване с вируса на

хепатит B.

Вашият лекар ще Ви изследва за хепатит B.

При пациенти, които са носители на вируса на хепатит B, лечението с инхибитори

на TNF, като Simponi, може да доведе до реактивация на вируса, която в някои

случаи може да бъде животозастрашаваща.

Инвазивни гъбични инфекции

Ако сте живели или пътували в области, където инфекции като хистоплазмоза,

кокцидиоидомикоза или бластомикоза са често срещани, незабавно уведомете Вашия

лекар. Тези инфекции се причиняват от определени видове гъбички и могат да засегнат

белите дробове или друга част на тялото. Ако не знаете дали тези инфекции са чести в

областта, в която сте живели или пътували, попитайте Вашия лекар.

Рак и лимфом

Преди да започнете да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако сте имали диагноза на

лимфом (вид рак на кръвта) или друг вид рак.

Ако използвате Simponi или друг инхибитор на TNF, рискът да развиете лимфом или

друг вид рак може да се повиши.

Пациентите с тежък ревматоиден артрит или друго възпалително заболяване с голяма

давност може да са с по-висок от средния риск за развитие на лимфом.

При някои деца и юноши, лекувани с TNF-блокери са се развили ракови заболявания,

включително нетипични видове рак, които в някои случаи са довели до смърт.

В редки случаи при пациенти, приемащи други TNF-блокери, е наблюдаван особен и

тежък тип лимфом, наречен хепатолиенален Т-клетъчен лимфом. Повечето от тези

пациенти са били юноши или млади мъже. Този тип рак обикновено води до смърт.

Почти всички от тези пациенти са приемали също лекарства, известни като азатиоприн

или 6-меркаптопурин. Информирайте Вашия лекар, ако приемате азатиоприн или

6-меркаптопурин едновременно със Simponi.

Пациентите с тежка персистираща астма, хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ) или тежките пушачи може да са с по-висок риск от развитие на рак при лечение

със Simponi. Ако имате тежка персистираща астма, ХОББ или пушите много, трябва да

обсъдите с Вашия лекар дали лечението с инхибитор на TNF е подходящо за Вас.

Някои пациенти, лекувани с голимумаб, са развили определени видове рак на кожата.

Кажете на Вашия лекар, ако по време или след терапията се появят някакви промени във

вида на кожата или образувания по кожата.

Сърдечна недостатъчност

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате нови или прогресиращи симптоми на сърдечна

недостатъчност. Симптомите на сърдечна недостатъчност включват задух или подуване на

краката.

Докладвани са съобщения за развитие на нова или влошаване на съществуваща застойна

сърдечна недостатъчност при лечение с инхибитори на TNF, включително Simponi.

Някои от пациентите са починали.

Ако имате лека сърдечна недостатъчност и сте на лечение със Simponi, Вашият лекар

трябва да Ви проследява внимателно.

Заболявания на нервната система

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако някога Ви е поставяна диагноза на демиелинизиращо

заболяване като множествена склероза или развиете симптоми на такова. Симптомите могат да

включват промени в зрението, слабост в ръцете и краката, изтръпване или мравучкане в която и

да е част от тялото. Вашият лекар ще реши дали трябва да Ви се прилага Simponi.

Операции или стоматологични процедури

Уведомете Вашия лекар, ако Ви предстои операция или стоматологична процедура.

Уведомете хирурга или стоматолога, извършващ процедурата, че сте на лечение със

Simponi, като им покажете Вашата напомняща карта на пациента.

Автоимунни заболявания

Уведомете Вашия лекар, ако развиете симптоми на заболяване, наречено лупус. Симптомите

включват упорит обрив, болки в ставите и умора.

Има редки случаи на развитие на лупус при хора, лекувани с инхибитори на TNF.

Заболявания на кръвта

При някои пациенти организмът не е в състояние да произвежда достатъчно кръвни клетки,

които да му помагат да се бори с инфекциите и да спират кървенето. Свържете се незабавно с

Вашия лекар, ако развиете висока температура, която не отминава, лесно Ви се появяват

кръвонасядания или кървите, или изглеждате много бледи. Вашия лекар може да реши да спре

лечението.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Ваксинации

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро Ви е правена или предстои да Ви бъде направена ваксина.

Докато сте на лечение със Simponi, не трябва да Ви се правят определени (живи) ваксини.

Някои ваксинации могат да предизвикат инфекции. Ако сте получавали Simponi, докато

сте била бременна, Вашето бебе може да е с повишен риск от развитие на такава

инфекция в продължение на приблизително 6 месеца след последната доза, която сте

получили по време на бременността. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и

други медицински специалисти за своето лечение със Simponi, за да могат те да решат

кога Вашето бебе може да бъде ваксинирано.

Говорете с лекаря на детето Ви относно ваксинациите на детето. Всички ваксини трябва да

бъдат поставени по схема преди да се приложи Simponi, ако е възможно.

Терапевтични инфекциозни агенти

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро са Ви приложили или Ви предстои да Ви приложат

лечение с терапевтичен инфекциозен агент (като инстилация на BCG, използвана при лечение

на рак).

Aлергични реакции

Кажете на Вашия лекар веднага, ако развиете симптоми на алергична реакция след лечението

Ви със Simponi. Симптомите на алергична реакция може да включват подуване на лицето,

устните, устата или гърлото, което може да доведе до затруднение при преглъщане или

дишане, кожен обрив, уртикария, подуване на дланите, ходилата или глезените.

Някои от тези реакции може да са сериозни или рядко животозастрашаващи.

Някои от тези реакции са се появили след първото приложение на Simponi.

Деца

Не се препоръчва употребата на Simponi при деца на възраст под 2 години с полиартикуларен

ювенилен идиопатичен артрит, тъй като не е проучван при тази група паценти.

Други лекарства и Simponi

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или

е възможно да използвате други лекарства, включително всички други лекарства за

лечение на ревматоиден артрит, полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит,

псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, нерентгенографски аксиален

спондилоартрит или улцерозен колит.

Не трябва да използвате Simponi с лекарства, съдържащи активните съставки анакинра

или абатацепт. Тези лекарства се използват за лечение на ревматични заболявания.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, които влияят

върху имунната система.

Не трябва да получавате определени (живи) ваксини, докато използвате Simponi.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Бременност и кърмене

Преди да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако:

сте бременна или планирате да забременеете, докато използвате Simponi. Ефектите на

това лекарство при бременни жени не са известни. Не се препоръчва употребата на

Simponi при бременни жени. Ако сте на лечение със Simponi, трябва да избягвате

забременяване, като използвате адекватна контрацепция, докато се лекувате и поне

6 месеца след последната инжекция на Simponi.

Трябва да са изминали поне 6 месеца от последното приложение на Simponi преди да

започнете да кърмите. Ако Ви предстои лечение със Simponi, трябва да спрете да

кърмите.

Ако сте получавали Simponi по време на бременността, Вашето бебе може да е с повишен

риск от развитие на инфекция. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и другите

медицински специалисти за своето лечение със Simponi, преди Вашето бебе да бъде

ваксинирано (за повече информация вижте раздела за ваксинации).

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Simponi повлиява в малка степен способността Ви да шофирате и да използвате инструменти

или машини. Въпреки това след приложение на Simponi може да се появи замайване. Ако това

се случи, не шофирайте и не използвайте инструменти или машини.

Simponi съдържа латекс и сорбитол

Свръхчувствителност към латекс

Капачето на иглата, част от предварително напълнената спринцовка, съдържа латекс. Тъй като

латексът може да предизвика тежки алергични реакции, уведомете Вашия лекар, ако Вие или

човекът, който се грижи за Вас, сте алергични към латекс.

Непоносимост към сорбитол

Това лекарство съдържа 20,5 mg сорбитол (E420) във всяка предварително напълнена

спринцовка.

3.

Как да използвате Simponi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Simponi се прилага

Ревматоиден артрит, псориатичен артрит и аксиален спондилоартрит, включително

анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит:

Препоръчителната доза е 50 mg (съдържанието на 1 предварително напълнена

спринцовка), приложена веднъж месечно на една и съща дата.

Преди четвъртата Ви доза се обърнете към Вашия лекар. Вашият лекар ще определи дали

лечението със Simponi трябва да продължи.

Ако тежите повече от 100 kg, дозата може да бъде повишена на 100 mg

(съдържанието на 2 предварително напълнени спринцовки), приложени веднъж

месечно на една и съща дата.

Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при деца на възраст 2 години и по-големи:

При пациенти с телесно тегло най-малко 40 kg препоръчителната доза е 50 mg приложена

веднъж месечно на една и съща дата всеки месец. При пациенти с телесно тегло по-малко

от 40 kg е налична 45 mg/0,45 ml предварително напълнена писалка. Вашият лекар ще

определи правилната доза за употреба.

Говорете с лекаря Ви, преди приложение на четвъртата доза. Лекарят Ви ще прецени

дали да продължите лечението със Simponi.

Улцерозен колит

Таблицата по-долу показва как обичайно ще приемате това лекарство.

Начало на лечението

Начална доза от 200 mg (съдържанието на 4 предварително

напълнени спринцовки) последвано от 100 mg (съдържанието на

2 предварително напълнени спринцовки) 2 седмици по-късно.

Поддържащо лечение

При пациенти с тегло под 80 kg, 50 mg (съдържанието на

1 предварително напълнена спринцовка) 4 седмици след

последното Ви лечение, след това на всеки 4 седмици.

Вашият лекар може да реши да предпише 100 mg

(съдържанието на 2 предварително напълнени спринцовки),

в зависимост от това, как се повлиявате от Simponi.

При пациенти с тегло 80 kg или повече, 100 mg

(съдържанието на 2 предварително напълнени спринцовки)

4 седмици след последното Ви лечение, след това на всеки

4 седмици.

Как се прилага Simponi

Simponi се прилага чрез инжекция под кожата (подкожно).

В началото Вашият лекар или медицинска сестра може да Ви инжектира Simponi. Вие и

Вашият лекар обаче може да решите, че можете сами да си инжектирате Simponi. В този

случай ще бъдете обучени как сами да си инжектирате Simponi.

Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси относно поставянето на инжекцията. В края на тази

листовка ще намерите подробни „Инструкции за приложение”.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Simponi

Ако сте използвали или Ви е приложена твърде висока доза Simponi (или чрез инжектиране на

еднократна висока доза, или чрез твърде често приложение), незабавно говорете с Вашия лекар

или фармацевт. Винаги носете със себе си картонената опаковка, дори тя да е празна, и тази

листовка.

Ако сте пропуснали да използвате Simponi

Ако сте забравили да инжектирате Simponi на планираната дата, приложете пропусната доза

веднага щом си спомните.

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Кога да си инжектирате следващата доза:

Ако сте закъснели с по-малко от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага

след като си спомните и продължете по първоначалната схема на приложение.

