SERICOL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SERICOL (905393)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SERICOL (905393)
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 102028E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul

UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

1 / 16

SECŢIUNEA 1: Identificarea substan

ei/amestecului

i a societă

ii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

Sericol

Codul produsului

102028E

Utilizarea

substanţei/amestecului

Aditiv

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

Nu sunt furnizate informa

ii despre dilu

1.2 Utilizări relevante identificate ale substan

ei sau ale amestecului

i utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Aditiv al procesului de spălare (fără generare de gaz). Proces

automat

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

Ecolab SRL

Şoseaua Păcurari 138

Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iaşi

023 222 2210

iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

0232 222 210 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Numărul de telefon de la

Biroul pentru Regulamentul

sanitar internaţional şi

informare toxicologică

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii

11.08.2016

Versiune

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Toxicitate acută, Categoria 4

H302

Iritarea pielii, Categoria 2

H315

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

2 / 16

Iritarea ochilor, Categoria 2

H319

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, Categoria 1

H400

Clasificarea acestui produs se bazează pe evaluarea toxicologică.

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Xn; NOCIV

N; PERICULOS PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Atenţie

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Fraze ce descriu prevederile

necesare atunci când se

foloseşte materialul

Prevenire:

P273

Evitaţi dispersarea în mediu.

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a

feţei.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

i liniari

2.3 Alte pericole

Necunoscut.

SECŢIUNEA 3: Compozi

ie/informa

ii privind componen

ii

3.2 Amestecuri

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

ClasificareREGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008

Concentraţia:

Alcooli etoxila

i, C13-15,

ramifica

i liniari

157627-86-6

Toxicitate acută Categoria 4; H302

Iritarea pielii Categoria 2; H315

Lezarea gravă a ochilor Categoria 1;

H318

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic

Categoria 1; H400

>= 50 - <= 100

Propan-2-ol

67-63-0

Lichide inflamabile Categoria 2; H225

>= 1 - < 2.5

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

3 / 16

200-661-7

01-2119457558-25

Iritarea ochilor Categoria 2; H319

Toxicitate asupra unui organ ţintă

specific - o singură expunere Categoria

3; H336

Substanţe cu limită de expunere la locul de muncă :

1-(2-methoxy-2-

methylethoxy)-2-propanol

34590-94-8

252-104-2

01-2119450011-60

Neclasificat;

>= 10 - < 20

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se

va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se va acorda

asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Risc de incendiu

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc.

Distanţa de întoarcere a flăcării poate să fie mare.

Produşi de combustie

periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

4 / 16

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipamente speciale de

protec

ie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost

contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de

canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a

fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu

reglementările locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se

va inhala fumul.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Asiguraţi-vă că procesul

de curăţare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea

măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metodele de curăţare

Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate

face în siguranţă. Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face

în siguranţă. Se va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat

cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu

nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un

container pentru eliminare conform cu reglementările locale-

naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Se vor înlătură

urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndigui

i materialul scurs

sau re

i materialul astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu

ajunge în cursuri de apă.

6.4 Trimitere la alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: Manipularea

i depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Nu se va ingera. Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. Se va folosi

numai cu ventilaţie adecvată. Se va ţine departe de foc, scântei şi

suprafeţe fierbinţi. Se vor lua măsurile necesare pentru a evita

descărcările statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea

vaporilor organici). Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

5 / 16

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. Se va păstra

departe de agenţi oxidanţi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Păstraţi recipientul închis etanş. Produsul se va depozita în

recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

0 °C la 40 °C

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Aditiv al procesului de spălare (fără generare de gaz). Proces

automat

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec

ia personală

8.1 Parametri de control

Concentra

ie maximă de lucru

Componente

Nr. CAS

Tipul valorii (Formă

de expunere)

Parametri de control

Bază

1-(2-methoxy-2-

methylethoxy)-2-

propanol

34590-94-8

50 ppm

308 mg/m3

RO OEL

Informaţii

suplimentare

Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau

mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o

acţiune locală de tip iritativ.

Propan-2-ol

67-63-0

81 ppm

200 mg/m3

RO OEL

STEL

203 ppm

500 mg/m3

RO OEL

Limite de expunere profesională biologică

Numele substanţei

Nr. CAS

Parametri de control

Timp de prelevare a probei

Bază

Propan-2-ol

67-63-0

Acetonă: 50 mg/l

(Urină)

Sfârşit schimb

RO BAT

DNEL

Propan-2-ol

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Dermic

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 888 mg/cm2

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 500 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Dermic

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

6 / 16

lung

Valoare: 319 mg/cm2

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 89 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Ingerare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 26 ppm

PNEC

Propan-2-ol

Apă proaspătă

Valoare: 140.9 mg/l

Apă de mare

Valoare: 140.9 mg/l

Procesare intermitentă/eliberare

Valoare: 140.9 mg/l

Apă proaspătă

Valoare: 552 mg/kg

Sediment marin

Valoare: 552 mg/kg

Valoare: 28 mg/kg

Instalaţie de tratare a apelor uzate.

