SILEX UNIVERSAL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SILEX UNIVERSAL (911613)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SILEX UNIVERSAL (911613)
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 115003E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul

UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

1 / 19

SECŢIUNEA 1: Identificarea substan

ei/amestecului

i a societă

ii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

Silex universal

Codul produsului

115003E

Utilizarea

substanţei/amestecului

Detergent de bază

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

Nu sunt furnizate informa

ii despre dilu

1.2 Utilizări relevante identificate ale substan

ei sau ale amestecului

i utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Detergent pentru textile. Proces automat

Detergent pentru textile. Proces semi-automat

Detergent pentru textile. Proces manual

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

Ecolab SRL

Şoseaua Păcurari 138

Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iaşi

023 222 2210

iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

0232 222 210 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Numărul de telefon de la

Biroul pentru Regulamentul

sanitar internaţional şi

informare toxicologică

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii

08.06.2017

Versiune

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Corodarea pielii, Categoria 1B

H314

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

2 / 19

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1

H318

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Pericol

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea

ochilor.

Fraze ce descriu prevederile

necesare atunci când se

foloseşte materialul

Prevenire:

P260

Nu inspiraţi praful sau ceaţa.

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a

feţei.

Răspuns:

P303 + P361 + P353

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau

părul): scoate

i imediat toată îmbrăcămintea

contaminată. Clăti

i pielea cu apă/face

i du

P305 + P351 + P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi

cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.

Continuaţi să clătiţi.

P310

Suna

i imediat la un CENTRU DE

INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

sodium metasilicate

2.3 Alte pericole

Necunoscut.

SECŢIUNEA 3: Compozi

ie/informa

ii privind componen

ii

3.2 Amestecuri

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

ClasificareREGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008

Concentraţia:

Sodium Carbonate

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Iritarea ochilor Categoria 2; H319

>= 50 - <= 100

sodium metasilicate

6834-92-0

229-912-9

01-2119449811-37

Corodarea pielii Categoria 1B; H314

Toxicitate asupra unui organ ţintă

specific - o singură expunere Categoria

3; H335

>= 5 - < 10

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

3 / 19

Sodium silicate

1344-09-8

215-687-4

01-2119448725-31

Corodarea pielii Categoria 1B; H314

Lezarea gravă a ochilor Categoria 1;

H318

Toxicitate asupra unui organ ţintă

specific - o singură expunere Categoria

3; H335

>= 3 - < 5

alchilbenzenesulfonat

liniar sare de sodiu

68411-30-3

270-115-0

01-2119489428-22

Toxicitate acută Categoria 4; H302

Iritarea pielii Categoria 2; H315

Lezarea gravă a ochilor Categoria 1;

H318

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic

Categoria 3; H412

>= 3 - < 5

Fatty acids, coco, sodium

salts

61789-31-9

263-050-4

Iritarea ochilor Categoria 2; H319

>= 2.5 - < 3

alcohols, c10-16,

ethoxylated

68002-97-1

500-182-6

Toxicitate acută Categoria 4; H302

Iritarea pielii Categoria 2; H315

Lezarea gravă a ochilor Categoria 1;

H318

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic

Categoria 1; H400

>= 1 - < 2.5

Alcohol ethoxylate

68951-67-7

Toxicitate acută Categoria 4; H302

Lezarea gravă a ochilor Categoria 1;

H318

>= 1 - < 2.5

Substanţe cu limită de expunere la locul de muncă :

sodium hydroxide

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Corodarea pielii Categoria 1A; H314

Corosive pentru metale Categoria 1;

H290

>= 0.25 - < 0.5

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema de urgenţă medicul.

În caz de contact cu pielea

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se

va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se vor spăla

hainele contaminate înainte de refolosire. Se vor curăţa extrem de

bine ghetele înainte de folosire. Se va chema de urgenţă medicul.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura cu apă. NU se va induce stare de vomă. Niciodată

nu se va încerca să se forţeze o persoană inconştientă să înghită.

Se va chema de urgenţă medicul.

Dacă se inhalează

Scoate

i persoana afectată la aer proaspăt.Se va trata

simptomatologic. Solicita

i asistenţă medicală dacă apar

simptome.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

4 / 19

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Nu este inflamabil sau combustibil.

Produşi de combustie

periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipamente speciale de

protec

ie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Reziduurile de ardere şi apa contaminată care a fost folosită la

stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala fumul.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Se va asigura ventilaţie adecvată. Se vor ţine persoanele la

distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de

vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea şi contactul cu pielea şi

ochii. Atunci când operatorii se expun la concentraţii ce depăşesc

limitele de expunere profesională, aceştia trebuie să poarte

aparate respiratorii corespunzătoare, certificate. Asiguraţi-vă că

procesul de curăţare este coordonat doar de personal instruit. A

se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

5 / 19

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metodele de curăţare

Se va mătura şi se va introduce folosind un făraş în containere

adecvate pentru a fi eliminat.