Ако сте закъснели с повече от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага след

като си спомните и се свържете с Вашия лекар или фармацевт, за да попитате кога да

инжектирате следващата доза.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на Simponi

Ако обмисляте да спрете приложението на Simponi, първо обсъдете това с Вашия лекар или

фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При някои пациенти може да се развият сериозни нежелани реакции, които

налагат лечение. Рискът от поява на определени нежелани реакции е по-голям при доза от

100 mg в сравнение с доза от 50 mg. Нежелани реакции могат да се развият и до няколко месеца

след последната инжекция.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани

лекарствени реакции, включващи:

алергични реакции, които могат да бъдат сериозни, или рядко

животозастрашаващи (редки). Симптоми на алергична реакция могат да включват

подуване на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затрудненo

преглъщане или дишане, кожен обрив, копривна треска, подуване на ръцете, ходилата

или глезените. Някои от реакциите се появяват след първото приложение на Simponi.

сериозни инфекции (включително ТБ, бактериални инфекции включително

сериозни инфекции на кръвта и пневмония, тежки гъбични инфекции и други

опортюнистични инфекции) (чести). Симптомите на инфекция могат да включват

повишена температура, умора, кашлица (упорита), задух, грипоподобни симптоми,

загуба на тегло, нощно изпотяване, диария, рани, проблеми със зъбите и парене при

уриниране.

повторно активиране на вируса на хепатит В, ако сте носител или в миналото сте

боледували от хепатит В (рядко). Симптомите могат да включват пожълтяване на

кожата и очите, тъмнокафяво оцветяване на урината, болка в дясната страна на корема,

температура, гадене, повръщане и силна умора.

заболяване на нервната система като множествена склероза (рядко). Симптомите на

заболяване на нервната система могат да включват промени в зрението, слабост в ръцете

и коленете, изтръпване или мравучкане на различни части на Вашето тяло.

рак на лимфните възли (лимфом) (рядко). Симптомите на лимфома могат да включват

подуване на лимфните възли, загуба на тегло или повишена температура.

сърдечна недостатъчност (рядко). Симптомите на сърдечна недостатъчност могат да

включват задух или подуване на ходилата Ви.

признаци на нарушения на имунната система, наречени:

лупус (рядко). Симптомите могат да включват ставна болка или обрив по бузите

или ръцете, който е чувствителен към слънцето.

саркоидоза (рядко). Симптомите могат да включват упорита кашлица, задух,

болка в гърдите, повишена температура, подуване на лимфните възли, загуба на

тегло, обриви по кожата и замъглено зрение.

възпаление на малките кръвоносни съдове (васкулит) (рядко). Симптомите могат да

включват повишена температура, главоболие, загуба на тегло, нощни изпотявания, обрив

и неврологични проблеми като изтръпване или мравучкане.

рак на кожата (нечесто). Симптомите на рак на кожата могат да включват промени във

външния вид на кожата или образувания по кожата Ви.

заболяване на кръвта (често). Симптомите на заболяване на кръвта могат да включват

упорита температура, много лесно насиняване или кървене, или силна бледост.

рак на кръвта (левкемия) (рядко). Симптомите на лекемия могат да включват

повишена температура, чувство на умора, чести инфекции, лесно посиняване и нощни

изпотявания.

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако забележите някои от изброените симптоми.

При приложение на Simponi са наблюдавани следните допълнителни нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Инфекции на горните дихателни пътища, възпаление на гърлото, дрезгав глас, хрема

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):

Промени в чернодробните показатели (повишаване на чернодробните ензими),

установени при изследванията на кръвта, направени от Вашия лекар.

Замаяност

Главоболие

Изтръпване или мравучкане

Повърхностни гъбични инфекции

Абсцес

Бактериални инфекции (като целулит)

Нисък брой на червените кръвни клетки

Нисък брой на белите кръвни клетки

Позитивен кръвен тест за лупус

Алергични ракции

Лошо храносмилане

Болка в стомаха

Гадене

Грип

Бронхит

Инфекция на синусите

Херпес

Повишено кръвно налягане

Повишена температура

Астма, задух, хриптене

Нарушения на стомаха и червата, които включват възпаление на лигавицата на стомаха и

дебелото черво, което може да причини висока температура

Болка и язви в устата

Реакции на мястото на инжектиране (включително зачервяване, уплътняване, болка,

кръвонасядане, сърбеж, изтръпване и дразнене)

Косопад

Обрив и сърбеж на кожата

Безсъние

Чувство на потиснатост

Чувство на слабост

Счупване на кости

Дискомфорт в областта на гръдния кош

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

Бъбречна инфекция

Ракови заболявания, включително рак на кожата и неракови образувания или бучки,

включително бенки

Кожни мехури

Тежка инфекция разпространена из целия организъм (сепсис), в някои случаи

включително ниско кръвно налягане (септичен шок)

Псориазис (включително по дланите и/или ходилата, и/или под формата на кожни

мехури)

Нисък брой на тромбоцитите

Общо нисък брой на тромбоцитите, червените и белите кръвни клетки

Нарушения на щитовидната жлеза

Повишение на нивата на кръвната захар

Повишение на нивата на кръвния холестерол

Нарушения в равновесието

Зрителни смущения

Възпаление на окото (конюнктивит)

Очна алергия

Усещане за неравномерен сърдечен ритъм

Стесняване на кръвоносните съдове на сърцето

Съсиреци в кръвта

Зачервяване на лицето

Запек

Хронично възпалително заболяване на белите дробове

Киселини

Камъни в жлъчката

Нарушения на черния дроб

Нарушения на гърдите

Менструални нарушения

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Невъзможност на костния мозък да произвежда кръвни клетки

Силно намален брой на белите кръвни клетки

Инфекция на ставите или на тъканите около тях

Забавено зарастване на рани

Възпаление на кръвоносните съдове на вътрешните органи

Левкемия

Меланом (вид рак на кожата)

Меркел-клетъчен карцином (вид рак на кожата)

Лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни сиво-

бели линии върху лигавиците)

Люспеста, лющеща се кожа

Нарушения на имунната система, които може да засегнат белите дробове, кожата и

лимфните възли (най-често проявени като саркоидоза)

Болка и промяна в цвета на пръстите на ръцете или краката

Промяна на вкуса

Нарушения на пикочния мехур

Нарушения на бъбреците

Възпаление на кръвоносните съдове на кожата, което води до обрив

Нежелани реакции с неизвестна честота:

Рядък тип рак на кръвта, засягащ предимно млади хора (хепатолиенален Т-клетъчен

лимфом)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Simponi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след

„ЕXP“ и върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се

предпази от светлина.

Това лекарство може да се съхранява също извън хладилника, при максимална

температура до 25°C, еднократно за период до 30 дни, но не и след датата на изтичане на

първоначалния срок на годност, напечатан върху картонената опаковка. Напишете новия

срок на годност върху картонената опаковка, включително ден/месец/година (не повече

от 30 дни, след като лекарството е извадено от хладилника). Не връщайте това лекарство

обратно в хладилника, след като е достигнало стайна температура. Изхвърлете това

лекарство, ако не бъде използвано в рамките на новия срок на годност или срока на

годност напечатан върху опаковката, в зависимост от това кой е по-ранен.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър до светложълт,

че е мътен или съдържа чужди частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не

използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Simponi

Активното вещество е голимумаб. Една предварително напълнена спринцовка от 0,5 ml

съдържа 50 mg голимумаб.

Другите съставки са: сорбитол (E420), хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат,

полисорбат 80 и вода за инжекции. За допълнителна информация относно сорбитол

(E420), вижте точка 2.

Как изглежда Simponi и какво съдържа опаковката

Simponi се доставя като инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка за

еднократна употреба. Simponi се доставя в опаковки, съдържащи 1 предварително напълнена

спринцовка и групови опаковки, съдържащи 3 (3 опаковки от 1) предварително напълнени

спринцовки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пускани в продажба.

Разтворът е бистър до леко опалесцентен (с перлен блясък), безцветен до светложълт и може да

съдържа малки прозрачни или бели протеинови частици. Не използвайте Simponi, ако

разтворът е с променен цвят, мътен или съдържащ видими чужди частици.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Ако желаете сами да инжектирате Simponi, трябва да бъдете обучени от медицински

специалист как да подготвяте инжекцията и да я поставяте. Ако не сте преминали такова

обучение, моля, свържете се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, за да си

насрочите среща за обучение.

В тези инструкции:

Подготовка за използване на предварително напълнената спринцовка

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране

Инжектиране на лекарството

След инжектирането

На диаграмата по-долу (вижте фигура 1) е показано как изглежда предварително напълнената

спринцовка.

Фигура 1

1.

Подготовка за използване на предварително напълнената спринцовка

Хванете предварително напълнената спринцовка за корпуса

Не я хващайте за главата на буталото, за самото бутало, страниците на предпазителя на

иглата или капачето на иглата.

Никога не изтегляйте буталото.

Никога не разклащайте предварително напълнената спринцовка.

Не махайте капачето на предварително напълнената спринцовка, докато не стигнете до

изрични инструкции да го направите.

Не докосвайте скобите за активиране на протектора на иглата (отбелязани със звезда *

във фигура 1), за да се избегне предварително покриване на иглата с предпазителя.

Проверете броя на предварително напълнените спринцовки

Проверете предварително напълнените спринцовки, за да се уверите, че

броят предварително напълнени спринцовки и количеството активно вещество на доза са

правилни

Ако дозата Ви е 50 mg, ще вземете една предварително напълнена спринцовка от

50 mg

Ако дозата Ви е 100 mg, ще вземете две предварително напълнени спринцовки от

50 mg и ще трябва да си направите две инжекции. Изберете две различни места за

тези инжекции (напр.едната инжекция в дясното бедро, а другата в лявото бедро),

като поставите инжекциите една след друга.

Ако дозата Ви е 200 mg, ще вземете четири предварително напълнени спринцовки

от 50 mg и ще трябва да си направите четири инжекции. Изберете различни места

за тези инжекции като поставите инжекциите една след друга.

Проверете срока на годност (вижте фигура 2)

Проверете срока на годност, напечатан или написан върху картонената опаковка

Проверете срока на годност (след надписа „ЕXP“) на етикета, като погледнете в

контролното прозорче, което се намира на корпуса на предварително напълнената

спринцовка.

Ако не виждате срока на годност в контролното прозорче, хванете предварително

напълнената спринцовка за корпуса и завъртете капачето на иглата, за да влезе срокът на

годност в очертанията на контролното прозорче.

Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако срокът на годност е изтекъл.

Напечатаният срок на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Моля, обърнете

се за помощ към Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 2

Изчакайте 30 минути, за да може предварително напълнената спринцовка да достигне

стайна температура

За да сте сигурни, че лекарството е инжектирано правилно, извадете предварително

напълнената спринцовка от кутията и я оставете на стайна температура в продължение на

30 минути, на място, недостъпно за деца.