Valoare: 2251 mg/l

Oral(ă)

Valoare: 160 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Sistem de ventilaţie de evacuare eficient. Se vor menţine

concentraţiile în aer sub standardele (limitele) de expunere

profesională.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Ochelari de protecţie cu ecrane laterale

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

7 / 16

Protecţia mâinilor (EN 374)

Protecţie preventivă pentru piele, recomandată

Mănuşi

Cauciuc nitril

cauciuc butil

Timp de penetrare: 1-4 ore

Grosimea minimă pentru butil-cauciuc 0.3mm; pentru nitril-cauciuc

0.2mm sau echivalent (vă rugăm să vă adresa

producătorului/distribuitorului de mănu

i pentru recomandări)

Mănuşile trebuie să fie scoase şi înlocuite dacă există vreo

indicaţie de degradare sau pătrundere chimică.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesară când concentra

iile agen

ilor chimici din aer

sunt men

inute sub valorile limită obligatorii de expunere

ionate în sec

iunea Limite de expunere profesională. Utiliza

echipamente de protec

ie respiratorie certificate conform normelor

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci când

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice

de protec

ie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de

ordin organizatoric.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9: Proprietă

ile fizice

i chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect

: lichid

Culoare

: Incolor

Miros

: inodor

8.0 - 8.6, 100 %

Punctul de aprindere

80 °C capsulă închisă

Pragul de acceptare a

mirosului

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Viteza de evaporare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită superioară de

explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită inferioară de explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Presiunea de vapori

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

8 / 16

Densitatea de vapori relativă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea relativă

0.96 - 0.98

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Temperatura de

autoaprindere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Vâscozitate cinematică

51.639 mm2/s (40 °C)

Proprietăţi explozive

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi oxidante

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informaţii

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

SECŢIUNEA 10: Stabilitate

i reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.4 Condiţii de evitat

Căldură, flăcări şi scântei.

10.5 Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

SECŢIUNEA 11: Informa

ii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Informaţii privind căile

Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

9 / 16

probabile de expunere

Produs

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : 1,802 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate acută dermică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Iritaţia ochilor

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Cancerogenitatea

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la

reproducere

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

i liniari

LD50 Şobolan: 1,250 mg/kg

Propan-2-ol

LD50 Şobolan: 5,840 mg/kg

1-(2-methoxy-2-methylethoxy)-2-propanol

LD50 Şobolan: 5,135 mg/kg

Componente

Toxicitate acută prin inhalare

: Propan-2-ol

4 h LC50 Şobolan: > 30 mg/l

Componente

Toxicitate acută dermică

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

i liniari

LD50 Şobolan: > 2,000 mg/kg

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

10 / 16

Propan-2-ol

LD50 Iepure: 12,870 mg/kg

1-(2-methoxy-2-methylethoxy)-2-propanol

LD50 Iepure: 9,510 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Ochii

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Piele

Provoacă iritaţia pielii.

Ingerare

Nociv în caz de înghiţire.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Iritaţie

Contact cu pielea

Roşeaţă, Iritaţie

Ingerare

Nu există informaţii disponibile.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

SECŢIUNEA 12: Informa

ii ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului

înconjurător

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Produs

Toxicitate pentru peşti

: Nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Nu există date

Toxicitate asupra algelor

: Nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: Propan-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas: 9,640 mg/l

1-(2-methoxy-2-methylethoxy)-2-propanol

96 h LC50 Peşte: > 1,000 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

i liniari

48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 0.317 mg/l

Propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (purice de apă): > 10,000 mg/l

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

11 / 16

12.2 Persisten

a

i degradabilitatea

Produs

Biodegradare

: Surfactanţii conţinuţi de produs sunt biodegradabili conform

cerinţelor Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC.

Componente

Biodegradare

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

i liniari

Rezultat: Uşor biodagradabil.

Propan-2-ol

Rezultat: Uşor biodagradabil.

1-(2-methoxy-2-methylethoxy)-2-propanol

Rezultat: Uşor biodagradabil.

