SILONDA LIPID

Норвегия - норвежки - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
118429E

Документи на други езици

Данни за продукта Данни за продукта - български

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - испански

28-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - датски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - немски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - английски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - френски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - полски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - фински

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - руски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - украински

28-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - сръбски

27-11-2017

SILONDA LIPID

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn

SILONDA LIPID

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa

:

1.1 Produktidentifikasjon

1.3 Detaljer om leverandøren i sikkerhetsdatabladet

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Produktkode

:

ikke anbefalt

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen, Helsedirektoratet

Kosmetikk

Ikke kjent.

Ecolab a.s

Stålverksveien 1 b

Postboks 6440-Etterstad

N-0605 Oslo

Tel +47 22 68 18 00

Fax + 47 22 68 20 50

NO-kundeservice@ecolab.com

:

Produsent/ Distributør/

Importør

118429E

Anvendelsesområde

:

Hudpleieprodukter

Kosmetikk.

Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

Produsent/ Distributør/ Importør

:

Telefonnummer

+47 2259 1300, døgnåpent alle dager

:

Telefonnummer

+47 2268 1800

Mellom 0800 og 1600 på vanlige virkedager

Versjon

: 5

Klassifisering

Ikke klassifisert.

Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad for dette produktet er ikke obligatorisk i henhold

til gjeldende lovgivning for sikkerhetsdatablad.

:

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

Klassifisering i henhold til Forordning (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon

:

Blanding

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i R- og H-setningene overfor.

Klassifisering ifølge direktiv 1999/45/EØF [DPD]

Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

2.2 Etikettelementer

Redegjørelser om fare

:

Redegjørelser om forholdsregler

2.3 Andre farer

Ikke klassifisert.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

1/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

:

Andre farer som ikke fører

til klassifisering

Ikke relevant.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i

produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

[3] Stoffet oppfyller kriteriene for PBT ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII

[4] Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII

[5] Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad

Type

Identifikatorer

67/548/EEC

Navn på produkt/

bestanddel

Se avsnitt 16 for de

fullstendige R-

setningene det vises

til ovenfor.

%

Type

Forskrift (EU) nr.

1272/2008 [CLP]

Klassifisering

Se kapittel 16 for

fullstendig tekst i H-

setningene overfor.

Kosmetisk blanding

>=90

Ikke klassifisert.

Ikke klassifisert.

Blandinger

3.2

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Hudkontakt

Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se

etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved irritasjon.

Ingen spesielle anbefalinger.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ingen spesielle anbefalinger.

Merknader til lege

Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har

blitt svelget eller inhalert.

Svelging

Innånding

Øyekontakt

:

:

:

:

:

Vern av

førstehjelpspersonell

:

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

:

Svelging

Hudkontakt

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

:

Øyekontakt

Overeksponeringstegn/-symptomer

Hudkontakt

Svelging

Innånding

Ingen spesifikke data.

Ingen spesifikke data.

Ingen spesifikke data.

:

:

:

Øyekontakt

:

Ingen spesifikke data.

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig opplæring.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

2/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Spesifikke behandlinger

Ingen spesiell behandling.

:

Ingen spesifikke data.

Farlige

forbrenningsprodukter

Farer på grunn av stoffet

eller blandingen

Ingen spesifikke data.

Ingen bestemt brann- eller eksplosjonsfare.

Brannmannskap skal bruke egnet verneutstyr og trykkluftsapparat med overtrykk

samt heldekkende ansiktsmaske.

Spesielt verneutstyr for

brannmannskap

Ved brann, bruk vanndusj (tåke), skum, pulver eller CO

5.1 Brannslukningsmidler

:

:

:

Ikke kjent.

Egnede

brannslukningsmidler

:

Uegnede

brannslukningsmidler

:

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

5.3 Råd for brannmenn

Bestemte forholdsregler

for brannslukning

:

6.2 Forholdsregler for vern

av miljø

Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra

utslippsområdet. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom.

Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne

fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende

materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for

deponering i henhold til lokale bestemmelser.

Ingen bestemt fare.

Stort utslipp

:

Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra

utslippsområdet. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig.

Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i

en hensiktsmessig avfallsbeholder.

Ved lite utslipp

:

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell

:

For nødpersonell

:

6.4 Referanse til andre

avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og

ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale.

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til

alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også

opplysningene i ”For ikke-nødpersonell”.

:

:

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

3/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

Oppbevares i temperaturer mellom 10 til 25°C (50 til 77°F). Oppbevares i henhold

til lokale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1

bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

:

Råd om generell

yrkeshygiene

:

7.2 Forhold for sikker

lagring, inkludert ev.

uforenlighet

7.3 Spesifikk sluttbruk

Det kreves ingen spesielle tiltak.

Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Se også

avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

:

Anbefalinger

:

Løsninger spesifikke for

industrisektoren

:

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for emnene finnes tilgjengelige.

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for emnene finnes tilgjengelige.

Håndvern

(EN 374)

Ingen spesielle anbefalinger.

Ingen spesielle anbefalinger.

Øye-/ansiktsvern

(EN 166)

:

:

Hudvern

Ingen spesielle anbefalinger.

:

Egnede konstruksjonstiltak

:

Ingen krav til spesiell ventilasjon. God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for

å kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning. Hvis dette

produktet inneholder ingredienser med eksponeringsgrenser, skal man bruke

lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde

arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser.

Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt. Vask hendene før du spiser,

drikker eller røyker. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan

være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen.

8.2 Eksponeringskontroll

Hygieniske tiltak

:

Ingen DNEL-verdier finnes tilgjengelig for blandingen.

Forutsette effektkonsentrasjoner

Ingen PNEC-verdier finnes tilgjengelig for blandingen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Deriverte effektnivåer

Individuelle vernetiltak

Kroppsvern

(EN 14605)

:

Annet hudvern

Ingen spesielle anbefalinger.

Navn på produkt/bestanddel

Grenseverdier for eksponering

Administrative normer

Alifatiske hydrokarboner

Arbeidstilsynet (Norge, 12/2011).

Gjennomsnittsverdier: 1 mg/m³ 8 timer. Form: mineralolje-partikler

Gjennomsnittsverdier: 50 mg/m³ 8 timer. Form: damp

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

4/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Ingen spesielle anbefalinger.

Åndedrettsvern

(EN 143, 14387)

:

Begrensning og

overvåkning av

miljøeksponeringen

:

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i

samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det

nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i

prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

Temperaturfarer

:

Ikke relevant.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Smeltepunkt/frysepunkt

Utgangskokepunkt og -

kokeområde

Damptrykk

Relativ tetthet

Damptetthet

Løselighet(er)

Emulsjon.

0.96 til 0.97

Lett løselig i følgende materialer: kaldt vann.

Behagelig.

Lukt

pH

Hvit.

Farge

Fordamping

Selvantennelsestemperatur

Flammepunkt

> 100°C

6 til 7 [Kons. (% vekt / vekt): 100%]

Luktterskel

Fordelingskoeffisient oktanol/

vann

Eksplosjonsegenskaper

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ingen.

Oksidasjonsegenskaper

:

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Brenntid

Brennverdi

:

:

Dekomponeringstemperatur

:

Ingen tilleggsinformasjon.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke relevant.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

Øvre/nedre brennbarhets-

eller eksplosjonsgrenser

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Antennelighet (fast stoff, gass)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Produktet er stabilt.

10.2 Kjemisk stabilitet

:

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller

bestanddelene.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

5/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.6 Farlige

nedbrytingsprodukter

10.4 Forhold som skal

unngås

Ingen spesifikke data.

Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og

bruksforhold.

:

:

10.3 Mulighet fror skadelige

reaksjoner

:

Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

10.5 Uforenlige stoffer

:

Ingen spesifikke data.

Akutt toksisitet

Alifatiske hydrokarboner

LC50 Innånding Støv og tåke

Rotte

>5.2 mg/l

4 timer

LD50 Hud

Kanin

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

>5000 mg/kg

Navn på produkt/

bestanddel

Resultat

Arter

Dose

Eksponering

Kreftfremkallende egenskap

Mutasjonsfremmende karakter

Fosterskadelige egenskaper

Reproduktiv giftighet

Irritasjon/korrosjon

Løsningsmiddel/hjelpemiddel

Hud - Mildt irriterende

Kanin

24 timer 500

milligrams

Navn på produkt/

bestanddel

Resultat

Poeng

Eksponering Observasjon

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Allergen

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Arter

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Estimater over akutt toksisitet

Ikke definiert for blandingen.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

Fare for aspirering

Navn på produkt/bestanddel

Resultat

Alifatiske hydrokarboner

ASPIRASJONSFARE - Kategori 1

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

6/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Potensielle kroniske helseeffekter

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

:

Svelging

Hudkontakt

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

:

Øyekontakt

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Generelt

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Kreftfremkallende

egenskap

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende

karakter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fosterskadelige

egenskaper

:

Effekter på utvikling

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fruktbarhetseffekter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Hudkontakt

Svelging

Innånding

Ingen spesifikke data.

Ingen spesifikke data.

Ingen spesifikke data.