Не затопляйте предварително напълнената спринцовка по никакъв друг начин (например в

микровълнова фурна или в гореща вода).

Не сваляйте капачето на иглата на предварително напълнената спринцовка, докато изчаквате

да достигне стайна температура.

Подгответе останалите необходими средства

Докато чакате, може да подготвите останалите необходими Ви средства, включително тампон,

напоен със спирт, памук или марля и контейнер за остри отпадъци.

Проверете течността в предварително напълнената спринцовка

Хванете предварително напълнената спринцовка за корпуса, така че капачето на иглата

да сочи надолу.

Погледнете в контролното прозорче, за да се уверите, че течността в предварително

напълнената спринцовка е бистра или леко опалесцентна (с перлен блясък) и безцветна

до светложълта. Разтворът може да се използва, ако съдържа малки прозрачни или бели

протеинови частици.

Ако през контролното прозорче не можете да видите течността, хванете предварително

напълнената спринцовка за корпуса и въртете капачето на иглата, докато не видите

течността в контролното прозорче (вижте фигура 2).

Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако течността е с различен цвят, мътна

или съдържа по-големи частици. Ако забележите подобно нещо, обърнете се към Вашия лекар

или фармацевт.

2.

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране (вижте фигура 3)

Лекарството обикновено се инжектира по предната повърхност в средната част на

бедрата.

Може да се инжектира и в долната част на корема под пъпа, с изключение на зоната

приблизително 5 cm под пъпа.

Не си инжектирайте лекарството в зони, в които кожата е болезнена, с кръвонасядания,

зачервена, лющеща се, уплътнена или с белези и стрии.

Ако са необходими няколко инжекции, инжекциите трябва да се прилагат на различни

места на тялото.

Фигура 3

Избиране на мястото на инжектиране от болногледач (вижте фигура 4)

Ако инжекцията Ви се поставя от болногледач, той може да използва и външната

повърхност на горната част на мишницата.

И в този случай лекарството може да бъде инжектирано на всички указани места,

независимо от Вашата конструкция или телосложение.

Фигура 4

Подготвяне на мястото за инжектиране

Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.

Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт.

Изчакайте кожата да изсъхне, преди да направите инжекцията. Не духайте и не вейте над

почистения участък.

Не докосвайте повторно почистената зона, преди да поставите инжекцията.

3.

Инжектиране на лекарството

Капачето на иглата не трябва да се отстранява, докато не сте готови да си инжектирате

лекарството. Лекарството трябва да се инжектира до 5 минути след махането на капачето.

Не докосвайте буталото, докато махате капачето на иглата.

Отстранете капачето на иглата (вижте фигура 5)

Когато сте готови да си инжектирате лекарството, с една ръка хванете корпуса на

предварително напълнената спринцовка.

Изтеглете капачето на иглата напред и го изхвърлете след инжектиране. Не докосвайте

буталото, докато правите това.

Може да забележите балонче в предварително напълнената спринцовка или капка на

върха на иглата. Наличието и на двете е напълно нормално и не трябва да се махат.

Инжектирайте лекарството веднага щом махнете капачето на иглата.

Не докосвайте иглата и не допускайте тя да докосне никаква повърхност.

Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако сте я изпуснали, след като

капачето е махнато. Ако това се случи, моля, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 5

Положение на предварително напълнената спринцовка при инжектиране

Хванете корпуса на предварително напълнената спринцовка между показалеца и средния

пръст на едната си ръка и поставете палеца си върху буталото, а с другата си ръка

внимателно захванете кожна гънка, която сте почистили предварително. Дръжте я

здраво.

В нито един момент не изтегляйте буталото.

Инжектиране на лекарството

Насочете иглата под ъгъл от приблизително 45 градуса спрямо захванатата кожна гънка.

С бързо и рязко движение пробийте кожата с иглата, като я вкарате докрай (вижте

фигура 6).

Фигура 6

Инжектирайте цялото количество от лекарството, като натискате буталото дотогава,

докато главата му застане между страниците на протектора на иглата (вижте фигура 7).

Фигура 7

Когато избутате буталото до край, изтеглете иглата от кожата, докато в същото време

продължавате да натискате буталото, и пуснете кожната гънка (вижте фигура 8).

Фигура 8

Бавно вдигнете палец от главата на буталото, за да може празната предварително

напълнена спринцовка да се премести нагоре и иглата да се покрие от протектора, както

е показано на фигура 9:

Фигура 9

4.

След инжектирането

Използвайте памук или марля

На мястото на инжектиране може да се появи леко кървене или малко количество

течност. Това е нормално.

Притиснете мястото на инжектиране с памук или марля и задържте в продължение на

10 секунди.

Ако е необходимо, можете да покриете мястото на инжектиране с малка лепенка.

Не разтривайте кожата.

Изхвърлете предварително напълнената спринцовка (вижте фигура 10)

Незабавно изхвърлете предварително напълнената спринцовка в специално контейнер за

остри отпадъци. Уверете се, че изхвърляте контейнера точно така, както Ви е

инструктирал Вашият лекар или медицинска сестра.

Не се опитвайте да върнете капачето на иглата на мястото му.

За Вашата безопасност и за да предпазите други хора никога не използвайте повторно

предварително напълнената спринцовка.

Ако смятате, че при инжектирането нещо се е объркало или не сте сигурни, свържете се с

Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 10

Листовка: информация за потребителя

Simponi 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

голимумаб (golimumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Вашият лекар ще Ви даде и напомняща карта на пациента, която съдържа важна информация

за безопасност, която трябва да Ви е известна, преди да започнете лечение и по време на

лечението със Simponi.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Как да използвате Simponi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Simponi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Simponi съдържа активното вещество, наречено голимумаб.

Simponi принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на TNF”. То се използва при

възрастни за лечение на следните възпалителни заболявания:

Ревматоиден артрит

Псориатичен артрит

Аксиален спондилоартрит, включително анкилозиращ спондилит и нерентгенографски

аксиален спондилоартрит

Улцерозен колит

Simponi блокира действието на протеин, наречен „тумор-некротизиращ фактор алфа” (TNFα).

Този протеин участва във възпалителните процеси и блокирането му може да ограничи

възпалението в организма Ви.

Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит е възпалително заболяване на ставите. Ако имате активен ревматоиден

артрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях,

може да Ви предпишат Simponi, който ще Ви се прилага в комбинация с друго лекарство,

наречено метотрексат, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на костите и ставите Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Псориатичен артрит

Псориатичният артрит е възпалително заболяване на ставите, обикновено съпътствано от

псориазис – възпалително заболяване на кожата. Ако имате активен псориатичен артрит, първо

ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях, може да Ви

предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на Вашите кости и стави.

подобряване на физическото Ви състояние.

Анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит

Анкилозиращият спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит са възпалителни

заболявания на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или нерентгенографски

аксиален спондилоартрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете

достатъчно добре от тях, може да Ви предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Улцерозен колит

Улцерозният колит е възпалително заболяване на червата. Ако имате улцерозен колит,

първоначално ще Ви бъдат дадени други лекарства. Ако тези лекарства нямат достатъчно

добър ефект при Вас, за лечение на Вашето заболяване ще Ви предпишат Simponi.

2.

Kакво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Не използвайте Simponi:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към голимумаб или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате туберкулоза (TБ) или друга тежка инфекция.

Ако имате умерено тежка или тежка сърдечна недостатъчност.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра преди да започнете да използвате Simponi.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Simponi.

Инфекции

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако вече имате или развиете симптоми на инфекция по

време на лечението със Simponi. Симптомите на инфекция включват повишена температура,

кашлица, задух, грипоподобни симптоми, диария, кожни рани, проблеми със зъбите или парене

при уриниране.

По време на лечението със Simponi може да сте по-податливи към развитие на инфекции.

Инфекциите може да се развият по-бързо и да са по-тежки. Освен това някои стари

инфекции може да се появят отново.

Туберкулоза (TБ)

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението или след него развиете

симптоми на TБ. Симптомите на TБ включват упорита кашлица, загуба на тегло, умора,

повишена температура или нощни изпотявания.

Рядко са докладвани случаи на TБ при пациенти, лекувани със Simponi,

включително при пациенти, които са приемали лекарства за ТБ. Вашият лекар ще

Ви назначи изследвания, за да провери дали имате TБ, като ще запише резултатите

от тях във Вашата напомняща карта на пациента.

Много е важно да уведомите Вашия лекар, ако някога сте боледували от TБ или сте

били в близък контакт с болен или боледувал от TБ.

Ако Вашият лекар прецени, че сте изложени на повишен риск от развитие на TБ,

преди да започнете да използвате Simponi, може да бъдете лекувани с лекарства за

TБ.

Вирус на хепатит B

Уведомете Вашия лекар, ако сте носители на вируса на хепатит B или ако имате,

или сте имали хепатит B, преди да започнете лечение със Simponi.

Уведомете Вашия лекар, ако смятате, че сте застрашени от заразяване с вируса на

хепатит B.

Вашият лекар ще Ви изследва за хепатит B.

При пациенти, които са носители на вируса на хепатит B, лечението с инхибитори

на TNF, като Simponi, може да доведе до реактивация на вируса, която в някои

случаи може да бъде животозастрашаваща.

Инвазивни гъбични инфекции

Ако сте живели или пътували в области, където инфекции като хистоплазмоза,

кокцидиоидомикоза или бластомикоза са често срещани, незабавно уведомете Вашия

лекар. Тези инфекции се причиняват от определени видове гъбички и могат да засегнат

белите дробове или друга част на тялото. Ако не знаете дали тези инфекции са чести в

областта, в която сте живели или пътували, попитайте Вашия лекар.

Рак и лимфом

Преди да започнете да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако сте имали диагноза на

лимфом (вид рак на кръвта) или друг вид рак.

Ако използвате Simponi или друг инхибитор на TNF, рискът да развиете лимфом или

друг вид рак може да се повиши.

Пациентите с тежък ревматоиден артрит или друго възпалително заболяване с голяма

давност може да са с по-висок от средния риск за развитие на лимфом.

При някои деца и юноши, лекувани с TNF-блокери са се развили ракови заболявания,

включително нетипични видове рак, които в някои случаи са довели до смърт.

В редки случаи при пациенти, приемащи други TNF-блокери, е наблюдаван особен и

тежък тип лимфом, наречен хепатолиенален Т-клетъчен лимфом. Повечето от тези

пациенти са били юноши или млади мъже. Този тип рак обикновено води до смърт.

Почти всички от тези пациенти са приемали също лекарства, известни като азатиоприн

или 6-меркаптопурин. Информирайте Вашия лекар, ако приемате азатиоприн или

6-меркаптопурин едновременно със Simponi.

Пациентите с тежка персистираща астма, хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ) или тежките пушачи може да са с по-висок риск от развитие на рак при лечение

със Simponi. Ако имате тежка персистираща астма, ХОББ или пушите много, трябва да

обсъдите с Вашия лекар дали лечението с инхибитор на TNF е подходящо за Вас.