12.3 Potenţialul de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT

i vPvB

Produs

Evaluare

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente

considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie

foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de

0.1% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECŢIUNEA 13: Considera

ii privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produs

: Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile

de apă sau în pământ. În cazul în care este posibilă reciclarea,

aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea

nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările

locale. Se vor elimina deşeurile într-o staţie de eliminare a

deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la o uzină de manipulare a deşeurilor autorizată pentru

a fi reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A

se elimina în conformitate cu reglementările locale, naţionale şi

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

12 / 16

federale.

Ghid pentru selec

ia codului

de de

: Deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase. Dacă

produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final

trebuie să redefinească şi să atribuie cel mai potrivit cod de deşeu

EWC. Este responsabilitatea generatorului de deşeu să determine

toxicitatea şi proprietăţile fizice ale materialului generat, pentru a

stabili identificarea corectă a deşeului şi modul de eliminare în

conformitate cu legislaţia Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC)

şi locală.

Reglementare naţională

România

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

SECŢIUNEA 14: Informa

ii referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

3082

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL

MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A.

(alcool etoxilat)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

3082

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(alcool etoxilat)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

3082

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(alcool etoxilat)

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

13 / 16

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informa

ii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii

i al mediului specifice

(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

în conformitate cu

Reglementarea referitoare la

detergenţi EC 648/2004

cel puţin 30 %: agenţi tensioactivi neionici

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16: Alte informa

ii

Text complet al declaraţiilor H

H225

Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Text complet al altor abrevieri

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

14 / 16

Acord

European

privind

Transportul

Internaţional

Mărfuri

Periculoase

Căile

Navigabile

Interne;

Acord

European

privind

Transportul

Internaţional

Mărfuri

Periculoase pe Şosea; AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice; ASTM - Societatea

Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind

Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanţă toxică

carcinogenă,

mutagenă

reproductivă;

Standardul

Institutului

German

pentru

Standardizare; DSL - Lista naţională a substanţelor (Canada); ECHA - Agenţia Europeană pentru

Substanţe Chimice; EC-Number - Numărul Comunităţii Europene; ECx - Concentraţie asociată cu

răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgenţă; ENCS

- Substanţe Chimice Noi şi Existente (Japonia); ErCx - Concentraţie asociată cu răspunsul ratei

de creştere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -

Agencţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaţia de Transport Aerian

Internaţional; IBC - Codul Internaţional pentru Construirea şi Echiparea Navelor care transportă

Substanţe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentraţia maximală inhibitorie; ICAO

- Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie; IECSC - Inventarul Substanţelor Chimice Existente

în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase; IMO

- Organizaţia Maritimă

Internaţională; ISHL - Legea Siguranţei şi Sănătăţii în Industrie (Japonia); ISO - Organizaţia

Internaţională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanţelor chimice existente în Coreea;

LC50 - Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din

populaţia unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenţia Internaţională pentru Prevenirea

Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificaţii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect

(advers) al concentraţiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -

observat

nici

efect

rata

încărcare;

NZIoC

Inventarul

Neozeelandez

Substanţelor Chimice; OECD - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; OPPTS -

Oficiul

pentru

Siguranţa

Chimică

Prevenirea

Poluării;

Substanţe

persistente,

bioacumulative şi toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor şi Substanţelor Chimice;

(Q)SAR - Relaţie Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al

Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi

Restricţia Substanţelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaţional de Mărfuri

Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS -

Fişă de securitate; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanţelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică

pentru Substanţe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanţele Toxice (Statele

Unite); UN - Naţiunile Unite; vPvB - Foarte persistent şi foarte bioacumulativ

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informa

iile furnizate în această fi

ă cu date de securitate sunt corecte conform cuno

elor,

datelor

i informa

iilor pe care le de

inem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi

utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea

eliminarea în condi

ii de siguran

ă a produsului

i nu trebuie considerate ca o garan

ie sau o

specifica

ie a calită

ii acestuia. Informa

iile se referă numai la produsul specificat

i e posibil să nu

fie valabile pentru produsul în combina

ie cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele

ionate în cuprinsul fi

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

15 / 16

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Ingerare

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

liniari

157627-86-6

Inhalare

Propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

Dermic

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

liniari

157627-86-6

Ochii

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

liniari

157627-86-6

mediu acvatic

Alcooli etoxila

i, C13-15, ramifica

liniari

157627-86-6

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

Pow

Masa molară

Propan-2-ol

6,020 Pa

60.10 g/mol

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Aditiv al procesului de spălare (fără generare de gaz). Proces

automat

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Sectoare de utilizare finală

SU3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Categoriile de proces

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere

ocazională controlată

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

specializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi

produse, fără a deveni parte din articole

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

Sericol

102028E

16 / 16