:

:

:

Øyekontakt

:

Ingen spesifikke data.

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og

langtidseksponering

Korttidseksponering

Langvarig eksponering

Opplysninger om

sannsynlige

eksponeringsveier

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Potensielle,

øyeblikkelige effekter

:

Potensielle, forsinkede

effekter

:

Potensielle,

øyeblikkelige effekter

:

Potensielle, forsinkede

effekter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Andre opplysninger av

betydning for helse, miljø

og sikkerhet

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Alifatiske hydrokarboner

Akutt LC50 >100 mg/l

Fisk

96 timer

Navn på produkt/

bestanddel

Arter

Resultat

Eksponering

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Konklusjon/oppsummering

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

7/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

LogP

ow

BKF

Potensial

12.3 Bioakkumuleringspotensial

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Navn på produkt/

bestanddel

Alifatiske hydrokarboner

>6

høy

Konklusjon/oppsummering

:

De tensider som inngår i produktet er i snitt 90% biologisk nedbrytbare i henhold til

kravene i EU-direktivet 82/242/EEC (nonioniske tensider), hhv. 82/243/EEC

(anioniske tensider).

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.4 Jordmobilitet

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

:

Fordelingskoeffisient for

jord/vann (K

OC

)

:

Ikke definiert for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke definiert for blandingen.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

Så vidt leverandøren vet, anses dette produktet ikke for å være farlig avfall i henhold

til EU-direktiv 91/689/EF

Farlig avfall

:

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe

produktrester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

Det må ikke avhendes vesentlige mengder avfall av produktrester via avløpet, men

behandles i et passende behandlingsanlegg for spesialkloakkavfall. Overskytende

materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/

underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Deponering av

dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar

med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale

bestemmelser fra lokale myndigheter.

:

Metoder for avhending.

AVSNITT 13: Instruksker ved avhending

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1

bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Emballasje

Avfallskode

Avfallsbeskrivelse

Metoder for avhending.

:

Spesielle forholdsregler

:

20 01 30

andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres.

Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Tomemballasje

eller tomme poser kan inneholde noe produktrester.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

8/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

Not regulated.

Ikke regulert.

Ikke regulert.

Not regulated.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 FN-nummer

14.2 Korrekt

transportnavn, UN

14.3

Transportfareklasse

(r)

14.4

Emballasjegruppe

ADN/ADNR

14.5

Skadevirkninger i

miljøet

14.6 Spesielle

forholdsregler for

brukeren

14.7 Transport i bulk, i

samsvar med vedlegg II i

MARPOL 73/78 og IBC-

koden

Nei.

Nei.

:

Ikke relevant.

Ingen.

Ingen.

None.

None.

Nasjonale forskrifter

Andre EU regler

Ikke relevant.

Tillegg XVII –

Restriksjoner på

produksjon,

markedsføring og bruk

av bestemte farlige

stoffer, blandinger og

artikler

:

Norge

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

15.2 Kjemisk

sikkerhetsvurdering

Ikke relevant.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

:

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Arbeidsmiljøloven

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

9/10

11 april 2013

SILONDA LIPID

11 april 2013

Utskriftsdato

Utgitt dato:/ Revisjonsdato

Versjon

Informasjonen ovenfor er etter vårt beste skjønn korrekt når det gjelder fremgangsmåten anvendt ved

fremstillingen av produktet i opprinnelseslandet. Ettersom data, standarder og bestemmelser endres, samt

bruks- og håndteringsvilkår er utenfor vår kontroll, GIS DET INGEN GARANTI, EKSPLISITT ELLER

UNDERFORSTÅTT, HVA ANGÅR DENNE INFORMASJONENS FULLSTENDIGHET ELLER VEDVARENDE

NØYAKTIGHET.

Merknad til leseren

Dato for forrige utgave

:

:

:

:

Not applicable.

:

Fullstendig tekst for

forkortede R-setninger

Fullstendig tekst for

klassifiseringer [DSD/DPD]

:

Not applicable.

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

11 april 2013

8 mars 2013

AVSNITT 16: Andre opplysninger

:

Fullstendig tekst for

forkortede H-setninger

Forkortelser og akronymer

:

ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport

av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitets estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

DPD = Stoffblandings direktivet [1999/45/EC]

EC = Den europeiske kommisjonen

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

IATA = Internasjonal lufttransport Forening

IBC = Middels Bulk Kontainer

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann

MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin

Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

OEL = Administrativ norm

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av

kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006]

RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

REACH # = REACH registrerings nummer

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering

Justering

Ikke klassifisert.

Fullstendig tekst for

klassifiseringer [CLP/GHS]

:

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

10/10

11 april 2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация