SEKUSEPT EXTRA N

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SEKUSEPT EXTRA N
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SEKUSEPT EXTRA N
  Естония
 • Език:
 • естонски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 104375E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SEKUSEPT EXTRA N

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aine/valmistise nimetus

SEKUSEPT EXTRA N

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II (453/2010) - Euroopa

:

1.1 Tootetähis

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Määratud kasutusalad

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Toote kood

:

Vastunäidustatud kasutusalad

1.4 Hädaabitelefoni number

Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistuskeskus

Meditsiiniseade. Sissekastmis protsess

Pole teada.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

Mürgistusteabekeskus 16662

104375E

Aine/valmistise kasutusala

:

Instrumentide desinfektsioonivahend

Toode on ainult professionaalseks kasutamiseks

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

+37167063770 (Tööaeg 8.30 kuni 17.30)

Versioon

: 2

Klassifikatsioon

Xn; R20/22

C; R34

Xi; R37

R42/43

N; R50

:

:

Inimese terviseohud

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel. Põhjustab söövitust. Ärritab

hingamiselundeid. Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel

nahaga.

:

Keskkonnaohud

Väga mürgine veeorganismidele.

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele 1272/2008 [CLP/GHS]

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlemine

:

Segu

Ülalmainitud R- või H-lausete täisteksti vt 16. jagu.

Klassifitseerimine vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ [DPD]

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

1/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

:

Teised ohud, mis ei

kajastu klassifikatsioonis

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Märgistuselemendid

Ohu piktogrammid

:

Tunnussõna

:

Ohulaused

:

Vältimine

:

Hoiatuslaused

Reageerimine

:

Ettevaatust

P273 - Vältida sattumist keskkonda.

P280 - Kanda kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

P285 - Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik

saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või duši all.

P304 + P341 - SISSEHINGAMISE KORRAL: Hingamisraskuste korral toimetada

kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab

kergesti hingata.

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

2.3 Muud ohud

Sisaldab

:

Mitterakendatav.

Glutaaraldehüüd

Bensalkoonium kloriid

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H334

Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või

hingamisraskusi.

H317

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H335

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Identifitseerijad

67/548/EMÜ

Toote/koostisosa

nimi

%

Tüüp

Määrus (EÜ) nr

1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon

etanool

REACH #:

01-2119457610-43

EÜ: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Indeks: 603-002-00-5

5 - <10

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Glutaaraldehüüd

REACH #:

01-2119455549-26

EÜ: 203-856-5

CAS: 111-30-8

Indeks: 605-022-00-X

2 - <10

T; R23/25

C; R34

R42/43

N; R50

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

[1] [2]

Segud

3.2

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

2/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Kättesaadavad töökeskkonna piirnormid on loetletud punktis 8.

Puuduvad sellised koostisosad või lisandid, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates

kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis

käsitlemist.

[1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

[2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

[3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[4] Aine vastab vPvB kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[5] Võrdväärse ohuteguriga aine

Tüüp

Vaata punkti 16, kus

eespool nimetud R-

lausete täielik tekst

on ära toodud.

Ülalmainitud H-lausete

täisteksti vt 16. jagu.

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Riebalų alkoholių

etoksilatas

CAS: 147993-63-3

5 - <10

Xi; R38

N; R50

Skin Irrit. 2, H315

Aquatic Acute 1, H400

Bensalkoonium kloriid

EÜ: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

5 - <7

Xn; R21/22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Bensüülalkohol

REACH #:

01-2119492630-38

EÜ: 202-859-9

CAS: 100-51-6

Indeks: 603-057-00-5

<25

Xn; R20/22

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Naha kokkupuude

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mõlemat silmalaugu

lahti. Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Jätkata loputamist

vähemalt 15 minutit. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult ravima arst.

Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või arstile.

Pesta rohke vee ja seebiga. Eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid. Jätkata

loputamist vähemalt 15 minutit. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult ravima arst.

Igasuguse kaebuse või haigusnähu tekkimise korral vältida edasist kokkupuudet.

Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Põhjalikult puhasta jalanõud enne

korduvkasutamist. Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või

arstile.

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse,

mis võimaldab kergesti hingata. Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab

päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Kui

kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb

teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt.

Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida

hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips,

vöörihm või värvel. Igasuguse kaebuse või haigusnähu tekkimise korral vältida

edasist kokkupuudet. Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse

või arstile.

Sissehingamine

Kokkupuude silmadega

:

:

:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

3/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Kui materjali alla

neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle väikestes kogustes vett juua. Vee

andmine lõpetada kohe, kui kannatu tunneb end halvasti, sest oksendamine võib

olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist välja arvatud medtöötaja nõudel.

Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse. Kemikaali

söövitusi peab viivitamatult ravima arst. Teadvuseta isikule ei või kunagi midagi

anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult

arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu

krae, lips, vöörihm või värvel. Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada

mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Viivitamatult kutsuda

arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või arstile.

Juhised arstidele

Ravida haigustunnuste järgi. Pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,

kui suur kogus on alla neelatud või sisse hingatud.

Allaneelamine

:

:

Eritoimingud

Esmaabitöötajate kaitse

:

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Sissehingamisel võib põhjustada allergia-

või astma sümptomeid või hingamisraskusi.

Allaneelamisel kahjulik. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab tugevat söövitust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

:

Kokkupuude silmadega

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

hingamisteede ärritus

köhimine

kähisemine ja hingamisraskused

astma

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ei vaja eriravi.

:

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab päästemeeskonna liige kandma

vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Saastatud riietus uhutakse põhjalikult

veega puhtaks enne seljast võtmist, või kasutatakse saastatud riietuse

seljastvõtmiseks kaitsekindaid.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

4/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära

kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva

väljaõppeta.

Ohtlikud põlemisproduktid

Aine või segu ohud

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

süsinikdioksiid

süsinikmonooksiid

Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja konteiner võib lõhkeda. Materjal on väga

mürgine vee elukeskkonnale. Materjaliga saastunud tulekustutusvesi tuleb kokku

koguda ja vältida selle kõrvaldamist veekogudesse, kanalisatsiooni või kraavidesse.

Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega

autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA).

Erikaitsevahendeid

tuletõrjujatele

Kasutada kuivkemikaali,

CO₂,

veega piserdamist või vahtu.

5.1 Tulekustutusvahendid

:

:

:

Mitte kasutada veejuga.

Sobivad kustutusvahendid

:

Sobimatud

kustutusvahendid

:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Erilised ettevaatusabinõud

tuletõrjujatele

:

6.2 Keskkonnakaitse

meetmed

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Läheneda mahavoolule pealttuule poolt. Vältida sattumist

kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse. Pesta

mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse või toimida järgnevalt. Korjata ja

koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld, vermikuliit,

diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele

eeskirjadele. Saastunud absorbent võib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,

kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või

õhu reostuse). Vett reostav materjal. Lekkimine suures koguses võib olla

keskkonnaohtlik. Mahavoolanud toode kokku koguda.

Suur mahavool

:

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel

juhul, või kui on vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna

sobivasse jäätmekonteinerisse.

Väike mahavool

:

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonalile

:

Päästetöötajatele

:

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Püüdke vältida

mahavoolanud materjali puutumist või sellest läbi kõndimist. Mitte sisse hingata

auru või udu. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral

kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja

ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

:

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

5/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

:

Hoida järgmises temperatuurivahemikus: 0 kuni 25°C (32 kuni 77°F). Hoida

vastavuses kohalike eeskirjadega. Hoida originaalpakendis, kaitstuna

päikesekiirguse eest, kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal

mittekokkusobivatest materjalidest (vaata Punkti 10), toiduainetest ja joogist. Hoida

pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud

pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks hoida püstiasendis.

Mitte panna märgistamata konteinerite sisse. Keskkonnasaaste vältimiseks

kasutada sobivat pakendit.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

:

Nõuanne üldise

töökeskkonna hügieeni

kohta

:

7.2 Ohutu ladustamise

tingimused, sealhulgas

sobimatud

ladustamistingimused

7.3 Erikasutus

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Isikud, kellel on olnud

probleeme naha ülitundlikkuse või astmaga, allergiaga või kroonilise või retsidiivse

hingamisteede haigusega, ei tohi töötada ühegi protsessi läbiviimisel, kus seda

toodet kasutatakse. Mitte lasta silmadesse ega nahale ega riietusele. Mitte sisse

hingata auru või udu. Mitte allaneelata. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada

vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat

respiraatormaski. Hoida originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast

materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna.

Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist.

Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

:

Soovitused

:

Tööstusesektorile

eriomased lahendused

:

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

DNEL ei ole segule kättesaadav.

Arvutuslikud toimivad sisaldused

PNEC ei ole segule kättesaadav.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tuletatud toimivad tasemed

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirväärtused

Töökeskkonna piirnormid

etanool

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 1900 mg/m³ 15 minutid.

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 1000 ppm 15 minutid.

PIIRNORM: 1000 mg/m³ 8 tundi.

PIIRNORM: 500 ppm 8 tundi.

Glutaaraldehüüd

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007). Naha sensibilisaator.

CEIL: 0.8 mg/m³

CEIL: 0.2 ppm

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

6/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Käte kaitsmine

(EN 374)

Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat õhku puhastavat või suruõhu

respiraatormaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kaitsemaski valik peab

põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele

ja väljavalitud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule.

Äärmiselt soovitatav : Kindad - butüülkummi , nitriilkummi ( Läbimurde aeg: 1-4

tundi ) .

Äärmiselt soovitatav : Kaitseprillid, näomask või muu terve näo kaitse

Silmade/näo kaitsmine

(EN 166)

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

:

:

:

Nahakaitsmine

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui

hakatakse toodet käitlema.

:

Kokkupuudete ohjamine

keskkonnas

:

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib

osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste

muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

Asjakohane tehniline

kontroll

:

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kui kasutaja tegevus tekitab tolmu,

suitsu, gaasi, auru või udu, tuleb kasutada kinnist protsessi, kohtväljatõmmet või

teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuude õhus olevate

saasteainetega allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud piirnorme.

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist

ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul.

Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid.

Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia. Saastunud riietus pesta enne

taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja hädaabidušid on töökoha

läheduses.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Hügieenimeetmed

:

Isikukaitsemeetmed

Keha kaitse

(EN 14605)

:

Muu nahakaitse

Termiline oht

:

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne

selle toote käitlemist heaks kiitma.

Mitterakendatav.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsikaline olek

Sulamispunkt/külmumispunkt

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Vedelik.

Desinfektant

Lõhn

pH

Roheline. [Hele]

Värvus

Aurustumiskiirus

Leekpunkt

50 °C (Suletud tiigli)

Toodet ei tohi põletada.

5 [Konts. (% mass / massi kohta): 100%]

Lõhna künnis

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Põlemisaeg

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

7/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Aururõhk

Suhteline tihedus

Auru tihedus

Lahustuvus(ed)

1.02

Kergesti lahustuv järgmistes materjalides: külmas vees.

Isesüttimistemperatuur

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Lõhkeomadused

:

:

:

:

:

:

:

Ei ühtki.

Oksüdeerivad omadused

:

9.2 Muu teave

Põlemiskiirus

:

Lagunemistemperatuur

:

Lisateave puudub.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Mitterakendatav.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus

:

Ülemised/alumised süttivus-

või plahvatuspiirid

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

10.6 Ohtlikud lagusaadused

10.4 Tingimused, mida

tuleb vältida

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

Toode on püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus

:

:

:

10.3 Ohtlike reaktsioonide

võimalikkus

:

Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

:

Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed

testiandmed pole kättesaadavad.

10.5 Kokkusobimatud

materjalid

:

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Akuutne toksilisus

Glutaaraldehüüd

LC50 Sissehingamine Tolmud

ja udud

Rott

>0.5 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Rott

1503 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

150 mg/kg

Bensalkoonium kloriid

LD50 Nahaline

Küülik

3340 mg/kg

Bensüülalkohol

LC50 Sissehingamine Aur

Rott

>4.178 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

2000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

1620 mg/kg

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Liik

Annus

Kokkupuude

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

8/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Sissehingamisel võib põhjustada allergia-

või astma sümptomeid või hingamisraskusi.