6.4 Trimitere la alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: Manipularea

i depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Nu se va ingera. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau

îmbrăcămintea. Nu inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ cea

a/ vaporii/

spray-ul. Se va folosi numai cu ventilaţie adecvată. Spălaţi-vă

mâinile bine după utilizare.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

0 °C la 40 °C

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Detergent pentru textile. Proces automat

Detergent pentru textile. Proces semi-automat

Detergent pentru textile. Proces manual

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec

ia personală

8.1 Parametri de control

Concentra

ie maximă de lucru

Componente

Nr. CAS

Tipul valorii (Formă

de expunere)

Parametri de control

Bază

Sodium Carbonate

497-19-8

1 mg/m3

RO OEL

STEL

3 mg/m3

RO OEL

sodium hydroxide

1310-73-2

1 mg/m3

(hidroxid de sodiu)

RO OEL

STEL

3 mg/m3

(hidroxid de sodiu)

RO OEL

DNEL

Sodium Carbonate

Utilizare finale: Lucrători

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

6 / 19

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 10 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte acute locale.

Valoare: 10 mg/m3

sodium metasilicate

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Dermic

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 1.49 mg/kg

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 6.22 mg/m3

Sodium silicate

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 5.61 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Dermic

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 1.59 mg/cm2

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 1.38 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Dermic

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 0.8 mg/cm2

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Ingerare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 0.8 ppm

alchilbenzenesulfonat liniar

sare de sodiu

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Dermic

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 85 mg/cm2

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Dermic

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

7 / 19

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 85 mg/cm2

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 6 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 6 mg/m3

Hidroxid de sodiu

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 1 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 1 mg/m3

PNEC

sodium metasilicate

Apă proaspătă

Valoare: 7.5 mg/l

Apă de mare

Valoare: 1 mg/l

Procesare intermitentă/eliberare

Valoare: 7.5 mg/l

Instalaţie de tratare a apelor uzate.

Valoare: 1000 mg/l

Sodium silicate

Apă proaspătă

Valoare: 7.5 mg/l

Apă de mare

Valoare: 1 mg/l

Procesare intermitentă/eliberare

Valoare: 7.5 mg/l

Instalaţie de tratare a apelor uzate.

Valoare: 348 mg/l

alchilbenzenesulfonat liniar

sare de sodiu

Apă proaspătă

Valoare: 0.268 mg/l

Apă de mare

Valoare: 0.0268 mg/l

Procesare intermitentă/eliberare

Valoare: 0.0167 mg/l

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

8 / 19

Sediment de apă curgătoare

Valoare: 8.1 mg/kg

Sediment marin

Valoare: 8.1 mg/kg

Instalaţie de tratare a apelor uzate.

Valoare: 3.43 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Sistem de ventilaţie de evacuare eficient. Se vor menţine

concentraţiile în aer sub standardele (limitele) de expunere

profesională.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Ochelari de protecţie

Mască de protecţie a feţei

Protecţia mâinilor (EN 374)

Protecţie preventivă pentru piele, recomandată

Mănuşi

Cauciuc nitril

cauciuc butil

Timp de penetrare: 1-4 ore

Grosimea minimă pentru butil-cauciuc 0.7mm; pentru nitril-cauciuc

0.4mm sau echivalent (vă rugăm să vă adresa

producătorului/distribuitorului de mănu

i pentru recomandări)

Mănuşile trebuie să fie scoase şi înlocuite dacă există vreo

indicaţie de degradare sau pătrundere chimică.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Echipament de protecţie personal conţinând: mănuşi de protecţie

adecvate, ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Când riscurile respiratorii nu pot fi evitate sau limitate suficient prin

mijloace tehnice de protec

ie colectivă sau prin metode, proceduri

i măsuri organizatorice, utiliza

i echipament de protec

respiratorie conform cu normele UE (89/656/EEC, 89/686/EEC )

sau echivalente, cu filtre de tip:

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9: Proprietă

ile fizice

i chimice

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

9 / 19

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect

: pulbere

Culoare

: alb

Miros

: inodor

11.0 - 11.4, 1 %

Punctul de aprindere

Nu se aplică.