Някои пациенти, лекувани с голимумаб, са развили определени видове рак на кожата.

Кажете на Вашия лекар, ако по време или след терапията се появят някакви промени във

вида на кожата или образувания по кожата.

Сърдечна недостатъчност

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате нови или прогресиращи симптоми на сърдечна

недостатъчност. Симптомите на сърдечна недостатъчност включват задух или подуване на

краката.

Докладвани са съобщения за развитие на нова или влошаване на съществуваща застойна

сърдечна недостатъчност при лечение с инхибитори на TNF, включително Simponi.

Някои от пациентите са починали.

Ако имате лека сърдечна недостатъчност и сте на лечение със Simponi, Вашият лекар

трябва да Ви проследява внимателно.

Заболявания на нервната система

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако някога Ви е поставяна диагноза на демиелинизиращо

заболяване като множествена склероза или развиете симптоми на такова. Симптомите могат да

включват промени в зрението, слабост в ръцете и краката, изтръпване или мравучкане в която и

да е част от тялото. Вашият лекар ще реши дали трябва да Ви се прилага Simponi.

Операции или стоматологични процедури

Уведомете Вашия лекар, ако Ви предстои операция или стоматологична процедура.

Уведомете хирурга или стоматолога, извършващ процедурата, че сте на лечение със

Simponi, като им покажете Вашата напомняща карта на пациента.

Автоимунни заболявания

Уведомете Вашия лекар, ако развиете симптоми на заболяване, наречено лупус. Симптомите

включват упорит обрив, болки в ставите и умора.

Има редки случаи на развитие на лупус при хора, лекувани с инхибитори на TNF.

Заболявания на кръвта

При някои пациенти организмът не е в състояние да произвежда достатъчно кръвни клетки,

които да му помагат да се бори с инфекциите и да спират кървенето. Свържете се незабавно с

Вашия лекар, ако развиете висока температура, която не отминава, лесно Ви се появяват

кръвонасядания или кървите, или изглеждате много бледи. Вашия лекар може да реши да спре

лечението.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Ваксинации

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро Ви е правена или предстои да Ви бъде направена ваксина.

Докато сте на лечение със Simponi, не трябва да Ви се правят определени (живи) ваксини.

Някои ваксинации могат да предизвикат инфекции. Ако сте получавали Simponi, докато

сте била бременна, Вашето бебе може да е с повишен риск от развитие на такава

инфекция в продължение на приблизително 6 месеца след последната доза, която сте

получили по време на бременността. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и

други медицински специалисти за своето лечение със Simponi, за да могат те да решат

кога Вашето бебе може да бъде ваксинирано.

Терапевтични инфекциозни агенти

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро са Ви приложили или Ви предстои да Ви приложат

лечение с терапевтичен инфекциозен агент (като инстилация на BCG, използвана при лечение

на рак).

Aлергични реакции

Кажете на Вашия лекар веднага, ако развиете симптоми на алергична реакция след лечението

Ви със Simponi. Симптомите на алергична реакция може да включват подуване на лицето,

устните, устата или гърлото, което може да доведе до затруднение при преглъщане или

дишане, кожен обрив, уртикария, подуване на дланите, ходилата или глезените.

Някои от тези реакции може да са сериозни или рядко животозастрашаващи.

Някои от тези реакции са се появили след първото приложение на Simponi.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Simponi 100 mg при деца и юноши (под 18 години).

Други лекарства и Simponi

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или

е възможно да използвате други лекарства, включително всички други лекарства за

лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит,

нерентгенографски аксиален спондилоартрит или улцерозен колит.

Не трябва да използвате Simponi с лекарства, съдържащи активните съставки анакинра

или абатацепт. Тези лекарства се използват за лечение на ревматични заболявания.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, които влияят

върху имунната система.

Не трябва да получавате определени (живи) ваксини, докато използвате Simponi.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Бременност и кърмене

Преди да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако:

сте бременна или планирате да забременеете, докато използвате Simponi. Ефектите на

това лекарство при бременни жени не са известни. Не се препоръчва употребата на

Simponi при бременни жени. Ако сте на лечение със Simponi, трябва да избягвате

забременяване, като използвате адекватна контрацепция, докато се лекувате и поне

6 месеца след последната инжекция на Simponi.

Трябва да са изминали поне 6 месеца от последното приложение на Simponi преди да

започнете да кърмите. Ако Ви предстои лечение със Simponi, трябва да спрете да

кърмите.

Ако сте получавали Simponi по време на бременността, Вашето бебе може да е с повишен

риск от развитие на инфекция. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и другите

медицински специалисти за своето лечение със Simponi, преди Вашето бебе да бъде

ваксинирано (за повече информация вижте раздела за ваксинации).

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Simponi повлиява в малка степен способността Ви да шофирате и да използвате инструменти

или машини. Въпреки това след приложение на Simponi може да се появи замайване. Ако това

се случи, не шофирайте и не използвайте инструменти или машини.

Simponi съдържа латекс и сорбитол

Свръхчувствителност към латекс

Капачето на иглата, част от предварително напълнената писалка, съдържа латекс. Тъй като

латексът може да предизвика тежки алергични реакции, уведомете Вашия лекар, ако Вие или

човекът, който се грижи за Вас, сте алергични към латекс.

Непоносимост към сорбитол

Това лекарство съдържа 41 mg сорбитол (E420) във всяка предварително напълнена писалка.

3.

Как да използвате Simponi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Simponi се прилага

Ревматоиден артрит, псориатичен артрит и аксиален спондилоартрит, включително

анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит:

Препоръчителната доза е 50 mg, приложена веднъж месечно на една и съща дата.

Преди четвъртата Ви доза се обърнете към Вашия лекар. Вашият лекар ще определи дали

лечението със Simponi трябва да продължи.

Ако тежите повече от 100 kg, дозата може да бъде повишена на 100 mg

(съдържанието на 1 предварително напълнена писалка), приложени веднъж

месечно на една и съща дата.

Улцерозен колит

Таблицата по-долу показва как обичайно ще приемате това лекарство.

Начало на лечението

Начална доза от 200 mg (съдържанието на 2 предварително

напълнени писалки), последвана от 100 mg (съдържанието на

1 предварително напълнена писалка) 2 седмици по-късно.

Поддържащо лечение

При пациенти с тегло под 80 kg, 50 mg (за да се приложи

тази доза се използва предварително напълнена писалка или

предварително напълнена спринцовка от 50 mg) 4 седмици

след последното Ви лечение, след това на всеки 4 седмици.

Вашият лекар може да реши да предпише 100 mg

(съдържанието на 1 предварително напълнена писалка), в

зависимост от това, как се повлиявате от Simponi.

При пациенти с тегло 80 kg или повече, 100 mg

(съдържанието на 1 предварително напълнена писалка)

4 седмици след последното Ви лечение, след това на всеки

4 седмици.

Как се прилага Simponi

Simponi се прилага чрез инжекция под кожата (подкожно).

В началото Вашият лекар или медицинска сестра може да Ви инжектира Simponi. Вие и

Вашият лекар обаче може да решите, че можете сами да си инжектирате Simponi. В този

случай ще бъдете обучени как сами да си инжектирате Simponi.

Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси относно поставянето на инжекцията. В края на тази

листовка ще намерите подробни „Инструкции за употреба”.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Simponi

Ако сте използвали или Ви е приложена твърде висока доза Simponi (или чрез инжектиране на

еднократна висока доза, или чрез твърде често приложение), незабавно говорете с Вашия лекар

или фармацевт. Винаги носете със себе си картонената опаковка, дори тя да е празна, и тази

листовка.

Ако сте пропуснали да използвате Simponi

Ако сте забравили да инжектирате Simponi на планираната дата, приложете пропусната доза

веднага щом си спомните.

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Кога да си инжектирате следващата доза:

Ако сте закъснели с по-малко от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага

след като си спомните и продължете по първоначалната схема на приложение.

Ако сте закъснели с повече от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага след

като си спомните и се свържете с Вашия лекар или фармацевт, за да попитате кога да

инжектирате следващата доза.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на Simponi

Ако обмисляте да спрете приложението на Simponi, първо обсъдете това с Вашия лекар или

фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При някои пациенти може да се развият сериозни нежелани реакции, които

налагат лечение. Рискът от поява на определени нежелани реакции е по-голям при доза от

100 mg в сравнение с доза от 50 mg. Нежелани реакции могат да се развият и до няколко месеца

след последната инжекция.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани

лекарствени реакции, включващи:

алергични реакции, които могат да бъдат сериозни, или рядко

животозастрашаващи (редки). Симптоми на алергична реакция могат да включват

подуване на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затруднено

преглъщане или дишане, кожен обрив, копривна треска, подуване на ръцете, ходилата

или глезените. Някои от реакциите се появяват след първото приложение на Simponi.

сериозни инфекции (включително ТБ, бактериални инфекции включително

сериозни инфекции на кръвта и пневмония, тежки гъбични инфекции и други

опортюнистични инфекции) (чести). Симптомите на инфекция могат да включват

повишена температура, умора, кашлица (упорита), задух, грипоподобни симптоми,

загуба на тегло, нощно изпотяване, диария, рани, проблеми със зъбите и парене при

уриниране.

повторно активиране на вируса на хепатит В, ако сте носител или в миналото сте

боледували от хепатит В (рядко). Симптомите могат да включват пожълтяване на

кожата и очите, тъмнокафяво оцветяване на урината, болка в дясната страна на корема,

температура, гадене, повръщане и силна умора.

заболяване на нервната система като множествена склероза (рядко). Симптомите на

заболяване на нервната система могат да включват промени в зрението, слабост в ръцете

и коленете, изтръпване или мравучкане на различни части на Вашето тяло.

рак на лимфните възли (лимфом) (рядко). Симптомите на лимфома могат да включват

подуване на лимфните възли, загуба на тегло или повишена температура.

сърдечна недостатъчност (рядко). Симптомите на сърдечна недостатъчност могат да

включват задух или подуване на ходилата Ви.

признаци на нарушения на имунната система, наречени:

лупус (рядко). Симптомите могат да включват ставна болка или обрив по бузите

или ръцете, който е чувствителен към слънцето.

саркоидоза (рядко). Симптомите могат да включват упорита кашлица, задух,

болка в гърдите, повишена температура, подуване на лимфните възли, загуба на

тегло, обриви по кожата и замъглено зрение.

възпаление на малките кръвоносни съдове (васкулит) (рядко). Симптомите могат да

включват повишена температура, главоболие, загуба на тегло, нощни изпотявания, обрив

и неврологични проблеми като изтръпване или мравучкане.

рак на кожата (нечесто). Симптомите на рак на кожата могат да включват промени във

външния вид на кожата или образувания по кожата Ви.

заболяване на кръвта (често). Симптомите на заболяване на кръвта могат да включват

упорита температура, много лесно насиняване или кървене, или силна бледост.

рак на кръвта (левкемия) (рядко). Симптомите на лекемия могат да включват

повишена температура, чувство на умора, чести инфекции, лесно посиняване и нощни

изпотявания.

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако забележите някои от изброените симптоми.

При приложение на Simponi са наблюдавани следните допълнителни нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Инфекции на горните дихателни пътища, възпаление на гърлото, дрезгав глас, хрема

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):

Промени в чернодробните показатели (повишаване на чернодробните ензими),

установени при изследванията на кръвта, направени от Вашия лекар.

Замаяност

Главоболие

Изтръпване или мравучкане

Повърхностни гъбични инфекции

Абсцес

Бактериални инфекции (като целулит)

Нисък брой на червените кръвни клетки

Нисък брой на белите кръвни клетки

Позитивен кръвен тест за лупус

Алергични ракции

Лошо храносмилане

Болка в стомаха

Гадене

Грип

Бронхит

Инфекция на синусите

Херпес

Повишено кръвно налягане

Повишена температура

Астма, задух, хриптене

Нарушения на стомаха и червата, които включват възпаление на лигавицата на стомаха и

дебелото черво, което може да причини висока температура

Болка и язви в устата

Реакции на мястото на инжектиране (включително зачервяване, уплътняване, болка,

кръвонасядане, сърбеж, изтръпване и дразнене)

Косопад

Обрив и сърбеж на кожата

Безсъние

Чувство на потиснатост

Чувство на слабост

Счупване на кости

Дискомфорт в областта на гръдния кош

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

Бъбречна инфекция

Ракови заболявания, включително рак на кожата и неракови образувания и бучки,

включително бенки

Кожни мехури

Тежка инфекция разпространена из целия организъм (сепсис), в някои случаи

включително ниско кръвно налягане (септичен шок)

Псориазис (включително по дланите и/или ходилата, и/или под формата на кожни

мехури)

Нисък брой на тромбоцитите

Общо нисък брой на тромбоцитите, червените и белите кръвни клетки

Нарушения на щитовидната жлеза

Повишение на нивата на кръвната захар

Повишение на нивата на кръвния холестерол

Нарушения в равновесието

Зрителни смущения

Възпаление на окото (конюнктивит)

Очна алергия

Усещане за неравномерен сърдечен ритъм

Стесняване на кръвоносните съдове на сърцето

Ссиреци в кръвта

Зачервяване на лицето

Запек

Хронично възпалително заболяване на белите дробове

Киселини

Камъни в жлъчката

Нарушения на черния дроб

Нарушения на гърдите

Менструални нарушения

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Невъзможност на костния мозък да произвежда кръвни клетки

Силно намален брой на белите кръвни клетки

Инфекция на ставите или на тъканите около тях

Забавено зарастване на рани

Възпаление на кръвоносните съдове на вътрешните органи

Левкемия

Меланом (вид рак на кожата)

Меркел-клетъчен карцином (вид рак на кожата)

Лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни сиво-

бели линии върху лигавиците)

Люспеста, лющеща се кожа

Нарушения на имунната система, които може да засегнат белите дробове, кожата и

лимфните възли (най-често проявени като саркоидоза)

Болка и промяна в цвета на пръстите на ръцете или краката

Промяна на вкуса

Нарушения на пикочния мехур

Нарушения на бъбреците

Възпаление на кръвоносните съдове на кожата, което води до обрив

Нежелани реакции с неизвестна честота:

Рядък тип рак на кръвта, засягащ предимно млади хора (хепатолиенален Т-клетъчен

лимфом)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхраняваме Simponi

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след

„ЕXP“ и върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се

предпази от светлина.

Това лекарство може да се съхранява също извън хладилника, при максимална

температура до 25°C, еднократно за период до 30 дни, но не и след датата на изтичане на

първоначалния срок на годност, напечатан върху картонената опаковка. Напишете новия

срок на годност върху картонената опаковка, включително ден/месец/година (не повече

от 30 дни, след като лекарството е извадено от хладилника). Не връщайте това лекарство

обратно в хладилника, след като е достигнало стайна температура. Изхвърлете това

лекарство, ако не бъде използвано в рамките на новия срок на годност или срока на

годност напечатан върху опаковката, в зависимост от това кой е по-ранен.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър до светложълт,

че е мътен или съдържа чужди частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не

използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Simponi

Активното вещество е голимумаб. Една предварително напълнена писалка от 1 ml съдържа

100 mg голимумаб.

Другите съставки са: сорбитол (E420), хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат,

полисорбат 80 и вода за инжекции. За допълнителна информация относно сорбитол (E420),

вижте точка 2.

Как изглежда Simponi и какво съдържа опаковката

Simponi се доставя като инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка за

еднократна употреба. Simponi се доставя в опаковки, съдържащи 1 предварително напълнена

писалка и групови опаковки, съдържащи 3 (3 опаковки от 1) предварително напълнени

писалки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пускани в продажба.

Разтворът е бистър до леко опалесцентен (с перлен блясък), безцветен до светложълт и може да

съдържа малки прозрачни или бели протеинови частици. Не използвайте Simponi, ако

разтворът е с променен цвят, мътен или съдържащ видими чужди частици.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Ако желаете сами да инжектирате Simponi, трябва да бъдете обучени от медицински

специалист как да подготвяте инжекцията и да я поставяте. Ако не сте преминали такова

обучение, моля, свържете се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, за да си

насрочите среща за обучение.

В тези инструкции:

Подготовка за използване на предварително напълнената писалка

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране

Инжектиране на лекарството

След инжектирането

На диаграмата по-долу (вижте фигура 1) е показано как изглежда предварително напълнената

писалка „SmartJect“.

Фигура 1

1.

Подготовка за използване на предварително напълнената писалка

Никога не разклащайте предварително напълнената писалка.

Сваляйте капачката на предварително напълнената писалка само непосредствено преди

инжекцията.

Проверете броя на предварително напълнените писалки

Проверете предварително напълнените писалки, за да се уверите, че

Броят предварително напълнени писалки и количеството активно вещество на доза са

правилни

Ако дозата Ви е 100 mg, ще вземете предварително напълнена писалка от 100 mg

Ако дозата Ви е 200 mg, ще вземете две предварително напълнени писалки от

100 mg и ще трябва да си направите две инжекции. Изберете различни места за тези

инжекции като поставите инжекциите една след друга.

Проверете срока на годност

Проверете срока на годност, напечатан или написан върху картонената опаковка

Проверете срока на годност (след надписа „EXP“) на предварително напълнената

писалка.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако срокът на годност е изтекъл.

Напечатаният срок на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Моля,

обърнете се за помощ към Вашия лекар или фармацевт.

Проверете защитната лепенка

Проверете защитната лепенка около капачката на предварително напълнената писалка.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако лепенката е скъсана. Моля,

свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Изчакайте 30 минути, за да може предварително напълнената писалка да достигне стайна

температура

За да сте сигурни, че лекарството е инжектирано правилно, извадете предварително

напълнената писалка от кутията и я оставете да поседи на стайна температура в

продължение на 30 минути, на място, недостъпно за деца.

Не затопляйте предварително напълнената писалка по никакъв друг начин (например в

микровълнова фурна или в гореща вода).

Не сваляйте капачето на предварително напълнената писалка, докато изчаквате да

достигне стайна температура.

Подгответе останалите необходими средства

Докато чакате, може да подготвите останалите необходими Ви средства, включително

тампон, напоен със спирт, памук или марля и контейнер за остри отпадъци.

Проверете течността в предварително напълнената писалка

Погледнете в контролното прозорче, за да се уверите, че течността в предварително

напълнената писалка е бистра или леко опалесцентна (с перлен блясък) и безцветна до

светложълта. Разтворът може да се използва, ако съдържа малки прозрачни или бели

протеинови частици.

Ще забележите и въздушно мехурче, което е нормално.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако течността е с различен цвят,

мътна или съдържа по-големи частици. Ако забележите подобно нещо, обърнете се към

Вашия лекар или фармацевт.

2.

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране (вижте фигура 2)

Лекарството обикновено се инжектира по предната повърхност в средната част на

бедрата.

Може да се инжектира и в корема под пъпа, с изключение на зоната приблизително 5 cm

под пъпа.

Не си инжектирайте лекарството в зони, в които кожата е болезнена, с кръвонасядания,

зачервена, лющеща се, уплътнена или с белези и стрии.

Ако са необходими няколко инжекции, инжекциите трябва да се прилагат на различни

места на тялото.

Фигура 2

Избиране на място за инжектиране от болногледач, ако Вие не си поставяте сами

инжекцията (вижте фигура 3)

Ако инжекцията Ви се поставя от болногледач, той може да използва и външната

повърхност на горната част на мишницата.

И в този случай лекарството може да бъде инжектирано на всички указани места,

независимо от Вашата конструкция или телосложение.

Фигура 3

Подготвяне на мястото за инжектиране

Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.

Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт.

Изчакайте кожата да изсъхне, преди да направите инжекцията. Не духайте и не вейте над

почистения участък.

Не докосвайте повторно почистената зона, преди да поставите инжекцията.

3.

Инжектиране на лекарството

Капачката не трябва да се отстранява, докато не сте готови да си инжектирате

лекарството.

Лекарството трябва да се инжектира до 5 минути след махането на капачката.

Отстранете капачето (фигура 4)

Когато сте готови да си инжектирате лекарството, леко завъртете капачката, за да скъсате

защитната лепенка.

Изтеглете капачката и я изхвърлете след инжектиране.

Не поставяйте капачката отново, защото може да повредите иглата в предварително

напълнената писалка.

Не използвайте предварително напълнената писалка, ако сте я изпуснали, след като

капачката е махната. Ако това се случи, моля, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 4

Опрете предварително напълнената писалка в кожата и я притиснете добре (вижте

фигури 5 и 6)

Хванете удобно предварително напълнената писалка в ръка. НЕ натискайте все още

бутона.

Изберете един от двата начина за инжектиране. Препоръчва се инжектиране, без да се

захваща кожна гънка (Фигура 5а). Въпреки това, ако предпочитате, може да захванете

кожна гънка, за да имате по-здрава повърхност за инжектиране (Фигура 5б).

Допрете отворения край на предварително напълнената писалка до кожата си под прав

ъгъл (90 градуса) и я притиснете добре докато обезопасителният цилиндър се плъзне

изцяло в прозрачното покритие (Фигура 6).

Фигура 5а

Фигура 5б

Фигура 6

Натиснете бутона, за да инжектирате лекарството (вижте фигура 7)

Като притискате предварително напълнената писалка към кожата, натиснете с

пръсти или палец предната повдигната част на бутона. Няма да успеете да натиснете

бутона, ако предварително напълнената писалка не е притисната добре към кожата и

обезопасителният цилиндър не се плъзне в прозрачното покритие.

Щом е натиснат, бутонът ще остане потънал, така че не е необходимо да продължавате

да го натискате.