Allaneelamisel kahjulik. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab tugevat söövitust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

:

Kokkupuude silmadega

Kantserogeensus

Mutageensus

Teratogeensus

Reproduktiivtoksilisus

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste karakteristikutega seotud sümptomid

Allaneelamine

Sissehingamine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

hingamisteede ärritus

köhimine

kähisemine ja hingamisraskused

astma

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

:

:

Ärritus/söövitus

Bensalkoonium kloriid

Nahk - Tugev ärritaja

Küülik

25 milligrams

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Tulemus

Kokkupuude

Vaatlus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Sensibilisaator

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Liik

Ägeda mürgituse hinnangud

Suuline

1883.8 mg/kg

Nahaline

22000 mg/kg

Sissehingamine (aurud)

220.1 mg/l

Sissehingamine (tolmud ja udud)

8.333 mg/l

Teekond

ATE väärtus

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Toote/koostisosa nimi

Kategooria

Hingamiskahjustus

Kokkupuuteviis

Sihtorganid

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Glutaaraldehüüd

3. kategooria

Mitterakendatav.

Hingamisteede

ärritus

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

9/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Kui pärast sensibilisatsiooni tekib kokkupuude väga väikeste kogustega, võib

tekkida tõsine allergiline reaktsioon.

Üldine

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kantserogeensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Mutageensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teratogeensus

:

Arenguhäired

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toime viljakusele

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Naha kokkupuude

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju

Lühiajaline kokkupuude

Pikaajaline kokkupuude

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Muu teave

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Glutaaraldehüüd

Akuutne(äge) EC50 0.35 mg/l

Dafnia

48 tundi

Riebalų alkoholių etoksilatas

Akuutne(äge) IC50 0.3 mg/l

Vetikad

72 tundi

Bensalkoonium kloriid

Akuutne(äge) EC50 0.025 mg/l

Dafnia

48 tundi

Akuutne(äge) LC50 0.28 mg/l

Kala

96 tundi

Bensüülalkohol

Akuutne(äge) LC50 >100 mg/l

Kala

96 tundi

Toote/koostisosa nimi

Liik

Tulemus

Kokkupuude

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Kokkuvõte/järeldus

:

***The ecological evaluation of the product is based on data from the raw material

and/or comparable substances.*** Üldine orgaaniliste koostisosade hulk tootes on

>60% BOD/COD või CO2 vabanemisel, või >70% DOC – lävi „koheselt lagunevad“

(nt. vastavalt OECD meetodile 301).

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

10/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

12. JAGU: Ökoloogiline teave

LogP

ow

BCF

Võimalik

12.3 Bioakumulatsioon

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toote/koostisosa nimi

Glutaaraldehüüd

-0.22

madal

Bensüülalkohol

madal

PBT

:

Mitterakendatav.

vPvB

:

Mitterakendatav.

12.4 Liikuvus pinnases

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

:

Pinnas/Vesi

jaotuskoefitsient (K

OC

)

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Liikuvus

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Euroopa jäätmenimistu (EWC)

Jah.

Ohtlikud jäätmed

:

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Suurt kogust jäätmejääke ei

tohi kõrvaldada kanalisatsiooni kaudu, vaid töödelda sobivas heitvee

töötluskeskuses. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise

litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide

kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse

õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Vältida mahavoolanud

materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse,

kraavidesse ja kanalisatsiooni.

:

Kõrvaldusmeetodid

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Pakkimine

Jäätmekood

Jäätmete tähistus

Kõrvaldusmeetodid

:

Erilised ettevaatusabinõud

:

20 01 29*

ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda

tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse

konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Vältida

mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

11/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

KERGESTISÜTTIV

VEDELIK, SÖÖBIV, N.

O.S. (Etanool,

Glutaaraldehüüd,

Bensalkoonium kloriid)

3 (8)

FLAMMABLE LIQUID,

CORROSIVE, N.O.S.

(Ethanol,

Glutaraldehyde,

Benzalkonium

chloride).

Vesireostuse oht.

3 (8)

Flammable liquid,

corrosive, n.o.s.

(Ethanol,

Glutaraldehyde,

Benzalkonium

chloride)

UN2924

3 (8)

3 (8)

KERGESTISÜTTIV

VEDELIK, SÖÖBIV, N.

O.S. (Etanool,

Glutaaraldehüüd,

Bensalkoonium kloriid)

UN2924

UN2924

UN2924

14. JAGU: Veonõuded

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 ÜRO number

(UN number)

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

14.3 Transpordi

ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

ADN/ADNR

14.5

Keskkonnaohud

14.6

Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

Jah.

Jah.

Yes.

:

Mitterakendatav.

Ei ühtki.

Ei ühtki.

None.

None.