Pragul de acceptare a

mirosului

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Viteza de evaporare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită superioară de

explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită inferioară de explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Presiunea de vapori

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea de vapori relativă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea relativă

0.65 - 0.75

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Temperatura de

autoaprindere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Vâscozitate cinematică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi explozive

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi oxidante

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informaţii

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

SECŢIUNEA 10: Stabilitate

i reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaşte nicio reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

10 / 19

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se cunoaşte nicio reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.4 Condiţii de evitat

Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

SECŢIUNEA 11: Informa

ii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea

Produs

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate acută dermică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Cancerogenitatea

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la

reproducere

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

11 / 19

expunere repetată

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală

: Sodium Carbonate

LD50 Şobolan: 2,800 mg/kg

sodium metasilicate

LD50 Şobolan: 500 mg/kg

Sodium silicate

LD50 Şobolan: 3,400 mg/kg

alchilbenzenesulfonat liniar sare de sodiu

LD50 Şobolan: 1,080 mg/kg

alcohols, c10-16, ethoxylated

LD50 Şobolan: 1,000 mg/kg

Alcohol ethoxylate

LD50 Şobolan: 1,000 mg/kg

Componente

Toxicitate acută prin inhalare

: alcohols, c10-16, ethoxylated

4 h LC50 Şobolan: 50 mg/l

Componente

Toxicitate acută dermică

: Sodium silicate

LD50 Şobolan: > 5,000 mg/kg

Substanţă de test: Informaţiile furnizate se bazează pe date

obţinute pe substanţe similare.

Alcohol ethoxylate

LD50 Iepure: 5,000 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Ochii

Provoacă leziuni oculare grave.

Piele

Provoacă arsuri grave ale pielii.

Ingerare

Provoacă arsuri ale tractului digestiv.

Inhalare

Poate provoca iritaţia nasului, gâtului şi plămînilor.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Coroziune

Contact cu pielea

Roşeaţă, Durere, Coroziune

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

12 / 19

Ingerare

Coroziune, Durere abdominală

Inhalare

Iritaţie respiratorie, Tuse

SECŢIUNEA 12: Informa

ii ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului

înconjurător

Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Produs

Toxicitate pentru peşti

: Nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Nu există date

Toxicitate asupra algelor

: Nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: Sodium Carbonate

96 h LC50 Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus): 300 mg/l

sodium metasilicate

96 h LC50 Peşte: 210 mg/l

Sodium silicate

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): 260 mg/l

alchilbenzenesulfonat liniar sare de sodiu

96 h LC50 Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus): 1.67

mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Sodium Carbonate

48 h EC50 Ceriodaphnia (purece de apă): 213.5 mg/l

Sodium silicate

48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 1,700 mg/l

alchilbenzenesulfonat liniar sare de sodiu

48 h LC50 Daphnia magna (purice de apă): 2.4 mg/l

alcohols, c10-16, ethoxylated

48 h EC50: > 0.1 mg/l

Alcohol ethoxylate

48 h LC50: 5.33 mg/l

sodium hydroxide

48 h EC50: 40 mg/l

Componente

Toxicitate asupra algelor

: Sodium silicate

72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alge verzi): 207 mg/l

alchilbenzenesulfonat liniar sare de sodiu

96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): 29 mg/l

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

13 / 19

12.2 Persisten

a

i degradabilitatea

Produs

Biodegradare

: Surfactanţii conţinuţi de produs sunt biodegradabili conform

cerinţelor Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC.

Componente

Biodegradare

Sodium Carbonate

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

sodium metasilicate

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

Sodium silicate

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

alchilbenzenesulfonat liniar sare de sodiu

Rezultat: Uşor biodagradabil.

alcohols, c10-16, ethoxylated

Rezultat: Uşor biodagradabil.

Alcohol ethoxylate

Rezultat: Uşor biodagradabil.

sodium hydroxide

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

12.3 Potenţialul de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT

i vPvB

Produs

Evaluare

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente

considerate fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie

foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de

0.1% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECŢIUNEA 13: Considera

ii privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

14 / 19

Produs

: În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va

elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina

deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor autorizată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau

eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A se elimina în

conformitate cu reglementările locale, naţionale şi federale.

Ghid pentru selec

ia codului

de de

: Deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase. Dacă

produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final

trebuie să redefinească şi să atribuie cel mai potrivit cod de deşeu

EWC. Este responsabilitatea generatorului de deşeu să determine

toxicitatea şi proprietăţile fizice ale materialului generat, pentru a

stabili identificarea corectă a deşeului şi modul de eliminare în

conformitate cu legislaţia Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC)

şi locală.

Reglementare naţională

România

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor

i a de

eurilor de ambalaje

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

SECŢIUNEA 14: Informa

ii referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

3262

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

SOLID ANORGANIC COROSIV , BAZIC, N.S.A.

(sodium metasilicate, sodium carbonate)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

3262

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s.