Фигура 7

Ще чуете силно „щракване“ – не се тревожете. Това първо „щракване“ означава, че

иглата е вкарана и инжектирането на лекарството е започнало. Може да почувствате или

да не почувствате убождането на иглата в този момент.

Не отделяйте предварително напълнената писалка от кожата. Ако отдръпнете

предварително напълнената писалка от кожата, може да не поставите пълната доза от

лекарството.

Задръжте писалката, докато не чуете второ „щракване“ (вижте фигура 8)

Продължете да притискате предварително напълнената писалка в кожата, докато

не чуете второ „щракване“. Това обикновено отнема 3-6 секунди, но понякога може

да отнеме до 15 секунди докато чуете второто „щракване”.

Второто „щракване” означава, че инжектирането е приключило и иглата се е върнала в

предварително напълнената писалка. Ако имате проблем със слуха, отбройте 15 секунди

от първото натискане на бутона и след това отдръпнете предварително напълнената

писалка от мястото на инжектиране.

Отдръпнете предварително напълнената писалка от мястото на инжектиране.

Фигура 8

4.

След инжектирането

Използвайте памук или марля

На мястото на инжектирането може да се появи леко кървене или малко количество

течност. Това е нормално.

Притиснете мястото на инжектиране с памук или марля и задръжте в продължение на

10 секунди.

Ако е необходимо, можете да покриете мястото на инжектиране с малка лепенка.

Не разтривайте кожата.

Проверете прозорчето – жълт индикатор показва, че приложението е правилно (вижте

фигура 9)

Жълтият индикатор е свързан с буталото на предварително напълнената писалка. Ако

жълтият индикатор не се е показал на прозорчето, буталото не се е придвижило правилно

и инжектирането не се е състояло.

Жълтият индикатор ще запълни около половината от контролното прозорче. Това е

нормално.

Ако жълтият индикатор не се вижда в прозорчето или подозирате че не сте получили

цялата доза, свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Не поставяйте втора доза, без да

се консултирате с Вашия лекар.

Фигура 9

Изхвърляне на предварително напълнената писалка (вижте фигура 10)

Незабавно изхвърлете писалката в специално контейнер за остри отпадъци. Когато

контейнера се напълни, го изхвърлете, като се уверите, че спазвате точно инструкциите

на Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако смятате, че при инжектирането нещо се е объркало или не сте сигурни, свържете се с

Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 10

Листовка: информация за потребителя

Simponi 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

голимумаб (golimumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Вашият лекар ще Ви даде и напомняща карта на пациента, която съдържа важна информация

за безопасност, която трябва да Ви е известна, преди да започнете лечение и по време на

лечението със Simponi.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Как да използвате Simponi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Simponi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Simponi и за какво се използва

Simponi съдържа активното вещество, наречено голимумаб.

Simponi принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на TNF”. То се използва при

възрастни за лечение на следните възпалителни заболявания:

Ревматоиден артрит

Псориатичен артрит

Аксиален спондилоартрит, включително анкилозиращ спондилит и нерентгенографски

аксиален спондилоартрит

Улцерозен колит

Simponi блокира действието на протеин, наречен „тумор-некротизиращ фактор алфа” (TNFα).

Този протеин участва във възпалителните процеси и блокирането му може да ограничи

възпалението в организма Ви.

Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит е възпалително заболяване на ставите. Ако имате активен ревматоиден

артрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях,

може да Ви предпишат Simponi, който ще Ви се прилага в комбинация с друго лекарство,

наречено метотрексат, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на костите и ставите Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Псориатичен артрит

Псориатичният артрит е възпалително заболяване на ставите, обикновено съпътствано от

псориазис – възпалително заболяване на кожата. Ако имате активен псориатичен артрит, първо

ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете достатъчно добре от тях, може да Ви

предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

забавяне на увреждането на Вашите кости и стави.

подобряване на физическото Ви състояние.

Анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит

Анкилозиращият спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит са възпалителни

заболявания на гръбначния стълб. Ако имате анкилозиращ спондилит или нерентгенографски

аксиален спондилоартрит, първо ще Ви лекуват с други лекарства. Ако не се повлияете

достатъчно добре от тях, може да Ви предпишат Simponi, за:

потискане на признаците и симптомите на заболяването Ви.

подобряване на физическото Ви състояние.

Улцерозен колит

Улцерозният колит е възпалително заболяване на червата. Ако имате улцерозен колит,

първоначално ще Ви бъдат дадени други лекарства. Ако тези лекарства нямат достатъчно

добър ефект при Вас, за лечение на Вашето заболяване ще Ви предпишат Simponi.

2.

Kакво трябва да знаете преди да използвате Simponi

Не използвайте Simponi:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към голимумаб или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако имате туберкулоза (TБ) или друга тежка инфекция.

Ако имате умерено тежка или тежка сърдечна недостатъчност.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра преди да започнете да използвате Simponi.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Simponi.

Инфекции

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако вече имате или развиете симптоми на инфекция по

време на лечението със Simponi. Симптомите на инфекция включват повишена температура,

кашлица, задух, грипоподобни симптоми, диария, кожни рани, проблеми със зъбите или парене

при уриниране.

По време на лечението със Simponi може да сте по-податливи към развитие на инфекции.

Инфекциите може да се развият по-бързо и да са по-тежки. Освен това някои стари

инфекции може да се появят отново.

Туберкулоза (TБ)

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението или след него развиете

симптоми на TБ. Симптомите на TБ включват упорита кашлица, загуба на тегло, умора,

повишена температура или нощни изпотявания.

Рядко са докладвани случаи на TБ при пациенти, лекувани със Simponi,

включително при пациенти, които са приемали лекарства за ТБ. Вашият лекар ще

Ви назначи изследвания, за да провери дали имате TБ, като ще запише резултатите

от тях във Вашата напомняща карта на пациента.

Много е важно да уведомите Вашия лекар, ако някога сте боледували от TБ или сте

били в близък контакт с болен или боледувал от TБ.

Ако Вашият лекар прецени, че сте изложени на повишен риск от развитие на TБ,

преди да започнете да използвате Simponi може да бъдете лекувани с лекарства за

TБ.

Вирус на хепатит B

Уведомете Вашия лекар, ако сте носители на вируса на хепатит B или ако имате,

или сте имали хепатит B, преди да започнете лечение със Simponi.

Уведомете Вашия лекар, ако смятате, че сте застрашени от заразяване с вируса на

хепатит B.

Вашият лекар ще Ви изследва за хепатит B.

При пациенти, които са носители на вируса на хепатит B, лечението с инхибитори

на TNF, като Simponi, може да доведе до реактивация на вируса, която в някои

случаи може да бъде животозастрашаваща.

Инвазивни гъбични инфекции

Ако сте живели или пътували в области, където инфекции като хистоплазмоза,

кокцидиоидомикоза или бластомикоза са често срещани, незабавно уведомете Вашия

лекар. Тези инфекции се причиняват от определени видове гъбички и могат да засегнат

белите дробове или друга част на тялото. Ако не знаете дали тези инфекции са чести в

областта, в която сте живели или пътували, попитайте Вашия лекар.

Рак и лимфом

Преди да започнете да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако сте имали диагноза на

лимфом (вид рак на кръвта) или друг вид рак.

Ако използвате Simponi или друг инхибитор на TNF, рискът да развиете лимфом или

друг вид рак може да се повиши.

Пациентите с тежък ревматоиден артрит или друго възпалително заболяване с голяма

давност може да са с по-висок от средния риск за развитие на лимфом.

При някои деца и юноши, лекувани с TNF-блокери са се развили ракови заболявания,

включително нетипични видове рак, които в някои случаи са довели до смърт.

В редки случаи при пациенти, приемащи други TNF-блокери, е наблюдаван особен и

тежък тип лимфом, наречен хепатолиенален Т-клетъчен лимфом. Повечето от тези

пациенти са били юноши или млади мъже. Този тип рак обикновено води до смърт.

Почти всички от тези пациенти са приемали също лекарства, известни като азатиоприн

или 6-меркаптопурин. Информирайте Вашия лекар, ако приемате азатиоприн или

6-меркаптопурин едновременно със Simponi.

Пациентите с тежка персистираща астма, хронична обструктивна белодробна болест

(ХОББ) или тежките пушачи може да са с по-висок риск от развитие на рак при лечение

със Simponi. Ако имате тежка персистираща астма, ХОББ или пушите много, трябва да

обсъдите с Вашия лекар дали лечението с инхибитор на TNF е подходящо за Вас.

Някои пациенти, лекувани с голимумаб, са развили определени видове рак на кожата.

Кажете на Вашия лекар, ако по време или след терапията се появят някакви промени във

вида на кожата или образувания по кожата.

Сърдечна недостатъчност

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате нови или прогресиращи симптоми на сърдечна

недостатъчност. Симптомите на сърдечна недостатъчност включват задух или подуване на

краката.

Докладвани са съобщения за развитие на нова или влошаване на съществуваща застойна

сърдечна недостатъчност при лечение с инхибитори на TNF, включително Simponi.

Някои от пациентите са починали.

Ако имате лека сърдечна недостатъчност и сте на лечение със Simponi, Вашият лекар

трябва да Ви проследява внимателно.

Заболявания на нервната система

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако някога Ви е поставяна диагноза на демиелинизиращо

заболяване като множествена склероза или развиете симптоми на такова. Симптомите могат да

включват промени в зрението, слабост в ръцете и краката, изтръпване или мравучкане в която и

да е част от тялото. Вашият лекар ще реши дали трябва да Ви се прилага Simponi.

Операции или стоматологични процедури

Уведомете Вашия лекар, ако Ви предстои операция или стоматологична процедура.

Уведомете хирурга или стоматолога, извършващ процедурата, че сте на лечение със

Simponi, като им покажете Вашата напомняща карта на пациента.

Автоимунни заболявания

Уведомете Вашия лекар, ако развиете симптоми на заболяване, наречено лупус. Симптомите

включват упорит обрив, болки в ставите и умора.

Има редки случаи на развитие на лупус при хора, лекувани с инхибитори на TNF.

Заболявания на кръвта

При някои пациенти организмът не е в състояние да произвежда достатъчно кръвни клетки,

които да му помагат да се бори с инфекциите и да спират кървенето. Свържете се незабавно с

Вашия лекар, ако развиете висока температура, която не отминава, лесно Ви се появяват

кръвонасядания или кървите, или изглеждате много бледи. Вашия лекар може да реши да спре

лечението.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Ваксинации

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро Ви е правена или предстои да Ви бъде направена ваксина.

Докато сте на лечение със Simponi, не трябва да Ви се правят определени (живи) ваксини.

Някои ваксинации могат да предизвикат инфекции. Ако сте получавали Simponi, докато

сте била бременна, Вашето бебе може да е с повишен риск от развитие на такава

инфекция в продължение на приблизително 6 месеца след последната доза, която сте

получили по време на бременността. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и

други медицински специалисти за своето лечение със Simponi, за да могат те да решат

кога Вашето бебе може да бъде ваксинирано.