Muud EL õigusaktid

Mitterakendatav.

XVII lisa - Teatud ohtlike

ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

:

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

Väga ohtlikud ained

Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.

≥5 - <15% mitteioonsed pindaktiivsed ained

sisaldab desinfitseerivaid lisandeid

Koostisainete deklareerimine vastavalt puhastusvahendite regulatsioonile 648/2004/EC:

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

12/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.2 Kemikaaliohutuse

hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

:

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

16. JAGU: Muu teave

Lühendatud H-lausete

täistekst

:

Lühendid ja akronüümid

:

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr

1272/2008]

Tuletatud mittetoimiv tase

DPD = Ohtlike valmististe direktiiv [1999/45/EC]

EC = Euroopa Komisjon

EUH-lause = CLP eriohulause

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks

laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

LPK = Lubatud piirkontsentratsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise

määrus [EÜ määrus nr 1907/2006]

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

REACH # = REACH registreerimisnumber

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon

Õigeks tunnistamine

Acute Tox. 4, H302

Kalkulatsioonimeetod

Skin Corr. 1B, H314

Kalkulatsioonimeetod

Resp. Sens. 1, H334

Kalkulatsioonimeetod

Skin Sens. 1, H317

Kalkulatsioonimeetod

STOT SE 3, H335

Kalkulatsioonimeetod

Aquatic Acute 1, H400

Kalkulatsioonimeetod

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H290

Võib söövitada metalle.

H301

Allaneelamisel mürgine.

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H312

Nahale sattumisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H317

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H331

Sissehingamisel mürgine.

H332

Sissehingamisel kahjulik.

H334

Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma

sümptomeid või hingamisraskusi.

H335

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

13/14

7 November 2013

SEKUSEPT EXTRA N

16. JAGU: Muu teave

7 November 2013

Trükkimiskuupäev

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

Versioon

Eelpool toodud teavet peetakse õigeks lähtuvalt valemist, mida on toote valmistamiseks kasutanud toote

päritoluriik. Kuna andmed, standardid ja regulatsioonid võivad muutuda ning kasutamistingimused ja

käsitsemine on väljaspool meie kontrolli, siis PUUDUB GARANTII, OTSENE JA KAUDNE, MIS PUUDUTAB

SELLE INFORMATSIOONI TÄIELIKKUST VÕI JÄTKUVAT TÄPSUST.

Märkus lugejale

Eelmise väljaande kuupäev

:

:

:

:

Lühendatud R-lausete

täistekst

:

R11- Väga tuleohtlik.

R23/25- Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

R20/22- Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

R21/22- Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

R34- Põhjustab söövitust.

R37- Ärritab hingamiselundeid.

R38- Ärritab nahka.

R42/43- Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

R50- Väga mürgine veeorganismidele.

F - Väga tuleohtlik

T - Mürgine

C - Söövitav

Xn - Kahjulik

Xi - Ärritav

N - Keskkonnaohtlik

:

Klassifikatsioonide [DSD/

DPD] täistekst

7 November 2013

Varasem kinnitus puudub

Klassifikatsioonide [CLP/

GHS] täistekst

:

Acute Tox. 3, H301

ÄGE MÜRGISUS: ORAALNE - 3. kategooria

Acute Tox. 3, H331

ÄGE MÜRGISUS: INHALATSIOON - 3. kategooria

Acute Tox. 4, H302

ÄGE MÜRGISUS: ORAALNE - 4. kategooria

Acute Tox. 4, H312

ÄGE MÜRGISUS: NAHK - 4. kategooria

Acute Tox. 4, H332

ÄGE MÜRGISUS: INHALATSIOON - 4. kategooria

Aquatic Acute 1, H400

ÄGE MÜRGISUS - 1. kategooria

Flam. Liq. 2, H225

TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 2. kategooria

Met. Corr. 1, H290

METALLE SÖÖVITAVAD AINED - 1. kategooria

Resp. Sens. 1, H334

HINGAMISELUNDITE SENSIBILISEERIMINE - 1.

kategooria

Skin Corr. 1B, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.B kategooria

Skin Irrit. 2, H315

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria

Skin Sens. 1, H317

NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria

STOT SE 3, H335

MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES – ÜHEKORDNE

KOKKUPUUDE [Hingamisteede ärritus] - 3. kategooria

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

14/14

7 November 2013