(sodium metasilicate, sodium carbonate)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

Niciunul

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

15 / 19

pentru utilizatori

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

3262

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

(sodium metasilicate, sodium carbonate)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informa

ii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii

i al mediului specifice

(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

în conformitate cu

Reglementarea referitoare la

detergenţi EC 648/2004

cel puţin 15 %, dar sub 30 %: fosfaţi

sub 5 %: fosfonaţi, agenţi tensioactivi anionici, agenţi tensioactivi

neionici, săpun

Alţi constituenţi: înălbitori optici

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16: Alte informa

ii

Procedura utilizată pentru ob

inerea clasificării conform cu

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

Clasificare

Justificare

Corodarea pielii 1B, H314

Metoda de calcul

Lezarea gravă a ochilor 1, H318

Metoda de calcul

Text complet al declaraţiilor H

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

16 / 19

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H412

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acord

European

privind

Transportul

Internaţional

Mărfuri

Periculoase

Căile

Navigabile

Interne;

Acord

European

privind

Transportul

Internaţional

Mărfuri

Periculoase pe Şosea; AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice; ASTM - Societatea

Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind

Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanţă toxică

carcinogenă,

mutagenă

reproductivă;

Standardul

Institutului

German

pentru

Standardizare; DSL - Lista naţională a substanţelor (Canada); ECHA - Agenţia Europeană pentru

Substanţe Chimice; EC-Number - Numărul Comunităţii Europene; ECx - Concentraţie asociată cu

răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgenţă; ENCS

- Substanţe Chimice Noi şi Existente (Japonia); ErCx - Concentraţie asociată cu răspunsul ratei

de creştere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -

Agencţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaţia de Transport Aerian

Internaţional; IBC - Codul Internaţional pentru Construirea şi Echiparea Navelor care transportă

Substanţe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentraţia maximală inhibitorie; ICAO

- Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie; IECSC - Inventarul Substanţelor Chimice Existente

în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase; IMO

- Organizaţia Maritimă

Internaţională; ISHL - Legea Siguranţei şi Sănătăţii în Industrie (Japonia); ISO - Organizaţia

Internaţională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanţelor chimice existente în Coreea;

LC50 - Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din

populaţia unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenţia Internaţională pentru Prevenirea

Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificaţii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect

(advers) al concentraţiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -

observat

nici

efect

rata

încărcare;

NZIoC

Inventarul

Neozeelandez

Substanţelor Chimice; OECD - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; OPPTS -

Oficiul

pentru

Siguranţa

Chimică

Prevenirea

Poluării;

Substanţe

persistente,

bioacumulative şi toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor şi Substanţelor Chimice;

(Q)SAR - Relaţie Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al

Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi

Restricţia Substanţelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaţional de Mărfuri

Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS -

Fişă de securitate; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanţelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică

pentru Substanţe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanţele Toxice (Statele

Unite); UN - Naţiunile Unite; vPvB - Foarte persistent şi foarte bioacumulativ

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informa

iile furnizate în această fi

ă cu date de securitate sunt corecte conform cuno

elor,

datelor

i informa

iilor pe care le de

inem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi

utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea

eliminarea în condi

ii de siguran

ă a produsului

i nu trebuie considerate ca o garan

ie sau o

specifica

ie a calită

ii acestuia. Informa

iile se referă numai la produsul specificat

i e posibil să nu

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

17 / 19

fie valabile pentru produsul în combina

ie cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele

ionate în cuprinsul fi

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Ingerare

sodium metasilicate

6834-92-0

229-912-9

Inhalare

sodium metasilicate

6834-92-0

229-912-9

Dermic

sodium metasilicate

6834-92-0

229-912-9

Ochii

Sodium Carbonate

497-19-8

207-838-8

mediu acvatic

alcohols, c10-16, ethoxylated

68002-97-1

500-182-6

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

Pow

Masa molară

sodium metasilicate

0.0103 hPa

210 g/l

Sodium Carbonate

212.5 g/l

106 g/mol

alcohols, c10-16,

ethoxylated

0.013 hPa

125.3 g/l

489.7

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Detergent pentru textile. Proces automat

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Sectoare de utilizare finală

SU3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Categoriile de proces

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere

ocazională controlată

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

18 / 19

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

specializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi

produse, fără a deveni parte din articole

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Detergent pentru textile. Proces semi-automat

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ,

divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Sectoare de utilizare finală

SU22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie,

învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Categoriile de proces

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

nespecializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de

prelucrare în sisteme deschise

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Detergent pentru textile. Proces manual

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ,

divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Sectoare de utilizare finală

SU22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie,

învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Categoriile de proces

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

nespecializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de

prelucrare în sisteme deschise

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Silex universal

115003E

19 / 19