Терапевтични инфекциозни агенти

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро са Ви приложили или Ви предстои да Ви приложат

лечение с терапевтичен инфекциозен агент (като инстилация на BCG, използвана при лечение

на рак).

Aлергични реакции

Кажете на Вашия лекар веднага, ако развиете симптоми на алергична реакция след лечението

Ви със Simponi. Симптомите на алергична реакция може да включват подуване на лицето,

устните, устата или гърлото, което може да доведе до затруднение при преглъщане или

дишане, кожен обрив, уртикария, подуване на дланите, ходилата или глезените.

Някои от тези реакции може да са сериозни или рядко животозастрашаващи.

Някои от тези реакции са се появили след първото приложение на Simponi.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Simponi 100 mg при деца и юноши (под 18 години).

Други лекарства и Simponi

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или

е възможно да използвате други лекарства, включително всички други лекарства за

лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит,

нерентгенографски аксиален спондилоартрит или улцерозен колит.

Не трябва да използвате Simponi с лекарства, съдържащи активните съставки анакинра

или абатацепт. Тези лекарства се използват за лечение на ревматични заболявания.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, които влияят

върху имунната система.

Не трябва да получавате определени (живи) ваксини, докато използвате Simponi.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, говорете с

Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Simponi.

Бременност и кърмене

Преди да използвате Simponi, уведомете Вашия лекар, ако:

сте бременна или планирате да забременеете, докато използвате Simponi. Ефектите на

това лекарство при бременни жени не са известни. Не се препоръчва употребата на

Simponi при бременни жени. Ако сте на лечение със Simponi, трябва да избягвате

забременяване, като използвате адекватна контрацепция, докато се лекувате и поне

6 месеца след последната инжекция на Simponi.

Трябва да са изминали поне 6 месеца от последното приложение на Simponi преди да

започнете да кърмите. Ако Ви предстои лечение със Simponi, трябва да спрете да

кърмите.

Ако сте получавали Simponi по време на бременността, Вашето бебе може да е с повишен

риск от развитие на инфекция. Важно е да информирате лекаря на Вашето бебе и другите

медицински специалисти за своето лечение със Simponi, преди Вашето бебе да бъде

ваксинирано (за повече информация вижте раздела за ваксинации).

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Simponi повлиява в малка степен способността Ви да шофирате и да използвате инструменти

или машини. Въпреки това след приложение на Simponi може да се появи замайване. Ако това

се случи, не шофирайте и не използвайте инструменти или машини.

Simponi съдържа латекс и сорбитол

Свръхчувствителност към латекс

Капачето на иглата, част от предварително напълнената спринцовка, съдържа латекс. Тъй като

латексът може да предизвика тежки алергични реакции, уведомете Вашия лекар, ако Вие или

човекът, който се грижи за Вас, сте алергични към латекс.

Непоносимост към сорбитол

Това лекарство съдържа 41 mg сорбитол (E420) във всяка предварително напълнена

спринцовка.

3.

Как да използвате Simponi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Simponi се прилага

Ревматоиден артрит, псориатичен артрит и аксиален спондилоартрит, включително

анкилозиращ спондилит и нерентгенографски аксиален спондилоартрит:

Препоръчителната доза е 50 mg, приложена веднъж месечно на една и съща дата.

Преди четвъртата Ви доза се обърнете към Вашия лекар. Вашият лекар ще определи дали

лечението със Simponi трябва да продължи.

Ако тежите повече от 100 kg, дозата може да бъде повишена на 100 mg

(съдържанието на 1 предварително напълнена спринцовка), приложени веднъж

месечно на една и съща дата.

Улцерозен колит

Таблицата по-долу показва как обичайно ще приемате това лекарство.

Начало на лечението

Начална доза от 200 mg (съдържанието на 2 предварително

напълнени спринцовки) последвано от 100 mg (съдържанието на

1 предварително напълнена спринцовка) 2 седмици по-късно.

Поддържащо лечение

При пациенти с тегло под 80 kg, 50 mg (за да се приложи

тази доза се използва предварително напълнена писалка или

предварително напълнена спринцовка от 50 mg) 4 седмици

след последното Ви лечение, след това на всеки 4 седмици.

Вашият лекар може да реши да предпише 100 mg

(съдържанието на 1 предварително напълнена спринцовка),

в зависимост от това, как се повлиявате от Simponi.

При пациенти с тегло 80 kg или повече, 100 mg

(съдържанието на 1 предварително напълнена спринцовка)

4 седмици след последното Ви лечение, след това на всеки

4 седмици.

Как се прилага Simponi

Simponi се прилага чрез инжекция под кожата (подкожно).

В началото Вашият лекар или медицинска сестра може да Ви инжектира Simponi. Вие и

Вашият лекар обаче може да решите, че можете сами да си инжектирате Simponi. В този

случай ще бъдете обучени как сами да си инжектирате Simponi.

Говорете с Вашия лекар, ако имате въпроси относно поставянето на инжекцията. В края на тази

листовка ще намерите подробни „Инструкции за употреба”.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Simponi

Ако сте използвали или Ви е приложена твърде висока доза Simponi (или чрез инжектиране на

еднократна висока доза, или чрез твърде често приложение), незабавно говорете с Вашия лекар

или фармацевт. Винаги носете със себе си картонената опаковка, дори тя да е празна, и тази

листовка.

Ако сте пропуснали да използвате Simponi

Ако сте забравили да инжектирате Simponi на планираната дата, приложете пропусната доза

веднага щом си спомните.

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Кога да си инжектирате следващата доза:

Ако сте закъснели с по-малко от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага

след като си спомните и продължете по първоначалната схема на приложение.

Ако сте закъснели с повече от 2 седмици, инжектирайте пропуснатата доза веднага след

като си спомните и се свържете с Вашия лекар или фармацевт, за да попитате кога да

инжектирате следващата доза.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на Simponi

Ако обмисляте да спрете приложението на Simponi, първо обсъдете това с Вашия лекар или

фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При някои пациенти може да се развият сериозни нежелани реакции, които

налагат лечение. Рискът от поява на определени нежелани реакции е по-голям при доза от

100 mg в сравнение с доза от 50 mg. Нежелани реакции могат да се развият и до няколко месеца

след последната инжекция.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани

лекарствени реакции, включващи:

алергични реакции, които могат да бъдат сериозни, или рядко

животозастрашаващи (редки). Симптоми на алергична реакция могат да включват

подуване на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затрудненo

преглъщане или дишане, кожен обрив, копривна треска, подуване на ръцете, ходилата

или глезените. Някои от реакциите се появяват след първото приложение на Simponi.

сериозни инфекции (включително ТБ, бактериални инфекции включително

сериозни инфекции на кръвта и пневмония, тежки гъбични инфекции и други

опортюнистични инфекции) (чести). Симптомите на инфекция могат да включват

повишена температура, умора, кашлица (упорита), задух, грипоподобни симптоми,

загуба на тегло, нощно изпотяване, диария, рани, проблеми със зъбите и парене при

уриниране.

повторно активиране на вируса на хепатит В, ако сте носител или в миналото сте

боледували от хепатит В (рядко). Симптомите могат да включват пожълтяване на

кожата и очите, тъмнокафяво оцветяване на урината, болка в дясната страна на корема,

температура, гадене, повръщане и силна умора.

заболяване на нервната система като множествена склероза (рядко). Симптомите на

заболяване на нервната система могат да включват промени в зрението, слабост в ръцете

и коленете, изтръпване или мравучкане на различни части на Вашето тяло.

рак на лимфните възли (лимфом) (рядко). Симптомите на лимфома могат да включват

подуване на лимфните възли, загуба на тегло или повишена температура.

сърдечна недостатъчност (рядко). Симптомите на сърдечна недостатъчност могат да

включват задух или подуване на ходилата Ви.

признаци на нарушения на имунната система, наречени:

лупус (рядко). Симптомите могат да включват ставна болка или обрив по бузите

или ръцете, който е чувствителен към слънцето.

саркоидоза (рядко). Симптомите могат да включват упорита кашлица, задух,

болка в гърдите, повишена температура, подуване на лимфните възли, загуба на

тегло, обриви по кожата и замъглено зрение.

възпаление на малките кръвоносни съдове (васкулит) (рядко). Симптомите могат да

включват повишена температура, главоболие, загуба на тегло, нощни изпотявания, обрив

и неврологични проблеми като изтръпване или мравучкане.

рак на кожата (нечесто). Симптомите на рак на кожата могат да включват промени във

външния вид на кожата или образувания по кожата Ви.

заболяване на кръвта (често). Симптомите на заболяване на кръвта могат да включват

упорита температура, много лесно насиняване или кървене, или силна бледост.

рак на кръвта (левкемия) (рядко). Симптомите на лекемия могат да включват

повишена температура, чувство на умора, чести инфекции, лесно посиняване и нощни

изпотявания.

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако забележите някои от изброените симптоми.

При приложение на Simponi са наблюдавани следните допълнителни нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Инфекции на горните дихателни пътища, възпаление на гърлото, дрезгав глас, хрема

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

Промени в чернодробните показатели (повишаване на чернодробните ензими),

установени при изследванията на кръвта, направени от Вашия лекар.

Замаяност

Главоболие

Изтръпване или мравучкане

Повърхностни гъбични инфекции

Абсцес

Бактериални инфекции (като целулит)

Нисък брой на червените кръвни клетки

Нисък брой на белите кръвни клетки

Позитивен кръвен тест за лупус

Алергични ракции

Лошо храносмилане

Болка в стомаха

Гадене

Грип

Бронхит

Инфекция на синусите

Херпес

Повишено кръвно налягане

Повишена температура

Астма, задух, хриптене

Нарушения на стомаха и червата, които включват възпаление на лигавицата на стомаха и

дебелото черво, което може да причини висока температура

Болка и язви в устата

Реакции на мястото на инжектиране (включително зачервяване, уплътняване, болка,

кръвонасядане, сърбеж, изтръпване и дразнене)

Косопад

Обрив и сърбеж на кожата

Безсъние

Чувство на потиснатост

Чувство на слабост

Счупване на кости

Дискомфорт в областта на гръдния кош

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

Бъбречна инфекция

Ракови заболявания, включително рак на кожата и неракови образувания и бучки,

включително бенки

Кожни мехури

Тежка инфекция разпространена из целия организъм (сепсис), в някои случаи

включително ниско кръвно налягане (септичен шок)

Псориазис (включително по дланите и/или ходилата, и/или под формата на кожни

мехури)

Нисък брой на тромбоцитите

Общо нисък брой на тромбоцитите, червените и белите кръвни клетки

Нарушения на щитовидната жлеза

Повишение на нивата на кръвната захар

Повишение на нивата на кръвния холестерол

Нарушения в равновесието

Зрителни смущения

Възпаление на окото (конюнктивит)

Очна алергия

Усещане за неравномерен сърдечен ритъм

Стесняване на кръвоносните съдове на сърцето

Съсиреци в кръвта

Зачервяване на лицето

Запек

Хронично възпалително заболяване на белите дробове

Киселини

Камъни в жлъчката

Нарушения на черния дроб

Нарушения на гърдите

Менструални нарушения

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

Невъзможност на костния мозък да произвежда кръвни клетки

Силно намален брой на белите кръвни клетки

Инфекция на ставите или на тъканите около тях

Забавено зарастване на рани

Възпаление на кръвоносните съдове на вътрешните органи

Левкемия

Меланом (вид рак на кожата)

Меркел-клетъчен карцином (вид рак на кожата)

Лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни сиво-

бели линии върху лигавиците)

Люспеста, лющеща се кожа

Нарушения на имунната система, които може да засегнат белите дробове, кожата и

лимфните възли (най-често проявени като саркоидоза)

Болка и промяна в цвета на пръстите на ръцете или краката

Промяна на вкуса

Нарушения на пикочния мехур

Нарушения на бъбреците

Възпаление на кръвоносните съдове на кожата, което води до обрив

Нежелани реакции с неизвестна честота:

Рядък тип рак на кръвта, засягащ предимно млади хора (хепатолиенален Т-клетъчен

лимфом)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхраняваме Simponi

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след

„ЕXP“ и върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената опаковка, за да се

предпази от светлина.

Това лекарство може да се съхранява също извън хладилника, при максимална

температура до 25°C, еднократно за период до 30 дни, но не и след датата на изтичане на

първоначалния срок на годност, напечатан върху картонената опаковка. Напишете новия

срок на годност върху картонената опаковка, включително ден/месец/година (не повече

от 30 дни, след като лекарството е извадено от хладилника). Не връщайте това лекарство

обратно в хладилника, след като е достигнало стайна температура. Изхвърлете това

лекарство, ако не бъде използвано в рамките на новия срок на годност или срока на

годност напечатан върху опаковката, в зависимост от това кой е по-ранен.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър до светложълт,

че е мътен или съдържа чужди частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не

използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Simponi

Активното вещество е голимумаб. Една предварително напълнена спринцовка от 1 ml

съдържа 100 mg голимумаб.

Другите съставки са: сорбитол (E420), хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат,

полисорбат 80 и вода за инжекции. За допълнителна информация относно сорбитол

(E420), вижте точка 2.

Как изглежда Simponi и какво съдържа опаковката

Simponi се доставя като инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка за

еднократна употреба. Simponi се доставя в опаковки, съдържащи 1 предварително напълнена

спринцовка и групови опаковки, съдържащи 3 (3 опаковки от 1) предварително напълнени

спринцовки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пускани в продажба.

Разтворът е бистър до леко опалесцентен (с перлен блясък), безцветен до светложълт и може да

съдържа малки прозрачни или бели протеинови частици. Не използвайте Simponi, ако

разтворът е с променен цвят, мътен или съдържащ видими чужди частици.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Ако желаете сами да инжектирате Simponi, трябва да бъдете обучени от медицински

специалист как да подготвяте инжекцията и да я поставяте. Ако не сте преминали такова

обучение, моля, свържете се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, за да си

насрочите среща за обучение.

В тези инструкции:

Подготовка за използване на предварително напълнената спринцовка

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране

Инжектиране на лекарството

След инжектирането

На диаграмата по-долу (вижте фигура 1) е показано как изглежда предварително напълнената

спринцовка.

Фигура 1

1.

Подготовка за използване на предварително напълнената спринцовка

Хванете предварително напълнената спринцовка за корпуса

Не я хващайте за главата на буталото, за самото бутало, страниците на предпазителя на

иглата или капачето на иглата.

Никога не изтегляйте буталото.

Никога не разклащайте предварително напълнената спринцовка.

Не махайте капачето на предварително напълнената спринцовка, докато не стигнете до

изрични инструкции да го направите.

Не докосвайте скобите за активиране на протектора на иглата (отбелязани със звезда *

във фигура 1), за да се избегне предварително покриване на иглата с предпазителя.

Проверете броя на предварително напълнените спринцовки

Проверете предварително напълнените спринцовки, за да се уверите, че

Броят предварително напълнени спринцовки и количеството активно вещество на доза са

правилни

Ако дозата Ви е 100 mg, ще вземете една предварително напълнена спринцовка от

100 mg

Ако дозата Ви е 200 mg, ще вземете две предварително напълнени спринцовки от

100 mg и ще трябва да си направите две инжекции. Изберете различни места за тези

инжекции като поставите инжекциите една след друга.

Проверете срока на годност (вижте фигура 2)

Проверете срока на годност, напечатан или написан върху картонената опаковка

Проверете срока на годност (след надписа „ЕXP“) на етикета, като погледнете в

контролното прозорче, което се намира на корпуса на предварително напълнената

спринцовка.

Ако не виждате срока на годност в контролното прозорче, хванете предварително

напълнената спринцовка за корпуса и завъртете капачето на иглата, за да влезе срокът на

годност в очертанията на контролното прозорче.

Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако срокът на годност е изтекъл.

Напечатаният срок на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Моля, обърнете

се за помощ към Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 2

Изчакайте 30 минути, за да може предварително напълнената спринцовка да достигне

стайна температура

За да сте сигурни, че лекарството е инжектирано правилно, извадете предварително

напълнената спринцовка от кутията и я оставете на стайна температура в продължение на

30 минути, на място, недостъпно за деца.

Не затопляйте предварително напълнената спринцовка по никакъв друг начин (например в

микровълнова фурна или в гореща вода).

Не сваляйте капачето на иглата на предварително напълнената спринцовка, докато изчаквате

да достигне стайна температура.

Подгответе останалите необходими средства

Докато чакате, може да подготвите останалите необходими Ви средства, включително тампон,

напоен със спирт, памук или марля и контейнер за остри отпадъци.

Проверете течността в предварително напълнената спринцовка

Хванете предварително напълнената спринцовка за корпуса, така че капачето на иглата

да сочи надолу.

Погледнете в контролното прозорче, за да се уверите, че течността в предварително

напълнената спринцовка е бистра или леко опалесцентна (с перлен блясък) и безцветна

до светложълта. Разтворът може да се използва, ако съдържа малки прозрачни или бели

протеинови частици.

Ако през контролното прозорче не можете да видите течността, хванете предварително

напълнената спринцовка за корпуса и въртете капачето на иглата, докато не видите

течността в контролното прозорче (вижте фигура 2).

Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако течността е с различен цвят, мътна

или съдържа по-големи частици. Ако забележите подобно нещо, обърнете се към Вашия лекар

или фармацевт.

2.

Избиране и подготвяне на мястото за инжектиране (вижте фигура 3)

Лекарството обикновено се инжектира по предната повърхност в средната част на

бедрата.

Може да се инжектира и в долната част на корема под пъпа, с изключение на зоната

приблизително 5 cm под пъпа.

Не си инжектирайте лекарството в зони, в които кожата е болезнена, с кръвонасядания,

зачервена, лющеща се, уплътнена или с белези и стрии.

Ако са необходими няколко инжекции, инжекциите трябва да се прилагат на различни

места на тялото.

Фигура 3

Избиране на мястото на инжектиране от болногледач (вижте фигура 4)

Ако инжекцията Ви се поставя от болногледач, той може да използва и външната

повърхност на горната част на мишницата.

И в този случай лекарството може да бъде инжектирано на всички указани места,

независимо от Вашата конструкция или телосложение.

Фигура 4

Подготвяне на мястото за инжектиране

Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.

Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт.

Изчакайте кожата да изсъхне, преди да направите инжекцията. Не духайте и не вейте над

почистения участък.

Не докосвайте повторно почистената зона, преди да поставите инжекцията.

3.

Инжектиране на лекарството

Капачето на иглата не трябва да се отстранява, докато не сте готови да си инжектирате

лекарството. Лекарството трябва да се инжектира до 5 минути след махането на капачето.

Не докосвайте буталото, докато махате капачето на иглата.

Отстранете капачето на иглата (вижте фигура 5)

Когато сте готови да си инжектирате лекарството, с една ръка хванете корпуса на

предварително напълнената спринцовка.

Изтеглете капачето на иглата напред и го изхвърлете след инжектиране. Не докосвайте

буталото, докато правите това.

Може да забележите балонче в предварително напълнената спринцовка или капка на

върха на иглата. Наличието и на двете е напълно нормално и не трябва да се махат.

Инжектирайте лекарството веднага щом махнете капачето на иглата.

Не докосвайте иглата и не допускайте тя да докосне никаква повърхност.

Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако сте я изпуснали, след като

капачето е махнато. Ако това се случи, моля, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 5

Положение на предварително напълнената спринцовка при инжектиране

Хванете корпуса на предварително напълнената спринцовка между показалеца и средния

пръст на едната си ръка и поставете палеца си върху буталото, а с другата си ръка

внимателно захванете кожна гънка, която сте почистили предварително. Дръжте я

здраво.

В нито един момент не изтегляйте буталото.

Инжектиране на лекарството

Насочете иглата под ъгъл от приблизително 45 градуса спрямо захванатата кожна гънка.

С бързо и рязко движение пробийте кожата с иглата, като я вкарате докрай (вижте

фигура 6).

Фигура 6

Инжектирайте цялото количество от лекарството, като натискате буталото дотогава,

докато главата му застане между страниците на протектора на иглата (вижте фигура 7).

Фигура 7

Когато избутате буталото до край, изтеглете иглата от кожата, докато в същото време

продължавате да натискате буталото, и пуснете кожната гънка (вижте фигура 8).

Фигура 8

Бавно вдигнете палец от главата на буталото, за да може празната предварително

напълнена спринцовка да се премести нагоре и иглата да се покрие от протектора, както

е показано на фигура 9:

Фигура 9

4.

След инжектирането

Използвайте памук или марля

На мястото на инжектиране може да се появи леко кървене или малко количество

течност. Това е нормално.

Притиснете мястото на инжектиране с памук или марля и задържте в продължение на

10 секунди.

Ако е необходимо, можете да покриете мястото на инжектиране с малка лепенка.

Не разтривайте кожата.

Изхвърлете предварително напълнената спринцовка (вижте фигура 10)

Незабавно изхвърлете предварително напълнената спринцовка в специално контейнер за

остри отпадъци. Уверете се, че изхвърляте контейнера точно така, както Ви е

инструктирал Вашият лекар или медицинска сестра.

Не се опитвайте да върнете капачето на иглата на мястото му.

За Вашата безопасност и за да предпазите други хора никога не използвайте повторно

предварително напълнената спринцовка.

Ако смятате, че при инжектирането нещо се е объркало или не сте сигурни, свържете се с

Вашия лекар или фармацевт.

Фигура 10